Показалец 
 Назад 
 Напред 
 Пълен текст 
Процедура : 2010/0032(COD)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документа : A7-0210/2010

Внесени текстове :

A7-0210/2010

Разисквания :

PV 06/09/2010 - 16
CRE 06/09/2010 - 16

Гласувания :

PV 07/09/2010 - 6.11
CRE 07/09/2010 - 6.11
Обяснение на вота
Обяснение на вота
PV 17/02/2011 - 6.1
Обяснение на вота
Обяснение на вота

Приети текстове :

P7_TA(2010)0301
P7_TA(2011)0061

Приети текстове
PDF 291kWORD 45k
Четвъртък, 17 февруари 2011 г. - Страсбург
Двустранна защитна клауза на Споразумението за свободна търговия между ЕС и Корея ***I
P7_TA(2011)0061A7-0210/2010
Резолюция
 Текст
 Приложение
 Приложение

Законодателна резолюция на Европейския парламент от 17 февруари 2011 г. относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета за прилагане на двустранната защитна клауза на Споразумението за свободна търговия между ЕС и Корея (COM(2010)0049 – C7-0025/2010 – 2010/0032(COD))

(Обикновена законодателна процедура: първо четене)

Европейският парламент,

–  като взе предвид предложението на Комисията до Европейския парламент и до Съвета (COM(2010)0049),

–  като взе предвид член 294 и член 207, параграф 2 от Договора за функционирането на Европейския съюз, съгласно които предложението е представено от Комисията (C7-0025/2010),

–  като взе предвид член 294,параграф 3 от Договора за функционирането на Европейския съюз,

–  като взе предвид ангажимента, поет от представителя на Съвета с писмо от 22 декември 2010 г., позицията на Европейския парламент да бъде приета в съответствие с член 294, параграф 4 от Договора за функционирането на Европейския съюз,

–  като взе предвид член 55 от своя правилник,

–  като взе предвид доклада на Комисията по международна търговия (A7-0210/2010),

1.  Приема на първо четене позицията, изложена по-долу(1);

2.  Одобрява съвместното изявление на Парламента и Комисията, приложено към настоящата резолюция;

3.  Отбелязва изявлението на Комисията, приложено към настоящата резолюция;

4.  Призовава Комисията да се отнесе до него отново, в случай че възнамерява да внесе съществени изменения в своето предложение или да го замени с друг текст;

5.  Възлага на своя председател да предаде позицията на Парламента съответно на Съвета, на Комисията и на националните парламенти.

(1) Настоящата позиция заменя измененията приети на 7 септември 2010 г. (Приети текстове, P7_TA(2010)0301).


Позиция на Европейския парламент приета на първо четене на 17 февруари 2011 г. с оглед приемането на Регламент (ЕС) № …/2011 на Европейския парламент и на Съвета за прилагане на двустранната защитна клауза на Споразумението за свободна търговия между Европейския съюз и неговите държави-членки и Република Корея
(Тъй като беше постигнато споразумение между Парламента и Съвета, позицията на Парламента съответства на окончателния законодателен акт, Регламент (ЕС) № 511/2011.)
P7_TC1-COD(2010)0032

ПРИЛОЖЕНИЕ I

Изявление на Комисията

Комисията приветства споразумението, постигнато на първо четене от Европейския парламент и Съвета, относно Регламента за защитните мерки.

Както се предвижда в Регламента, Комисията ще представя годишен доклад на Европейския парламент и на Съвета относно прилагането на Споразумението за свободна търговия между ЕС и Корея и ще бъде на разположение да разисква с компетентната комисия на Европейския парламент всякакви въпроси, които възникват при прилагането на Споразумението.

Във връзка с това Комисията би искала да отбележи следното:

a)  Комисията ще осъществява непосредствен мониторинг върху прилагането от Корея на ангажиментите във връзка с регулаторните въпроси, включително по-специално ангажиментите, свързани с техническите разпоредби в автомобилния сектор. Мониторингът включва всички аспекти на нетарифните пречки и резултатите от него се документират и се докладват на Европейския парламент и Съвета.

б)  Комисията също ще отдели специално внимание на ефективното прилагане на ангажиментите в областта на труда и околната среда, съдържащи се в глава 13 от Споразумението за свободна търговия (Търговия и устойчиво развитие). Във връзка с това Комисията ще се консултира с вътрешната консултативна група, която ще включва представители на стопански организации, професионални съюзи и неправителствени организации. Прилагането на глава 13 от Споразумението за свободна търговия надлежно ще се документира и докладва на Европейския парламент и на Съвета.

Освен това Комисията изразява съгласие, че е важно да се предоставя ефективна защита в случай на рязко увеличение на вноса в чувствителни сектори, в т.ч. малки автомобили. Мониторингът върху чувствителните сектори включва автомобилите, текстила и битовата електроника. Във връзка с това Комисията отбелязва, че секторът на малките автомобили може да се разглежда като подходящ пазар за целите на разследването за прилагането на защитни мерки.

Комисията отбелязва, че определянето на зони за пасивно усъвършенстване на Корейския полуостров, в съответствие с разпоредбите на член 12 от Протокола относно правилата за произход, би изисквало наличието на международно споразумение между страните, което следва да бъде одобрено от Европейския парламент. Комисията ще информира подробно Парламента относно разискванията в рамките на Комитета по зоните за пасивно усъвършенстване на Корейския полуостров.

И, накрая, Комисията отбелязва също, че ако поради извънредни обстоятелства тя реши да удължи срока на разследването съгласно член 5, параграф 3, тя ще се погрижи удълженият срок да не надхвърля срока на действието на временните мерки, въведени съгласно член 7.


ПРИЛОЖЕНИЕ II

Обща декларация

Комисията и Европейският парламент изразяват съгласие относно значението на тясното сътрудничество при осъществяването на мониторинг върху прилагането на Споразумението за свободна търговия между ЕС и Корея и на Регламента за защитните мерки. За тази цел те се споразумяват за следното:

–  в случай че Европейският парламент приеме препоръка за започването на разследване във връзка с прилагането на защитни мерки, Комисията ще разгледа внимателно дали са изпълнени условията съгласно регламента за започване на разследване по общ ред. Ако Комисията счете, че не са изпълнени условията, тя ще представи доклад на компетентната комисия на Европейския парламент, включително разяснение на всички фактори, свързани със започването на такова разследване;

–  по искане на компетентната комисия на Европейския парламент, Комисията ще докладва пред нея относно всякакви конкретни проблеми, свързани с изпълнението от Корея на нейните ангажименти по отношение на нетарифните мерки или на глава 13 (Търговия и устойчиво развитие) от Споразумението за свободна търговия.

Правна информация - Политика за поверителност