Rodyklė 
 Ankstesnis 
 Kitas 
 Visas tekstas 
Procedūra : 2010/0032(COD)
Procedūros eiga plenarinėje sesijoje
Dokumento priėmimo eiga : A7-0210/2010

Pateikti tekstai :

A7-0210/2010

Debatai :

PV 06/09/2010 - 16
CRE 06/09/2010 - 16

Balsavimas :

PV 07/09/2010 - 6.11
CRE 07/09/2010 - 6.11
Balsavimo rezultatų paaiškinimas
Balsavimo rezultatų paaiškinimas
PV 17/02/2011 - 6.1
Balsavimo rezultatų paaiškinimas
Balsavimo rezultatų paaiškinimas

Priimti tekstai :

P7_TA(2010)0301
P7_TA(2011)0061

Priimti tekstai
PDF 283kWORD 52k
Ketvirtadienis, 2011 m. vasario 17 d. - Strasbūras
ES ir Korėjos laisvosios prekybos susitarimo dvišalė apsaugos sąlyga ***I
P7_TA(2011)0061A7-0210/2010
Rezoliucija
 Tekstas
 Priedas
 Priedas

2011 m. vasario 17 d. Europos Parlamento teisėkūros rezoliucija dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento, kuriuo įgyvendinama ES ir Korėjos laisvosios prekybos susitarimo dvišalė apsaugos sąlyga (COM(2010)0049 – C7-0025/2010 – 2010/0032(COD))

(Įprasta teisėkūros procedūra: pirmasis svarstymas)

Europos Parlamentas,

–  atsižvelgdamas į Komisijos pasiūlymą Parlamentui ir Tarybai (COM(2010)0049),

–  atsižvelgdamas į Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 294 straipsnį ir 207 straipsnio 2 dalį, pagal kuriuos Komisija pateikė pasiūlymą Parlamentui (C7–0025/2010),

–  atsižvelgdamas į Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 294 straipsnio 3 dalį,

–  atsižvelgdamas į 2010 m. gruodžio 22 d. Tarybos atstovo laišku prisiimtą įsipareigojimą pritarti Parlamento pozicijai pagal Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 294 straipsnio 4 dalį,

–  atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 55 straipsnį,

–  atsižvelgdamas į Tarptautinės prekybos komiteto pranešimą (A7–0210/2010),

1.  priima toliau pateiktą poziciją per pirmąjį svarstymą(1);

2.  pritaria Parlamento ir Komisijos bendram pareiškimui, pridėtam prie šios rezoliucijos;

3.   atkreipia dėmesį į Komisijos pareiškimą, pridėtą prie šios rezoliucijos;

4.  ragina Komisiją dar kartą perduoti klausimą svarstyti Parlamentui, jei ji ketina pasiūlymą keisti iš esmės arba pakeisti jį nauju tekstu;

5.  paveda Pirmininkui perduoti Parlamento poziciją Tarybai, Komisijai ir nacionaliniams parlamentams.

(1) Ši pozicija pakeičia 2010 m. rugsėjo 7 d. priimtus pakeitimus (Priimti tekstai, P7_TA(2010)0301).


Europos Parlamento pozicija, priimta 2011 m. vasario 17 d. per pirmąjį svarstymą, siekiant priimti Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES) Nr. .../2011, kuriuo įgyvendinama Europos Sąjungos bei jos valstybių narių ir Korėjos Respublikos laisvosios prekybos susitarimo dvišalė apsaugos sąlyga
(Kadangi Parlamentas ir Taryba pasiekė susitarimą, Parlamento pozicija atitinka galutinį teisės aktą, Reglamentą (ES) Nr. 511/2011.)
P7_TC1-COD(2010)0032

I PRIEDAS

Komisijos pareiškimas

Komisija palankiai vertina per pirmąjį svarstymą pasiektą Europos Parlamento ir Tarybos susitarimą dėl apsaugos priemonių reglamento.

Komisija, kaip numatyta reglamente, teiks Europos Parlamentui ir Tarybai metinę ES ir Korėjos LPS ataskaitą ir bus pasirengusi aptarti su Europos Parlamento atsakingu komitetu visus su Susitarimo taikymu susijusius klausimus.

Taigi Komisija norėtų atkreipti dėmesį į šiuos punktus:

a)  Komisija atidžiai stebės, kaip Korėja vykdo savo įsipareigojimus dėl reglamentavimo, visų pirma įskaitant įsipareigojimus, susijusius su techniniu automobilių sektoriaus reglamentavimu. Stebėsena turi apimti visus netarifinių kliūčių aspektus, o jos rezultatai turi būti dokumentuojami ir pranešami Europos Parlamentui ir Tarybai.

b)  Komisija taip pat teiks ypatingą svarbą tam, kad būtų veiksmingai įgyvendinami įsipareigojimai dėl darbo ir aplinkos, nurodyti LPS 13 skyriuje („Prekyba ir tvarus vystymasis“). Atsižvelgdama į tai, Komisija konsultuosis su Patariamąja vidaus grupe, į kurią įeis verslo organizacijų, profesinių sąjungų ir nevyriausybinių organizacijų atstovai. Laisvosios prekybos susitarimo 13 skyriaus įgyvendinimas turi būti deramai dokumentuojamas ir apie jį turi būti pranešama Europos Parlamentui ir Tarybai.

Komisija taip pat pritaria, kad svarbu suteikti veiksmingą apsaugą staigiai padidėjus importui jautriuose sektoriuose, įskaitant mažų automobilių importą. Jautrių sektorių stebėsena turi apimti automobilius, tekstilę ir buitinę elektroninę įrangą. Taigi Komisija pažymi, kad mažų automobilių sektorius gali būti laikomas rinka, tinkama apsaugos priemonių tyrimams atlikti.

Komisija pažymi, kad pagal Protokolo dėl kilmės taisyklių 12 straipsnio nuostatas norint Korėjos pusiasalyje įsteigti laikinojo išvežimo perdirbti zonas, reikėtų tarptautinio šalių susitarimo, kuriam turėtų pritarti Europos Parlamentas. Komisija praneš Parlamentui apie visus komiteto svarstymus dėl laikinojo išvežimo perdirbti zonų Korėjos pusiasalyje.

Galiausiai Komisija taip pat pabrėžia, kad, jeigu esant išskirtinėms aplinkybėms ji nuspręs pratęsti 5 straipsnio 3 dalyje nustatytą tyrimo trukmę, ji užtikrins, kad šis pratęstas terminas nebūtų ilgesnis nei bet kurių laikinųjų priemonių, pradėtų taikyti pagal 7 straipsnį, galiojimo data.


II PRIEDAS

Bendras pareiškimas

Komisija ir Europos Parlamentas sutaria, kad stebint, kaip įgyvendinamas ES ir Korėjos laisvosios prekybos susitarimas (LPS) ir apsaugos priemonių reglamentas, svarbu glaudžiai bendradarbiauti. Šiuo tikslu jie sutaria, kad:

–  Tuo atveju, jei Europos Parlamentas priims rekomendaciją inicijuoti apsaugos priemonių tyrimus, Komisija atidžiai išnagrinės, ar tenkinamos reglamente nustatytos ex-officio inicijavimo sąlygos. Jei Komisija manys, kad sąlygos netenkinamos, ji pateiks Europos Parlamento atsakingam komitetui ataskaitą, kurioje taip pat bus paaiškinti visi veiksniai, susiję su tokių tyrimų inicijavimu.

–  Europos Parlamento atsakingam komitetui paprašius, Komisija praneša apie visas konkrečias problemas, susijusias su tuo, kaip Korėja vykdo savo įsipareigojimus dėl netarifinių priemonių ar dėl LPS 13 skyriaus („Prekyba ir tvarus vystymasis“).

Teisinė informacija - Privatumo politika