Indeks 
 Forrige 
 Næste 
 Fuld tekst 
Procedure : 2010/3016(RSP)
Forløb i plenarforsamlingen
Forløb for dokumenter :

Indgivne tekster :

RC-B7-0075/2011

Forhandlinger :

PV 02/02/2011 - 19
CRE 02/02/2011 - 19

Afstemninger :

PV 03/02/2011 - 8.11
Stemmeforklaringer
Stemmeforklaringer

Vedtagne tekster :

P7_TA(2011)0039

Vedtagne tekster
PDF 127kWORD 43k
Torsdag den 3. februar 2011 - Bruxelles
Initiativ vedrørende tuberkulosevaccine
P7_TA(2011)0039RC-B7-0075/2011

Europa-Parlamentets beslutning af 3. februar 2011 om Initiativet vedrørende Tuberkulosevaccine (TBVI-initiativet), en konkret iværksættelse af 2020-strategien, der skal bidrage til opfyldelse af det sjette 2015-mål om udvikling af vacciner og udryddelse af tuberkulose inden 2050

Europa-Parlamentet,

–  der henviser til FN's årtusindudviklingsmål om inden 2015 at standse stigningen og vende hyppighedstendensen for tuberkulose,

–  der henviser til Initiativet vedrørende Tuberkulosevaccine (TBVI), en uafhængig ikke-kommerciel organisation, den eneste paneuropæiske organisation af denne art, oprettet med støtte fra Kommissionen, der støtter en øjeblikkelig udvikling af nye vacciner og som letter og videregiver sine erfaringer til et integreret europæisk net,

–  der henviser til Lissabon-strategien, der har til formål at skabe et europæisk område for forskning og innovation, Innovation i Europa EU 2020 og Europa 2020-flagskibsinitiativet om innovation,

–  der henviser til WHO's program »Stop TB«, der har en målsætning om inden 2015 at nedbringe hyppigheden og dødeligheden med 50 % i forhold til 1990 og helt at udrydde tuberkulose inden 2050,

–  der henviser til rapporten fra WHO med titlen »Multidrug and extensively drug-resistant TB (M/XDR-TB): 2010 global report on surveillance and response.WHO/HTM/TB/2010.3« om den bekymrende fremkomst af resistente stammer og stammer, der er meget resistente over for behandlinger,

–  der henviser til Berlin-erklæringen om tuberkulose fra WHO's europæiske ministerforum den 22. oktober 2007, med titlen »All Against Tuberculosis« (EUR/07/5061622/5,WHO European Ministerial Forum, 74415),

–  der henviser til rapporten fra European Academies» Science Advisory Council, der anslår, at udgifterne for den eneste behandling mod tuberkulose i Den Europæiske Union udgør 2 mia. EUR pr. år (EASAC Policy report 10, marts 2009, ISBN: 9789-0-85403-746-9),

–  der henviser til mødet i den globale fond for bekæmpelse af hiv/aids, tuberkulose og malaria, der blev afholdt i New York i oktober 2010,

–  der henviser til Europa-Parlamentets beslutning af 7. oktober 2010 om sundhedssystemer i Afrika syd for Sahara og global sundhed(1),

–  der henviser til forretningsordenens artikel 115, stk. 5, og artikel 110, stk. 4,

A.  der henviser til, at adgangen til sundhedsydelser er en rettighed, der er nedfældet i verdenserklæringen om menneskerettigheder, og at regeringerne skal opfylde deres pligt til at levere offentlige sundhedstjenester til hele befolkningen,

B.  der henviser til, at medicin ikke kan sidestilles med rent kommercielle varer,

C.  der henviser til, at med fire år tilbage inden fristen for opfyldelse af 2015-målene udløber, er hyppigheden af tuberkulosetilfælde i verden stadig bekymrende trods de opnåede fremskridt,

D.  der henviser til, at tuberkulose stadig er en af de vigtigste dødsårsager i verden, idet næsten 2 mio. mennesker hvert år dør af denne sygdom,

E.  der henviser til, at årtusindudviklingsmålene også omfatter en nedbringelse af børnedødeligheden og en forbedring af mødres sundhed,

F.  der henviser til, at når TBVI iværksættes til fordel for personer, der er ramt af tuberkulose i hele verden – navnlig i de mindst udviklede lande – vil dette være en konkret virkeliggørelse af 2020-strategien og vil kunne styrke EU's strategiske uafhængighed i bekæmpelsen af tuberkulose og andre smitsomme sygdomme,

G.  der henviser til målet om trods de budgetmæssige begrænsninger at investere 3 % af BNP i forskning og udvikling (KOM(2010)2020 og KOM(2010)0546),

H.  der henviser til, at tropesygdomme som malaria, tuberkulose og sovesyge hvert år dræber millioner af mennesker, især på grund af disse sygdommes voksende resistens - den multiresistente og endog fuldstændig resistente epidemi udgør et alvorligt problem - eller manglen på behandlingsformer som følge af opgivelsen af forskning af den simple grund, at det ikke er kommercielt rentabelt,

I.  der henviser til, at tuberkulose er et slående eksempel på ulighederne mellem befolkningerne, da denne sygdom næsten er udryddet i de industrialiserede lande,

J.  der henviser til, at en samtidig hiv/tuberkulose-infektion er en alvorlig sygdom,

K.  der henviser til, at de mest oversete sygdomme kun berører befolkningerne i udviklingslandene, og at der på nuværende tidspunkt ikke bliver forsket tilstrækkeligt i disse sygdomme,

L.  der henviser til, at de gode resultater opnået ved såkaldt »vertikale« midler til særlige sygdomme som aids, malaria eller tuberkulose ikke bør føre til indgreb i ressourcerne til de grundlæggende sundhedsstrukturer, kaldet »horisontale« midler,

M.  der henviser til, at sundhedssystemerne i de fleste udviklingslande langt fra er i stand til at imødekomme befolkningernes behov,

N.  der henviser til, at den manglende adgang til sundhedsydelser resulterer i problemer med adgangen til både sundhedspleje (p. gr. a. manglende strukturer og sundhedspersonale, men også p. gr. a. fraværet af offentlige sundhedsydelser) og behandling,

1.  understreger, at kun et vaccinationsprogram, der involverer en storstilet vaccinationskampagne, vil kunne indvirke positivt på den planlagte opfyldelse af det sjette årtusindudviklingsmål efter 2015 og navnlig på udryddelsen af tuberkulose inden 2050;

2.  mener, at vacciner i kampen mod tuberkulose udgør et vigtigt middel med dertil knyttede bedre tests til påvisning af sygdommen – pålidelige, billige og holdbare -, mere effektiv diagnostik og mere effektive behandlingsformer, hvilket indebærer en betydelig omlægning af forskningen samt en øget og vedvarende finansiering;

3.  opfordrer Kommissionen til at anvende nye innovative finansieringsformer, som f.eks. økonomiske garantier fra medlemsstaterne og/eller EU, der sætter Den Europæiske Investeringsbank i stand til at yde flere midler til TBVI med henblik på finansiering af forskning i oversete og lidet rentable sygdomme i udviklingslandene;

4.  minder om, at den farmaceutiske forskning i langt højere grad bør være rettet mod dødelige sygdomme såsom tuberkulose;

5.  understreger, at en integreret tilgang mellem de vertikale programmer for sygdomme som aids, malaria og tuberkulose og konsolideringen af de grundlæggende sundhedssystemer vil kunne imødekomme behovet blandt udviklingslandenes befolkninger;

6.  anmoder Kommissionen og medlemsstaterne om at opfylde deres forpligtelser med hensyn til finansiering og gøre alt for, at de midler, der er tiltænkt sundhedsydelser, også når frem til de fattigste i udviklingslandene; minder om det påtrængende behov for offentlige sundhedstjenester i de fjernest beliggende områder;

7.  mener, at vaccinationen mod tuberkulose hovedsagelig bør finde sted i apoteker og klinikker i udviklingslandene, og kræver derfor genetablering af de offentlige sundhedstjenester; mener, at EU-bistanden først og fremmest skal understøtte udviklingslandenes interne bestræbelser på at styrke den menneskelige, institutionelle og infrastrukturelle kapacitet;

8.  understreger, at adgangen til drikkevand og en alsidig kost er ufravigelige forudsætninger for en sund befolkning; insisterer derfor på den tværgående dimension på sundhedsområdet og på forbedringen af livsbetingelserne, som bidrager til at forhøje den forventede levetid og til at bekæmpe fattigdom og tuberkulose;

9.  opfordrer Den Europæiske Union og udviklingslandene til at fremme fri adgang til sundhed;

10.  pålægger sin formand at sende denne beslutning til Rådet, Kommissionen, medlemsstaterne, til de ansvarlige for TBVI-fonden og til WHO.

(1) Vedtagne tekster, P7_TA(2010)0355.

Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik