Indeks 
 Forrige 
 Næste 
 Fuld tekst 
Procedure : 2010/0032(COD)
Forløb i plenarforsamlingen
Dokumentforløb : A7-0210/2010

Indgivne tekster :

A7-0210/2010

Forhandlinger :

PV 06/09/2010 - 16
CRE 06/09/2010 - 16

Afstemninger :

PV 07/09/2010 - 6.11
CRE 07/09/2010 - 6.11
Stemmeforklaringer
Stemmeforklaringer
PV 17/02/2011 - 6.1
Stemmeforklaringer
Stemmeforklaringer

Vedtagne tekster :

P7_TA(2010)0301
P7_TA(2011)0061

Vedtagne tekster
PDF 18kWORD 45k
Torsdag den 17. februar 2011 - Strasbourg
Bilateral beskyttelsesklausul i frihandelsaftalen mellem EU og Korea ***I
P7_TA(2011)0061A7-0210/2010
Beslutning
 Tekst
 Bilag
 Bilag

Europa-Parlamentets lovgivningsmæssige beslutning af 17. februar 2011 om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om gennemførelse af den bilaterale beskyttelsesklausul i frihandelsaftalen mellem EU og Korea (KOM(2010)0049 - C7-0025/2010 - 2010/0032(COD))

(Almindelig lovgivningsprocedure: førstebehandling)

Europa-Parlamentet,

–  der henviser til Kommissionens forslag til Parlamentet og Rådet (KOM(2010)0049),

–  der henviser til artikel 294 og artikel 207, stk. 2, i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde på grundlag af hvilke Kommissionen har forelagt forslaget for Parlamentet (C7-0025/2010),

–  der henviser til artikel 294, stk. 3, i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

–  der henviser til, at Rådets repræsentant ved skrivelse af 22. december 2010 forpligtede sig til at godkende Europa-Parlamentets holdning, jf. artikel 294, stk. 4, i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

–  der henviser til forretningsordenens artikel 55,

–  der henviser til betænkning fra Udvalget om International Handel (A7-0210/2010),

1.  vedtager nedenstående holdning ved førstebehandling(1);

2.  godkender Europa-Parlamentets og Kommissionens fælles erklæring, der er vedføjet som bilag til denne beslutning;

3.  tager Kommissionens erklæring, der er vedføjet som bilag til denne beslutning, til efterretning;

4.  anmoder om fornyet forelæggelse, hvis Kommissionen agter at ændre dette forslag i væsentlig grad eller erstatte det med en anden tekst;

5.  pålægger sin formand at sende Parlamentets holdning til Rådet, Kommissionen samt til de nationale parlamenter.

(1) Denne holdning erstatter de ændringer, der blev vedtaget den 7. september 2010 (Vedtagne tekster, P7_TA(2010)0301).


Europa-Parlamentets holdning fastlagt ved førstebehandlingen den 17. februar 2011 med henblik på vedtagelse af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. .../2011 om gennemførelse af den bilaterale beskyttelsesklausul i frihandelsaftalen mellem Den Europæiske Union og dens medlemsstater og Republikken Korea
(Eftersom der var indgået en aftale mellem Parlamentet og Rådet, svarer Parlamentets holdning til den endelige retsakt, forordning (EU) nr. 511/2011).
P7_TC1-COD(2010)0032

BILAG I

Erklæring fra Kommissionen

Kommissionen glæder sig over, at Europa-Parlamentet og Rådet efter førstebehandlingen er nået til enighed om forordningen om beskyttelsesforanstaltninger.

Som foreskrevet i forordningen vil Kommissionen fremlægge en årsberetning for Parlamentet og Rådet om gennemførelsen af frihandelsaftalen mellem EU og Korea og stille sig til rådighed for drøftelser med Parlamentets ansvarlige udvalg om eventuelle spørgsmål, der måtte opstå i forbindelse med gennemførelsen af aftalen.

Kommissionen ønsker i denne forbindelse at fremsætte følgende bemærkninger:

a)  Kommissionen vil føre et nøje tilsyn med Koreas gennemførelse af sine forpligtelser vedrørende forskriftsmæssige forhold, herunder navnlig forpligtelserne angående tekniske bestemmelser inden for bilsektoren. Kontrollen skal omfatte alle aspekter af ikke-toldmæssige hindringer, og resultaterne skal dokumenteres og meddeles til Parlamentet og Rådet.

b)  Kommissionen lægger også særlig vægt på effektiv gennemførelse af forpligtelserne vedrørende arbejdskraft og miljø i kapitel 13 i frihandelsaftalen (Handel og bæredygtig udvikling). I denne forbindelse vil Kommissionen søge vejledning fra den nationale rådgivende gruppe, der skal bestå af repræsentanter for forretningsorganisationer, fagforeninger og ikke-statslige organisationer. Gennemførelsen af kapitel 13 i frihandelsaftalen skal behørigt dokumenteres og meddeles til Parlamentet og Rådet.

Kommissionen tilslutter sig også vigtigheden af, at der sikres effektiv beskyttelse i tilfælde af pludselige stigninger i importen inden for følsomme sektorer, herunder små biler. Tilsynet med følsomme sektorer skal omfatte biler, tekstilvarer og forbrugerelektronik. I denne forbindelse påpeger Kommissionen, at sektoren for små biler kan anses for et relevant marked, for så vidt angår en beskyttelsesundersøgelse.

Kommissionen bemærker, at oprettelsen af zoner med passiv forædling på den koreanske halvø i henhold til artikel 12 i protokollen om oprindelsesbestemmelser forudsætter, at parterne har indgået en international aftale, som Parlamentet skal have godkendt. Kommissionen vil holde Parlamentet fuldt informeret om udvalgets overvejelser om zoner med passiv forædling på den koreanske halvø.

Endvidere påpeger Kommissionen, at hvis den på grund af ekstraordinære omstændigheder beslutter at udvide undersøgelsens varighed i medfør af artikel 5, stk. 3, vil den sikre, at en sådan udvidet periode ikke overskrider gyldighedsperioden for eventuelle midlertidige foranstaltninger, der er indført i medfør af artikel 7.


BILAG II

Fælles erklæring

Kommissionen og Europa-Parlamentet er enige om betydningen af et tæt samarbejde om tilsynet med gennemførelsen af frihandelsaftalen mellem EU og Korea og forordningen om beskyttelsesforanstaltninger. De aftaler i denne henseende følgende:

-  Såfremt Europa-Parlamentet vedtager en henstilling om iværksættelse af undersøgelse af beskyttelsesforanstaltninger, undersøger Kommissionen omhyggeligt, hvorvidt betingelserne indeholdt i forordningen for iværksættelse på eget initiativ er opfyldt. Såfremt Kommissionen ikke anser betingelserne for opfyldt, fremlægger den en rapport for Parlamentets ansvarlige udvalg indeholdende en redegørelse for alle de faktorer, der er relevante for iværksættelse af en sådan undersøgelse.

-  Kommissionen meddeler på anmodning fra Parlamentets ansvarlige udvalg ethvert forhold, der vedrører Koreas gennemførelse af dets forpligtelser angående ikke-toldmæssige foranstaltninger eller kapitel 13 (Handel og bæredygtig udvikling) i frihandelsaftalen.

Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik