Показалец 
 Назад 
 Напред 
 Пълен текст 
Процедура : 2010/2053(INI)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документа : A7-0012/2011

Внесени текстове :

A7-0012/2011

Разисквания :

PV 14/02/2011 - 13
CRE 14/02/2011 - 13

Гласувания :

PV 15/02/2011 - 9.9
Обяснение на вота
Обяснение на вота

Приети текстове :

P7_TA(2011)0051

Приети текстове
PDF 373kWORD 86k
Вторник, 15 февруари 2011 г. - Страсбург
Прилагане на Директивата за услугите 2006/123/EО
P7_TA(2011)0051A7-0012/2011

Резолюция на Европейския парламент от 15 февруари 2011 г. относно прилагане на Директивата за услугите 2006/123/EО (2010/2053(INI))

Европейският парламент,

–  като взе предвид член 3 от Договора за Европейския съюз,

–  като взе предвид членове 9, 49 и 56 от Договора за функционирането на Европейския съюз,

–  като взе предвид Хартата на основните права на Европейския съюз,

–  като взе предвид Директива 2006/123/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 12 декември 2006 г. относно услугите във вътрешния пазар(1),

–  като взе предвид информационната бележка на Комисията за Съвета (Конкурентоспособност) от 18 май 2010 г., в която се прави обзор на прилагането на Директивата за услугите,

–  като взе предвид съобщението на Комисията, озаглавено „За Акт за единния пазар“ (COM(2010)0608),

–  като взе предвид доклада до председателя на Европейската комисия, озаглавен „Нова стратегия за единния пазар“,

–  като взе предвид своята резолюция от 20 май 2010 г. относно осигуряване на единен пазар за потребителите и гражданите(2),

–  като взе предвид член 48 и член 119, параграф 2 от своя правилник,

–  като взе предвид доклада на комисията по вътрешния пазар и защита на потребителите и становищата на комисията по икономически и парични въпроси, комисията по заетост и социални въпроси и комисията по регионално развитие (A7-0012/2011),

А.  като има предвид, че Директивата за услугите е насочена към пълното изграждане на вътрешния пазар на услугите, като същевременно се гарантира високо качество и социално сближаване,

Б.  като има предвид, че Директивата за услугите съставлява инструмент за растеж в Европейския съюз и че нейното прилагане следва да се интегрира в рамките на стратегията „ЕС 2020“и в Акта за единния пазар,

В.  като има предвид, че свободата на предоставяне на услуги е предвидена в Договорите,

Г.  като има предвид, че транспонирането на Директивата за услугите е сериозно предизвикателство за държавите-членки, публичните администрации и местните органи с оглед разпоредбите на тази директива по отношение правото на установяване и свободата на предоставяне на услуги, както и поради въвеждането на обслужване на едно гише за подпомагане на доставчиците на услуги, по-специално на малките и средните предприятия,

Д.  като има предвид, че отражението на директивата върху икономиката, предприятията и гражданите ще може да бъде оценено едва след като тя бъде цялостно и правилно транспонирана във всички държави-членки на ЕС,

Е.  като има предвид, че качеството на прилагане на директивата от държавите-членки е също толкова важно, колкото и спазването на определените за нея срокове,

Ж.  като има предвид, че Директивата за услугите предвижда значителни улеснения в частност за самостоятелно заетите лица и за малките и средните предприятия по отношение на упражняването на тяхната дейност, разработването на нови сфери на стопанска дейност и също така набирането на нов персонал в други държави-членки,

З.  като има предвид, че дейностите, попадащи в обхвата на Директивата за услугите, съответстват на 40 % от БВП и работните места на ЕС и поради това съставляват сектор от ключово значение за икономическия растеж и борбата срещу безработицата; като има предвид, че целта на Директивата за услугите е да освободи огромния икономически потенциал и потенциал за създаване на работни места на европейския вътрешен пазар на услугите, който според оценките съответства на 0,6‐1,5 % от БВП на ЕС; като има предвид освен това, че Директивата за услугите се стреми да постигне цели, които са посочени в член 3 от Договора за функционирането на ЕС,

И.  като има предвид, че един по-динамичен сектор на услугите, изискващ по-многобройна работна ръка, би могъл да способства за поддържане на растежа,

1.  Припомня безпрецедентният публичен и политически диалог, който съпътстваше Директивата за услугите, както и ключовата роля на Европейския парламент в преговорите; счита следователно, че Европейският парламент следва да гарантира ефикасно проследяване на процеса на прилагане на директивата от държавите-членки; приканва Комисията да информира редовно Парламента за състоянието на транспонирането;

2.  Подчертава, че Директивата за услугите е съществена стъпка напред с оглед на изграждането на действителен единен пазар на услугите, който следва да предостави възможност на предприятията, по-специално на малките и средните предприятия, да предлагат на гражданите по-добри услуги на конкурентни цени в рамките на целия вътрешен пазар; при все това счита, че след цялостното транспониране е от решаващо значение да се извърши подробна оценка на въздействието на Директивата за услугите;

3.  Изразява задоволството си от факта, че прилагането на Директивата за услугите поражда безпрецедентна динамика за модернизиране във всички държави-членки, изразяваща се в нови методи на работа и на оценка; подчертава ключовата роля на социалните партньори и на професионалните организации в процеса на транспониране; приканва Комисията да включи пълноценно последните във фазата на взаимно оценяване;

4.  Отбелязва, че повечето от държавите-членки са отдали предпочитание на транспонирането чрез хоризонтално законодателство; отбелязва все пак,че начинът на транспониране зависи от спецификата на вътрешната организация на държавите-членки; приканва в тази връзка съответните държави-членки да осигурят по-голяма прозрачност, по-специално чрез по-засилено участие на националните парламенти при изготвянето на таблици на съответствията;

5.  Припомня, че прилагането на Директивата за услугите не би трябвало да се предвижда от повечето държави-членки като обикновена процедура за изпълнение, състояща се от механично премахване в хоризонтален план на нормативните актове и специалните разпоредби, а напротив – като възможност за осъвременяване и опростяване на законодателството и за основно преструктуриране на икономиката в областта на услугите, като се вземат предвид целите за запазване на обществения интерес, както впрочем се посочва и в самата директива;

6.  Счита, че за да може доставчиците на услуги да извлекат пълните ползи от Директивата за услугите, цялостното и навременното й прилагане, както в правен, така и в оперативен аспект, следва да бъде гарантирано във всички държави-членки;

7.  Приканва Комисията да наблюдава внимателно прилагането на директивата във всички държави-членки и да изготвя периодично доклади относно прилагането; счита, че тези доклади следва да вземат предвид реалното средносрочно и дългосрочно въздействие на директивата върху заетостта в ЕС;

8.  Изразява надежда, че Директивата за услугите действително ще окаже положително въздействие чрез създаването на достойни, устойчиви, качествени работни места и чрез повишаване на качеството и безопасността на предлаганите услуги;

9.  Признава потенциала на Директивата за услугите за по-нататъшната интеграция на икономиката на ЕС и за повторното активизиране на единния пазар чрез засилване на икономическия просперитет и конкурентоспособността, и чрез допринасяне за заетостта и създаването на работни места, като се има предвид, че услугите съставляват значителен дял от БВП и заетостта в ЕС; счита, че правилното и бързо прилагане на директивата във всички държави-членки е важно условие за постигането на целите за сближаване и регионална политика, и че то може да засили взаимодействието между вътрешния пазар и политиката на сближаване, което ги укрепва, и да допринесе за постигане на целите на стратегията ЕС 2020, като същевременно служи за премахване на застоя в единния пазар в областта на услугите;

10.  Изразява надежда, че в близко бъдеще ще може да започне постигането на целите на директивата и че целият ЕС и неговите региони ще могат да се възползват от това, като по този начин допринесат за реално икономическо, социално и териториално сближаване;

11.  Призовава Комисията ефективно да наблюдава и оценява от самото начало въздействието на директивата в регионите и да гарантира ефективната координация на всички политики, свързани с прилагането на настоящата директива; призовава Комисията да подкрепя провеждането на информационни кампании за местните и регионалните органи относно прилагането на директивата, така че да улесни постигането на нейните цели;

12.  Очаква директивата да успее действително да постигне намаляване на административните тежести и на случаите на правна несигурност, най-вече по отношение на МСП, които преобладават в областта на услугите; счита, че намаляването на административните тежести ще помогне също за развитието на допълнителни услуги в селските, отдалечените и най-отдалечените райони;

13.  Подкрепя прилагането на национални стратегии за подкрепа на МСП в областта на иновациите, които са засегнати в най-голяма степен от последиците от икономическата и финансова криза;

Процес на оценяване

14.  Счита, че процесът на анализ на националните законодателства, уреждащи свободата на установяване и на свободно предоставяне на услуги, е един от стълбовете на директивата; отбелязва, че този процес трябва да позволи модернизацията на разрешителните режими и изискванията в областта на свободата на установяване и на предоставяне на услуги, така че да се улесни трансграничното предоставяне на услуги;

15.  Изразява своята увереност, че взаимната оценка допринася съществено за качеството и ефикасността на правилата на вътрешния пазар, доколкото систематичната оценка на транспонирането и съответният контрол в тази връзка изискват националните органи да обърнат внимание на изискванията на Съюза и на тяхното прилагане на национално равнище;

16.  Призовава Комисията и държавите-членки да си сътрудничат с цел да продължат да насърчават развитието на единния пазар на услугите на основата на процедурата на взаимна оценка, която е предвидена в Директивата за услугите и е в процес на транспониране от държавите-членки;

17.  Припомня, че държавите-членки могат да запазят своите разрешителни режими и определени изисквания единствено в случаите, когато има ясна необходимост от тези режими и те са пропорционални и недискриминационни; подчертава в тази връзка, че държавите-членки са запазили известен брой разрешителни режими, като са ги направили по-достъпни и по-прозрачни за доставчиците на услуги; изразява съжаление, че някои държави-членки не са показали по-голяма амбиция и не са използвали пълноценно потенциала на Директивата за услугите по отношение на административното и нормативното опростяване;

18.  Подчертава срещнатите трудности по отношение признаването на професионалните квалификации, по-специално в медицинския сектор; припомня, че Директивата за услугите не може да се прилага спрямо разпоредби, които вече са обхванати от секторни директиви; приканва Комисията да разясни положението в рамките на преразглеждането на Директивата за професионалните квалификации;

19.  Припомня спецификата на разпоредбите относно правото на установяване и на разпоредбите относно временното предоставяне на услуги в друга държава-членка; приканва Комисията да отчете в пълна степен тази специфичност при извършването на оценката;

20.  Призовава Комисията и държавите-членки да сложат край на неоправданата дискриминация срещу потребителите въз основа на националност или местопребиваване, като гарантират ефективното прилагане на член 20, параграф 2 от Директивата за услугите, както и правилното прилагане от страна на националните органи и съдилища на националните разпоредби за прилагане на това недискриминационно правило в правните системи на държавите-членки; припомня, че член 20, параграф 2 не е предназначен да предотвратява, при общите условия, различията в третирането, основани на обективни съображения, като например изминаваното разстояние или по-високите разходи, породени от предоставянето на услугата на получатели в други държави-членки;

21.  Подчертава, че започналият в рамките на директивата процес на анализ е трудоемка дейност за националните администрации и че тази натовареност трябва да се вземе предвид при оценката на транспонирането;

22.  Отбелязва усилията на държавите-членки да приложат процеса на взаимна оценка; счита, че процедурата на оценка съставлява важен инструмент за преценяване на напредъка при прилагането на директивата в държавите-членки; счита, че степента на напредък на процеса все още не позволява оценка на неговата ефикасност; подчертава, че въпросната процедура би трябвало да подпомогне проверката на това дали действащите правила в държавите-членки отговарят на изискванията на вътрешния пазар и дали не допринасят за образуването на нови пречки; би желал Комисията да пристъпи към задълбочена оценка на вероятните последици от този нов метод в рамките на Акта за единния пазар;

23.  Изразява съжалението си във връзка с факта, че Европейският парламент и националните парламенти не са в по-голяма степен включени в процеса на взаимна оценка;

24.  Призовава Комисията да посочи проблематичните професии и сектори по отношение трансграничното предоставяне на услуги и да извърши задълбочена оценка на приложимото законодателство и на причините за проблемите;

Обслужване на едно гише

25.  Счита, че въвеждането на обслужване на едно гише е изключително важен елемент за ефикасното прилагане на директивата; признава, че последната изисква значителни усилия от държавите-членки във финансов, технически и организационен план; подчертава необходимостта от участието на социалните партньори и предприемаческите асоциации;

26.  Призовава държавите-членки да развият обслужването на едно гише във всеобхватни портали за електронно управление за доставчиците на услуги, които желаят да учредят стопанско дружество или да предоставят трансгранични услуги; призовава държавите-членки да продължат да подобряват достъпа до обслужване на едно гише, включително възможността за осъществяване на процедурите и формалностите за обслужване на едно гише дистанционно и по електронен път, както и качеството и уместността на информацията, включително информацията и протичането на процедурите, свързани с трудовото и данъчното законодателство в сила в държавата-членка, което е от значение за доставчиците на услуги, например свързаните с ДДС процедури и регистрацията за социално осигуряване; призовава Комисията и държавите-членки да гарантират, че цялата предоставяна при обслужването на едно гише информация е налична и на други езици освен на националния, като се вземат под внимание по-специално езиците на съседните държави;

27.  Призовава държавите-членки да увеличат броя на наличните електронни процедури, включително превод на всички необходими формуляри; призовава държавите-членки да предложат на ползвателите на обслужването на едно гише възможности за проследяване на развитието на текущите процедури;

28.  Признава проблемите, възникнали в процеса на функциониране на обслужването на едно гише във връзка с доказването на самоличността, използването на електронни подписи и представянето на оригинални документи или заверени копия, по-специално в трансграничен контекст; изисква от Комисията да предложи мерки за разрешаването на тези въпроси, за да се позволи на МСП да се възползват от единния пазар и да се избегне всякаква правна и техническа несигурност;

29.  Подчертава, че с оглед на по-лесното използване от страна на потребителите е изключително важно да се изясни кои изисквания се прилагат по отношение на мястото на стопанска дейност на дадено предприятие за разлика от временното трансгранично предоставяне на услуги;

30.  Изразява съжаление, че съветите, предлагани при обслужването на едно гише, все още не достигат до евентуалните доставчици на услуги и че информацията относно начините за свързване с центровете за обслужване на едно гише не е известна на широката публика; приканва Комисията, да предвиди в проектобюджета за 2012 г. достатъчни бюджетни кредити за лансиране на мащабна кампания на европейско равнище за популяризиране на обслужването на едно гише, така че да станат известни възможностите, които то трябва да предостави на доставчиците на услуги; приканва Комисията и държавите-членки, в сътрудничество с всички заинтересовани страни, да стартират възможно най-скоро добре насочени кампании за популяризиране, информиране и обучение; призовава Комисията и държавите-членки да подобрят видимостта и разпознаваемостта на домейна „eu-go“ и да представят конкретни примери за предприятия, ползващи обслужването на едно гише, и ползите, които са извлекли от това;

31.  Счита, че диалогът и обменът на най-добри практики между държавите-членки съставляват много важни елементи за подобряването и развитието на обслужването на едно гише; подчертава, че се налагат спешни мерки в държавите-членки, в които обслужването на едно гише или още не съществува, или не е задоволително; приканва всички държави-членки да удвоят своите усилия, така че всички необходими постъпки и процедури да могат да извършвани чрез обслужването на едно гише;

32.  Призовава държавите-членки да гарантират, че на националните уебсайтове за обслужване на едно гише са налични новите информационни изисквания, които се поставят на доставчиците на услуги в интерес на потребителите;

33.  Призовава държавите-членки да предоставят редовно на Комисията необходимите съпоставими статистически данни за оценката на дейността при обслужването на едно гише и неговото въздействие на европейско равнище, по-специално по отношение на разпоредбата относно трансграничните услуги; призовава Комисията да установи ясни критерии за оценка на обслужването на едно гише; счита, че тези критерии би трябвало да се основават на количествени и качествени показатели;

34.  Отбелязва, че е необходимо някои държави-членки да разрешат редица правни и технически въпроси, за да се позволи трансграничното използване на обслужването на едно гише; призовава тези държави-членки да предприемат необходимите мерки, като обърнат специално внимание на признаването на електронните подписи; призовава Комисията да продължи да полага усилия за повишаване на оперативната съвместимост и взаимното признаване на електронните процедури, както и да предприеме необходимите мерки за улесняване на трансграничното използване на обслужването на едно гише; препоръчва Комисията да предостави на доставчиците на услуги, на всички официални езици на Съюза, пряка електронна връзка към обслужването на едно гише в държавите-членки;

35.  Призовава държавите-членки и Комисията да увеличат усилията за осигуряване на пълна електронна оперативна съвместимост на центровете за обслужване на едно гише; подчертава връзката с предложение 22 от Акта за единния пазар относно електронните подписи, електронното установяване на истинността и електронното разпознаване;

36.  Припомня, че държавите-членки имат задължението да извършват оценка на риска, за да гарантират, че предприятията не се сблъскват с прекомерни тежести, когато желаят да извършват електронно своите дейности; приканва Комисията да оцени възможностите предприятията да използват своите собствени национални средства за електронно идентифициране/разпознаване, ако използват обслужване на едно гише в други държави-членки;

37.  Счита, че с оглед на сложността на законодателството всеки гражданин трябва да може да се консултира със съответните органи, за да получи точен отговор на своите въпроси; следователно счита, че понятието „предварителни съдебни решения“ следва да бъде развито в областта на трудовото право и в областта на социалното осигуряване с цел борба с правната несигурност; освен това счита, че за да се осигури прозрачност, взетите решения следва да се публикуват;

Административно сътрудничество

38.  Припомня важността на разпоредбите относно административното сътрудничество и взаимното подпомагане; счита, че прилагането на тези разпоредби е условието за осигуряването на ефективен контрол на доставчиците на услуги и високо равнище на качество и на сигурност на услугите в рамките на Европейския съюз;

39.  Изразява задоволството си от нарастващия брой вписвания от страна на компетентните национални органи във връзка с контрола на слугите към информационната система за вътрешния пазар, което позволява пряк, бърз и ефикасен обмен на информация; счита, че информационната система за вътрешния пазар (IMI) може да бъде използвана за други релевантни директиви;

40.  Счита, че информационната система за вътрешния пазар и пунктовете за обслужване на едно гише могат да проправят път за по-нататъшна оперативна съвместимост и свързване в мрежа на национално, регионално и местно равнище в рамките на ЕС, тъй като изискват полагането на повече усилия за постигане на административно сътрудничество между всички участващи органи; счита, че установяването на правила и процедури за функционирането им трябва да позволи степен на гъвкавост, съответстваща на регионалното многообразие на равнище ЕС и че за тази цел всяка мярка следва да се приема в партньорство и след действителен дебат на местно и регионално равнище;

41.  Счита за полезно да се установи сътрудничество в рамките на европейска мрежа на публичните органи на държавите от ЕС и да се въведе взаимен обмен на информация относно надеждността на доставчиците на услуги с оглед премахване на допълнителните проверки за трансграничните дейности;

42.  Подчертава необходимостта да се разработят дейности за професионално обучение на длъжностните лица в националните и регионалните администрации, натоварени с контрола на услугите; признава вече положените от Комисията усилия в тази връзка и призовава държавите-членки допълнително да консолидират националните мрежи на информационната система за вътрешния пазар чрез постоянен контрол върху тяхната практическа дейност и чрез гарантиране на подходящо обучение; припомня, че устойчивият успех на информационната система за вътрешния пазар зависи от адекватното й финансиране на равнището на Общността; поради това призовава Комисията да създаде многогодишна програма за целта и да мобилизира всички средства, необходими за нейното добро протичане;

43.  Счита, че административните процедури трябва да станат по-ефикасни; във връзка с това счита за целесъобразно установяването на тясно сътрудничество между пунктовете за обслужване на едно гише, така че те да могат да осъществяват обмен на опит в областта на трансграничните услуги в различните региони на Европа;

Приложно поле

44.  Припомня, че редица области са изключени от приложното поле на директивата, включително нестопанските услуги от общ интерес, здравните услуги и по-голямата част от социалните услуги; отбелязва, че директивата не се прилага по отношение на трудовото право и не засяга законодателствата на държавите-членки в областта на социалната сигурност;

45.  Отбелязва дискусиите в някои държави-членки относно услугите, попадащи извън обхвата на директивата; отбелязва, че мнозинството държави-членки не са срещнали значителни проблеми по време на прилагането на директивата за услугите по отношение на нейния обхват; припомня, че тези услуги бяха изключени поради тяхната специфика, както и че в някои случаи за тях може да е необходима секторна общностна законодателна рамка; отбелязва, че в съобщението на Комисията, озаглавено „За Акт за единния пазар“, се поема ангажимент за предлагането през 2011 г. на поредица от действия във връзка с услугите от общ интерес;

46.  Призовава за подходящо и детайлно наблюдение на прилагането на предвидените в директивата ограничения по отношение на услугите от общ икономически интерес, при спазване на разделението на правомощията с държавите-членки; посочва, че директивата не засяга свободата на държавите-членки да определят, в съответствие с правото на ЕС, какво за тях са услуги от общ икономически интерес, как се организират и финансират такива услуги, в съответствие с правилата за държавните помощи и какви специални задължения следва да важат за тях;

47.  Призовава при прилагането на директивата да се обръща по-голямо внимание на основния принцип на местно самоуправление, както и да се избягват, доколкото е възможно, бюрократичните административни тежести и ограниченията върху правомощията за вземане на решения на местно равнище по отношение на услугите от общ интерес;

48.  Счита, че необходимите допълнителни мерки за пълното изграждане на вътрешния пазар на услуги трябва изцяло да се интегрират в рамките на подетата дискусия относно Акта за единния пазар;

o
o   o

49.  Възлага на своя председател да предаде настоящата резолюция съответно на Съвета, на Комисията и на правителствата и парламентите на държавите-членки.

(1) OВ L 376, 27.12.2006 г., стp. 36.
(2) Приети текстове, P7_TA(2010)0186.

Правна информация - Политика за поверителност