Märksõnaregister 
 Eelnev 
 Järgnev 
 Terviktekst 
Menetlus : 2011/2515(RSP)
Menetluse etapid istungitel
Dokumendi valik :

Esitatud tekstid :

RC-B7-0101/2011

Arutelud :

PV 15/02/2011 - 5
CRE 15/02/2011 - 5

Hääletused :

PV 17/02/2011 - 6.6

Vastuvõetud tekstid :

P7_TA(2011)0066

Vastuvõetud tekstid
PDF 118kWORD 40k
Neljapäev, 17. veebruar 2011 - Strasbourg
Õigusriigi põhimõtted Venemaal
P7_TA(2011)0066RC-B7-0101/2011

Euroopa Parlamendi 17. veebruari 2011. aasta resolutsioon õigusriigi põhimõtete järgimise kohta Venemaal

Euroopa Parlament,

–  võttes arvesse oma varasemaid resolutsioone Venemaa ning ELi ja Venemaa suhete kohta, eelkõige 17. septembri 2009. aasta resolutsiooni inimõiguste aktivistide mõrvade kohta Venemaal(1), 17. juuni 2010. aasta resolutsiooni ELi ja Venemaa tippkohtumise (31. mai – 1. juuni 2010) järelduste kohta(2) ning 21. oktoobri 2010. aasta resolutsiooni inimõiguste olukorra kohta Põhja-Kaukaasias (Venemaa Föderatsioon) ja Oleg Orlovi kriminaalvastutusele võtmise kohta(3);

–  võttes arvesse Euroopa ühenduste ja nende liikmesriikide ning Venemaa Föderatsiooni vahelist kehtivat partnerlus- ja koostöölepingut ning käimasolevaid läbirääkimisi uue ELi ja Venemaa vahelise lepingu sõlmimiseks;

–  võttes arvesse oma 2010. aasta detsembris vastu võetud aastaaruannet, mis käsitleb inimõigusi maailmas 2009. aastal, pöörates erilist tähelepanu Magnitski juhtumile;

–  võttes arvesse ELi ja Venemaa inimõigustealaseid konsultatsioone;

–  võttes arvesse inimõiguste ja põhivabaduste kaitse konventsiooni, ÜRO inimõiguste kaitsjate deklaratsiooni ja ÜRO deklaratsiooni üksikisikute, rühmituste ja ühiskondlike asutuste õiguse ja vastutuse kohta edendada ja kaitsta üldtunnustatud inimõigusi ja põhivabadusi;

–  võttes arvesse 2010. aasta mais Doni-äärses Rostovis toimunud ELi ja Venemaa tippkohtumisel algatatud moderniseerimispartnerlust ning Venemaa liidrite lubadust võtta õigusriigi põhimõtted Venemaa moderniseerimise aluseks;

–  võttes arvesse kodukorra artikli 110 lõiget 4,

A.  arvestades, et Euroopa Liit peab endiselt väga tähtsaks ELi ja Venemaa suhete süvendamist ja arendamist kooskõlas moderniseerimispartnerluses kindlaks määratud põhimõtetega, mille aluseks on demokraatia põhimõtete, põhi- ja inimõiguste ning õigusriigi põhimõtete kindel järgimine;

B.  arvestades, et Euroopa Nõukogu ning Euroopa Julgeoleku- ja Koostööorganisatsiooni (OSCE) liikmena ning ÜRO deklaratsioonidega ühinenud riigina on Venemaa kohustunud kaitsma ja edendama inimõigusi, põhivabadusi ja õigusriigi põhimõtteid;

C.  arvestades, et mitmed viimaste aastate kohtuprotsessid ja kohtumenetlused on küsimuse alla seadnud Venemaa Föderatsiooni õigusasutuste sõltumatuse ja erapooletuse;

D.  arvestades, et rahvusvaheline üldsus, kaasa arvatud EL, on kritiseerinud Mihhail Hodorkovski ja Platon Lebedevi suhtes langetatud teist süüdimõistvat otsust 30. detsembril 2010. aastal Jukose varasid käsitleval teisel kohtuprotsessil;

E.  arvestades, et Boriss Nemtsov ja veel umbes 70 isikut vahistati 31. detsembril 2010. aastal Moskvas pärast opositsiooni meeleavaldust;

F.  arvestades, et sõltumatud ajakirjanikud, kodanikuühiskonna aktivistid, advokaadid ja inimõiguste kaitsjad on sageli olnud hirmutamise ja vägivalla ohvrid; arvestades, et ekstremismivastased õigusaktid ja Föderaalset Julgeolekuteenistust (FSB) käsitleva seaduse uued sätted on ebaselged ning seetõttu kasutatakse neid tihti valitsusväliste organisatsioonide, usuvähemuste ja meediaorganisatsioonide tagakiusamiseks;

G.  arvestades, et Venemaa ametivõimud ei ole veel lahendanud ajakirjanike Anna Politkovskaja, Natalja Estemirova ja Anastasia Baburova juhtumeid ning jurist Sergei Magnitski surma asjaolusid;

H.  arvestades, et Venemaa president Medvedev on mitmel puhul lubanud tugevdada õigusriigi põhimõtteid, kinnitades, et tema ülesanne on luua täiesti sõltumatud nüüdisaegsed kohtud, mis vastavad Venemaa majandusarengu tasemele,

1.  kinnitab oma veendumust, et Venemaa jääb Euroopa Liidu oluliseks partneriks, et arendada jätkusuutlikku koostööd, mis rajaneb demokraatial ja õigusriigi põhimõtetel;

2.  mõistab karmilt hukka Moskva Domodedovo lennuväljal aset leidnud terrorirünnaku ning avaldab kaastunnet ohvrite perekondadele ja tunneb kaasa rünnakus vigastada saanutele; rõhutab, et Venemaa ametivõimud peavad sellele rünnakule reageerima seaduslikul ja tasakaalukal moel ning andma Venemaa kohtusüsteemile võimaluse teha oma tööd vabalt ja sõltumatult, et rünnaku eest vastutavad isikud vastutusele võtta ja süüdi mõista;

3.  peab murettekitavaks teateid poliitiliselt motiveeritud kohtuprotsesside, ebaõiglaste menetluste ja suutmatuse kohta uurida raskeid kuritegusid, nagu tapmised, tagakiusamised ja muud vägivallaaktid; nõuab tungivalt, et Venemaa kohtu- ja õiguskaitseasutused täidaksid oma kohustusi tõhusalt, erapooletult ja sõltumatult, et tuua rikkumiste toimepanijad kohtu ette;

4.  väljendab tõsist muret Mihhail Hodorkovski ja Platon Lebedevi hiljutise teise kohtuprotsessi otsuse ning nende süüdimõistmise pärast; rõhutab, et selle ja varasemate kohtuprotsessidega seoses on tõstatanud tõsised justiitsküsimused, ning nõuab sõltumatut kohtulikku läbivaatamist seoses poolelioleva apellatsioonimenetlusega; nõuab tungivalt, et Venemaa ametivõimud teeksid kõik endast oleneva, et parandada kohtusüsteemi vastavalt president Medvedevi lubadustele tagada suurem õiglus ja läbipaistvus;

5.  nõuab tungivalt, et Venemaa Föderatsiooni ombudsman laseks läbi vaadata süüdistused ja käimasolevad menetlused Euroopa Parlamendi 2009. aasta Sahharovi mõttevabaduse auhinna laureaadi Oleg Orlovi vastu; tuletab meelde, et Tšetšeenias tegutsenud Memoriali juhtiva liikme Natalja Estemirova mõrva asjus ei ole läbi viidud tulemuslikku uurimist;

6.  mõistab hukka iga teise kuu viimasel päeval seoses Venemaa konstitutsiooni artikliga 31 korraldatavate rahumeelsete kogunemiste laialiajamise ning opositsiooniliidrite korduvad vahistamised, antud juhul Boriss Nemtsovi vahistamise;

7.  innustab nõukogu eesistujat, komisjoni presidenti ja kõrget esindajat teraselt jälgima neid kohtuasju ja tõstatama neid küsimusi erinevates kogudes ja kohtumistel Venemaaga, eelkõige eeloleval ELi ja Venemaa tippkohtumisel;

8.  tuletab nõukogule ja kõrgele esindajale meelde tervet rida asjakohaseid meetmeid, mida nad saavad kasutada inimõiguste süstemaatiliste rikkumiste ning õigusriigi põhimõtete eiramise korral;

9.  kutsub ELi ja Venemaad üles intensiivistama läbirääkimisi uue siduva ja tervikliku partnerlus- ja koostöölepingu sõlmimiseks ning kinnitab, et toetab kindlalt ulatuslikku lepingut, mis hõlmab demokraatia, õigusriigi ning inim- ja põhiõiguste küsimusi; rõhutab, et on oluline tagada kohtuorganite tõhus toimimine ja tugevdada korruptsioonivastast võitlust;

10.  peab murettekitavaks arvukaid teateid inimõiguste rikkumiste kohta Venemaal, sealhulgas rikutakse õigust rahumeelselt koguneda, ning rõhutab, et vaja on jätkata inimõigustealast dialoogi osana ELi ja Venemaa konsultatsioonidest inimõiguste küsimustes, pöörates erilist tähelepanu Venemaa ametivõimude meetmetele inimõiguste kaitsjate turvalisuse tagamiseks;

11.  rõhutab, et inimõiguste ja õigusriigi põhimõtete täielik austamine parandaks Venemaa mainet ja usaldusväärsust maailmas, eelkõige Euroopa Liiduga suhetes, mis on olulised ja peaksid arenema strateegiliseks partnerluseks, võttes arvesse mõlema poole vastastikust sõltuvust ja mitmeid ühishuvisid, eelkõige mis puudutab poliitilist, julgeolekualast, majanduslikku ja energiaalast koostööd, kuid samuti demokraatlike põhimõtete ja menetluste, õigusriigi põhimõtete ning põhiliste inimõiguste järgimist;

12.  nõuab, et komisjon esitaks kiiresti parlamendile hinnangu selle kohta, kas Jukose ja selle juhtide vastu võetud kohtulikud meetmed on ühitatavad nõuetega, mis on Venemaale esitatud seoses tema sooviga saada WTO täisliikmeks;

13.  juhib tähelepanu asjaolule, et Venemaa on Euroopa Nõukogu liikmena võtnud kohustuse täielikult järgida Euroopa standardeid demokraatia, põhi- ja inimõiguste ning õigusriikluse valdkonnas; kutsub sellega seoses Venemaa ametivõime üles täitma kõiki Euroopa Inimõiguste Kohtu otsuseid ja rakendama meetmeid konkreetsetel juhtudel tehtud rikkumiste parandamiseks, sealhulgas tagama, et viiakse läbi tulemuslik uurimine ja rikkumiste toimepanijad võetakse vastutusele, ning võtma üldiseid meetmeid kohtuotsuste rakendamiseks, sh tegema poliitikas ja õigusnormides muudatusi, mis hoiaksid ära sarnaste rikkumiste kordumise edaspidi;

14.  kordab oma nõudmist, et inimõigustealaseid konsultatsioone tuleks tihendada ning muuta need tõhusamaks ja tulemustele suunatuks, kusjuures Brüsselis ja Moskvas toimuvatel kohtumistel peaksid osalema Venemaa justiits-, sise- ja välisministeerium ning Euroopa Parlament tuleks igal tasandil täielikult kaasata; tuletab kõrgele esindajale meelde Euroopa Parlamendi eelarvealast otsust luua kodanikuühiskonna foorum;

15.  kutsub nõukogu ja komisjoni üles pakkuma Venemaale konkreetset abi ja oskusteavet, et tugevdada kohtu- ja õiguskaitseorganite sõltumatust ning suurendada kohtusüsteemi võimet vastu seista poliitilisele ja majanduslikule survele; rõhutab Euroopa Liidu valmidust aidata kaasa kohtusüsteemi toetusprogrammi loomisele ning õiguskaitseorganite töötajate, prokuröride ning kohtunike väljaõppele ja koolitusele;

16.  teeb presidendile ülesandeks edastada käesolev resolutsioon nõukogule, komisjonile, liikmesriikide valitsustele ja parlamentidele, Venemaa Föderatsiooni valitsusele ja parlamendile, Euroopa Nõukogule ning Euroopa Julgeoleku- ja Koostööorganisatsioonile.

(1) ELT C 224 E, 17.9.2009, lk 27.
(2) Vastuvõetud tekstid, P7_TA(2010)0234.
(3) Vastuvõetud tekstid, P7_TA(2010)0390.

Õigusteave - Privaatsuspoliitika