Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Διαδικασία : 2008/0241(COD)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου : A7-0229/2010

Κείμενα που κατατέθηκαν :

A7-0229/2010

Συζήτηση :

PV 03/02/2011 - 5
CRE 03/02/2011 - 5

Ψηφοφορία :

PV 03/02/2011 - 8.9
Αιτιολογήσεις ψήφου
Αιτιολογήσεις ψήφου

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P7_TA(2011)0037

Κείμενα που εγκρίθηκαν
PDF 677kWORD 380k
Πέμπτη 3 Φεβρουαρίου 2011 - Βρυξέλλες
Απόβλητα ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού ***I
P7_TA(2011)0037A7-0229/2010
Ψήφισμα
 Ενοποιημένο κείμενο
 Παράρτημα
 Παράρτημα
 Παράρτημα
 Παράρτημα
 Παράρτημα
 Παράρτημα
 Παράρτημα
 Παράρτημα

Νομοθετικό ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 3ης Φεβρουαρίου 2011 σχετικά με την πρόταση οδηγίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για τα απόβλητα ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού (ΑΗΗΕ) (αναδιατύπωση) (COM(2008)0810 – C6-0472/2008 – 2008/0241(COD))

(Συνήθης νομοθετική διαδικασία: αναδιατύπωση)

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–  έχοντας υπόψη την πρόταση της Επιτροπής προς το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο (COM(2008)0810),

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 251, παράγραφος 2, και το άρθρο 175, παράγραφος 1, της Συνθήκης ΕΚ, σύμφωνα με τα οποία του υποβλήθηκε η πρόταση από την Επιτροπή (C6-0472/2008),

–  έχοντας υπόψη την ανακοίνωση της Επιτροπής προς το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο με τίτλο «Συνέπειες της έναρξης ισχύος της Συνθήκης της Λισαβόνας στις τρέχουσες διοργανικές διαδικασίες λήψης αποφάσεων» (COM(2009)0665),

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 294, παράγραφος 3, και το άρθρο 192, παράγραφος 1, της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

–  έχοντας υπόψη τη γνώμη της Ευρωπαϊκής Οικονομικής και Κοινωνικής Επιτροπής της 11ης Ιουνίου 2009(1),

–  έχοντας υπόψη τη γνωμοδότηση της Επιτροπής των Περιφερειών της 4ης Δεκεμβρίου 2009(2),

–  έχοντας υπόψη τη Διοργανική Συμφωνία, της 28ης Νοεμβρίου 2001, για μια πλέον συστηματοποιημένη χρήση της τεχνικής της αναδιατύπωσης των νομικών πράξεων(3),

–  έχοντας υπόψη την από 3ης Απριλίου 2009 επιστολή της Επιτροπής Νομικών Θεμάτων προς την Επιτροπή Περιβάλλοντος, Δημόσιας Υγείας και Ασφάλειας των Τροφίμων σύμφωνα με το άρθρο 87, παράγραφος 3 του Κανονισμού του,

–  έχοντας υπόψη τα άρθρα 87 και 55 του Κανονισμού του,

–  έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Περιβάλλοντος, Δημόσιας Υγείας και Ασφάλειας των Τροφίμων (A7-0229/2010),

A.  λαμβάνοντας υπόψη ότι, σύμφωνα με την άποψη της συμβουλευτικής ομάδας εργασίας των νομικών υπηρεσιών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, του Συμβουλίου και της Επιτροπής, η υπό εξέταση πρόταση δεν περιλαμβάνει ουσιαστικές τροποποιήσεις πλην εκείνων που προσδιορίζονται ως αλλαγές στην πρόταση και ότι, όσον αφορά την κωδικοποίηση των αμετάβλητων διατάξεων προηγούμενων πράξεων και των τροποποιήσεων αυτών, η πρόταση συνιστά απλή και μόνο κωδικοποίηση των υφιστάμενων κειμένων, χωρίς τροποποίηση της ουσίας τους,

1.  εγκρίνει τη θέση σε πρώτη ανάγνωση όπως παρατίθεται κατωτέρω, λαμβάνοντας υπόψη τις συστάσεις της συμβουλευτικής ομάδας εργασίας των νομικών υπηρεσιών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, του Συμβουλίου και της Επιτροπής·

2.  ζητεί από την Επιτροπή να του υποβάλει εκ νέου την πρόταση, αν προτίθεται να της επιφέρει σημαντικές τροποποιήσεις ή να την αντικαταστήσει με νέο κείμενο·

3.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει τη θέση του Κοινοβουλίου στο Συμβούλιο, στην Επιτροπή και στα εθνικά κοινοβούλια.

(1) ΕΕ C 306, 16.12.2009, σ. 39.
(2) ΕΕ C 141, 29.5.2010, σ. 55.
(3) ΕΕ C 77, 28.3.2002, σ. 1.


Θέση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου που καθορίσθηκε σε πρώτη ανάγνωση στις 3 Φεβρουαρίου 2011 εν όψει της έγκρισης οδηγίας 2011/…/ΕE του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με τα απόβλητα ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού (ΑΗΗΕ) (Αναδιατύπωση)
P7_TC1-COD(2008)0241

(Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ)

ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ,

Έχοντας υπόψη τη Συνθήκη για τη Λειτουργία της Ευρωπαϊκής Κοινότητας, και ιδίως το άρθρο 192, παράγραφος 1,

έχοντας υπόψη την πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής,

έχοντας υπόψη τη γνώμη της Οικονομικής και Κοινωνικής Επιτροπής(1),

έχοντας υπόψη τη γνώμη της Επιτροπής των Περιφερειών(2),

Αποφασίζοντας σύμφωνα με τη συνήθη νομοθετική διαδικασία(3),

Εκτιμώντας τα ακόλουθα:

(1)  Η οδηγία 2002/96/EΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 27ης Ιανουαρίου 2003, σχετικά με τα απόβλητα ειδών ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού (ΑΗΗΕ)(4) πρέπει να τροποποιηθεί ουσιωδώς. Για λόγους σαφήνειας, είναι σκόπιμη η αναδιατύπωση της εν λόγω οδηγίας.

(2)  Η πολιτική της Ένωσης στον τομέα του περιβάλλοντος αποσκοπεί ιδίως στη διατήρηση, την προστασία και τη βελτίωση της ποιότητας του περιβάλλοντος, στην προστασία της υγείας του ανθρώπου και στη συνετή και ορθολογική χρησιμοποίηση των φυσικών πόρων. Η πολιτική αυτή στηρίζεται στην αρχή της προφύλαξης και στις αρχές της προληπτικής δράσης, της επανόρθωσης των ζημιών στο περιβάλλον, κατά προτεραιότητα στην πηγή, καθώς και στην αρχή «ο ρυπαίνων πληρώνει».

(3)  Το κοινοτικό πρόγραμμα πολιτικής και δράσης για το περιβάλλον και την αειφόρο ανάπτυξη («πέμπτο πρόγραμμα δράσης για το περιβάλλον»)(5) ορίζει ότι, προκειμένου να επιτευχθεί αειφόρος ανάπτυξη, απαιτούνται σημαντικές αλλαγές των υφιστάμενων προτύπων ανάπτυξης, παραγωγής, κατανάλωσης και συμπεριφοράς και υποστηρίζει, μεταξύ άλλων, τη μείωση της σπατάλης των φυσικών πόρων και την πρόληψη της ρύπανσης. Το πρόγραμμα αυτό αναφέρει τα απόβλητα ειδών ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού (ΑΗΗΕ) ως έναν από τους τομείς ενδιαφέροντος στους οποίους πρέπει να επιτευχθεί κανονιστική ρύθμιση, βάσει της εφαρμογής των αρχών της πρόληψης, της ανάκτησης και της ασφαλούς διάθεσης των αποβλήτων.

(4)  Η παρούσα οδηγία συμπληρώνει τη γενική νομοθεσία της ΕΕ για τη διαχείριση των αποβλήτων, όπως είναι η οδηγία 2008/98/EΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 19ης Νοεμβρίου 2008 για τα απόβλητα(6). Παραπέμπει στους ορισμούς που διατυπώνονται στην οδηγία αυτή, μεταξύ άλλων στους ορισμούς των αποβλήτων και της γενικής διαχείρισης αποβλήτων. Ο ορισμός της συλλογής κατά την οδηγία 2008/98/EΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για τα απόβλητα καλύπτει την προκαταρκτική διαλογή και την προκαταρκτική αποθήκευση αποβλήτων με σκοπό τη μεταφορά τους σε εγκατάσταση επεξεργασίας αποβλήτων. Με την οδηγία 2009/125/EΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου(7) θεσπίστηκε πλαίσιο για τον καθορισμό απαιτήσεων οικολογικού σχεδιασμού όσον αφορά τα προϊόντα που καταναλώνουν ενέργεια και κατέστη δυνατή η θέσπιση ειδικών απαιτήσεων οικολογικού σχεδιασμού για προϊόντα που καταναλώνουν ενέργεια και μπορεί να καλύπτονται και από την παρούσα οδηγία. Η οδηγία 2009/125/EΚ και τα εκτελεστικά μέτρα που θεσπίζονται δυνάμει αυτής ισχύουν με την επιφύλαξη της ενωσιακής νομοθεσίας για τη διαχείριση αποβλήτων. Η οδηγία 2002/95/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 27ης Ιανουαρίου 2003, σχετικά με τον περιορισμό της χρήσης ορισμένων επικίνδυνων ουσιών σε είδη ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού(8) επιβάλλει την υποκατάσταση απαγορευμένων ουσιών σε όλα τα είδη ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού (ΗΗΕ) που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής της.

(5)  Η οδηγία 2008/98/ΕΚ προβλέπει τη δυνατότητα θέσπισης, με χωριστές οδηγίες, ειδικών επιμέρους διατάξεων ή διατάξεων συμπληρωματικών της οδηγίας αυτής όσον αφορά τη διαχείριση ορισμένων κατηγοριών αποβλήτων.

(6)  Λόγω της συνεχούς επέκτασης της αγοράς και συντόμευσης των κύκλων καινοτομίας, η αντικατάσταση του εξοπλισμού επιταχύνεται, καθιστώντας τα AHHE ταχέως αναπτυσσόμενη ροή αποβλήτων. Μολονότι η οδηγία 2002/95/ΕΚ συμβάλλει αποτελεσματικά στη μείωση των επικίνδυνων ουσιών που περιέχονται στον νέο ΗΗΕ, θα συνεχιστεί για πολλά έτη η παρουσία στα ΑΗΗΕ επικίνδυνων ουσιών, όπως είναι ο υδράργυρος, το κάδμιο, ο μόλυβδος, το εξασθενές χρώμιο και τα πολυχλωροδιφαινύλια (PCB), καθώς και οι ουσίες που καταστρέφουν το όζον. Η περιεκτικότητα των ειδών ΗΗΕσε επικίνδυνα συστατικά προκαλεί μείζονα προβληματισμό κατά το στάδιο της διαχείρισης των αποβλήτων και η ανακύκλωση των ΑΗΗΕ δεν πραγματοποιείται σε επαρκή κλίμακα. Η απουσία ανακύκλωσης θα οδηγήσει σε απώλεια πολύτιμων πόρων.

(7)  Σκοπός της παρούσας οδηγίας είναι, να συμβάλλει στη βιώσιμη κατανάλωση και παραγωγή μέσω ως πρώτη προτεραιότητα, της πρόληψης της δημιουργίας AHHE, και επιπλέον της επαναχρησιμοποίησης, της ανακύκλωσης και άλλων μορφών αξιοποίησης των αποβλήτων αυτών, ώστε να μειωθεί η ποσότητα των αποβλήτων προς διάθεση και να συμβάλλει στην αποδοτική χρήση των πόρων και την ανάκτηση πρώτων υλών στρατηγικής σημασίας. Παράλληλα επιδιώκεται η βελτίωση των περιβαλλοντικών επιδόσεων όλων των φορέων που συμμετέχουν στον κύκλο ζωής του ΗΗΕ, παραδείγματος χάριν, παραγωγών, διανομέων και καταναλωτών, και ιδίως των φορέων που σχετίζονται άμεσα με τη συλλογή και την επεξεργασία των ΑΗΗΕ. Ιδίως, η διαφορετική εφαρμογή σε εθνικό επίπεδο της αρχής της ευθύνης του παραγωγού ενδέχεται να οδηγήσει σε σοβαρές ανομοιότητες όσον αφορά τη χρηματοοικονομική επιβάρυνση των φορέων οικονομικής εκμετάλλευσης. Η ύπαρξη διαφορετικών εθνικών πολιτικών σχετικά με τη διαχείριση των ΑΗΗΕ υποβαθμίζει την αποτελεσματικότητα των πολιτικών ανακύκλωσης. Για το λόγο αυτό, τα βασικά κριτήρια θα πρέπει να καθορίζονται σε ενωσιακό επίπεδο και θα πρέπει να καταρτιστούν εναρμονισμένα πρότυπα για τη συλλογή και το χειρισμό των ΑΗΗΕ.

(8)  Δεδομένου ότι οι στόχοι της δράσης που πρέπει να αναληφθεί είναι αδύνατον να επιτευχθούν επαρκώς από τα κράτη μέλη και ότι, λόγω της κλίμακας του προβλήματος, είναι δυνατόν να επιτευχθούν καλύτερα σε ενωσιακό επίπεδο, η Ένωση μπορεί να θεσπίσει μέτρα σύμφωνα με την αρχή της επικουρικότητας, που διατυπώνεται στο άρθρο 5 της Συνθήκης της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Σύμφωνα με την αρχή της αναλογικότητας, που διατυπώνεται στο ίδιο άρθρο, η παρούσα οδηγία δεν υπερβαίνει τα αναγκαία για την επίτευξη των συγκεκριμένων στόχων μέτρα.

(9)  Οι διατάξεις της παρούσας οδηγίας πρέπει να εφαρμόζονται σε προϊόντα και παραγωγούς ανεξαρτήτως της τεχνικής πωλήσεων, συμπεριλαμβανομένων των τηλεπωλήσεων και των ηλεκτρονικών πωλήσεων. Εν προκειμένω, οι υποχρεώσεις των παραγωγών και διανομέων που χρησιμοποιούν κυκλώματα τηλεπωλήσεων και ηλεκτρονικών πωλήσεων πρέπει, εφόσον είναι εφικτό, να είναι ενιαίες και να επιβάλλονται με τον ίδιο τρόπο, προκειμένου να αποφεύγεται η επιβάρυνση άλλων κυκλωμάτων διανομής με το κόστος της παρούσας οδηγίας για ΑΗΗΕ προερχόμενα από εξοπλισμό που πωλήθηκε με τηλεπώληση ή ηλεκτρονικά.

(10)  Η παρούσα οδηγία πρέπει να συμπεριλάβει όλα τα είδη ΗΗΕ που χρησιμοποιούνται από τους καταναλωτές, καθώς και τα είδη ΗΗΕ που προορίζονται για επαγγελματική χρήση. Η παρούσα οδηγία πρέπει να εφαρμόζεται με την επιφύλαξη της ενωσιακής νομοθεσίας για τις απαιτήσεις ασφάλειας και υγείας που προστατεύει όλους τους συντελεστές οι οποίοι έρχονται σε επαφή με τα ΑΗΗΕ, καθώς και της ειδικής ενωσιακής νομοθεσίας για τη διαχείριση των αποβλήτων, ιδίως της οδηγίας 2006/66/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 6ης Σεπτεμβρίου 2006, σχετικά με τις ηλεκτρικές στήλες και τους συσσωρευτές και τα απόβλητα ηλεκτρικών στηλών και συσσωρευτών(9), και της ενωσιακής νομοθεσίας για τον σχεδιασμό των προϊόντων, ιδίως της οδηγίας 2005/32/ΕΚ. Από το πεδίο εφαρμογής της παρούσας οδηγίας πρέπει να εξαιρούνται, μεταξύ άλλων, οι σταθερές εγκαταστάσεις μεγάλης κλίμακας, δεδομένου ότι είναι εγκατεστημένες σε έναν τόπο και λειτουργούν εκεί σε μόνιμη βάση, συναρμολογούνται και αποσυναρμολογούνται από ειδικευμένο προσωπικό και ως εκ τούτου έχουν ρυθμιζόμενη ροή απόβλητων. Τα μεγάλης κλίμακας σταθερά βιομηχανικά εργαλεία που είναι εγκατεστημένα και λειτουργούν σε συγκεκριμένο τόπο πρέπει επίσης να εξαιρούνται από το πεδίο εφαρμογής της παρούσας οδηγίας. Επίσης, πρέπει να εξαιρούνται κινητά μηχανήματα τα οποία χρησιμοποιούνται αποκλειστικά από επαγγελματίες χρήστες, δεδομένου ότι και αυτά αποσυναρμολογούνται και διατίθενται από ειδικευμένο προσωπικό και ως εκ τούτου έχουν ρυθμιζόμενη ροή αποβλήτων. Ακόμα, πρέπει να εξαιρούνται οι φωτοβολταϊκές μονάδες, οι οποίες επίσης εγκαθίστανται και αφαιρούνται από ειδικευμένο προσωπικό, συμβάλλουν ουσιαστικά στην επίτευξη των στόχων στον τομέα των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας και συνακόλουθα στη μείωση των εκπομπών CO2. Επιπλέον, ο κλάδος της ηλιακής ενέργειας έχει συνάψει εθελοντική περιβαλλοντική συμφωνία για ανακύκλωση του 85% των φωτοβολταϊκών μονάδων. Η Επιτροπή θα πρέπει να εξετάσει εάν η εν λόγω συμφωνία αποφέρει αποτελέσματα τουλάχιστον ισοδύναμα με αυτά της παρούσας οδηγίας και εάν καλύπτει όλες τις φωτοβολταϊκές μονάδες που διατίθενται στην αγορά, και θα πρέπει, εάν κριθεί σκόπιμο, να υποβάλει, βάσει σχετικής έκθεσης, πρόταση για συμπεριληφθούν οι φωτοβολταϊκές μονάδες στο πεδίο εφαρμογής της οδηγίας.

(11)  Η καθιέρωση, με την παρούσα οδηγία, της ευθύνης του παραγωγού είναι ένα από τα μέσα ενθάρρυνσης του σχεδιασμού και της παραγωγής ειδών ΗΗΕ που λαμβάνουν πλήρως υπόψη και διευκολύνουν την επισκευή, την πιθανή αναβάθμιση, την επαναχρησιμοποίηση, την αποσυναρμολόγηση και την ανακύκλωσή τους.

(12)  Προκειμένου να προστατεύεται η ασφάλεια και η υγεία του προσωπικού των διανομέων που μετέχει στην επιστροφή και στο χειρισμό των ΑΗΗΕ, τα κράτη μέλη πρέπει να καθορίζουν, σύμφωνα με την εθνική και ενωσιακή νομοθεσία για τις απαιτήσεις υγείας και ασφάλειας, τις προϋποθέσεις υπό τις οποίες οι διανομείς μπορούν να απορρίπτουν τις επιστροφές.

(13)  Η χωριστή συλλογή αποτελεί μια απαραίτητη προϋπόθεση προκειμένου να εξασφαλισθεί η ειδική επεξεργασία και ανακύκλωση των ΑΗΗΕ και είναι αναγκαία προκειμένου να επιτευχθεί το επιλεγέν επίπεδο προστασίας, εντός της Ένωσης, τόσο της υγείας του ανθρώπου όσο και του περιβάλλοντος. Οι καταναλωτές υποχρεούνται να συμβάλλουν ενεργώς στην επιτυχία της ως άνω συλλογής και θα πρέπει να ενθαρρύνονται ώστε να επιστρέφουν τα ΑΗΗΕ. Προς τούτο, θα πρέπει να δημιουργηθούν οι προσήκουσες εγκαταστάσεις για την επιστροφή των ΑΗΗΕ, συμπεριλαμβανομένων των δημοσίων σημείων συλλογής, για την τουλάχιστον άνευ επιβαρύνσεως επιστροφή αναλόγων αποβλήτων εκ μέρους των οικιακών χρηστών. Οι διανομείς, οι δήμοι και οι φορείς ανακύκλωσης καλούνται όλοι να παίξουν ένα σημαντικό ρόλο συμβάλλοντας στην πετυχημένη συλλογή και επεξεργασία ΑΗΗΕ, και, ως εκ τούτου, θα πρέπει να υπόκεινται στις απαιτήσεις της παρούσας οδηγίας.

(14)  Προκειμένου να επιτευχθεί το επιλεγέν επίπεδο προστασίας και εναρμονισμένων περιβαλλοντικών στόχων της Ένωσης, τα κράτη μέλη πρέπει να θεσπίζουν κατάλληλα μέτρα για την ελαχιστοποίηση της διάθεσης των ΑΗΗΕ ως αδιαχώριστων αστικών αποβλήτων, καθώς και για την επίτευξη υψηλού επιπέδου χωριστής συλλογής των ΑΗΗΕ. Προκειμένου να εξασφαλισθεί ότι τα κράτη μέλη καταβάλλουν κάθε δυνατή προσπάθεια για την καθιέρωση αποτελεσματικών συστημάτων συλλογής, πρέπει να έχουν την υποχρέωση να επιτυγχάνουν υψηλό ποσοστό συλλογής ΑΗΗΕ , ιδίως αποβλήτων εξοπλισμού ψύξης και κατάψυξης ο οποίος περιέχει ουσίες που καταστρέφουν το όζον και φθοριούχα αέρια του θερμοκηπίου, λόγω των σοβαρών περιβαλλοντικών τους επιπτώσεων και λαμβανομένων υπόψη των υποχρεώσεων που επιβάλλουν ο κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1005/2009 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 16ης Σεπτεμβρίου 2009, για τις ουσίες που καταστρέφουν τη στιβάδα του όζοντος(10) και ο κανονισμός (EΚ) αριθ. 842/2006 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 17ης Μαϊου 2006, για ορισμένα φθοριούχα αέρια θερμοκηπίου(11). Από δεδομένα που περιλαμβάνονται στην εκτίμηση επιπτώσεων προκύπτει ότι, ήδη σήμερα, συλλέγεται χωριστά περίπου το 65% του ΗΗΕ που διατίθεται στην αγορά, αλλά περισσότερο από το μισό της ποσότητας αυτής καταλήγει πιθανώς σε ακατάλληλη επεξεργασία και παράνομες εξαγωγές, ή υποβάλλεται σε ορθή επεξεργασία αλλά οι επεξεργασμένες ποσότητες δεν αναφέρονται. Η κατάσταση αυτή έχει ως αποτέλεσμα την απώλεια πολύτιμων δευτερογενών πρώτων υλών, την υποβάθμιση του περιβάλλοντος και την παροχή αντιφατικών δεδομένων. Για να αποφευχθεί αυτό, είναι απαραίτητο να καθοριστεί φιλόδοξος στόχος όσον αφορά τη συλλογή, να υποχρεώνονται όλοι οι φορείς που συλλέγουν ΑΗΗΕ να εξασφαλίζουν την περιβαλλοντικώς ορθή επεξεργασία τους καθώς και να αναφέρουν τους όγκους που συλλέγουν, διαχειρίζονται και επεξεργάζονται. Έχει καθοριστική σημασία να μεριμνούν τα κράτη μέλη για την αποτελεσματική εφαρμογή της παρούσας οδηγίας, ιδιαίτερα όσον αφορά τους ελέγχους μεταχειρισμένου ΗΗΕ που μεταφέρεται εκτός της Ένωσης.

(15)  Επιβάλλεται η εξειδικευμένη επεξεργασία των ΑΗΗΕ προκειμένου να αποφευχθεί η διάχυση ρύπων στα ανακυκλωμένα υλικά ή στις ροές αποβλήτων. Η επεξεργασία αυτή είναι το πλέον αποτελεσματικό μέσο για την εξασφάλιση της συμμόρφωσης προς το επιλεγέν επίπεδο προστασίας του περιβάλλοντος της Ένωσης. Κάθε οργανισμός ή επιχείρηση που εκτελεί εργασίες συλλογής, ανακύκλωσης και επεξεργασίας πρέπει να ανταποκρίνεται σε ελάχιστα πρότυπα ώστε να αποφεύγονται οι αρνητικές επιπτώσεις για το περιβάλλον που σχετίζονται με την επεξεργασία των ΑΗΗΕ. Πρέπει να χρησιμοποιούνται οι βέλτιστες διαθέσιμες τεχνικές επεξεργασίας, ανάκτησης και ανακύκλωσης υπό τον όρο ότι εξασφαλίζουν την προστασία της ανθρώπινης υγείας, καθώς και υψηλού επιπέδου προστασία του περιβάλλοντος. Οι βέλτιστες διαθέσιμες τεχνικές επεξεργασίας, ανάκτησης και ανακύκλωσης μπορεί να καθοριστούν περαιτέρω σύμφωνα με τις διαδικασίες της οδηγίας 2008/1/EΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 15ης Ιανουαρίου 2008 , σχετικά με την ολοκληρωμένη πρόληψη και έλεγχο της ρύπανσης(12).

(16)  Η Επιστημονική Επιτροπή για τους ανακύπτοντες και τους πρόσφατα εντοπιζόμενους κινδύνους για την υγεία, επισημαίνει στη γνωμοδότησή της, της 19ης Ιανουαρίου 2009, σχετικά με την εκτίμηση της επικινδυνότητας των προϊόντων νανοτεχνολογίας, ότι η έκθεση σε νανοϋλικά τα οποία είναι μονίμως ενσωματωμένα σε μεγάλες δομές, επί παραδείγματι σε ηλεκτρονικά κυκλώματα, μπορεί να λάβει χώρα στη φάση της δημιουργίας αποβλήτων και κατά τη διάρκεια της ανακύκλωσης. Προκειμένου να εξασφαλιστεί ο έλεγχος των πιθανών κινδύνων για την υγεία του ανθρώπου και το περιβάλλον από την επεξεργασία ΑΗΗΕ που περιέχουν νανοϋλικά, είναι απαραίτητη η επιλεκτική επεξεργασία. Η Επιτροπή πρέπει να αξιολογήσει κατά πόσον τα σχετικά νανοϋλικά πρέπει να υποβάλλονται σε επιλεκτική επεξεργασία.

(17)  Όταν κρίνεται σκόπιμο, πρέπει να δίδεται προτεραιότητα στην επαναχρησιμοποίηση των ΑΗΗΕ καθώς και των κατασκευαστικών τους στοιχείων, των συναρμολογημένων μερών τους και των αναλωσίμων. Όπου δεν είναι προτιμητέα η επαναχρησιμοποίηση, όλα τα ΑΗΗΕ που συλλέγονται ξεχωριστά πρέπει να υποβάλλονται σε ανάκτηση, με την οποία πρέπει να επιτυγχάνεται υψηλός βαθμός ανακύκλωσης και ανάκτησης. Επίσης, πρέπει να ενθαρρυνθούν οι παραγωγοί να ενσωματώνουν τα προϊόντα της ανακύκλωσης στον νέο εξοπλισμό.

(18)  Η αξιοποίηση, η προετοιμασία για επαναχρησιμοποίηση και η ανακύκλωση του εξοπλισμού μπορούν να συνυπολογίζονται στην επίτευξη των στόχων που καθορίζονται από την παρούσα οδηγία, μόνον εφόσον η εν λόγω αξιοποίηση, προετοιμασία για επαναχρησιμοποίηση ή ανακύκλωση δεν αντίκειται σε άλλες, ισχύουσες για τον εξοπλισμό νομοθετικές διατάξεις της Ένωσης και της εθνικής νομοθεσίας. Η εξασφάλιση της κατάλληλης αξιοποίησης και προετοιμασίας για επαναχρησιμοποίηση καθώς και της ανακύκλωσης του εξοπλισμού είναι σημαντική στην ορθή διαχείριση των πόρων και θα βελτιώσει την τροφοδοσία πόρων.

(19)  Επιβάλλεται να καθιερωθούν βασικές αρχές για τη χρηματοδότηση της διαχείρισης των ΑΗΗΕ σε ενωσιακό επίπεδο και τα χρηματοδοτικά προγράμματα πρέπει να συμβάλλουν σε υψηλά ποσοστά συλλογής των αποβλήτων, καθώς και στην εφαρμογή της αρχής της ευθύνης του παραγωγού.

(20)  Οι οικιακοί χρήστες ΗΗΕ πρέπει να έχουν τη δυνατότητα να επιστρέφουν τα ΑΗΗΕ τουλάχιστον δωρεάν. Κατά συνέπεια, οι παραγωγοί πρέπει να χρηματοδοτούν τη συλλογή, καθώς και την επεξεργασία, την ανάκτηση και τη διάθεση των ΑΗΗΕ. Τα κράτη μέλη πρέπει να ενθαρρύνουν όλα τα ενδιαφερόμενα μέρη που συμμετέχουν στο χειρισμό των ΑΗΗΕ να συμβάλουν στην επίτευξη του στόχου της παρούσας οδηγίας, ώστε να αποτραπεί η διοχέτευση χωριστά συλλεγόμενων ΑΗΗΕ σε επεξεργασία κατώτερη της βέλτιστης και σε παράνομες εξαγωγές. Προκειμένου να μετακυλιστεί η δαπάνη για τη συλλογή των συγκεκριμένων αποβλήτων από τους φορολογούμενους στους καταναλωτές ΗΗΕ σύμφωνα με την αρχή «ο ρυπαίνων πληρώνει», τα κράτη μέλη θα πρέπει να παροτρύνουν τους παραγωγούς να υποβάλλουν σε επεξεργασία όλα τα συλλεγόμενα ΑΗΗΕ. Προκειμένου να είναι δυνατή η κατάλληλη επεξεργασία, οι καταναλωτές θα πρέπει να έχουν την ευθύνη της παράδοσης του ΗΕΕ που φτάνει στο τέλος της ωφέλιμης ζωής του σε εγκαταστάσεις συλλογής. Προκειμένου να αποκομισθούν τα μέγιστα δυνατά οφέλη από την αρχή της ευθύνης του παραγωγού, κάθε παραγωγός πρέπει να είναι υπεύθυνος για τη χρηματοδότηση της διαχείρισης των αποβλήτων που προέρχονται από τα δικά του προϊόντα. Ο παραγωγός πρέπει να μπορεί να επιλέγει εάν θα εκπληρώσει την υποχρέωση αυτή ατομικά ή με το να ενταχθεί σε συλλογικό σύστημα. Κάθε παραγωγός ή τρίτος που ενεργεί για λογαριασμό του, όταν διαθέτει ένα προϊόν στην αγορά, πρέπει να παρέχει οικονομική εγγύηση ώστε το κόστος της διαχείρισης των ΑΗΗΕ από ορφανά προϊόντα να μην επιβαρύνει την κοινωνία ή τους υπόλοιπους παραγωγούς. Την ευθύνη για τη χρηματοδότηση της διαχείρισης των ιστορικών αποβλήτων πρέπει να μοιράζονται όλοι οι παραγωγοί στο πλαίσιο συλλογικών συστημάτων χρηματοδότησης, στα οποία συνεισφέρουν αναλογικά όλοι οι παραγωγοί που είναι ενεργοί στην αγορά όταν ανακύπτει το κόστος. Η εφαρμογή συλλογικών συστημάτων χρηματοδότησης δεν πρέπει να έχει ως αποτέλεσμα τον αποκλεισμό των παραγωγών, των εισαγωγέων και των νεοεισερχομένων στην αγορά προϊόντων υψηλής ειδίκευσης και περιορισμένου όγκου παραγωγής.

(21)  Η ενημέρωση των χρηστών σχετικά με την υποχρέωση να μην διατίθενται πλέον τα ΑΗΗΕ ως αδιαχώριστα αστικά απόβλητα, αλλά να αποκομίζονται ξεχωριστά, καθώς επίσης σχετικά με τα συστήματα συλλογής και τον ρόλο που διαδραματίζουν κατά τη διαχείριση των ΑΗΗΕ, είναι απαραίτητη για την επιτυχία της συλλογής των ΑΗΗΕ. Η ενημέρωση αυτή προϋποθέτει τη δέουσα σήμανση των ειδών ΗΗΕ, που ειδάλλως θα μπορούσαν να καταλήξουν σε κάδους απορριμμάτων ή ανάλογα μέσα συλλογής αστικών αποβλήτων.

(22)  Η ενημέρωση για την αναγνώριση των κατασκευαστικών στοιχείων και των υλικών που παρέχεται εκ μέρους των παραγωγών είναι σημαντική προκειμένου να διευκολύνεται η διαχείριση, και ιδίως η επεξεργασία και η ανάκτηση ή ανακύκλωση των ΑΗΗΕ.

(23)  Τα κράτη μέλη πρέπει να εξασφαλίσουν ότι η υποδομή για τις επιθεωρήσεις και την παρακολούθηση επιτρέπει την επαλήθευση της ορθής εφαρμογής της παρούσας οδηγίας, λαμβάνοντας υπόψη, μεταξύ άλλων, τη σύσταση 2001/331/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 4ης Απριλίου 2001, σχετικά με ελάχιστα κριτήρια για τις περιβαλλοντικές επιθεωρήσεις στα κράτη μέλη(13).

(24)  Οι πληροφορίες σχετικά με το βάρος των ειδών ΗΗΕ που διατίθενται στην αγορά της Ένωσης καθώς και σχετικά με τα ποσοστά συλλογής, επαναχρησιμοποίησης (συμπεριλαμβανομένης, κατά το δυνατόν, της επαναχρησιμοποίησης ολόκληρων συσκευών), ανάκτησης ή ανακύκλωσης και εξαγωγής των ΑΗΗΕ που συλλέγονται σύμφωνα με την παρούσα οδηγία, είναι απαραίτητες για τον έλεγχο της επίτευξης των στόχων της παρούσας οδηγίας.

(25)  Τα κράτη μέλη μπορούν να επιλέξουν να εφαρμόζουν ορισμένες διατάξεις της παρούσας οδηγίας μέσω συμφωνιών μεταξύ των αρμόδιων αρχών και των οικείων οικονομικών κλάδων, υπό τον όρο ότι τηρούνται οι ειδικές προϋποθέσεις.

(26)  Προκειμένου να μειωθούν τα εμπόδια στη λειτουργία της εσωτερικής αγοράς, ο διοικητικός φόρτος θα πρέπει να περιοριστεί με την τυποποίηση των διαδικασιών καταχώρισης και υποβολής εκθέσεων και την αποφυγή της επιβολής πολλαπλών τελών για πολλαπλές καταχωρίσεις σε μεμονωμένα κράτη μέλη. Ειδικότερα, δεν θα πρέπει να υποχρεώνονται πλέον οι παραγωγοί να έχουν νόμιμη έδρα σε ένα κράτος μέλος προκειμένου να μπορούν να διαθέτουν ΗΗΕ στην αγορά του. Αντ' αυτού θα πρέπει να αρκεί ο ορισμός νομίμου εκπροσώπου τους στο συγκεκριμένο κράτος μέλος. Για την πρακτική εφαρμογή της παρούσας νομοθεσίας, τα κράτη μέλη θα πρέπει να έχουν τη δυνατότητα να προσδιορίζουν τον παραγωγό που φέρει την ευθύνη για το προϊόν και να εντοπίζουν την αλυσίδα τροφοδοσίας από τον τελικό διανομέα. Τα κράτη μέλη θα πρέπει να εξασφαλίζουν ότι διανομέας που διαθέτει για πρώτη φορά στην αγορά επικράτειας ενός κράτους μέλους ΗΗΕ (ενδοκοινοτικό εμπόριο) είτε συνάπτει συμφωνία με τον παραγωγό είτε μεριμνά για την καταχώριση του εν λόγω εξοπλισμού και τη χρηματοδότηση της διαχείρισης των αποβλήτων που προέρχονται από τον συγκεκριμένο εξοπλισμό.

(27)  Για να προσαρμοστούν οι διατάξεις της παρούσας οδηγίας στην πρόοδο της τεχνικής και της επιστήμης και για να ληφθούν άλλα αναγκαία μέτρα, η Επιτροπή θα πρέπει να έχει την εξουσία να εκδίδει κατ' εξουσιοδότηση πράξεις, σύμφωνα με το άρθρο 290 της Συνθήκης για τη Λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης όσον αφορά τις μεταβατικές ρυθμίσεις, για την προσαρμογή των παραρτημάτων, τον καθορισμό λεπτομερών κανόνων επαλήθευσης και εποπτείας της συμμόρφωσης, τις ελάχιστες απαιτήσεις και τη μεθοδολογία για τον υπολογισμό του επιπέδου των οικονομικών εγγυήσεων, τον ορισμό των «AHHE πολύ μικρού όγκου» και των «μικροεπιχειρήσεων που λειτουργούν σε μικρή επιφάνεια», τη μορφή της καταχώρισης και της υποβολής εκθέσεων και τη συχνότητα της υποβολής εκθέσεων, καθώς και τις τροποποιήσεις των κανόνων που διέπουν τις εκθέσεις σχετικά με την εφαρμογή της παρούσας οδηγίας.

(28)  Η υποχρέωση μεταφοράς της παρούσας οδηγίας στο εθνικό δίκαιο πρέπει να περιοριστεί στις διατάξεις που συνιστούν τροποποιήσεις ουσίας των προϋπαρχουσών οδηγιών. Η υποχρέωση μεταφοράς στο εθνικό δίκαιο των διατάξεων που δεν τροποποιούνται απορρέει από τις προϋπάρχουσες οδηγίες.

(29)  Η παρούσα οδηγία δεν πρέπει να θίγει τις υποχρεώσεις των κρατών μελών όσον αφορά τις προθεσμίες μεταφοράς στο εθνικό δίκαιο και εφαρμογής των οδηγιών που παρατίθενται στο παράρτημα VΙ, μέρος Β.

ΕΞΕΔΩΣΑΝ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ ΟΔΗΓΙΑ:

Άρθρο 1

Αντικείμενο

Η παρούσα οδηγία ορίζει μέτρα για την προστασία του περιβάλλοντος και της ανθρώπινης υγείας με την πρόληψη ή μείωση των αρνητικών επιπτώσεων της παραγωγής και της διαχείρισης ΑΗΗΕ, καθώς και με τον περιορισμό των συνολικών αρνητικών επιπτώσεων της χρήσης των πόρων και τη βελτίωση της αποδοτικότητάς της, σύμφωνα με τα άρθρα 1 και 4 της οδηγίας 2008/98/ΕΚ. Η παρούσα οδηγία απαιτεί όλοι οι συμμετέχοντες στον κύκλο ζωής ενός προϊόντος να βελτιώσουν τα περιβαλλοντικά τους πρότυπα, συμβάλλοντας έτσι στη βιώσιμη παραγωγή και αξιοποίηση.

Άρθρο 2

Πεδίο εφαρμογής

1.  Η παρούσα οδηγία, σύμφωνα με την παράγραφο 3, εφαρμόζεται σε όλα τα είδη ΗΗΕ.

2.  Η παρούσα οδηγία εφαρμόζεται με την επιφύλαξη των απαιτήσεων της ενωσιακής νομοθεσίας για την ασφάλεια και την υγεία και για τα χημικά προϊόντα, ειδικότερα του κανονισμού (EΚ) αριθ. 1907/2006 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 18ης Δεκεμβρίου 2006, για την καταχώριση, την αξιολόγηση, την αδειοδότηση και τους περιορισμούς των χημικών προϊόντων (REACH) και για την ίδρυση του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Χημικών Προϊόντων(14), καθώς και της ειδικής ενωσιακής νομοθεσίας για τη διαχείριση αποβλήτων και τον σχεδιασμό προϊόντων.

3.  Η παρούσα οδηγία δεν εφαρμόζεται ▌:

   α) σε ΗΗΕ απαραίτητο για την προστασία των ζωτικών συμφερόντων ασφάλειας των κρατών μελών, στον οποίο περιλαμβάνονται τα όπλα, τα πυρομαχικά και το πολεμικό υλικό που προορίζονται για αμιγώς στρατιωτικούς σκοπούς·
   β) σε ΗΗΕ ειδικά σχεδιασμένο ως τμήμα άλλου τύπου εξοπλισμού μη υπαγόμενου στο πεδίο εφαρμογής της παρούσας οδηγίας, ο οποίος μπορεί να επιτελέσει τη λειτουργία του μόνο εάν αποτελεί τμήμα του εν λόγω άλλου εξοπλισμού·
   γ) σε σταθερές εγκαταστάσεις μεγάλης κλίμακας·
   δ) σε μεγάλης κλίμακας σταθερά βιομηχανικά εργαλεία·
   ε) σε μη οδικά κινητά μηχανήματα που προορίζονται αποκλειστικά για επαγγελματική χρήση·
   στ) σε μέσα μεταφοράς ανθρώπων ή εμπορευμάτων·
   ζ) σε φωτοβολταϊκές μονάδες·
   η) σε λαμπτήρες πυράκτωσης·
   θ) σε εμφυτευμένα και μολυσμένα ιατροτεχνολογικά προϊόντα.

Το αργότερο στις …(15), και ανά πενταετία εφεξής, η Επιτροπή υποβάλλει στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο έκθεση στην οποία εξετάζεται το πεδίο εφαρμογής της παρούσας οδηγίας, ιδιαίτερα εάν πρέπει να υπαχθούν σε αυτό και οι φωτοβολταϊκές μονάδες. Ένα μέρος της έκθεσης για τις φωτοβολταϊκές μονάδες θα αξιολογεί ειδικότερα τα επιτυγχανόμενα ποσοστά συλλογής και ανακύκλωσης. Με βάση την έκθεση αυτή, η Επιτροπή υποβάλλει, αν είναι σκόπιμο, σχετική πρόταση.

Άρθρο 3

Ορισμοί

Για τους σκοπούς της παρούσας οδηγίας, ισχύουν οι ακόλουθοι ορισμοί:

   α) «Ηλεκτρικός και ηλεκτρονικός εξοπλισμός» ή «ΗΗΕ»: ο εξοπλισμός του οποίου η ορθή λειτουργία εξαρτάται από ηλεκτρικά ρεύματα ή ηλεκτρομαγνητικά πεδία και ο εξοπλισμός για την παραγωγή, τη μεταφορά και τη μέτρηση των ρευμάτων και πεδίων αυτών, που έχει σχεδιασθεί για να λειτουργεί υπό ονομαστική τάση έως 1000 V εναλλασσόμενου ρεύματος ή έως 1500 V συνεχούς ρεύματος.
   β) «Απόβλητα ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού» ή «ΑΗΗΕ»: ο ηλεκτρικός και ηλεκτρονικός εξοπλισμός που θεωρείται απόβλητο κατά την έννοια του άρθρου 3 παράγραφος 1 της οδηγίας 2008/98/EΚ, συμπεριλαμβανομένων όλων των κατασκευαστικών στοιχείων, των συναρμολογημένων μερών και των αναλωσίμων, που συνιστούν τμήμα του προϊόντος κατά τον χρόνο απόρριψής του.
   γ) 'Ιατροτεχνολογικό προϊόν«: ο ΗΗΕ που εμπίπτει στο πεδίο εφαρμογής της οδηγίας 93/42/ΕΟΚ του Συμβουλίου, της 14ης Ιουνίου 1993, σχετικά με τα ιατροτεχνολογικά προϊόντα(16), ή της οδηγίας 98/79/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 27ης Οκτωβρίου 1998, για τα ιατροτεχνολογικά βοηθήματα που χρησιμοποιούνται στη διάγνωση in vitro(17).
   δ) »Πρόληψη«: η πρόληψη κατά την έννοια του άρθρου 3 παράγραφος 12 της οδηγίας 2008/98/EΚ.
   ε) »Επαναχρησιμοποίηση«: η επαναχρησιμοποίηση κατά την έννοια του άρθρου 3 παράγραφος 13 της οδηγίας 2008/98/EΚ.
   στ) »Προετοιμασία για επαναχρησιμοποίηση«: η προετοιμασία για επαναχρησιμοποίηση κατά την έννοια του άρθρου 3 παράγραφος 16 της οδηγίας 2008/98/EΚ.
   ζ) »Ανακύκλωση«: η ανακύκλωση κατά την έννοια του άρθρου 3 παράγραφος 17 της οδηγίας 2008/98/EΚ.
   η) »Ανάκτηση«: η ανάκτηση κατά την έννοια του άρθρου 3 παράγραφος 15 της οδηγίας 2008/98/EΚ.
   θ) »Διάθεση«: η διάθεση κατά την έννοια του άρθρου 3 παράγραφος 19 της οδηγίας 2008/98/EΚ.
   ι) »Επεξεργασία«: η επεξεργασία κατά την έννοια του άρθρου 3 παράγραφος 14 της οδηγίας 2008/98/EΚ.
  ια) »Παραγωγός«: οιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο, ανεξάρτητα από το ποια τεχνική πωλήσεων χρησιμοποιεί, συμπεριλαμβανομένης της εξ αποστάσεως επικοινωνίας σύμφωνα με την οδηγία 97/7/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 20ής Μαΐου 1997, για την προστασία των καταναλωτών κατά τις εξ αποστάσεως συμβάσεις(18), το οποίο:
   i) κατασκευάζει ΗΗΕ με την επωνυμία ή το εμπορικό σήμα του ή αναθέτει τον σχεδιασμό ή την κατασκευή ΗΗΕ, τον οποίο διαθέτει στην αγορά με την επωνυμία ή το εμπορικό σήμα του,
   ii) μεταπωλεί με την επωνυμία ή το εμπορικό σήμα του εξοπλισμό παραγόμενο από άλλους προμηθευτές, όπου ο μεταπωλητής δεν θεωρείται »παραγωγός' εφόσον η μάρκα του παραγωγού αναγράφεται στον εξοπλισμό σύμφωνα με το σημείο i), ή
   iii) είναι εγκατεστημένος στην Ένωση και διαθέτει κατ' επάγγελμα στην ενωσιακή αγορά ΗΗΕ προερχόμενο από τρίτη χώρα.

Όποιος παρέχει αποκλειστικά χρηματοδότηση στο πλαίσιο ή βάσει χρηματοδοτικής συμφωνίας, δεν θεωρείται «παραγωγός», εκτός εάν ενεργεί επίσης ως παραγωγός κατά την έννοια των σημείων i) έως iii).

   ιβ) «Διανομέας»: κάθε φυσικό ή νομικό πρόσωπο στην αλυσίδα εφοδιασμού, το οποίο καθιστά ΗΗΕ διαθέσιμο στην αγορά.

ιγ)  «ΑΗΗΕ οικιακής προέλευσης»: τα ΑΗΗΕ που προέρχονται από νοικοκυριά ή από εμπορικές, βιομηχανικές, ιδρυματικές ή άλλες πηγές, η φύση και η ποσότητα των οποίων είναι παρόμοιες με των προερχόμενων από νοικοκυριά, καθώς και ΑΗΗΕ τα οποία μπορεί να έχουν χρησιμοποιηθεί ως ΗΗΕ τόσο από νοικοκυριά όσο και από άλλους χρήστες πλην των νοικοκυριών.

   ιδ) «Επικίνδυνα απόβλητα»: τα επικίνδυνα απόβλητα κατά την έννοια του άρθρου 3 παράγραφος 2 της οδηγίας 2008/98/EΚ.
   ιε) «Χρηματοδοτική συμφωνία»: οποιαδήποτε συμφωνία ή διακανονισμός δανειοδότησης, εκμίσθωσης, μίσθωσης ή μελλοντικής πώλησης εξοπλισμού, ανεξάρτητα από το αν οι όροι της εν λόγω συμφωνίας ή διακανονισμού ή οιασδήποτε συνοδευτικής συμφωνίας ή διακανονισμού προβλέπουν ή επιτρέπουν τη μεταβίβαση της κυριότητας του εξοπλισμού.
   ιστ) «Κυκλοφορία στην αγορά»: κάθε προσφορά προϊόντος για διανομή, κατανάλωση ή χρήση στην ενωσιακή αγορά στο πλαίσιο εμπορικής δραστηριότητας, είτε επί πληρωμή είτε δωρεάν.
   ιζ) «Διάθεση στην αγορά»: η πρώτη φορά κατά την οποία ένα προϊόν κυκλοφορεί στην ενωσιακή αγορά.
   ιη) «Αφαίρεση»: ο χειρωνακτικός, μηχανικός, χημικός ή μεταλλουργικός χειρισμός που έχει ως αποτέλεσμα, στο τέλος της διεργασίας επεξεργασίας, να περιορίζονται σε κλειστό περιβάλλον οι επικίνδυνες ουσίες, παρασκευάσματα και συστατικά ως αναγνωρίσιμη ροή ή αναγνωρίσιμο τμήμα ροής. Μια ουσία, ένα παρασκεύασμα ή ένα συστατικό είναι αναγνωρίσιμο εάν υπάρχει δυνατότητα παρακολούθησής του για να αποδειχθεί η ασφαλής για το περιβάλλον επεξεργασία.
   ιθ) «Συλλογή»: η συλλογή κατά την έννοια του άρθρου 3 παράγραφος 10 της οδηγίας 2008/98/EΚ.
   κ) «Χωριστή συλλογή»: η χωριστή συλλογή κατά την έννοια του άρθρου 3 παράγραφος 11 της οδηγίας 2008/98/EΚ.
   κα) 'Σταθερή εγκατάσταση μεγάλης κλίμακας«: συγκεκριμένος συνδυασμός διαφόρων τύπων συσκευών και, ενδεχομένως, άλλων διατάξεων, που συναρμολογούνται και τοποθετούνται μονίμως σε προκαθορισμένο τόπο. Δεν περιλαμβάνονται προϊόντα φωτισμού.
   κβ) 'Μεγάλης κλίμακας σταθερό βιομηχανικό εργαλείο»: διάταξη μηχανημάτων, εξοπλισμού και/ή κατασκευαστικών στοιχείων, σχεδιασμένων για να χρησιμοποιούνται μαζί στη βιομηχανία με σκοπό την εκτέλεση συγκεκριμένης λειτουργίας, των οποίων η εγκατάσταση γίνεται από ειδικευμένο προσωπικό και η θέση τους είναι σταθερή καθ' όλη τη διάρκεια χρήσης τους.
   κγ) 'Μη οδικό κινητό μηχάνημα«: μηχάνημα για τη λειτουργία του οποίου απαιτείται είτε κινητικότητα κατά τη διάρκεια της εργασίας είτε συνεχής ή διακοπτόμενη μετακίνηση σε διαδοχικές καθορισμένες θέσεις εργασίας, ή το οποίο χρησιμοποιείται μεν χωρίς μετακίνηση αλλά μπορεί να είναι εφοδιασμένο με μέσα που επιτρέπουν την ευκολότερη μετακίνησή του από ένα σημείο στο άλλο.
   κδ) 'Μέσο μεταφοράς»: μέσο χρησιμοποιούμενο για τη μεταφορά προσώπων ή φορτίων, όπως επιβατηγά αυτοκίνητα, λεωφορεία, φορτηγά, τραμ, σιδηρόδρομοι, πλοία και αεροσκάφη.
   κε) 'Φωτοβολταϊκές μονάδες«: μόνο μονάδες που προορίζονται να χρησιμοποιηθούν σε σύστημα το οποίο σχεδιάζεται, συναρμολογείται και τοποθετείται για μόνιμη λειτουργία σε προκαθορισμένο τόπο με σκοπό την παραγωγή ρεύματος για κοινωφελείς, εμπορικούς και ιδιωτικούς σκοπούς.

Άρθρο 4

Σχεδιασμός προϊόντων

Τηρώντας τις κατευθύνσεις της ενωσιακής νομοθεσίας για τα προϊόντα, συμπεριλαμβανομένης της οδηγίας 2009/125/ΕΚ, τα κράτη μέλη ενθαρρύνουν τη συνεργασία μεταξύ παραγωγών και φορέων ανακύκλωσης και τη λήψη μέτρων που προάγουν το σχεδιασμό και την παραγωγή ΗΗΕ, με κύριο σκοπό να διευκολυνθούν η επαναχρησιμοποίηση, η αποσυναρμολόγηση και η ανάκτηση των ΑΗΗΕ, των συστατικών και των υλικών τους. Αυτά τα μέτρα θα σέβονται την ορθή λειτουργία της εσωτερικής αγοράς. Εν προκειμένω, τα κράτη μέλη λαμβάνουν κατάλληλα μέτρα έτσι ώστε οι παραγωγοί να μην εμποδίζουν, με ειδικά χαρακτηριστικά σχεδίασης ή διαδικασίες κατασκευής, την επαναχρησιμοποίηση των ΑΗΗΕ, εκτός εάν αυτά τα ειδικά χαρακτηριστικά σχεδίασης ή διαδικασίες κατασκευής παρουσιάζουν πλεονεκτήματα υπέρτερης σημασίας, παραδείγματος χάριν ως προς την προστασία του περιβάλλοντος ή/και τις απαιτήσεις ασφαλείας. Το αργότερο στις 31 Δεκεμβρίου 2014, θεσπίζονται απαιτήσεις οικολογικής σχεδίασης για τη διευκόλυνση της επαναχρησιμοποίησης, αποσυναρμολόγησης και ανάκτησης ΑΗΗΕ και τη μείωση των εκπομπών επικίνδυνων ουσιών, στο πλαίσιο των μέτρων εφαρμογής της οδηγίας 2009/125/ΕΚ.

Άρθρο 5

Χωριστή συλλογή

1.  ▌ Για την επίτευξη υψηλού βαθμού χωριστής συλλογής των ΑΗΗΕ και την εξασφάλιση της ορθής επεξεργασίας κάθε τύπου ΑΗΗΕ, κυρίως του εξοπλισμού ψύξης και κατάψυξης ο οποίος περιέχει ουσίες που καταστρέφουν το όζον και φθοριούχα αέρια του θερμοκηπίου, λαμπτήρων που περιέχουν υδράργυρο και μικρών συσκευών, τα κράτη μέλη εξασφαλίζουν ότι όλα τα ΑΗΗΕ συλλέγονται χωριστά και δεν αναμειγνύονται με ογκώδη ή μη διαχωρισμένα οικιακά απορρίμματα και μη επεξεργασμένα ΑΗΗΕ δεν μεταφέρονται σε χώρους υγειονομικής ταφής ή προς αποτέφρωση.

2.  Για τα ΑΗΗΕ οικιακής προέλευσης, τα κράτη μέλη μεριμνούν ώστε :

   α) να συγκροτηθούν συστήματα τα οποία επιτρέπουν στους τελικούς κατόχους και τους διανομείς να επιστρέφουν τα απόβλητα αυτά τουλάχιστον δωρεάν. Τα κράτη μέλη εξασφαλίζουν τη διαθεσιμότητα και προσβασιμότητα των απαραίτητων εγκαταστάσεων συλλογής, λαμβάνοντας υπόψη ιδίως την πληθυσμιακή πυκνότητα·
   β) οι διανομείς να είναι υπεύθυνοι να εξασφαλίζουν ότι, όταν προσφέρουν νέο προϊόν, τα απόβλητα αυτά μπορούν να τους επιστρέφονται τουλάχιστον δωρεάν, με αντιστοιχία ένα προς ένα, εφόσον ο εξοπλισμός αυτός είναι ισοδύναμου τύπου και επιτελεί τις ίδιες λειτουργίες με τον προσφερόμενο εξοπλισμό. Τα κράτη μέλη μπορούν να μην εφαρμόζουν την παρούσα διάταξη, εφόσον διασφαλίσουν ότι τούτο δεν καθιστά δυσχερέστερη για τον τελικό κάτοχο την επιστροφή των ΑΗΗΕ και με την προϋπόθεση ότι αυτά τα συστήματα εξακολουθούν να παρέχονται δωρεάν στον τελικό κάτοχο. Τα κράτη μέλη που κάνουν χρήση της παρούσας διάταξης ενημερώνουν την Επιτροπή σχετικά·
   γ) με την επιφύλαξη των διατάξεων των στοιχείων α) και β), να επιτρέπεται στους παραγωγούς η συγκρότηση και θέση σε λειτουργία ατομικών ή/και συλλογικών συστημάτων επιστροφής για ΑΗΗΕ οικιακής προέλευσης, υπό τον όρο ότι αυτά είναι σύμφωνα με τους στόχους της παρούσας οδηγίας·
   δ) λαμβάνοντας υπόψη τα εθνικά και ενωσιακά πρότυπα υγείας και ασφάλειας, να είναι δυνατή η άρνηση παραλαβής επιστρεφόμενων δυνάμει των στοιχείων α) και β) ΑΗΗΕ που παρουσιάζουν κίνδυνο για την υγεία και την ασφάλεια του προσωπικού λόγω μόλυνσης. Τα κράτη μέλη προβαίνουν σε συγκεκριμένες ρυθμίσεις για τα εν λόγω ΑΗΗΕ.

Τα κράτη μέλη μπορούν να προβλέπουν ειδικές ρυθμίσεις για τη σύμφωνα με τα στοιχεία α) και β) επιστροφή των ΑΗΗΕ, αν ο εξοπλισμός δεν περιλαμβάνει τα ουσιώδη κατασκευαστικά στοιχεία ή αν περιέχει άλλα απόβλητα εκτός των ΑΗΗΕ.

3.  Όσον αφορά τα ΑΗΗΕ από άλλους χρήστες εκτός των οικιακών και με την επιφύλαξη του άρθρου 13, τα κράτη μέλη εξασφαλίζουν ότι οι παραγωγοί ή τρίτοι οι οποίοι ενεργούν για λογαριασμό τους μεριμνούν για τη συλλογή των αποβλήτων αυτών.

Άρθρο 6

Διάθεση και μεταφορά των συλλεγόμενων ΑΗΗΕ

1.  Τα κράτη μέλη απαγορεύουν τη διάθεση ανεπεξέργαστων ΑΗΗΕ που έχουν συλλεχθεί χωριστά και παρακολουθούν την εφαρμογή αυτής της απαγόρευσης.

2.  Τα κράτη μέλη εξασφαλίζουν τη συλλογή και την αποκομιδή των χωριστά συλλεγόμενων ΑΗΗΕ κατά τρόπο που βελτιστοποιεί την επαναχρησιμοποίηση και την ανακύκλωση, καθώς και τον περιορισμό των επικίνδυνων ουσιών σε κλειστό περιβάλλον. Προκειμένου να μεγιστοποιηθεί η επαναχρησιμοποίηση ολόκληρων συσκευών, τα κράτη μέλη εξασφαλίζουν επίσης συστήματα συλλογής που επιτρέπουν το διαχωρισμό των δυνάμενων να επαναχρησιμοποιηθούν συσκευών από τα χωριστά συλλεγόμενα ΑΗΗΕ στα σημεία συλλογής, πριν την όποια αποκομιδή.

Άρθρο 7

Στόχοι συλλογής

1.  Με την επιφύλαξη του άρθρου 5 παράγραφος 1, κάθε κράτος μέλος μεριμνά ώστε, από το 2016, να συλλέγεται κατ' ελάχιστο το 85 % των ΑΗΗΕ που παράγονται στην επικράτειά του.

Κάθε κράτος μέλος μεριμνά ώστε, από το 2012, να συλλέγονται τουλάχιστον 4 κιλά ΑΗΗΕ κατά κεφαλή ή η ίδια ποσότητα ΑΗΗΕ κατά βάρος που είχε συλλεγεί στο συγκεκριμένο κράτος μέλος το 2010 (λαμβάνεται υπόψη η μεγαλύτερη ποσότητα).

Τα κράτη μέλη μεριμνούν ώστε ο όγκος των συλλεγομένων ΑΗΗΕ να αυξάνεται σταδιακά από το 2012 έως το 2016.

Τα κράτη μέλη μπορούν να θέτουν πιο φιλόδοξους επιμέρους στόχους και σε αυτήν την περίπτωση ενημερώνουν σχετικά την Επιτροπή.

Οι στόχοι συλλογής επιτυγχάνονται σε ετήσια βάση ▌.

Τα κράτη μέλη υποβάλλουν τα οικεία σχέδια βελτίωσης στην Επιτροπή το αργότερο στις ...(19).

2.  Για την τεκμηρίωση της επίτευξης του ελάχιστου ποσοστού συλλογής, τα κράτη μέλη εξασφαλίζουν ότι κοινοποιούνται στα κράτη μέλη δωρεάν σύμφωνα με το άρθρο 16 σε ετήσια βάση οι πληροφορίες για τα ΑΗΗΕ τα οποία:

   α) έχουν προετοιμαστεί για επαναχρησιμοποίηση ή έχουν σταλεί σε εγκαταστάσεις επεξεργασίας από οιονδήποτε φορέα,
   β) έχουν παραδοθεί σε εγκαταστάσεις συλλογής σύμφωνα με το άρθρο 5, παράγραφος 2, στοιχείο α),
   γ) έχουν παραδοθεί σε διανομείς σύμφωνα με το άρθρο 5, παράγραφος 2, στοιχείο β),
   δ) έχουν συλλεγεί χωριστά από παραγωγούς ή τρίτους που ενεργούν για λογαριασμό τους, ή
   ε) έχουν συλλεγεί χωριστά με άλλα μέσα.

3.  Για την αντιμετώπιση δυσχερειών που αντιμετωπίζει κάποιο κράτος μέλος όσον αφορά την τήρηση των απαιτήσεων αυτών λόγω εθνικών ειδικών περιστάσεων, είναι δυνατόν να θεσπίζονται μεταβατικές ρυθμίσεις για την περίοδο έως τις 31 Δεκεμβρίου 2015, μέσω κατ' εξουσιοδότηση πράξεων, σύμφωνα με το άρθρο 19 και υπό την επιφύλαξη των όρων των άρθρων 20 και 21.

4.  Το αργότερο στις 31 Δεκεμβρίου 2012, η Επιτροπή θεσπίζει με κατ' εξουσιοδότηση πράξεις, σύμφωνα με το άρθρο 19 και υπό την επιφύλαξη των όρων των άρθρων 20 και 21, κοινή μεθοδολογία για τον προσδιορισμό του όγκου των παραγόμενων ΑΗΗΕ κατά βάρος σε κάθε κράτος μέλος. Η μεθοδολογία αυτή περιλαμβάνει λεπτομερείς κανόνες εφαρμογής και μεθόδους υπολογισμού για τον έλεγχο της τήρησης των στόχων που ορίζονται στην παράγραφο 1.

5.  Το αργότερο στις 31 Δεκεμβρίου 2012, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο επανεξετάζουν, με βάση έκθεση της Επιτροπής συνοδευόμενη, εφόσον ενδείκνυται, από πρόταση, το ποσοστό συλλογής και την καταληκτική ημερομηνία που αναφέρονται στην παράγραφο 1, αποβλέποντας και στον πιθανό καθορισμό στόχου για τη χωριστή συλλογή αποβλήτων εξοπλισμού ψύξης και κατάψυξης, λαμπτήρων, συμπεριλαμβανομένων λαμπτήρων πυράκτωσης, και μικρών συσκευών.

Άρθρο 8

Επεξεργασία

1.  Τα κράτη μέλη μεριμνούν ώστε όλα τα ΑΗΗΕ που συλλέγονται χωριστά να υποβάλλονται σε επεξεργασία.

Η Επιτροπή, το αργότερο στις ...(20), ζητεί από τους ευρωπαϊκούς οργανισμούς τυποποίησης να αναπτύξουν και να εγκρίνουν ευρωπαϊκά πρότυπα για τη συλλογή, αποθήκευση, μεταφορά, επεξεργασία, ανακύκλωση και επισκευή των ΑΗΗΕ καθώς και την προετοιμασία τους για επαναχρησιμοποίηση. Τα εν λόγω πρότυπα αντικατοπτρίζουν την εξέλιξη της τεχνικής.

Παραπομπή στα εναρμονισμένα πρότυπα δημοσιεύεται στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Η συλλογή, αποθήκευση, μεταφορά, επεξεργασία, ανακύκλωση και επισκευή των ΑΗΗΕ καθώς και η προετοιμασία τους για επαναχρησιμοποίηση πραγματοποιούνται βάσει μιας προσέγγισης που έχει ως άξονα τη διατήρηση των πρώτων υλών και αποσκοπούν στην ανακύκλωση πολύτιμων πόρων που περιέχονται στον ΗΗΕ ώστε να εξασφαλιστεί καλύτερος εφοδιασμός προϊόντων εντός της Ένωσης.

2.  Η επεξεργασία, πλην της προετοιμασίας για επαναχρησιμοποίηση περιλαμβάνει, τουλάχιστον, την αφαίρεση όλων των ρευστών και επιλεκτική επεξεργασία σύμφωνα με το παράρτημα ΙΙΙ.

3.  Τα κράτη μέλη μεριμνούν ώστε οι παραγωγοί ή οι τρίτοι οι οποίοι ενεργούν για λογαριασμό τους να συγκροτούν συστήματα ανάκτησης των ΑΗΗΕ με χρήση των βέλτιστων διαθέσιμων τεχνικών. Τα συστήματα επιτρέπεται να συγκροτούνται από τους παραγωγούς σε ατομική ή/και συλλογική βάση. Τα κράτη μέλη μεριμνούν ώστε κάθε εγκατάσταση ή επιχείρηση που εκτελεί εργασίες συλλογής ή επεξεργασίας να αποθηκεύει και να επεξεργάζεται τα ΑΗΗΕ σύμφωνα με τις τεχνικές απαιτήσεις του παραρτήματος ΙV.

4.  Η Επιτροπή εγκρίνει, μέσω κατ' εξουσιοδότηση πράξεων, σύμφωνα με το άρθρο 19 και υπό την επιφύλαξη των όρων των άρθρων 20 και 21, τροποποιήσεις του παραρτήματος ΙΙΙ, ούτως ώστε να συμπεριληφθούν σε αυτό και άλλες τεχνολογίες επεξεργασίας που διασφαλίζουν τουλάχιστον το ίδιο επίπεδο προστασίας της ανθρώπινης υγείας και του περιβάλλοντος. Η Επιτροπή αξιολογεί κατά προτεραιότητα το κατά πόσον πρέπει να τροποποιηθούν οι καταχωρίσεις που αφορούν τις πλακέτες τυπωμένων κυκλωμάτων για κινητά τηλέφωνα και τις οθόνες υγρών κρυστάλλων. Η Επιτροπή αξιολογεί κατά πόσον είναι αναγκαίο να γίνουν τροποποιήσεις του παραρτήματος ΙΙΙ προκειμένου να συμπεριληφθεί η επεξεργασία των σχετικών νανοϋλικών.

5.  Για λόγους προστασίας του περιβάλλοντος, τα κράτη μέλη μπορούν να ορίζουν ελάχιστα πρότυπα ποιότητας για την επεξεργασία των συλλεγόμενων ΑΗΗΕ.

Τα κράτη μέλη που ορίζουν πρότυπα ποιότητας ενημερώνουν σχετικά την Επιτροπή, η οποία τα δημοσιεύει.

6.  Τα κράτη μέλη ενθαρρύνουν όσες εγκαταστάσεις ή επιχειρήσεις προβαίνουν σε επεξεργασία να καθιερώνουν πιστοποιημένα συστήματα περιβαλλοντικής διαχείρισης σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1221/2009 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 25ης Νοεμβρίου 2009, περί της εκούσιας συμμετοχής οργανισμών σε κοινοτικό σύστημα οικολογικής διαχείρισης και οικολογικού ελέγχου (ΕΜΑS)(21).

Άρθρο 9

Άδειες και επιθεωρήσεις

1.  Τα κράτη μέλη μεριμνούν ώστε κάθε εγκατάσταση ή επιχείρηση που εκτελεί εργασίες επεξεργασίας να λαμβάνει άδεια από τις αρμόδιες αρχές, σύμφωνα με το άρθρο 23 της οδηγίας 2008/98/EΚ.

2.  Η παρέκκλιση από την απαίτηση για έκδοση άδειας, που αναφέρεται στο άρθρο 24 στοιχείο β) της οδηγίας 2008/98/EΚ, μπορεί να ισχύει για τις εργασίες ανάκτησης ΑΗΗΕ, εφόσον, πριν από την καταχώριση, οι αρμόδιες αρχές διενεργήσουν επιθεώρηση για να εξακριβώσουν τη συμμόρφωση προς το άρθρο 13 της οδηγίας αυτής.

Κατά την επιθεώρηση εξακριβώνονται τα ακόλουθα:

   α) το είδος και οι ποσότητες των προς επεξεργασία αποβλήτων·
   β) οι γενικές τεχνικές απαιτήσεις που πρέπει να τηρούνται·
   γ) τα προληπτικά μέτρα ασφαλείας που πρέπει να λαμβάνονται.

Η επιθεώρηση διενεργείται τουλάχιστον μία φορά ετησίως και τα αποτελέσματά της ανακοινώνονται από τα κράτη μέλη στην Επιτροπή.

3.  Τα κράτη μέλη μεριμνούν ώστε η αναφερόμενη στις παραγράφους 1 και 2 άδεια ή καταχώριση να περιλαμβάνει όλες τις απαραίτητες προϋποθέσεις για την τήρηση των απαιτήσεων του άρθρου 8 παράγραφοι 2, 3 και 5 και για την επίτευξη των στόχων ανάκτησης του άρθρου 11.

Άρθρο 10

Μεταφορές ΑΗΗΕ

1.  Η επεξεργασία μπορεί επίσης να εκτελείται εκτός του αντιστοίχου κράτους μέλους ή της Ένωσης, υπό την προϋπόθεση ότι τα ΑΗΗΕ μεταφέρονται σύμφωνα με τον κανονισμό (EK) αριθ. 1013/2006 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 14ης Ιουνίου 2006, για τις μεταφορές αποβλήτων(22).

2.  ΑΗΗΕ που εξάγονται από την Ένωση σύμφωνα με τον κανονισμό (EK) αριθ. 1013/2006 για τις μεταφορές αποβλήτων και τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1418/2007 της Επιτροπής, της 29ης Νοεμβρίου 2007, σχετικά με την εξαγωγή για αξιοποίηση ορισμένων αποβλήτων που περιέχονται στο παράρτημα ΙΙΙ ή ΙΙΙΑ του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1013/2006 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου προς ορισμένες χώρες στις οποίες δεν εφαρμόζεται η απόφαση του ΟΟΣΑ για τον έλεγχο των διασυνοριακών διακινήσεων αποβλήτων(23) υπολογίζονται για την εκπλήρωση των υποχρεώσεων και των στόχων του άρθρου 11 της παρούσας οδηγίας μόνον εφόσον ο εξαγωγέας μπορεί, πριν από την αποστολή, να προσκομίσει πειστικά αποδεικτικά στοιχεία από τα οποία προκύπτει ότι η ανάκτηση, η προετοιμασία για επαναχρησιμοποίηση και η ανακύκλωση πραγματοποιούνται υπό συνθήκες ισοδύναμες με τις απαιτήσεις της παρούσας οδηγίας. Μετά την ολοκλήρωση της ανάκτησης, της προετοιμασίας για επαναχρησιμοποίηση ή της ανακύκλωσης, επιβεβαιώνεται η τήρηση αυτών των ισοδύναμων συνθηκών.

3.  Τα κράτη μέλη επιτρέπουν τη μεταφορά οιουδήποτε ΗΗΕ που προορίζεται για επαναχρησιμοποίηση μόνον εφόσον έχει πιστοποιηθεί από αρμόδιο αναγνωρισμένο φυσικό ή νομικό πρόσωπο ότι τελεί σε κατάσταση πλήρους λειτουργίας και φέρει επισήμανση για το σκοπό αυτό.

4.  Προκειμένου να είναι δυνατή η εκτέλεση εργασιών επεξεργασίας εκτός της Ένωσης με ισοδύναμο επίπεδο προστασίας, η Επιτροπή θεσπίζει, το αργότερο στις ...(24), μέσω κατ' εξουσιοδότηση πράξεων, σύμφωνα με το άρθρο 19 και υπό την επιφύλαξη των όρων των άρθρων 20 και 21, λεπτομερείς κανόνες για τις παραγράφους 1 και 2, ειδικότερα, κριτήρια για την αξιολόγηση των ισοδυνάμων συνθηκών.

Άρθρο 11

Στόχοι ανάκτησης

1.  Όσον αφορά όλα τα ΑΗΗΕ που συλλέγονται χωριστά και αποστέλλονται για επεξεργασία σύμφωνα με τα άρθρα 8, 9 και 10 ή για προετοιμασία για επαναχρησιμοποίηση, τα κράτη μέλη εξασφαλίζουν ότι, έως τις 31 Δεκεμβρίου 2011, οι παραγωγοί επιτυγχάνουν τους ακόλουθους ελάχιστους στόχους:

  α) για τα ΑΗΗΕ των κατηγοριών 1 και 4 του παραρτήματος ΙΑ,
   ανάκτηση σε ποσοστό 85%, ▌
   ▌ ανακύκλωση σε ποσοστό 75%, και
   προετοιμασία για επαναχρησιμοποίηση σε ποσοστό 5%·
  β) για τα ΑΗΗΕ της κατηγορίας 2 του παραρτήματος ΙΑ,
   ανάκτηση σε ποσοστό 80%, ▌
   ▌ ανακύκλωση σε ποσοστό 65%, και
   προετοιμασία για επαναχρησιμοποίηση σε ποσοστό 5%·
     γ) για τα ΑΗΗΕ της κατηγορίας 3 του παραρτήματος ΙΑ,
   ανάκτηση σε ποσοστό 75%, και
   ανακύκλωση σε ποσοστό 50%.
  δ) για τα ΑΗΗΕ της κατηγορίας 5 του παραρτήματος ΙΑ,
   ανάκτηση σε ποσοστό 75%, ▌
   ▌ ανακύκλωση σε ποσοστό 50% και
   προετοιμασία για επαναχρησιμοποίηση σε ποσοστό 5%·
   ε) για τα ΑΗΗΕ της κατηγορίας 6 του παραρτήματος ΙΑ,
   ανάκτηση σε ποσοστό 85%,
   ανακύκλωση σε ποσοστό 75%, και
   προετοιμασία για επαναχρησιμοποίηση σε ποσοστό 5%·
   στ) για τους λαμπτήρες εκκενώσεως αερίου, ▌ ανακύκλωση σε ποσοστό 80%.

2.  Οι στόχοι αυτοί υπολογίζονται σε κατά βάρος εκατοστιαία αναλογία των χωριστά συλλεγόμενων ΑΗΗΕ που αποστέλλονται σε εγκαταστάσεις ανάκτησης και τελικά ανακτώνται, επαναχρησιμοποιούνται και ανακυκλώνονται. Οι εργασίες αποθήκευσης, διαλογής και προεπεξεργασίας στις εγκαταστάσεις ανάκτησης δεν περιλαμβάνονται στον υπολογισμό της επίτευξης των εν λόγω στόχων.

3.  Τα κράτη μέλη μεριμνούν ώστε, για τον υπολογισμό των εν λόγω στόχων, οι παραγωγοί ή οι ενεργούντες για λογαριασμό τους τρίτοι να τηρούν αρχεία σχετικά με τη μάζα του μεταχειρισμένου ΗΗΕ, των ΑΗΗΕ, των κατασκευαστικών τους στοιχείων, υλικών και ουσιών κατά την είσοδο και έξοδο από την εγκατάσταση επεξεργασίας και κατά την είσοδο και έξοδο (ως συνολικό ποσοστό) από την εγκατάσταση ανάκτησης ή ανακύκλωσης.

4.  Τα κράτη μέλη ενθαρρύνουν την ανάπτυξη νέων τεχνολογιών ανάκτησης, ανακύκλωσης και επεξεργασίας.

Άρθρο 12

Χρηματοδότηση ως προς τα AHHE οικιακής προέλευσης

1.  Τα κράτη μέλη μεριμνούν ώστε, οι παραγωγοί να εξασφαλίζουν τουλάχιστον τη χρηματοδότηση της συλλογής, της επεξεργασίας, της ανάκτησης και της περιβαλλοντικώς αβλαβούς διάθεσης των ΑΗΗΕ οικιακής προέλευσης, που παραδίδονται στις εγκαταστάσεις συλλογής, οι οποίες δημιουργούνται δυνάμει του άρθρου 5 παράγραφος 2. Επιπλέον, όπου ενδείκνυται, τα κράτη μέλη εξασφαλίζουν ότι, προκειμένου να βελτιωθεί η συλλογή ΑΗΗΕ, συγκεντρώνονται επαρκείς οικονομικοί πόροι σύμφωνα με την αρχή «ο ρυπαίνων πληρώνει» (ως ρυπαίνοντες θεωρούνται οι λιανοπωλητές, οι καταναλωτές και οι παραγωγοί, όχι όμως οι φορολογούμενοι) κατά την πώληση νέου ΗΗΕ για να καλυφθούν οι δαπάνες συλλογής ΑΗΕΕ οικιακής προέλευσης, συμπεριλαμβανομένης της δαπάνης για τη λειτουργία των εγκαταστάσεων συλλογής και τις σχετικές εκστρατείες ευαισθητοποίησης για τη διαχείριση των ΑΗΗΕ. Οι εν λόγω οικονομικοί πόροι διατίθενται μόνο σε φορείς που υποχρεούνται από το νόμο να συλλέγουν ΑΗΗΕ.

Στις περιπτώσεις πλήρους κάλυψης των δαπανών αυτών των φορέων σύμφωνα με το πρώτο εδάφιο, οι φορείς αυτοί, είτε είναι δήμοι είτε ιδιωτικά σημεία συλλογής, παραδίδουν όλα τα ΑΗΗΕ που συλλέγονται σε συστήματα που βασίζονται στην αρχή της ευθύνης του παραγωγού.

Η χρηματοδότηση της συλλογής ΑΗΗΕ οικιακής προέλευσης και αποστολής τους σε εγκαταστάσεις συλλογής δεν εμπίπτει στην ατομική ευθύνη του παραγωγού, όπως απαιτείται από την παράγραφο 2.

Τα κράτη μέλη μπορούν να θεσπίσουν πρόσθετους κανόνες για τις μεθόδους υπολογισμού των δαπανών που σχετίζονται με τη συλλογή και τις εγκαταστάσεις συλλογής.

2.  Για τα προϊόντα που διατέθηκαν στην αγορά μετά τις 13 Αυγούστου 2005, κάθε παραγωγός είναι υπεύθυνος για τη χρηματοδότηση των εργασιών που αναφέρονται στην παράγραφο 1 όσον αφορά τα απόβλητα των δικών του προϊόντων. Ο παραγωγός μπορεί να επιλέξει την εκπλήρωση της υποχρέωσης αυτής είτε ατομικά είτε με το να ενταχθεί σε συλλογικό σύστημα. Ο παραγωγός μπορεί να εκπληρώσει την υποχρέωσή του μέσω είτε μίας εξ αυτών των μεθόδων είτε συνδυασμού αυτών. Τα συλλογικά συστήματα θεσπίζουν διαφοροποιημένα τέλη για τους παραγωγούς, με βάση την ευκολία ανακύκλωσης των προϊόντων και των πρώτων υλικών στρατηγικής σημασίας που περιέχουν.

Τα κράτη μέλη μεριμνούν ώστε, αφενός κάθε παραγωγός να παρέχει εγγύηση όταν διαθέτει ένα προϊόν στην αγορά, η οποία βεβαιώνει τη χρηματοδότηση της διαχείρισης όλων των ΑΗΗΕ, και αφετέρου, οι παραγωγοί να σημαίνουν ευκρινώς τα προϊόντα τους σύμφωνα με το άρθρο 15 παράγραφος 2. Η εγγύηση αυτή εξασφαλίζει τη χρηματοδότηση των εργασιών που αναφέρονται στην παράγραφο 1 όσον αφορά το προϊόν. Η εγγύηση μπορεί να λαμβάνει τη μορφή συμμετοχής του παραγωγού σε κατάλληλα συστήματα για τη χρηματοδότηση της διαχείρισης ΑΗΗΕ, ασφάλισης ανακύκλωσης ή δεσμευμένου τραπεζικού λογαριασμού. Η οικονομική εγγύηση για το τέλος του κύκλου ζωής των προϊόντων υπολογίζεται κατά τρόπον ώστε να εξασφαλίζεται η ενσωμάτωση των πραγματικών δαπανών στο τέλος του κύκλου ζωής του προϊόντος ενός παραγωγού, λαμβανομένων υπόψη των προτύπων επεξεργασίας και ανακύκλωσης, όπως αναφέρονται στο άρθρο 8.

3.  Προκειμένου να καταστεί δυνατή μια εναρμονισμένη προσέγγιση ως προς τη συμμόρφωση με τις απαιτήσεις οικονομικών εγγυήσεων, όπως ορίζονται στην παράγραφο 2, η Επιτροπή θεσπίζει, το αργότερο στις ...(25),μέσω κατ' εξουσιοδότηση πράξεων σύμφωνα με το άρθρο 19 και υπό την επιφύλαξη των όρων των άρθρων 20 και 21, τις ελάχιστες απαιτήσεις και τη μεθοδολογία για τον υπολογισμό του επιπέδου των εν λόγω εγγυήσεων, καθώς και κατευθυντήριες γραμμές για την επαλήθευση και τον έλεγχό τους.

Οι εν λόγω ελάχιστες απαιτήσεις διασφαλίζουν τουλάχιστον ότι:

   α) η εγγύηση οδηγεί στην ενσωμάτωση των πραγματικών δαπανών στο τέλος του κύκλου ζωής του προϊόντος ενός παραγωγού, λαμβάνοντας υπόψη τα πρότυπα επεξεργασίας και ανακύκλωσης,
   β) το κόστος που συνδέεται με την υποχρέωση ενός παραγωγού δεν επιβαρύνει άλλους φορείς, και
   γ) η εγγύηση θα υφίσταται στο μέλλον και μπορεί να χρησιμοποιηθεί για τη ρύθμιση της εκκρεμούς υποχρέωσης ανακύκλωσης που υπέχει ο παραγωγός σε περίπτωση αφερεγγυότητας.

4.  Η ευθύνη για τη χρηματοδότηση του κόστους της διαχείρισης των ΑΗΗΕ των προερχόμενων από προϊόντα που είχαν διατεθεί στην αγορά πριν από τις 13 Αυγούστου 2005 (εφεξής «ιστορικά απόβλητα») ανατίθεται σε ένα ή περισσότερα συστήματα, στα οποία συνεισφέρουν αναλογικά όλοι οι υφιστάμενοι στην αγορά όταν ανακύπτει το σχετικό κόστος παραγωγοί, π.χ. ανάλογα με το μερίδιό τους στην αγορά ανά τύπο εξοπλισμού.

5.  Τα κράτη μέλη εξασφαλίζουν ότι οι παραγωγοί ή οι ενεργούντες για λογαριασμό τους τρίτοι υποβάλλουν σε ετήσια βάση εκθέσεις σχετικά με τη χρηματοδότηση και τις δαπάνες των συστημάτων συλλογής, επεξεργασίας και διάθεσης, καθώς και σχετικά με την απόδοση των εν λόγω συστημάτων.

Άρθρο 13

Χρηματοδότηση ως προς τα ΑΗΗΕ από άλλους χρήστες, πλην των οικιακών

1.  Τα κράτη μέλη μεριμνούν ώστε, για προϊόντα που διατέθηκαν στην αγορά μετά τις 13 Αυγούστου 2005, οι δαπάνες για τη συλλογή, την επεξεργασία, την ανάκτηση και την περιβαλλοντικώς αβλαβή διάθεση των ΑΗΗΕ που προέρχονται από άλλους χρήστες πλην των οικιακών να χρηματοδοτούνται από τους παραγωγούς.

Για τα ιστορικά απόβλητα που αντικαθίστανται από νέα ισοδύναμα προϊόντα ή από νέα προϊόντα που επιτελούν την ίδια λειτουργία, η χρηματοδότηση των δαπανών επιβαρύνει τους παραγωγούς αυτών των προϊόντων, όταν τα προσφέρουν. Τα κράτη μέλη δύνανται, εναλλακτικώς, να προβλέπουν ότι οι άλλοι χρήστες πλην των οικιακών, μπορούν επίσης να καθίστανται, εν μέρει ή πλήρως, υπεύθυνοι για τη χρηματοδότηση αυτή.

Για τα λοιπά ιστορικά απόβλητα, η χρηματοδότηση των δαπανών επιβαρύνει τους χρήστες, πλην των οικιακών.

2.  Οι παραγωγοί και οι χρήστες, πλην των οικιακών, δύνανται, υπό την επιφύλαξη της παρούσας οδηγίας, να συνάπτουν συμφωνίες που να προβλέπουν άλλες μεθόδους χρηματοδότησης.

Άρθρο 14

Συστήματα συλλογής και ενημέρωση των χρηστών

1.  Για τη μεγαλύτερη ευαισθητοποίηση των χρηστών, τα κράτη μέλη μεριμνούν ώστε οι διανομείς να εφαρμόζουν κατάλληλα συστήματα συλλογής και ευαισθητοποίησης για τα ΑΗΗΕ πολύ μικρού όγκου. Τα εν λόγω συστήματα συλλογής:

   α) επιτρέπουν στους τελικούς χρήστες να απορρίπτουν ΑΗΗΕ πολύ μικρού όγκου σε ένα προσπελάσιμο και εμφανές σημείο συλλογής στο κατάστημα του λιανοπωλητή·
   β) απαιτούν από τους λιανοπωλητές να παραλαμβάνουν ΑΗΗΕ πολύ μικρού όγκου χωρίς χρέωση όταν προμηθεύουν ΗΗΕ πολύ μικρού όγκου·
   γ) δεν χρεώνουν τους τελικούς χρήστες για την απόρριψη ΑΗΗΕ πολύ μικρού όγκου, ούτε τους υποχρεώνουν να αγοράσουν ένα νέο προϊόν του ίδιου τύπου.

Τα κράτη μέλη εξασφαλίζουν επίσης ότι τα στοιχεία β) και γ) εφαρμόζονται σε πωλητές εξ αποστάσεως, ήτοι φυσικά ή νομικά πρόσωπα τα οποία, μέσω της εξ αποστάσεως επικοινωνίας σύμφωνα με την οδηγία 97/7/ΕΚ, θέτουν σε κυκλοφορία ή διαθέτουν στην αγορά ΗΗΕ. Το σύστημα συλλογής που εφαρμόζουν οι πωλητές εξ αποστάσεως επιτρέπει στους τελικούς χρήστες να επιστρέφουν ΑΗΗΕ πολύ μικρού όγκου χωρίς να βαρύνονται με έξοδα, συμπεριλαμβανομένων εξόδων γραμματοσήμανσης και αποστολής.

Το αργότερο στις ...(26), η Επιτροπή θεσπίζει, μέσω κατ' εξουσιοδότηση πράξεων, σύμφωνα με το άρθρο 19 και υπό την επιφύλαξη των όρων των άρθρων 20 και 21, ορισμό των «ΑΗΗΕ πολύ μικρού όγκου» λαμβάνοντας υπόψη τον κίνδυνο που αντιπροσωπεύει το γεγονός ότι τα εν λόγω απόβλητα δεν συλλέγονται χωριστά λόγω του πολύ μικρού μεγέθους τους.

Οι υποχρεώσεις της παρούσας παραγράφου δεν ισχύουν για μικροεπιχειρήσεις που λειτουργούν σε πολύ περιορισμένη επιφάνεια. Το αργότερο στις ...*, η Επιτροπή θεσπίζει, μέσω κατ' εξουσιοδότηση πράξεων, σύμφωνα με το άρθρο 19 και υπό την επιφύλαξη των όρων των άρθρων 20 και 21, για τους σκοπούς της παρούσας οδηγίας, τον ορισμό των «μικροεπιχειρήσεων που λειτουργούν σε πολύ περιορισμένη επιφάνεια».

2.  Τα κράτη μέλη εξασφαλίζουν ότι οι οικιακοί χρήστες ΗΗΕ ενημερώνονται δεόντως σχετικά με:

   α) την απαίτηση να μην διατίθενται τα ΑΗΗΕ ως αδιαχώριστα αστικά απόβλητα, αλλά να συλλέγονται χωριστά·
   β) τα συστήματα επιστροφής και συλλογής στα οποία έχουν πρόσβαση, ενώ ενθαρρύνεται ο συντονισμός των πληροφοριών που επιτρέπουν τον εντοπισμό όλων των διαθέσιμων σημείων συλλογής, ανεξάρτητα από τον παραγωγό που έχει δημιουργήσει το εκάστοτε σημείο·
   γ) το ρόλο τους στην επαναχρησιμοποίηση, την ανακύκλωση και τις άλλες μορφές ανάκτησης των ΑΗΗΕ·
   δ) τις δυνητικές επιπτώσεις στο περιβάλλον και την ανθρώπινη υγεία ως αποτέλεσμα της παρουσίας επικίνδυνων ουσιών στον ΗΗΕ·
   ε) την έννοια του συμβόλου που παρατίθεται στο παράρτημα V.

3.  Τα κράτη μέλη θεσπίζουν κατάλληλα μέτρα προκειμένου να προωθηθεί η συμμετοχή των καταναλωτών στη συλλογή των AHHE και να ενθαρρύνονται να διευκολύνουν τη διαδικασία επαναχρησιμοποίησης, επεξεργασίας και ανάκτησης.

4.  Προκειμένου να ελαχιστοποιηθεί η διάθεση των AHHE ως αδιαχώριστων αστικών αποβλήτων και να διευκολυνθεί η χωριστή συλλογή τους, τα κράτη μέλη μεριμνούν ώστε οι παραγωγοί να σημαίνουν δεόντως – σύμφωνα με το ευρωπαϊκό πρότυπο EN 50419(27) – τον ΗΗΕ που διατίθεται στην αγορά με το σύμβολο που παρατίθεται στο παράρτημα V. Σε εξαιρετικές περιπτώσεις, εάν είναι αναγκαίο λόγω του μεγέθους ή της λειτουργίας του προϊόντος, το σύμβολο τυπώνεται στη συσκευασία, τις οδηγίες χρήσης και την εγγύηση του συγκεκριμένου ΗΗΕ.

5.  Τα κράτη μέλη μπορούν να απαιτούν να παρέχονται ορισμένες ή όλες οι πληροφορίες που αναφέρονται στις παραγράφους 2 έως 4 από τους παραγωγούς ή/και τους διανομείς, π.χ. μέσω των οδηγιών χρήσης ή στο σημείο πώλησης, ή μέσω εκστρατειών ευαισθητοποίησης της κοινής γνώμης.

Άρθρο 15

Ενημέρωση των εγκαταστάσεων επεξεργασίας

1.  Προκειμένου να διευκολυνθούν η χρήση και η ορθή και περιβαλλοντικά αβλαβής επεξεργασία των ΑΗΗΕ, συμπεριλαμβανομένης της συντήρησης, αναβάθμισης, επαναχρησιμοποίησης, προετοιμασίας για επαναχρησιμοποίηση, ανακαίνισης και ανακύκλωσης, τα κράτη μέλη λαμβάνουν τα κατάλληλα μέτρα για να εξασφαλίσουν ότι οι παραγωγοί παρέχουν δωρεάν πληροφορίες επαναχρησιμοποίησης και επεξεργασίας για κάθε τύπο νέου ΗΗΕ που διατίθεται στην αγορά, εντός ενός έτους από τη διάθεση του εξοπλισμού στην αγορά. Οι πληροφορίες αυτές προσδιορίζουν, στο μέτρο που τούτο απαιτείται από τα κέντρα επαναχρησιμοποίησης και τις εγκαταστάσεις επεξεργασίας και ανακύκλωσης προκειμένου να τηρούνται οι διατάξεις της παρούσας οδηγίας, τα διάφορα συστατικά και υλικά των ΗΗΕ καθώς και τη θέση των επικίνδυνων ουσιών και παρασκευασμάτων στον ΗΗΕ. Οι εν λόγω πληροφορίες τίθενται στη διάθεση των κέντρων επαναχρησιμοποίησης και των εγκαταστάσεων επεξεργασίας και ανακύκλωσης από τους παραγωγούς ΗΗΕ με τη μορφή εγχειριδίων ή με ηλεκτρονικά μέσα, όπως π.χ. CD-ROM ή διαδικτυακές υπηρεσίες.

2.  Τα κράτη μέλη εξασφαλίζουν ότι οιοσδήποτε παραγωγός ΗΗΕ που διατίθενται στην αγορά ταυτοποιείται σαφώς από τη σήμανση της συσκευής. Επιπλέον, προκειμένου να καθίσταται δυνατός ο αδιαμφισβήτητος προσδιορισμός της ημερομηνίας διάθεσης της συσκευής στην αγορά, σήμα στη συσκευή προσδιορίζει ότι η συσκευή διατέθηκε στην αγορά μετά τις 13 Αυγούστου 2005. Προς τούτο εφαρμόζεται το ευρωπαϊκό πρότυπο EN 50419.

Άρθρο 16

Καταχώριση και υποβολή πληροφοριών και εκθέσεων

1.  Τα κράτη μέλη καταρτίζουν μητρώο παραγωγών, συμπεριλαμβανομένων των παραγωγών που προμηθεύουν ΗΗΕ χρησιμοποιώντας επικοινωνία εξ αποστάσεως, σύμφωνα με την παράγραφο 2.

Το μητρώο αυτό χρησιμοποιείται για την παρακολούθηση της εκπλήρωσης των υποχρεώσεων χρηματοδότησης βάσει των άρθρων 12 και 13.

2.  Τα κράτη μέλη εξασφαλίζουν ότι κάθε παραγωγός στην επικράτειά του μπορεί να καταχωρίζει στο οικείο εθνικό μητρώο, σε ηλεκτρονική μορφή, όλες τις σχετικές πληροφορίες, συμπεριλαμβανομένων των απαιτήσεων υποβολής εκθέσεων και των τελών, για τις δραστηριότητές του σε όλα τα κράτη μέλη.

Τα μητρώα είναι διαλειτουργικά ώστε να επιτρέπουν την ανταλλαγή των εν λόγω πληροφοριών, συμπεριλαμβανομένων εκείνων που αφορούν τις ποσότητες ΗΗΕ που διατίθενται στην εθνική αγορά καθώς και των πληροφοριών που διευκολύνουν τις μεταφορές χρηματικών ποσών που συνδέονται με τις ενδο-ενωσιακές μεταβιβάσεις προϊόντων ή ΑΗΗΕ.

3.  Κάθε κράτος μέλος εξασφαλίζει ότι ο παραγωγός που διαθέτει ΗΗΕ στην επικράτειά του και δεν είναι εγκατεστημένος στο συγκεκριμένο κράτος μέλος μπορεί να ορίζει τοπικό νομικό αντιπρόσωπο στο εν λόγω κράτος μέλος ο οποίος θα είναι υπεύθυνος για την τήρηση των υποχρεώσεων που απορρέουν από την παρούσα οδηγία.

4.  Προκειμένου να διασφαλίζεται η ορθή λειτουργία του συστήματος καταχώρισης, ενημέρωσης και υποβολής εκθέσεων, η Επιτροπή θεσπίζει, μέσω κατ' εξουσιοδότηση πράξεων, σύμφωνα με το άρθρο 19 και υπό την επιφύλαξη των όρων των άρθρων 20 και 21, μέτρα που θεσπίζουν το μορφότυπο για την καταχώριση και την υποβολή εκθέσεων, καθώς και η συχνότητα υποβολής τους. Ο μορφότυπος για την καταχώριση και την υποβολή εκθέσεων περιλαμβάνει τουλάχιστον τα ακόλουθα στοιχεία:

   α) την ποσότητα ΗΗΕ που διατίθενται στην εγχώρια αγορά,
   β) τον τύπο του εξοπλισμού,
   γ) τα εμπορικά σήματα,
   δ) τις κατηγορίες.
   ε) όπου απαιτείται, την εγγύηση.

5.  Η λειτουργία του μητρώου είναι δυνατόν να εξασφαλίζεται από τα συλλογικά συστήματα ευθύνης του παραγωγού που συγκροτούνται βάσει του άρθρου 12 παράγραφος 2.

6.  Τα κράτη μέλη συγκεντρώνουν ετησίως πληροφορίες, συμπεριλαμβανομένων θεμελιωμένων εκτιμήσεων, σχετικά με τις ποσότητες και τις κατηγορίες ΗΗΕ που διατίθενται στην αγορά τους, συλλέγονται με οποιοδήποτε τρόπο, επαναχρησιμοποιούνται, ανακυκλώνονται και ανακτώνται εντός των κρατών μελών, καθώς και σχετικά με τα χωριστά συλλεγόμενα ΑΗΗΕ που εξάγονται, κατά βάρος.

7.  Τα κράτη μέλη υποβάλλουν στην Επιτροπή, ανά τριετία, έκθεση σχετικά με την εφαρμογή της παρούσας οδηγίας και με τις πληροφορίες που αναφέρονται στην παράγραφο 5. Η έκθεση εφαρμογής συντάσσεται βάσει ερωτηματολογίου, το οποίο ορίζεται από την απόφαση 2004/249/EΚ της Επιτροπής, της 11ης Μαρτίου 2004, με αντικείμενο ερωτηματολόγιο όσον αφορά τις εκθέσεις των κρατών μελών για την εφαρμογή της οδηγίας 2002/96/EΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με τα απόβλητα ειδών ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού (ΑΗΗΕ)(28) και από την απόφαση 2005/369/EΚτης Επιτροπής, της 3ης Μαΐου 2005, για τον καθορισμό των κανόνων παρακολούθησης και συμμόρφωσης των κρατών μελών και την καθιέρωση συγκεκριμένων δελτίων για τα δεδομένα για τους σκοπούς της οδηγίας 2002/96/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με τα απόβλητα ειδών ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού (ΑΗΗΕ)(29). Η έκθεση τίθεται στη διάθεση της Επιτροπής το αργότερο εντός εννέα μηνών από το τέλος της τριετούς περιόδου που καλύπτει.

Η πρώτη τριετής έκθεση καλύπτει την περίοδο από το 20xx έως το 20xx.

Εντός εννέα μηνών από την παραλαβή των εκθέσεων των κρατών μελών, η Επιτροπή δημοσιεύει έκθεση σχετικά με την εφαρμογή της παρούσας οδηγίας.

Άρθρο 17

Αναγνώριση οικονομικών φορέων

Τα κράτη μέλη θεσπίζουν συστήματα που διασφαλίζουν την πρόσληψη πληροφοριών οι οποίες επιτρέπουν στις ρυθμιστικές αρχές, τους παραγωγούς και τους διανομείς να αναγνωρίζουν:

   a) κάθε οικονομικό φορέα που τους έχει προμηθεύσει ΗΗΕ,
   β) κάθε οικονομικό φορέα στον οποίο έχουν προμηθεύσει ΗΗΕ.

Άρθρο 18

Προσαρμογή στην επιστημονική και τεχνική πρόοδο

Προκειμένου να είναι δυνατή η προσαρμογή του άρθρου 16 παράγραφος 7 και των παραρτημάτων στην επιστημονική και τεχνική πρόοδο, η Επιτροπή δύναται να εγκρίνει, μέσω κατ' εξουσιοδότηση πράξεων, σύμφωνα με το άρθρο 19 και υπό την επιφύλαξη των όρων των άρθρων 20 και 21.

Πριν από κάθε τροποποίηση των παραρτημάτων, η Επιτροπή συμβουλεύεται, μεταξύ άλλων, τους παραγωγούς ΗΗΕ, τους ανακυκλωτές, τις επιχειρήσεις επεξεργασίας, τις περιβαλλοντικές οργανώσεις και τις ενώσεις εργαζομένων και καταναλωτών.

Άρθρο 19

Άσκηση της εξουσιοδότησης

1.   Η εξουσία έκδοσης των κατ' εξουσιοδότηση πράξεων που αναφέρονται στα άρθρα 7, 8, 10, 12, 14, 16, 18 και 23 ανατίθεται στην Επιτροπή επ' αόριστον.

2.   Η Επιτροπή, μόλις εκδώσει μια κατ' εξουσιοδότηση πράξη, την κοινοποιεί συγχρόνως στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και στο Συμβούλιο.

3.  Η εξουσία έκδοσης κατ' εξουσιοδότηση πράξεων ανατίθεται στην Επιτροπή υπό τους όρους που προβλέπονται στα άρθρα 20 και 21.

Άρθρο 20

Ανάκληση της εξουσιοδότησης

1.   Η εξουσιοδότηση που αναφέρεται στα άρθρα 7, 8, 10, 12, 14, 16, 18 και 23 μπορεί να ανακληθεί ανά πάσα στιγμή από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ή το Συμβούλιο.

2.   Το όργανο που κίνησε εσωτερική διαδικασία για να αποφασιστεί εάν θα ανακληθεί η εξουσιοδότηση ενημερώνει το άλλο θεσμικό όργανο και την Επιτροπή, εντός εύλογου χρονικού διαστήματος πριν από τη λήψη της τελικής απόφασης, αναφέροντας τις ανατεθείσες εξουσίες που θα μπορούσαν να ανακληθούν καθώς και τους ενδεχόμενους λόγους της ανάκλησης.

3.   Η απόφαση ανάκλησης περατώνει την ανάθεση εξουσιών που προσδιορίζονται στην παρούσα απόφαση. Αρχίζει να ισχύει αμέσως ή σε μεταγενέστερη ημερομηνία την οποία διευκρινίζει. Δεν επηρεάζει την εγκυρότητα των κατ' εξουσιοδότηση πράξεων που ισχύουν ήδη. Δημοσιεύεται στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Άρθρο 21

Διατύπωση αντιρρήσεων έναντι των κατ' εξουσιοδότηση πράξεων

1.   Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο δύνανται να διατυπώσουν αντιρρήσεις έναντι της κατ' εξουσιοδότηση πράξης εντός προθεσμίας δύο μηνών από την ημερομηνία κοινοποίησης. Κατόπιν πρωτοβουλίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου ή του Συμβουλίου, η προθεσμία αυτή μπορεί να παραταθεί κατά δύο μήνες.

2.   Εάν, κατά τη λήξη της προθεσμίας που αναφέρεται στην παράγραφο 1, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ή το Συμβούλιο δεν έχουν διατυπώσει αντιρρήσεις έναντι της κατ' εξουσιοδότηση πράξης, η πράξη αυτή δημοσιεύεται στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης και τίθεται σε ισχύ κατά την ημερομηνία που προβλέπεται σε αυτήν.

Η κατ' εξουσιοδότηση πράξη μπορεί να δημοσιευθεί στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης και να τεθεί σε ισχύ πριν τη λήξη της προθεσμίας αυτής, εάν το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο ενημερώσουν από κοινού την Επιτροπή ότι δεν προτίθενται να διατυπώσουν αντιρρήσεις.

3.   Εάν το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ή το Συμβούλιο διατυπώσουν αντιρρήσεις έναντι της κατ' εξουσιοδότηση πράξης, εντός της προθεσμίας που αναφέρεται στην παράγραφο 1, η πράξη αυτή δεν τίθεται σε ισχύ. Το όργανο που διατυπώνει αντιρρήσεις έναντι της κατ' εξουσιοδότηση πράξης εκθέτει τους σχετικούς λόγους.

Άρθρο 22

Κυρώσεις

Τα κράτη μέλη θεσπίζουν τους κανόνες σχετικά με τις κυρώσεις που επιβάλλονται για παραβάσεις των εθνικών διατάξεων οι οποίες έχουν θεσπιστεί κατ' εφαρμογή της παρούσας οδηγίας και λαμβάνουν κάθε αναγκαίο μέτρο για να εξασφαλιστεί η εφαρμογή τους. Οι προβλεπόμενες κυρώσεις πρέπει να είναι αποτελεσματικές, αναλογικές και αποτρεπτικές. Τα κράτη μέλη κοινοποιούν τις σχετικές διατάξεις στην Επιτροπή, το αργότερο έως την ημερομηνία που καθορίζεται στο άρθρο 24, και της γνωστοποιούν αμέσως κάθε μεταγενέστερη τροποποίησή τους

Άρθρο 23

Επιθεώρηση και παρακολούθηση

1.  Τα κράτη μέλη διενεργούν τις ενδεδειγμένες επιθεωρήσεις και παρακολούθηση για να ελέγχουν την ορθή εφαρμογή της παρούσας οδηγίας.

Οι επιθεωρήσεις αυτές καλύπτουν τουλάχιστον τις δηλούμενες ποσότητες ΗΗΕ που διατίθεται στην αγορά, προκειμένου να ελεγχθεί το ύψος της οικονομικής εγγύησης δυνάμει του άρθρου 12, παράγραφος 2, τις εξαγωγές ΑΗΗΕ εκτός Ένωσης σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1013/2006, καθώς και τις εργασίες που εκτελούνται στις εγκαταστάσεις επεξεργασίας σύμφωνα με την οδηγία 2008/98/EΚ και με το παράρτημα ΙΙΙ της παρούσας οδηγίας.

2.  Τα κράτη μέλη μεριμνούν ώστε οι μεταφορές μεταχειρισμένου ΗΗΕ για τον οποίο υπάρχει υποψία ότι είναι ΑΗΗΕ να διενεργούνται σύμφωνα με τις ελάχιστες απαιτήσεις ▌ του παραρτήματος ΙΙ και εξασφαλίζουν τη δέουσα παρακολούθηση αυτών των μεταφορών.

3.  Προκειμένου να διασφαλίζεται η ορθή λειτουργία των επιθεωρήσεων και της παρακολούθησης, η Επιτροπή δύναται να θεσπίσει, μέσω κατ' εξουσιοδότηση πράξεων, σύμφωνα με το άρθρο 19 και υπό την επιφύλαξη των όρων των άρθρων 20 και 21, πρόσθετους κανόνες για τις επιθεωρήσεις και την παρακολούθηση.

4.  Τα κράτη μέλη δημιουργούν εθνικό μητρώο αναγνωρισμένων εγκαταστάσεων συλλογής και επεξεργασίας. Μόνο οι εγκαταστάσεις εκείνες των οποίων οι φορείς εκμετάλλευσης συμμορφώνονται με τις απαιτήσεις που ορίζονται στο άρθρο 8, παράγραφος 3 μπορούν να εγγραφούν στο εν λόγω εθνικό μητρώο. Τα κράτη μέλη δημοσιοποιούν τα περιεχόμενα του μητρώου.

5.  Οι φορείς εκμετάλλευσης εγκαταστάσεων υποβάλλουν ετησίως στοιχεία που αποδεικνύουν τη συμμόρφωσή τους με τις απαιτήσεις της παρούσας οδηγίας στις αρμόδιες αρχές, καθώς και εκθέσεις στις αρμόδιες αρχές σύμφωνα με τις παραγράφους 6 και 7 προκειμένου να διατηρήσουν το καθεστώς τους ως αναγνωρισμένων εγκαταστάσεων επεξεργασίας.

6.  Οι φορείς εκμετάλλευσης εγκαταστάσεων συλλογής υποβάλλουν ετησίως εκθέσεις στις αρμόδιες αρχές που επιτρέπουν στις εθνικές αρχές να συγκρίνουν τον όγκο των συλλεγόμενων ΑΗΗΕ με τον όγκο των ΑΗΗΕ που τελικά μεταφέρονται σε εγκαταστάσεις ανάκτησης ή ανακύκλωσης. Τα ΑΗΗΕ μεταφέρονται αποκλειστικά σε αναγνωρισμένες εγκαταστάσεις ανάκτησης και επεξεργασίας.

7.  Οι φορείς εκμετάλλευσης εγκαταστάσεων επεξεργασίας υποβάλλουν ετησίως εκθέσεις στις αρμόδιες αρχές που επιτρέπουν στις εθνικές αρχές να συγκρίνουν τον όγκο των ΑΗΗΕ που επιστρέφονται από τους κατόχους τους ή από αναγνωρισμένες εγκαταστάσεις συλλογής με τον όγκο των ΑΗΗΕ που τελικά ανακτώνται, ανακυκλώνονται ή, σύμφωνα με το άρθρο 10, εξάγονται.

8.  Τα κράτη μέλη διασφαλίζουν ότι τα ΑΗΗΕ παραδίδονται αποκλειστικά σε καταχωρισμένες και αναγνωρισμένες εγκαταστάσεις συλλογής, ανάκτησης ή ανακύκλωσης.

Άρθρο 24

Μεταφορά στο εθνικό δίκαιο

1.  Τα κράτη μέλη θέτουν σε ισχύ τις νομοθετικές, κανονιστικές και διοικητικές διατάξεις που είναι αναγκαίες προκειμένου να συμμορφωθούν με τα άρθρα 2, 3, 5, 6, 7, 11, 14, 16, 22, 23 και με το παράρτημα ΙΙ το αργότερο στις ...(30). Ανακοινώνουν αμέσως στην Επιτροπή το κείμενο των εν λόγω διατάξεων καθώς και πίνακα αντιστοιχίας μεταξύ αυτών και των διατάξεων της παρούσας οδηγίας. Τα κράτη μέλη θέτουν σε ισχύ τις νομοθετικές, κανονιστικές και διοικητικές διατάξεις που είναι αναγκαίες προκειμένου να συμμορφωθούν με το άρθρο 12, παράγραφος 2, ούτως ώστε κάθε παραγωγός να χρηματοδοτεί μόνο τις εργασίες που σχετίζονται με τα απόβλητα των δικών του προϊόντων τα οποία έχουν διατεθεί στην αγορά μετά τις 13 Αυγούστου 2005, και να παρέχονται οι κατάλληλες οικονομικές εγγυήσεις, όπως απαιτείται από το άρθρο 12, παράγραφος 2.

Οι διατάξεις αυτές, όταν θεσπίζονται από τα κράτη μέλη, περιλαμβάνουν αναφορά στην παρούσα οδηγία ή συνοδεύονται από την αναφορά αυτή κατά την επίσημη δημοσίευσή τους. Οι εν λόγω διατάξεις περιλαμβάνουν επίσης δήλωση που διευκρινίζει ότι οι παραπομπές στις οδηγίες που καταργούνται από την παρούσα οδηγία, οι οποίες περιέχονται στις ισχύουσες νομοθετικές, κανονιστικές και διοικητικές διατάξεις, θεωρούνται ότι γίνονται στην παρούσα οδηγία. Ο τρόπος πραγματοποίησης αυτής της παραπομπής και η διατύπωση αυτής της δήλωσης καθορίζονται από τα κράτη μέλη.

2.  Τα κράτη μέλη ανακοινώνουν στην Επιτροπή το κείμενο των ουσιωδών διατάξεων εσωτερικού δικαίου τις οποίες θεσπίζουν στον τομέα που διέπεται από την παρούσα οδηγία.

3.  Με την προϋπόθεση ότι επιτυγχάνονται οι στόχοι που τίθενται στην παρούσα οδηγία, τα κράτη μέλη μπορούν να μεταφέρουν στο εθνικό τους δίκαιο τις διατάξεις του άρθρου 8 παράγραφος 6, του άρθρου 14 παράγραφος 2 και του άρθρου 15, μέσω συμφωνιών μεταξύ των αρμόδιων αρχών και των οικείων οικονομικών κλάδων. Οι συμφωνίες αυτές πληρούν τις ακόλουθες απαιτήσεις:

   α) μπορεί να επιβληθεί η τήρησή τους·
   β) προσδιορίζουν στόχους και τις αντίστοιχες προθεσμίες·
   γ) δημοσιεύονται στην εθνική επίσημη εφημερίδα ή σε επίσημο έγγραφο εξίσου προσιτό στο κοινό και διαβιβάζονται στην Επιτροπή·
   δ) τα επιτυγχανόμενα αποτελέσματα παρακολουθούνται τακτικά, αναφέρονται στις αρμόδιες αρχές και στην Επιτροπή και καθίστανται διαθέσιμα στο κοινό υπό τους όρους της συμφωνίας·
   ε) οι αρμόδιες αρχές εξασφαλίζουν ότι εξετάζεται η επιτελούμενη στα πλαίσια της συμφωνίας πρόοδος·
   στ) σε περίπτωση μη συμμόρφωσης με τη συμφωνία, τα κράτη μέλη πρέπει να εφαρμόζουν τις αντίστοιχες διατάξεις της παρούσας οδηγίας με νομοθετικά, κανονιστικά ή διοικητικά μέτρα.

4.  Πέραν των επανεξετάσεων που προβλέπονται στα άρθρα 2 και 7, η Επιτροπή υποβάλλει, έως ...(31), στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και στο Συμβούλιο έκθεση η οποία βασίζεται στις εμπειρίες που έχουν αποκομιστεί από την εφαρμογή της παρούσας οδηγίας. Η έκθεση συνοδεύεται, ενδεχομένως, από προτάσεις για την τροποποίηση της παρούσας οδηγίας.

Άρθρο 25

Κατάργηση

Η οδηγία 2002/96/EΚ, όπως τροποποιήθηκε με τις οδηγίες που εμφαίνονται στο παράρτημα VΙ μέρος A, καταργείται από ...(32)*, με εξαίρεση το άρθρο 5, παράγραφος 5, το οποίο καταργείται με ισχύ από τις 31 Δεκεμβρίου 2011, με την επιφύλαξη των υποχρεώσεων των κρατών μελών όσον αφορά τις προθεσμίες μεταφοράς στο εθνικό δίκαιο και εφαρμογής των οδηγιών που εμφαίνονται στο παράρτημα VΙ μέρος B. Οι παραπομπές στις καταργούμενες οδηγίες νοούνται ως παραπομπές στην παρούσα οδηγία και διαβάζονται σύμφωνα με τον πίνακα αντιστοιχίας του παραρτήματος VΙΙ.

Άρθρο 26

Έναρξη ισχύος

Η παρούσα οδηγία αρχίζει να ισχύει την εικοστή ημέρα από τη δημοσίευσή της στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Άρθρο 27

Αποδέκτες

Η παρούσα οδηγία απευθύνεται στα κράτη μέλη.

...,

Για το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο Για το Συμβούλιο

Ο Πρόεδρος Ο Πρόεδρος

(1) ΕΕ C 306, 16.12.2009, σ. 39.
(2) ΕΕ C 141, 29.5.2010, σ: 55.
(3) Θέση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 3ης Φεβρουαρίου 2011.
(4) ΕΕ L 37, 13.2.2003, σ. 24.
(5) ΕΕ C 138, 17.5.1993, σ. 5.
(6) ΕΕ L 312, 22.11.2008, σ. 3.
(7) ΕΕ L 285, 31.10.2009, σ. 10.
(8) ΕΕ L 37, 13.2.2003, σ. 19.
(9) ΕΕ L 266, 26.9.2006, σ. 1.
(10) ΕΕ L 286, 31.10.2009, σ. 1.
(11) ΕΕ L 161, 14.6.2006, σ. 1.
(12) ΕΕ L 24, 29.1.2008, σ. 8.
(13) ΕΕ L 118, 27.4.2001, σ. 41.
(14) ΕΕ L 396, 30.12.2006, σ. 1.
(15)* 5 έτη από την ημερομηνία έναρξης ισχύος της παρούσας οδηγίας.
(16) ΕΕ L 169, 12.7.1993, σ. 1.
(17) ΕΕ L 331, 7.12.1998, σ. 1.
(18) ΕΕ L 144, 4.6.1997, σ. 19.
(19)* 18 μήνες από την ημερομηνία έναρξης ισχύος της παρούσας οδηγίας.
(20)* 6 μήνες από την ημερομηνία έναρξης ισχύος της παρούσας οδηγίας
(21) ΕΕ L 342, 22.12.2009, σ. 1.
(22) ΕΕ L 190, 12.7.2006, σ. 1.
(23) ΕΕ L 316, 4.12.2007, σ. 6.
(24)* 18 μήνες από την ημερομηνία έναρξης ισχύος της παρούσας οδηγίας .
(25)* 12 μήνες από την ημερομηνία έναρξης ισχύος της παρούσας οδηγίας.
(26)* 12 μήνες από την ημερομηνία έναρξης ισχύος της παρούσας οδηγίας.
(27) Εκδόθηκε από τη CENELEC τον Μάρτιο του 2006.
(28) ΕΕ L 78, 16.3.2004, σ. 56.
(29) ΕΕ L 119, 11.5.2005, σ. 13.
(30)* 18 μήνες από την ημερομηνία έναρξης ισχύος της παρούσας οδηγίας
(31)* 5 έτη από την ημερομηνία έναρξης ισχύος της παρούσας οδηγίας.
(32)** 18 μήνες +1 ημέρα από την ημερομηνία έναρξης ισχύος της παρούσας οδηγίας


ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ IA

Κατηγορίες εξοπλισμού για τους σκοπούς του καθορισμού των στόχων ανάκτησης σύμφωνα με το άρθρο 11

1)  Συσκευές ψύξης και σώματα θέρμανσης

2)  Οθόνες και συσκευές οπτικής απεικόνισης

3)  Λαμπτήρες

4)  Μεγάλες συσκευές εκτός από συσκευές ψύξης και σώματα θέρμανσης, οθόνες και συσκευές οπτικής απεικόνισης και λαμπτήρες. Μεγάλες συσκευές είναι όλες οι συσκευές που δεν είναι καταρχήν κινητές ή που προορίζονται να παραμείνουν στη θέση λειτουργίας τους σε όλη τη διάρκεια του κύκλου ζωής τους.

5)  Μικρές συσκευές εκτός από συσκευές ψύξης και σώματα θέρμανσης, οθόνες και συσκευές οπτικής απεικόνισης, λαμπτήρες, εξοπλισμό πληροφορικής και τηλεπικοινωνιών. Μικρές συσκευές είναι όλες οι συσκευές που είναι καταρχήν κινητές ή που δεν προορίζονται να παραμείνουν στη θέση λειτουργίας τους σε όλη τη διάρκεια του κύκλου ζωής τους.

6)  Μικρός εξοπλισμός πληροφορικής και τηλεπικοινωνιών.


ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ IB

Μη εξαντλητικός κατάλογος συσκευών που εμπίπτουν στις κατηγορίες του παραρτήματος ΙΑ

1.   Συσκευές ψύξης και σώματα θέρμανσης

   Ψυγεία
   Καταψύκτες
   Συσκευές αυτόματης παροχής / διάθεσης κρύων προϊόντων
   Συσκευές κλιματισμού
   Σώματα θέρμανσης που περιέχουν πετρέλαιο και άλλες συσκευές ανταλλαγής θερμότητας που χρησιμοποιούν θερμοχωρητικό υλικό άλλο πλην του νερού

2.   Οθόνες και συσκευές οπτικής απεικόνισης (μόνιτορ)

   Οθόνες
   Τηλεοράσεις
   Ψηφιακές κορνίζες
   Συσκευές οπτικής απεικόνισης (μόνιτορ)

3.   Λαμπτήρες

   Ευθείς λαμπτήρες φθορισμού
   Συμπαγείς λαμπτήρες φθορισμού
   Λαμπτήρες εκκένωσης υψηλής έντασης, συμπεριλαμβανομένων λαμπτήρων νατρίου υπό πίεση και λαμπτήρων μεταλλικών αλογονιδίων
   Λαμπτήρες νατρίου χαμηλής πίεσης
   Λαμπτήρες LED

4.   Μεγάλες συσκευές

   Μεγάλες συσκευές χρησιμοποιούμενες για μαγείρεμα και άλλες επεξεργασίες τροφίμων (όπως κεραμικές εστίες, φούρνοι, κουζίνες, φούρνοι μικροκυμάτων, καφετιέρες σταθερής εγκατάστασης)
   Απορροφητήρες
   Μεγάλες συσκευές καθαρισμού (όπως πλυντήρια ρούχων, στεγνωτήρια, πλυντήρια πιάτων)
   Μεγάλες συσκευές θέρμανσης (όπως μεγάλα αερόθερμα, ηλεκτρικά τζάκια, συστήματα θέρμανσης μαρμάρου και φυσικής πέτρας και άλλες μεγάλες συσκευές για τη θέρμανση χώρων, κρεβατιών και καθισμάτων)
   Μεγάλες συσκευές περιποίησης σώματος (όπως συσκευές τεχνητού μαυρίσματος, σάουνες, καθίσματα μασάζ)
   Μεγάλες συσκευές πληροφορικής και επικοινωνιών (όπως κεντρικοί υπολογιστές, διακομιστές, μόνιμες εγκαταστάσεις και συσκευές δικτύου, εκτυπωτές, φωτοαντιγραφικά, τηλέφωνα με κερματοδέκτη)
   Μεγάλες συσκευές αθλητικού και ψυχαγωγικού εξοπλισμού (όπως αθλητικός εξοπλισμός με ηλεκτρικά ή ηλεκτρονικά εξαρτήματα, ηλεκτρονικά παιχνίδια με κερματοδέκτη)
   Μεγάλα φωτιστικά και άλλες συσκευές διάχυτου ή σημειακού φωτισμού
   Μεγάλα ηλεκτρικά και ηλεκτρονικά βιομηχανικά εργαλεία και μηχανήματα εξαιρουμένων σταθερών βιομηχανικών εργαλείων μεγάλης κλίμακας και μη οδικών κινητών μηχανημάτων που προορίζονται αποκλειστικά για επαγγελματική χρήση
   Μεγάλες συσκευές για την παραγωγή ή μετάδοση ρεύματος (όπως γεννήτριες, μετασχηματιστές, τροφοδοτικά αδιάλειπτης παροχής (UPS), αναστροφείς)
   Μεγάλα ιατροτεχνολογικά προϊόντα
   Μεγάλα όργανα παρακολούθησης και ελέγχου
   Μεγάλες συσκευές και εγκαταστάσεις μέτρησης (όπως όργανα ζύγισης, σταθερά μηχανήματα)
   Μεγάλες συσκευές αυτόματης παροχής / διάθεσης προϊόντων και την αυτόματη παροχή απλών υπηρεσιών (όπως αυτόματες συσκευές πώλησης, αυτόματες ταμειολογιστικές μηχανές, αυτόματες μηχανές επιστροφής κενών συσκευασιών, θάλαμοι αυτόματης φωτογράφησης)

5.   Μικρές συσκευές

   Μικρές συσκευές χρησιμοποιούμενες για μαγείρεμα και άλλες επεξεργασίες τροφίμων (όπως τοστιέρες, εστίες, ηλεκτρικά μαχαίρια, θερμαντήρες εμβάπτισης, μηχανήματα κοπής)
   Μικρές συσκευές καθαρισμού (όπως ηλεκτρικές σκούπες, ηλεκτρικά σίδερα, κ.λπ.)
   Ανεμιστήρες, αποσμητικά χώρου
   Μικρές συσκευές θέρμανσης (όπως ηλεκτρικές κουβέρτες)
   Ρολόγια και ρολόγια χειρός καθώς και άλλα όργανα για τη μέτρηση του χρόνου
   Μικρές συσκευές προσωπικής φροντίδας (όπως ξυριστικές μηχανές, ηλεκτρικές οδοντόβουρτσες, στεγνωτήρες μαλλιών, συσκευές μασάζ)
   Κινηματογραφικές μηχανές
   Ηλεκτρονικές συσκευές ευρείας κατανάλωσης (όπως ραδιόφωνα, ενισχυτές ήχου, ραδιόφωνα αυτοκινήτου, συσκευές αναπαραγωγής DVD)
   Μουσικά όργανα και εξοπλισμός ήχου (π.χ. ενισχυτές, κονσόλες μίξης, ακουστικά και ηχεία, μικρόφωνα)
   Μικρά φωτιστικά και άλλες διατάξεις διάχυτου ή σημειακού φωτισμού
   Παιχνίδια (όπως τρενάκια, μοντέλα αεροπλάνων κλπ.)
   Μικρές συσκευές άθλησης (όπως υπολογιστές ποδηλασίας, κατάδυσης, βάδισης, κωπηλασίας κλπ.)
   Μικρές συσκευές ψυχαγωγίας (όπως βιντεοπαιχνίδια, εξοπλισμός ψαρέματος και γκολφ κλπ.)
   Ηλεκτρικά και ηλεκτρονικά εργαλεία, συμπεριλαμβανομένων εργαλείων κήπου (όπως τρυπάνια, πριόνια, αντλίες, χορτοκοπτικά)
   Μικρές συσκευές για την παραγωγή και τη μετάδοση ρεύματος (όπως γεννήτριες, φορτιστές, τροφοδοτικά αδιάλειπτης παροχής (UPS), μεταλλάκτες)
   Μικρά ιατροτεχνολογικά προϊόντα, συμπεριλαμβανομένων των ιατροτεχνολογικών προϊόντων κτηνιατρικής χρήσης
   Μικρά όργανα παρακολούθησης και ελέγχου (όπως ανιχνευτές καπνού, συσκευές θερμορύθμισης, θερμοστάτες, ανιχνευτές κίνησης, διατάξεις και είδη παρακολούθησης, τηλεχειριστήρια, διατάξεις τηλεχειρισμού)
   Μικρές συσκευές μέτρησης (όπως ζυγαριές, συσκευές απεικόνισης, τηλέμετρα, θερμόμετρα)
   Μικρές συσκευές αυτόματης διάθεσης ή παροχής προϊόντων

6.   Μικρός εξοπλισμός πληροφορικής και τηλεπικοινωνιών

   Φορητοί υπολογιστές (laptop)
   Υπολογιστές τσέπης (notebook)
   Μικρές συσκευές πληροφορικής και τηλεπικοινωνιών (π.χ. προσωπικοί υπολογιστές, εκτυπωτές, αριθμομηχανές τσέπης, τηλέφωνα, κινητά τηλέφωνα, δρομολογητές, συσκευές ασύρματης επικοινωνίας, συσκευές ακρόασης παιδικού δωματίου, συσκευές προβολής βίντεο).

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ

Ελάχιστες απαιτήσεις για τις μεταφορές μεταχειρισμένου ΗΗΕ

1.  Για να διακρίνεται ο ΗΗΕ από τα ΑΗΗΕ, στις περιπτώσεις που ο κάτοχος του αντικειμένου ισχυρίζεται ότι προτίθεται να αποστείλει ή αποστέλλει μεταχειρισμένο ΗΗΕ και όχι ΑΗΕΕ, οι αρχές των κρατών μελών ζητούν τα ακόλουθα δικαιολογητικά για την τεκμηρίωση του ισχυρισμού αυτού:

   α) αντίγραφο του τιμολογίου και της σύμβασης που αφορούν την πώληση ή/και τη μεταβίβαση της κυριότητας του ΗΗΕ, όπου αναφέρεται ότι ο εξοπλισμός προορίζεται να επαναχρησιμοποιηθεί άμεσα και λειτουργεί πλήρως·
   β) αποδεικτικό αξιολόγησης ή δοκιμής υπό μορφή αντιγράφου των αρχείων (πιστοποιητικό δοκιμής, αποδεικτικό λειτουργικότητας) για κάθε αντικείμενο του φορτίου και πρωτόκολλο που περιέχει όλα τα καταγεγραμμένα στοιχεία που προβλέπονται στο σημείο 2·
   γ) δήλωση του κατόχου που προβαίνει στις διευθετήσεις για τη μεταφορά του ΗΗΕ, στην οποία βεβαιώνει ότι κανένα από τα υλικά ή τον εξοπλισμό του φορτίου δεν είναι απόβλητο κατά την έννοια του άρθρου 3 παράγραφος 1 της οδηγίας 2008/98/EΚ, και
   δ) επαρκή συσκευασία και κατάλληλη τοποθέτηση του φορτίου σε στοίβες για την προστασία των μεταφερόμενων προϊόντων από ζημίες κατά τη μεταφορά, τη φόρτωση και την εκφόρτωση.

Τα στοιχεία α) και β) δεν εφαρμόζονται εάν ο μεταχειρισμένος ηλεκτρικός και ηλεκτρονικός εξοπλισμός επιστρέφεται στον παραγωγό ως συλλογική αποστολή ελαττωματικών προϊόντων προς επισκευή, στο πλαίσιο της εγγύησης, με σκοπό την επαναχρησιμοποίησή τους.

2.  Για να αποδεικνύεται ότι τα μεταφερόμενα αντικείμενα είναι μεταχειρισμένος ΗΗΕ και όχι ΑΗΗΕ, τα κράτη μέλη απαιτούν τα ακόλουθα στάδια διεξαγωγής δοκιμών και τήρησης αρχείου για τον μεταχειρισμένο ΗΗΕ:

Στάδιο 1: Διεξαγωγή δοκιμών

α)  Ελέγχεται η λειτουργικότητα και αξιολογούνται οι επικίνδυνες ουσίες. Οι προς διεξαγωγή δοκιμές εξαρτώνται από το είδος του ΗΗΕ. Για τα περισσότερα είδη μεταχειρισμένου ΗΗΕ αρκεί η δοκιμή λειτουργικότητας για τις βασικές λειτουργίες.

β)  Τα αποτελέσματα της αξιολόγησης και των δοκιμών πρέπει να καταγράφονται σε αρχείο.

Στάδιο 2: Αρχείο

α)  Το αρχείο πρέπει να είναι στερεωμένο σταθερά, άλλα όχι μόνιμα, είτε στον ίδιο τον ΗΗΕ (εφόσον αυτός είναι ασυσκεύαστος) ή στη συσκευασία του, ώστε να μπορεί να αναγνωστεί χωρίς να χρειάζεται να αφαιρεθεί η συσκευασία του εξοπλισμού.

β)  Το αρχείο περιέχει τα ακόλουθα στοιχεία:

   ονομασία του αντικειμένου (ονομασία και κατηγορία του εξοπλισμού σύμφωνα με το παράρτημα ΙB και το παράρτημα ΙA, αντιστοίχως),
   αναγνωριστικός αριθμός του αντικειμένου (αριθ. τύπου),
   έτος παραγωγής (εάν είναι γνωστό),
   επωνυμία και διεύθυνση της εταιρείας που είναι υπεύθυνη για την απόδειξη της λειτουργικότητας,
   αποτελέσματα των δοκιμών που περιγράφονται στο στάδιο 1,
   είδος των δοκιμών που διεξήχθησαν.

3.  Επιπλέον του εγγράφων που απαιτούνται κατά το σημείο 1, κάθε φορτίο (π.χ. εμπορευματοκιβωτίου, φορτηγού) μεταχειρισμένου ΗΗΕ πρέπει να συνοδεύεται από τα εξής:

   α) έγγραφο CMR (σύμβαση οδικής εμπορευματικής μεταφοράς),
   β) δήλωση του υπευθύνου προσώπου σχετικά με την ευθύνη του.

4.  Εάν δεν υπάρχουν τα δέοντα έγγραφα που απαιτούνται κατά τα σημεία 1 και 3 ή η δέουσα συσκευασία ή η κατάλληλη τοποθέτηση του φορτίου σε στοίβες, την ευθύνη για την απόδειξη των οποίων φέρει ο κάτοχος της συσκευής που προορίζεται για μεταφορά, οι αρχές των κρατών μελών τεκμαίρουν ότι το αντικείμενο είναι επικίνδυνο ΑΗΗΕ και ότι το φορτίο εμπεριέχει παράνομη μεταφορά. Υπό τις περιστάσεις αυτές, ενημερώνονται οι αρμόδιες αρχές και το φορτίο αντιμετωπίζεται σύμφωνα με τα άρθρα 24 και 25 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1013/2006. ▌


ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙΙ

Επιλεκτική επεξεργασία υλικών και κατασκευαστικών στοιχείων των ΑΗΗΕ, η οποία αναφέρεται στο άρθρο 8 παράγραφος 2

1.  Από τα ΑΗΕΕ που συλλέγονται χωριστά πρέπει να αφαιρούνται τουλάχιστον οι ακόλουθες ουσίες, παρασκευάσματα και κατασκευαστικά στοιχεία:

   Πυκνωτές που περιέχουν πολυχλωροδιφαινύλια (PCB) σύμφωνα με την οδηγία 96/59/ΕΚ του Συμβουλίου, της 16ης Σεπτεμβρίου 1996, για τη διάθεση των πολυχλωροδιφαινυλίων και των πολυχλωροτριφαινυλίων (PCB/PCT)(1)
   Κατασκευαστικά στοιχεία που περιέχουν υδράργυρο, όπως διακόπτες και λαμπτήρες οπισθοφωτισμού
   Μπαταρίες
   Πλακέτες τυπωμένων κυκλωμάτων από κινητά τηλέφωνα εν γένει και από άλλες συσκευές, αν η επιφάνεια της πλακέτας υπερβαίνει τα 10 τετραγωνικά εκατοστά
   Δοχεία υγρών ή κολλωδών μελανιών καθώς και έγχρωμων
   Πλαστικά υλικά που περιέχουν βρωμιούχους φλογοεπιβραδυντές
   Αμιαντούχα απόβλητα και κατασκευαστικά στοιχεία που περιέχουν αμίαντο
   Καθοδικές λυχνίες
   Χλωροφθοράνθρακες (CFC), υδροχλωροφθοράνθρακες (HCFC) ή υδροφθοράνθρακες (HFC), υδρογονάνθρακες (HC)
   Λαμπτήρες εκκένωσης αερίων
   Οθόνες υγρών κρυστάλλων (μαζί με το περίβλημά τους, οσάκις ενδείκνυται), η επιφάνεια των οποίων υπερβαίνει τα 100 τετραγωνικά εκατοστά, καθώς και οθόνες οπισθοφωτιζόμενες με λαμπτήρες εκκένωσης αερίων
   Εξωτερικά ηλεκτρικά καλώδια
   Κατασκευαστικά στοιχεία με πυρίμαχες κεραμικές ίνες, όπως περιγράφονται στην οδηγία 97/69/ΕΚ της Επιτροπής, της 5ης Δεκεμβρίου 1997, για την προσαρμογή στην τεχνική πρόοδο της οδηγίας 67/548/ΕΟΚ του Συμβουλίου που αφορά την ταξινόμηση, συσκευασία και επισήμανση των επικίνδυνων ουσιών(2)
   Κατασκευαστικά στοιχεία με ραδιενεργές ουσίες, εξαιρουμένων των κατασκευαστικών στοιχείων που δεν υπερβαίνουν τα κατώφλι εξαίρεσης που ορίζονται στο άρθρο 3 και στο παράρτημα Ι της οδηγίας 96/29/Ευρατόμ του Συμβουλίου, της 13ης Μαΐου 1996, για τον καθορισμό των βασικών κανόνων ασφάλειας για την προστασία της υγείας των εργαζομένων και του πληθυσμού από τους κινδύνους που προκύπτουν από ιονίζουσες ακτινοβολίες(3)
   Ηλεκτρολυτικοί πυκνωτές που περιέχουν επικίνδυνες ουσίες (ύψος > 25 mm, διάμετρος > 25 mm ή ανάλογος όγκος).

Οι ως άνω ουσίες, παρασκευάσματα και κατασκευαστικά στοιχεία διατίθενται ή ανακτώνται σύμφωνα με το άρθρο 4 της οδηγίας 75/442/ΕΟΚ του Συμβουλίου.

2.  Τα παρακάτω κατασκευαστικά στοιχεία των ΑΗΗΕ τα οποία συλλέγονται χωριστά πρέπει να υποβάλλονται στην ακόλουθη επεξεργασία:

   Καθοδικές λυχνίες: πρέπει να αφαιρείται το φθορίζον επίχρισμα.
   Εξοπλισμός που περιέχει αέρια τα οποία καταστρέφουν το στρώμα του όζοντος ή παρουσιάζουν δυναμικό υπερθέρμανσης του πλανήτη (GWP) άνω του 15, όπως τα αέρια που περιέχονται στο μονωτικό αφρό και στα ψυκτικά κυκλώματα: τα αέρια πρέπει να αφαιρούνται καταλλήλως και να υποβάλλονται σε κατάλληλη επεξεργασία. Τα αέρια που καταστρέφουν το στρώμα του όζοντος πρέπει να υποβάλλονται σε επεξεργασία σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1005/2009.
   Λαμπτήρες εκκένωσης αερίων: πρέπει να αφαιρείται ο υδράργυρος.

3.  Λαμβανομένων υπόψη των περιβαλλοντικών μελημάτων και της σκοπιμότητας της επαναχρησιμοποίησης και της ανακύκλωσης, οι παράγραφοι 1 και 2 εφαρμόζονται κατά τρόπον ώστε να μην παρεμποδίζεται η περιβαλλοντικώς αβλαβής επαναχρησιμοποίηση και ανακύκλωση κατασκευαστικών στοιχείων ή ολόκληρων συσκευών.

(1) ΕΕ L 243, 24.9.1996, σ. 31.
(2) ΕΕ L 343, 13.12.1997, σ. 19.
(3) ΕΕ L 159, 29.6.1996, σ. 1.


ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ IV

Τεχνικές απαιτήσεις αναφερόμενες στο άρθρο 8 παράγραφος 3

1.  Χώροι αποθήκευσης (ακόμη και προσωρινής) των ΑΗΗΕ πριν από την επεξεργασία τους (με την επιφύλαξη των απαιτήσεων της οδηγίας 1999/31/ΕΚ του Συμβουλίου της 26ης Απριλίου 1999 περί υγειονομικής ταφής των αποβλήτων(1)):

   Στεγανές επιφάνειες στα κατάλληλα σημεία, με πρόβλεψη εγκαταστάσεων συλλογής υπερχειλιζόντων, καθώς και, οσάκις ενδείκνυται, διαχωριστών, και συστημάτων καθαρισμού-απολίπανσης
   Κάλυψη των κατάλληλων σημείων για προστασία από τα καιρικά φαινόμενα, όπου δει

2.  Χώροι επεξεργασίας των ΑΗΗΕ:

   Ζυγοί για τη μέτρηση του βάρους των αποβλήτων που υποβάλλονται σε επεξεργασία
   Στεγανές επιφάνειες στα κατάλληλα σημεία και κάλυψή τους για προστασία από τα καιρικά φαινόμενα, με πρόβλεψη εγκαταστάσεων συλλογής υπερχειλιζόντων, καθώς και, οσάκις ενδείκνυται, διαχωριστών, και συστημάτων καθαρισμού-απολίπανσης
   Κατάλληλη αποθήκευση των αποσυναρμολογημένων ανταλλακτικών
   Κατάλληλα δοχεία για την αποθήκευση μπαταριών, πυκνωτών που περιέχουν PCB/PCT και άλλων επικίνδυνων αποβλήτων, όπως τα ραδιενεργά απόβλητα
   Εξοπλισμός για την επεξεργασία του νερού σύμφωνα με τους κανονισμούς για την υγεία και το περιβάλλον

(1) ΕΕ L 182, 16.7.1999, σ. 1.


ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ V

Σύμβολο σήμανσης του ΗΗΕ

Το σύμβολο που αναφέρεται στη χωριστή συλλογή ΗΗΕ αποτελείται από διαγραμμένο τροχήλατο κάδο απορριμμάτων, όπως αναπαριστάται κατωτέρω. Το σύμβολο πρέπει να τυπώνεται κατά τρόπο ώστε να είναι ευκρινές, ευανάγνωστο και ανεξίτηλο.

20110203-P7_TA(2011)0037_EL-p0000001.jpg


ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VΙ

Μέρος Α

Καταργούμενη οδηγία με τις διαδοχικές τροποποιήσεις της

(αναφερόμενες στο άρθρο 25)

Οδηγία 2002/96/EΚ

(ΕΕ L 37, 13.2.2003, σ. 24)

Οδηγία 2003/108/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου

(ΕΕ L 345, 31.12.2003, σ. 106)

Οδηγία 2008/34/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου

(ΕΕ L 81, 20.3.2008, σ. 65)

Μέρος Β

Κατάλογος των προθεσμιών μεταφοράς στο εθνικό δίκαιο

(κατά το άρθρο 25)

Οδηγία

Προθεσμία μεταφοράς

2002/96/EΚ

13 Αυγούστου 2004

2003/108/EΚ

13 Αυγούστου 2004

2008/34/EΚ

-


ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VIΙ

Πίνακας αντιστοιχίας(1)

Οδηγία 2002/96/EΚ

Παρούσα οδηγία

Άρθρο 1

-

-

Άρθρο 1

Άρθρο 2 παράγραφος 1

Άρθρο 2 παράγραφος 1

Άρθρο 2 παράγραφος 2

Άρθρο 2 παράγραφος 2

-

Άρθρο 2 παράγραφος 3, εισαγωγική φράση

Άρθρο 2 παράγραφος 3

Άρθρο 2 παράγραφος 3 στοιχείο α)

Άρθρο 2 παράγραφος 1, εν μέρει

Άρθρο 2 παράγραφος 3 στοιχείο β)

-

Άρθρο 2 παράγραφος 3 στοιχείο γ)

Παράρτημα Ι Β σημείο 5

Άρθρο 2 παράγραφος 3 στοιχείο δ)

Παράρτημα Ι Β σημείο 8

Άρθρο 2 παράγραφος 3 στοιχείο ε)

-

Άρθρο 2 παράγραφος 4

Άρθρο 3 στοιχεία α) έως δ)

Άρθρο 3 στοιχεία α) έως δ)

-

Άρθρο 3 στοιχείο ε)

Άρθρο 3 στοιχείο ε)

Άρθρο 3 στοιχείο στ)

Άρθρο 3 στοιχείο στ)

Άρθρο 3 στοιχείο ζ)

Άρθρο 3 στοιχείο ζ)

Άρθρο 3 στοιχείο η)

Άρθρο 3 στοιχείο η)

Άρθρο 3 στοιχείο θ)

Άρθρο 3 στοιχείο θ)

Άρθρο 3 στοιχείο ι)

Άρθρο 3 στοιχείο ι)

Άρθρο 3 στοιχείο ια)

Άρθρο 3 στοιχείο ια)

Άρθρο 3 στοιχείο ιβ)

Άρθρο 3 στοιχείο ιβ)

-

-

Άρθρο 3 στοιχείο ιγ)

Άρθρο 3 στοιχείο ιγ)

Άρθρο 3 στοιχείο ιδ)

-

Άρθρο 3 στοιχεία ιε) έως ιθ)

Άρθρο 4

Άρθρο 4

Άρθρο 5 παράγραφοι 1 έως 3

Άρθρο 5 παράγραφοι 1 έως 3

-

Άρθρο 6 παράγραφος 1

Άρθρο 5 παράγραφος 4

Άρθρο 6 παράγραφος 2

Άρθρο 5 παράγραφος 5

-

-

Άρθρο 7

-

Άρθρο 8 παράγραφος 1

Άρθρο 6 παράγραφος 1 πρώτο και δεύτερο εδάφιο και παράγραφος 3

Άρθρο 8 παράγραφοι 2 και 3 και παράγραφος 4 πρώτο εδάφιο και δεύτερο εδάφιο πρώτη φράση

Παράρτημα ΙΙ σημείο 4

Άρθρο 8 παράγραφος 4 δεύτερο εδάφιο δεύτερη φράση

Άρθρο 6 παράγραφος 1 τρίτο εδάφιο

Άρθρο 8 παράγραφος 5

Άρθρο 6 παράγραφος 6

Άρθρο 8 παράγραφος 6

Άρθρο 6 παράγραφος 2

Άρθρο 9 παράγραφοι 1 και 2

Άρθρο 6 παράγραφος 4

Άρθρο 9 παράγραφος 3

Άρθρο 6 παράγραφος 5

Άρθρο 10 παράγραφοι 1 και 2

-

Άρθρο 10 παράγραφος 3

Άρθρο 7 παράγραφος 1

-

Άρθρο 7 παράγραφος 2

Άρθρο 11 παράγραφος 1

-

Άρθρο 11 παράγραφος 2

Άρθρο 7 παράγραφος 3 πρώτο εδάφιο

Άρθρο 11 παράγραφος 3

Άρθρο 7 παράγραφος 3 δεύτερο εδάφιο

-

Άρθρο 7 παράγραφος 4

-

Άρθρο 7 παράγραφος 5

Άρθρο 11 παράγραφος 4

Άρθρο 8 παράγραφος 1

Άρθρο 12 παράγραφος 1

Άρθρο 8 παράγραφος 2 πρώτο και δεύτερο εδάφιο

Άρθρο 12 παράγραφος 2 πρώτο και δεύτερο εδάφιο

Άρθρο 8 παράγραφος 2 τρίτο εδάφιο

-

Άρθρο 8 παράγραφος 3 πρώτο εδάφιο

Άρθρο 12 παράγραφος 3 πρώτο εδάφιο

Άρθρο 8 παράγραφος 3 δεύτερο εδάφιο

-

Άρθρο 8 παράγραφος 4

-

Άρθρο 9 παράγραφος 1 πρώτο εδάφιο

Άρθρο 13 παράγραφος 1 πρώτο εδάφιο

Άρθρο 9 παράγραφος 1 δεύτερο εδάφιο

-

Άρθρο 9 παράγραφος 1 τρίτο εδάφιο

Άρθρο 13 παράγραφος 1 δεύτερο εδάφιο

Άρθρο 9 παράγραφος 1 τέταρτο εδάφιο

Άρθρο 13 παράγραφος 1 τρίτο εδάφιο

Άρθρο 9 παράγραφος 2

Άρθρο 13 παράγραφος 2

-

Άρθρο 14 παράγραφος 1

Άρθρο 10 παράγραφος 1

Άρθρο 14 παράγραφος 2

Άρθρο 10 παράγραφος 2

Άρθρο 14 παράγραφος 3

Άρθρο 10 παράγραφος 3

Άρθρο 14 παράγραφος 4

Άρθρο 10 παράγραφος 4

Άρθρο 14 παράγραφος 5

Άρθρο 11

Άρθρο 15

-

Άρθρο 16 παράγραφοι 1 έως 4

Άρθρο 12 παράγραφος 1 πρώτο εδάφιο

Άρθρο 16 παράγραφος 5

Άρθρο 12 παράγραφος 1 δεύτερο, τρίτο και τέταρτο εδάφιο

-

Άρθρο 12 παράγραφος 2

Άρθρο 16 παράγραφος 6

Άρθρο 13

Άρθρο 18

Άρθρο 14

Άρθρο 19

Άρθρο 15

Άρθρο 22

Άρθρο 16

Άρθρο 23 παράγραφος 1 πρώτο εδάφιο

-

Άρθρο 23 παράγραφος 1 δεύτερο εδάφιο

-

Άρθρο 23 παράγραφοι 2 και 3

Άρθρο 17 παράγραφοι 1 έως 3

Άρθρο 24 παράγραφοι 1 έως 3

Άρθρο 17 παράγραφος 4

-

-

Άρθρο 25

Άρθρο 18

Άρθρο 26

Άρθρο 19

Άρθρο 27

Παράρτημα IA

-

Παράρτημα IB

-

-

Παράρτημα ΙΙΙ

Παραρτήματα II έως IV

Παραρτήματα IV έως VΙ

-

Παράρτημα VΙΙ

-

Παράρτημα VIΙΙ

(1)* Ο πίνακας αντιστοιχίας δεν έχει ακόμη μεταβληθεί για να αντικατοπτρίζει τη θέση του Κοινοβουλίου. Θα ενημερωθεί μόλις επιτευχθεί συμφωνία μεταξύ Κοινοβουλίου και Συμβουλίου.

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου