Hakemisto 
 Edellinen 
 Seuraava 
 Koko teksti 
Menettely : 2011/2555(RSP)
Elinkaari istunnossa
Asiakirjojen elinkaaret :

Käsiteltäväksi jätetyt tekstit :

RC-B7-0120/2011

Keskustelut :

Äänestykset :

PV 17/02/2011 - 6.4

Hyväksytyt tekstit :

P7_TA(2011)0064

Hyväksytyt tekstit
PDF 126kWORD 52k
Torstai 17. helmikuuta 2011 - Strasbourg
Egyptin tilanne
P7_TA(2011)0064RC-B7-0120/2011

Euroopan parlamentin päätöslauselma 17. helmikuuta 2011 Egyptin tilanteesta

Euroopan parlamentti, joka

–  ottaa huomioon aiemmat Egyptiä koskevat päätöslauselmansa,

–  ottaa huomioon kansalaisoikeuksia ja poliittisia oikeuksia koskevan YK:n kansainvälisen yleissopimuksen vuodelta 1966, jonka Egypti on ratifioinut 1982,

–  ottaa huomioon Eurooppa-neuvoston 4. helmikuuta 2011 antaman julkilausuman Egyptistä ja lähialueista,

–  ottaa huomioon 31. tammikuuta 2011 annetut neuvoston päätelmät Egyptistä,

–  ottaa huomioon Eurooppa neuvoston puheenjohtajan Herman Van Rompuyn, Euroopan komission puheenjohtajan José Manuel Barroson ja EU:n korkean edustajan Catherine Ashtonin 11. helmikuuta 2011 antaman yhteisen lausuman Egyptin tapahtumista,

–  ottaa huomioon Eurooppa-parlamentin puhemiehen Jerzy Buzekin 11. helmikuuta 2011 antaman lausuman presidentti Hosni Mubarakin eroamisesta,

–  ottaa huomioon Eurooppa-neuvoston puheenjohtajan Herman Van Rompuyn 29. tammikuuta 2011 antaman lausunnon Egyptin tilanteesta,

–  ottaa huomioon EU:n korkean edustajan Catherine Ashtonin 4. helmikuuta, 3. helmikuuta, 28. tammikuuta ja 27. tammikuuta 2011 antamat julkilausumat Egyptin tilanteesta sekä 6. joulukuuta 2010 antaman julkilausuman Egyptin parlamenttivaaleista,

–  ottaa huomioon Egyptin armeijan korkeimman neuvoston 13. helmikuuta 2011 antaman viidennen julkilausuman,

–  ottaa huomioon komission antaman tiedonannon ”Euroopan naapuruuspolitiikan täytäntöönpano vuonna 2009: Egyptiä koskeva seurantakertomus” (KOM(2010)0207 – SEC(2010)0517),

–  ottaa huomioon EU:n ja Egyptin huhtikuussa 2009 tehdyn yhteisen päätöksen suhteidensa parantamisesta, mitä Egypti oli ehdottanut vuonna 2008,

–  ottaa huomioon Euroopan unionin ja Egyptin assosiaatiosopimuksen vuodelta 2004 ja toimintasuunnitelman, josta sovittiin vuonna 2007,

–  ottaa huomioon Euroopan naapuruuspolitiikan (ENP) kehityksen vuodesta 2004 ja erityisesti komission kertomukset sen toteuttamisessa saavutetusta edistymisestä,

–  ottaa huomioon vuonna 2004 määritellyt ja vuonna 2008 päivitetyt ihmisoikeuksien puolustajien hyväksi toteutettavat EU:n toimet,

–  ottaa huomioon työjärjestyksen 110 artiklan 4 kohdan,

A.  ottaa huomioon, että viimeaikaisissa mielenosoituksissa Pohjois-Afrikan arabimaissa ja Lähi-idässä on vaadittu poliittisia, taloudellisia ja sosiaalisia uudistuksia ja tuotu päättäväisesti esiin vapautta, todellista demokratiaa ja kansalaisten elinolosuhteiden parantamista koskevat kansan vaatimukset,

B.  ottaa huomioon, että Egyptin presidentti Hosni Mubarak luopui vallasta 11. helmikuuta 2011; ottaa huomioon, että hänen toimivaltuutensa on siirretty Armeijan korkeimmalle neuvostolle; ottaa huomioon, että korkein neuvosto on pyytänyt presidentti Mubarakin äskettäin nimittämää hallitusta jatkamaan toimintaansa kunnes uusi hallitus on muodostettu, pyytänyt luovuttamaan vallan valitulle siviilihallitukselle ja tehnyt tärkeitä päätöksiä, kuten 13. helmikuuta 2011 annetussa viidennessä julkilausumassa ilmoitetaan,

C.  katsoo, että vapautta, todellista demokratiaa ja yhteiskunnallista oikeudenmukaisuutta Egyptissä koskeviin kansan vaatimuksiin vastaaminen edellyttää välitöntä, vakavaa ja avointa vuoropuhelua, johon osallistuvat kaikki demokraattiset poliittiset ja yhteiskunnalliset voimat, oikeusvaltion periaatteiden noudattamista sekä ihmisoikeuksien ja perusvapauksien kunnioittamista, ja että tämän vuoropuhelun olisi johdettava todellisiin ja merkittäviin uudistuksiin,

D.  ottaa huomioon, että poliisi on vastannut väkivaltaisesti Egyptin hallituksen vastaisiin rauhanomaisiin mielenosoituksiin käyttämällä kyynelkaasua ja kumiluoteja ja lähettämällä mielenosoittajien kimppuun aseistettuja yksityishenkilöitä ja hallitusta kannattavia aktivisteja, mikä on aiheuttanut satojen ihmisten kuoleman, panee merkille, että satoja ihmisiä, heidän joukossaan ihmisoikeusaktivisteja, journalisteja ja lakimiehiä, on pidätetty tai otettu säilöön,

E.  katsoo, että Egyptin hallitus on toiminut ennenkuulumattomasti sulkiessaan internetin voidakseen hiljentää mielenosoittajat ja rajoittaa egyptiläisten sananvapautta; ottaa huomioon, että sotilaspoliisi sulki sellaiset keskukset kuten Al Jazeeran ja Hisham Mubarak Law Centren,

F.  ottaa huomioon, että demokratian, ihmisoikeuksien ja kansalaisvapauksien kunnioittaminen kuuluu Euroopan unionin perusperiaatteisiin ja -tavoitteisiin ja muodostaa yhteisen perustan Euro–Välimeri-alueen kehittämiselle, ottaa huomioon, että Euro–Välimeri-kumppanuus on pääasiassa keskittynyt taloudellisiin uudistuksiin ja sen puitteissa ei ole pystytty toteuttamaan tarvittavia poliittisia ja institutionaalisia uudistuksia; toteaa, että Välimeren unioni, jonka oli tarkoitus tehostaa EU:n politiikkaa Välimeren alueella, ei ole kyennyt vastustamaan kasvavaa epäluuloa eikä tyydyttämään alueen asukkaiden perustarpeita,

G.  katsoo, että EU:n ja sen jäsenvaltioiden suhteissa eteläisiin naapureihinsa pyrkimys vakauteen on menneinä vuosina usein jättänyt varjoonsa demokraattiset arvot, sosiaalisen oikeudenmukaisuuden ja ihmisoikeudet; ottaa huomioon, että assosiaatiosopimusten ihmisoikeuslausekkeita olisi tuettava järjestelmällisesti kyseisten lausekkeiden täytäntöönpanoa koskevalla mekanismilla; ottaa huomioon, että tässä yhteydessä on jatkuvasti tarpeen tarkistaa naapuruuspolitiikkaa,

H.  ottaa huomioon vaatineensa toistuvasti vuodesta 1981 lähtien voimassa olleen hätätilan lakkauttamista, demokratian lujittamista sekä ihmisoikeuksien ja perusvapauksien noudattamista Egyptissä,

I.  ottaa huomioon, että Egypti on Euroopan unionin tärkeä kumppani Lähi-idässä ja että Euroopan unionin olisi osaltaan vaikutettava demokraattisen, vauraan ja vakaan Egyptin syntyyn kannustamalla ja tukemalla maan uudistumista,

J.  ottaa huomioon, että Egyptillä on aktiivinen ja ratkaisevan tärkeä rooli Lähi-idän rauhanprosessin tukemisessa ja palestiinalaisten sisäisen sovinnon etsimisessä; ottaa huomioon, että armeijan korkein neuvosto on vahvistanut Egyptin sitoutumisen kaikkien niiden kansainvälisten sopimusten ja yleissopimusten noudattamiseen, joiden osapuolena se on,

1.  ilmaisee solidaarisuutensa Egyptin kansaa kohtaan, kiittää egyptiläisten ja erityisesti nuoren sukupolven rohkeutta ja päättäväisyyttä ja tukee voimakkaasti heidän oikeutettuja demokraattisia pyrkimyksiään;

2.  tuomitsee voimakkaasti mielenosoittajiin kohdistuneen väkivallan ja heitä vastaan käytetyn suhteettoman voiman ja pahoittelee syvästi, että useita ihmishenkiä on tämän seurauksena menetetty ja että loukkaantuneiden määrä on suuri; esittää suruvalittelunsa uhrien omaisille; kehottaa tekemään puolueettoman tutkimuksen tapahtumista, jotka ovat johtaneet siihen, että ihmisiä on kuollut, haavoittunut ja heitä on vangittu, ja kehottaa saattamaan vastuussa olevat oikeuden eteen;

3.  kehottaa välittömästi ja ehdoitta vapauttamaan kaikki rauhanomaiset mielenosoittajat, mielipidevangit, egyptiläiset ja kansainväliset ihmisoikeuksien puolustajat, journalistit ja lakimiehet; kehottaa Egyptin viranomaisia ilmoittamaan viipymättä pidätettyjen olinpaikat ja varmistamaan, että heitä ei kiduteta eikä kohdella muutenkaan kaltoin;

4.  katsoo, että presidentti Hosni Mubarakin luopuminen vallasta käynnisti uuden vaiheen Egyptin poliittisessa muutoksessa; kehottaa käynnistämään välittömästi todellisen ja avoimen kansallisen poliittisen vuoropuhelun, johon osallistuvat kaikki keskeiset poliittiset ja kansalaisyhteiskunnan toimijat, ja jonka tavoitteena on valmistella hätätilan poistamista, perustuslain uudistamista ja vaalilakia, vapaita ja oikeudenmukaisia vaaleja, demokraattisesti valittua siviilihallitusta ja todellista demokratiaa Egyptissä;

5.  kehottaa Egyptin armeijaa toimimaan rakentavassa roolissa enempää väkivaltaa välttäen ja helpottamaan poliittista prosessia; panee merkille armeijan korkeimman neuvoston päätökset perustuslain kumoamisesta, parlamentin hajottamisesta, perustuslain artikloja muuttavan komitean, johon on kuuluttava riippumattomia jäseniä, perustamisesta, kansanäänestyksen pitämisestä näistä muutoksista ja parlamentti- ja presidentinvaalien järjestämisestä; kehottaa jälleen käynnistämään demokraattisen prosessin, jossa kaikki poliittiset ja kansalaisyhteiskunnan toimijat ovat mukana, jotta päästään kansalliseen yksimielisyyteen;

6.  korostaa, että on tärkeää palauttaa viipymättä tietoliikenneverkkojen toiminta, internet mukaan luettuna, ja täysimääräisesti kunnioittaa tiedonvälityksen vapautta, sananvapautta ja kokoontumisvapautta Egyptissä;

7.  ilmaisee voimakkaan tukensa demokratiaa, oikeusvaltion periaatetta ja sosiaalista oikeudenmukaisuutta edistäville uudistuksille Egyptissä; vaatii edelleen hätätilan lakkauttamista; korostaa, että on tärkeää lujittaa hyvää hallintotapaa, korruption torjuntaa ja ihmisoikeuksien ja perusvapauksien kunnioittamista Egyptissä ja kiinnittää erityistä huomiota omantunnon-, uskonnon- ja ajatuksenvapauteen, sananvapauteen, lehdistönvapauteen ja tiedotusvälineiden vapauteen, yhdistymisvapauteen, naisten oikeuksiin, sukupuolten tasa-arvoon, vähemmistöjen suojeluun sekä sukupuoliseen suuntautumiseen perustuvaan syrjintään;

8.  korostaa, että on tärkeää nopeuttaa huomattavasti Egyptin taloudellisia ja sosiaalisia uudistuksia, koska vapaus, taloudellinen kehitys ja elintason kohentaminen ovat välttämättömiä maan poliittiselle ja sosiaaliselle vakaudelle;

9.  kehottaa EU:ta ja sen jäsenvaltioita tukemaan aktiivisesti nopeaa siirtymistä kohti rauhanomaista, moniarvoista ja oikeudenmukaista Egyptiä; tukee Eurooppa-neuvoston näkemystä, että Euroopan unionin pitäisi antaa täysi tukensa alueen siirtymäprosesseille, joilla edistetään demokraattisen hallintotavan luomista, moniarvoisuutta, parempia mahdollisuuksia taloudelliseen vaurauteen ja sosiaaliseen osallisuuteen sekä alueellisen vakauden vahvistamiseen;

10.  kehottaa EU:ta, jäsenvaltioita, poliittisia puolueita ja säätiöitä auttamaan Egyptin demokraattisia poliittisia voimia ja kansalaisyhteiskunnan järjestöjä järjestäytymään, jotta ne voivat osallistua täysimääräisesti demokratiaan siirtymiseen; kehottaa Egyptin viranomaisia huolehtimaan siitä, etteivät koptikristittyjen yhteisöt joudu kärsimään nykyisestä tilanteesta ja että kaikki uskonnolliset yhteisöt voivat elää rauhassa ja vapaasti harjoittaa uskontoaan kaikkialla maassa;

11.  kehottaa korkeaa edustajaa ottamaan asiakseen sellaisen työryhmän muodostamisen, johon myös Euroopan parlamentti kuuluisi ja joka voi vastata demokraattisen muutoksen kannattajien ilmaisemaan tarpeeseen saada tukea demokraattiselle siirtymäprosessille, erityisesti vapaille ja demokraattisille vaaleille ja yhteiskunnan rakenteiden, kuten riippumattoman oikeuslaitoksen, kehittämiselle; kehottaa korkeaa edustajaa tukemaan demokraattista muutosta myös lähettämällä vaalitarkkailuvaltuuskunnan tuleviin vaaleihin;

12.  pitää myönteisinä neuvoston täytäntöönpanopäätöstä 2011/79/YUTP ja 4. helmikuuta 2011 annettua neuvoston asetusta (EU) N:o 101/2011(1), joilla jäädytetään Tunisian valtionvarojen väärinkäyttöön syyllistyneiden henkilöiden ja heidän kanssaan yhteistyössä toimineiden henkilöiden varat, ja kehottaa neuvostoa toimimaan samalla tavalla kaikkien vastuuhenkilöiden suhteen Egyptissä;

13.  tähdentää, että tapahtumat Egyptissä ja muissa alueen maissa korostavat jälleen pikaista tarvetta luoda entistä kunnianhimoisempia ja tehokkaampia toimintapolitiikkoja ja välineitä ja vahvistaa niiden budjetointia, jotta voidaan rohkaista ja tukea poliittisia, taloudellisia ja sosiaalisia uudistuksia EU:n eteläisessä naapurustossa; korostaa, meneillään olevan Euroopan naapuruuspolitiikan strategisen tarkistamisen yhteydessä on heijasteltava nykyisiä tapahtumia alueella ja laadittava uusia tehostettuja tapoja kansan tarpeiden ja pyrkimysten huomioon ottamiseksi; kehottaa koordinoimaan entistä paremmin Euroopan unionin politiikkaa suhteessa kyseisiin maihin;

14.  toistaa vaatimuksensa, että Euroopan unioni tarkistaa demokratian ja ihmisoikeuksien tukemista koskevaa politiikkaansa ihmisoikeuslausekkeen täytäntöönpanomekanismin luomiseksi kaikissa kolmansien maiden kanssa tehtävissä sopimuksissa; vaatii, että Euroopan naapuruuspolitiikan tarkistamisessa on annettava etusija kriteereille, jotka koskevat oikeuslaitoksen riippumattomuutta, perusvapauksien, moniarvoisuuden ja lehdistön vapauden kunnioittamista ja korruption torjuntaa; korostaa, että nykyisiä toimintasuunnitelmia on tarkistettava perusteellisesti ja että niihin on sisällytettävä poliittisia uudistuksia koskevia painopisteitä ja kannustimia; kehottaa neuvostoa määrittelemään poliittisia ehtoja, jotka naapuruuspolitiikkaan osallistuvien maiden on täytettävä edistyneen maan aseman saadakseen;

15.  pitää erittäin tärkeänä alueen ulkoisiin toimiin tarkoitettuja EU:n rahoitusvälineitä, kuten eurooppalaisen naapuruuden ja kumppanuuden väline, demokratiaa ja ihmisoikeuksia koskeva eurooppalainen rahoitusväline ja vakausväline, ja kehottaa vahvistamaan niitä, jotta voidaan varmistaa niiden tehokas ja johdonmukainen käyttö tällaisissa poikkeusolosuhteissa; pyytää korkeaa edustajaa käyttämään täysimääräisesti hyväksi kaikkia merkityksellisiä EU:n ulkoisen rahoituksen välineitä, kuten demokratiaa ja ihmisoikeuksia koskevaa eurooppalaista rahoitusvälinettä; korostaa, että on varmistettava näiden rahoitusvälineiden demokraattinen valvonta, josta huolehtii Euroopan parlamentti; korostaa myös, että on tärkeää puuttua pikaisesti elintarvikkeiden hinnannousuun ja yleisemmin elintarvikehuoltoon ja maaseudun kehittämiseen;

16.  kehottaa Välimeren unionia pikaisesti pohtimaan viimeaikaisia tapahtumia ja toimimaan niiden pohjalta, jotta voidaan tehdä ehdotuksia siitä, miten edistetään parhaiten demokratiaa ja ihmisoikeuksia sen jäsenvaltioissa ja alueella, ja mahdollisia uudistuksia, jotta sen omasta roolista tulee entistä vahvempi ja tehokkaampi; kehottaa Anna Lindhin Euro–Välimeri-säätiötä toimimaan kiireellisesti ja aktiivisesti niin, että Euro–Välimeri-alueen kansalaisyhteiskunta saadaan liikkeelle edistämään kansalaisuutta ja osallistumista;

17.  tunnustaa Egyptin merkittävän roolin arabimaailmassa ja Lähi-idän rauhanprosessissa sekä Israelin kanssa tehdyn rauhansopimuksen merkityksen; kehottaa Egyptiä pitämään kiinni sitoumuksistaan ja toimimaan aktiivisesti ja rakentavasti kestävän rauhan saamiseksi Lähi-itään keskittyen erityisesti Israelin ja palestiinalaisten välisen konfliktin sovitteluun ja kehottaa myös pitämään voimassa Egyptin ja Israelin välisen rauhansopimuksen; ottaa huomioon armeijan korkeimman neuvoston julkilausuman, jonka mukaan Egypti on sitoutunut noudattamaan kaikkia niitä kansainvälisiä sopimuksia ja yleissopimuksia, joiden osapuolena se on;

18.  kehottaa puhemiestä välittämään tämän päätöslauselman neuvostolle, komissiolle, komission varapuheenjohtajalle / unionin ulkoasioiden ja turvallisuuspolitiikan korkealle edustajalle, jäsenvaltioiden hallituksille ja parlamenteille ja Egyptin viranomaisille.

(1) EUVL L 31, 5.2.2011, s. 40.

Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö