Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Διαδικασία : 2010/2053(INI)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου : A7-0012/2011

Κείμενα που κατατέθηκαν :

A7-0012/2011

Συζήτηση :

PV 14/02/2011 - 13
CRE 14/02/2011 - 13

Ψηφοφορία :

PV 15/02/2011 - 9.9
Αιτιολογήσεις ψήφου
Αιτιολογήσεις ψήφου

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P7_TA(2011)0051

Κείμενα που εγκρίθηκαν
PDF 369kWORD 93k
Τρίτη 15 Φεβρουαρίου 2011 - Στρασβούργο
Η εφαρμογή της οδηγίας για τις υπηρεσίες (2006/123/ΕΚ)
P7_TA(2011)0051A7-0012/2011

Ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 15ης Φεβρουαρίου 2011 σχετικά με την εφαρμογή της οδηγίας για τις υπηρεσίες 2006/123/EK (2010/2053(INI))

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 3 της Συνθήκης για την Ευρωπαϊκή Ένωση,

–  έχοντας υπόψη τα άρθρα 9, 49 και 56 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

–  έχοντας υπόψη το Χάρτη των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

–  έχοντας υπόψη την οδηγία 2006/123/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 12ης Δεκεμβρίου 2006 σχετικά με τις υπηρεσίες στην εσωτερική αγορά(1),

–  έχοντας υπόψη το ενημερωτικό σημείωμα της Επιτροπής της 18ης Μαΐου 2010 για το Συμβούλιο «Ανταγωνιστικότητα», σχετικά με την πρόοδο της εφαρμογής της οδηγίας για τις υπηρεσίες,

–  έχοντας υπόψη την ανακοίνωση της Επιτροπής «Προς μια Πράξη για την Ενιαία Αγορά» (COM(2010)0608),

–  έχοντας υπόψη την έκθεση στον πρόεδρο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής με τίτλο «Μία νέα στρατηγική για την ενιαία αγορά»,

–  έχοντας υπόψη το ψήφισμά του της 20ής Μαΐου 2010 «Μια ενιαία αγορά για τους καταναλωτές και τους πολίτες»(2),

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 48, και το άρθρο 119, παράγραφος 2, του Κανονισμού του,

–  έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Εσωτερικής Αγοράς και Προστασίας των Καταναλωτών, καθώς και τις γνωμοδοτήσεις Επιτροπής Οικονομικής και Νομισματικής Πολιτικής, της Επιτροπής Απασχόλησης και Κοινωνικών Υποθέσεων και της Επιτροπής Περιφερειακής Ανάπτυξης (A7-0012/2011),

A.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η οδηγία για τις υπηρεσίες αποσκοπεί στην ολοκλήρωση της εσωτερικής αγοράς των υπηρεσιών, εξασφαλίζοντας συγχρόνως ένα υψηλό επίπεδο ποιότητας και κοινωνικής συνοχής,

Β.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η οδηγία για τις υπηρεσίες συνιστά μέσον για την ανάπτυξη της Ευρωπαϊκή Ένωσης και ότι η εφαρμογή της θα πρέπει να ενταχθεί στο πλαίσιο της στρατηγικής «Ευρώπη 2020» και της Πράξης για την Ενιαία Αγορά,

Γ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η ελευθερία παροχής υπηρεσιών κατοχυρώνεται από τις Συνθήκες,

Δ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η μεταφορά της οδηγίας σχετικά με τις υπηρεσίες στο εθνικό δίκαιο αποτελεί μείζονα πρόκληση για τα κράτη μέλη, τις δημόσιες διοικήσεις και τις τοπικές αρχές, λόγω των διατάξεών της σχετικά με το δικαίωμα εγκατάστασης και την ελευθερία παροχής υπηρεσιών και λόγω της καθιέρωσης κέντρων ενιαίας εξυπηρέτησης για την επικούρηση των παρόχων υπηρεσιών, και ειδικότερα των ΜΜΕ,

Ε.  λαμβάνοντας υπόψη ότι ο αντίκτυπος της οδηγίας για την οικονομία, τις επιχειρήσεις και τους πολίτες θα είναι δυνατόν να εκτιμηθεί μόνο μετά την πλήρη και ορθή μεταφορά στο εθνικό δίκαιο του συνόλου των κρατών μελών της Ένωσης,

ΣΤ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η ποιότητα της εφαρμογής της οδηγίας από τα κράτη μέλη είναι εξίσου ουσιαστικής σημασίας με την τήρηση των προθεσμιών για την εφαρμογή της,

Ζ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η οδηγία για τις υπηρεσίες διευκολύνει σημαντικά και πρωτίστως τους ελεύθερους επαγγελματίες και τις μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις να ασκούν τις δραστηριότητές τους, να διανοίγουν νέα επιχειρηματικά πεδία αλλά και να προσλαμβάνουν νέο προσωπικό σε άλλα κράτη μέλη,

Η.  λαμβάνοντας υπόψη ότι οι δραστηριότητες που καλύπτει η οδηγία για τις υπηρεσίες αναλογούν στο 40% του ΑΕΠ και των θέσεων εργασίας της ΕΕ και συνιστούν επομένως αποφασιστικό παράγοντα οικονομικής ανάπτυξης και καταπολέμησης της ανεργίας· λαμβάνοντας υπόψη ότι στόχος της οδηγίας για τις υπηρεσίες είναι η ελευθέρωση του τεράστιου δυναμικού της ευρωπαϊκής εσωτερικής αγοράς υπηρεσιών, για οικονομική ανάπτυξη και δημιουργία θέσεων εργασίας, που εκτιμάται σε 0,6-1,5% του ΑΕΠ της ΕΕ· λαμβάνοντας επίσης υπόψη ότι η οδηγία για τις υπηρεσίες έχει ως στόχο την επίτευξη των στόχων που παρατίθενται στο άρθρο 3 της ΣΛΕΕ,

Θ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι ένας δυναμικότερος τομέας υπηρεσιών εντάσεως εργασίας θα μπορούσε να βοηθήσει στη ενίσχυση και διατήρηση της ανάπτυξης,

1.  υπενθυμίζει την άνευ προηγουμένου δημόσια και πολιτική συζήτηση με αντικείμενο την οδηγία για τις υπηρεσίες και τον καθοριστικό ρόλο του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στο πλαίσιο της εν λόγω διαπραγμάτευσης· κρίνει κατά συνέπεια ότι το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο οφείλει να μεριμνήσει για την αποτελεσματική παρακολούθηση της διαδικασίας εφαρμογής της οδηγίας από τα κράτη μέλη και καλεί την Επιτροπή να ενημερώνει τακτικά το Κοινοβούλιο σχετικά με την πρόοδο της μεταφοράς στο εθνικό δίκαιο·

2.  υπογραμμίζει ότι η οδηγία για τις υπηρεσίες αποτελεί σημαντικό βήμα προόδου για την επίτευξη μιας πραγματικά ενιαίας αγοράς υπηρεσιών που θα επιτρέψει στις επιχειρήσεις, ιδιαίτερα τις ΜΜΕ, να προσφέρουν στους πολίτες καλύτερες υπηρεσίες σε ανταγωνιστικές τιμές σε ολόκληρη την εσωτερική αγορά· θεωρεί, ωστόσο, ότι μετά την ολοκλήρωση της μεταφοράς της οδηγίας για τις υπηρεσίες είναι άκρως σημαντικό να πραγματοποιηθεί πλήρης εκτίμηση του αντικτύπου της·

3.  εκφράζει την ικανοποίησή του για το γεγονός ότι η εφαρμογή της οδηγίας για τις υπηρεσίες δημιουργεί μια άνευ προηγουμένου δυναμική εκσυγχρονισμού στο σύνολο των κρατών μελών, μεταφραζόμενη σε νέες μεθόδους εργασίας και αξιολόγησης· υπογραμμίζει τον καθοριστικό ρόλο των κοινωνικών εταίρων και των επαγγελματικών οργανώσεων στη διαδικασία μεταφοράς στο εθνικό δίκαιο και καλεί την Επιτροπή να μεριμνήσει για τη συμμετοχή των τελευταίων αυτών στο στάδιο της αμοιβαίας αξιολόγησης·

4.  λαμβάνει υπό σημείωση ότι τα περισσότερα κράτη μέλη προτίμησαν τη μεταφορά μέσω «οριζόντιας» νομοθεσίας· παρατηρεί ωστόσο ότι ο τρόπος μεταφοράς εξαρτάται από την ιδιαιτερότητα της εσωτερικής οργάνωσης των κρατών μελών· καλεί συνεπώς τα ενδιαφερόμενα κράτη μέλη να εξασφαλίσουν μία μεγαλύτερη διαφάνεια της διαδικασίας μεταφοράς, κυρίως μέσω βελτίωσης της συμμετοχής των εθνικών κοινοβουλίων και την επεξεργασία των πινάκων αντιστοιχίας·

5.  υπενθυμίζει ότι η εφαρμογή της οδηγίας για τις υπηρεσίες δεν θα πρέπει να αντιμετωπίζεται από τα περισσότερα κράτη μέλη ως μια απλή διαδικασία διεκπεραίωσης, όπου μηχανικά και με οριζόντιο τρόπο θα καταργούνται ρυθμίσεις και ειδικές διατάξεις, αλλά αντίθετα ως μια ευκαιρία επικαιροποίησης και απλούστευσης της νομοθεσίας και της ουσιαστικής αναδιάρθρωσης της οικονομίας των υπηρεσιών, λαμβάνοντας υπόψη τους στόχους διαφύλαξης του δημοσίου συμφέροντος, όπως αυτό άλλωστε ορίζεται και στην ίδια την οδηγία·

6.  θεωρεί ότι προκειμένου να απολαύουν οι πάροχοι υπηρεσιών δεόντως των πλεονεκτημάτων της οδηγίας για τις υπηρεσίες θα πρέπει να εξασφαλίζεται σε όλα τα κράτη μέλη η πλήρης και έγκαιρη εφαρμογή της, τόσο από νομική όσο και από λειτουργική άποψη·

7.  καλεί την Επιτροπή να εποπτεύει εκ του σύνεγγυς την εφαρμογή της οδηγίας σε όλα τα κράτη μέλη και να εκπονεί περιοδικώς εκθέσεις εφαρμογής. εκτιμά ότι αυτές οι εκθέσεις πρέπει να λαμβάνουν υπόψη τα πραγματικά μεσοπρόθεσμα και μακροπρόθεσμα αποτελέσματα της οδηγίας για την απασχόληση εντός της ΕΕ·

8.  ευελπιστεί ότι η οδηγία για τις υπηρεσίες θα έχει όντως θετικό αντίκτυπο όσον αφορά την δημιουργία θέσεων αξιοπρεπούς, βιώσιμης και ποιοτικής απασχόλησης και την βελτίωση της ποιότητας και της ασφάλειας των προσφερόμενων υπηρεσιών·

9.  αναγνωρίζει τo δυναμικό που παρουσιάζει η οδηγία για τις υπηρεσίες για την περαιτέρω ολοκλήρωση της οικονομίας της ΕΕ και την επανεκκίνηση της ενιαίας αγοράς, με την τόνωση της οικονομικής ευημερίας και της ανταγωνιστικότητας και τη συμβολή στην απασχόληση και τη δημιουργία θέσεων εργασίας, έχοντας υπόψη ότι οι υπηρεσίες συνιστούν ένα σημαντικό μερίδιο του ΑΕΠ και της απασχόλησης στην ΕΕ· είναι της άποψης ότι, η σωστή και ταχύτατη εφαρμογή της οδηγίας σε όλα τα κράτη μέλη αποτελεί σημαντική προϋπόθεση για την επίτευξη των στόχων της συνοχής και της περιφερειακής πολιτικής, και ότι μπορεί να προωθήσει την αμφίδρομη ενίσχυση μεταξύ εσωτερικής αγοράς και πολιτικής συνοχής και να συμβάλει στην επίτευξη των στόχων της στρατηγικής ΕΕ για το 2020, εξυπηρετώντας ταυτόχρονα το στόχο της εξάλειψης της υφιστάμενης «κόπωσης» της εσωτερικής αγοράς στον τομέα της παροχής υπηρεσιών·

10.  ελπίζει ότι οι στόχοι της οδηγίας θα αρχίσουν στο εγγύς μέλλον να επιτυγχάνονται, και ότι η ΕΕ στο σύνολό της και οι περιοχές της θα επωφεληθούν, συμβάλλοντας στην πραγματική οικονομική, κοινωνική και εδαφική συνοχή·

11.  καλεί την Επιτροπή να εποπτεύει αποτελεσματικά και να αξιολογεί εξαρχής, τις επιπτώσεις της οδηγίας στις διάφορες περιοχές, και να διασφαλίζει τον αποτελεσματικό συντονισμό όλων των μέτρων σε σχέση με την εφαρμογή της οδηγίας· ζητεί από την Επιτροπή να υποστηρίξει την διεξαγωγή ενημερωτικών εκστρατειών για τις τοπικές και περιφερειακές αρχές σχετικά με την εφαρμογή της οδηγίας, ώστε να διευκολυνθεί η επίτευξη των στόχων της·

12.  προσβλέπει σε μια μείωση του διοικητικού φόρτου με την εφαρμογή της οδηγίας, καθώς και των περιπτώσεων νομικής αβεβαιότητας, ειδικότερα για τις ΜΜΕ, οι οποίες αποτελούν την πλειοψηφία στον τομέα των υπηρεσιών· θεωρεί ότι η μείωση του διοικητικού φόρτου θα διευκολύνει επίσης την ανάπτυξη πρόσθετων υπηρεσιών σε γεωργικές απομακρυσμένες και εξόχως απόκεντρες περιοχές·

13.  υποστηρίζει την υλοποίηση εθνικών στρατηγικών για την υποστήριξη καινοτόμων ΜΜΕ, οι οποίες πλήττονται περισσότερο από τις επιπτώσεις της οικονομικής και δημοσιονομικής κρίσης·

Η διαδικασία αξιολόγησης

14.  κρίνει ότι η διαδικασία ελέγχου των εθνικών νομοθεσιών που διέπουν την ελευθερία εγκατάστασης και την ελεύθερη παροχή υπηρεσιών συνιστά έναν από τους πυλώνες της οδηγίας· σημειώνει ότι η διαδικασία αυτή θα πρέπει να επιτρέψει τον εκσυγχρονισμό των καθεστώτων αδειοδότησης και των απαιτήσεων όσον αφορά την ελευθερία εγκατάστασης και παροχής υπηρεσιών, ώστε να διευκολυνθεί η διασυνοριακή παροχή υπηρεσιών·

15.  εκφράζει την πεποίθηση ότι η αμοιβαία αξιολόγηση συμβάλλει αισθητά στην ποιότητα και αποτελεσματικότητα του μηχανισμού ρύθμισης της εσωτερικής αγοράς, δεδομένου ότι η συστηματική αξιολόγηση και ο συναφής έλεγχος της εφαρμογής παρακινούν τις εθνικές αρχές να αντιμετωπίσουν τις απαιτήσεις της ΕΕ και την εφαρμογή τους σε εθνικό επίπεδο·

16.  καλεί την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να συνεργαστούν για την περαιτέρω προώθηση της ανάπτυξης της εσωτερικής αγοράς για υπηρεσίες με βάση τη διαδικασία αμοιβαίας αξιολόγησης που προβλέπει η οδηγία για τις υπηρεσίες, την οποία μεταφέρουν προς το παρόν τα κράτη μέλη στο εθνικό δίκαιο·

17.  υπενθυμίζει ότι τα κράτη μέλη δύνανται να διατηρήσουν τα οικεία καθεστώτα αδειοδότησης και ορισμένες απαιτήσεις μόνον σε περιπτώσεις στις οποίες είναι σαφώς αναγκαίες, αναλογικές και δεν συνεπάγονται διακρίσεις· υπογραμμίζει ότι, στο πλαίσιο αυτό, τα κράτη μέλη διατήρησαν ορισμένα καθεστώτα αδειοδότησης καθιστώντας τα συγχρόνως πιο προσιτά και διαφανή για τους παρόχους υπηρεσιών· αποδοκιμάζει το γεγονός ότι ορισμένα κράτη μέλη δεν υπήρξαν περισσότερο φιλόδοξα και δεν έχουν αξιοποιήσει πλήρως τις δυνατότητες της οδηγίας για τις υπηρεσίες από πλευράς διοικητικής και κανονιστικής απλούστευσης·

18.  υπογραμμίζει τις δυσχέρειες που προκύπτουν όσον αφορά την αναγνώριση των επαγγελματικών προσόντων ιδίως στα ιατρικά επαγγέλματα· υπενθυμίζει ότι η οδηγία σχετικά με τις υπηρεσίες δεν εφαρμόζεται στις διατάξεις που καλύπτονται ήδη από τομεακές οδηγίες και καλεί την Επιτροπή να διασαφήσει την κατάσταση στο πλαίσιο αναθεώρησης της οδηγίας σχετικά με τα επαγγελματικά προσόντα·

19.  υπενθυμίζει την ιδιαιτερότητα των διατάξεων σχετικά με το δικαίωμα εγκατάστασης και εκείνων που αφορούν στην προσωρινή παροχή υπηρεσιών σε άλλο κράτος μέλος· καλεί την Επιτροπή να λάβει πλήρως υπόψη την ιδιαιτερότητα αυτή στην αξιολόγησή της·

20.  καλεί την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να θέσουν τέρμα στις αδικαιολόγητες διακρίσεις σε βάρος καταναλωτών για λόγους ιθαγένειας ή κατοικίας, διασφαλίζοντας την αποτελεσματική εφαρμογή του άρθρου 20, παράγραφος 2 της οδηγίας για τις υπηρεσίες, καθώς και την ορθή εφαρμογή από τις εθνικές αρχές και τα δικαστήρια των εθνικών διατάξεων για την εφαρμογή αυτού του κανόνα απαγόρευσης των διακρίσεων στα νομικά συστήματα των κρατών μελών· υπενθυμίζει ότι το άρθρο 20, παράγραφος 2 δεν έχει ως στόχο να παρεμποδίζει διαφορές μεταχείρισης υπό γενικές προϋποθέσεις βάσει αντικειμενικών εκτιμήσεων, όπως η απόσταση ή το υψηλότερο κόστος που προκαλεί η παροχή της υπηρεσίας σε παραλήπτες σε άλλα κράτη μέλη·

21.  υπενθυμίζει ότι η διαδικασία ελέγχου που έχει αρχίσει στο πλαίσιο της οδηγίας συνεπάγεται σημαντικό όγκο εργασίας για τις εθνικές διοικήσεις και ότι η επιβάρυνση αυτή θα πρέπει να ληφθεί υπόψη κατά την αξιολόγηση της μεταφοράς στο εθνικό δίκαιο·

22.  λαμβάνει υπό σημείωση τις προσπάθειες των κρατών μελών προκειμένου να δρομολογήσουν τη διαδικασία αμοιβαίας αξιολόγησης· κρίνει ότι η διαδικασία αξιολόγησης, είναι ένα σημαντικό εργαλείο για το πώς εξελίσσεται η εφαρμογή της οδηγίας στα κράτη μέλη· κρίνει ότι κατά το παρόν στάδιο της διαδικασίας δεν επιτρέπεται ακόμη να αξιολογηθεί η αποτελεσματικότητά της· υπογραμμίζει ότι η εν λόγω διαδικασία θα πρέπει να εξετάζει αν οι κανόνες που ισχύουν στα κράτη μέλη ανταποκρίνονται στις προδιαγραφές της εσωτερικής αγοράς και δεν δημιουργούν νέα εμπόδια· κρίνει ότι θα ήταν ευκταίο να προβεί η Επιτροπή σε ενδελεχή εξέταση των δυνατοτήτων της νέας αυτής μεθόδου στο πλαίσιο της Πράξης για την Ενιαία Αγορά·

23.  κρίνει λυπηρό το γεγονός ότι το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και τα εθνικά κοινοβούλια δεν συμμετέχουν περισσότερο στη διαδικασία αμοιβαίας αξιολόγησης·

24.  καλεί την Επιτροπή να προσδιορίσει ορισμένα επαγγέλματα και τομείς που παρουσιάζουν προβλήματα όσον αφορά τη διασυνοριακή παροχή υπηρεσιών και να προβεί σε ενδελεχή αξιολόγηση των εφαρμοστέων νομοθεσιών και των αιτιών δυσλειτουργίας·

Κέντρα ενιαίας εξυπηρέτησης

25.  κρίνει ότι η εγκατάσταση των κέντρων ενιαίας εξυπηρέτησης αποτελεί ουσιαστικό στοιχείο μιας αποτελεσματικής εφαρμογής της οδηγίας· αναγνωρίζει ότι η οδηγία αυτή απαιτεί σημαντική προσπάθεια εκ μέρους των κρατών μελών σε οικονομικό, τεχνικό και οργανωτικό επίπεδο και υπογραμμίζει την ανάγκη συμμετοχής κοινωνικών εταίρων και επαγγελματικών οργανώσεων·

26.  καλεί τα κράτη μέλη να διαμορφώσουν τα κέντρα ενιαίας εξυπηρέτησης σε συνεκτικούς ιστοτόπους ηλεκτρονικής δημόσιας διοίκησης για παρόχους υπηρεσιών που επιθυμούν να ιδρύσουν επιχείρηση ή να παρέχουν διασυνοριακές υπηρεσίες· καλεί τα κράτη μέλη να συνεχίσουν να βελτιώνουν την πρόσβαση στα κέντρα ενιαίας εξυπηρέτησης, μεταξύ άλλων καθιστώντας δυνατή την ολοκλήρωση διαδικασιών και διατυπώσεων μέσω των κέντρων ενιαίας εξυπηρέτησης εξ αποστάσεως και με ηλεκτρονικά μέσα, και την ποιότητα και ορθότητα των πληροφοριών και διαδικασιών που διατίθενται στους χρήστες τους, ιδίως τις ΜΜΕ, συμπεριλαμβανομένης της ολοκλήρωσης των διαδικασιών που προβλέπονται από το εργατικό και το φορολογικό δίκαιο που ισχύει στα κράτη μέλη και αφορά τους παρόχους υπηρεσιών, όπως διαδικασίες που σχετίζονται με τη χορήγηση αριθμού ΦΠΑ και την καταχώριση σε σύστημα κοινωνικής ασφάλισης· καλεί την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να διασφαλίσουν ότι όλες οι πληροφορίες που παρέχονται από τα κέντρα ενιαίας εξυπηρέτησης διατίθενται επίσης σε γλώσσες πέραν των εθνικών, λαμβάνοντας ιδίως υπόψη τις γλώσσες των γειτονικών χωρών·

27.  καλεί τα κράτη μέλη να αυξήσουν τη διαθεσιμότητα ηλεκτρονικών διαδικασιών, συμπεριλαμβανομένης της μετάφρασης όλων των σχετικών εντύπων· καλεί τα κράτη μέλη να παρέχουν δυνατότητες παρακολούθησης για τους χρήστες των κέντρων ενιαίας εξυπηρέτησης ούτως ώστε να μπορούν να ελέγχουν την εξέλιξη τρεχουσών διαδικασιών·

28.  αναγνωρίζει τα προβλήματα που απαντώνται κατά τη λειτουργία των κέντρων ενιαίας εξυπηρέτησης όσον αφορά την πιστοποίηση της ταυτότητας, τη χρήση ηλεκτρονικών υπογραφών και την υποβολή πρωτότυπων εγγράφων ή επικυρωμένων αντιγράφων, ιδίως σε διασυνοριακό πλαίσιο· καλεί την Επιτροπή να προτείνει μέτρα για την επίλυση των προβλημάτων αυτών προκειμένου να παρέχεται η δυνατότητα στις ΜΜΕ να επωφελούνται από την ενιαία αγορά και να αποφεύγονται τυχόν νομικές και τεχνικές ασάφειες·

29.  τονίζει ότι είναι ιδιαίτερα σημαντικό από πλευράς χρηστικότητας να διευκρινίζεται ποιες απαιτήσεις ισχύουν για τη μόνιμη εγκατάσταση επιχείρησης σε αντίθεση με την προσωρινή διασυνοριακή παροχή υπηρεσιών·

30.  κρίνει λυπηρό το γεγονός ότι οι δυνητικοί πάροχοι υπηρεσιών δεν έχουν ακόμη πρόσβαση στις συμβουλές που παρέχουν τα κέντρα ενιαίας εξυπηρέτησης και ότι οι πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο επικοινωνίας με τα κέντρα ενιαίας εξυπηρέτησης δεν είναι ευρέως γνωστές· καλεί την Επιτροπή να εγγράψει κατάλληλες πιστώσεις στο σχέδιο προϋπολογισμού 2012 προκειμένου να οργανώσει μια μεγάλη εκστρατεία για την προβολή των κέντρων ενιαίας εξυπηρέτησης σε ολόκληρη την Ευρώπη ώστε να καταστεί ευρύτερα γνωστό τι μπορούν να προσφέρουν στους παρόχους υπηρεσιών τα κέντρα ενιαίας εξυπηρέτησης· καλεί την Επιτροπή και τα κράτη μέλη, σε συνεργασία με όλους ενδιαφερόμενους, να δρομολογήσουν το ταχύτερο δυνατόν στοχοθετημένες εκστρατείες προβολής, ενημέρωσης και κατάρτισης· καλεί την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να βελτιώσουν την προβολή και την αναγνωρισιμότητα του δικτύου eu-go και να παρουσιάσουν περιπτωσιολογική μελέτη επιχειρήσεων που χρησιμοποιούν τα κέντρα ενιαίας εξυπηρέτησης και τα οφέλη που έχουν αποκομίσει·

31.  κρίνει ότι ο διάλογος και η ανταλλαγή βέλτιστων πρακτικών μεταξύ των κρατών μελών είναι πολύ σημαντικά στοιχεία για την βελτίωση και την ανάπτυξη των εν λόγω κέντρων· υπογραμμίζει ότι απαιτείται επείγουσα δράση στις χώρες εκείνες στις οποίες τα κέντρα ενιαίας εξυπηρέτησης είτε δεν υπάρχουν ακόμη είτε λειτουργούν ανεπαρκώς· καλεί τα περισσότερα κράτη μέλη να εντείνουν τις προσπάθειές τους ώστε να καταστεί δυνατή η ολοκλήρωση όλων των διαδικασιών και διατυπώσεων μέσω των κέντρων ενιαίας εξυπηρέτησης·

32.  καλεί τα κράτη μέλη να διασφαλίσουν ότι οι εθνικοί ιστότοποι των κέντρων ενιαίας εξυπηρέτησης διαθέτουν τις νέες πληροφορίες για υποχρεώσεις που απαιτούνται από παρόχους υπηρεσιών προς το συμφέρον των καταναλωτών·

33.  καλεί τα κράτη μέλη να παρέχουν τακτικά στην Επιτροπή συγκρίσιμα τα στατιστικά στοιχεία που απαιτούνται για την αξιολόγηση της λειτουργίας των κέντρων ενιαίας εξυπηρέτησης και της απήχησής τους σε εθνικό και ευρωπαϊκό επίπεδο, ιδίως όσον αφορά την παροχή διασυνοριακών υπηρεσιών· καλεί την Επιτροπή να θεσπίσει σαφή κριτήρια για την αξιολόγηση των κέντρων ενιαίας εξυπηρέτησης· θεωρεί ότι τα εν λόγω κριτήρια θα πρέπει να βασίζονται σε δείκτες, τόσο ποσοτικούς όσο και ποιοτικούς·

34.  επισημαίνει ότι ορισμένα κράτη μέλη πρέπει να αντιμετωπίσουν ορισμένα νομικά και τεχνικά ζητήματα προκειμένου να επιτραπεί η διασυνοριακή χρήση των κέντρων ενιαίας εξυπηρέτησης· καλεί τα εν λόγω κράτη μέλη να λάβουν τα αναγκαία μέτρα δίδοντας ιδιαίτερη σπουδαιότητα στην αναγνώριση ηλεκτρονικών υπογραφών· καλεί την Επιτροπή να εξακολουθήσει να καταβάλλει προσπάθειες για την ενίσχυση της διαλειτουργικότητας και της αμοιβαίας αναγνώρισης ηλεκτρονικών διαδικασιών, και να λάβει τα απαιτούμενα μέτρα στήριξης για τη διευκόλυνση της διασυνοριακής χρήσης των κέντρων ενιαίας εξυπηρέτησης· συνιστά στην Επιτροπή να θέσει στη διάθεση των παρόχων υπηρεσιών, σε όλες τις επίσημες γλώσσες της, μια απευθείας ηλεκτρονική σύνδεση με τα κέντρα ενιαίας εξυπηρέτησης των κρατών μελών·

35.  καλεί τα κράτη μέλη και την Επιτροπή να εντατικοποιήσουν τις προσπάθειες για τη διασφάλιση της πλήρους ηλεκτρονικής διαλειτουργικότητας των κέντρων ενιαίας εξυπηρέτησης· τονίζει τη συνάφεια με την πρόταση 22 της Πράξης για την Ενιαία Αγορά σχετικά με τις ηλεκτρονικές υπογραφές, την ηλεκτρονική εξακρίβωση της γνησιότητας και την ηλεκτρονική ταυτοποίηση·

36.  υπενθυμίζει ότι τα κράτη μέλη έχουν την υποχρέωση να διεξαγάγουν αξιολόγηση του κινδύνου ούτως ώστε να διασφαλιστεί ότι οι επιχειρήσεις δεν αντιμετωπίζουν υπερβολικές επιβαρύνσεις όταν επιθυμούν να ολοκληρώνουν τις διαδικασίες τους ηλεκτρονικώς· καλεί την Επιτροπή να εκτιμήσει τη δυνατότητα να μπορούν οι επιχειρήσεις να χρησιμοποιούν τα οικεία εθνικά μέσα ηλεκτρονικής ταυτοποίησης/εξακρίβωσης της γνησιότητας εάν χρησιμοποιούν τα κέντρα ενιαίας εξυπηρέτησης σε άλλα κράτη μέλη·

37.  εκτιμά, δεδομένης της πολυπλοκότητας της νομοθεσίας, ότι κάθε πολίτης πρέπει να έχει την δυνατότητα να συμβουλεύεται τις διοικητικές υπηρεσίες στον τομέα της αντίστοιχης αρμοδιότητάς τους προκειμένου να λαμβάνει ακριβείς απαντήσεις στα ερωτήματά του· εκτιμά ότι η έννοια της «διαδικασίας απάντησης» πρέπει συνεπώς να αναπτυχθεί τόσο σε θέματα εργατικού δικαίου όσο και σε θέματα κοινωνικής ασφάλισης ώστε να καταπολεμηθεί η νομική ανασφάλεια. θεωρεί επίσης ότι, για την εξασφάλιση της διαφάνειας, οι αποφάσεις που λαμβάνονται θα πρέπει να δημοσιεύονται·

Διοικητική συνεργασία

38.  υπενθυμίζει τη σημασία των διατάξεων στον τομέα της διοικητικής συνεργασίας και της αμοιβαίας αρωγής· κρίνει ότι η εφαρμογή των διατάξεων αποτελεί αναγκαία προϋπόθεση για την εξασφάλιση ενός αποτελεσματικού ελέγχου των παρόχων υπηρεσιών και ενός υψηλού επιπέδου ποιότητας και ασφάλειας των υπηρεσιών εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης·

39.  εκφράζει την ικανοποίησή του για τον αυξανόμενο αριθμό εγγραφών εκ μέρους των αρμοδίων για τον έλεγχο των υπηρεσιών εθνικών αρχών, στο σύστημα πληροφόρησης της εσωτερικής αγοράς (IMI), γεγονός που επιτρέπει μια άμεση, ταχεία και αποτελεσματική ανταλλαγή πληροφοριών· πιστεύει ότι το IMI μπορεί να χρησιμοποιείται για άλλες σχετικές οδηγίες·

40.  πιστεύει ότι το σύστημα πληροφόρησης για την εσωτερική αγορά και τα ενιαία κέντρα επαφής, – δεδομένου ότι απαιτούν αυξημένη διοικητική συνεργασία μεταξύ όλων των εμπλεκομένων αρχών –, μπορούν να ανοίξουν το δρόμο για την περαιτέρω διαλειτουργικότητα και ηλεκτρονική δικτύωση σε εθνικό, περιφερειακό και τοπικό επίπεδο σε όλη την ΕΕ· θεωρεί ότι, κατά τον καθορισμό των κανόνων και διαδικασιών για τη λειτουργία τους, απαιτείται μια σχετική ευελιξία ανάλογα με τις περιφερειακές διαφορές σε επίπεδο ΕΕ και ότι, προς τούτο, όλα τα μέτρα θα πρέπει να ληφθούν σε εταιρική βάση και μετά από ένα πραγματικό διάλογο σε τοπικό και περιφερειακό επίπεδο·

41.  θεωρεί σκόπιμη τη συνεργασία στο πλαίσιο ενός ευρωπαϊκού δικτύου των δημόσιων διοικήσεων των κρατών μελών της ΕΕ, και τη θέσπιση ενός συστήματος ανταλλαγής πληροφοριών σχετικά με το αξιόπιστο των φορέων παροχής υπηρεσιών, ώστε να καταστεί δυνατή η κατάργηση των συμπληρωματικών ελέγχων που εφαρμόζονται στις διασυνοριακές δραστηριότητες·

42.  υπογραμμίζει την ανάγκη να αναπτυχθούν δράσεις εκπαίδευσης των υπαλλήλων των εθνικών και περιφερειακών διοικήσεων που είναι επιφορτισμένες με τον έλεγχο των υπηρεσιών· αναγνωρίζει τις προσπάθειες που έχουν ήδη καταβάλει κράτη μέλη προς το σκοπό αυτό, και καλεί τα κράτη μέλη να ενοποιήσουν περαιτέρω τα εθνικά δίκτυα IMI παρακολουθώντας συνεχώς την πρακτική τους λειτουργία και διασφαλίζοντας επαρκή κατάρτιση· υπενθυμίζει ότι η βιώσιμη επιτυχία του IMI εξαρτάται από επαρκείς επενδύσεις σε κοινοτικό επίπεδο· καλεί συνεπώς την Επιτροπή να καταρτίσει προς τούτο ένα πολυετές πρόγραμμα και να κινητοποιήσει όλα τα μέσα που κρίνονται αναγκαία για την καλή εφαρμογή του·

43.  πιστεύει ότι οι διοικητικές διαδικασίες θα πρέπει να καταστούν αποτελεσματικότερες· θεωρεί, στο πλαίσιο αυτό, χρήσιμη την επίτευξη στενότερης συνεργασίας μεταξύ των κέντρων ενιαίας εξυπηρέτησης, έτσι ώστε να μπορούν να ανταλλάσσουν εμπειρίες στο πεδίο των διασυνοριακών υπηρεσιών στις διάφορες περιφέρειες της Ευρώπης·

Πεδίο εφαρμογής

44.  υπενθυμίζει ότι η οδηγία αποκλείει του πεδίου εφαρμογής της μία σειρά τομέων, στους οποίους συμπεριλαμβάνονται οι μη οικονομικές υπηρεσίας κοινής ωφελείας, οι υπηρεσίες υγειονομικής περίθαλψης και οι περισσότερες από τις κοινωνικές υπηρεσίες· παρατηρεί ότι η οδηγία δεν εφαρμόζεται στο εργατικό δίκαιο και δεν επηρεάζει τις νομοθεσίες των κρατών μελών στον τομέα της κοινωνικής ασφάλισης·

45.  επισημαίνει τις συζητήσεις σε ορισμένα κράτη μέλη σχετικά με τις υπηρεσίες που αποκλείσθηκαν από το πεδίο εφαρμογής της οδηγίας· λαμβάνει υπό σημείωση ότι η πλειονότητα των κρατών μελών δεν αντιμετώπισε σημαντικά προβλήματα κατά την εφαρμογή της οδηγίας για τις υπηρεσίες όσον αφορά το πεδίο εφαρμογής της· επισημαίνει ότι οι εν λόγω υπηρεσίες αποκλείστηκαν λόγω της ιδιαιτερότητάς τους και ότι, σε ορισμένες περιπτώσεις, ενδέχεται να απαιτούν ένα τομεακό κοινοτικό νομοθετικό πλαίσιο· Επισημαίνει ότι η ανακοίνωση της Επιτροπής με τίτλο «Προς μια Πράξη για την Ενιαία Αγορά» περιλαμβάνει δέσμευση για την υποβολή, το 2011, δέσμης μέτρων σχετικά με τις υπηρεσίες γενικού συμφέροντος·

46.  ζητεί την συνεπή και ενδελεχή παρακολούθηση της εφαρμογής των περιορισμών που προβλέπονται στην οδηγία σε ό,τι αφορά τις υπηρεσίες γενικού οικονομικού συμφέροντος, τηρώντας συγχρόνως την αρχή της οριοθέτησης των αρμοδιοτήτων με τα κράτη μέλη· τονίζει ότι η οδηγία δεν θίγει το δικαίωμα των κρατών μελών να καθορίζουν, σύμφωνα με το δίκαιο της ΕΕ, αυτό το οποίο θεωρούν ως υπηρεσίες γενικού οικονομικού συμφέροντος, τον τρόπο με τον οποίο οι εν λόγω υπηρεσίες θα πρέπει να οργανώνονται και να χρηματοδοτούνται σύμφωνα με τους σχετικούς κανόνες για τις κρατικές ενισχύσεις, και τις ειδικές υποχρεώσεις στις οποίες υπόκεινται·

47.  ζητεί, η θεμελιώδης αρχή της τοπικής αυτοδιοίκησης να λαμβάνεται περισσότερο υπόψη κατά την υλοποίηση της οδηγίας, και να αποφεύγονται όσο το δυνατόν περισσότερο τα γραφειοκρατικά διοικητικά βάρη και οι περιορισμοί των εξουσιών λήψης αποφάσεων σε τοπικό επίπεδο σε σχέση με τις υπηρεσίες γενικού οικονομικού συμφέροντος·

48.  κρίνει ότι τα πρόσθετα μέτρα που είναι αναγκαία για την ολοκλήρωση της εσωτερικής αγοράς των υπηρεσιών, θα πρέπει να εντάσσονται πλήρως στο πλαίσιο της δρομολογηθείσας συζήτησης σχετικά με την Πράξη για την Ενιαία Αγορά·

o
o   o

49.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει το παρόν ψήφισμα στο Συμβούλιο, στην Επιτροπή και στις κυβερνήσεις και τα κοινοβούλια των κρατών μελών.

(1) ΕΕ L 376, 27.12.2006, σ. 36.
(2) Κείμενα που εγκρίθηκαν, P7_TA(2010)0186.

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου