Seznam 
 Předchozí 
 Další 
 Úplné znění 
Postup : 2010/3016(RSP)
Průběh na zasedání
Stadia dokumentu na zasedání :

Předložené texty :

RC-B7-0075/2011

Rozpravy :

PV 02/02/2011 - 19
CRE 02/02/2011 - 19

Hlasování :

PV 03/02/2011 - 8.11
Vysvětlení hlasování
Vysvětlení hlasování

Přijaté texty :

P7_TA(2011)0039

Přijaté texty
PDF 218kWORD 46k
Čtvrtek, 3. února 2011 - Brusel
Iniciativa pro vakcínu proti tuberkulóze
P7_TA(2011)0039RC-B7-0075/2011

Usnesení Evropského parlamentu ze dne 3. února 2011 o nadaci Tuberculosis Vaccine Initiative (TBVI), která je konkrétním uplatněním strategie 2020 při naplňování šestého rozvojového cíle tisíciletí a která má napomoci vymýcení tuberkulózy do roku 2050

Evropský parlament,

–  s ohledem na rozvojové cíle tisíciletí Organizace spojených národů, které chtějí zastavit do roku 2015 šíření tuberkulózy a zvrátit trend vývoje incidence této choroby,

–  s ohledem na nadaci Tuberculosis Vaccine Initiative (TBVI), nezávislou neziskovou organizaci vytvořenou za podpory Komise, která je jedinou celoevropskou organizací svého druhu a která podporuje naléhavě potřebný vývoj nových vakcín a svou činností a zkušenostmi přispívá k fungování integrované evropské sítě,

–  s ohledem na Lisabonskou strategii, jež má za cíl vytvořit evropský prostor pro výzkum a inovace, a na „Inovace v Unii“, stěžejní iniciativu strategie Evropa 2020 pro inovace,

–  s ohledem na iniciativu Světové zdravotnické organizace (WHO) „Stop TB“, která si dala za cíl snížit do roku 2015 prevalenci a úmrtnost u tuberkulózy ve srovnání s rokem 1990 o 50 % a do roku 2050 tuberkulózu zcela vymýtit,

–  s ohledem na zprávu WHO s názvem „Multidrug and extensively drug-resistant TB (M/XDR-TB): 2010 global report on surveillance and response“ (WHO/HTM/TB/2010.3), zabývající se znepokojujícím výskytem kmenů, které jsou rezistentní a vysoce rezistentní vůči léčbě,

–  s ohledem na Berlínskou deklaraci o tuberkulóze („The Berlin Declaration on Tuberculosis – All Against Tuberculosis“, EUR/07/5061622/5, WHO European Ministerial Forum, 74415) přijatou dne 22. října 2007 na Evropském ministerském fóru WHO,

–  s ohledem na 10. zprávu rady EASAC (European Academies Science Advisory Council) z března 2009 (EASAC Policy report 10, ISBN 978-0-85403-764-9), podle níž dosahují náklady na léčbu tuberkulózy v Evropské unii 2 miliard EUR ročně,

–  s ohledem na zasedání Světového fondu pro boj proti AIDS, tuberkulóze a malárii, které se konalo v říjnu 2010 v New Yorku,

–  s ohledem na své usnesení ze dne 7. října 2010 o systémech zdravotní péče v subsaharské Africe a celosvětovém zdraví(1),

–  s ohledem na čl. 115 odst. 5 a čl. 104 odst. 4 jednacího řádu,

A.  vzhledem k tomu, že právo na přístup ke zdravotní péči je garantováno Všeobecnou deklarací lidských práv a že vlády musí plnit svou povinnost poskytovat veřejné zdravotní služby všem obyvatelům,

B.  vzhledem k tomu, že na léčiva nelze pohlížet stejně jako na čistě komerční výrobky,

C.  vzhledem k tomu, že čtyři roky před uplynutím lhůty pro splnění rozvojových cílů tisíciletí je incidence tuberkulózy ve světě navzdory dosaženému pokroku stále znepokojivá,

D.  vzhledem k tomu, že tuberkulóza i nadále patří k hlavním příčinám úmrtnosti ve světě, neboť každoročně způsobí smrt téměř 2 milionů lidí,

E.  vzhledem k tomu, že součástí rozvojových cílů tisíciletí je snížení dětské úmrtnosti a zlepšení zdraví matek,

F.  vzhledem k tomu, že iniciativa TBVI, jež slouží osobám trpícím tuberkulózou po celém světě, zejména pak v nejméně rozvinutých zemích, má ambici být konkrétním uplatněním strategie 2020 a že by tak mohla posílit strategickou nezávislost EU v boji proti tuberkulóze a dalším přenosným onemocněním,

G.  vzhledem k cíli investovat navzdory rozpočtovým omezením do výzkumu a vývoje 3 % HDP (KOM(2010)2020KOM(2010)0546),

H.  vzhledem k tomu, že tropickým nemocem, jako je malárie, tuberkulóza a spavá nemoc, podlehnou každoročně miliony lidí, především proto, že se zvyšuje rezistence těchto onemocnění – epidemie multirezistentních, nebo dokonce ultrarezistentních kmenů představuje vážný problém – nebo neexistuje možnost jejich léčby, což souvisí s tím, že již neprobíhá příslušný výzkum, protože jednoduše nebyl z komerčního hlediska ziskový,

I.  vzhledem k tomu, že tuberkulóza je křiklavým příkladem nerovnosti mezi národy, neboť v průmyslově vyspělých zemích byla téměř vymýcena,

J.  vzhledem k tomu, že v případě onemocnění současně s HIV/AIDS je tuberkulóza velmi vážným onemocněním,

K.  vzhledem k tomu, že v současné době neprobíhá dostatečný výzkum nejvíce opomíjených nemocí, které postihují pouze obyvatelstvo rozvojových zemí,

L.  vzhledem k tomu, že úspěch vertikálního financování zaměřeného na onemocnění jako AIDS, malárie nebo tuberkulóza nesmí vést k odlivu prostředků z horizontálních zdrojů určených na základní zdravotnickou infrastrukturu,

M.  vzhledem k tomu, že zdravotnické služby nejsou ve většině rozvojových zemí ani zdaleka dostatečné k tomu, aby naplnily potřeby obyvatelstva,

N.  vzhledem k tomu, že nedostatečný přístup ke zdraví je důsledkem problému dostupnosti péče (chybějí příslušné struktury a zdravotnický personál, ale neexistují ani veřejné systémy péče o zdraví) a současně dostupnosti možných způsobů léčby,

1.  zdůrazňuje, že pouze očkovací program, jehož součástí bude rozsáhlá očkovací kampaň, by mohl pozitivně ovlivnit splnění šestého rozvojového cíle tisíciletí po roce 2015, a především vymýcení tuberkulózy do roku 2050;

2.  domnívá se, že pro boj proti tuberkulóze jsou základním nástrojem vakcíny, spolu s lepšími testy ke zjištění infekce – jež budou spolehlivé, levné a kvalitní –, diagnostikou a účinnějšími způsoby léčby, což znamená zásadní přeorientování výzkumu a rovněž zvýšené a trvalé financování;

3.  žádá Evropskou komisi, aby v zájmu zajištění financování málo rentabilního výzkumu opomíjených nemocí v rozvojových zemích prozkoumala nové způsoby financování, jako je použití finančních záruk členských států a/nebo Unie, které umožní získat finanční prostředky pro nadaci TBVI od Evropské investiční banky;

4.  připomíná, že farmaceutický výzkum by se měl s mnohem větším úsilím soustředit na smrtelné nemoci, jako je tuberkulóza;

5.  zdůrazňuje, že by se mohlo podařit vyhovět potřebám obyvatel rozvojových zemí integrovaným přístupem propojujícím vertikální programy zaměřené na onemocnění jako AIDS, malárie a tuberkulóza a konsolidací systémů základní zdravotní péče;

6.  žádá Komisi a členské státy, aby dodržovaly své finanční závazky a podnikly všechny kroky potřebné k tomu, aby se finanční prostředky určené na zdravotní péči dostaly i těm nejchudším v rozvojových zemích; připomíná naléhavou nutnost zdravotních služeb i v nejodlehlejších oblastech;

7.  domnívá se, že očkování proti tuberkulóze by se mělo na prvním místě provádět ve zdravotnických střediscích a klinikách v rozvojových zemích, a požaduje proto obnovu veřejných služeb zdravotní péče; domnívá se, že evropská pomoc musí především podporovat vnitřní snahy rozvojových zemí o posílení lidských a institucionálních kapacit a infrastruktury;

8.  zdůrazňuje, že dostupnost pitné vody a vyvážená strava jsou nezbytnými podmínkami pro dobré zdraví obyvatel; trvá proto na tom, že problematiku zdraví je třeba pojímat průřezově a že zlepšování životních podmínek přispívá k prodloužení průměrné délky života a napomáhá v boji proti chudobě a tuberkulóze;

9.  vyzývá Evropskou unii a rozvojové země, aby podporovaly volný přístup ke zdravotní péči;

10.  pověřuje svého předsedu, aby předal toto usnesení Radě, Komisi, členským státům, představitelům nadace TBVI a WHO.

(1) Přijaté texty, P7_TA(2010)0355.

Právní upozornění - Ochrana soukromí