Показалец 
 Назад 
 Напред 
 Пълен текст 
Процедура : 2009/0173(COD)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документа : A7-0287/2010

Внесени текстове :

A7-0287/2010

Разисквания :

PV 15/02/2011 - 3
CRE 15/02/2011 - 3

Гласувания :

PV 15/02/2011 - 9.11
Обяснение на вота
Обяснение на вота

Приети текстове :

P7_TA(2011)0053

Приети текстове
PDF 346kWORD 77k
Вторник, 15 февруари 2011 г. - Страсбург
Стандарти за емисиите от нови леки търговски превозни средства ***I
P7_TA(2011)0053A7-0287/2010
Резолюция
 Текст

Законодателна резолюция на Европейския парламент от 15 февруари 2011 г. относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета за определяне на стандарти за емисиите от нови леки търговски превозни средства като част от цялостния подход на Общността за намаляване на емисиите на CO2 от лекотоварните превозни средства (COM(2009)0593 – C7-0271/2009 – 2009/0173(COD))

(Обикновена законодателна процедура: първо четене)

Европейският парламент,

–  като взе предвид предложението на Комисията до Парламента и до Съвета (COM(2009)0593),

–  като взе предвид член 251, параграф 2 и член 175, параграф 1 от Договора за ЕО, съгласно които предложението е внесено от Комисията (C7-0271/2009),

–  като взе предвид съобщението на Комисията до Европейския парламент и до Съвета, озаглавено „Последствия от влизането в сила на Договора от Лисабон за междуинституционалните механизми за вземане на решения, които са в ход“ (COM(2009)0665),

–  като взе предвид член 294, параграф 3 и член 192, параграф 1 от Договора за функционирането на Европейския съюз,

–  като взе предвид становището на Европейския икономически и социален комитет от 14 юли 2010 г.(1),

–  след консултация с Комитета на регионите,

–  като взе предвид член 55 от своя правилник,

–  като взе предвид доклада на комисията по околна среда, обществено здраве и безопасност на храните и становищата на комисията по промишленост, изследвания и енергетика и на комисията по транспорт и туризъм (A7-0287/2010),

1.  Приема на първо четене позицията, изложена по-долу;

2.  Призовава Комисията да се отнесе до него отново, в случай че възнамерява да внесе съществени изменения в своето предложение или да го замени с друг текст;

3.  Възлага на своя председател да предаде позицията на Парламента съответно на Съвета, на Комисията и на националните парламенти.

(1) Все още непубликувано в Официален вестник.


Позиция на Европейския парламент, приета на първо четене на 15 февруари 2011 г. с оглед приемането на Регламент (ЕС) № …/2011 на Европейския парламент и на Съвета за определяне на стандарти за емисиите от нови леки търговски превозни средства като част от цялостния подход на Съюза за намаляване на емисиите на CO2 от лекотоварните превозни средства
P7_TC1-COD(2009)0173

(Тъй като беше постигнато споразумение между Парламента и Съвета, позицията на Парламента съответства на окончателния законодателен акт, Регламет (ЕС) № 510/2011.)

Правна информация - Политика за поверителност