Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Förfarande : 2009/0173(COD)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång : A7-0287/2010

Ingivna texter :

A7-0287/2010

Debatter :

PV 15/02/2011 - 3
CRE 15/02/2011 - 3

Omröstningar :

PV 15/02/2011 - 9.11
Röstförklaringar
Röstförklaringar

Antagna texter :

P7_TA(2011)0053

Antagna texter
PDF 197kWORD 70k
Tisdagen den 15 februari 2011 - Strasbourg
Utsläppsnormer för nya lätta nyttofordon ***I
P7_TA(2011)0053A7-0287/2010
Resolution
 Text

Europaparlamentets lagstiftningsresolution av den 15 februari 2011 om förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om utsläppsnormer för nya lätta nyttofordon som ett led i gemenskapens samordnade strategi för att minska koldioxidutsläppen från lätta fordon (KOM(2009)0593 – C7-0271/2009 – 2009/0173(COD))

(Ordinarie lagstiftningsförfarande: första behandlingen)

Europaparlamentet utfärdar denna resolution

–  med beaktande av kommissionens förslag till parlamentet och rådet (KOM(2009)0593),

–  med beaktande av artiklarna 251.2 och 175.1 i EG-fördraget, i enlighet med vilka kommissionen har lagt fram sitt förslag (C7-0271/2009),

–  med beaktande av kommissionens meddelande till Europaparlamentet och rådet ”Konsekvenser av Lissabonfördragets ikraftträdande för pågående interinstitutionella beslutsförfaranden” (KOM(2009)0665),

–  med beaktande av artiklarna 294.3 och 192.1 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

–  med beaktande av yttrandet från Europeiska ekonomiska och sociala kommittén av den 14 juli 2010(1),

–  efter att ha hört Regionkommittén

–  med beaktande av artikel 55 i arbetsordningen,

–  med beaktande av betänkandet från utskottet för miljö, folkhälsa och livsmedelssäkerhet och yttrandena från utskottet för industrifrågor, forskning och energi och utskottet för transport och turism (A7-0287/2010).

1.  Europaparlamentet antar nedanstående ståndpunkt vid första behandlingen.

2.  Europaparlamentet uppmanar kommissionen att lägga fram en ny text för parlamentet om kommissionen har för avsikt att väsentligt ändra sitt förslag eller ersätta det med ett nytt.

3.  Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att översända parlamentets ståndpunkt till rådet, kommissionen och de nationella parlamenten.

(1) Ännu ej offentliggjort i EUT.


Europaparlamentets ståndpunkt fastställd vid första behandlingen den 15 februari 2011 inför antagandet av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr .../2011 om fastställande av utsläppsnormer för nya lätta nyttofordon som ett led i unionens samordnade strategi för att minska koldioxidutsläppen från lätta fordon
P7_TC1-COD(2009)0173

(Eftersom det nåddes en överenskommelse mellan parlamentet och rådet, motsvarar parlamentets ståndpunkt den slutliga rättsakten, förordning (EU) nr 510/2011.)

Rättsligt meddelande - Integritetspolicy