6 Απριλίου 2011
P7_TA-PROV(2011)0056(COR01)
ΔΙΟΡΘΩΤΙΚΟ
στη θέση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου που θεσπίστηκε σε πρώτη ανάγνωση στις 16 Φεβρουαρίου 2011 ενόψει της έγκρισης οδηγίας 2011/.../EE του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την τροποποίηση της οδηγίας 2001/83/ΕΚ περί κοινοτικού κώδικος για τα φάρμακα που προορίζονται για ανθρώπινη χρήση, όσον αφορά την πρόληψη της εισόδου ψευδεπίγραφων φαρμάκων στη νόμιμη αλυσίδα εφοδιασμού
(COM(2008)0668 – C6-0513/2008 – 2008/0261(COD))

Το έγγραφο αυτό δεν υφίσταται σε HTML αλλά διατίθεται στους εξής μορφότυπους:
PDF 694kWORD 267k
Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου