Hakemisto 
 Edellinen 
 Seuraava 
 Koko teksti 
Menettely : 2010/0032(COD)
Elinkaari istunnossa
Asiakirjan elinkaari : A7-0210/2010

Käsiteltäväksi jätetyt tekstit :

A7-0210/2010

Keskustelut :

PV 06/09/2010 - 16
CRE 06/09/2010 - 16

Äänestykset :

PV 07/09/2010 - 6.11
CRE 07/09/2010 - 6.11
Äänestysselitykset
Äänestysselitykset
PV 17/02/2011 - 6.1
Äänestysselitykset
Äänestysselitykset

Hyväksytyt tekstit :

P7_TA(2010)0301
P7_TA(2011)0061

Hyväksytyt tekstit
PDF 196kWORD 59k
Torstai 17. helmikuuta 2011 - Strasbourg
EU:n ja Korean vapaakauppasopimuksen kahdenvälinen suojalauseke ***I
P7_TA(2011)0061A7-0210/2010
Päätöslauselma
 Teksti
 Liite
 Liite

Euroopan parlamentin lainsäädäntöpäätöslauselma 17. helmikuuta 2011 ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi EU:n ja Korean vapaakauppasopimuksen kahdenvälisen suojalausekkeen täytäntöönpanosta (KOM(2010)0049 – C7-0025/2010 – 2010/0032(COD))

(Tavallinen lainsäätämisjärjestys: ensimmäinen käsittely)

Euroopan parlamentti, joka

–  ottaa huomioon komission ehdotuksen Euroopan parlamentille ja neuvostolle (KOM(2010)0049),

–  ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 294 artiklan ja 207 artiklan 2 kohdan, joiden mukaisesti komissio on antanut ehdotuksen Euroopan parlamentille (C7-0025/2010),

–  ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 294 artiklan 3 kohdan,

–  ottaa huomioon neuvoston edustajan 22. joulukuuta 2010 päivätyllä kirjeellä antaman sitoumuksen hyväksyä Euroopan parlamentin kanta Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 294 artiklan 4 kohdan mukaisesti,

–  ottaa huomioon työjärjestyksen 55 artiklan,

–  ottaa huomioon kansainvälisen kaupan valiokunnan mietinnön (A7-0210/2010),

1.  vahvistaa jäljempänä esitetyn ensimmäisen käsittelyn kannan(1);

2.  hyväksyy tämän päätöslauselman liitteenä olevan parlamentin ja komission yhteisen lausuman;

3.  panee merkille tähän päätöslauselmaan liitetyn komission lausuman;

4.  pyytää komissiota antamaan asian uudelleen Euroopan parlamentin käsiteltäväksi, jos se aikoo tehdä ehdotukseensa huomattavia muutoksia tai korvata sen toisella ehdotuksella;

5.  kehottaa puhemiestä välittämään parlamentin kannan neuvostolle ja komissiolle sekä kansallisille parlamenteille.

(1) Tämä kanta korvaa 7. syyskuuta 2010 hyväksytyt tarkistukset (Hyväksytyt tekstit, P7_TA(2010)0301).


Euroopan parlamentin kanta, vahvistettu ensimmäisessä käsittelyssä 17. helmikuuta 2011, Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o .../2011 antamiseksi Euroopan unionin ja sen jäsenvaltioiden ja Korean tasavallan välisen vapaakauppasopimuksen kahdenvälisen suojalausekkeen täytäntöönpanosta
(Euroopan parlamentin ja neuvoston päästyä sopimukseen parlamentin kanta vastaa lopullista säädöstä, asetusta (EU) N:o 511/2011)
P7_TC1-COD(2010)0032

LIITE I

Komission lausuma

Komissio pitää myönteisenä, että Euroopan parlamentti ja neuvosto pääsivät ensimmäisessä käsittelyssä sopimukseen suojatoimenpiteitä koskevasta asetuksesta.

Kuten asetuksessa on esitetty, komissio antaa Euroopan parlamentille ja neuvostolle vuosittaisen kertomuksen EU:n ja Korean tasavallan välisen vapaakauppasopimuksen täytäntöönpanosta ja on valmis keskustelemaan Euroopan parlamentin asiasta vastaavan valiokunnan kanssa kaikista sopimuksen täytäntöönpanoon liittyvistä kysymyksistä.

Tähän liittyen komissio haluaa todeta seuraavaa:

a)  Komissio seuraa tiiviisti tapaa, millä Korea panee täytäntöön sääntelykysymyksiä koskevat sitoumuksensa, mukaan luettuna erityisesti ne, jotka liittyvät autoalan teknisiin säännöksiin. Seurantaan sisältyvät kaikki tullien ulkopuolisia kaupan esteitä koskevat näkökohdat, ja valvonnan tuloksia koskevat asianmukaiset tiedot ilmoitetaan Euroopan parlamentille ja neuvostolle.

b)  Komissio kiinnittää myös erityistä huomiota vapaakauppasopimuksen 13 artiklan (Kauppa ja kestävä kehitys) työvoimaa ja ympäristöä koskevien sitoumusten tehokkaaseen täytäntöönpanoon. Tässä yhteydessä komissio pyytää neuvoa kansalliselta neuvoa-antavalta ryhmältä, johon kuuluu edustajia elinkeinoelämän järjestöistä, ammattiliitoista ja kansalaisjärjestöistä. Vapaakauppasopimuksen 13 artiklan täytäntöönpanoa koskevat asianmukaiset tiedot ilmoitetaan Euroopan parlamentille ja neuvostolle.

Komissio on myös samaa mieltä siitä, että tehokasta suojaa tarvitaan sen varalta, että tuonti kasvaisi äkillisesti arkaluonteisilla aloilla, kuten pienten autojen osalta. Arkaluonteisten alojen valvontaa toteutetaan esimerkiksi henkilöauto-, tekstiili- ja kulutuselektroniikka-aloilla. Komissio toteaa tähän liittyen, että pienten henkilöautojen tuotantoalaa voidaan pitää suojatoimien tutkimisen kannalta merkittävänä markkinasegmenttinä.

Komissio toteaa, että ”ulkoisen jalostuksen alueiden” määrittely Korean niemimaalla alkuperäsääntöpöytäkirjan 12 artiklan mukaisesti edellyttäisi osapuolten välistä kansainvälistä sopimusta, jolle Euroopan parlamentin olisi annettava hyväksyntänsä. Komissio pitää parlamentin täysin ajan tasalla Korean niemimaan ulkoisen jalostuksen vyöhykkeitä käsittelevä komitean työskentelystä.

Komissio toteaa lopuksi, että jos se poikkeuksellisista olosuhteista johtuen päättää pidentää 5 artiklan 3 kohdan mukaisen tutkimuksen kestoa, komissio varmistaa, että tämä pidennetty aika ei jatku 7 artiklan mukaan käyttöön otettujen väliaikaisten toimenpiteiden päättymisen jälkeen.


LIITE II

Yhteinen julkilausuma

Komissio ja Euroopan parlamentti ovat yhtä mieltä siitä, että EU:n ja Korean vapaakauppasopimuksen ja suojatoimenpiteitä koskevan asetuksen täytäntöönpanon valvonnassa tarvitaan läheistä yhteistyötä. Tähän päämäärään pääsemiseksi ne sopivat seuraavasta:

–  Jos Euroopan parlamentti hyväksyy suosituksen suojatoimenpiteitä koskevan tutkimuksen vireille panemisesta, komissio tutkii tarkasti, täyttyvätkö viran puolesta vireille pantavaa tutkimusta koskevat edellytykset asetuksen mukaisesti. Jos komissio katsoo, että ehdot eivät täyty, se antaa asiasta vastaavalle Euroopan parlamentin valiokunnalle kertomuksen, jossa se selvittää myös kaikki tällaisen tutkimuksen vireillepanoon liittyvät seikat.

–  Euroopan parlamentin asiasta vastaavan valiokunnan pyynnöstä komissio raportoi sille kaikista huolenaiheista, jotka liittyvät tapaan, jolla Korea panee täytäntöön tullien ulkopuolisia toimenpiteitä tai vapaakauppasopimuksen 13 artiklaa (Kauppa ja kestävä kehitys) koskevia sitoumuksiaan.

Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö