Seznam 
 Předchozí 
 Další 
 Úplné znění 
Postup : 2010/0032(COD)
Průběh na zasedání
Stadia projednávání dokumentu : A7-0210/2010

Předložené texty :

A7-0210/2010

Rozpravy :

PV 06/09/2010 - 16
CRE 06/09/2010 - 16

Hlasování :

PV 07/09/2010 - 6.11
CRE 07/09/2010 - 6.11
Vysvětlení hlasování
Vysvětlení hlasování
PV 17/02/2011 - 6.1
Vysvětlení hlasování
Vysvětlení hlasování

Přijaté texty :

P7_TA(2010)0301
P7_TA(2011)0061

Přijaté texty
PDF 291kWORD 50k
Čtvrtek, 17. února 2011 - Štrasburk
Dvoustranná ochranná doložka Dohody o volném obchodu mezi EU a Koreou ***I
P7_TA(2011)0061A7-0210/2010
Usnesení
 Text
 Příloha
 Příloha

Legislativní usnesení Evropského parlamentu ze dne 17. února 2011 o návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se provádí dvoustranná ochranná doložka Dohody o volném obchodu mezi EU a Koreou (KOM(2010)0049 – C7-0025/2010 – 2010/0032(COD))

(Řádný legislativní postup: první čtení)

Evropský parlament,

–  s ohledem na návrh Komise předložený Evropskému parlamentu a Radě (KOM(2010)0049),

–  s ohledem na článek 294 a čl. 207 odst. 2 Smlouvy o fungování Evropské unie, podle nichž Komise předložila návrh Parlamentu (C7-0025/2010),

–  s ohledem na čl. 294 odst. 3 Smlouvy o fungování Evropské unie,

–  s ohledem na to, že se zástupce Rady dopisem ze dne 22. prosince 2010 zavázal schválit postoj Evropského parlamentu v souladu s čl. 294 odst. 4 Smlouvy o fungování Evropské unie,

–  s ohledem na článek 55 jednacího řádu,

–  s ohledem na zprávu Výboru pro mezinárodní obchod (A7-0210/2010),

1.  přijímá níže uvedený postoj v prvním čtení(1);

2.  schvaluje společné prohlášení Evropského parlamentu a Komise, které je přílohou tohoto usnesení;

3.  bere na vědomí prohlášení Komise, které je přílohou tohoto usnesení;

4.  vyzývá Komisi, aby věc opětovně postoupila Parlamentu, bude-li mít v úmyslu svůj návrh podstatně změnit nebo jej nahradit jiným textem;

5.  pověřuje svého předsedu, aby předal postoj Parlamentu Radě, Komisi a vnitrostátním parlamentům.

(1) Tento postoj nahrazuje pozměňovací návrhy přijaté dne 7. září 2010 (Texty přijaté, P7_TA(2010)0301.


Postoj Evropského Parlamentu přijatý v prvním čtení dne 17. února 2011 k přijetí nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. .../2011, kterým se provádí dvoustranná ochranná doložka Dohody o volném obchodu mezi Evropskou unií a jejími členskými státy a Korejskou republikou
(Vzhledem k tomu, že bylo dosaženo dohody mezi Parlamentem a Radou, postoj Parlamentu odpovídá konečnému znění legislativního aktu, nařízení (EU) č. 511/2011)
P7_TC1-COD(2010)0032

PŘÍLOHA I

Prohlášení Komise

Komise vítá dohodu o nařízení k provádění ochranné doložky dosaženou mezi Evropským parlamentem a Radou v prvním čtení.

Jak se v nařízení uvádí, Komise bude Evropskému parlamentu a Radě každoročně předkládat zprávu o provádění Dohody o volném obchodu mezi EU a Koreou a bude připravena jednat s příslušným výborem Evropského parlamentu o veškerých otázkách spojených s prováděním této dohody.

V této souvislosti by Komise ráda poznamenala:

a)  Komise bude pečlivě sledovat, jak Korea plní své závazky týkající se regulačních otázek, zejména závazky související s technickými předpisy v automobilovém odvětví. Součástí tohoto sledování budou všechny aspekty nesazebních překážek a výsledky sledování budou zaznamenány a předloženy Evropskému parlamentu a Radě.

b)  Komise bude rovněž věnovat zvláštní pozornost účinnému plnění závazků týkajících se práce a životního prostředí podle kapitoly 13 Dohody o volném obchodu (Obchod a udržitelný rozvoj). V této souvislosti si Komise vyžádá poradenství od tuzemské poradní skupiny, která bude zahrnovat zástupce obchodních organizací, odborů a nevládních organizací. Provádění kapitoly 13 Dohody o volném obchodu bude řádně zaznamenáno a předloženo Evropskému parlamentu a Radě.

Komise také souhlasí s tím, že je důležité poskytovat účinnou ochranu v případě náhlého prudkého nárůstu dovozu v citlivých odvětvích, včetně odvětví malých automobilů. Sledování citlivých odvětví bude zahrnovat automobily, textil a spotřební elektroniku. Komise v této souvislosti konstatuje, že odvětví malých automobilů je možné považovat pro účely šetření ohledně ochranných opatření za relevantní trh.

Komise konstatuje, že k označování oblastí za „zóny pasivního zušlechťovacího styku“ na Korejském poloostrově v souladu s článkem 12 protokolu o pravidlech původu by bylo zapotřebí mezinárodní dohody mezi stranami, s níž by musel Evropský parlament vyslovit souhlas. Komise bude Parlament o jednání výboru o zónách pasivního zušlechťovacího styku na Korejském poloostrově nadále plně informovat.

Konečně Komise konstatuje, že pokud se za mimořádných okolností rozhodne prodloužit dobu šetření podle čl. 5 odst. 3, tak zajistí, aby prodloužená doba nepřekračovala datum uplynutí jakýchkoli prozatímních opatření zavedených podle článku 7.


PŘÍLOHA II

Společné prohlášení

Komise a Evropský parlament souhlasí s tím, že při sledování provádění Dohody o volném obchodu mezi EU a Koreou a ochranné doložky je třeba úzce spolupracovat. K tomuto účelu se shodují na těchto bodech:

–  Pokud Evropský parlament přijme doporučení k zahájení šetření ohledně ochranných opatření, Komise pečlivě přezkoumá, zda jsou podle tohoto nařízení splněny podmínky zahájení z moci úřední. Pokud se bude Komise domnívat, že podmínky splněny nejsou, předloží zprávu příslušnému výboru Evropského parlamentu, jejíž součástí bude vysvětlení všech faktorů podstatných pro zahájení šetření.

–  Na žádost příslušného výboru Evropského parlamentu předloží Komise tomuto výboru zprávu o jakýchkoli konkrétních obavách spojených s plněním závazků týkajících se nesazebních opatření nebo kapitoly 13 Dohody o volném obchodu mezi EU a Koreou (Obchod a udržitelný rozvoj) ze strany Koreje.

Právní upozornění - Ochrana soukromí