Hakemisto 
 Edellinen 
 Seuraava 
 Koko teksti 
Menettely : 2011/2571(RSP)
Elinkaari istunnossa
Asiakirjojen elinkaaret :

Käsiteltäväksi jätetyt tekstit :

RC-B7-0132/2011

Keskustelut :

PV 17/02/2011 - 10.1
CRE 17/02/2011 - 10.1

Äänestykset :

PV 17/02/2011 - 11.1

Hyväksytyt tekstit :

P7_TA(2011)0072

Hyväksytyt tekstit
PDF 201kWORD 47k
Torstai 17. helmikuuta 2011 - Strasbourg
Thaimaan ja Kambodžan väliset rajaselkkaukset
P7_TA(2011)0072RC-B7-0132/2011

Euroopan parlamentin päätöslauselma 17. helmikuuta 2011 Thaimaan ja Kambodžan välisistä rajaselkkauksista

Euroopan parlamentti, joka

–  ottaa huomioon 13. tammikuuta 2005 nais- ja lapsikaupasta Kambodžassa(1), 10. maaliskuuta 2005 Kambodžasta(2), 19. tammikuuta 2006 poliittisista rankaisutoimista Kambodžassa(3), 15. maaliskuuta 2007 Kambodžasta(4) ja 21. lokakuuta 2010 Kambodžasta ja erityisesti Sam Rainsyn tapauksesta(5) ja 20. toukokuuta 2010 Thaimaasta(6) sekä 1. joulukuuta 2005 Kambodžan, Laosin ja Vietnamin ihmisoikeustilanteesta(7) antamansa päätöslauselmat,

–  ottaa huomioon kansainvälinen tuomioistuimen 15. kesäkuuta 1962 antaman tuomion Preah Vihear -temppeliä koskevassa asiassa (Kambodža vastaan Thaimaa),

–  ottaa huomioon kulttuuriomaisuuden suojelemisesta aseellisen selkkauksen sattuessa vuonna 1954 tehdyn Haagin yleissopimuksen, jonka sekä Thaimaa että Kambodža ovat allekirjoittaneet,

–  ottaa huomioon ASEANin pääsihteerin 5. helmikuuta 2011 antaman julkilausuman,

–  ottaa huomioon unionin ulkoasioiden ja turvallisuuspolitiikan korkean edustajan Catherine Ashtonin 7. helmikuuta 2011 antaman julkilausuman,

–  ottaa huomioon YK:n pääsihteerin Ban Ki-moonin 7. helmikuuta 2011 antaman julkilausuman,

–  ottaa huomioon työjärjestyksen 122 artiklan 5 kohdan,

A.  ottaa huomioon, että helmikuun 2011 alusta lähtien Thaimaan ja Kambodžan välisellä rajalla on ollut Thaimaan ja Kambodžan aseellisten joukkojen välisiä yhteenottoja, myös lähellä Preah Vihear -temppeliä,

B.  ottaa huomioon, että rajaselkkaukset alkoivat sen jälkeen kun kambodžalainen tuomioistuin tuomitsi kaksi Thaimaan kansalaista kahdeksaksi vuodeksi vankeuteen todettuaan heidän syyllistyneen vakoiluun ja laittomaan maahantuloon heidän tultuaan kiistanalaiselle raja-alueelle joulukuussa 2010; ottaa huomioon, että tuomio annettiin välittömästi Thaimaan ja Kambodžan välisen kahdenvälistä yhteistyötä käsittelevän yhteisen komission 3. ja 4. helmikuuta 2011 pidetyn seitsemännen kokouksen menestyksekkään päättämisen jälkeen – molemmat maat olivat sopineet kokouksessa laajentavansa yhteistyötään kaikilla alueilla ja pitävänsä maarajan merkitsemistä käsittelevän yhteisen komission kokouksen Thaimaassa lähitulevaisuudessa,

C.  ottaa huomioon, että Preah Vihear -temppeli oli Thaimaan ja Kambodžan välisten toistuvien rajakiistojen keskiössä jo viime vuosisadalla,

D.  ottaa huomioon, että kansainvälinen tuomioistuin määräsi 15. kesäkuuta 1962, että Preah Vihear -temppeli sijaitsee Kambodžan itsemääräämisoikeuteen kuuluvalla alueella,

E.  ottaa huomioon, että Preah Vihear -temppelin, joka kirjattiin UNESCOn maailmanperintöluetteloon 7. heinäkuuta 2008, on väitetty vahingoittuneen kranaatti-iskussa äskettäisen rajaselkkauksen aikana,

F.  katsoo, että kansainvälisellä yhteisöllä on erityisvastuu säilyttää UNESCOn maailmanperintöluettelossa olevat monumentit,

G.  ottaa huomioon, että kaatuneista ja loukkaantuneista sotilaista ja siviileistä on raportoitu molemmin puolin rajaa ja että tuhansia siviilejä on jouduttu evakuoimaan lähialueelta,

H.  ottaa huomioon, että useiden uutisraporttien mukaan alueella on mahdollisesti käytetty rypäleammuksia ja että Thaimaa ja Kambodža eivät ole ratifioineet rypäleammuksia koskevaa kansainvälistä yleissopimusta,

I.  katsoo, että tilanteen paheneminen Thaimaan ja Kambodžan välisellä rajalla uhkaa alueen rauhaa ja vakautta,

J.  ottaa huomioon, että ASEANin nykyinen puheenjohtaja Indonesia on lisännyt diplomaattisia pyrkimyksiään auttaakseen molempia osapuolia saamaan aikaan väliaikaisen ratkaisun, jotta voidaan käynnistää kahdenvälinen mekanismi rajan merkitsemistä koskevan tavoitteen toteuttamiseksi ja yleisen rauhan saamiseksi alueelle; ottaa huomioon, että ASEANin puheenjohtaja kannustaa molempia maita käymään neuvotteluja olemassa olevan maarajan merkitsemistä käsittelevän Thaimaan ja Kambodžan yhteisen komission puitteissa,

K.  ottaa huomioon, että ASEANin peruskirjassa säädetään sellaisen riitojenratkaisumekanismin perustamisesta, joka lisäisi mahdollisuuksia avustaa kahdenvälisten riitojen ratkaisemista,

L.  ottaa huomioon, että UNESCOn pääjohtaja Irina Bokova on ilmaissut aikomuksensa lähettää valtuuskunta arvioimaan Preah Vihear -temppelin tilaa,

1.  tuomitsee Kambodžan kuningaskunnan ja Thaimaan kuningaskunnan aseellisten joukkojen väliset rajaselkkaukset ja kehottaa kaikkia osapuolia toimimaan äärimmäisen pidättyväisesti ja toteuttamaan tarvittavat toimet jännitteiden vähentämiseksi, jatkamaan vuoropuhelua erimielisyyksien ratkaisemiseksi rauhanomaisesti ja hyväksymään ASEANin ja Yhdistyneiden kansakuntien avun;

2.  pahoittelee ihmishenkien menetyksiä äskettäisten rajaselkkausten aikana ja ilmaisee vilpittömän osanottonsa uhrien perheille;

3.  kehottaa molempia hallituksia varmistamaan, että aseellisten selkkausten vuoksi kotiseudultaan siirtymään joutuneille siviileille annetaan heidän tarvitsemaansa apua;

4.  kehottaa molempia maita noudattamaan kansainvälisen tuomioistuimen vuonna 1962 antamaa tuomiota ja saamaan aikaan rauhanomaisen ratkaisun Preah Vihear -temppelin lähellä sijaitsevaa raja-aluetta koskevaan kiistaan;

5.  kehottaa molempia maita varmistamaan, että niiden toimet eivät riko kulttuuriomaisuuden suojelemisesta aseellisen selkkauksen sattuessa tehdyn Haagin yleissopimuksen 4 artiklan 1 kohtaa, jossa kielletään käyttämästä omalla tai toisen sopimuspuolen alueella olevaa kulttuuriomaisuutta tarkoituksiin, jotka voisivat aseellisen selkkauksen sattuessa saattaa tämän omaisuuden hävitykselle tai vahingoittumiselle alttiiksi, ja pidättäytymään tähän omaisuuteen kohdistuvista vihamielisistä teoista;

6.  kehottaa Thaimaan ja Kambodžan viranomaisia noudattamaan Kaakkois-Aasian ystävyys- ja yhteistyösopimusta ja erityisesti sen perusperiaatteita, jotka koskevat erimielisyyksien ja riitojen ratkaisemista rauhanomaisesti, uhkailusta tai voimankäytöstä luopumista ja sopimuspuolten välistä tehokasta yhteistyötä;

7.  pitää myönteisinä Indonesian ulkoministerin Marty Natalegawan pyrkimyksiä ASEANin puheenjohtajana edistää vuoropuhelua näiden kahden maan välillä siten, että kiista voidaan ratkaista rauhanomaisesti;

8.  pitää myönteisenä sitä, että Thaimaa ja Kambodža ovat sopineet osallistuvansa Kaakkois-Aasian maiden hätäkokoukseen, jossa keskustellaan rajakonfliktista;

9.  pitää myönteisenä UNESCOn pääjohtajan päätöstä lähettää erityislähettiläs välitystehtävään Bangkokiin ja Phnom Penhiin; kehottaa kiistan molempia osapuolia tekemään yhteistyötä UNESCOn valtuuskunnan kanssa Preah Vihear -temppelille aiheutuneiden vahinkojen arvioimiseksi;

10.  kehottaa molempia maita etsimään ratkaisua, joka mahdollistaa suoran pääsyn kummankin alueelta Preah Vihear -temppeliin, ja pidättäytymään vaikeuttamasta toistensa kansalaisten pääsyä temppeliin tai raja-alueelle;

11.  ilmaisee huolensa väitetystä rypäleammusten käytöstä ja kehottaa molempia maita pidättäytymään näiden ammusten käytöstä kaikissa tilanteissa;

12.  kehottaa puhemiestä välittämään tämän päätöslauselman komission varapuheenjohtajalle ja unionin ulkoasioiden ja turvallisuuspolitiikan korkealle edustajalle, Euroopan ulkosuhdehallinnolle, Euroopan unionin jäsenvaltioiden hallituksille ja parlamenteille, Kambodžan kuningaskunnan hallitukselle, Thaimaan kuningaskunnan hallitukselle, YK:n pääsihteerille, UNESCOn pääjohtajalle ja ASEANin jäsenvaltioiden hallituksille.

(1) EUVL C 247 E, 6.10.2005, s. 161.
(2) EUVL C 320 E, 15.12.2005, s. 280.
(3) EUVL C 287 E, 24.11.2006, s. 334.
(4) EUVL C 301 E, 13.12.2007, s. 258.
(5) Hyväksytyt tekstit, P7_TA(2010)0389.
(6) Hyväksytyt tekstit, P7_TA(2010)0195.
(7) EUVL C 285 E, 22.11.2006, s. 129.

Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö