Seznam 
 Předchozí 
 Další 
 Úplné znění 
Postup : 2011/2532(RSP)
Průběh na zasedání
Stadia dokumentu na zasedání :

Předložené texty :

RC-B7-0129/2011

Rozpravy :

Hlasování :

PV 17/02/2011 - 6.5

Přijaté texty :

P7_TA(2011)0065

Přijaté texty
PDF 251kWORD 88k
Čtvrtek, 17. února 2011 - Štrasburk
Provádění strategie EU pro Podunají
P7_TA(2011)0065RC-B7-0129/2011

Usnesení Evropského parlamentu ze dne 17. února 2011 o uplatňování strategie EU pro Podunají

Evropský parlament,

–  s ohledem na článek 192 Smlouvy o fungování Evropské unie,

–  s ohledem na otázky k ústnímu zodpovězení položené Komisi o provádění strategie EU pro Podunají (O-00014/2011 - B7-0011/2011 a O-00029/2011 - B7-0013/2011),

–  s ohledem na své usnesení ze dne 21. ledna 2010 o evropské strategii pro Podunají(1),

–  s ohledem na sdělení Komisi ze dne 8. prosince 2010 o strategii Evropské unie pro Podunají (KOM(2010)0715) a její akční plán (SEC(2010)1489),

–  s ohledem na strategii EU pro region Baltského moře (KOM(2009)0248),

–  s ohledem na zasedání Evropské rady ve dnech 18.–19. června 2009, na němž Rada vyzvala Komisi, aby do roku 2010 vypracovala evropskou strategii pro Podunají (dále jen „EUSDR“),

–  s ohledem na své usnesení ze dne 24. března 2009 o zelené knize o územní soudržnosti a stavu jednání o budoucí reformě politiky soudržnosti(2),

–  s ohledem na své usnesení ze dne 26. října 2006 o podpoře vnitrozemské vodní dopravy: NAIADES, integrovaný evropský akční program pro vnitrozemskou vodní dopravu(3),

–  s ohledem na stanovisko Výboru regionů nazvané „Strategie EU pro Podunají“, které bylo předloženo v říjnu 2009,

–  s ohledem na stanovisko Výboru regionů nazvané „Bílá kniha Výboru regionů o víceúrovňové správě věcí veřejných“ (CdR 89/2009),

–  s ohledem na stanovisko Evropského hospodářského a sociálního výboru ke sdělení nazvanému „Spolupráce makroregionů. Rozšíření strategie pro oblast Baltského moře na další makroregiony v Evropě“ (ECO/251),

–  s ohledem na pracovní program Rady, který připravilo španělské, belgické a maďarské předsednictví,

–  s ohledem na úmluvy o ochraně životního prostředí uzavřené v Espoo, Aarhusu a Bernu,

–  s ohledem na rámcovou směrnici o vodě a na Helsinskou úmluvu,

–  s ohledem na bělehradskou úmluvu o režimu plavby na Dunaji,

–  s ohledem na čl. 115 odst. 5, a čl. 110 odst. 4 jednacího řádu,

A.  vzhledem k tomu, že Lisabonská smlouva uznává územní soudržnost jako cíl Evropské unie (článek 3 Smlouvy o EU);

B.  vzhledem k tomu, že makroregionální strategie jsou zaměřeny na lepší využívání stávajících zdrojů s cílem řešit otázky územního rozvoje a nalézat společné odpovědi na společné výzvy,

C.  vzhledem k tomu, že k větší účinnosti regionální politiky je třeba podpořit a rozvíjet myšlenku integrovaného přístupu, včetně vypracovávání strategií pro makroregiony, které budou představovat strategie na úrovni EU,

D.  vzhledem k tomu, že strategie pro oblast Baltského moře již obsahuje model pro koordinaci politik a financování EU v geopolitických územních jednotkách – makroregionech– definovaný na základě konkrétních kritérií,

E.  vzhledem k tomu, že Podunají zahrnující 14 evropských zemí a 115 milionů osob, jak členských států Unie, tak nečlenů – Německo, Rakousko, Slovensko, Českou republiku, Slovinsko, Maďarsko, Rumunsko, Bulharsko, Chorvatsko, Srbsko, Bosnu a Hercegovinu, Černou Horu, Moldavsko a Ukrajinu – je oblastí, v níž lze rozvíjet posílenou součinnost mezi různými politikami EU – politikou soudržnosti, dopravní politikou, hospodářskou politikou, energetickou politikou, politikou v oblasti životního prostředí, kulturní politikou, politikou v oblasti vzdělávání, zemědělskou politikou, rybářskou politikou, politikou rozšíření a politikou sousedství,

F.  vzhledem k tomu, že by proto strategie EU pro Podunají měla kombinovat a koordinovat hospodářské, ekologické, sociální a kulturní prvky,

G.  vzhledem k tomu, že tato strategie by měla významně přispět ke zlepšení víceúrovňové správy a zapojení partnerů a zástupců občanské společnosti působících v Podunají a mohla by v této oblasti zajistit prosperitu, udržitelný rozvoj, vytváření pracovních příležitostí a bezpečnost,

H.  vzhledem k tomu, že Podunají tvoří z historického hlediska významné propojení mezi západní a východní Evropou,

I.  vzhledem k tomu, že se po postupných rozšířeních EU Dunaj téměř stal vnitřní vodní cestou Evropské unie a že Podunají může významně přispět k zohlednění změn, k nimž došlo od těchto rozšíření,

J.  vzhledem k tomu, že Podunají tvoří vzájemně propojený makroregion s různorodými hospodářskými kapacitami,

K.  vzhledem k tomu, že hospodářský rozvoj Podunají významně zvýší hospodářské bohatství tohoto makroregionu a podpoří zaměstnanost,

L.  vzhledem k tomu, že kdyby se Podunají pokládalo za jediný makroregion, pomohlo by to překonat regionální rozdíly v hospodářské výkonnosti a zajistit integrovaný rozvoj,

M.  vzhledem k tomu, že dunajská delta a Budapešť, včetně břehů Dunaje, jsou od roku 1991 zapsány na seznamu světového dědictví UNESCO a v Podunají existuje několik zvláště chráněných oblastí a zvláštních oblastí ochrany v rámci sítě Natura 2000; vzhledem k tomu, že Dunaj a dunajská delta mají jedinečný a křehký ekosystém, který je domovem pro vzácné druhy rostlin ohrožené znečištěním,

1.  vítá, že Evropská komise schválila strategii pro Podunají, a podporuje akční plán, který ji doprovází, je založen na čtyřech pilířích (propojení Podunají, ochrana životního prostředí, budování prosperity a posílení Podunají) a reaguje na nutnost zlepšení mobility, energetické bezpečnosti, ochrany životního prostředí, sociálního a hospodářského rozvoje, kulturních výměn, bezpečnosti a civilní ochrany v podunajské oblasti;

2.  připomíná, že Evropský parlament vyzývá k přijetí této strategie již od roku 2008, a apeluje na maďarské předsednictví Rady Evropské unie a Evropskou radu, aby na červnovém zasedání Evropské rady podpořily strategii EU pro Podunají a co nejdříve zahájily její uplatňování;

3.  vítá především skutečnost, že tato strategie je výsledkem rozsáhlých konzultací se zúčastněnými stranami, k nimž patří nejen celostátní orgány a orgány regionální a místní samosprávy, ale také akademické a obchodní komunity a nevládní organizace, a zdůrazňuje, že tyto konzultace jsou důležitým faktorem, který rozhoduje o jejím úspěchu; vyzývá v tomto ohledu k ustavení fóra občanské společnosti v tomto regionu, které by sdružovalo veřejné a soukromé účastníky a umožňovalo jim podílet se na přípravě makroregionálních strategií;

4.  domnívá se, že územní rozměr strategie povede ke konkrétnímu rozvoji myšlenky územní soudržnosti, kterou Lisabonská smlouva staví na stejnou úroveň s hospodářskou a sociální soudržností, a vyzývá tudíž Komisi, aby se zapojila do aktivního dialogu o úloze a vlivu makroregionálních politik EU v období po roce 2013;

5.  zdůrazňuje, že zásadním přínosem makroregionálních strategií EU je víceúrovňová spolupráce a koordinace a zdokonalení strategického investování při využívání dostupných finančních prostředků, a nikoli dodatečně přidělených zdrojů; vyzdvihuje závěry švédského předsednictví týkající se skutečnosti, že se neplánuje zavádění nových orgánů, nových předpisů či nových rozpočtových prostředků;

6.  vyzývá členské státy a regiony, aby k zajištění maximální podpory této strategie využívaly strukturální fondy dostupné pro období 2007–2013, a to zejména na podporu vytváření pracovních příležitostí a hospodářského růstu v oblastech, jež nejvíce zasáhla hospodářská krize, a současně doporučuje, aby byly tam, kde je to opodstatněné, provedeny změny operačních programů v současném období programování; zdůrazňuje, že využívání zvláštních charakteristických vlastností tohoto regionu by mohlo vést k mnohem efektivnějšímu využívání strukturálních fondů a vytváření přidané hodnoty na regionální úrovni; zdůrazňuje, že nevyužité finanční prostředky by mohly být také zdrojem financování projektů týkajících se makroregionů;

7.  domnívá se, že rozšíření Evropské unie a také velké nadnárodní problémy, jako je hospodářská krize, ohrožení životního prostředí, udržitelná doprava, propojenost energetiky, udržitelnost zdrojů či ekologické využití vodních zdrojů, ukazují, že vzájemná závislost mezi jednotlivými státy roste, sektorové uvažování přestalo být vhodné a zřízení makroregionů v tomto kontextu otevírá nové, efektivnější perspektivy víceúrovňové spolupráce prostřednictvím přenesení integrovaného a koordinovaného přístupu k udržitelnému rozvoji na širší regionální úroveň a účinnějšího využívání obrovského potenciálu Podunají k rozvoji a k prevenci přírodních katastrof;

8.  zdůrazňuje tudíž, že by tato strategie měla být součástí cíle ,,evropská územní spolupráce„ (cíl 3) politiky soudržnosti a měla by vycházet z integrovaného, průřezového a územního přístupu zaměřeného na lepší koordinaci politik mezi různými úrovněmi správy na daném území, který by se také zaměřoval na relevantní otázky;

9.  zdůrazňuje, že soulad EUSDR s cíli strategie Evropa 2020 zajišťuje, že odpovídá evropským trendům rozvoje a závazku EU dosáhnout inteligentního a udržitelného růstu podporujícího začlenění;

10.  je přesvědčen, že pokud by strategie EU pro Podunají byla zaštítěna silnou politickou vůlí členských států, mohla by významně přispět k celkovému úspěchu a účinnosti evropské strategie pro hospodářské oživení po nedávném období hospodářské a finanční krize a dát nový impuls pro udržitelný růst na regionální, celostátní a evropské úrovni, a to nejen v rámci střední a jižní Evropy, ale také v mnohem širším zeměpisném kontextu;

11.  bere na vědomí značné dopady celosvětové finanční a hospodářské krize na všechny státy daného regionu, a zejména na země, jimiž Dunaj protéká; vyzývá všechny zúčastněné strany, aby navzdory krizi i nadále plně podporovaly strategii EU pro Podunají;

12.  zdůrazňuje, že Podunají je evropskou bránou na západní Balkán, a evropská strategie pro Podunají tedy nejen přispívá ke zlepšení sousedských vztahů ve střední a jihovýchodní Evropě, ale je rovněž přínosem pro politiku EU pro východní Evropu, a představuje tak skvělou příležitost pro celou Unii k upevnění její politické a hospodářské spolupráce s Balkánem, a přispívá tudíž k rozšíření a konsolidaci procesu evropské integrace v tomto regionu;

13.  zdůrazňuje, že strategie pro Podunají by se mohla společně s různými formami přeshraniční spolupráce, které zahrnuje, snadno stát podpůrným faktorem vytváření blahobytu, zlepšení životní úrovně a hospodářského, sociálního a ekologického rozvoje, podpořit místní a regionální úsilí a rozvojové potřeby a napomoci vytvoření silných přeshraničních vazeb, včetně malých projektů (programy na bázi mezilidských kontaktů) v různých oblastech, jako je kultura, vzdělávání, zaměstnanost, ochrana životního prostředí, průmyslové dodavatelské řetězce, projekty spolupráce mezi městy a nadnárodní iniciativy na modernizaci dopravy;

14.  domnívá se, že rozvoj rozsáhlých strategií, jako jsou strategie pro makroregiony, by měl obecně přispívat k posílení úlohy místní a regionální úrovně při provádění politiky EU;

15.  zdůrazňuje skutečnost, že nový makroregionální rámec spolupráce musí zajistit, že se přirozené znevýhodnění okrajových regionů přemění v přednosti a příležitosti a že bude vývoj těchto regionů stimulován;

16.  zdůrazňuje nutnost zapojit příslušné regionální a místní zúčastněné subjekty, jako je Rada dunajských měst a regionů, a občanskou společnost v Podunají do všech fází rozhodování (příprava, provádění, sledování, hodnocení) s cílem nalézt řešení pro společné výzvy, vybrat a efektivně provést konkrétní projekty a dosáhnout vytvoření mechanismu řádné správy věcí veřejných; naléhavě vyzývá příslušné vlády, aby podpořily a usnadnily opatření, jež by nevládním organizacím, obchodním sdružením a občanské společnosti umožnily aktivní účast, rovněž s ohledem na sítě žen a menšinové skupiny;

17.  doporučuje v této souvislosti zintenzívnit zapojení místních komunit tím, že se zavedou nástroje pro širší a cílenější komunikaci a konzultace, mimo jiné prostřednictvím místních sdělovacích prostředků (místní televizní stanice, rozhlas a tištěný a internetový denní tisk); navrhuje, aby byl vytvořen zvláštní internetový portál věnovaný strategii EU pro Podunají, který by fungoval jako fórum pro výměnu zkušeností ohledně současných a budoucích projektů realizovaných vnitrostátními a místními orgány, nevládními organizacemi a dalšími subjekty činnými v Podunají;

18.  připomíná, že zkušenosti získané při provádění strategie pro region Baltského moře přinesly výsledky v podobě transparentnosti rozhodovacího procesu, a to i v rámci přidělování prostředků EU;

19.  vybízí aktéry k tomu, aby projevili politickou vůli s cílem posílit důvěru občanů a zúčastněných stran v politické a místní orgány;

20.  domnívá se, že úspěšné uplatňování strategie EU pro Podunají závisí na schopnosti, možnostech a připravenosti měst zasáhnout do regionálního pracovního trhu prostřednictvím iniciativ a projektů, které vytvoří poptávku po místní pracovní síle, vytvoří základ pro inteligentní a ekologický růst a zlepší spolupráci mezi příhraničními regiony jednotlivých členských států; upozorňuje na nevyváženost v hospodářském vývoji a v oblasti inovací, která v Podunají existuje, a na nutnost zvýšit potenciál všech oblastí, včetně těch nejrozvinutějších, neboť i ty mohou napomoci rozvoji nejvíce znevýhodněných regionů; poukazuje na to, že je třeba podporovat nové oblasti s rozvojovým a inovačním potenciálem a využívat přidanou hodnotu strategie pro Baltské moře a strategie EU pro Podunají;

21.  v zájmu vytvoření integrovaného a dobře fungujícího energetického trhu vyzývá k rozvíjení energetické infrastruktury, energetické účinnosti a energií z obnovitelných zdrojů;

22.  bere na vědomí střednědobé a dlouhodobé prognózy, které uvádějí, že jižní oblasti Evropy, včetně členských států v jihovýchodní Evropě, budou obzvlášť výrazně postiženy důsledky změny klimatu; je přesvědčen, že strategie pro Podunají hraje v tomto ohledu důležitou úlohu a měla by být vypracovávána také s cílem zmírnit nežádoucí následky změny klimatu v Podunají, přičemž by se měla brát v úvahu složitá úloha a rysy sítě řek (zásobování vodou, ekologické aspekty, dopravní infrastruktura, zavlažování a zemědělský rozměr, chránění živočichové a rostliny atd.);

23.  poukazuje na skutečnost, že střední a jihovýchodní Evropa je z ekologického hlediska jednou z nejbohatších, ale zároveň i nejzranitelnějších oblastí Evropy s hodnotným ekosystémem vyznačujícím se velkou ekologickou rozmanitostí, a vyžaduje proto vysokou úroveň ochrany; vítá skutečnost, že cílem evropské strategie pro Podunají je vytvořit z Podunají obyvatelnou, udržitelnou a současně rozvinutou a prosperující oblast, a to řízením environmentálních rizik, jako jsou povodně a průmyslové znečištění, dohlížením na kvalitu i kvantitu vodních zdrojů a zajištěním jejich udržitelného využívání a ochranou biologické rozmanitosti, krajiny a kvality ovzduší a půdy; zdůrazňuje, že ochrana životního prostředí v Podunají je významným aspektem, který by měl stimulovat zodpovědný rozvoj zemědělství a venkova v regionu; požaduje zlepšení ekologické situace na Dunaji a zavedení opatření, která by se zaměřila na omezení znečištění a předcházení dalším únikům ropy a jiných toxických a škodlivých látek; zdůrazňuje, že dobrý ekologický stav Dunaje je podmínkou jakékoliv lidské činnosti na celé řece, a doporučuje, aby byly vzaty v potaz zejména cíle v oblasti životního prostředí;

24.  je přesvědčen, že opatření určená k zachování přirozené schopnosti povodí Dunaje zadržovat vodu při povodních a bránit opakovanému výskytu povodní jsou nejvhodnějším způsobem jak vyjít vstříc jedinečné křehkosti a zranitelnosti Podunají; vyzývá Komisi a členské státy, aby zajistily, že finanční prostředky EU nebudou použity na projekty, které nejsou v souladu s prováděním právních předpisů EU v oblasti životního prostředí;

25.  poukazuje na hospodářskou provázanost států v Podunají a zdůrazňuje význam investic do informačních a komunikačních technologií a do rozvoje malých a středních podniků a jejich výzkumných oddělení a také podpory inovací, podnikání a růstu znalostní ekonomiky s cílem zajistit udržitelný a účinný rozvoj;

26.  zdůrazňuje, že velmi slibnými oblastmi hospodářského růstu jsou rozvoj a investice do inteligentního hospodářství a že ekologicky šetrné technologie a ekologická modernizace jako například zvýšená energetická účinnost, obnovitelné zdroje energie a lepší nakládání s odpady mohou přispět k udržitelnému rozvoji tohoto regionu a ke snížení negativních environmentálních dopadů hospodářské činnosti;

27.  uznává důležitou úlohu strategie pro Podunají, pokud jde o prosazování ekologické ekonomiky, ekologických inovací a obecněji výzkumu a inovací, jejichž cílem je vytvoření nové, konkurenceschopné nízkouhlíkové ekonomiky, ale i přístupů šetrnějších k životnímu prostředí při navrhování projektů přeshraniční průmyslové spolupráce; apeluje na země, přes které Dunaj protéká, aby se prioritně zaměřily na vytvoření společných hydrologických zařízení a zařízení na kontrolu kvality vody, bez nichž nemohou mnohé podniky dosáhnout úspěchu;

28.  zdůrazňuje, že je důležité podporovat udržitelný cestovní ruch v tomto regionu, přičemž upozorňuje na hospodářský potenciál cyklistické stezky vedoucí podél téměř celého Dunaje, ale také vytvořit z Podunají evropskou turistickou destinaci a vyvinout pro tento region evropskou značku;

29.  podporuje vytvoření sítí zabývajících se rozvojem podnikání a nevládních subjektů na podporu obchodu, které by mohly koordinovat a prosazovat možnosti dalšího rozvoje a spolupráce mezi společnostmi, zejména pokud jde o malé a střední podniky, výzkumnými pracovišti, univerzitami a veřejnými orgány s cílem zvýšit potenciál znalostních regionálních uskupení zaměřených na inovaci a podpořit regionální konkurenceschopnost;

30.  zdůrazňuje, že všechny druhy dopravy je nutné přizpůsobit standardům EU a že druhy dopravy šetrné k životnímu prostředí, jako je železniční nebo vnitrozemská vodní doprava, by při plánování dopravního systému v regionu měly být případně upřednostňovány, přičemž by se měly plně zohledňovat všechny relevantní prvky acquis EU;

31.  vyzývá Komisi a členské státy, aby zlepšily infrastrukturu a hospodářskou výkonnost Podunají a urychleně a ekologicky udržitelným způsobem dokončily realizaci prioritních projektů TEN-T, které se týkají Podunají; vyzývá Komisi a členské státy, aby v rámci přezkumu obecných zásad TEN-T zohlednily potřebu rozvoje dopravních systémů v Podunají;

32.  zdůrazňuje tři důležité úrovně rozvoje infrastruktury, v jejichž rámci by koordinovaný přístup strategie pro Podunají mohl umožnit synergii: a) multimodální koridor podél Dunaje (prioritní projekt TEN-T 18), b) propojení mezi dunajským multimodálním koridorem a sousedními členskými státy (prioritní projekty TEN-T týkající se Podunají), c) přeshraniční problematická místa sítí TEN-T a vnitrostátních a regionálních sítí;

33.  zdůrazňuje, že „společné prohlášení o rozvoji říční dopravy a ochraně životního prostředí v Podunají“ vypracovaly Mezinárodní komise pro ochranu Dunaje, Dunajská komise a Mezinárodní komise pro povodí Sávy a že poskytuje obecné rady ohledně projektů infrastruktury pro vodní dopravu určené projektantům a jiným zainteresovaným stranám, kteří se chtějí podílet na procesu plánování rozvoje vodní dopravy, a že v těchto pokynech zaznívá požadavek na jednotný plánovací tým, který by vyhodnotil potřeby a v zájmu zlepšení plavby a ekologického stavu přijímal co nejvíce všeobecně přijatelných opatření; doporučuje, aby Komise respektovala závazky učiněné v rámci tohoto společného prohlášení;

34.  domnívá se, že v souladu se zásadou účinné komodality a inovace má kombinace zlepšených vnitrozemských přístavů a logistiky, vnitrozemské plavby a železniční dopravy značný potenciál hospodářského rozvoje i pro země Podunají sousedící s EU a mohla by pomoci snížit počet problematických míst v dopravě;

35.  zdůrazňuje, že na základě sedmého rámcového programu pro výzkum a rozvoj by se měl podporovat vývoj ekologických a účinných plavidel, přičemž důraz je třeba klást na informační a komunikační technologie a na koncepci, ekologickou účinnost a vybavení plavidel;

36.  zdůrazňuje, že vzhledem k tomu, že jsou Rýn a Dunaj propojeny kanálem Mohan-Dunaj, vytvářejí přímé spojení mezi jedenácti zeměmi od Severního moře až po Černé moře dosahující délky více než 3 500 km, a upozorňuje, že je třeba rozšířit strategii EUSDR i na region Černého moře; poukazuje na to, že trvalý rozvoj Podunají ještě zvýší geostrategický význam regionu Černého moře;

37.  vybízí k dalšímu zlepšení kulturního prostředí v Podunají podporováním kulturního dialogu, programů univerzitních výměn a projektů zaměřených na mladé lidi, přičemž je třeba vycházet z přeshraniční spolupráce, posilovat udržitelný cestovní ruch a chránit historické a architektonické dědictví;

38.  zdůrazňuje, že je zásadní spolupracovat na kulturních projektech s cílem podpořit mezi zeměmi Podunají mezikulturní dialog a vzájemné pochopení; v tomto ohledu vyzdvihuje aktivní zapojení mladých lidí prostřednictvím kulturních a vzdělávacích projektů s cílem vytvořit mnohonárodnostní sítě;

39.  vybízí k tomu, aby bylo více zdrojů přidělováno na projekty a sítě projektů zaměřených na zranitelné skupiny, zejména Romy;

40.  zdůrazňuje nezbytnost koordinace, která by měla napomoci účinnějšímu využívání všech dostupných finančních prostředků EU ze strany zemí Podunají, aby cíle této strategie mohly být splněny v co největším rozsahu; vyzdvihuje dále, že je nezbytné uplatnit dostatečnou míru flexibility s cílem umožnit rozvoj projektů spojených se strategií pro Podunají v rámci stávajících operačních programů;

41.  vybízí k tomu, aby v zájmu posílení spolupráce mezi zeměmi a regiony byla na základě ustanovení o územní spolupráci vypracována v rámci nastávajícího všeobecného nařízení o strukturálních fondech jednoznačná konkrétní ustanovení, jež budou brát v potaz odlišnosti administrativní kultury a nepovedou k dalšímu administrativnímu zatížení příjemců, a aby byly vypracovány další společné akční strategie, jež by posílily přitažlivost tohoto regionu na evropské i mezinárodní úrovni a v budoucnu mohly sloužit jako vzor pro přeshraniční spolupráci;

42.  upozorňuje na stávající přípravnou akci „Vymezení modelu řízení pro region EU Podunají – lepší a účinnější koordinace“ a vyzývá Komisi a členské státy, aby rozpočet náležitě využívaly k financování činností souvisejících s vymezením modelu řízení, který si žádá vývoj a realizace strategie EUSDR; zdůrazňuje, že je důležité poskytovat nezbytnou technickou podporu realizaci činností a projektů prováděných v rámci strategie EUSDR; domnívá se, že při plánování finančního rámce strategie je třeba lépe uznávat a zohledňovat náklady na technickou podporu a že částka poskytnutá na podporu by měla být partnerům k dispozici v případě, že bude využita na účely a činnosti koordinované na makroregionální úrovni;

43.  vítá oznámení o koordinátorech prioritních oblastí v rámci strategie EUSDR, které učinila Komise dne 3. února 2011; domnívá se, že od nynějška by země a regiony stojící v čele prioritních pracovních oblastí měly pokračovat v realizaci této strategie tak, že se dohodnou na pracovním programu, určí finanční zdroje, posílí spolupráci mezi zeměmi a regiony v této konkrétní oblasti a spustí nejnaléhavější akce, které Podunají pomohou plně využít jeho hospodářského potenciálu a zejména dodržet lhůtu stanovenou pro realizaci stěžejních projektů v této konkrétní oblasti;

44.  vyzývá Komisi, aby v souvislosti s potřebou vyhotovení střednědobé analýzy realizace EUSDR připravila konkrétní nástroje a kritéria hodnocení projektů, které se budou opírat o ukazatele umožňující srovnání;

45.  vyzývá Komisi, aby analyzovala první výsledky a zkušenosti spojené s realizací strategie EU pro Podunají, které společně se strategií pro region Baltského moře přispějí ke zmapování možných zdrojů a metod financování makroregionálních strategií ve stávajícím rámci;

46.  vyzývá Komisi, aby Evropský parlament pravidelně informovala o stavu uplatňování a aktualizaci strategie EU pro Podunají a o projektech zaměřených na Podunají, které jsou financovány z prostředků EU, a konzultovala s ním situaci v této oblasti;

47.  pověřuje svého předsedu, aby předal toto usnesení Radě, Komisi, Výboru regionů, Evropskému hospodářskému a sociálnímu výboru a dalším relevantním orgánům.

(1) Úř. věst. C 305 E, 1111.2010, s.14.
(2) Úř. věst. C 117 E, 6.5.2010, s. 65.
(3) Úř. věst. C 313 E, 20.12.2006, s. 443.

Právní upozornění - Ochrana soukromí