Indekss 
 Iepriekšējais 
 Nākošais 
 Pilns teksts 
Procedūra : 2010/0032(COD)
Dokumenta lietošanas cikls sēdē
Dokumenta lietošanas cikls : A7-0210/2010

Iesniegtie teksti :

A7-0210/2010

Debates :

PV 06/09/2010 - 16
CRE 06/09/2010 - 16

Balsojumi :

PV 07/09/2010 - 6.11
CRE 07/09/2010 - 6.11
Balsojumu skaidrojumi
Balsojumu skaidrojumi
PV 17/02/2011 - 6.1
Balsojumu skaidrojumi
Balsojumu skaidrojumi

Pieņemtie teksti :

P7_TA(2010)0301
P7_TA(2011)0061

Pieņemtie teksti
PDF 288kWORD 46k
Ceturtdiena, 2011. gada 17. februāris - Strasbūra
ES un Korejas brīvās tirdzniecības nolīguma divpusējā drošības klauzula ***I
P7_TA(2011)0061A7-0210/2010
Rezolūcija
 Teksts
 Pielikums
 Pielikums

Eiropas Parlamenta 2011. gada 17. februāra normatīvā rezolūcija par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes regulai, ar ko īsteno ES – Korejas brīvās tirdzniecības nolīguma divpusējo drošības klauzulu (COM(2010)0049 – C7-0025/2010 – 2010/0032(COD))

(Parastā likumdošanas procedūra, pirmais lasījums)

Eiropas Parlaments,

–  ņemot vērā Komisijas priekšlikumu Eiropas Parlamentam un Padomei (COM(2010)0049),

–  ņemot vērā Līguma par Eiropas Savienības darbību 294. pantu un 207. panta 2. punktu, saskaņā ar kuriem Komisija tam ir iesniegusi priekšlikumu (C7-0025/2010),

–  ņemot vērā Līguma par Eiropas Savienības darbību 294. panta 3. punktu,

–  ņemot vērā 2010. gada 22. decembra vēstulē Padomes pārstāvja pausto apņemšanos apstiprināt Eiropas Parlamenta nostāju saskaņā ar Līguma par Eiropas Savienības darbību 294. panta 4. punktu,

–  ņemot vērā Reglamenta 55. pantu,

–  ņemot vērā Starptautiskās tirdzniecības komitejas ziņojumu (A7-0210/2010),

1.  pieņem turpmāk izklāstīto nostāju pirmajā lasījumā(1);

2.  apstiprina Parlamenta un Komisijas kopīgo paziņojumu, kas pievienots šai rezolūcijai;

3.  pieņem zināšanai Komisijas paziņojumu, kas pievienots šai rezolūcijai;

4.  prasa Komisijai priekšlikumu iesniegt vēlreiz, ja tā ir paredzējusi šo priekšlikumu būtiski grozīt vai aizstāt ar citu tekstu;

5.  uzdod priekšsēdētājam nosūtīt Parlamenta nostāju Padomei un Komisijai, ka arī dalībvalstu parlamentiem.

(1) Šī nostāja aizstāj 2010. gada 7. septembrī pieņemtos grozījumus (Pieņemtie teksti, P7_TA(2010)0301).


Eiropas Parlamenta nostāja, pieņemta pirmajā lasījumā 2011. gada 17. februārī, lai pieņemtu Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) Nr. ../2011, ar ko īsteno divpusējo aizsargpasākumu klauzulu Brīvās tirdzniecības nolīgumā starp Eiropas Savienību un tās dalībvalstīm un Korejas Republiku
(Tā kā starp Parlamentu un Padomi tika panākta vienošanās, Parlamenta nostāja atbilst galīgajam tiesību aktam Regulai (ES) Nr. 511/2011.)
P7_TC1-COD(2010)0032

I PIELIKUMS

Komisijas deklarācija

Komisijas ir atzinīgi novērtējusi Eiropas Parlamentam un Padomes vienošanos pirmajā lasījumā par aizsargpasākumu regulu.

Kā noteikts regulā, Komisija iesniegs Eiropas Parlamentam un Padomei gada ziņojumu par ES un Korejas Republikas brīvās tirdzniecības nolīgumu un būs gatava apspriest ar Eiropas Parlamenta atbildīgo komiteju jebkurus jautājumus, kas izriet no nolīguma īstenošanas.

Šajā sakarībā Komisija vēlas norādīt šādus elementus:

a)  Komisija cieši uzraudzīs, kā Korejas Republika pilda saistības regulatīvo jautājumu jomā, tostarp īpaši saistības attiecībā uz tehnisko regulējumu automobiļu rūpniecībā. Uzraudzībā ietilpst visi ārpustarifu šķēršļi, un tās rezultātus dokumentē un nosūta Eiropas Parlamentam un Padomei.

b)  Komisija īpašu nozīmi piešķirs arī saistību efektīvai pildīšanai darba apstākļu un vides jomā, uz ko attiecas BTN 13. nodaļa (Tirdzniecība un ilgtspējīga attīstība). Šajā sakarībā Komisija lūgs vietējo padomdevēju grupu, kurā piedalīsies pārstāvji no uzņēmēju organizācijām, arodbiedrībām un nevalstiskajām organizācijām. BTN 13. nodaļas piemērošana tiks pilnībā dokumentētā un par to ziņos Eiropas Parlamentam un Padomei.

Komisija piekrīt arī tam, ka ir svarīgi nodrošināt efektīvu aizsardzību pret iespējamu pēkšņu importēto preču apjoma pieaugumu jutīgās nozarēs, tostarp mazo automobiļu ražošanas nozarē. Uzraudzībai pakļautās jutīgās nozares ir automobiļu rūpniecība, tekstilrūpniecība un plaša patēriņa elektronika. Šajā sakarībā Komisija norāda, ka nelielo automobiļu ražošanas nozari var uzskatīt par atbilstošu tirgu, lai uzsāktu izmeklēšanu par iespējamu aizsargpasākumu ieviešanu.

Komisija norāda ka, lai Korejas pussalu noteiktu par ārējo pārstrādes zonu saskaņā ar Izcelsmes noteikumu protokola 12. pantu, būtu vajadzīga starptautiska vienošanās starp pusēm, un par to Eiropas Parlamentam būtu jādod piekrišana. Komisija Parlamentu pilnībā informēs par komitejas sarunām attiecībā uz ārejām pārstrādes zonām Korejas pussalā.

Visbeidzot, Komisija arī norāda, ka, ja ārkārtēju apstākļu dēļ tā nolemj pagarināt izmeklēšanu saskaņā ar 5. panta 3. punktu, tā nodrošinās, ka šāda pagarinājuma termiņš nepārsniedz jebkādu saskaņā ar 7. pantu ieviestu pagaidu pasākumu termiņu.


II PIELIKUMS

Kopīga deklarācija

Komisija un Eiropas Parlaments vienojas par to, ka ir būtiski cieši sadarboties ES un Korejas brīvās tirdzniecības nolīguma (BTN) un aizsargpasākumu regulas īstenošanas uzraudzībā. Šajā sakarībā abas iestādes vienojas par šādiem punktiem:

–  Ja Eiropas Parlaments pieņem ieteikumu, lai uzsāktu izmeklēšanu par iespējamu aizsargpasākumu ieviešanu, Komisija rūpīgi izmeklēs, vai ir ievēroti nosacījumi, kas noteikti regulā par ex-officio uzsākšanu. Ja Komisija uzskata, ka nosacījumi nav izpildīti, tā iesniedz ziņojumu Eiropas Parlamenta atbildīgajai komitejai, tostarp paskaidrojumu par visiem faktoriem, kas attiecas uz šādas izmeklēšanas sākšanu.

–  Pēc Eiropas Parlamenta atbildīgās komitejas pieprasījuma Komisija tai ziņo par jebkādām īpašām bažām, ko rada Korejas puses saistību īstenošana attiecībā uz BTN ārpustarifa pasākumiem vai 13. nodaļu (Tirdzniecība un ilgtspējīga attīstība).

Juridisks paziņojums - Privātuma politika