Hakemisto 
 Edellinen 
 Seuraava 
 Koko teksti 
Menettely : 2010/0384(NLE)
Elinkaari istunnossa
Asiakirjan elinkaari : A7-0021/2011

Käsiteltäväksi jätetyt tekstit :

A7-0021/2011

Keskustelut :

PV 14/02/2011 - 14
CRE 14/02/2011 - 14

Äänestykset :

PV 15/02/2011 - 9.12
Äänestysselitykset
Äänestysselitykset

Hyväksytyt tekstit :

P7_TA(2011)0054

Hyväksytyt tekstit
PDF 209kWORD 48k
Tiistai 15. helmikuuta 2011 - Strasbourg
Tiiviimpi yhteistyö yhtenäisen patenttisuojan luomiseksi ***
P7_TA(2011)0054A7-0021/2011

Euroopan parlamentin lainsäädäntöpäätöslauselma 15. helmikuuta 2011 esityksestä neuvoston päätökseksi luvan antamisesta tiiviimpään yhteistyöhön yhtenäisen patenttisuojan luomiseksi (05538/2011 – C7-0044/2011 – 2010/0384(NLE))

(Hyväksyntä)

Euroopan parlamentti, joka

–  ottaa huomioon esityksen neuvoston päätökseksi luvan antamisesta tiiviimpään yhteistyöhön yhtenäisen patenttisuojan luomiseksi (05538/2011),

–  ottaa huomioon neuvoston Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 329 artiklan 1 kohdan mukaisesti esittämän hyväksyntää koskevan pyynnön (C7-0044/2011),

–  ottaa huomioon työjärjestyksen 74 g artiklan ja 81 artiklan 1 kohdan,

–  ottaa huomioon oikeudellisten asioiden valiokunnan suosituksen (A7-0021/2011),

A.  ottaa huomioon, että komissio hyväksyi vuonna 2000 ehdotuksen neuvoston asetukseksi yhteisöpatentista (KOM(2000)0412); ottaa huomioon, että ehdotukseen sisältyi kuusi lukua: (i) Luku I: Yleiset säännökset, (ii) Luku 2: Patenttioikeus, (iii) Luku III: Yhteisöpatentin voimassapitäminen, raukeaminen ja mitättömyys, (iv) Luku IV: Toimivalta ja menettely yhteisöpatenttia koskevissa kanteissa, (v) Luku V: Vaikutus kansalliseen oikeuteen ja (vi) Luku VI: Loppusäännökset,

B.  ottaa huomioon, että edellä mainittu ehdotus perustui EY:n perustamissopimuksen 308 artiklan määräyksiin, jotka edellyttivät parlamentin kuulemista ja neuvoston yksimielisyyttä,

C.  ottaa huomioon, että parlamentti hyväksyi kuulemismenettelyä noudattaen ehdotuksesta neuvoston asetukseksi yhteisöpatentista 10. huhtikuuta 2002 vahvistamassaan kannassa(1) komission ehdotuksen tarkistettuna,

D.  ottaa huomioon, että kävi hyvin pian ilmi, että eräillä jäsenvaltioilla oli tiettyjä ongelmia, joiden vuoksi ne eivät voineet hyväksyä asetusehdotusta; toteaa, että eräät jäsenvaltiot eivät hyväksyneet yhteisöpatentin käännösjärjestelyjä, minkä vuoksi neuvosto katsoi, että kielikysymyksen vuoksi neuvoston oli mahdotonta päästä poliittiseen yhteisymmärrykseen komission ehdotuksesta, koska asiasta ei ollut yksimielisyyttä,

E.  ottaa huomioon, että komissio käynnisti 9. tammikuuta 2006 kuulemisen patenttialan tulevista toimista Euroopassa ja että parlamentti antoi asiasta päätöslauselman 12. lokakuuta 2006(2),

F.  ottaa huomioon, että keskustelut neuvostossa käynnistettiin uudelleen sen jälkeen, kun komissio oli 3. huhtikuuta 2007 antanut tiedonannon Euroopan patenttijärjestelmän parantamisesta (KOM(2007)0165),

G.  ottaa huomioon, että neuvosto antoi 4. joulukuuta 2009 päätelmät kaksipilarisen uuden patenttijärjestelmän pääpiirteistä: (i) yhtenäinen patenttioikeudenkäyntijärjestelmä ja (ii) EU-patentti oikeudelliseksi välineeksi koko EU-alueella voimassa olevien patenttien myöntämiseksi; toteaa neuvoston katsoneen, että mainitut päätelmät olisivat osa lopullista kokonaissopimusta toimenpidekokonaisuudesta tehostetuksi Euroopan patenttijärjestelmäksi, johon sisältyy eurooppa- ja EU-patenttituomioistuimen (EEUPT) luominen, EU-patentti, mukaan lukien erillinen asetus kääntämistä koskevista järjestelyistä, tehostettu kumppanuus Euroopan patenttiviraston ja jäsenvaltioiden teollisoikeuksien keskusvirastojen välillä sekä, siltä osin kuin se on tarpeen, Euroopan patenttisopimuksen muuttaminen,

H.  toteaa, että 1. joulukuuta 2009 voimaan tullut Lissabonin sopimus on aiheuttanut muutoksen EU-patentin luomisen oikeusperustaan Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen (SEUT) 118 artiklan myötä, jossa määrätään, että ”sisämarkkinoiden toteuttamisen tai toiminnan yhteydessä Euroopan parlamentti ja neuvosto säätävät tavallista lainsäätämisjärjestystä noudattaen toimenpiteistä, joilla luodaan eurooppalainen teollis- ja tekijänoikeuksien suoja yhdenmukaisen suojan varmistamiseksi unionissa ja joilla muodostetaan keskitetyt luvananto-, yhteensovittamis- ja valvontajärjestelmät unionin tasolla”,

I.  ottaa huomioon, että SEUT-sopimuksen 118 artiklan ensimmäisen kohdan mukaisesti EU-patentista eurooppalaisena teollis- ja tekijänoikeuksien suojana säädetään tavallista lainsäätämisjärjestystä noudattaen; ottaa kuitenkin huomioon, että SEUT-sopimuksen 118 artiklan toisen kohdan mukaisesti näiden oikeuksien suojaa koskevista kielijärjestelyistä säädetään erityistä lainsäätämisjärjestystä noudattaen ja neuvoston yksimielisyyttä edellyttäen,

J.  ottaa huomioon, että Lissabonin sopimuksen voimaantulon jälkeen komissio vahvisti vuoden 2000 ehdotuksensa(3); ottaa huomioon, että parlamentti vahvisti Lissabonin sopimuksen voimaantulon vaikutuksista käynnissä oleviin toimielinten päätöksentekomenettelyihin (KOM(2009)0665) – omnibus-tiedonanto 5. toukokuuta 2010 antamassaan päätöslauselmassa vuoden 2002 ensimmäisen käsittelyn kantansa(4), jotta menettely nopeutuisi ja neuvosto voisi muuttaa 4. joulukuuta 2009 antamansa päätelmät virallisesti neuvoston kannaksi, mikä olisi tavallisen lainsäätämisjärjestyksen seuraava vaihe; ottaa huomioon, että neuvosto ei ole vielä muuttanut päätelmiään kannaksi, minkä vuoksi EU-patenttia ei voida viedä eteenpäin komission vuoden 2000 ehdotuksen perusteella,

K.  ottaa huomioon, että komissio hyväksyi 30. kesäkuuta 2010 ehdotuksen neuvoston asetukseksi EU-patentin kääntämistä koskevista järjestelyistä (KOM(2010)0350), jotka perustuvat Euroopan patenttiviraston nykyisiin kielijärjestelyihin,

L.  ottaa huomioon, että neuvoston vuonna 2010 toteuttamista useista neuvottelukierroksista huolimatta kilpailuasioiden neuvosto totesi 10. joulukuuta 2010 pitämässään kokouksessa, että ylitsepääsemättömien vaikeuksien vuoksi ei tuolloin ollut eikä lähitulevaisuudessa olisi mahdollista päästä tarvittavaan yksimielisyyteen kääntämistä koskevista järjestelyistä eikä ehdotetun, koko Euroopassa yhtenäistä patenttisuojaa koskevan asetuksen tavoitteita pystyttäisi saavuttamaan kohtuullisessa ajassa perussopimusten asiaa koskevia määräyksiä soveltamalla,

M.  toteaa, että useat jäsenvaltiot ovat valmiita harkitsemaan mahdollisuutta ryhtyä tiiviimpään yhteistyöhön yhtenäisen patenttisuojan luomiseksi,

N.  ottaa huomioon, että tähän mennessä yli yhdeksän jäsenvaltiota on ilmaissut aikovansa aloittaa keskenään tiiviimmän yhteistyön yhtenäisen patenttisuojan luomiseksi esittämällä asiasta komissiolle SEUT-sopimuksen 329 artiklan 1 kohdassa tarkoitetun pyynnön ja sen jälkeen komissio on antanut ehdotuksen neuvoston päätökseksi luvan antamisesta tiiviimpään yhteistyöhön yhtenäisen patenttisuojan luomiseksi,

O.  ottaa huomioon, että parlamentti on todennut ehdotuksen noudattavan Euroopan unionista tehdyn sopimuksen (SEU) 20 artiklan ja SEUT-sopimuksen 326–334 artiklan määräyksiä,

P.  ottaa huomioon, että SEU-sopimuksen 20 artiklan nojalla vähintään yhdeksän jäsenvaltiota voi aloittaa keskenään tiiviimmän yhteistyön muulla kuin unionin yksinomaiseen toimivaltaan kuuluvalla alalla ja käyttää unionin toimielimiä ja tätä toimivaltaa perussopimusten asiaa koskevia määräyksiä oikeudellisesti yhdenmukaisesti soveltaen sekä tässä artiklassa ja SEUT-sopimuksen 326–334 artiklassa tarkoitettuja rajoituksia ja menettelysääntöjä noudattaen,

Q.  toteaa, että yhtenäisen patenttisuojan luominen ei sisälly SEUT-sopimuksen 3 artiklan 1 kohdassa lueteltuihin aloihin, joilla unionilla on yksinomainen toimivalta; katsoo, että eurooppalaisen teollis- ja tekijänoikeuksien suojan luomisessa asianmukainen oikeusperusta on SEUT-sopimuksen 118 artikla, jossa viitataan sisämarkkinoiden toteuttamiseen ja toimintaan, minkä osalta unionilla on SEUT-sopimuksen 4 artiklan nojalla jäsenvaltioiden kanssa jaettu toimivalta; katsoo sen vuoksi, että yhtenäisen patenttisuojan luominen ja kääntämistä koskevat järjestelyt eivät kuulu unionin yksinomaisen toimivallan piiriin,

R.  ottaa erityisesti huomioon, että tiiviimmän yhteistyön voidaan katsoa edistävän unionin tavoitteiden saavuttamista, suojelevan sen etuja ja vahvistavan sen yhdentymiskehitystä SEU-sopimuksen 20 artiklassa tarkoitetulla tavalla, kun otetaan huomioon EU-patentin kääntämistä koskevista järjestelyistä annetun vuoden 2010 asetusehdotuksen yhteydessä komissiossa laadittu vaikutustenarviointi, jossa todettiin, että koko unionissa yhtenäisen patenttisuojan puuttuminen pirstaloittaa patenttijärjestelmää; katsoo, että tämän pirstaleisuuden syynä ovat suuret kustannukset ja suuri työ eurooppalaisten patenttien voimaansaattamisessa eri jäsenvaltioissa ja että tämä voi muodostaa 40 prosenttia patentoinnin kokonaiskustannuksista Euroopassa; katsoo, että jäsenvaltioiden ryhmän luoma yhtenäinen patenttisuoja parantaisi patenttisuojan tasoa, kun olisi mahdollista saada yhtenäinen patenttisuoja kaikkialla tiiviimpään yhteistyöhön osallistuvissa jäsenvaltioissa, ja se alentaisi kustannuksia ja vähentäisi työtaakkaa kyseisissä maissa ja edistäisi näin tieteen ja tekniikan kehitystä ja sisämarkkinoiden toimintaa,

S.  toteaa asiassa tehtyjen aiempien aloitteiden osoittavan, että päätösehdotus on tehty viimeisenä keinona ja että unioni ei kykenisi saavuttamaan yhteistyön tavoitteita kohtuullisessa ajassa,

T.  katsoo, että asiassa on noudatettu myös SEUT-sopimuksen 326–334 artiklan määräyksiä; katsoo, että tiiviimpi yhteistyö helpottaisi sisämarkkinoiden moitteetonta toimintaa, koska se poistaisi tavaroiden vapaan liikkuvuuden esteitä, auttaisi torjumaan patenttiloukkauksia, lisäisi mahdollisesti koko unionissa patenttisuojaa hakevien keksijöiden määrää, antaisi kaikille keksijöille, innovoiville yrityksille ja patentinhaltijoille yhdenvertaisen mahdollisuuden yhtenäiseen patenttisuojaan riippumatta siitä, tulevatko nämä tiiviimpään yhteistyöhön osallistuvasta jäsenvaltiosta vai muusta jäsenvaltiosta, toisi unionin kaikkien patentinhaltijoiden käyttöön lisävälineen, parantaisi innovoivien yritysten toimintaedellytyksiä koko unionissa ja poistaisi yhteistyöhön osallistuvien jäsenvaltioiden väliltä nykyisen pirstaleisuuden, joka johtuu jäsenvaltioiden välisistä ”patenttioikeusrajoista”,

U.  katsoo erityisesti, että tiiviimpi yhteistyö tällä alalla on perussopimusten ja unionin oikeuden mukaista, koska se ei vaikuta unionin säännöstöön, sillä tähän mennessä on hyväksytty vain muutamia SEUT-sopimuksen 288 artiklassa tarkoitettuja unionin säädöksiä eikä mikään niistä koske koko unionissa yhtenäisen suojan antavan eurooppalaisen teollis- ja tekijänoikeuksien suojan luomista; toteaa, että aineellista patenttioikeutta ei ole harmonisoitu unionin tasolla lukuun ottamatta bioteknologian keksintöjen oikeudellisesta suojasta 6. heinäkuuta 1998 annettua Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiiviä 98/44/EY(5) ja että kasvinsuojeluaineiden lisäsuojatodistuksen käyttöön ottamisesta 23. heinäkuuta 1996 annettu Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EY) N:o 1610/96(6) ja lääkkeiden lisäsuojatodistuksesta 6. toukokuuta 2009(7) annettu Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EY) N:o 469/2009 koskevat tietyntyyppisten patentoitujen kohteiden patenttiajan jatkamista; katsoo, että patenttialan tiiviimpi yhteistyö ei aiheuta syrjintää, sillä yhtenäinen patenttisuoja on avoin kaikille patenttijärjestelmän käyttäjille unionissa,

V.  ottaa huomioon, että tiiviimmässä yhteistyössä kunnioitetaan sen ulkopuolelle jäävien jäsenvaltioiden oikeuksia, toimivaltaa ja velvollisuuksia, koska mahdollisuus saada yhtenäinen patenttisuoja yhteistyöhön osallistuvien jäsenvaltioiden alueilla ei vaikuta patenttisuojan saatavuuteen tai ehtoihin yhteistyön ulkopuolelle jäävien jäsenvaltioiden alueilla,

W.  ottaa huomioon, että SEUT-sopimuksen 328 artiklan 1 kohdan nojalla kaikki jäsenvaltiot voivat milloin tahansa liittyä tiiviimpään yhteistyöhön; katsoo, että komission ja tiiviimpään yhteistyöhön osallistuvien jäsenvaltioiden olisi pyrittävä jatkuvasti edistämään ja kannustamaan mahdollisimman monen jäsenvaltion osallistumista,

X.  toteaa, että parlamentin hyväksyntä koskee tiiviimpää yhteistyötä eikä ennakoi sitä, mitkä jäsenvaltiot osallistuvat tähän yhteistyöhön,

Y.  ottaa huomioon, että SEUT-sopimuksen 333 artiklan 2 kohdan nojalla neuvosto (tai tiiviimpään yhteistyöhön osallistuvia jäsenvaltioita edustavat neuvoston jäsenet) voi tehdä päätöksen, jonka mukaan se tekee ratkaisunsa tavallista lainsäätämisjärjestystä noudattaen eikä SEUT-sopimuksen 118 artiklan toisessa kohdassa tarkoitettua erityistä lainsäätämisjärjestystä noudattaen, jolloin parlamenttia vain kuultaisiin,

1.  antaa hyväksyntänsä esitykselle neuvoston päätökseksi tämän kuitenkaan vaikuttamatta siihen, mitkä jäsenvaltiot osallistuvat;

2.  kehottaa neuvostoa tekemään Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 333 artiklan 2 kohdan nojalla päätöksen, jonka mukaan se tekee ratkaisunsa ehdotuksesta neuvoston asetukseksi tiiviimmän yhteistyön toteuttamisesta yhtenäisen patenttisuojan luomiseksi Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 118 artiklan toisessa kohdassa tarkoitettujen eurooppalaista teollis- ja tekijänoikeuksien suojaa koskevien kielijärjestelyjen osalta tavallista lainsäätämisjärjestystä noudattaen;

3.  kehottaa puhemiestä välittämään parlamentin kannan neuvostolle ja komissiolle.

(1) EUVL C 127 E, 29.5.2003, s. 519.
(2) EUVL C 308 E, 16.12.2006, s. 169.
(3) KOM(2009)0665.
(4) Hyväksytyt tekstit, P7_TA(2010)0126.
(5) EYVL L 213, 30.7.1998, s. 13.
(6) EYVL L 198, 8.8.1996, s. 30.
(7) EUVL L 152, 16.6.2009, s. 1.

Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö