Показалец 
 Назад 
 Напред 
 Пълен текст 
Процедура : 2010/0101(COD)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документа : A7-0019/2011

Внесени текстове :

A7-0019/2011

Разисквания :

PV 17/02/2011 - 4
CRE 17/02/2011 - 4

Гласувания :

PV 17/02/2011 - 6.2
CRE 17/02/2011 - 6.2
Обяснение на вота
Обяснение на вота

Приети текстове :

P7_TA(2011)0062

Приети текстове
PDF 603kWORD 199k
Четвъртък, 17 февруари 2011 г. - Страсбург
Предоставяне на гаранция от ЕС на Европейската инвестиционна банка за загуби по заеми и гаранции за проекти, осъществявани извън Европейския съюз ***I
P7_TA(2011)0062A7-0019/2011
Резолюция
 Консолидиран текст
 Приложение
 Приложение

Законодателна резолюция на Европейския парламент от 17 февруари 2011 г. относно предложението за решение на Европейския парламент и на Съвета за предоставяне на гаранция от ЕС на Европейската инвестиционна банка за загуби по заеми и гаранции за проекти, осъществявани извън Европейския съюз (COM(2010)0174 – C7-0110/2010 – 2010/0101(COD))

(Обикновена законодателна процедура: първо четене)

Европейският парламент,

–  като взе предвид предложението на Комисията до Европейския парламент и до Съвета (COM(2010)0174),

–  като взе предвид член 294, параграф 2 и членове 209 и 212 от Договора за функционирането на ЕС, съгласно които Комисията е внесла предложението (C7-0110/2010),

–  като взе предвид член 294, параграф 3 от Договора за функционирането на ЕС,

–  като взе предвид член 55 от своя правилник,

–  като взе предвид доклада на Комисията по бюджети и становищата на Комисията по бюджетен контрол, Комисията по развитие, Комисията по външни работи, Комисията по икономически и парични въпроси, както и Комисията по международна търговия (A7-0019/2011),

1.  Приема изложената по-долу позиция на първо четене;

2.  Изисква от Комисията да се отнесе до него отново, в случай че възнамерява да внесе съществени промени в своето предложение или да го замени с друг текст;

3.  Възлага на своя председател да предаде позицията на Парламента съответно на Съвета, Комисията и на националните парламенти.


Позиция на Европейския парламент приета на първо четене на 17 февруари 2011 г. с оглед приемането на Решение …/2011/ЕС на Европейския парламент и на Съвета за предоставяне на гаранция от ЕС на Европейската инвестиционна банка за загуби по заеми и гаранции за проекти, осъществявани извън Европейския съюз
[Изменение 1, освен ако не е посочено друго]
P7_TC1-COD(2010)0101

ЕВРОПЕЙСКИЯТ ПАРЛАМЕНТ И СЪВЕТЪТ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ,

като взеха предвид Договора за функционирането на Европейския съюз, и по-специално членове 209 и 212 от него,

като взеха предвид предложението на Европейската комисия,

след предаване на проекта на законодателен акт на националните парламенти,

в съответствие с обикновената законодателна процедура(1),

като имат предвид, че:

(1)  В допълнение към основната си мисия за финансиране на инвестиции в Европейския съюз, от 1963 г. насам Европейската инвестиционна банка (ЕИБ) осъществява операции по финансиране извън Европейския съюз в подкрепа на външните политики на ЕС. Това позволява бюджетните средства на ЕС, налични за външни региони, да бъдат допълнени от финансовата сила на ЕИБ в полза на държавите бенефициери. Извършвайки такива финансови операции, ЕИБ допринася за общите определящи принципи и политически цели на Съюза, включително развитието на трети държави и просперитета на Съюза в условията на променена икономическа обстановка в световен мащаб. Операциите на ЕИБ в подкрепа на външните политики на Съюза трябва да продължават да се извършват в съответствие с принципите на разумни банкови практики.

(2)  Член 209 от Договора за функционирането на Европейския съюз (ДФЕС) във връзка с член 208 от ДФЕС, определя, че ЕИБ дава своя принос при условията, предвидени в нейния устав, за прилагането на необходимите мерки за постигане на целите на политиката на Съюза за сътрудничество за развитие.

(3)  С цел подпомагане на външната дейност на Съюза и с оглед ЕИБ да е в състояние да финансира инвестиции извън Съюза, без това да се отразява върху кредитния й рейтинг, по-голямата част от нейните операции във външни региони са се ползвали с бюджетна гаранция от ЕС, предоставена от Комисията.

(4)  За последен път гаранция от ЕС беше установена за периода 2007‐2011 г. с Решение № 633/2009/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 13 юли 2009 г. за предоставяне на гаранция от Общността на Европейската инвестиционна банка за загуби по заеми и гаранции по заеми за проекти, осъществявани извън Общността(2).

(5)  Гаранционният фонд за външни дейности („Гаранционният фонд“), създаден с Регламент (EО, Евратом) № 480/2009(3) на Съвета от 25 май 2009 година относно създаване на Гаранционен фонд за външни дейности (кодифицирана версия), осигурява ликвиден резерв за бюджета на ЕС в случай на загуби от операции на ЕИБ по финансиране и от друга външна дейност на ЕС.

(6)  Както се изисква от Решение № 633/2009/ЕО, Комисията и ЕИБ изготвиха междинен преглед на външното финансиране от ЕИБ въз основа на независима външна оценка, осъществена под надзора на ръководен комитет от „мъдреци“, преглед от външна консултантска компания и специални оценки, изготвени от ЕИБ. На 12 февруари 2010 г. ръководната група предостави доклад на Европейския парламент, Съвета, Комисията и ЕИБ, съдържащ нейните заключения и препоръки.

(7)  В доклада на ръководната група беше направено заключението, че гаранцията от ЕС на ЕИБ е ефективен и мощен политически инструмент със силно финансово и политическо влияние, както и че тя следва да бъде запазена, за да бъдат покрити политически и свързани със суверенитета рискове. Бяха предложени определени изменения на Решение № 633/2009/ЕО с цел осигуряване на максимална добавена стойност и ефективност на външните операции на ЕИБ.

(8)  При изготвянето на многогодишната финансова рамка следва да бъдат значително увеличени сумите, покрити от гаранцията на ЕС, с цел повишаване на ефикасността и видимостта на дейността на ЕС отвъд неговите граници, в съответствие с Договора от Лисабон. [Изменение 2]

(9)  Списъкът на държавите, чието финансиране от ЕИБ в рамките на гаранцията на Съюза е допустимо или може да бъде допуснато, се съдържа в приложение II към настоящото решение и е разширен в сравнение със списъка в приложение І към Решение № 633/2009/ЕО.

(10)  Сумите, покрити от гаранцията от ЕС във всеки регион, следва да продължат да представляват тавани за финансиране от ЕИБ с гаранция от ЕС, а не цели, които ЕИБ трябва да изпълни.

(11)  Разширяването на външния мандат на ЕИБ чрез включването на нови държави без преразглеждане на таваните за финансиране от страна на ЕИБ в рамките на гаранцията на ЕС de facto би намалило размера на заемите на държава, предоставяни от ЕИБ в рамките на външния й мандат. За да се предотврати отслабване на дейността на ЕИБ в държавите, в които интервенира, следва тези тавани съответно да се коригират.

(12)  В допълнение към регионалните тавани, факултативният мандат („Мандат за борба с изменението на климата“) в размер на 2 000 000 000 EUR следва да бъде активиран и разпределен като финансов пакет в подкрепа на операциите на ЕИБ по финансиране в областта на смекчаването на и адаптирането към изменението на климата в регионите, влизащи в обхвата на мандата. ЕИБ би могла да допринесе със своя експертен опит и ресурси, в тясно сътрудничество с Комисията, за оказването на подкрепа на държавните органи и на частния сектор за справянето с предизвикателствата на изменението на климата, както и за възможно най-оптималното оползотворяване на наличното финансиране. По отношение на проекти за смекчаване и адаптиране, ресурсите на ЕИБ следва да бъдат допълнени, доколкото е възможно, със средства при облекчени условия, налични в рамките на бюджета на ЕС чрез ефикасното и последователно съчетаване на безвъзмездни средства и заеми за финансиране в сферата на изменението на климата в контекста на външната помощ от ЕС. По отношение на това е уместно годишният доклад на Комисията до Европейския парламент и Съвета да съдържа подробен доклад относно финансовите инструменти, използвани за финансиране на тези проекти, като се посочва размерът на финансирането от страна на ЕИБ по силата на факултативния мандат и съответстващите размери на отпуснатите безвъзмездни средства.

(13)  Допустимостта за получаване на финансиране от страна на ЕИБ за смекчаване на изменението на климата с гаранция от ЕС може да се ограничи за страните, за които Съветът счита, че не се ангажират с постигането на подходящи цели, свързани с изменението на климата. Съветът може да наложи такива ограничения преди ЕИБ да разпредели средства за съответните държави в рамките на мандата относно изменението на климата. Съветът следва да се консултира с Европейската служба за външна дейност (ЕСВД) и Комисията, преди да вземе решение за налагане на ограничения.

(14)  ЕИБ следва да се подготви за евентуалното въвеждане, считано от 2014 г., на финансиране на микрокредитирането, така че да се подобри достъпът до банково финансиране на най-нуждаещите се с цел разработване на микропроекти, създаващи благосъстояние, и намаляване на бедността.[Изменение 3]

(15)  Средствата от погасяването на рискови капитали и специални кредити, свързани с предишни операции, следва да могат да бъдат реинвестирани от ЕИБ със съгласието на Комисията, за финансирането на нови операции от същия вид в полза на партньорските страни, както беше предложено от Комисията в предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета за изменение на Регламент (EО) № 1638/2006 за определяне на общи разпоредби относно установяване на Европейски инструмент за съседство и партньорство(4).

(16)  Необходимо е в рамките на мандата за изменение на климата да се предвиди известна гъвкавост по отношение на регионалното разпределение, така че да се използва най-бързо и ефективно възможното увеличаване на средствата за финансиране през 3-годишния период 2011‐2013 г, като същевременно се полагат усилия, за да се гарантира балансираното разпределение сред регионите през този период въз основа на определените в общия мандат приоритети за външна помощ.

(17)  ▌Оценката констатира, че макар операциите на ЕИБ, осъществени в периода, обхванат от оценката (2000‐2009 г.), да са били като цяло в съответствие с външните политики на ЕС, връзката между политическите цели на ЕС и тяхното оперативно изпълнение от страна на ЕИБ следва да бъде укрепена и по-ясно изразена и структурирана.

(18)  С цел да се повиши съгласуваността на мандата, да се фокусира външната дейност на ЕИБ по финансиране повече върху подкрепата на политиките на ЕС, както и с оглед постигане на максимална полза за бенефициерите, настоящото решение следва да определи хоризонталните цели на високо равнище в мандата за операциите на ЕИБ по финансиране във всички допустими държави, като се доразвият сравнителните предимства на ЕИБ в области, в които се е доказала и наложила. Ето защо във всички региони, обхванати от настоящото решение, ЕИБ следва да финансира проекти в областта на смекчаването на изменението на климата и адаптирането към него, социалната и икономическата инфраструктура (особено в сферата на транспорта, енергетиката (включително и възобновяема енергия), научноизследователската и развойна дейност в областта на новите енергийни източници, енергийната безопасност, енергийната инфраструктура, екологичната инфраструктура, включително водоснабдяване и канализация, както и в информационните и комуникационни технологии (ИКТ)) и развитието на местния частен сектор, по-специално в подкрепа на малките и средни предприятия (МСП). Следва да се припомни, че подобряването на достъпа на МСП до финансиране може да изиграе съществена роля за стимулирането на икономическото развитие и борбата с безработицата. В рамките на тези области регионалната интеграция между партньорските държави, включително икономическата интеграция между държавите в процес на присъединяване, съседните държави и Съюза, следва да бъде основна цел за операциите на ЕИБ по финансиране. ЕИБ може да подкрепи присъствието на ЕС в партньорските държави чрез преки чуждестранни инвестиции, които спомагат за насърчаването на трансфера на технологии и познания – или в рамките на гаранцията на ЕС за инвестиции, обхващащи горепосочените области, или на свой собствен риск.

(19)  С цел да се достигне по ефективен начин до МСП, ЕИБ следва да сътрудничи с местните финансови институции посредници в страните, отговарящи на критериите, по-специално да гарантира, че част от финансовите помощи ще бъдат предадени на техните клиенти, да съпоставя проектите на клиентите с целите на ЕС за развитие и да създава добавена стойност в сравнение с пазарното финансиране. Дейностите на финансовите посредници в подкрепа на МСП следва да са напълно прозрачни и да се докладват редовно на ЕИБ. ▌

(20)  Докато силата на ЕИБ остава нейна отличителна характеристика на инвестиционна банка, съгласно настоящото решение ЕИБ следва да насочва въздействието на своите външни операции върху развитието в тясно сътрудничество с Комисията и в рамките на демократичния контрол на Европейския парламент, следвайки принципите на Европейския консенсус за развитие и тези, посочени в член 208 от ДФЕС, както и принципите за ефективно използване на помощта, очертани в Парижката декларация от 2005 г. и Програмата за действие от Акра от 2008 г. Това следва да бъде реализирано чрез редица конкретни мерки, по-специално чрез укрепване на капацитета за оценяване на екологичните, социалните и свързаните с развитието аспекти на проектите, включително правата на човека и рисковете от възникването на конфликти, както и чрез насърчаване на консултациите на местно равнище с държавните органи и гражданското общество. При извършването на щателна проверка на проекта, ЕИБ следва да задължава организатора на проекта да провежда консултации на местно равнище и да оповестява резултатите от тях на обществеността. Нещо повече, тя следва да увеличи своята насоченост към сектори, в които притежава солиден експертен опит от операции по финансиране в рамките на ЕС, и които ще дадат допълнителен тласък на развитието във въпросната държава, например, наред с другото, достъп до финансови услуги за МСП и микросубектите, екологична инфраструктура, включително водоснабдяване и канализация, устойчив транспорт и смекчаване на изменението на климата, по-специално в сферата на възобновяемата енергия. Финансирането би могло да включва също така проекти в подкрепа на здравеопазването и образованието, особено в сферата на инфраструктурата, където ясно се създава добавена стойност. ЕИБ също така следва постепенно да засили своята дейност в подкрепа на адаптирането към изменението на климата, в сътрудничество, когато е уместно, с ▌международни финансови институции (МФИ) и с европейски институции за финансиране на двустранна основа (ЕФИДО). Това ще наложи достъп до средствата при облекчени условия и увеличаване в разумни срокове на специализираните човешки ресурси, осъществяващи външните дейности на ЕИБ. Дейността на ЕИБ също така следва да допълва целите и приоритетите на ЕС по отношение на институционалното изграждане и секторните реформи. Последно, ЕИБ следва да определи показатели за изпълнение по отношение на свързаните с развитието и околната среда аспекти на проектите и техните резултати.

(21)  С влизането в сила на Договора от Лисабон беше създадена длъжността Върховен представител на Съюза по въпросите на външните работи и политиката на сигурност/заместник-председател на Комисията (Върховен представител) по външна политика с цел увеличаване на влиянието и съгласуваността на външните отношения на Съюза ▌.

(22)  През последните години бяха наблюдавани също така разширяване и укрепване на политиките на Съюза по отношение на външните отношения. Такъв е случаят по-специално с предприсъединителната стратегия, Европейската политика за съседство, стратегията на Съюза за Централна Азия, подновените партньорства с Латинска Америка и Югоизточна Азия, както и стратегическите партньорства на Съюза с Русия, Китай и Индия. Такъв е и случаят с политиките на Съюза за развитие, които бяха разширени и вече включват всички развиващи се страни. От 2007 г. външните отношения на ЕС се подкрепят и от нови финансови инструменти, а именно Инструмента за предприсъединителна помощ (ИПП), Европейския инструмент за съседство и партньорство (ЕИСП), Инструмента за сътрудничество за развитие (ИСР), Европейския инструмент за демокрация и права на човека (ЕИДПЧ) и Инструмента за стабилност.

(23)  С оглед създаването на ЕСВД и след влизането в сила на настоящото решение Комисията и ЕИБ следва да изменят меморандума за разбирателство, отнасящ се до сътрудничеството и координацията в регионите, посочени в Решение 2006/1016/ЕО на Съвета от 19 декември 2006 г. за предоставяне на гаранция от Общността на Европейската инвестиционна банка в случай на загуби по заеми и гаранции по заеми за проекти, осъществявани извън Общността(5) и в зависимост от случая и със съгласието на Върховния представител, да включат в новия меморандум за разбирателство ЕСВД, по-специално що се отнася до редовния и систематичен диалог между ЕИБ и Комисията на стратегическо равнище, който следва да включва също и ЕСВД, както и други аспекти в рамките на компетенциите на ЕСВД.

(24)  Дейността на ЕИБ в държавите в процес на присъединяване се осъществява в рамките, установени от партньорствата за присъединяване и европейските партньорства, в които се определят приоритетите за всяка държава и за Косово(6), с цел отбелязване на напредък в сближаването с ЕС, и които осигуряват рамка за помощ от Съюза. Процесът на стабилизиране и асоцииране (ПСА) представлява политическата рамка на Съюза за Западните Балкани. Той се базира върху прогресивно партньорство, в което Съюзът предлага търговски облекчения, икономическа и финансова помощ и договорни взаимоотношения чрез споразумения за стабилизиране и асоцииране (ССА). Предприсъединителната финансова помощ, предоставяна чрез ИПП, помага на кандидатите и на потенциалните кандидати да се подготвят за задълженията и предизвикателствата на членството в ЕС. Тази помощ подкрепя процеса на реформи, включително и подготовката за евентуално членство. Тя се фокусира върху институционалното изграждане, приобщаването към достиженията на правото на Съюза, подготовката за политиките и инструментите на Съюза и насърчаването на мерки за постигане на икономическо сближаване.

(25)  В изпълнение на член 209, параграф 3 от ДФЕС ЕИБ следва да полага усилия косвено да подкрепя постигането на целите на хилядолетието за развитие до 2015 г. във всички региони, в които извършва дейност.

(26)  Дейността на ЕИБ в съседните държави следва да се осъществява в рамките на Европейската политика за съседство, според която Съюзът има за цел да установи специални взаимоотношения със съседните страни с оглед изграждането на зона на просперитет и добри съседски отношения, основана върху ценностите на Съюза, като например демокрацията, принципите на правовата държава, доброто управление и зачитането на правата на човека, и характеризираща се с тесни и мирни взаимоотношения въз основа на взаимно сътрудничество. За постигането на тези цели Съюза и неговите партньори прилагат взаимно договорени двустранни планове за действие, определящи набор от приоритети, включително по отношение на въпроси в сферата на политиката и сигурността, търговията и икономиката, екологичните и социални проблеми и интегрирането на транспортните и енергийни мрежи, като например проекта за газопровод „Набуко“ и други проекти за газопроводи, които са от особен интерес за Съюза. Съюзът за Средиземноморието, стратегията на ЕС за региона на Балтийско море, Източното партньорство и Черноморското взаимодействие са многостранни и регионални инициативи, които допълват Европейската политика за съседство, насочена към насърчаване на сътрудничеството между ЕС и съответната група от съседни партньорски страни, изправени пред общи предизвикателства и/или споделящи обща географска среда. Съюзът за Средиземноморието цели да поднови процеса на европейско-средиземноморската интеграция чрез подпомагане на взаимното икономическо и социално развитие и развитието в сферата на околната среда от двете страни на Средиземно море и подкрепя подобреното социално и икономическо развитие, солидарността, регионалната интеграция, устойчивото развитие и изграждане на познания, като се подчертава необходимостта от увеличаване на финансовото сътрудничество в подкрепа на регионални и транснационални проекти. Съюзът за Средиземноморието подкрепя най-вече създаването на морски и пътни магистрали, прекратяването на замърсяването на Средиземно море, средиземноморския план за слънчева енергия, средиземноморската инициатива за развитие на предприятията, инициативите за гражданска защита и евросредиземноморския университет. Стратегията на ЕС за региона на Балтийско море подкрепя устойчива околна среда и оптимално икономическо и социално развитие в региона на Балтийско море. Източното партньорство има за цел създаването на необходимите условия за ускоряване на политическото асоцииране и засилената икономическа интеграция между ЕС и източните партньорски страни, което не може да бъде постигнато, освен ако всички страни от Източното партньорство не се придържат към принципите на демокрацията, правовата държава и зачитането на правата на човека. Между Руската федерация и ЕС съществува широкообхватно стратегическо партньорство извън Европейската политика за съседство, изразяващо се под формата на общи пространства и пътни карти. Те се допълват на многостранно ниво от Северното измерение, което осигурява рамка за сътрудничество между ЕС, Русия, Норвегия и Исландия.

(27)  Дейността на ЕИБ в Латинска Америка следва да се осъществява в рамките на Стратегическото партньорство между Съюза и държавите от Латинска Америка и Карибския басейн. Както беше подчертано в съобщението на Комисията от септември 2009 г. „Европейският съюз и Латинска Америка: глобални участници в партньорство“(7), приоритетите на Съюза в сферата на сътрудничеството по отношение на Латинска Америка са насърчаването на регионалната интеграция и изкореняването на бедността и социалното неравенство с цел подпомагане на устойчивото икономическо и социално развитие. Тези политически цели следва да се насърчават, като се взема под внимание различната степен на развитие на държавите от Латинска Америка. Следва да се търси двустранен диалог в области от общ интерес за Съюза и Латинска Америка, включително екология, изменение на климата, намаляване на риска от бедствия, енергетика, наука, научноизследователска дейност, висше образование, технологии и иновации.

(28)  В Азия ЕИБ следва да развива дейност както в динамично развиващите се икономики, така и в по-изостаналите държави. В този разнороден регион ЕС задълбочава своите стратегически партньорства с Китай и Индия и понастоящем напредват преговорите за ново партньорство и споразумения за свободна търговия със страните от Югоизточна Азия. Същевременно сътрудничеството за развитие запазва челните си позиции в дневния ред на ЕС за Азия; стратегията на ЕС за развитие относно азиатския регион има за цел изкореняването на бедността чрез подкрепяне на устойчивия икономически растеж на широка основа, насърчаване на благоприятна среда и условия за търговия и интеграция в рамките на региона, укрепване на управлението, увеличаване на политическата и социалната стабилност и оказването на подкрепа за постигането на целите на хилядолетието за развитие до 2015 г. Реализират се съвместно политики, насочени към преодоляване на общите предизвикателства като изменението на климата, устойчивото развитие, сигурността и стабилността, управлението и правата на човека, както и предотвратяването и преодоляването на природни и причинени от човека бедствия.

(29)  Стратегията на ЕС за ново партньорство с Централна Азия, приета от Европейския съвет през юни 2007 г., укрепи регионалния и двустранен диалог и сътрудничеството на ЕС с държавите от Централна Азия относно ключови въпроси, касаещи региона, например намаляването на бедността, устойчивото развитие и стабилността. Изпълнението на стратегията отбеляза значителен напредък в сферите на правата на човека, върховенството на закона, доброто управление и демокрацията, образованието, икономическото развитие, търговията и инвестициите, енергетиката и транспорта и политиките за околната среда.

(30)  Дейността на ЕИБ в Южна Африка следва да се осъществява в рамките на стратегическия документ между ЕС и държавите от Южна Африка. Ключовите области, идентифицирани в стратегическия документ, са създаването на работни места и изграждането на капацитет за доставка на услуги и социално сближаване. Дейностите на ЕИБ в Южна Африка значително са допълвали програмата на Комисията за сътрудничество за развитие, по-специално чрез насочеността на ЕИБ върху оказването на подкрепа на частния сектор и осъществяването на инвестиции в разширяването на инфраструктурата и социалните услуги (жилищно строителство, електроенергия, проекти за пречистване на питейна вода и общинска инфраструктура). В междинния преглед на стратегическия документ за Южна Африка беше предложено укрепване на действията в областта на изменението на климата чрез дейности в подкрепа на създаването на „зелени“ работни места.

(31)  С оглед повишаване на съгласуваността на цялостната подкрепа от ЕС във въпросните региони, следва да се намерят възможности за съчетаване на финансирането от ЕИБ с бюджетните ресурси на ЕС, когато и доколкото е уместно, под формата например на гаранции, рисков капитал и лихвени субсидии, съвместно финансиране, заедно с техническата помощ за изготвяне и осъществяване на проекти чрез ИПП, ЕИСП, Инструмента за стабилност, ЕИДПЧ и ИСР. Когато възникне подобна комбинация от финансиране от страна на ЕИБ и от друг бюджетен ресурс на ЕС, във всички финансови решения следва ясно да се определят ресурсите, които ще бъдат ангажирани. Годишният доклад на Комисията до Европейския парламент и Съвета относно операциите на ЕИБ по финансиране, извършени съгласно настоящото решение, следва да съдържа подробна разбивка на бюджетните ресурси и финансовите инструменти, използвани в комбинация с финансиране от страна на ЕИБ. В следващата многогодишна финансова рамка следва да бъде установено по-усилено сътрудничество между тези инструменти за финансиране на ЕС и външния мандат на ЕИБ.

(32)  На всички равнища - от глобалното стратегическо планиране до конкретното разработване на проекти - следва да се гарантира, че външните операции на ЕИБ по финансиране съответстват на външните политики на ЕС и целите на високо равнище, посочени в настоящото решение, и ги подкрепят. С оглед повишаване на степента на сближаване с външните дейности на ЕС е необходимо допълнително укрепване на диалога за политиката и стратегията между Комисията, ЕСВД и ЕИБ. За същата цел следва да бъде укрепено и сътрудничеството и своевременният взаимен обмен на информация на оперативно ниво между ЕИБ, Комисията и ЕСВД. Представителствата на ЕИБ извън Съюза следва, по целесъобразност, да бъдат разположени в делегациите на Съюза, с цел да се засили сътрудничеството, като се поделят оперативните разходи. От особено значение е своевременната размяна на гледни точки между ЕИБ, Комисията и където е уместно, ЕСВД в процеса на изготвяне на програмни документи с цел постигане на максимално взаимодействие между дейностите на тези три органа на ЕС.

(33)  Практическите мерки за обвързване на общите цели на мандата с тяхното осъществяване следва да бъдат определени в регионалните оперативни насоки ▌. С цел разработване на насоки, които са от общ характер и допълват настоящото решение, на Комисията, в тясно сътрудничество с ЕИБ и с ЕСВД по въпросите от нейната компетентност, следва да бъдат предоставени пълномощия да приема делегирани актове в съответствие с член 290 от ДФЕС. От особена важност е Комисията да проведе подходящи консултации по време на подготвителната си работа, включително на експертно равнище. Тези насоки следва да използват като отправна точка по-широката политическа рамка на ЕС за всеки регион, да отразяват националните стратегии на ЕС и да си поставят за цел да гарантират, че финансирането от ЕИБ допълва съответните политики, програми и инструменти на ЕС за оказване на помощ в различните региони. Насоките следва да бъдат представени на Европейския парламент и на Съвета в рамките на годишната отчетна процедура на Комисията по отношение на външния мандат на ЕИБ.

(34)  ЕИБ следва да изготви, в консултация с Комисията, примерна многогодишна програма за планирания обем на договорените операции на ЕИБ по финансиране, за да се гарантира подходящо бюджетно планиране за обезпечаване на Гаранционния фонд и да се осигури съгласуваност между размера на прогнозното финансиране от ЕИБ и таваните, установени в настоящото решение. Комисията следва да вземе предвид този план в своето редовно бюджетно планиране, което предава на бюджетния орган.

(35)  Въз основа на съществуващия положителен опит Комисията следва да предложи в срок до средата на 2012 г. създаването на „платформата на ЕС за сътрудничество и развитие“ с оглед оптимизиране и рационализиране на механизмите, позволяващи съчетаване в по-голяма степен на безвъзмездните средства и заемите във външните региони. Това предложение следва да се основава на оценка на въздействието, определящо разходите и ползите от такава платформа. В процеса на размисъл Комисията следва да се консултира с ЕИБ, Европейската банка за възстановяване и развитие (ЕБВР) и с други европейски финансови институции на многостранна и двустранна основа. За тази цел Комисията следва да създаде работна група, съставена от представители на държавите-членки, членове на Европейския парламент, ЕИБ и при необходимост, други институции, действащи в областта на сътрудничеството и развитието в ЕС. Подобна платформа следва да насърчава, под ръководството на Комисията, взаимодействието, обмена на информация относно процеса на разработване на проектите, договореностите за взаимно доверие въз основа на сравнителните предимства на различните институции, като същевременно с това се зачитат ролята и прерогативите на институциите на ЕС при изпълнението на бюджета на ЕС и на заемите от финансовите институции. Подобна платформа ще бъде особено полезна при финансирането на проекти, насочени към развитието, или проекти за противопоставяне на изменението на климата.

(36)  ЕИБ следва да бъде насърчавана да провежда анализ на разходите и ползите с оглед постепенно разделяне на всички свои външни дейности на географски принцип, за да се приспособят по-добре към спецификата на всяка зона и да способстват участието и съвместната отговорност на партньорските страни в практическото управление на средства и при финансовото наблюдение на участващите проекти. В зависимост от резултата от горепосочените анализи, ЕИБ следва да предвиди започване на този процес, като раздели средиземноморските си дейности, които до момента са обединени в Инструмента за евросредизeмноморски инвестиции и партньорство (FEMIP), и чрез създаване на евросредиземноморска финансова институция за съвместно развитие, чийто основен акционер ще остане ЕИБ. В конкретния случай, свързан със Средиземноморието, тази институционална трансформация ще позволи на ЕИБ да подобри ефективността на действията си в страните от Средиземноморието, да увеличи степента на видимост и да предостави по-голяма финансова подкрепа за приоритетните инициативи на Съюза за Средиземноморието. ЕИБ следва също така да бъде подкрепена от програмата „Invest in Med“, която проправя пътя за изграждането на ефективна мрежа с предприятията и участващите в гражданското общество в партньорските държави.

(37)  ЕИБ следва да бъде стимулирана да разширява своите операции и да разнообразява финансовите си инструменти извън ЕС без обезпечаването с гаранция от ЕС, така че използването на гаранцията да бъде насърчавано за държавите и проектите с ограничен достъп до пазара и където следователно гаранцията внася по-голяма добавена стойност. Следователно и все така с цел оказване на подкрепа за целите на политиката на външните отношения на ЕС, ЕИБ следва да увеличи сумите, които отпуска в заем на свой собствен риск, по-специално в държавите в процес на присъединяване и в съседните държави, както и в държави с инвестиционен рейтинг в други региони, но също така и в държави с по-високо ниво на кредитен риск, където ЕИБ разполага с подходящи гаранции от трети страни. В съгласие с Комисията, ЕИБ следва да разработи политика за вземане на решения дали дадени проекти да влязат в рамките на мандата с гаранция от ЕС или да се финансират от ЕИБ на собствен риск. Подобна политика следва в значителна степен да взема под внимание кредитния рейтинг на съответните държави и въпросните проекти. Когато външният мандат се поднови за периода след 2013 г., тази политика и списъкът с допустимите държави в рамките на гаранцията следва да се преразгледат, като се вземат предвид последиците за обезпечаването на Гаранционния фонд.

(38)  Когато разполага с подходящи гаранции, ЕИБ следва да бъде стимулирана да увеличава операциите си, предназначени за поддържавни публични органи, в страните, където извършва дейност.

(39)  ЕИБ следва да разшири гамата от нови и иновативни инструменти за финансиране, включително чрез увеличена насоченост към разработването на гаранционни инструменти. Нещо повече, ЕИБ следва да бъде стимулирана да предоставя заеми в местна валута и да издава облигации на местните пазари, при условие че партньорските страни са осъществили необходимите структурни реформи, по-специално във финансовия сектор, както и други мерки, които да улеснят дейността на ЕИБ.

(40)  За да се гарантира, че ЕИБ изпълнява изискванията на мандата във всички региони и техни подразделения, следва да се предвидят достатъчно човешки и финансови ресурси за осъществяването на външните й дейности в рамките на разумен период от време. Това включва най-вече наличието на достатъчен капацитет за подкрепянето на целите на ЕС за сътрудничество за развитие, за увеличаване на насочеността към предварителна оценка на екологичните, социалните и свързаните с развитието аспекти на нейните дейности, както и за ефективен мониторинг на проекти в хода на изпълнението. Възможностите за по-нататъшно повишаване на ефикасността и ефективността следва да се запазят, а взаимодействието следва активно да се прилага.

(41)  В своите операции по финансиране извън ЕС, които попадат в приложното поле на настоящото решение, ЕИБ следва да се стреми да насърчава по-нататъшната координация и сътрудничество с МФИ и ЕФИДО ▌, включително, ако е уместно, сътрудничеството относно условията на сектора и взаимната надеждност на процедурите, използването на съвместно съфинансиране и участието в глобални инициативи, например инициативи за насърчаване на координираността и ефективността на помощите. Тази координация и сътрудничество следва да позволят да се избегне застъпване на проекти и нежелана конкуренция при проекти, финансирани от ЕС. Тези усилия следва да се базират на реципрочност. Финансирането от ЕИБ, реализирано посредством споразумения за сътрудничество с други МФИ и финансови институции на двустранна основа, трябва да спазва изложените в настоящото решение принципи.

(42)  По-специално в държавите с обща интервенция извън Съюза ЕИБ следва да подобри сътрудничеството си с другите европейски финансови институции. Сключен е тристранен меморандум за разбирателство между Комисията, ЕИБ и ЕБВР, обхващащ всички държави извън Съюза, където оперират и двете банки. Очаква се този меморандум да попречи на ЕИБ и ЕБВР да влизат в конкуренция помежду си и той следва да им позволи да действат, като взаимно се допълват, използвайки по най-добрия начин съответните си сравнителни предимства. Меморандумът следва също така да осигури сближаване на техните процедури в рамките на разумни срокове. Следва да бъде обмислено по-голямото и постепенно сближаване на тези две банки с основно европейски капитали с цел оптимизиране на европейските инструменти за финансиране на външните действия.

(43)  Отчитането и предаването на информация от ЕИБ на Комисията следва да бъде засилено, за да може Комисията да разшири своя годишен доклад до Европейския парламент и Съвета относно операциите на ЕИБ по финансиране, извършени в рамките на настоящото решение. Докладът следва по-специално да оцени съответствието на операциите на ЕИБ по финансиране с настоящото решение, като вземе под внимание оперативните насоки, и да включва раздели относно добавената стойност на ЕИБ, като например подкрепата за външните политики на ЕС и изискванията на мандата, качеството на финансираните операции и прехвърлянето на финансови ползи на клиенти, както и раздели относно сътрудничеството с Комисията, ЕБВР, други МФИ и донори на двустранна основа, включително при съфинансирането. Докладът следва също така да оценява доколко ЕИБ отчита икономическата, финансовата, екологичната и социалната устойчивост при създаването и контролирането на финансираните проекти. Той следва да съдържа и отделен раздел, който е посветен на обстойната оценка на мерките, предприети от ЕИБ с цел спазване на текущия мандат, установен с Решение № 633/2009/ЕО, и обръща особено внимание на операциите на ЕИБ, при които се използват финансови инструменти от офшорни финансови центрове. В операциите си по финансиране ЕИБ следва да гарантира, че политиките й по отношение на слабо регулираните юрисдикции или юрисдикциите, които не оказват съдействие, се изпълняват правилно, за да допринесат за международната борба срещу данъчните измами и укриването на данъци. Докладът следва да включва оценка на социалните и свързаните с развитието аспекти на проектите. Този доклад следва да бъде оповестен публично, като това ще даде възможност на гражданското общество и страните бенефициери да изразят гледните си точки. При необходимост, докладът следва да включва позовавания на значителни промени в обстоятелствата, които биха дали основание за допълнителни изменения на мандата преди изтичането на периода. Този доклад следва по-конкретно да включва подробна разбивка на финансирането от ЕИБ по силата на настоящото решение в съчетание с всички финансови ресурси на ЕС и други донори, представяйки по този начин подробен преглед на финансовата експозиция на операциите по финансиране.

(44)  Операциите на ЕИБ по финансиране следва да продължат да бъдат управлявани в съответствие със собствените правила и процедури на ЕИБ, включително подходящи мерки за контрол и мерки срещу укриване на данъци, както и със съответните правила и процедури относно Сметната палата и Европейската служба за борба с измамите (OLAF),

ПРИЕХА НАСТОЯЩОТО РЕШЕНИЕ:

Член 1

Гаранция от ЕС

1.  Европейският съюз предоставя на Европейската инвестиционна банка (ЕИБ) бюджетна гаранция от ЕС за операции, осъществявани извън Съюза (гаранцията от ЕС). Гаранцията от ЕС се предоставя като глобална гаранция по отношение на плащания, които не са получени от ЕИБ, но са дължими към нея, във връзка със заеми и гаранции по заеми за инвестиционни проекти на ЕИБ, които са допустими в съответствие с параграф 2. Дейностите по финансиране от страна на ЕИБ са в съответствие с общите ръководни принципи и допринасят за постигането на целите и политиките на външната дейност на Съюза.

2.  Допустими за обезпечаване с гаранция от ЕС са заеми от ЕИБ и гаранции по заеми от ЕИБ за инвестиционни проекти, осъществявани в държави, влизащи в обхвата на настоящото решение и предоставени в съответствие със собствените правила и процедури на ЕИБ, включително изявлението на ЕИБ за екологичните и социалните стандарти, в подкрепа на съответните цели на външната политика на Съюза, когато финансирането от ЕИБ е било предоставено съгласно подписано споразумение, чийто срок на действие не е изтекъл и което не е прекратено (операции на ЕИБ по финансиране).

3.  Гаранцията от ЕС се ограничава до 65 % от общата сума на отпуснатите кредити и гаранции, предоставени по отношение на операции на ЕИБ по финансиране, без възстановените суми, заедно с всички свързани с тях суми.

4.  Гаранцията от ЕС покрива операции на ЕИБ по финансиране, договорени през периода, започващ на 1 февруари 2007 г. и завършващ на 31 декември 2013 г. Операции на ЕИБ по финансиране, договорени в съответствие с Решение 2006/1016/ЕО, Решение 2008/847/ЕО на Съвета от 4 ноември 2008 г. относно това, дали са подходящи държавите от Централна Азия съгласно Решение 2006/1016/ЕО за предоставяне на гаранция от Общността на Европейската инвестиционна банка в случай на загуби по заеми и гаранции по заеми за проекти, осъществявани извън Общността(8), и Решение № 633/2009/ЕО, продължават да се ползват с гаранция от ЕС съгласно настоящото решение.

5.  Ако при изтичането на периода, посочен в параграф 4, Европейският парламент и Съветът не са приели решение за предоставяне на нова гаранция от ЕС на ЕИБ за нейните операции по финансиране извън Съюза въз основа на предложение, представено от Комисията в съответствие с член 19, този период автоматично се удължава с шест месеца.

Член 2

Тавани на мандата

1.  Максималният таван на обезпечените с гаранция от ЕС операции на ЕИБ по финансиране за периода 2007‐2013 г., минус освободените суми, не трябва да надхвърля 29 567 000 000 EUR, разбита на следните две части:

   а) общ мандат в размер на 27 567 000 000 EUR;
   б) мандат за борба срещу изменението на климата в размер на 2 000 000 000 EUR.

2.  Общият мандат се разбива на задължителни регионални тавани и примерни техни подгрупи, както е посочено в приложение I. В рамките на регионалните тавани ЕИБ прогресивно гарантира балансирано разпределение по държави в рамките на регионите, обхванати от общия мандат.

3.  Операциите на ЕИБ по финансиране, обхванати от общия мандат, са операции, които преследват определените в член 3 от настоящото решение цели.

4.  Мандатът за борба срещу изменението на климата обхваща операциите на ЕИБ по финансиране във всички държави, обхванати от настоящото решение, когато тези финансови операции на ЕИБ подкрепят ключовата политическа цел на ЕС за справяне с изменението на климата чрез подпомагане на проекти за смекчаване на изменението на климата и адаптиране към него, което допринася за цялостната цел на Рамковата конвенция на Организацията на обединените нации за изменение на климата (РКОНИК), по-специално чрез предотвратяване или намаляване на емисиите на парникови газове в сферите на възобновяемата енергия, енергийната ефективност и устойчивия транспорт, или чрез увеличаване на устойчивостта на неблагоприятните въздействия от изменението на климата върху уязвими държави, сектори и общности. Мандатът за борба срещу изменението на климата се осъществява в тясно сътрудничество с Комисията, като се съчетават, доколкото е възможно ▌, финансиране от ЕИБ и бюджетни средства на ЕС. Допустимостта на държави, в които ЕИБ предоставя финансиране за смекчаване на изменението на климата с гаранция от ЕС, може да бъде ограничена, преди ЕИБ да отдели финансови средства за държави, за които Съветът счита, че не се ангажират с постигането на подходящи цели, свързани с изменението на климата. Преди вземането на такова решение Съветът провежда консултации с ЕСВД и с Комисията. Факултативният мандат не се счита за принос на Съюза и неговите държави-членки към договореното на конференцията на страните по РКОНИК в Копенхаген през декември 2009 г. финансиране за бърз старт.

5.  Подходящите критерии за определянето на „чистите технологии“ трябва по принцип да бъдат ориентирани към енергийната ефективност и технологиите за намаляване на емисиите.

6.  Независимо от това за мандата за борба срещу изменението на климата ЕИБ се стреми да гарантира балансирано разпределение на операциите по финансиране, договорени за регионите, обхванати от приложение II към настоящото решение, до края на периода, посочен в член 1, параграф 4. По-специално, ЕИБ гарантира, че регионът, посочен в точка А от приложение II, няма да получи повече от 40 % от сумата, предназначена за този мандат, регионът, посочен в точка Б няма да получи повече от 50 %, регионът, посочен в точка В ‐ не повече от 30 % и регионът, посочен в точка Г ‐ не повече от 10 %. Обикновено мандатът за борба срещу изменението на климата се използва за финансиране на проекти, които са тясно свързани с основните правомощия на ЕИБ, добавят стойност и увеличават до максимум въздействието върху смекчаването на изменението на климата и адаптирането към него.

7.  Както общият мандат, така и мандатът за борба срещу изменението на климата се управляват в съответствие с принципите на разумните банкови практики.

Член 3

Общи цели на мандата

1.  Гаранцията от ЕС се предоставя за операции на ЕИБ по финансиране, които подпомагат която и да е от следните общи цели:

   а) развитие на местния частен сектор, по-специално оказване на подкрепа на малки и средни предприятия;
   б) развитие на социална и икономическа инфраструктура, включително транспорт, енергетика, екологична инфраструктура и информационни и комуникационни технологии (ИКТ);
   в) смекчаване на изменението на климата и адаптиране към него според определеното в член 2, параграф 4.

Непрекият принос към намаляването на бедността посредством приобщаващ растеж и устойчиво икономическо и социално развитие е цел на финансирането от страна на ЕИБ в развиващите се държави (9). [Изменение 5]

2.  В съответствие с целите на ЕС и международните цели в областта на изменението на климата, до 2012 г. ЕИБ в сътрудничество с Комисията представя стратегия как постепенно и планомерно да се увеличи делът на проектите, насърчаващи намаляването на емисиите на CO2, и да се прекратят проектите, вредящи на постигането на целите на ЕС в областта на климата.

3.  В по-общ план операциите на ЕИБ по финансиране допринасят за общите принципи, определящи външната дейност на Съюза, както е посочено в член 21 от Договора за Европейския съюз, за консолидиране и подпомагане на демокрацията и принципите на правовата държава, правата и основните свободи на човека, както и за прилагането на международните споразумения в областта на околната среда, по които Съюзът е страна. В частност по отношение на развиващите се страни се отделя внимание на устойчивото управление на глобалните природни ресурси, безпроблемното им и постепенно интегриране в световната икономика, борбата срещу бедността, както и спазването на одобрените от Съюза цели в рамките на ООН и други компетентни международни организации. ЕИБ насърчава равния достъп до финансови услуги, особено за групи в неравностойно положение, като например малцинства, земеделски стопани и жени. С цел адекватното изпълнение на тези изисквания управителните органи на ЕИБ гарантират увеличаването на ресурсите на ЕИБ, в това число на нейния персонал, в рамките на разумен срок.

4.  Регионалната интеграция между партньорските държави, включително икономическата интеграция между държавите в процес на присъединяване, съседните държави и ЕС, е основна цел на операциите на ЕИБ по финансиране в рамките на областите, изброени в параграф 1.

5.  ЕИБ постепенно разширява своята дейност в социалните сектори като здравеопазването и образованието.

Член 4

Обхванати държави

1.  Списъкът на държавите, чието финансиране от ЕИБ в рамките на гаранция от ЕС е допустимо или може да бъде допуснато, се съдържа в приложение II.

2.  За държавите, които са изброени в приложение II и са означени със знака „*“, а за другите държави, които не са изброени в приложение II, наличието на условията за финансиране от ЕИБ с гаранция от ЕС се преценява от Европейския парламент и Съвета за всеки отделен случай в съответствие с обикновената законодателна процедура.

3.  Гаранцията от ЕС покрива само операции на ЕИБ по финансиране, извършвани в допустими държави, които са сключили рамково споразумение с ЕИБ, определящо юридическите условия, в съответствие с които трябва да се извършват операциите.

4.  В случай на сериозни опасения относно политическата или икономическата ситуация и политики в определена държава, Европейският парламент и Съветът могат да решат да спрат ново финансиране от ЕИБ с гаранция от ЕС в тази държава в съответствие с обикновената законодателна процедура.

5.  Гаранцията от ЕС не покрива операции на ЕИБ по финансиране в определена държава, когато споразумението относно подобни операции бе подписано след присъединяването й към Европейския съюз.

Член 5

Принос на операциите на ЕИБ към политиките на ЕС

1.  Комисията приема чрез делегирани актове в съответствие с член 6 и при условията, предвидени в членове 7 и 8, регионални оперативни насоки, разработени в тясно сътрудничество с ЕИБ и Европейската служба за външна дейност (ЕСВД), за финансиране от ЕИБ съгласно настоящото решение. При изготвяне на тези насоки Комисията и ЕИБ работят съвместно с ЕСВД по въпроси на политиката от нейната компетентност. Оперативните насоки целят да се гарантира, че финансирането от ЕИБ подпомага политиките на ЕС, и използват като отправна точка по-широкообхватната рамка на регионалната политика на ЕС, определена от Комисията и където е уместно, от ЕСВД. Освен това целта на оперативните насоки е да се гарантира, че финансирането от ЕИБ допълва съответните политики, програми и инструменти на ЕС за оказване на помощ в отделните региони, като се вземат под внимание резолюциите на Европейския парламент, решенията и заключенията на Съвета и Европейския консенсус за развитие. ЕИБ определя съответните финансови стратегии и гарантира тяхното изпълнение в рамките, определени от оперативните насоки.

2.  Съгласуваността на операциите на ЕИБ по финансиране с целите на външната политика на Съюза се контролира в съответствие с член 13. За улесняване на този контрол ЕИБ разработва показатели за изпълнение по отношение на свързаните с развитието, околната среда и правата на човека аспекти на финансираните проекти, като отчита същевременно съответните показатели съгласно Парижката декларация за ефективността на помощта.

3.  Дадена операция на ЕИБ по финансиране не се включва в покритието на гаранцията от ЕС, ако Комисията издаде отрицателно становище за подобна операция в рамките на процедурата, предвидена в член 19 от Устава на ЕИБ.

4.  За всеки одобрен от нея проект Комисията публикува мотивирано становище, поясняващо как проектът е съобразен с различните елементи на настоящото решение, и по-специално по какъв начин подкрепя целите на външната дейност на ЕС, без да се включват поверителни въпроси.

Член 6

Упражняване на делегирането на правомощия

1.  Правомощията да приема делегираните актове, посочени в член 5, се предоставят на Комисията за срока, посочен в член 1, параграф 4 от настоящото решение.

2.  Веднага след като приеме делегиран акт, Комисията уведомява за това едновременно Европейския парламент и Съвета.

3.  Правомощията да приема делегирани актове се предоставят на Комисията при условията, предвидени в членове 7 и 8.

Член 7

Оттегляне на делегирането на правомощия

1.  Делегирането на правомощия, посочено в член 5, може да бъде оттеглено по всяко време от Европейския парламент или от Съвета.

2.  Институцията, започнала вътрешна процедура за вземане на решение дали да оттегли делегирането на правомощия, полага усилия да информира другата институция и Комисията в разумен срок преди вземането на окончателно решение, като посочва делегираните правомощия, които могат да бъдат оттеглени, както и евентуалните причини за оттеглянето им.

3.  Решението за оттегляне прекратява делегирането на правомощията, посочени в него. То влиза в сила незабавно или на посочена в него по-късна дата. Решението не засяга действителността на делегираните актове, които вече са в сила. То се публикува в Официален вестник на Европейския съюз.

Член 8

Възражения срещу делегирани актове

1.  В срок от два месеца от датата на уведомлението за делегиран акт Европейският парламент и Съветът могат да възразят срещу него.

По инициатива на Европейския парламенти или на Съвета този срок може да бъде удължен с два месеца.

2.  Ако към изтичането на срока, посочен в параграф 1, нито Европейският парламент, нито Съветът е възразил срещу делегирания акт, той се публикува в Официален вестник на Европейския съюз и влиза в сила на датата, посочена в него.

Делегираният акт може да бъде публикуван в Официален вестник на Европейския съюз и да влезе в сила преди изтичането на посочения срок, ако и Европейският парламент, и Съветът са информирали Комисията за намерението си да не правят възражения.

3.  Ако в рамките на срока, посочен в параграф 1, Европейският парламент или Съветът възразят срещу делегиран акт, той не влиза в сила. Институцията, която отправя възражения срещу делегиран акт, посочва основанията си за това.

Член 9

Оценка от ЕИБ на свързаните с развитието аспекти на проекти

1.  ЕИБ осъществява щателна проверка с необходимата грижа на свързаните с развитието аспекти на проекти, обезпечени с гаранция от ЕС, като проверява дали е налице подходяща консултация с обществеността на местно равнище. Собствените правила и процедури на ЕИБ включват необходимите разпоредби относно оценяването на екологичните и социални въздействия на проектите, както и на аспекти, свързани с правата на човека, за да се гарантира, че в съответствие с настоящото решение се подпомагат единствено проекти, които са икономически, финансово, екологично и социално устойчиви. Комисията включва на съвкупна база в годишния доклад до Европейския парламент и Съвета оценка на измерението „Развитие“ на дейностите на ЕИБ, въз основа на щателните проверки с необходима грижа, извършени по отношение на проектите, по които се предоставя гаранция от ЕС.

Когато е уместно, оценката включва оценяване на начините, по които капацитетът на получателите на финансиране от ЕИБ може да бъде укрепен чрез техническа помощ в рамките на целия цикъл на проекта.

2.  В допълнение към предварителната оценка на свързаните с развитието аспекти, ЕИБ изисква от организаторите на проекта да упражняват всеобхватен мониторинг в хода на изпълнение и при завършването на проекта, наред с другото по отношение на въздействието на проекта върху развитието, околната среда и правата на човека. ЕИБ оценява информацията, предоставена от организаторите на проекта. Когато е възможно, мониторингът от страна на ЕИБ включва работата на финансовите посредници в подкрепа на МСП. Резултатите от мониторинга при възможност се оповестяват.

3.  ЕИБ представя на Комисията годишни доклади за оценка на прогнозираното въздействие на финансираните през годината операции върху развитието. Докладите се основават на показателите за изпълнение на ЕИБ, посочени в член 5, параграф 2. В рамките на годишната процедура по докладване, предвидена в член 13, Комисията представя на Европейския парламент и на Съвета докладите на ЕИБ за развитието и ги прави публично достояние, така че заинтересованите страни, в това число гражданското общество и държавите бенефициери, също да получат възможност да изразят своите възгледи по въпроса. Европейският парламент разисква годишните доклади, като отчита възгледите на всички заинтересовани страни.

Член 10

Сътрудничество с Комисията и ЕСВД

1.  Съгласуваността на външните дейности на ЕИБ с целите на външната политика на Съюза се укрепва с цел увеличаване до максимум на взаимодействието между финансирането от ЕИБ и бюджетните ресурси на ЕС, по-специално чрез установяването на оперативните насоки, посочени в член 5, както и чрез редовен и систематичен диалог и своевременен обмен на информация относно:

   а) стратегическите документи, изготвени по целесъобразност от Комисията и/или ЕСВД, например национални и регионални стратегически документи, примерни програми, планове за действие и предприсъединителни документи;
   б) стратегическите документи за планиране и подготовка на бъдещи проекти на ЕИБ;
   в) други политически и оперативни аспекти.

2.  Сътрудничеството се осъществява поотделно за всеки регион, като се взема предвид ролята на ЕИБ, както и политиките на Съюза във всеки регион.

Член 11

Сътрудничество с други ▌институции за публично финансиране

1.  Операциите на ЕИБ по финансиране се извършват във все по-голяма степен ▌в условията на сътрудничество с други международни финансови институции (МФИ) или европейски финансови институции (ЕФИ) на двустранна основа с цел максимално да се увеличат синергията, сътрудничеството и ефективността, както и да се осигури предпазливо и разумно разпределение на риска и съгласувани проектни и секторни условия, за да се сведе до минимум възможното дублиране на разходи и ненужно препокриване. [Изменение 4]

2.  Посоченото в параграф 1 сътрудничество се улеснява от координацията, извършвана най-вече в контекста на меморандуми за разбирателство или други рамки на ЕС за регионално сътрудничество, когато е целесъобразно, между Комисията, ЕИБ, ЕБВР и основните международни финансови институции и европейски финансови институции на двустранна основа, които работят в различните региони, като същевременно се отчитат правомощията на ЕСВД.

3.  Въз основа на съществуващия положителен опит Комисията предлага в срок до средата на 2012 г. създаването на „платформата на ЕС за сътрудничество и развитие“ с оглед оптимизиране и рационализиране на функционирането на механизмите, позволяващи съчетаване в по-голяма степен на безвъзмездните средства и заемите във външните региони. В процеса на размисъл Комисията се консултира с ЕИБ, ЕБВР, както и с други европейски финансови институции на многостранна и двустранна основа. За тази цел Комисията създава работна група, съставена от представители на държавите-членки, членове на Европейския парламент, ЕИБ и ако е необходимо, други институции.

Член 12

Покритие и условия на гаранцията от ЕС

1.  За операции на ЕИБ по финансиране, които са извършени в дадена държава или са гарантирани от тази държава и за други операции на ЕИБ по финансиране, които са извършени чрез регионални или местни органи или притежавани от държавата и/или контролирани от държавата публични предприятия или институции, гаранцията от ЕС покрива всички плащания, които не са получени от ЕИБ, но са дължими към нея („цялостна гаранция“), когато тези други операции на ЕИБ по финансиране имат подходяща оценка за кредитния риск от страна на ЕИБ, като се взема предвид оценката на кредитния риск в съответната държава.

2.  За целите на параграф 1 Западният бряг и ивицата Газа се представляват от Палестинската власт, а Косово(10) се представлява от мисията на Организацията на обединените нации в Косово или от администрация, определена в регионалните оперативни насоки, посочени в член 5 от настоящото решение.

3.  За операции на ЕИБ по финансиране, различни от посочените в параграф 1, гаранцията от ЕС покрива всички плащания, които не са получени от ЕИБ, но са дължими към нея, когато неполучаването на плащанията е причинено от настъпването на един от следните политически рискове („гаранция срещу политически рискове“):

   а) невъзможност за превод на валута;
   б) отчуждаване;
   в) война или граждански безредици;
   г) отказ от правосъдие при неизпълнение на договора.

4.  В съгласие с Комисията ЕИБ разработва ясна и прозрачна политика на разпределяне за вземане на решение относно източника на финансиране на операции, които са допустими както за обезпечаване с гаранция от ЕС, така и за финансиране от ЕИБ на собствен риск.

5.  Когато гаранцията от ЕС се изпълнява за определена операция, ЕИБ прехвърля на Съюза всички или част от вземанията, свързани с неполучените плащания, така че Съюзът да встъпи в правата на ЕИБ спрямо кредиторите с всички свързани гаранции.

Член 13

Годишни доклади и осчетоводяване

1.  Комисията докладва ежегодно на Европейския парламент и на Съвета за операциите на ЕИБ по финансиране, извършени съгласно настоящото решение. Докладът включва оценка на операциите на ЕИБ по финансиране на ниво програма, проект, сектор, държава и регион, както и оценка на приноса на операциите на ЕИБ по финансиране към изпълнението на целите на външната политика и стратегическите цели на Съюза, като се отделя специално внимание на свързаните с това цели на стратегията „Европа 2020“. Докладът предоставя резюме на текущите проекти. По-специално докладът включва оценка на съответствието на операциите на ЕИБ по финансиране с настоящото решение, като се вземат под внимание регионалните оперативни насоки, посочени в член 5, и съдържа раздели относно добавената стойност за постигането на политическите цели на ЕС, относно оценката на прогнозираното въздействие върху развитието и степента, в която ЕИБ е отчела екологичната и социалната устойчивост в изготвянето и наблюдението на финансираните проекти, както и относно сътрудничеството с Комисията и с други международни финансови институции и институции на двустранна основа, включително съвместно финансиране. Докладът съдържа по-специално подробна разбивка на всички финансови ресурси на Съюза, използвани в комбинация с финансиране от ЕИБ и други донори, като по този начин представя подробен преглед на финансовата експозиция на операциите по финансиране, извършвани съгласно настоящото решение. Той съдържа също така специален раздел, посветен на подробна оценка на мерките, предприети от ЕИБ с цел спазване на член 1, параграф 2 от Решение № 633/2009/ЕО. Накрая, ЕИБ продължава да предоставя на Европейския парламент, на Съвета и на Комисията всички нейни независими доклади за оценка, които оценяват практическите резултати, постигнати от конкретните дейности на ЕИБ под външни мандати.

2.  За целите на параграф 1 ЕИБ предоставя на Комисията ежегодни доклади за операциите си по финансиране, извършвани съгласно настоящото решение на ниво проект, сектор, държава и регион, и за изпълнението на целите на външната политика и стратегическите цели на ЕС, включително сътрудничеството с Комисията, с други международни финансови институции и с институции на двустранна основа, както и доклад за оценка на въздействието върху развитието, съгласно предвиденото в член 9. Всеки меморандум за разбирателство между ЕИБ и други международни финансови институции или институции на двустранна основа, отнасящ се до осъществяването на финансови операции по настоящото решение, се оповестява, а когато оповестяването му не е възможно, за него се уведомяват Европейският парламент и Съветът в рамките на посочения в параграф 1 годишен доклад на Комисията.

3.  ЕИБ предоставя на Комисията статистическа, финансова и счетоводна информация за всяка от операциите си по финансиране, както и всякаква допълнителна информация, която е необходима за изпълнението на задълженията на Комисията за представяне на доклади или за исканията на Европейската сметна палата, както и за одиторски сертификат за неуредените суми по операциите на ЕИБ по финансиране.

4.  За целите на осчетоводяването на Комисията и представянето на доклади относно рисковете, покрити от цялостната гаранция, ЕИБ предоставя на Комисията собствена оценка на риска и степенувана информация относно операциите на ЕИБ по финансиране за различни от държави заемодатели или гарантирани длъжници.

5.  ЕИБ предоставя информацията, посочена в параграфи 2, 3 и 4, на собствени разноски. Освен това ЕИБ прави по правило публично достояние тази информация , без да включва поверителни сведения. Информация относно това, дали проектът е обхванат от тази гаранция, се включва в резюмето на проекта, което се оповестява на уебсайта на ЕИБ след етапа на одобрение.

6.  В своя годишен доклад ЕИБ включва последваща оценка на функционирането на Меморандума за разбирателство с Европейския омбудсман.

Член 14

Юрисдикции, които не оказват съдействие

В своите финансови операции ЕИБ не толерира действия, извършвани за постигане на незаконни цели, в това число пране на пари, финансиране на тероризма, данъчни измами и укриване на данъци. По-конкретно ЕИБ не взема участие в операции, извършвани в допустима държава от чуждестранна юрисдикция, която не оказва съдействие, идентифицирана като такава от Организацията за икономическо сътрудничество и развитие (ОИСР), Специалната група за финансови действия (FATF) и други компетентни международни организации.

Член 15

Перспективи за финансиране на сътрудничеството и развитието

Комисията, съвместно с ЕИБ, създава работна група, която да обсъжда перспективите за финансиране на Съюза за сътрудничеството и развитието, с цел да се извърши преглед на съществуващите практики и да се представят предложения за промени в организацията и координацията на помощта за развитие и за повишаване на ефикасността и ефективността. Работната група включва по целесъобразност представители от държавите-членки, Европейския парламент и други европейски финансови институции и се консултира по целесъобразност с гражданското общество, частния сектор и експерти от държавите с добра репутация като получатели на помощ за развитие. Работната група представя своя доклад и препоръки в срок до 31 декември 2012 г.

Член 16

Възстановяване на плащания, извършени от Комисията

1.  Ако Комисията извърши плащане в рамките на гаранцията от ЕС, ЕИБ предприема действия за възстановяването на платените суми от името и за сметка на Комисията.

2.  Не по-късно от датата на сключване на споразумението, посочено в член 17, ЕИБ и Комисията сключват споразумение, в което се определят подробни разпоредби и процедури относно възстановяването на сумите.

3.  В интерес на прозрачността Комисията прави публично достояние на своя уебсайт всички детайли във връзка с всички видове възстановявания по гаранционното споразумение, посочено в член 17.

4.  Плащанията и събиранията съгласно споразумението за гаранция от ЕС към общия бюджет на Европейския съюз се подлагат на одит от Европейската сметна палата.

Член 17

Гаранционно споразумение

ЕИБ и Комисията сключват гаранционно споразумение, в което се установяват подробни разпоредби и процедури относно гаранцията от ЕС, и информират съответно Европейския парламент.

Член 18

Контрол от страна на Сметната палата

Гаранцията от ЕС към ЕИБ подлежи на контрол от страна на Сметната палата.

Член 19

Преразглеждане

По целесъобразност Комисията представя на Европейския парламент и на Съвета предложение за установяване на гаранция от ЕС в съответствие със следващата финансова рамка.

Член 20

Окончателен доклад

Комисията представя на Европейския парламент и на Съвета окончателен доклад за прилагането на настоящото решение в срок до 31 октомври 2014 г.

Член 21

Отмяна

Решение № 633/2009/ЕО се отменя.

Член 22

Влизане в сила

Настоящото решение влиза в сила на третия ден след публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз.

Съставено в ...

За Европейския парламент За Съвета

Председател Председател

(1) Позиция на Европейския парламент от 17 февруари 2011 г.
(2) ОВ L 190, 22.7.2009 г., стр. 1.
(3) ОВ L 145, 10.6.2009 г., стр. 10.
(4) COM(2008)0308.
(5) ОВ L 414, 30.12.2006 г., стр. 95.
(6) Резолюция 1244 (1999) на Съвета за сигурност на Организацията на обединените нации.
(7) COM(2009)0495.
(8) OВ L 301, 12.11.2008 г., стр. 13.
(9) Както е определено в списъка на ОИСР на получатели на ОПР (където се включват най-слабо развитите държави, държави с нисък доход, както и държави със среден доход).
(10) Резолюция 1244 (1999) на Съвета за сигурност на Организацията на обединените нации.


ПРИЛОЖЕНИЕ I

РЕГИОНАЛНИ ТАВАНИ НА ОБЩИЯ МАНДАТ

A.  Държави в процес на присъединяване: 9 166 000 000 EUR;

Б.  Съседни и партньорски страни 13 664 000 000 EUR;

разбити на следните примерни подгрупи на тавана:

i)  средиземноморски страни: 9 700 000 000 EUR;

ii)  Източна Европа, Южен Кавказ и Русия: 3 964 000 000 EUR;

В.  Азия и Латинска Америка: 3 837 000 000 EUR;

разбити на следните примерни подгрупи на тавана:

i)  Латинска Америка: 2 800 000 000 EUR;

ii)  Азия (включително Централна Азия): 1 037 000 000 EUR;

Г.  Република Южна Африка: 900 000 000 EUR.

В рамките на тавана за общия мандат управителните органи на ЕИБ могат да решат да преразпределят сума в размер до 20 % от регионалните тавани между регионите.


ПРИЛОЖЕНИЕ II

ДОПУСТИМИ ИЛИ ПОТЕНЦИАЛНО ДОПУСТИМИ РЕГИОНИ И ДЪРЖАВИ

A.  Държави в процес на присъединяване

1.  Държави кандидатки

Хърватия, Турция, Бивша югославска република Македония, Република Исландия.

2.  Потенциални държави кандидатки

Албания, Босна и Херцеговина, Черна гора, Сърбия, Косово съгласно Резолюция 1244 (1999 г.) на Съвета за сигурност на Организацията на обединените нации ▌.

Б.  Съседни и партньорски страни

1.  Средиземноморски страни

Алжир, Египет, Западният бряг и ивицата Газа, Израел, Йордания, Ливан, Либия, Мароко, Сирия, Тунис.

2.  Източна Европа, Южен Кавказ и Русия

Източна Европа: Република Молдова, Украйна, Беларус (*)(1);

Южен Кавказ: Армения, Азербайджан, Грузия;

Русия.

В.  Азия и Латинска Америка

1.  Латинска Америка

Аржентина, Боливия, Бразилия, Чили, Колумбия, Коста Рика, Куба (*), Еквадор, Ел Салвадор, Гватемала, Хондурас, Мексико, Никарагуа, Панама, Парагвай, Перу, Уругвай, Венецуела.

2.  Азия

Азия (без Централна Азия): Афганистан (*), Бангладеш, Бутан (*), Бруней, Камбоджа, Китай (включително Хонконг и специалния административен регион Макао), Индия, Индонезия, Ирак, Южна Корея, Лаос, Малайзия, Малдиви, Монголия, Непал, Пакистан, Филипините, Сингапур, Шри Ланка, Тайван (*), Тайланд, Виетнам, Йемен.

Централна Азия: Казахстан, Киргизстан, Таджикистан, Туркменистан, Узбекистан.

Г.  Южна Африка: Република Южна Африка.

(1) Започването на операции на ЕИБ в Беларус ще продължи да се свързва с напредъка към демокрация в съответствие със заключенията на Съвета от 17 ноември 2009 г. относно Беларус и с резолюцията на Европейския парламент от 10 март 2010 г. относно положението на гражданското общество и националните малцинства в Беларус (ОВ C 349 E, 22.12.2010 г., стр. 37). Комисията ще уведоми ЕИБ, когато тези условия са изпълнени, като същевременно ще информира Европейския парламент и Съвета.

Правна информация - Политика за поверителност