Seznam 
 Předchozí 
 Další 
 Úplné znění 
Postup : 2011/2555(RSP)
Průběh na zasedání
Stadia dokumentu na zasedání :

Předložené texty :

RC-B7-0120/2011

Rozpravy :

Hlasování :

PV 17/02/2011 - 6.4

Přijaté texty :

P7_TA(2011)0064

Přijaté texty
PDF 225kWORD 60k
Čtvrtek, 17. února 2011 - Štrasburk
Situace v Egyptě
P7_TA(2011)0064RC-B7-0120/2011

Usnesení Evropského parlamentu ze dne 17. února 2011 o situaci v Egyptě

Evropský parlament,

–  s ohledem na svá předchozí usnesení o Egyptě,

–  s ohledem na Mezinárodní pakt o občanských a politických právech z roku 1966, který Egypt ratifikoval v roce 1982,

–  s ohledem na prohlášení Evropské rady ze dne 4. února 2011 o Egyptě a středomořském regionu,

–  s ohledem na závěry Rady ze dne 31. ledna 2011 o Egyptě,

–  s ohledem na společné prohlášení předsedy Evropské rady Hermana Van Rompuye, předsedy Evropské komise Josého Manuela Barrosa a vysoké představitelky EU Catherine Ashtonové ze dne 11. února 2011 o posledním vývoji v Egyptě,

–  s ohledem na prohlášení předsedy Evropského parlamentu Jerzyho Buzka ze dne 11. února 2011 o odstoupení prezidenta Husního Mubáraka z funkce,

–  s ohledem na prohlášení předsedy Evropské rady Hermana Van Rompuye ze dne 29. ledna 2011 o situaci v Egyptě,

–  s ohledem na prohlášení vysoké představitelky EU Catherine Ashtonové ze dne 4. února, 3. února, 28. ledna a 27. ledna 2011 o Egyptě a ze dne 6. prosince 2010 o volbách do Lidového shromáždění Egypta,

–  s ohledem na páté prohlášení nejvyšší rady egyptských ozbrojených sil ze dne 13. února 2011,

–  s ohledem na sdělení Komise nazvané „Hodnocení evropské politiky sousedství v roce 2009: zpráva o pokroku Egypta“ (KOM(2010)0207 – SEK(2010)0517),

–  s ohledem na společné rozhodnutí Egypta a EU z dubna 2009 usilovat o posílení vzájemných vztahů ve znění navržené Egyptem v roce 2008,

–  s ohledem na dohodu o přidružení mezi EU a Egyptem z roku 2004 a na akční plán dohodnutý v roce 2007,

–  s ohledem na vývoj evropské politiky sousedství (EPS) od roku 2004, a zejména na zprávy Komise o pokroku při uskutečňování této politiky,

–  s ohledem na obecné zásady EU týkající se obhájců lidských práv z června 2004, které byly aktualizovány v roce 2008,

–  s ohledem na čl. 110 odst. 4 jednacího řádu,

A.  vzhledem k tomu, že při demonstracích, k nimž došlo v poslední době v několika arabských zemích v severní Africe a na Blízkém východě, byly požadovány politické, ekonomické a sociální reformy a že tyto demonstrace vyjadřovaly silnou touhu široké veřejnosti po svobodě, skutečné demokracii a lepších životních podmínkách pro občany,

B.  vzhledem k tomu, že egyptský prezident Husní Mubárak dne 11. února 2011 odstoupil ze své funkce; vzhledem k tomu, že jeho pravomoci převzala Nejvyšší rada ozbrojených sil; vzhledem k tomu, že Nejvyšší rada požádala vládu, kterou nedávno jmenoval prezident Mubárak, aby pokračovala ve výkonu svých funkcí až do vytvoření nové vlády, slíbila předat moc do rukou civilní vlády vzešlé z voleb a přijala důležitá rozhodnutí, jak uvádí ve svém pátém prohlášení ze dne 13. února 2011,

C.  vzhledem k tomu, že na všeobecné volání po svobodě, skutečné demokracii a sociální spravedlnosti v Egyptě lze reagovat jen okamžitým zahájením vážného a otevřeného dialogu za účasti všech politických a společenských sil, které vyznávají demokracii, obhajují právní stát a dodržují lidská práva a základní svobody, přičemž tento dialog by měl vyústit ve skutečné a významné reformy,

D.  vzhledem k tomu, že proti mírovým protestům proti egyptskému režimu násilně zakročila policie, která při zásahu použila slzný plyn, vodní děla, gumové projektily i ostré náboje, a že na demonstranty útočili ozbrojení jednotlivci a provládní domobrana, což vyústilo v usmrcení stovek osob; vzhledem k tomu, že byly zatčeny a zadrženy stovky lidí, včetně obhájců lidských práv, novinářů a právníků,

E.  vzhledem k tomu, že egyptská vláda přistoupila k nebývalému opatření, kdy zablokovala internet, aby umlčela demonstranty a omezila svobodu projevu svého lidu; vzhledem k tomu, že vojenská policie uzavřela mediální a právní centra, jako je Al-Džazíra a Právní centrum Hašíma Mubáraka,

F.  vzhledem k tomu, že podpora dodržování demokracie, lidských práv a občanských svobod patří mezi základní zásady a cíle EU a představuje společný základ pro rozvoj evropsko-středomořské oblasti; vzhledem k tomu, že evropsko-středomořské partnerství se zaměřovalo hlavně na hospodářské reformy, a proto nebylo schopné dosáhnout nezbytných politických a institucionálních reforem; vzhledem k tomu, že Unie pro středomoří, která měla posílit politiku EU v této středomořské oblasti, se ukázala být neúčinná, pokud jde o rozptýlení rostoucí nedůvěry a uspokojení základních potřeb obyvatelstva,

G.  vzhledem k tomu, že snaha o stabilitu ve vztazích EU a jejích členských států s jižními sousedy v uplynulých letech často zastiňovala hodnoty demokracie, sociální spravedlnosti a lidských práv; vzhledem k tomu, že doložky o lidských právech obsažené v dohodách o přidružení by se měly systematicky opírat o mechanismus, kterým by bylo zajištěno jejich provádění; přihlížeje v této souvislosti k probíhající a nezbytné revizi evropské politiky sousedství,

H.  vzhledem k tomu, že Evropský parlament opakovaně vyzýval ke zrušení výjimečného stavu, který trvá od roku 1981, k posílení demokracie a k respektování lidských práv a základních svobod v Egyptě,

I.  vzhledem k tomu, že Egypt je klíčovým partnerem EU na Blízkém východě; vzhledem k tomu, že EU by měla svou podporou obnovy země přispět k vytvoření demokratického, prosperujícího a stabilního Egypta,

J.  vzhledem k tomu, že Egypt zastává aktivní a zásadní úlohu v podpoře blízkovýchodního mírového procesu a v usmíření mezi Palestinci; vzhledem k tomu, že Nejvyšší rada ozbrojených sil potvrdila, že Egypt se zavazuje provádět veškeré mezinárodní dohody a pakty, jichž je smluvní stranou,

1.  vyjadřuje svoji solidaritu s egyptským lidem, vyjadřuje uznání jeho odvaze a odhodlání, přičemž si obzvláště cení úlohy mladé generace, a silně podporuje jeho legitimní snahy o demokratizaci;

2.  důrazně odsuzuje násilí a nepřiměřené použití síly proti protestujícím a vyjadřuje hluboké politování nad tím, že došlo ke značným ztrátám na životech a že velké množství lidí bylo zraněno; vyjadřuje soustrast rodinám obětí; požaduje, aby byly události, které vedly k úmrtí, zranění a uvěznění osob, nezávisle prošetřeny a aby byly osoby, které jsou za ně zodpovědné, předány spravedlnosti;

3.  vyzývá k okamžitému a bezpodmínečnému propuštění všech účastníků pokojných protestů, vězňů svědomí, egyptských i mezinárodních obhájců lidských práv, novinářů a právníků; v této souvislosti naléhavě žádá egyptské orgány, aby okamžitě sdělily místo pobytu těchto zadržených a zajistily, že budou chráněni před všemi formami mučení či před jiným špatným zacházením;

4.  domnívá se, že odstoupením prezidenta Husního Mubáraka začala nová fáze politické transformace Egypta; žádá, aby byl bezodkladně zahájen skutečný a otevřený celostátní politický dialog, do něhož se zapojí všichni klíčoví političtí činitelé a zástupci občanské společnosti a který připraví půdu pro zrušení výjimečného stavu, přezkum ústavy a volebního zákona, svobodné a spravedlivé volby, jmenování demokraticky zvolené civilní vlády a ustavení skutečné demokracie v Egyptě;

5.  vyzývá egyptské ozbrojené síly, aby konstruktivně přispěly k tomu, že nedojde k dalšímu násilí, a aby usnadnily proces politické transformace; bere na vědomí rozhodnutí Nejvyšší rady ozbrojených sil pozastavit platnost ústavy, rozpustit parlament, ustavit výbor pro změnu článků ústavy, jenž má mít i nezávislé členy, uspořádat o těchto změnách všeobecné referendum a uspořádat parlamentní a prezidentské volby; žádá opětovně demokratický proces, do něhož by se zapojili všichni političtí činitelé a zástupci občanské společnosti s cílem dosáhnout celonárodního konsenzu;

6.  zdůrazňuje, že je důležité obnovit bezodkladně chod všech komunikačních sítí včetně internetu a plně dodržovat svobodu informací, projevu a sdružování v Egyptě;

7.  vyjadřuje silnou podporu reformám, které povedou k zavedení demokracie, právního státu a sociální spravedlnosti v Egyptě; znovu vyzývá ke zrušení výjimečného stavu; opětovně zdůrazňuje význam řádné veřejné správy, boje proti korupci a dodržování lidských práv a základních svobod v Egyptě, se zvláštním důrazem na svobodu svědomí, náboženského vyznání a myšlení, svobodu projevu, svobodu tisku a sdělovacích prostředků, svobodu sdružování, práva žen a rovnost pohlaví, ochranu menšin a boj proti diskriminaci na základě sexuální orientace;

8.  zdůrazňuje, že je důležité podstatně urychlit hospodářské a sociální reformy v Egyptě, neboť svoboda, hospodářský rozvoj a vyšší životní úroveň jsou nezbytnými předpoklady pro politickou a sociální stabilitu v zemi;

9.  vyzývá EU a její členské státy, aby aktivně podporovaly rychlý přechod Egypta k mírové, pluralitní a spravedlivé společnosti; sdílí v širším kontextu názor Evropské rady, že EU by měla plně podporovat transformační procesy v tomto regionu vedoucí k demokratické správě, pluralismu, zlepšení příležitostí pro hospodářskou prosperitu a sociální začleňování a k posílení regionální stability;

10.  vyzývá EU, členské státy, politické strany a nadace, aby demokratickým politickým silám a organizacím občanské společnosti v Egyptě pomáhaly se zorganizovat, aby se mohly plně zapojit do demokratizačního procesu; vyzývá egyptské orgány, aby zabránily tomu, aby se koptské křesťanské komunity staly obětí současných událostí, a aby všem náboženským komunitám zajistily život v míru a možnost vyznávat svou víru v celé zemi;

11.  vyzývá vysokou představitelku, aby podpořila zřízení pracovní skupiny za účasti Evropského parlamentu, která by naplňovala potřebu podpořit proces přechodu k demokracii, kterou vyjádřili aktivisté usilující o demokratickou změnu, zejména pokud jde o svobodné a demokratické volby a vytváření institucí, včetně vybudování nezávislého soudnictví; žádá vysokou představitelku, aby přechod k demokracii podpořila i vysláním mise pro sledování průběhu nadcházejících voleb;

12.  vítá prováděcí rozhodnutí Rady 2011/79/SZBP a její nařízení (EU) č. 101/2011 ze dne 4. února 2011(1), kterými se zmrazují aktiva vlastněná nebo kontrolovaná osobami, u nichž existuje podezření, že zpronevěřily státní finanční prostředky v Tunisku, a osobami s nimi spojenými, a vyzývá Radu, aby stejná opatření přijala také pro všechny odpovědné osoby v Egyptě;

13.  zdůrazňuje, že události v Egyptě a v jiných zemích tohoto regionu znovu ukazují na naléhavou potřebu vypracovat ambicióznější a účinnější politiky a nástroje a posílit jejich rozpočtové prostředky, s cílem povzbudit a podpořit politické, hospodářské a sociální reformy v jižním sousedství EU; zdůrazňuje, že probíhající strategický přezkum evropské politiky sousedství musí odrážet současný vývoj v regionu a musí předložit nové, zdokonalené metody vedoucí ke splnění potřeb a tužeb daných národů; požaduje její lepší koordinaci s ostatními politikami EU uplatňovanými vůči těmto zemím;

14.  opakuje svůj požadavek, aby EU přezkoumala svou politiku v oblasti podpory demokracie a lidských práv s cílem vytvořit pro všechny dohody se třetími zeměmi prováděcí mechanismus k doložce o lidských právech; trvá na tom, že přezkum evropské politiky sousedství musí upřednostnit kritéria týkající se nezávislosti soudů, dodržování základních svobod, plurality a svobody tisku a boje proti korupci; poukazuje v této souvislosti na to, že současné akční plány musí být důkladně přezkoumány a musí zahrnovat jasně vymezené priority doprovázené pobídkami motivujícími k politickým reformám; vyzývá Radu, aby definovala soubor politických kritérií, které musí země v rámci evropské politiky sousedství splnit, aby získaly tzv. rozšířený status;

15.  domnívá se, že úloha, kterou mohou v tomto ohledu sehrát finanční nástroje EU pro vnější činnost v tomto regionu, zejména evropský nástroj sousedství a partnerství (ENPI), evropský nástroj pro demokracii a lidská práva (EIDHR) a také nástroj stability, je klíčová, a vyzývá k jejich posílení s cílem umožnit, aby byly za těchto výjimečných okolností efektivně a soudržně využity; žádá vysokou představitelku, aby plně využívala veškeré finanční nástroje EU pro vnější činnost, včetně evropského nástroje pro demokracii a lidská práva; zdůrazňuje, že musí být zajištěna demokratická kontrola těchto finančních nástrojů ze strany Evropského parlamentu; zdůrazňuje rovněž, že je důležité neodkladně řešit otázku růstu cen potravin a v obecné rovině také potravinové zabezpečení a rozvoj venkova;

16.  vyzývá Unii pro Středomoří, aby urychleně projednala současné události a aby v reakci na ně předložila návrhy týkající se nejlepších způsobů podpory demokracie a lidských práv v jejích členských státech a ve středomořském regionu a případných reforem, které by posílily její vlastní úlohu a učinily by její činnost efektivnější; vyzývá Evropsko-středomořskou nadaci Anny Lindhové, aby v zájmu podpory občanství a participace bezodkladně a aktivně zapojila do mobilizace občanské společnosti v evropsko-středomořské oblasti;

17.  bere na vědomí, že Egypt má v arabském světě a v rámci blízkovýchodního mírového procesu klíčové postavení, a uznává důležitost mírové dohody s Izraelem; vyzývá Egypt, aby i nadále plnil aktivní a konstruktivní úlohu v úsilí o dosažení trvalého míru na Blízkém východě, se zvláštním zřetelem k izraelsko-palestinskému konfliktu a palestinskému usmíření, a žádá, aby zůstala zachována egyptsko-izraelská mírová dohoda; vítá prohlášení Nejvyšší rady ozbrojených sil, která potvrdila, že Egypt hodlá provádět veškeré mezinárodní dohody a pakty, jichž je smluvní stranou;

18.  pověřuje svého předsedu, aby předal toto usnesení Radě, Komisi, místopředsedkyni Komise / vysoké představitelce Unie pro zahraniční věci a bezpečnostní politiku, parlamentům a vládám členských států a egyptským orgánům.

(1) Úř. věst. L 31, 5.2.2011, s. 40 a 1.

Právní upozornění - Ochrana soukromí