Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Förfarande : 2011/2515(RSP)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång :

Ingivna texter :

RC-B7-0101/2011

Debatter :

PV 15/02/2011 - 5
CRE 15/02/2011 - 5

Omröstningar :

PV 17/02/2011 - 6.6

Antagna texter :

P7_TA(2011)0066

Antagna texter
PDF 120kWORD 40k
Torsdagen den 17 februari 2011 - Strasbourg
Rättsstatsprincipen i Ryssland
P7_TA(2011)0066RC-B7-0101/2011

Europaparlamentets resolution av den 17 februari 2011 om rättsstatsprincipen i Ryssland

Europaparlamentet utfärdar denna resolution

–  med beaktande av sina tidigare resolutioner om Ryssland och om förbindelserna mellan EU och Ryssland, särskilt resolutionerna av den 17 september 2009 om morden på människorättsaktivister i Ryssland(1), av den 17 juni 2010 om slutsatserna från toppmötet mellan EU och Ryssland (31 maj–1 juni 2010)(2) och av den 21 oktober 2010 om människorättssituationen i norra Kaukasien (Ryska federationen) och brottsutredningen mot Oleg Orlov(3),

–  med beaktande av det befintliga partnerskaps- och samarbetsavtalet som upprättar ett partnerskap mellan Europeiska gemenskaperna och deras medlemsstater, å ena sidan, och Ryska federationen, å andra sidan, och av de pågående förhandlingarna om ett nytt avtal mellan EU och Ryssland,

–  med beaktande av sin årliga rapport om de mänskliga rättigheterna i världen 2009, som antogs i december 2010, med särskild hänvisning till fallet Magnitskij,

–  med beaktande av människorättsdialogen mellan EU och Ryssland,

–  med beaktande av Europeiska konventionen om skydd för de mänskliga rättigheterna och de grundläggande friheterna, FN:s förklaring om människorättsförsvarare och FN:s förklaring om enskildas, gruppers och samhällsorgans rättighet och skyldighet att främja och skydda allmänt erkända mänskliga rättigheter och grundläggande friheter,

–  med beaktande av partnerskapet för modernisering, som lanserades vid toppmötet mellan EU och Ryssland i Rostov-na-Donu i maj 2010, och de ryska ledarnas åtagande om att låta rättsstatsprincipen utgöra grunden för moderniseringen av Ryssland,

–  med beaktande av artikel 110.4 i arbetsordningen, och av följande skäl:

A.  EU är fortfarande fast beslutet att ytterligare fördjupa och utveckla förbindelserna mellan EU och Ryssland i enlighet med principerna i partnerskapet för modernisering, som bygger på ett djupt engagemang för demokratiska principer, de grundläggande och mänskliga rättigheterna och rättsstatsprincipen.

B.  Ryssland är medlem av Europarådet och Organisationen för säkerhet och samarbete i Europa (OSSE) och har undertecknat FN:s förklaringar. Ryssland har därigenom åtagit sig att skydda och främja de mänskliga rättigheterna, de grundläggande friheterna och rättsstatsprincipen.

C.  Flera rättegångar och rättsliga förfaranden under de senaste åren har väckt tvivel om det ryska rättsväsendets oberoende och opartiskhet.

D.  Den andra domen mot Michail Chodorkovskij och Platon Lebedev av den 30 december 2010 i den andra rättegången om tillgångarna i oljebolaget Yukos har ifrågasatts av världssamfundet, däribland EU.

E.  Boris Nemtsov och ett sjuttiotal andra personer greps i Moskva den 31 december 2010 efter en oppositionsdemonstration.

F.  Oberoende journalister, aktivister inom det civila samhället, advokater och människorättsförsvarare har ofta utsatts för hot och våld. Antiextremistlagarna och de nya bestämmelserna i lagen om den federala säkerhetstjänsten (FSB) är otydliga och används följaktligen ofta för att trakassera icke-statliga organisationer, religiösa minoriteter och medieorganisationer.

G.  De ryska myndigheterna har ännu inte klarat upp omständigheterna kring journalisterna Anna Politkovskajas, Natalja Estemirovas, Anastasija Baburovas och advokaten Sergej Magnitskijs död.

H.  Den ryske presidenten Dmitrij Medvedev har vid flera tillfällen förbundit sig att stärka rättsstatsprincipen och sagt att hans uppgift är att skapa moderna och fullständigt oberoende domstolar som motsvarar landets ekonomiska utvecklingsnivå.

1.  Europaparlamentet bekräftar att Ryssland fortfarande är en viktig partner för EU när det gäller att upprätta ett hållbart samarbete som bygger på demokrati och rättsstatsprincipen.

2.  Europaparlamentet fördömer med kraft terrordådet på Domodedovo-flygplatsen i Moskva och uttrycker sitt deltagande med offrens anhöriga och sin solidaritet med dem som skadades i attentatet. Parlamentet understryker att de ryska myndigheterna måste bemöta detta attentat på ett lagligt och välavvägt sätt och låta det ryska rättsväsendet arbeta fritt och oberoende för att åtala och döma attentatsmännen.

3.  Europaparlamentet är oroat över rapporterna om politiskt motiverade rättegångar, orättvisa förfaranden och underlåtenhet att utreda allvarliga brott som mord, trakasserier och annat våld. Parlamentet uppmanar med kraft de ryska rättsliga och brottsbekämpande myndigheterna att utföra sina uppgifter på ett effektivt, opartiskt och oberoende sätt för att ställa förövarna inför rätta.

4.  Europaparlamentet är mycket oroat över den fällande domen i den andra rättegången mot Michail Chodorkovskij och Platon Lebedev nyligen. Parlamentet betonar att det har uppkommit allvarliga rättsliga frågor i samband med denna och tidigare rättegångar mot de båda och kräver att det görs en oberoende rättslig granskning av de pågående överprövningsförfarandena mot domen. Parlamentet kräver att de ryska myndigheterna gör allt de kan för att förbättra rättssystemet, i enlighet med president Dmitrij Medvedevs löften om mer rättvisa och insyn.

5.  Europaparlamentet uppmanar med kraft den ryske ombudsmannen att beordra en granskning av åtalspunkterna och det pågående förfarandet mot Oleg Orlov, 2009 års vinnare av Europaparlamentets Sacharovpris för tankefrihet. Parlamentet påminner om att ingen ordentlig utredning har gjorts om mordet på Natalja Estemirova, en ledande medlem av Memorial i Tjetjenien.

6.  Europaparlamentet beklagar djupt uppbrottet av de fredliga demonstrationer som varannan månad organiserats den 31:a med anledning av artikel 31 i den ryska konstitutionen, liksom de upprepade gripandena av oppositionsföreträdare, som i Boris Nemtsovs fall.

7.  Europaparlamentet uppmuntrar rådets och kommissionens ordförande samt vice ordförande för kommissionen/unionens höga representant att fortsätta att på nära håll följa dessa mål och att ta upp dessa frågor i olika sammanhang och vid olika möten med Ryssland, särskilt under det kommande toppmötet mellan EU och Ryssland.

8.  Europaparlamentet påminner rådet och vice ordföranden/unionens höga representant om alla de lämpliga åtgärder de kan sätta in i händelse av systematiska människorättskränkningar och underlåtenhet att upprätthålla rättsstatsprincipen.

9.  Europaparlamentet uppmanar EU och Ryssland att intensifiera förhandlingarna om ett nytt bindande och omfattande partnerskaps- och samarbetsavtal samt upprepar sitt starka stöd för ett brett avtal som inbegriper områden som demokrati, rättsstatsprincipen och mänskliga och grundläggande rättigheter. Parlamentet betonar hur viktigt det är med ett välfungerande rättsväsen och att stärka kampen mot korruption.

10.  Europaparlamentet ser med oro på det betydande antalet rapporterade människorättskränkningar i Ryssland, däribland rätten till frihet att delta i fredliga sammankomster, och betonar att det är viktigt att föra en fortlöpande dialog om mänskliga rättigheter som en del av människorättsdialogen mellan EU och Ryssland. Dialogen bör särskilt inriktas på de åtgärder som de ryska myndigheterna har vidtagit för att garantera säkerheten för människorättsförsvarare.

11.  Europaparlamentet betonar att full respekt för mänskliga rättigheter och rättsstatsprincipen kommer att förbättra Rysslands anseende och trovärdighet i världen, särskilt dess förbindelser med EU. Dessa förbindelser är viktiga och bör, med hänsyn till de båda parternas ömsesidiga beroende och många gemensamma intressen, utvecklas till ett strategiskt partnerskap, särskilt i fråga om politiskt, säkerhetsmässigt, ekonomiskt och energimässigt samarbete, men också i fråga om respekten för demokratiska principer och förfaranden, rättsstatsprincipen och grundläggande mänskliga rättigheter.

12.  Europaparlamentet uppmanar kommissionen att snarast lägga fram en utvärdering för parlamentet om huruvida de rättsliga åtgärder som vidtagits mot oljebolaget Yukos och dess chefer är förenliga med de krav som ställs på Ryssland för att bli fullvärdig medlem av WTO.

13.  Europaparlamentet påpekar att Ryssland som medlem av Europarådet har åtagit sig att fullt ut respektera de europeiska normerna i fråga om demokrati, grundläggande och mänskliga rättigheter och rättsstatsprincipen. Parlamentet uppmanar i detta hänseende de ryska myndigheterna att följa samtliga beslut från Europeiska domstolen för de mänskliga rättigheterna och att vidta åtgärder för att avhjälpa de kränkningar som begåtts i de enskilda fallen, bland annat genom att garantera ordentliga utredningar och ställa förövarna inför rätta samt genom att anta allmänna åtgärder i syfte att genomföra besluten, inbegripet i form av politiska och juridiska ändringar, för att undvika att liknade överträdelser upprepas.

14.  Europaparlamentet upprepar att människorättsdialogen måste intensifieras och göras mer effektiv och resultatinriktad och att de ryska justitie-, inrikes- och utrikesministerierna måste delta vid mötena i både Bryssel och Moskva samt att Europaparlamentet måste medverka fullt ut på alla nivåer. Parlamentet påminner vice ordföranden/unionens höga representant om parlamentets budgetbeslut om att inrätta ett forum för det civila samhället.

15.  Europaparlamentet uppmanar rådet och kommissionen att erbjuda Ryssland praktisk hjälp och expertråd för att kunna stärka oberoendet för rättsväsendet och de brottsbekämpande organen och göra det lättare för rättsväsendet att stå emot politiska och ekonomiska påtryckningar. Parlamentet understryker att EU är villigt att bidra till upprättandet av ett sådant rättsligt stödprogram och bidra till utbildning, särskilt på området mänskliga rättigheter, av åklagare, domare och personal inom brottsbekämpande organ.

16.  Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att översända denna resolution till rådet, kommissionen, medlemsstaternas regeringar och parlament, Ryska federationens regering och parlament, Europarådet och Organisationen för säkerhet och samarbete i Europa.

(1) EUT C 224 E, 17.9.2009, s. 27.
(2) Antagna texter, P7_TA(2010)0234.
(3) Antagna texter, P7_TA(2010)0390.

Rättsligt meddelande - Integritetspolicy