Hakemisto 
 Edellinen 
 Seuraava 
 Koko teksti 
Menettely : 2010/3016(RSP)
Elinkaari istunnossa
Asiakirjojen elinkaaret :

Käsiteltäväksi jätetyt tekstit :

RC-B7-0075/2011

Keskustelut :

PV 02/02/2011 - 19
CRE 02/02/2011 - 19

Äänestykset :

PV 03/02/2011 - 8.11
Äänestysselitykset
Äänestysselitykset

Hyväksytyt tekstit :

P7_TA(2011)0039

Hyväksytyt tekstit
PDF 207kWORD 41k
Torstai 3. helmikuuta 2011 - Bryssel
Tuberkuloosirokotehanke
P7_TA(2011)0039RC-B7-0075/2011

Euroopan parlamentin päätöslauselma 3. helmikuuta 2011 tuberkuloosirokotehankkeesta (Tuberculosis Vaccine Initiative, TBVI) – Eurooppa 2020 -strategian käytännön täytäntöönpano vuosituhannen kehitystavoitteen nro 6 saavuttamiseksi ja tuberkuloosin hävittämiseksi vuoteen 2050 mennessä

Euroopan parlamentti, joka

–  ottaa huomioon Yhdistyneiden kansakuntien vuosituhannen kehitystavoitteet, joihin kuuluu tuberkuloositapausten lisääntymisen pysäyttäminen vuoteen 2015 mennessä ja kehityssuunnan kääntäminen laskuun,

–  ottaa huomioon Tuberculosis Vaccine Initiative -säätiön joka on riippumaton, voittoa tavoittelematon järjestö ja ainoa tämän tyyppinen Euroopan laajuinen järjestö, joka on perustettu komission tuella tukemaan uusien rokotteiden kiireellistä kehitystyötä ja helpottamaan integroidun eurooppalaisen verkoston perustamista ja tuomaan siihen kokemuksensa,

–  ottaa huomioon Lissabonin strategian, jonka tavoitteisiin kuuluu eurooppalaisen tutkimus- ja innovointialueen perustaminen, ja Eurooppa 2020 -strategian Innovaatiounioni-lippulaivahankkeen,

–  ottaa huomioon Maailman terveysjärjestön Global Plan to Stop TB -ohjelman, jonka tavoitteeksi on asetettu tuberkuloositapausten määrän ja tuberkuloosikuolemien vähentäminen 50 prosentilla vuoteen 2015 mennessä vuoden 1990 tilanteeseen verrattuna ja tuberkuloosin hävittäminen vuoteen 2050 mennessä,

–  ottaa huomioon WHO:n raportin moniresistenttien tuberkuloosibakteerikantojen huolestuttavasta kehittymisestä (Multidrug and extensively drug-resistant TB (M/XDR-TB): 2010 global report on surveillance and response) (WHO/HTM/TB/2010.3),

–  ottaa huomioon 22. lokakuuta 2007 pidetyssä WHO:n Euroopan ministerikokouksessa annetun Berliinin julkilausuman tuberkuloosista (The Berlin Declaration on Tuberculosis – All Against Tuberculosis, EUR/07/5061622/5, WHO European Ministerial Forum, 74415),

–  ottaa huomioon EASAC:n (European Academies Science Advisory Council) raportin, jonka mukaan yksin tuberkuloosin hoidosta aiheutuu Euroopan unionissa vuosittain kahden miljardin euron kustannukset (EASAC Policy report 10. maaliskuuta 2009, ISBN: 9789-0-85403-746-9),

–  panee merkille aidsin, tuberkuloosin ja malarian torjunnan maailmanlaajuisen rahaston kokouksen New Yorkissa lokakuussa 2010,

–  ottaa huomioon 7. lokakuuta 2010 antamansa päätöslauselman terveydenhuoltojärjestelmistä Saharan eteläpuolisessa Afrikassa ja maailmanlaajuisista terveyskysymyksistä(1),

–  ottaa huomioon työjärjestyksen 115 artiklan 5 kohdan ja 110 artiklan 4 kohdan,

A.  ottaa huomioon, että oikeus terveyshuoltopalveluihin on turvattu ihmisoikeuksien yleismaailmallisessa julistuksessa ja että valtioiden on täytettävä velvoitteensa tarjota julkisia terveyspalveluja koko väestölleen,

B.  katsoo, että lääkkeitä ei voi rinnastaa puhtaasti kaupallisiin tuotteisiin,

C.  ottaa huomioon, että vuosituhannen kehitystavoitteiden saavuttamisen määräaika umpeutuu neljän vuoden kuluttua, mutta tuberkuloosia esiintyy maailmassa yhä huolestuttavan paljon saavutetusta edistyksestä huolimatta,

D.  ottaa huomioon, että tuberkuloosi on yhä maailman yleisimpiä kuolinsyitä, koska siihen kuolee vuosittain lähes kaksi miljoonaa ihmistä,

E.  ottaa huomioon, että vuosituhannen kehitystavoitteisiin kuuluu myös lapsikuolleisuuden vähentäminen ja äitien terveyden parantaminen,

F.  katsoo, että TBVI-säätiöstä, joka on tarkoitettu huolehtimaan kaikista maailman tuberkuloosipotilaista ja erityisesti vähemmän kehittyneiden maiden tuberkuloosipotilaista, voisi tulla Eurooppa 2020 -strategian konkreettinen sovellus, jolla voitaisiin lisätä unionin strategista riippumattomuutta tuberkuloosin ja muiden tartuntatautien torjunnassa,

G.  ottaa huomioon, että talousarviorajoitteista huolimatta tavoitteena on investoida kolme prosenttia BKT:stä tutkimukseen ja kehitykseen (KOM(2010)2020 ja KOM(2010)0546),

H.  panee merkille, että trooppiset sairaudet, kuten malaria, tuberkuloosi ja unitauti, tappavat joka vuosi miljoonia ihmisiä erityisesti näiden sairauksien lisääntyneen resistenssin – moniresistenttien ja erittäin resistenttien kantojen aiheuttamat epidemiat ovat vakava ongelma – tai hoitojen puuttumisen vuoksi, koska tutkimusta ei tehdä yksinkertaisesti siksi, että se ei ole kaupallisesti kannattavaa,

I.  katsoo, että tuberkuloosi on selkeä esimerkki kansojen välisestä epätasa-arvosta, koska se on saatu lähes hävitettyä teollisuusmaista,

J.  toteaa, että tuberkuloosi on erityisen vakava sairaus hiv/aids-potilaille,

K.  ottaa huomioon, että pahiten laiminlyötyjä sairauksia, joista kärsii vain kehitysmaiden väestö, ei nykyisin tutkita riittävästi,

L.  katsoo, että tiettyjen sairauksien, kuten aidsin, malarian tai tuberkuloosin, torjuntaa käsittelevien vertikaalisten rahastojen onnistunut toiminta ei saa johtaa resurssien vähentämiseen terveydenhuollon horisontaalisesta infrastruktuurista,

M.  ottaa huomioon, että useimpien kehitysmaiden terveydenhuoltopalvelut eivät riitä läheskään vastaamaan väestön tarpeisiin,

N.  katsoo, että terveydenhoidon saatavuuteen liittyvät ongelmat johtuvat sekä hoitoon pääsyn esteistä (pula rakenteista ja hoitohenkilöstöstä sekä julkisten terveydenhuoltojärjestelmien puuttuminen) että ongelmista terveydenhoidollisten toimenpiteiden saatavuudessa,

1.  korostaa, että vain rokotusohjelmilla, joihin kuuluu laajamittainen rokotuskampanja, voidaan auttaa saavuttamaan vuosituhannen kehitystavoite nro 6 vuoden 2015 jälkeen ja ennen kaikkea hävittämään tuberkuloosi vuoteen 2050 mennessä;

2.  katsoo, että rokotteet sekä paremmat – luotettavat, kohtuuhintaiset ja vakaat – testit tartuntojen havaitsemiseksi sekä tehokkaammat diagnoosimenetelmät ja hoitokeinot ovat tärkeä väline tuberkuloosin torjunnassa, mikä edellyttää tutkimuksen suuntaamista uudelleen ja kestävällä pohjalla olevaa lisärahoitusta;

3.  kehottaa komissiota tutkimaan innovatiivisia rahoituskeinoja, kuten jäsenvaltioiden ja/tai unionin rahoitustakuun käyttöönotto, koska se mahdollistaisi Euroopan investointipankin rahoituksen TBVI-säätiölle, ja katsoo, että näin voitaisiin varmistaa rahoitus laiminlyötyjen sairauksien taloudellisesti kannattamattomalle tutkimukselle kehitysmaissa;

4.  palauttaa mieliin, että lääketutkimuksen olisi keskityttävä huomattavasti enemmän tappaviin sairauksiin, kuten tuberkuloosiin;

5.  korostaa, että integroimalla aidsin, malarian ja tuberkuloosin torjuntaa koskevia vertikaalisia ohjelmia ja vakauttamalla perusterveydenhuoltojärjestelmiä voitaisiin vastata kehitysmaiden väestön tarpeisiin;

6.  kehottaa komissiota ja jäsenvaltioita kunnioittamaan rahoitussitoumuksiaan ja toteuttamaan tarvittavat toimet, jotta terveyspalveluihin tarkoitetut varat hyödyttäisivät myös kehitysmaiden köyhintä väestönosaa; muistuttaa, että julkisia terveyspalveluja tarvitaan kiireellisesti kaikkein syrjäisimmillä alueilla;

7.  katsoo, että tuberkuloosirokotteet olisi annettava ensisijaisesti kehitysmaiden terveysasemilla ja sairaaloissa, ja kehottaa siksi panemaan kuntoon julkiset terveydenhuoltojärjestelmät; katsoo, että unionin avulla on ennen kaikkea tuettava kehitysmaiden omia toimia henkilöstöön, instituutioihin ja infrastruktuuriin liittyvien valmiuksien lujittamiseksi;

8.  korostaa, että juomaveden ja tasapainoisen ravinnon saatavuus on väestön hyvän terveyden ehdoton edellytys; painottaa siksi terveyden monialaista ulottuvuutta ja sitä, että elinolojen kohentaminen auttaa parantamaan elinajanodotetta ja tehostamaan köyhyyden ja tuberkuloosin torjuntaa;

9.  kehottaa Euroopan unionia ja kehitysmaita parantamaan terveydenhuollon saatavuutta;

10.  kehottaa puhemiestä välittämään tämän päätöslauselman neuvostolle, komissiolle ja jäsenvaltioille sekä TBVI-säätiön vastuuhenkilöille ja WHO:lle.

(1) Hyväksytyt tekstit, P7_TA(2010)0355.

Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö