Seznam 
 Předchozí 
 Další 
 Úplné znění 
Postup : 2010/0384(NLE)
Průběh na zasedání
Stadia projednávání dokumentu : A7-0021/2011

Předložené texty :

A7-0021/2011

Rozpravy :

PV 14/02/2011 - 14
CRE 14/02/2011 - 14

Hlasování :

PV 15/02/2011 - 9.12
Vysvětlení hlasování
Vysvětlení hlasování

Přijaté texty :

P7_TA(2011)0054

Přijaté texty
PDF 230kWORD 61k
Úterý, 15. února 2011 - Štrasburk
Posílená spolupráce v oblasti vytvoření jednotné patentové ochrany ***
P7_TA(2011)0054A7-0021/2011

Legislativní usnesení Evropského parlamentu ze dne 15. února 2011 o návrhu rozhodnutí Rady, kterým se povoluje posílená spolupráce v oblasti vytvoření jednotné patentové ochrany (05538/2011 – C7-0044/2011 – 2010/0384(NLE))

(Souhlas)

Evropský parlament,

–  s ohledem na návrh rozhodnutí Rady, kterým se povoluje posílená spolupráce v oblasti vytvoření jednotné patentové ochrany (05538/2011),

–  s ohledem na žádost o udělení souhlasu, kterou předložila Rada v souladu s čl. 329 odst. 1 Smlouvy o fungování Evropské unie (C7-0044/2011),

–  s ohledem na článek 74g a čl. 81 odst. 1 jednacího řádu,

–  s ohledem na doporučení Výboru pro právní záležitosti (A7-0021/2011),

A.  vzhledem k tomu, že Komise přijala návrh nařízení Rady o patentu Společenství (KOM(2000)0412); vzhledem k tomu, že tento návrh obsahoval šest kapitol: i) kapitolu I o obecných ustanoveních, ii) kapitolu II o patentovém právu, iii) kapitolu III o obnovení, zániku a neplatnosti patentu Společenství, iv) kapitolu IV o soudní příslušnosti a řízení u žalob týkajících se patentu Společenství, v) kapitolu V o dopadech na vnitrostátní právní předpisy a kapitolu vi) závěrečná ustanovení,

B.  vzhledem k tomu, že právním základem tohoto návrhu byl článek 308 Smlouvy o ES, který vyžadoval konzultaci s Parlamentem a jednomyslné rozhodnutí Rady,

C.  vzhledem k tomu, že ve svém postoji ze dne 10. dubna 2002 o návrhu nařízení Rady o patentu Společenství(1) přijal Parlament v rámci postupu konzultace návrh Komise v pozměněném znění,

D.  vzhledem k tomu, že brzy vyšlo najevo, že některé členské státy čelí specifickým problémům, které jim znemožňují navrhované nařízení přijmout; vzhledem k tomu, že šlo zejména o to, že některé členské státy nejsou schopny přijmout ujednání o překladu pro patent Společenství, a Rada na základě tohoto zjištění dospěla k závěru, že se jí kvůli tomuto problému nepodaří dosáhnout ve věci návrhu Komise politické dohody, protože o něm neexistuje jednomyslná shoda,

E.  vzhledem k tomu, že dne 9. ledna 2006 Komise zahájila konzultace o budoucí patentové politice v Evropě, na což Parlament reagoval přijetím usnesení dne 12. října 2006(2),

F.  vzhledem k tomu, že poté, co bylo dne 3. dubna 2007 přijato sdělení Komise o zlepšení patentového systému v Evropě (KOM (2007)0165), byly obnoveny rozhovory s Radou,

G.  vzhledem k tomu, že dne 4. prosince 2009 přijala Rada závěry o hlavních rysech budoucího patentového systému založeného na dvou pilířích: (i) vytvoření jednotného systému pro řešení sporů týkajících se patentů a ii) vytvoření patentu EU – právního nástroje, který zajistí platnost patentů v celé EU; vzhledem k tomu, že se Rada domnívala, že tyto závěry by měly být součástí celkové konečné dohody o balíčku opatření pro zlepšení patentového systému v Evropě, který by zahrnoval vytvoření Soudu pro evropské patenty a patenty EU (EEUPC), patent EU včetně odděleného nařízení o ujednáních o překladu, posílené partnerství mezi Evropským patentovým úřadem a ústředními orgány pro průmyslové vlastnictví v členských státech a v nezbytné míře změny Evropské patentové úmluvy,

H.  vzhledem k tomu, že dnem 1. prosince 2009, kdy vstoupila v platnost Lisabonská smlouva, se prostřednictvím článku 118 Smlouvy o fungování Evropské unie („dále jen Smlouvy o fungování EU“) změnil právní základ pro vytvoření patentu EU, podle něhož: „V rámci vytvoření nebo fungování vnitřního trhu přijmou Evropský parlament a Rada řádným legislativním postupem opatření o vytvoření evropských práv duševního vlastnictví, která zajistí jednotnou ochranu práv duševního vlastnictví v Unii, a o zavedení centralizovaného režimu pro vydávání povolení, koordinaci a kontrolu na úrovni Unie.“

I.  vzhledem k tomu, že v souladu s prvním odstavcem článku 118 Smlouvy o fungování EU může být patent EU, který je evropským právem duševního vlastnictví, vytvořen řádným legislativním postupem; avšak vzhledem k tomu, že v souladu s druhým odstavcem článku 118 Smlouvy o fungování EU se pravidla pro používání jazyků ve vztahu k takovým právům stanoví zvláštním legislativním postupem, který vyžaduje jednomyslné rozhodnutí Rady,

J.  vzhledem k tomu, že po vstupu Lisabonské smlouvy v platnost Komise svůj návrh z roku 2000 potvrdila(3); vzhledem k tomu, že v zájmu urychlení celého postupu a s cílem umožnit Radě, aby své politické závěry ze dne 4. prosince 2009 vyjádřila formálně prostřednictvím postoje Rady, který by byl dalším krokem v rámci řádného legislativního postupu, potvrdil Parlament ve svém usnesení ze dne 5. května 2010 o důsledcích vstupu Lisabonské smlouvy v platnost pro probíhající interinstitucionální rozhodovací postupy (KOM(2009)0665) – „omnibus“(4) v prvním čtení svůj postoj z roku 2002; vzhledem k tomu, že Rada své závěry prostřednictvím postoje nevyjádřila, a proto nelze v přípravě patentu EU na základě návrhu Komise z roku 2000 dále pokračovat,

K.  vzhledem k tomu, že dne 30. června 2010 přijala Komise návrh nařízení Rady o ujednáních o překladu pro patent Evropské unie (KOM(2010)0350), který vycházel ze stávajícího jazykového režimu Evropského patentového úřadu,

L.  vzhledem k tomu, že navzdory několika kolům jednání Rady v roce 2010 bylo na zasedání Rady pro konkurenceschopnost, které se konalo dne 10. prosince 2010, potvrzeno, že existují nepřekonatelné překážky, které brání tomu, aby bylo ohledně ujednání o překladu v této chvíli či v blízké budoucnosti přijato požadované jednomyslné rozhodnutí, a že cílů navrhovaných nařízení, tedy vytvoření jednotné patentové ochrany v celé Evropské unii, nelze v přiměřené lhůtě za použití příslušných ustanovení Smluv dosáhnout,

M.  vzhledem k tomu, že některé členské státy jsou podle svého vyjádření připraveny zvážit možnost vytvoření jednotného patentu v rámci posílené spolupráce,

N.  vzhledem k tomu, že více než devět členských států uvedlo, že mezi sebou hodlá navázat posílenou spolupráci v oblasti vytvoření jednotné patentové ochrany, a zaslalo Komisi žádost v souladu s čl. 329 odst. 1 Smlouvy o fungování EU, a poté Komise předložila návrh rozhodnutí Rady umožňující posílenou spolupráci v oblasti vytváření jednotné patentové ochrany,

O.  vzhledem k tomu, že Parlament ověřil soulad s článkem 20 Smlouvy o Evropské unii (dále jen „Smlouvy o EU“) a s články 326 až 334 Smlouvy o fungování EU,

P.  k tomu, že v souladu s článkem 20 Smlouvy o EU se může nejméně devět členských států, které si v rámci nevýlučné pravomoci Unie přejí mezi sebou navázat posílenou spolupráci, v mezích a za podmínek uvedených v tomto článku a v článcích 326 až 334 Smlouvy o fungování EU obracet na její orgány a vykonávat tyto pravomoci při použití příslušných ustanovení Smluv právně konzistentním způsobem,

Q.  vzhledem k tomu, že vytvoření jednotné patentové ochrany není zapsáno na seznamu oblastí, v nichž má Unie výlučnou pravomoc, uvedených v čl. 3 odst. 1 Smlouvy o fungování EU; vzhledem k tomu, že právním základem pro vytvoření evropských práv duševního vlastnictví je článek 118 Smlouvy o fungování EU, který výslovně odkazuje na vytvoření a fungování vnitřního trhu, což je podle článku 4 Smlouvy o fungování EU jednou z oblastí sdílené pravomoci Unie; vzhledem k tomu, že vytvoření jednotné patentové ochrany, včetně použitelných ujednání o překladu, proto spadá do rámce nevýlučné pravomoci Unie,

R.  vzhledem k tomu, že tato posílená spolupráce může být s ohledem na posouzení dopadů, které vypracovala Komise v souvislosti se svým výše uvedeným návrhem nařízení o ujednáních o překladu pro patent Evropské unie z roku 2010 a v němž poukázala na to, že neexistence jednotného patentu, který by poskytoval ochranu v celé EU, vede k roztříštěnosti patentového systému, považována především za krok, který podporuje cíle Unie, chrání její zájmy a posiluje její proces integrace ve smyslu článku 20 Smlouvy o EvU; vzhledem k tomu, že tato roztříštěnost je způsobena vysokými náklady, které mohou dosáhnout až 40 % celkových nákladů na přihlášení patentu v Evropě, a složitostí validace evropských patentů v jednotlivých členských státech; vzhledem k tomu, že vytvoření jednotné patentové ochrany ve skupině členských států by zlepšilo úroveň patentové ochrany, neboť by bylo možné získat jednotnou patentovou ochranu na území všech zúčastněných členských států, což by na tomto území snížilo náklady a zjednodušilo celý postup, a tedy přispělo k vědeckotechnickému pokroku a fungování vnitřního trhu,

S.  vzhledem k tomu, že je s ohledem na pozadí této iniciativy zřejmé, že navrhované rozhodnutí je přijímáno jako poslední možnost a že se v přiměřené lhůtě Unii cílů této spolupráce nepodaří dosáhnout;

T.  vzhledem k tomu, že jsou splněny i požadavky článků 326 až 334 Smlouvy o fungování EU; vzhledem k tomu, že posílená spolupráce přispěje k řádnému fungování vnitřního trhu, neboť odstraní překážky, které brání volnému pohybu zboží, pomůže v boji proti porušování patentových práv, pravděpodobně povede k tomu, že o patentovou ochranu na území Unie bude usilovat větší počet vynálezců, zajistí rovný přístup k jednotné patentové ochraně pro všechny vynálezce, inovativní firmy a držitele patentů bez ohledu na to, zda pocházejí ze zúčastněných členských států, či z jiného členského státu, poskytne další nástroj, který bude k dispozici všem držitelům patentů v Unii, zlepší rámcové podmínky pro inovativní podniky v celé Unii a ve zúčastněných členských státech odstraní stávající roztříštěnost tam, kde mezi nimi leží v oblasti patentových práv „hranice“,

U.  vzhledem k tomu, že posílená spolupráce v této oblasti je v souladu se Smlouvami a s právními předpisy Unie a neovlivní acquis, neboť do této chvíle byl přijat pouze omezený počet právních aktů Unie ve smyslu článku 288 Smlouvy o fungování EU, z nichž žádný neupravuje vytvoření evropského práva duševního vlastnictví, které by zavádělo jednotnou ochranu v celé Unii; vzhledem k tomu, že s výjimkou směrnice Evropského parlamentu a Rady 98/44/ES ze dne 6. července 1998 o právní ochraně biotechnických vynálezů(5) neexistuje na úrovni Unie žádné přiblížení hmotného patentového práva, a vzhledem k tomu, že nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1610/96 ze dne 23. července 1996 o zavedení dodatkových ochranných osvědčení pro přípravky na ochranu rostlin(6) a nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 469/2009 ze dne 6. května 2009 o dodatkových ochranných osvědčeních pro léčivé přípravky(7) upravují prodloužení doby platnosti u zvláštních druhů předmětů patentové ochrany; vzhledem k tomu, že posílená spolupráce v oblasti patentů by nevedla k diskriminaci, neboť přístup k jednotnému patentu by byl umožněn uživatelům patentových systémů z celé Unie,

V.  vzhledem k tomu, že posílená spolupráce bude respektovat práva, pravomoci a povinnosti členských států, které se jí nezúčastní, neboť možnost získání jednotné patentové ochrany na území zúčastněných členských států nemá vliv na dostupnost či podmínky patentové ochrany na území ostatních členských států,

W.  vzhledem k tomu, že čl. 328 odst. 1 Smlouvy o fungování EU stanoví, že posílená spolupráce je kdykoli otevřena všem členským státům, které se jí chtějí účastnit; vzhledem k tomu, že Komise a členské státy účastnící se posílené spolupráce by měly od začátku soustavně podporovat a prosazovat účast co největšího počtu členských států,

X.  vzhledem k tomu, že se souhlas Parlamentu týká posílené spolupráce a nepředjímá, které členské státy se do ní zapojí,

Y.  vzhledem k tomu, že čl. 333 odst. 2 Smlouvy o fungování EU umožňuje Radě (či přesněji členům Rady, kteří zastupují členské státy, jež se účastní posílené spolupráce), aby přijala rozhodnutí o tom, že bude uplatňovat řádný legislativní postup, a nikoli zvláštní legislativní postup podle druhého odstavce článku 118 Smlouvy o fungování EU, v jehož rámci je s Parlamentem pouze konzultováno,

1.  uděluje souhlas s návrhem rozhodnutí Rady, bez ohledu na to, které členské státy se zúčastní;

2.  vyzývá Radu, aby přijala rozhodnutí podle čl. 333 odst. 2 Smlouvy o fungování Evropské unie, v němž stanoví, že ve věci návrhu nařízení Rady, kterým se zavádí posílená spolupráce v oblasti vytvoření jednotné patentové ochrany, bude ve vztahu k jazykovým ujednáním pro evropská práva duševního vlastnictví uplatňovat řádný legislativní postup v souladu s druhým odstavcem článku 118 Smlouvy o fungování Evropské unie;

3.  pověřuje svého předsedu, aby předal postoj Parlamentu Radě a Komisi.

(1) Úř. věst. C 127 E, 29.5.2003, s. 519.
(2) Úř. věst. C 308 E, 16.12.2006, s. 169.
(3) KOM(2009)0665.
(4) Přijaté texty, P7_TA(2010)0126.
(5) Úř. věst. L 213, 30.7.1998, s. 13.
(6) Úř. věst. L 198, 8. 8. 1996, s. 30.
(7) Úř. věst. L 152, 16.6.2009, s. 1.

Právní upozornění - Ochrana soukromí