Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Förfarande : 2010/2936(RSP)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång : B7-0128/2011

Ingivna texter :

B7-0128/2011

Debatter :

PV 15/02/2011 - 21

Omröstningar :

PV 17/02/2011 - 6.7
Röstförklaringar

Antagna texter :

P7_TA(2011)0067

Antagna texter
PDF 123kWORD 42k
Torsdagen den 17 februari 2011 - Strasbourg
Världsbankens energistrategi
P7_TA(2011)0067B7-0128/2011

Europaparlamentets resolution av den 17 februari 2011 om Världsbankens energistrategi för utvecklingsländerna

Europaparlamentet utfärdar denna resolution

–  med beaktande av sin resolution av den 18 maj 2010 om en konsekvent EU-politik för utveckling och en komplettering av det offentliga utvecklingsbiståndet med icke-offentligt bistånd (ODA+)(1),

–  med beaktande av sin resolution av den 13 mars 2008 om den globala fonden för energieffektivitet och förnybar energi(2),

–  med beaktande av det klimat- och energipaket som Europaparlamentet antog den 17 december 2008,

–  med beaktande av sin resolution av den 1 april 2004 om den översyn av utvinningsindustrin som gjorts på uppdrag av Världsbanken(3),

–  med beaktande av Världsbankens World Development Report 2010: Development and Climate Change,

–  med beaktande av artiklarna 115.5 och 110.2 i arbetsordningen, och av följande skäl:

A.  Tillgång till moderna energitjänster är en förutsättning för att man ska kunna utrota fattigdom och främja ekonomisk utveckling. Rätten till energi betyder att energitjänsterna måste vara tillförlitliga, kostnadsmässigt överkomliga, särskilt för de fattiga, och jämnt fördelade så att skillnaderna mellan stads- och landsbygdsområden utjämnas.

B.  För närvarande saknar omkring 1,5 miljarder människor tillgång till elektricitet, av vilka fyra av fem personer är bosatta söder om Sahara i Afrika och i Sydasien, främst i landsbygdsområden. Närmare 2,4 miljarder människor använder fortfarande traditionella biobränslen för matlagning och uppvärmning, vilket leder till föroreningar inomhus som orsakar allvarliga hälsoproblem och 1,9 miljoner dödsfall per år samt miljöskador till följd av ett ohållbart utnyttjande av naturresurserna(4).

C.  Man har inte lyckats nå ut till de fattiga på landsbygden med hjälp av de konventionella programmen för landsbygdens elektrifiering som finansierats av Världsbanken. Fristående hållbar teknik kan på grund av sin decentraliserade karaktär vara särskilt lämpad för att tillhandahålla elektricitetstjänster i landsbygdsområden.

D.  Enligt referensscenariot i Internationella energiorganets World Energy Outlook 2008 kommer efterfrågan på primärenergi i världen att öka med 45 procent fram till 2030, och länderna utanför OECD kommer till följd av sin snabba ekonomiska utveckling att stå för 87 procent av denna ökning. Denna snabba ökning av efterfrågan på energi i länderna utanför OECD beräknas enligt samma scenario komma att stå för omkring 97 procent av de ytterligare koldioxidutsläpp som uppstår.

E.  Världsbanken utarbetar för närvarande en ny energistrategi som enligt planerna ska vara klart i mitten av 2011, och i vilken många olika aktörer ska bidra med sina insatser. Principen om en effektiv, kostnadsmässigt överkomlig och ren energiförsörjning för att minska fattigdomen och främja den ekonomiska tillväxten utgör en av hörnstenarna i strategin.

F.  Under 2008 förband sig Världsbanken att senast 2011 se till att hälften av dess energiinvesteringar utgörs av investeringar som orsakar låga koldioxidutsläpp(5).

G.  Finansieringen av den privata sektorn genom multilaterala utvecklingsbanker har tiofaldigats sedan 1990. Denna ökning är särskilt betydande inom Världsbankens gren för den privata sektorn, Internationella finansieringsbolaget (IFC), vars totala utlåning och investeringar mer än fördubblades mellan 2003 och 2008.

1.  Europaparlamentet välkomnar energistrategin och påminner om att denna särskilt bör uppmärksamma frågan om hur tillgång till energi kan hjälpa människor att ta sig ur fattigdomen, samtidigt som man underlättar övergången till ett miljömässigt hållbart utvecklingsmönster på energiområdet. Parlamentet uppmanar med kraft Världsbanken att eftersträva en strategi för den privata sektorns utveckling som ger maximala fördelar för de fattiga samtidigt som klimatförändringarna hanteras. Parlamentet understryker att miljömässiga och sociala aspekter på både nationell och lokal nivå måste tas i beaktande i en omfattande kostnads- och nyttoanalys av energialternativ.

2.  Europaparlamentet konstaterar att lån till projekt med fossila bränslen fortsätter att spela en dominerande roll i Världsbankens totala investeringar på energiområdet, trots att utlåningen till initiativ för förnybar energi och energieffektivitet nyligen ökat. Parlamentet påpekar att investeringar i fossila bränslen även sker via finansiella mellanhänder, och att detta inte redovisas i bankens årliga siffror över energisektorn. Parlamentet konstaterar även med oro att banken fortsätter att göra betydande investeringar i koleldade kraftverk, vilket binder utvecklingsländerna vid kolbaserad energi under de närmaste årtiondena.

3.  Europaparlamentet välkomnar Världsbankens strategiska mål att fram till 2015 fasa ut utlåningen av pengar till projekt för fossila bränslen, i linje med G20-ledarnas åtaganden i Pittsburgh i september 2009, som förnyades i juni 2010 i Toronto.

4.  Europaparlamentet uppmanar Världsbanken att prioritera tillgång till energi i mindre skala på lokal nivå, särskilt i de minst utvecklade länderna i Afrika och Asien.

5.  Europaparlamentet uttrycker sin oro över att Världsbanken betraktar energi från stora vattenkraftsdammar och från biobränslen som ren energi. Parlamentet framhåller särskilt varningarna från FN:s livsmedels- och jordbruksorganisation om den fara som biobränslen utgör för livsmedelsförsörjningen.

6.  Europaparlamentet uppmanar Världsbanken att leda arbetet med att utveckla och genomföra innovativa normer och standarder i syfte att skydda lokalsamhällenas rättigheter och se till att de får tillgång till och drar nytta av utvecklingen inom energisektorn när det gäller energieffektivitet och förnybara energikällor.

7.  Europaparlamentet konstaterar med oro att finansiella mellanhänder beviljas en omfattande multilateral finansiering som inte övervakas ordentligt. Parlamentet betonar behovet av att fastställa tydliga krav som de finansiella mellanhänderna måste uppfylla för att ha rätt till multilateral finansiering, och anser att dessa krav bör omfatta tydliga utvecklingsmål (utöver ekonomiska resultat) samt starka sociala och miljömässiga garantier i enlighet med internationella protokoll och avtal.

8.  Europaparlamentet understryker vikten av att man internaliserar kostnaderna relaterade till klimatförändringar. Parlamentet efterlyser en strategi som bygger på miljökostnader i ett livscykelperspektiv i redovisningsprocessen så att man effektivt kan bedöma de tillgängliga energialternativen.

9.  Europaparlamentet understryker att energiportföljen måste diversifieras med tanke på de problem som följer av att man i alltför stor utsträckning förlitar sig på endast en energikälla för kraftproduktion, såsom importerade fossila bränslen eller vattenkraft (där långvarig torka innebär tomma reservoarer vilket dramatiskt minskar produktionskapaciteten). Parlamentet uppmanar Världsbanken att öka sina investeringar i förnybar energi och energieffektivitet, men att avstå från att investera i stora vattenkraftsprojekt vars negativa återverkningar på samhället och miljön, bland annat genom utsläpp av växthusgaser från reservoarer, måste bedömas på ett korrekt sätt innan de finansieras. Parlamentet understryker att små vattenkraftsdammar är mer hållbara och ekonomiskt lönsamma än stora vattenkraftverk.

10.  Europaparlamentet beklagar att Världsbanken i första hand stöder en storskalig och exportorienterad energimodell i stället för småskaliga decentraliserade energiprojekt som ofta är mer lämpliga och effektiva när det gäller att tillgodose grundläggande behov i landsbygdsområden. Parlamentet uppmanar Världsbanken att stödja alternativa, småskaliga och decentraliserade energiprojekt där hänsyn tas till lokalsamhällens behov och den ekonomiska verkligheten i olika länder, samt att fastställa särskilda mål och riktlinjer för övervakning för att se till att låneverksamheten på energiområdet gynnar de fattiga.

11.  Europaparlamentet anser att bästa sättet att hantera eventuella avvägningar är att undersöka försörjningstrygghet, hälso- och miljöpåverkan och ekonomiska konsekvenser för lokalsamhällen samt utveckling och överföring av den teknik som behövs både på nationell och lokal nivå för att garantera tillgång till hållbar teknik och förnybara energikällor.

12.  Europaparlamentet framhåller att man behöver utarbeta regler för rapportering och offentliggörande som medger maximal transparens. Parlamentet insisterar på att Världsbanken, innan finansieringsåtaganden ingås, tydligt ska fastställa och offentliggöra specifika fördelar för utvecklingen. Parlamentet uttrycker sin oro över att principen om fria och väl underbyggda förhandsgodkännanden (free, prior and informed consent – FPIC) enligt FN:s förklaring om ursprungsfolkens rättigheter inte erkänns i Internationella finansieringsbolagets ramverk för resultatstandarder.

13.  Europaparlamentet uppmanar Världsbanken att rikta in sin energistrategi på att göra projekt på området för hållbar teknik kommersiella och konkurrenskraftiga genom program för innovativ finansiering och institutionell utveckling i syfte att främja en kombination av energieffektivitet och förnybar energi som en realistisk och attraktiv möjlighet.

14.  Europaparlamentet påpekar att utvecklingen av ren teknik i fattiga länder är kopplad till tekniköverföring, vilket förutsätter att man, för att kunna hantera klimatförändringarna, måste identifiera de största hindren för utbredning av grön teknik i utvecklingsländerna och överväga en ny form av flexibilitet vad gäller de immateriella rättigheterna.

15.  Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att översända denna resolution till Världsbanken, rådet och kommissionen.

(1) Antagna texter, P7_TA(2010)0174.
(2) EUT C 66E, 20.3.2009, s. 35.
(3) EUT C 103E, 29.4.2004, s. 819.
(4) UNDP & WHO (2008): The Energy Access Situation in Developing Countries, New York.
(5) World Bank Group (2008): Strategic Framework on Development and Climate Change.

Rättsligt meddelande - Integritetspolicy