Seznam 
 Předchozí 
 Další 
 Úplné znění 
Postup : 2010/0098(CNS)
Průběh na zasedání
Stadia projednávání dokumentu : A7-0001/2011

Předložené texty :

A7-0001/2011

Rozpravy :

PV 14/02/2011 - 15
CRE 14/02/2011 - 15

Hlasování :

PV 15/02/2011 - 9.13
Vysvětlení hlasování

Přijaté texty :

P7_TA(2011)0055

Přijaté texty
PDF 560kWORD 197k
Úterý, 15. února 2011 - Štrasburk
Radioaktivní kontaminace potravin a krmiv ***I
P7_TA(2011)0055A7-0001/2011
Usnesení
 Úplné znění
 Příloha
 Příloha
 Příloha
 Příloha
 Příloha

Legislativní usnesení Evropského parlamentu ze dne 15. února 2011 o návrhu nařízení Rady (Euratom), kterým se stanoví nejvyšší přípustné úrovně radioaktivní kontaminace potravin a krmiv po jaderné havárii nebo jiném případu radiační mimořádné situace (přepracované znění) (KOM(2010)0184 – C7-0137/2010 – 2010/0098(COD))

(Řádný legislativní postup – první čtení – přepracované znění)

Evropský parlament,

–  s ohledem na návrh Komise předložený Radě (KOM(2010)0184),

–  s ohledem na konzultaci Parlamentu Radou (C7-0137/2010),

–  s ohledem na čl. 294 odst. 3 a čl. 168 odst. 4 písm. b) Smlouvy o fungování Evropské unie,

–  s ohledem na stanovisko Evropského hospodářského a sociálního výboru ze dne 15. září 2010(1),

–  s ohledem na interinstitucionální dohodu ze dne 28. listopadu 2001 o systematičtějším využívání metody přepracování právních aktů(2),

–  s ohledem na dopis Výboru pro právní záležitosti ze dne 29. června 2010 určený Výboru pro průmysl, výzkum a energetiku v souladu s čl. 87 odst. 3 jednacího řádu,

–  s ohledem na stanovisko Výboru pro právní záležitosti k navrženému právnímu základu,

–  s ohledem na články 87, 55 a 37 jednacího řádu,

–  s ohledem na zprávu Výboru pro průmysl, výzkum a energetiku (A7-0001/2011),

A.  vzhledem k tomu, že podle poradní skupiny složené z právní služby Evropského parlamentu, Rady a Komise daný návrh neobsahuje žádné jiné věcné změny než ty, které byly jako takové v návrhu označeny, a vzhledem k tomu, že pokud jde o kodifikaci  nezměněných ustanoveních dřívějších aktů, spolu s těmito změnami, je návrh prostou kodifikací stávajících znění bez jakékoli změny jejich věcného obsahu,

1.  přijímá níže uvedený postoj v prvním čtení s ohledem na doporučení poradní skupiny složené z právní služby Evropského parlamentu, Rady a Komise;

2.  vyzývá Komisi, aby věc opětovně postoupila Parlamentu, bude-li mít v úmyslu svůj návrh podstatně změnit nebo jej nahradit jiným textem;

3.  pověřuje svého předsedu, aby předal postoj Parlamentu Radě, Komisi a vnitrostátním parlamentům.

(1) Úř. věst. C 48, 15. 2. 2011, s. 160.
(2) Úř. věst. C 77, 28. 3. 2002, s. 1.


Postoj Evropského parlamentu přijatý v prvním čtení dne 15. února 2011 k přijetí nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. .../2011, kterým se stanoví nejvyšší přípustné úrovně radioaktivní kontaminace potravin a krmiv po jaderné havárii nebo jiném případu radiační mimořádné situace (přepracované znění)
P7_TC1-COD(2010)0098

EVROPSKÝ PARLAMENT A RADA EVROPSKÉ UNIE,

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie, a zejména na čl. 168 odst. 4 písm. b) této smlouvy,

[Pozměňovací návrh 32]

s ohledem na návrh Evropské komise,

po postoupení návrhu legislativního aktu vnitrostátním parlamentům,

s ohledem na stanovisko Evropského hospodářského a sociálního výboru(1),

s ohledem na stanovisko Výboru regionů(2),

v souladu s řádným legislativním postupem(3),

vzhledem k těmto důvodům:

(1)  Nařízení Rady (Euratom) č. 3954/87 ze dne 22. prosince 1987, kterým se stanoví nejvyšší přípustné úrovně radioaktivní kontaminace potravin a krmiv po jaderné havárii nebo jiném případu radiační mimořádné situace(4) bylo podstatně změněno(5). Jelikož dojde k dalším změnám, uvedené nařízení by mělo být z důvodu srozumitelnosti spolu s nařízením Komise (Euratom) č. 944/89 ze dne 12. dubna 1989, kterým se stanoví nejvyšší přípustné úrovně radioaktivní kontaminace potravin po jaderné havárii nebo jiném případu radiační mimořádné situace(6) a nařízením Komise (Euratom) č. 770/90 ze dne 29. března 1990, kterým se stanoví nejvyšší přípustné úrovně radioaktivní kontaminace krmiv po jaderné havárii nebo jiném případu radiační mimořádné situace(7) přepracováno.

[Pozměňovací návrh 2]

(2)  Podle článku 168 Smlouvy o fungování Evropské unie (dále jen „Smlouva o fungování EU“) je při vymezování a provádění všech politik a činností Unie třeba zajistit vysoký stupeň ochrany lidského zdraví.

[Pozměňovací návrh 3]

(3)  Dne 2. února 1959 přijala Rada směrnice(8), které stanoví základní bezpečnostní standardy, přičemž text těchto směrnic byl nahrazen směrnicí  Rady 96/29/Euratom ze dne 13. května 1996, kterou se stanoví základní bezpečnostní standardy na ochranu zdraví pracovníků a obyvatelstva před riziky vyplývajícími z ionizujícího záření(9) . Čl.  50 odst. 2  uvedené směrnice vyžaduje, aby členské státy stanovily zásahové úrovně pro případy havárií.

(4)  Po havárii jaderné elektrárny v Černobylu dne 26. dubna 1986  se  uvolnilo do ovzduší značné množství radioaktivních materiálů, které kontaminovaly potraviny a krmiva v několika evropských zemích na úroveň významnou z hlediska zdraví. Došlo také ke kontaminaci půdy radioaktivním spadem, což zvýšilo radioaktivitu lesních plodin a zemědělských produktů v postižených regionech.

[Pozměňovací návrh 4]

(5)  Byla přijata  opatření(10) k zajištění toho, aby některé zemědělské produkty byly uváděny na trh  Unie  pouze na základě společných opatření, jejichž cílem je ochrana zdraví obyvatelstva při zachování jednoty trhu a zabránění výchylkám v obchodu.

(6)  Vysoká úroveň ochrany lidského zdraví je jedním z cílů, kterých má Unie dosáhnout vymezením a prováděním svých politik. Čl. 168 odst. 4 písm. b) Smlouvy o fungování EU stanoví přijetí společných opatření ve veterinární oblasti, která mají za svůj přímý cíl ochranu lidského zdraví. Členské státy odpovídají za sledování toho, jak jsou dodržovány nejvyšší přípustné úrovně radioaktivní kontaminace stanovené tímto nařízením, a to zejména formou dohledu nad bezpečnostními standardy u potravin a krmiv.

[Pozměňovací návrh 5]

(7)  Vyvstává potřeba vytvořit systém, který umožní Unii zavést následně po jaderné havárii nebo jiném případu radiační mimořádné situace, v jejímž důsledku může dojít nebo došlo k významné radioaktivní kontaminaci potravin a krmiv, nejvyšší přípustné úrovně radioaktivní kontaminace za účelem zajištění vysokého stupně ochrany zdraví obyvatelstva.

[Pozměňovací návrh 6]

(8)  Komise  má být  informována o jaderné havárii nebo o neobvykle vysoké úrovni radioaktivity v souladu s rozhodnutím Rady  87/600/Euratom  ze dne 14. prosince 1987 o opatřeních Společenství pro včasnou výměnu informací v případě radiační mimořádné situace(11) nebo na základě Úmluvy  MAAE ze dne 26. září 1986 o včasném oznamování jaderné nehody.

(9)  ▌Komise by měla pro konkrétní situaci po jaderné havárii nebo radiační mimořádnou situaci neprodleně použít předem stanovené nejvyšší přípustné úrovně radioaktivní kontaminace.

[Pozměňovací návrh 7]

(10)  Komise by měla být zmocněna přijímat akty v přenesené pravomoci podle článku 290 Smlouvy o fungování EU, pokud jde o přizpůsobení nejvyšších přípustných úrovní radioaktivní kontaminace potravin a krmiv technickému pokroku a seznam méně významných potravin. Je zvláště důležité, aby Komise v rámci přípravné činnosti vedla odpovídající konzultace, a to i na odborné úrovni.

[Pozměňovací návrh 8]

[Pozměňovací návrh 9]

(11)  Nejvyšší přípustné úrovně radioaktivní kontaminace by měly být pravidelně přezkoumávány, aby náležitě zohledňovaly pokrok a nejnovější vědecké poznatky, které jsou v současné době dostupné v mezinárodním měřítku, aby odrážely potřebu uklidnit obyvatelstvo, zajistit vysoký stupeň jeho ochrany a odstranit rozdíly v mezinárodní dozorčí činnosti.

[Pozměňovací návrh 10]

(12)  Úrovně radioaktivity zapříčiněné kontaminací po jaderné havárii nebo jiném případu radiační mimořádné situace by měly být posuzovány společně se stávajícími přirozenými úrovněmi radioaktivity, které mohou samy o sobě převýšit stanovené bezpečnostní limity.

[Pozměňovací návrh 11]

(13)  Přílohy I, II a III by měly zohledňovat vliv poločasu rozpadu radioaktivních izotopů během přechovávání konzervovaných potravin. Radioaktivita konzervovaných potravin by měla být, v závislosti na typu kontaminace, např. kontaminace izotopy jódu, průběžně sledována.

[Pozměňovací návrh 12]

[Pozměňovací návrhy 13, 14 a 15]

(14)  Potraviny, které mají být z hlediska výživy považovány za méně významné  potraviny, jsou potraviny, které se pouze okrajově podílejí na spotřebě potravin obyvatelstvem.▌

[Pozměňovací návrh 16]

(15)  Použijí se obecné zásady potravinového práva stanovené v článcích 5 až 21 nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 178/2002 ze dne 28. ledna 2002, kterým se stanoví obecné zásady a požadavky potravinového práva, zřizuje se Evropský úřad pro bezpečnost potravin a stanoví postupy týkající se bezpečnosti potravin(12). Dodržování nejvyšších přípustných úrovní radioaktivní kontaminace by mělo podléhat přiměřeným kontrolám a úředním kontrolám členských států, jak stanoví článek 17 tohoto nařízení.

[Pozměňovací návrh 17]

PŘIJALY TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

1.  Toto nařízení stanoví postupy pro určení nejvyšších přípustných úrovní radioaktivní kontaminace potravin a krmiv, které mohou být uvedeny na trh po jaderné havárii nebo jiném případu radiační mimořádné situace, v jejímž důsledku může dojít nebo došlo k jejich významné radioaktivní kontaminaci.

2.  Pro účely tohoto nařízení se rozumí:

   a) „potravinami“ produkty, které jsou určeny k lidské spotřebě buď okamžité, nebo po zpracování;
   b) „krmivem“ produkty, které jsou určeny pouze pro výživu zvířat.

Článek 2

1.  V případě, že Komise obdrží zejména v souvislosti s opatřeními Evropského  společenství pro atomovou energii  o včasné výměně informací v případě radiační mimořádné situace nebo na základě Úmluvy MAAE ze dne 26. září 1986 o včasném oznamování jaderné havárie ‐ úřední informaci o jaderných haváriích nebo o jakémkoli jiném případu radiační mimořádné situace, z níž vyplývá, že bylo nebo pravděpodobně bude dosaženo nejvyšších přípustných úrovní radioaktivní kontaminace potravin stanovených  v příloze I nebo nejvyšších přípustných úrovní radioaktivní kontaminace krmiv stanovených v příloze III, neprodleně přijme rozhodnutí o oznámení konkrétní jaderné havárie nebo radiační mimořádné situace a o použití těchto nejvyšších přípustných úrovní.

[Pozměňovací návrh 18]

2.  Doba platnosti rozhodnutí uvedeného v odstavci 1 nesmí překročit tři měsíce▌.

[Pozměňovací návrh 19]

3.  Pro účely tohoto nařízení je Komisi nápomocen výbor nezávislých vědeckých odborníků v oblasti veřejného zdraví a bezpečnosti potravin. Členové výboru jsou vybíráni podle vědeckých kritérií. Komise zveřejní složení výboru odborníků a prohlášení o zájmech jeho členů.

[Pozměňovací návrh 20]

[Pozměňovací návrhy 21 a 22]

Článek 3

Aby byly zohledněny veškeré dostupné nové vědecké informace nebo, je-li to nezbytné po jaderné havárii nebo jiném případu radiační mimořádné situace, Komise upraví přílohy I, II a III prostřednictvím aktů v přenesené pravomoci v souladu s článkem 4 a za podmínek stanovených v článcích 5 a 6.

[Pozměňovací návrh 23]

Článek 4

Výkon přenesené pravomoci

1.  Pravomoc přijímat akty v přenesené pravomoci uvedené v článku 3 je svěřena Komisi na dobu pěti let od …(13) . Komise vypracuje zprávu o výkonu přenesené pravomoci nejpozději šest měsíců před koncem tohoto pětiletého období. Přenesení pravomoci se automaticky prodlužuje o stejně dlouhá období, pokud je Evropský parlament nebo Rada v souladu s článkem 5 nezruší.

2.  Přijetí aktu v přenesené pravomoci Komise neprodleně oznámí současně Evropskému parlamentu a Radě.

3.  Pravomoc přijímat akty v přenesené pravomoci svěřená Komisi podléhá podmínkám stanoveným v článcích 5 a 6.

[Pozměňovací návrh 24]

Článek 5

Zrušení přenesení pravomoci

1.  Evropský parlament nebo Rada mohou přenesení pravomoci uvedené v článku 3 kdykoli zrušit.

2.  Orgán, který zahájil vnitřní postup s cílem rozhodnout, zda zrušit přenesení pravomoci, se vynasnaží uvědomit v přiměřené lhůtě před přijetím konečného rozhodnutí druhý orgán a Komisi a uvede přenesené pravomoci, jež by mohly být zrušeny a důvody tohoto zrušení.

3.  Rozhodnutí o zrušení se ukončuje přenesení pravomoci v něm určené. Nabývá účinku okamžitě nebo k pozdějšímu dni, který je v něm upřesněn. Nedotýká se platnosti již platných aktů v přenesené pravomoci. Zveřejňuje se v Úředním věstníku Evropské unie.

[Pozměňovací návrh 25]

Článek 6

Námitky proti aktům v přenesené pravomoci

1.  Evropský parlament nebo Rada mohou proti aktu v přenesené pravomoci vyslovit námitky ve lhůtě dvou měsíců ode dne oznámení.

Z podnětu Evropského parlamentu nebo Rady se tato lhůta prodlouží o dva měsíce.

2.  Pokud Evropský parlament ani Rada ve lhůtě uvedené v odstavci 1 námitky proti aktu v přenesené pravomoci nevysloví, je akt v přenesené pravomoci zveřejněn v Úředním věstníku Evropské unie a vstupuje v platnost dnem v něm stanoveným.

Akt v přenesené pravomoci může být zveřejněn v Úředním věstníku Evropské unie a vstoupit v platnost před uplynutím této lhůt, pokud Evropský parlament i Rada uvědomí Komisi o svém rozhodnutí námitky nevyslovit.

3.  Akt v přenesené pravomoci nevstoupí v platnost, pokud proti němu ve lhůtě uvedené v odstavci 1 Evropský parlament nebo Rada vysloví námitky. Orgán vyslovující námitky proti aktu v přenesené pravomoci je odůvodní.

[Pozměňovací návrh 26]

Článek 7

1.  Potraviny nebo krmiva, u nichž nejsou dodrženy nejvyšší přípustné úrovně radioaktivní kontaminace stanovené v příloze I a II, nesmějí být uvedeny na trh.

Toto nařízení se rovněž použije na potraviny a krmiva dovezené ze třetích zemí v tranzitním režimu nebo určené k vývozu.

[Pozměňovací návrh 27]

2.  Každý členský stát poskytne Komisi veškeré informace týkající se používání tohoto nařízení, zejména týkající se případů nedodržení nejvyšších přípustných úrovní radioaktivní kontaminace. Komise sdělí tyto informace ostatním členským státům.

3.  Členské státy sledují dodržování nejvyšších přípustných úrovní radioaktivní kontaminace na jejich území. K tomuto účelu mají členské státy k dispozici systém úředních kontrol potravin a krmiv a provádí další činnosti vhodné podle situace, včetně informování veřejnosti o bezpečnosti a rizicích potravin a krmiv podle článku 17 nařízení (ES) č.178/2002.

[Pozměňovací návrh 28]

4.  Do března 2012 Komise předloží zprávu Evropskému parlamentu a Radě o vhodnosti mechanismu na odškodnění zemědělců, jejichž potraviny byly kontaminovány v míře, která překračuje stanovené nejvyšší přípustné úrovně radioaktivní kontaminace a nemohou být uvedeny na trh. Tento mechanismus by měl vycházet ze zásady „znečišťovatel platí“. Je-li to vhodné, bude ke zprávě připojen legislativní návrh na zřízení takového mechanismu.

[Pozměňovací návrh 33]

Článek 8

Seznam méně významných potravin je uveden v příloze II.

[Pozměňovací návrh 29]

Článek 9

1.  Komise do března 2012 předloží Evropskému parlamentu a Radě zprávu o vhodnosti nejvyšších přístupných úrovních radioaktivní kontaminace stanovených v přílohách I a III a o vhodnosti ponechání v platnosti seznamu méně významných potravin uvedeného v příloze II.

2.  Tato zpráva zhodnotí zejména plnění nejvyšších přípustných úrovní radioaktivní kontaminace a nejvyšší efektivní dávky 1 mSv za rok pro jednotlivce zastupující veřejnost za podmínek stanovených ve směrnici 96/29/Euratom a posoudí možnosti začlenění dalších příslušných radionuklidů do přílohy I a III. Při posuzování těchto nejvyšších přípustných úrovní se zpráva zaměří na ochranu nejzranitelnější skupiny obyvatel, zejména děti, a prozkoumá, zda-li by bylo vhodné stanovit na tomto základě nejvyšší přípustné úrovně pro všechny kategorie obyvatel.

[Pozměňovací návrh 30]

Článek 10

Nařízení Rady (Euratom) č. 3954/87 a nařízení Komise (Euratom) č. 944/89 a č. 770/90 se zrušují.

Odkazy na zrušená nařízení se považují za odkazy na toto nařízení v souladu se srovnávací tabulkou obsaženou v příloze V.

Článek 11

Tato nařízení vstupuje v platnost  dvacátým  dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V ... dne ...

Za Evropský parlament Za Radu

předseda předseda nebo předsedkyně

(1) Úř. věst. C 48, 15.2.2011, s. 160.
(2) Úř. věst. C […], […], s […].
(3) Postoj Evropského parlamentu ze dne 15. února 2011.
(4) Úř. věst. L 371, 30.12.1987, s. 11.
(5) Viz příloha IV.
(6) Úř. věst. L 101, 13.4.1989, s. 17.
(7) Úř. věst. L 83, 30.3.1990, s. 78.
(8) Úř. věst. 11, 20.2.1959, s. 221/59.
(9) Úř. věst. L 159, 29.6.1996, s.1.
(10) Nařízení Rady (EHS) č. 1707/86 (Úř. věst. L 146, 31.5.1986, s. 88), (EHS) č. 3020/86 (Úř. věst. L 280, 1.10.1986, s. 79), (EHS) č. 624/87 (Úř. věst. L 58, 28.2.1987, s. 101) a (EHS) č. 3955/87 (Úř. věst. L 371, 30.12.1987, s. 14).
(11) Úř. věst. L 371, 30.12.1987, s. 76.
(12) Úř. věst. L 31, 1.2.2002, s. 1.
(13)* Úř. věst.: vložte prosím den vstupu tohoto nařízení v platnost.


PŘÍLOHA I

Nejvyšší přípustné úrovně  radioaktivní kontaminace potravin(bq/kg)

Potraviny(1)

 Potraviny pro kojence(2) 

 Mléčné výrobky(3) 

 Jiné potraviny, s výjimkou méně významných potravin(4) 

 Tekuté potraviny(5) 

Izotopy stroncia, zejména Sr-90

75

125

750

125

Izotopy jódu, zejména I-131

150

500

2 000

500

Izotopy plutonia a transplu-toniové prvky vysílající záření alfa, zejména Pu-239, Am-241

1

20

80

20

Všechny ostatní nuklidy s poločasem přeměny překračujícím 10 dnů, zejména

Cs-134, Cs-137(6)

400

1 000

1 250

1 000

(1) Nejvyšší přípustná úroveň použitelná pro koncentráty nebo dehydratované produkty je vypočtena na základě rozředěného produktu připraveného ke spotřebě. Členské státy mohou doporučit podmínky ředění tak, aby byly dodrženy nejvyšší přípustné úrovně stanovené v tomto nařízení.
(2) Potraviny pro kojence jsou definovány jako kojenecká výživa, včetně kojeneckého mléka, pokračující kojenecká výživa a odpovídající potraviny určené pro kojence do dvanáctého měsíce života, které samy o sobě splňují nutriční požadavky pro tuto kategorii osob a do maloobchodu jsou dodávány v jednoznačně určených obalech a jsou označeny jako „přípravky pro kojence“.[Pozměňovací návrh 31]
(3) Mléčné výrobky jsou definovány jako výrobky následujících kódů KN, v případě potřeby, včetně jakýchkoli úprav, které by mohly být provedeny později: 0401, 0402 (kromě 0402 29 11).
(4) Méně významné potraviny a odpovídající nejvyšší přípustné úrovně použitelné pro tyto potraviny  jsou stanoveny v příloze II.
(5) Tekuté potraviny jsou definovány v položce 2009 a v kapitole 20 kombinované nomenklatury. Hodnoty jsou vypočteny s ohledem na spotřebu vody, přičemž stejné hodnoty by měly být použity na dodávky pitné vody podle uvážení příslušných orgánů členských států.
(6) Uhlík 14, tritium a draslík 40 nejsou do této skupiny zahrnuty.


PŘÍLOHA II

Seznam méně významných potravin

Pro méně významné potraviny stanovené v této příloze jsou nejvyšší přípustné úrovně radioaktivní kontaminace, které se mají použít, desetkrát vyšší než úrovně použitelné pro „jiné potraviny, s výjimkou méně významných potravin“ stanovené v příloze I.

Kód KN

Popis

0703 20 00

Česnek (čerstvý nebo chlazený)

0709  59 50 

Lanýže (čerstvé nebo chlazené)

0709 90 40

Kapary (čerstvé nebo chlazené)

0711  90 70 

Kapary (prozatímně konzervované, ale v tomto stavu nevhodné k okamžité spotřebě)

 ex  0712  39  00

Lanýže (sušené, rozřezané na kousky nebo plátky, rozdrcené nebo v prášku, avšak jinak neupravené)

0714

Maniokové kořeny marantové kořeny, salepové kořeny, jeruzalémské artyčoky, batáty a podobné kořeny a hlízy s vysokým obsahem škrobu nebo inulinu, čerstvé nebo sušené, ve formě plátků nebo neplátkované nebo ve formě pelet; dřeň ságovníku

0814 00 00

Slupky citrusových plodů nebo melounů (včetně vodních melounů), čerstvé, zmrazené, sušené nebo prozatímně naložené ve slané vodě, sířené vodě nebo jiných konzervačních roztocích

0903 00 00

Maté

0904

Pepř rodu Piper; sušené nebo drcené plody  rodu  Capsicum nebo Pimenta

0905 00 00

Vanilka

0906

Skořice a květy skořicovníku

0907 00 00

Hřebíček (plody, květy a stopky)

0908

Muškátové oříšky, muškátový květ a kardamon

0909

Semena anýzu, badyánu, fenyklu, koraindru, kmínu; nebo jalovcové bobulky

0910

Zázvor, šafrán, kukurama, tymián, bobkový list, kari a ostatní koření

1106 20

Mouka,  krupice a prášek  ze sága  nebo  z kořenů nebo hlíz čísla 0714

1108 14 00

Maniokový škrob

1210

Chmelové šištice, čerstvé nebo sušené, v prášku nebo ve formě pelet; lupulin

1211

Rostliny a části rostlin (včetně semen a plodů) druhů používaných hlavně v parfumerii, v lékařství nebo jako insekticidy, fungicidy a podobné účely, čerstvé nebo sušené, nařezané nebo neřezané, rozdrcené nebo v prášku

1301

Šelak; přírodní gumy, pryskyřice, klejopryskyřice a  např.  balzámy

1302

Rostlinné šťávy a výtažky; pektinové látky, pektináty a pektany; agar-agar a ostatní slizy a zahušťovadla, upravené nebo neupravené, získané z rostlinných produktů

1504

Tuky a oleje a jejich frakce z ryb nebo mořských savců, rafinované nebo nerafinované, avšak chemicky neupravené

1604 30

Kaviár a kaviárové náhražky

1801 00 00

Kakaové boby, celé nebo ve zlomcích, surové nebo pražené

1802 00 00

Kakaové skořápky, slupky a ostatní kakaové odpady

1803

Kakaová hmota, odtučněná nebo neodtučněná

2003 20 00

Lanýže (upravené nebo konzervované jinak v octě nebo kyselině octové)

2006 00

 Zelenina,  ovoce, ořechy, ovocné kůry a jiné části rostlin, konzervovaní cukrem (máčením, glazováním nebo kandováním)

2102

Droždí (aktivní nebo neaktivní); jiné  neživé  jednobuněčné mikroorganismy, vyjma očkovací látky čísla 3002; hotové prášky do pečiva

2936

Provitaminy a vitaminy přírodní nebo reprodukované syntézou (včetně přírodních koncentrátů), jejich deriváty používané  zejména  jako vitaminy a jejich směsi, též v jakémkoliv  rozpouštědle 

3301

 Vonné  silice (s terpenem nebo bez něho), včetně pevných a absolutních; pryskyřice;  extrahované olejové pryskyřice;  koncentráty  vonných  silic v tucích, nevysychavých olejích, voscích nebo  podobných látkách , získané enfleuráží nebo macerací;  vedlejší  terpenické produkty vznikající při deterpenaci  vonných  silic; vodné destiláty a vodné roztoky  vonných  silic


PŘÍLOHA III

Nejvyšší přípustné úrovně radioaktivní kontaminace krmiv (cesium-134 a cesium-137)

 Zvíře 

Bq/kg(1)(2)

prasata

1 250

drůbež, jehňata, telata

2 500

ostatní

5 000

(1) Tyto nejvyšší přípustné úrovně mají přispět k dodržování nevyšších úrovní radioaktivní kontaminace krmiv. Samostatně však nezaručují jejich dodržování za všech okolností a neomezují rovněž povinnost kontrolovat úrovně kontaminace ve výrobcích živočišného původu určených pro lidskou spotřebu.
(2) Tyto nejvyšší přípustné úrovně platí pro krmiva připravená ke spotřebě.


PŘÍLOHA IV

Zrušená nařízení

Nařízení Rady (Euratom) č. 3954/87

(Úř. věst. L 371, 30.12.1987, s. 11)

Nařízení Rady (Euratom) č. 2218/89

(Úř. věst. L 211, 22.7.1989, s. 1)

Nařízení Komise (Euratom) č. 944/89

(Úř. věst. L 101, 13.4.1989, s. 17)

Nařízení Komise (Euratom) č. 770/90

(Úř. věst. L 83, 30.3.1990, s. 78)


PŘÍLOHA V

Srovnávací tabulka

Nařízení (Euratom) č. 3954/87

Nařízení (Euratom) č. 944/89

Nařízení (Euratom) č. 770/90

Toto nařízení

Články 1 a2

Články 1 a 2

Článek 5

Článek 3

Článek 4

Článek 5

Článek 6

Čl. 6 odst. 1 první a druhá věta

Čl. 7 odst. 1 první a druhý pododstavec

Čl. 6 odst. 2

Čl. 7 odst. 2

Článek 1

Článek 8

Článek 2

Příloha II

Článek 1

Čl. 2 odst. 1

Článek 9

-

-

-

Článek 10

Článek 8

Článek 11

Příloha

Příloha I

Příloha

Příloha II

Příloha

Příloha III

-

-

-

Příloha IV

-

-

-

Příloha V

Právní upozornění - Ochrana soukromí