Показалец 
 Назад 
 Напред 
 Пълен текст 
Процедура : 2009/0129(COD)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документа : A7-0023/2011

Внесени текстове :

A7-0023/2011

Разисквания :

PV 07/03/2011 - 18
CRE 07/03/2011 - 18

Гласувания :

PV 08/03/2011 - 9.5
Обяснение на вота
Обяснение на вота

Приети текстове :

P7_TA(2011)0079

Приети текстове
PDF 784kWORD 943k
Вторник, 8 март 2011 г. - Страсбург
Риболов в зоната по Споразумението за ГКРСМ (Генералната комисия по риболова в Средиземно море) ***I
P7_TA(2011)0079A7-0023/2011
Резолюция
 Консолидиран текст
 Приложение
 Приложение
 Приложение

Законодателна резолюция на Европейския парламент от 8 март 2011 г. относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета относно определени разпоредби за риболова в зоната по Споразумението за ГКРСМ (Генералната комисия по риболова в Средиземно море) (COM(2009)0477 – C7-0204/2009 – 2009/0129(COD))

(Обикновена законодателна процедура: първо четене)

Европейският парламент,

–  като взе предвид предложението на Комисията до Съвета (COM(2009)0477),

–  като взе предвид член 37 от Договора за ЕО, съгласно който Съветът се е консултирал с Парламента (C7-0204/2009),

–  като взе предвид съобщението на Комисията до Европейския парламент и до Съвета, озаглавено „Последствия от влизането в сила на Договора от Лисабон за междуинституционалните механизми за вземане на решения, които са в ход“ (COM(2009)0665),

–  като взе предвид член 294, параграф 3 и член 43, параграф 2 от Договора за функционирането на Европейския съюз,

–  като взе предвид становището на Европейския икономически и социален комитет от 17 март 2010 г.(1),

–  като взе предвид член 55 от своя правилник,

–  като взе предвид доклада на комисията по рибно стопанство (A7-0023/2011),

1.  Приема изложената по-долу позиция на първо четене;

2.  Призовава Комисията да се отнесе до него отново, в случай че възнамерява да внесе съществени изменения в своето предложение или да го замени с друг текст;

3.  Възлага на своя председател да предаде позицията на Парламента съответно на Съвета и на Комисията, както и на националните парламенти.

(1) ОВ С 354, 28.12.2010 г., стр. 71.


Позиция на Европейския парламент приета на първо четене на 8 март 2011 г. с оглед приемането на Регламент (ЕС) № …/2011 на Европейския парламент и на Съвета относно определени разпоредби за риболова в зоната по Споразумението за ГКРСМ (Генералната комисия по риболова в Средиземно море) [Изменение 1]
P7_TC1-COD(2009)0129

ЕВРОПЕЙСКИЯТ ПАРЛАМЕНТ И СЪВЕТЪТ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ,

като взеха предвид Договора за функционирането на Европейския съюз и по-специално член 43, параграф 2 от него, [Изменение 2]

като взе предвид предложението на Европейската комисия,

[Изменение 3]

като взеха предвид становището на Европейския икономически и социален комитет(1), [Изменение 4]

в съответствие с обикновената законодателна процедура(2),[Изменение 5]

като имат предвид, че:

(1)  Споразумението за създаване на Генералната комисия по риболова в Средиземно море („ГКРСМ“), наричано по-нататък Споразумение за ГКРСМ, бе одобрено от Съвета с Решение 98/416/ЕО от 16 юни 1998 г. за присъединяване на Европейската общност към Генералната комисия по риболова в Средиземно море(3).

(2)  Споразумението за ГКРСМ предвижда подходяща рамка за многостранно сътрудничество с цел насърчаване на развитието, опазването, рационалното управление и най-доброто използване на запасите от живи водни ресурси в Средиземно и Черно море на нива, които се считат за устойчиви и са с нисък риск от изчезване.

(3)  Европейският съюз, както и България, Гърция, Испания, Франция, Италия, Кипър, Малта, Румъния и Словения, са договарящи страни по ГКРСМ. [Изменение 6]

(4)  Препоръките, приети от ГКРСМ, са задължителни за договарящите страни по него. Тъй като Съюза е договаряща страна по ГКРСМ, тези препоръки са задължителни за Съюза и следователно следва да бъдат транспонирани в правото на Съюза, в случаите, когато тяхното съдържание не е вече обхванато него. [Изменение 7]

(5)  На нейните годишни заседания през 2005, 2006, 2007 и 2008 г. ГКРСМ прие редица препоръки и резолюции за определени риболовни дейности в зоната по Споразумението за ГКРСМ, които са били временно транспонирани в правото на Съюза чрез годишните регламенти за възможностите за риболов(4) или, в случая с препоръки на ГКРСМ 2005/1 и 2005/2, чрез член 4, параграф 3 и член 24 от Регламент (ЕО) № 1967/2006 на Съвета от 21 декември 2006 г. относно мерките за управление на устойчивата експлоатация на рибните ресурси в Средиземно море(5). [Изменение 8]

(6)  От съображения за яснота, опростяване и правна сигурност, и тъй като постоянният характер на препоръките изисква също постоянен правен инструмент за тяхното транспониране в правото на Съюза, подходящо е да се транспонират тези препоръки чрез един законодателен акт, към който бъдещите препоръки могат да бъдат прибавени чрез изменения. [Изменение 9]

(7)  Препоръките на ГКРСМ се прилагат в цялата зона по Споразумението за ГКРСМ, а именно Средиземноморието, Черно море и свързващите води, както е упоменато в приложение II към Решение 98/416/ЕО , и следователно, за да се осигури яснота на законодателството на Съюза, те следва да бъдат транспонирани в един отделен регламент вместо чрез изменения на Регламент (ЕО) № 1967/2006, който обхваща само Средиземно море. [Изменение 10]

(8)  Определени разпоредби, съдържащи се в Регламент (ЕО) № 1967/2006 следва да се прилагат не само в Средиземно море, но и в цялата зона по споразумението за ГКРСМ Следователно тези разпоредби следва да бъдат заличени от Регламент (ЕО) № 1967/2006 и включени в настоящия регламент.

(9)  „Зони с ограничения за риболов“, установени с препоръки на ГКРСМ относно мерки за управление на пространството, са еквивалентни по своето въздействие на „риболовни защитени зони“, които се споменават в Регламент (ЕО) № 1967/2006.

(10)  На своето годишно заседание от 23-27 март 2009 г. ГКРСМ прие препоръка относно създаването на зона с ограничения за риболов в Лионския залив, въз основа на научно становища от Научния консултативен комитет (НКК), съдържащо се в доклада от неговата 11 сесия (Доклад на ФАО № 890). Уместно е тази мярка да се приложи чрез система за управление на риболовното усилие.

(11)  Селективността на някои риболовни съоръжения не може да надвишава определено ниво при смесените риболовни дейности и поради това, в допълнение към контрола и ограниченията на риболовното усилие, от фундаментално значение е да се ограничи риболовното усилие в зони, където се събират възрастните екземпляри от важни запаси, с цел да се постигне нисък риск от нарушение на възпроизводството, като по този начин стане възможна устойчивата експлоатация на тези запаси. Следователно се препоръчва първоначално да се ограничи риболовното усилие в зоната, изследвана от НКК, до предишни нива и да не се позволява никакво увеличение на това ниво.

(12)  Научните становища, на които се базират мерките за управление, следва да се основават на научното използване на съответните данни за капацитета и дейността на риболовния флот, за биологичния статут на експлоатираните ресурси и за социалната и икономическа ситуация на риболовните дейности; Тези данни трябва да бъдат събрани и предадени в срок, който да позволява спомагателните органи към ГКРСМ да подготвят своите научни становища.

(13)  На годишната сесия през 2008 г. ГКРСМ прие препоръка относно Регионална схема за мерките на пристанищните държави за борба с незаконния, недеклариран и нерегулиран (ННН) риболов в зоната по споразумението за ГКРСМ. Докато Регламент (ЕО) № 1005/2008 на Съвета от 29 септември 2008 година за установяване на система на Общността за предотвратяване, възпрепятстване и премахване на незаконния, недеклариран и нерегулиран риболов(6) обхваща като цяло съдържанието на тази препоръка и се прилага от 1 януари 2010 г., при все това има някои аспекти като честота, обхват и процедури за пристанищни инспекции, които трябва да се разгледат в настоящия регламент, с цел да се адаптира мярката към спецификата на зоната по споразумението за ГКРСМ. [Изменение 11]

(14)  С цел гарантиране на единни условия за прилагането на настоящия регламент, на Комисията следва да бъдат предоставени изпълнителни правомощия. Тези правомощия, които не следва да засягат разпоредбите на настоящия регламент относно делегирани актове и които не следва да се прилагат за разпоредби на настоящия регламент относно мерките на държавния пристанищен контрол и процедурите за инспекции от пристанищни държави следва да се упражняват в съответствие с Регламент (ЕС) № 182/2011 на Европейския парламент и на Съвета от 16 февруари 2011 година за установяване на общите правила и принципи относно реда и условията за контрол от страна на държавите-членки върху упражняването на изпълнителните правомощия от страна на Комисията(7). [Изменение 47]

(15)  На Комисията следва да бъдат предоставени правомощия за приемане на делегирани актове в съответствие с член 290 от Договора за функционирането на Европейския съюз във връзка с включването в законодателството на Съюза на бъдещи изменения към тези мерки на ГКРСМ за опазване, контрол или принудително прилагане, които вече са транспонирани в законодателството на Съюза, които са предмет на някои точно определени несъществени елементи на настоящия регламент и които стават задължителни за Европейския съюз и неговите държави-членки в съответствие с условията по споразумението на ГКРСМ. От особена важност е Комисията да проведе подходящи консултации по време на подготвителната си работа, включително на експертно равнище.[Изменение 13]

ПРИЕ НАСТОЯЩИЯ РЕГЛАМЕНТ:

ДЯЛ I

ОБЩИ РАЗПОРЕДБИ

Член 1

Предмет

Настоящият регламент излага правилата за прилагане от Съюза на мерките за опазване, управление, експлоатация, мониторинг, пускане на пазара и принудително изпълнение относно риболовни продукти и продукти от аквакултури, както са установени от Генералната комисия по риболова в Средиземно море („ГКРСМ“).[Изменение 14]

Член 2

Обхват

1.  Настоящият регламент се прилага за риболовните дейности и дейностите, свързани с аквакултурите, извършвани от риболовните кораби на ЕС и граждани на държавите-членки в зоната по Споразумението за ГКРСМ. [Изменение 15]

Той се прилага без да се засягат разпоредбите на Регламент (ЕО) № 1967/2006.

2.  Чрез дерогация от параграф 1, разпоредбите на настоящия регламент не се прилагат към риболовни дейности, извършвани единствено за целите на научни изследвания, които се осъществяват с позволението и в рамките на пълномощията на съответната държава-членка, под чийто флаг плава кораба, за които Комисията и държавата-членка, в чиито води се извършва изследването, са били уведомени предварително. Държави-членки, които осъществяват риболовни дейности за целите на научни изследвания, уведомяват Комисията, държавите-членки, в чиито води се извършват изследванията, и Научно-техническия и икономически комитет по рибарство за целия улов, произтичащ от такива риболовни операции.

Член 3

Определения

Следните определения се прилагат за целите на настоящия регламент, които допълват определенията, установени в член 3 от Регламент (ЕО) № 2371/2002 на Съвета от 20 декември 2002 година относно опазването и устойчивата експлоатация на рибните ресурси в рамките на общата политика в областта на рибарството(8) и в член 2 от Регламент (ЕО) № 1967/2006:

   а) „зона по споразумението за ГКРСМ“ означава Средиземно море, Черно море и свързващите води, като е посочено в приложение II към Решение 98/416/ЕО;
   б) „риболовно усилие“ означава произведението от капацитета на риболовен кораб, както в kW така и в GT, и дните в морето;
   в) „дни в морето“ означава всеки календарен ден, в който корабът отсъства от пристанището, независимо периода от време от деня, през който корабът присъства в дадена зона;„

ДЯЛ II

ТЕХНИЧЕСКИ МЕРКИ

Глава І

Зони с ограничения за риболов

Раздел I

Зона с ограничения за риболов в Лионския залив

Член 4

Установяване на зона с ограничения за риболов

Зона с ограничения за риболова се установява в източната част на Лионския залив (както е ограничено от линиите, съединяващи следните географски координати):

42°40„ с.ш., 4°20“ и.д.

42°40„ с.ш., 5°00“ и.д.

43°00„ с.ш., 4°20“ и.д.

43°00„ с.ш., 5°00“ и.д.

Член 5

Риболовно усилие

Риболовното усилие за запаси от дънни морски видове при кораби, които използват теглени дънни мрежи, дънни парагади и парагади на средна дълбочина и дънни мрежи в зоните с ограничения на риболова, както е посочено в член 4, не надвишават нивото на риболовното усилие, прилагано през 2008 г. от всяка държава-членка в тази област.

Член 6

Риболовни записи

Не по-късно от …(9) държавите-членки предават на Комисията списък с корабите, плаващи под техен флаг, които имат риболовни записи за 2008 г. в областта, посочена в член 4 и в географска подзона 7 на ГКРСМ, както е определено в приложение I. Списъкът съдържа името на кораба, номера му от регистъра на флота, посочен в приложение І към Регламент (ЕО) № 26/2004 на Комисията от 30 декември 2003 година относно регистъра на риболовния флот на Общността (10), периодът, за който на кораба е разрешено да лови риба в областта, посочена в член 4 и броя на дните, прекарани от всеки кораб през 2008 г. в географска подзона 7 и по-специално в зоната, посочена в член 4. [Изменение 16]

Член 7

Кораби с разрешение

1.  На кораби, които имат разрешение да ловят риба в зоната, посочена в член 4, се издава специално разрешително за риболов от тяхната държава-членка в съответствие с Регламент (ЕО) № 1627/94 на Съвета от 27 юни 1994 година относно постановяване на общите разпоредби за специалните разрешителни за риболов(11).

2.  На риболовни кораби, които нямат записи на риболовни дейности в областта, посочена в член 4, преди 31 декември 2008 г., не се издава разрешение за риболов в нея.

3.  Държавите-членки съобщават на Комисията не по-късно от …(12) действащото към 31 декември 2008 г. национално законодателство относно: [Изменение 17]

   a) максималното време за дневна риболовна дейност, позволено за кораб,
   б) максималният брой дни на седмица, през които корабът може да остане в морето и да отсъства от пристанището и
   в) задължителното време за излизане и за връщане в регистрираното пристанище на своите риболовни кораби.

Член 8

Защита на уязвимите местообитания

Държавите-членки гарантират, че зоната, посочена в член 4, е защитена от въздействията на всякаква друга човешка дейност, заплашваща опазването на характеристиките на тази зона като зона на събиране на екземпляри, които хвърлят хайвер.

Член 9

Информация

Преди 31 януари всяка година държавите-членки предават на Комисията в електронна форма доклад за риболовните дейности, извършвани в зоната, посочена в член 4.

Раздел II

Зони с ограничения за риболов с цел да се защитят уязвими дълбоководни местообитания

Член 10

Установяване на зони с ограничения за риболов

Риболовът с теглени драги и дънни трални мрежи се забранява в следните зони:

  a) Зона „Lophelia reef off Capo Santa Maria di Leuca“, забранена за дълбоководен риболов, ограничена от линиите, съединяващи следните координати:
   39 27,72„ с.ш., 18 10,74“ и.д.
   39 27,80„ с.ш., 18 26,68“ и.д.
   39 11,16„ с.ш., 18 32,58“ и.д.
   39 11,16„ с.ш., 18 04,28“ и.д.;
  б) зона „The Nile delta area cold hydrocarbon seeps“, забранена за дълбоководен риболов, ограничена от линиите, съединяващи следните координати:
   31 30,00„ с.ш., 33 10,00“ и.д.
   31 30,00„ с.ш., 34 00,00“ и.д.
   32 00,00„ с.ш., 34 00,00“ и.д.
   32 00,00„ с.ш., 33 10,00“ и.д.;
  в) зона „The Eratosthenes Seamount“, забранена за дълбоководен риболов, ограничена от линиите, съединяващи следните координати:
   33 00,00„ с.ш., 32 00,00“ и.д.
   33 00,00„ с.ш., 33 00,00“ и.д.
   34 00,00„ с.ш., 33 00,00“ и.д.
   34 00,00„ с.ш., 32 00,00“ и.д.

Член 11

Защита на уязвимите местообитания

Държавите-членки гарантират, че техните компетентни органи са призвани да защитават уязвимите дълбоководни местообитания в зоните, посочени в член 10, и по-специално от въздействието на всяка друга ▌дейност, която ▌застрашава съхраняването на характеристиките на тези специфични местообитания. [Изменение 18]

Глава II

Въвеждане на сезон, забранен за риболова на корифена с устройство за събиране на рибата (УСР)

Член 12

Сезон, забранен за риболов

1.  Риболовът на обикновената корифена (Coryphaena hippurus) с използването на устройство за събиране на рибата се забранява от 1 януари до 14 август всяка година.

2.  Чрез дерогация от параграф 1, ако държава-членка докаже, че поради лоши атмосферни условия риболовните кораби, плаващи под нейния флаг, не са могли да използват обичайния си брой дни за риболов, тази държава-членка може да прехвърли дните, неизползвани от нейните кораби за риболов с УСР, до 31 януари на следващата година. В този случай, преди края на годината държавите-членки предават на Комисията заявление за дните за прехвърляне.

3.  Параграфи 1 и 2 се прилагат също в зоната за управление, посочена в член 26, параграф 1 от Регламент (ЕО) № 1967/2006.

4.  Заявлението съгласно параграф 2 съдържа следната информация:

   а) доклад, съдържащ подробна информация за прекратяването на съответните риболовни дейности, включително подходящата метеорологична информация в подкрепа на това;
   б) името на кораба и номера му от регистъра на флота на ЕС. [Изменение 19]

5.  Комисията решава относно заявленията, посочени в параграф 2 в рамките на 6 седмици от датата на получаване на заявлението и информира писмено държавата-членка за това.

6.  Комисията информира изпълнителния секретариат на ГКРСМ за решенията, взети съгласно параграф 5. Всяка година преди 1 ноември държавите-членки изпращат на комисията доклад за прехвърлянията на дни, изгубени през предходната година, както е посочено в параграф 2.

Член 13

Специално разрешително за риболов

На риболовните кораби с разрешение да участват в риболова на обикновената корифена се издава специално разрешително за риболов съгласно Регламент (ЕО) № 1627/94 и те се включват в списък, съдържащ името на кораба и номера му от регистъра на флота на ЕС, който се предоставя на Комисията от въпросната държава-членка. Независимо от член 1, параграф 2 от Регламент (ЕО) № 1627/94, от корабите с обща дължина, по-малка от 10 метра се изисква да имат специално разрешително за риболов. [Изменение 20]

Това изискване се отнася също до зоната за управление, посочена в член 26, параграф 1 от Регламент (ЕО) № 1967/2006.

Член 14

Събиране на данни

Без да се засяга Регламент (ЕО) № 199/2008 на Съвета от 25 февруари 2008 г. за установяване на общностна рамка за събиране, управление и използване на данни в сектор „Рибарство“ и за подкрепа на научните консултации във връзка с Общата политика в областта на рибарството(13), държавите-членки установяват подходяща система за събиране и обработка на данните за улова и усилието на риболовната дейност.

Държавите-членки докладват на Комисията до 15 януари всяка година за броя на корабите, ангажирани в риболовна дейност, за общия брой на разтоварванията на суша и трансбордирането на улов на обикновена корифена, извършени през изминалата година от риболовните кораби, плаващи под техния флаг във всяка географска подзона от зоната по Споразумението за ГКРСМ, както е изложено в приложение I.

Комисията изпраща информацията, получена от държавите-членки, до изпълнителния секретариат на ГКРСМ.„

Глава III

Риболовни съоръжения

[Изменения 21, 22, 23, 24 и 25]

Член 15

Минимален размер на окото на мрежата в Средиземно море

1.  Минималният размер на окото на мрежите, използвани за извършване на трални дейности за експлоатиране на запасите от дънни морски видове в Черно море, е 40 мм. Мрежи с размер на окото, по-малък от 40 мм, не се използват или държат на борда.

2.  До 31 януари 2012 г. мрежите, посочена в параграф 1, се заменят с мрежи с квадратно око от 40 мм при торбата, или, по надеждно обосновано искане на собственика на кораба, с мрежи с ромбоидно око с размер 50 мм, които трябва да имат призната селективност на размера, равна или по-висока на 40 мм при торбата.

3.  Държави-членки, чиито риболовни кораби извършват трални дейности за експлоатиране на запасите от дънни морски видове в Черно море, предават на Комисията, първоначално до 1 октомври 2011 г. и след това на всеки 6 месеца, списъка с риболовните кораби и техният процент от целия национален флот за дълбоководен риболов чрез тралене, които кораби са оборудвани с мрежи с квадратно око от 40 мм при торбата или с мрежи с ромбоидно око с размер поне 50 мм. [Изменение 26]

4.  Комисията изпраща информацията, посочена в параграф 2, до изпълнителния секретариат на ГКРСМ.

Член 16

Риболовът с използване на теглени драги и трални мрежи

Използването на теглени драги и риболовът с трални мрежи на дълбочина над 1000 м се забранява.

ДЯЛ III

КОНТРОЛНИ МЕРКИ

ГЛАВА I

РЕГИСТЪР НА КОРАБИТЕ

Член 17

Регистър на корабите, имащи разрешение за риболов

1.  До 1 декември всяка година всяка държава-членка изпраща на Комисията, чрез обичайната система за обработка на данни, актуализиран списък на корабите с обща дължина повече от 15 метра, плаващи под неин флаг и регистрирани на нейна територия, на които тя разрешава да извършват риболов в зоната по споразумението за ГКРСМ чрез издаване на разрешително за риболов. [Изменение 27]

2.  Списъкът по точка 1 включва следната информация:

   a) регистрационен номер на кораба в регистъра на флотата на ЕС и външна маркировка съгласно установеното в приложение I към Регламент (ЕО) № 26/2004 ; [Изменение 28]
   б) период, за който е разрешен риболова и/или трансбордирането;
   в) използвани риболовни съоръжения.

3.  Комисията изпраща актуализирания списък на изпълнителния секретар на ГКРСМ до 1 януари всяка година, така че тези кораби да могат да бъдат вписани в регистъра на ГКРСМ на корабите с обща дължина повече от 15 метра, на които е разрешено да извършват риболов в зоната по Споразумението за ГКРСМ („регистър на ГКРСМ“). [Изменение 29]

4.  Всяко изменение на списъка, посочено в параграф 1 се съобщава на Комисията за подаване до изпълнителния секретар на ГКРСМ, като се прилага същата процедура, най-малко 10 работни дни преди корабът да започне риболовна дейност в зоната на ГКРСМ.

5.  Кораби на ЕС с обща дължина повече от 15 метра, които не са включени в списъка, посочен в параграф 1 не извършват риболов, не задържат на борда си и не разтоварват нито един вид риба или черупчести в рамките на зоната по споразумението за ГКРСМ. [Изменение 30]

6.  Държавите-членки вземат необходимите мерки, за да гарантират, че:

   a) единствено на кораби, плаващи под техен флаг, които са включени в списъка по параграф 1 и съхраняват на борда си разрешително за риболов, издадено от тях, се разрешава, при условията на разрешителното, да извършват риболовни дейности в зоната нпо споразумението за ГКРСМ; [Изменение 31]
   б) не се издава разрешително за риболов на кораби, които са осъществявали незаконен, недеклариран и нерегулиран риболов (ННН риболов) в зоната по споразумението за ГКРСМ или другаде, освен ако новите собственици не предоставят удовлетворителни документални доказателства, че предишните собственици вече нямат правен, позлвателен или финансов интерес към техните кораби и не упражняват контрол върху тях, или че техните кораби нито вземат участие, нито са свързани с ННН риболов; [Изменение 32]
   в) доколкото е възможно, тяхното национално законодателство забранява на собствениците и ползвателите на кораби, плаващи под техен флаг, които са включени в списъка по параграф 1, да вземат участие или да се свързват с риболовни дейности в зоната по Споразумението за ГКРСМ, осъществявани от кораби, които не са в регистъра на ГКРСМ;
   г) доколкото е възможно, тяхното национално законодателство изисква собствениците на кораби, плаващи под техен флаг, които са включени в списъка по параграф 1, да бъдат граждани или юридически лица в държавата-членка на флага;
   д) техните кораби спазват всички съответни мерки на ГКРСМ за опазване и управление.

7.  Държавите-членки предприемат всички необходими мерки да забранят риболова, задържането на борда, трансбордирането и разтоварването на сушата на риба и черупчести, уловени в зоната по споразумението за ГКРСМ от кораби с обща дължина повече от 15 метра, които не са включени в регистъра на ГКРСМ.

8.  Държавите-членки незабавно подават до Комисията всякаква информация, указваща, че има основателни причини за подозрение, че кораби с обща дължина повече от 15 метра, невключени в регистъра на ГКРСМ, извършват риболов или трансбордиране на риба и черупчести в зоната по Споразумението за ГКРСМ.

ГЛАВА II

МЕРКИ НА ДЪРЖАВНИЯ ПРИСТАНИЩЕН КОНТРОЛ

Член 18

Обхват

Тази глава се прилага се прилагат за риболовни кораби на трети страни.

Член 19

Предизвестие

Чрез дерогация от член 6, параграф 1 от Регламент (ЕО) № 1005/2008 ▌периодът за предварително уведомление е поне 72 часа преди очаквания час на пристигане в пристанището. [Изменение 33]

Член 20

Пристанищни инспекции

1.  Независимо от член 9, параграф 1 от Регламент (ЕО) № 1005/2008, държавите-членки всяка година извършват инспекции в определените пристанища на поне 15 % от операциите по разтоварване на суша и трансбордиране.

2.  Независимо от член 9, параграф 2 от Регламент (ЕО) № 1005/2008, риболовни кораби, които влизат в пристанище на държава-членка без предварително разрешение, се инспектират при всички случаи.

Член 21

Процедура за инспекция

В допълнение към изискванията, предвидени в член 10 от Регламент (ЕО) № 1005/2008, при пристанищните инспекции трябва да се спазват изискванията, изложени в приложение II.

Член 22

Отказ за използване на пристанище

1.  Държавите-членки не позволяват на кораб от трета страна да използва техните пристанища за разтоварвания на сушата, трансбордиране или преработка на риболовни продукти, уловени в зоната по споразумението за ГКРСМ и отказват достъп на този кораб до пристанищни услуги, включително, inter alia, зареждане с гориво и с провизии, освен в случаи на force majeure или бедствие по смисъла на член 18 от Конвенцията на ООН по морско право, за услуги, абсолютно необходими за справяне с такива ситуации, ако: [Изменение 34]

   a) корабът не отговаря на изискванията на настоящия регламент; или [Изменение 35]
   б) корабът е включен в списъка на корабите, провеждали или подпомагали ННН риболов, приет от регионална организация за управление на рибарството; или
   в) корабът няма валидно разрешение да извършва риболов или свързани с риболов дейности в зоната по споразумението за ГКРСМ.

2.  Параграф 1 се прилага в допълнение към разпоредбите за отказ на използване на пристанище, предвидени от член4, параграф 2 и член 37, параграфи 5 и 6 от Регламент (ЕО) № 1005/2008.

3.  В случаите, когато държава-членка е отказала използването на нейните пристанища в съответствие с параграф 1 или 2, тя незабавно уведомява капитана на кораба, държавата, под чийто флаг плава кораба, Комисията, изпълнителния секретариат на ГКРСМ за такова действие.

4.  Когато основанията за отказ, посочени в параграфи 1 или 2 вече не са приложими, държавата-членка оттегля своя отказ и уведомява за това адресатите на уведомлението, издадено в съответствие с параграф 3.

ДЯЛ IV

СЪТРУДНИЧЕСТВО, ИНФОРМАЦИЯ И ДОКЛАДВАНЕ

Член 23

Сътрудничество и информация

1.  Комисията и държавите-членки си сътрудничат и си обменят информация с изпълнителния секретариат на ГКРСМ, по-специално като:

   a) изискват информация от или подават информация в съответните бази данни;
   б) изискват и предоставят сътрудничество за насърчаване на ефективното прилагане на настоящия регламент.

2.  Държавите-членки гарантират, че техните системи за информация, свързана с националния риболов, позволява пряк електронен обмен на информация за инспекциите на пристанищните държави, посочени в раздел III, между тях и секретариата на GFCM, като се вземат предвид съответните изисквания за поверителност.

3.  Държавите-членки предприемат мерки за споделяне по електронен път на информация между съответните национални агенции и за координиране на дейностите на тези агенции при прилагането на мерките по глава ІІ, дял ІІІ.[Изменение 36]

4.  Държавите-членки създават списък с точки за контакт за целите на настоящия регламент, който се изпраща незабавно по електронен път до Комисията, до изпълнителния секретариат на ГКРСМ и до договарящите страни по ГКРСМ.

Член 24

Докладване на статистически таблици

1.  Държавите-членки предават преди 1 май всяка година на Изпълнителния секретариат на ГКРСМ данни за Задания 1.1, 1.2, 1.3, 1.4 и 1.5 от статистическата матрица на ГКРСМ, както е изложено в приложение III.


[Изменение 37]

2.  Първото предаване на данни за Задания 1.3 и 1.5 се извършва преди 1 февруари 2011 г.

3.  За предаването на данните, посочени в параграф 1, държавите-членки използват системата за въвеждане на данни на ГКРСМ или всеки друг подходящ стандарт за предаване на данни и протокол, установен от секретариата на ГКРСМ и достъпен на следния уебсайт: http://www.gfcm.org/gfcm/topic/16164.

4.  Държавите-членки информират Комисията за предадените данни въз основа на настоящия член.

ДЯЛ V

ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

Член 25

Актове за изпълнение[Изменение 48]

Комисията може да приема актове за изпълнение с цел да гарантира единни условия за прилагане на настоящия регламент. Тези актове за изпълнение, които не засягат член 28 от настоящия регламент и които не се прилагат за разпоредбите на настоящия регламент относно мерките на държавния пристанищен контрол в глава ІІ и процедурите за инспекции от пристанищни държави в Приложение ІІ се приемат в съответствие с процедурата по разглеждане, посочена в член 26, параграф 2. [Изменение 49]

Член 26

Процедура на комитет [Изменение 50]

1.  Комисията се подпомага от Комитета по рибарство и аквакултури, създаден съгласно член 30, параграф 1 от Регламент (ЕО) № 2371/2002. Този комитет е комитет по смисъла на Регламент (ЕС) № 182/2011 на Европейския парламент и на Съвета за установяване на общите правила и принципи относно реда и условията за контрол от страна на държавите-членки върху упражняването на изпълнителните правомощия от страна на Комисията. [Изменение 51]

2.  При позоваване на настоящия параграф се прилага член 5 от Регламент (ЕС) № 182/2011/ЕС.[Изменение 52]

[Изменение 40]

Член 27

Делегиране на правомощия

Доколкото е необходимо, с оглед транспонирането в правото на Съюза на измененията към съществуващите разпоредби на схемата, които стават задължителни за Съюза, Комисията може да изменя разпоредбите на настоящия регламент посредством делегирани актове в съответствие с член 28 и при условията, установени в членове 29 и 30, относно:

     - зона с ограничения за риболов в Лионския залив, определена в членове 4, 5, 6, 7, 8 и 9;
     - зони с ограничения за риболов с цел защита на уязвими дълбоководни местообитания, определени в дял ІІ, глава І, раздел ІІ, членове 10 и 11;
     - въвеждане на сезон, забранен за риболова на корифена с устройство за събиране на рибата (УСР), както е посочено в дял ІІ, глава ІІ, членове 12, 13 и 14;
     - предоставяне на информация на Изпълнителния секретариат на ГКРСМ, както е установено в член 15, параграф 4;
     - регистър на разрешените кораби, както е посочено в член 17;
     - сътрудничество, информация и докладване, както е посочено в членове 23 и 24;
     - таблица, карта и географски координати на географските подзони на ГКРСМ (ГПЗ), както е посочено в Приложение І;
     - статистическа матрица на ГКРСМ, както е посочено в приложение III.
  

[Изменение 41]

Член 28

Упражняване на делегирането

1.  Правомощията да приема делегираните актове, посочени в член 28, се предоставят на Комисията за срок от три години от …(14). Комисията изготвя доклад относно делегираното правомощие най-късно шест месеца преди изтичането на тригодишния срок. Делегирането на правомощия се подновява автоматично за срокове с еднаква продължителност, освен ако Европейският парламент или Съветът не го оттеглят в съответствие с член 29.

2.  Веднага след приемането на делегиран акт, Комисията уведомява едновременно Европейския парламент и Съвета за това.

3.  Правомощията да приема делегирани актове се предоставят на Комисията при условията, предвидени в членове 29 и 30.

[Изменение 42]

Член 29

Оттегляне на делегирането

1.  Делегирането на правомощия, посочено в член 28, може да бъде оттеглено по всяко време от Европейския парламент или от Съвета.

2.  Институцията, започнала вътрешна процедура за вземане на решение за оттегляне на делегирането на правомощия, се стреми да уведоми за това другата институция и Комисията в разумен срок от време преди вземането на окончателно решение, като посочва делегираните правомощия, по отношение на които може да се извърши оттегляне, както и евентуалните причини за това.

3.  С решението за оттегляне се прекратява делегирането на правомощието, посочено в същото решение. То поражда действие незабавно или на по-късна дата, посочена в него. Решението не засяга валидността на делегираните актове, които вече са в сила. То се публикува в Официален вестник на Европейския съюз.

[Изменение 43]

Член 30

Възражения срещу делегирани актове

1.  Европейският парламент или Съветът могат да направят възражения срещу делегиран акт в срок от два месеца от датата на уведомяването.

По инициатива на Европейския парламент или на Съвета този срок се удължава с два месеца.

2.  Ако към момента на изтичането на срока, посочен в параграф 1, нито Европейският парламент, нито Съветът не е възразил срещу делегирания акт, той се публикува в Официален вестник на Европейския съюз и влиза в сила на посочената в него дата.

Делегираният акт може да се публикува в Официален вестник на Европейския съюз и да влезе в сила преди изтичането на този срок, при условие че Европейският парламент и Съветът са уведомили Комисията за намерението си да не представят възражения.

3.  Ако Европейският парламент или Съветът направят възражения срещу делегиран акт в рамките на срока, посочен в параграф 1, делегираният акт не влиза в сила. Институцията, която представя възражения срещу делегирания акт, посочва причините за това.

[Изменение 44]

Член 31

Изменения на Регламент (ЕО) № 1967/2006

Регламент (ЕО) № 1967/2006 се изменя, както следва:

   a) член 4, параграф 3 се заличава;
   б) член 9 параграф 3 се заменя със следното:"
3.  За дънни мрежи, различни от посочените в параграф 4, минималният размер на окото на мрежата е поне:
   а) мрежи с квадратно око от 40 мм при торбата или
   б) при надеждно обосновано искане от страна на собственика на кораба, с мрежи с ромбоидно око с размер 50 мм от призната селективност на размера, равна или по-висока от тази на мрежите, посочени в буква а).

На риболовните кораби се разрешава да използват и държат на борда само една от двата вида мрежи.
Комисията представя доклад относно изпълнението на настоящия параграф в Европейския парламент и в Съвета до 30 юни 2012 г., на базата на който, както и на базата на информацията, осигурена от държавите-членки преди 31 декември 2011 г., тя предлага съответните поправки, там където това е уместно."
  

[Изменение 45]

   в) член 24 се заличава;
   г) в член 27, параграфи 1 и 4 се заличават.
  

[Изменение 46]

Член 32

Влизане в сила

Настоящият регламент влиза в сила на двадесетия ден след публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз.

Настоящият регламент е задължителен в своята цялост и се прилага пряко във всички държави-членки.

Съставено в ...

За Европейския парламент За Съвета

Председател Председател

(1) OВ C 354, 28.12.2010 г., стр. 71.
(2) Позиция на Европейския парламент от 8 март 2011 г.
(3) ОВ L 190, 4.7.1998 г., стр. 34.
(4) Регламент (ЕО) № 43/2009 на Съвета - членове 28-31, Регламент (ЕО) № 40/2008 на Съвета - членове 29-31, Регламент (ЕО) № 41/2007 на Съвета - членове 26-27, Регламент (ЕО) № 51/2006 на Съвета - приложение III.
(5) ОВ L 409, 30.12.2006 г., стр. 11.
(6) OВ L 286, 29.10.2008 г., стр. 1.
(7) ОВ L 55 от 28.2.2011 г., стр. 13.
(8) OВ L 358, 31.12.2002 г., стр. 59.
(9)* 20 работни дни след влизането в сила на настоящия регламент.
(10) ОВ L 5, 9.1.2004 г., стр. 25.
(11) ОВ L 171, 6.7.1994 г., стр. 7.
(12)* 20 работни дни след влизането в сила на настоящия регламент.
(13) ОВ L 60, 5.3.2008 г., стр. 1
(14)* Дата: три години от датата на влизане в сила на настоящия регламент


ПРИЛОЖЕНИЕ I

A)  Таблица на географските подзони на ГКРСМ (ГПЗ)

ПОДЗОНА НА ФАО

СТАТИСТИЧЕСКИ УЧАСТЪЦИ НА ФАО

ГПЗ

ЗАПАДНА

1.1

БАЛЕАРСКИ

1

Водите на север от остров Алборан

2

Остров Алборан

3

Водите на юг от остров Алборан

4

Алжир

5

Балеарски острови

6

Северна Испания

11.1

Сардиния (запад)

1.2

ЛИОНСКИ ЗАЛИВ

7

Лионски залив

1.3

САРДИНИЯ

8

Остров Корсика

9

Лигурско и Северно Тиренско море

10

Южно Тиренско море

11.2

Сардиния (изток)

12

Северен Тунис

ЦЕНТРАЛНА

2.1

АДРИАТИЧЕСКИ

17

Северно Адриатическо море

18

Южно Адриатическо море (част)

2.2

ЙОНИЙСКИ

13

Залив Хамамет

14

Залив Габес

15

Остров Малта

16

Водите на юг от Сицилия

18

Южно Адриатическо море (част)

19

Западно Йонийско море

20

Източно Йонийско море

21

Южно Йонийско море

ИЗТОЧНА

3.1

ЕГЕЙСКИ

22

Егейско море

23

остров Крит

3.2

ИЗТОЧНО СРЕДИЗЕМНОМОРИЕ

24

Северна част на Източното Средиземноморие

25

остров Кипър

26

Източно Средиземноморие

27

Южна част на Източното Средиземноморие

ЧЕРНО МОРЕ

4.1

МРАМОРНО МОРЕ

28

Мраморно море

4.2

ЧЕРНО МОРЕ

29

Черно море

4.3

АЗОВСКО МОРЕ

30

Азовско море

Б)  Карта на ГПЗ на ГКРСМ (ГКРСМ, 2009 г.)

20110308-P7_TA(2011)0079_BG-p0000001.jpg

─ Статистически участъци на ФАО (червено) ─ ГПЗ на ГКРСМ (черно)

01 - Водите на север от остров Алборан

07 - Лионски залив

13 - Залив Хамамет

19 - Западно Йонийско море

25 - остров Кипър

02 - Остров Алборан

08 - Остров Корсика

14 - Залив Габес

20 - Източно Йонийско море

26 - Южно Средиземноморие

03 - Водите на юг от остров Алборан

09 - Лигурско и Северно Тиренско море

15 - остров Малта

21 - Южно Йонийско море

27 - Източно Средиземно море

04 - Алжир

10 - Южно и Централно Тиренско море

16 - Водите на юг от Сицилия

22 - Егейско море

28 - Мраморно море

05 - Балеарски острови

11.1 - Водите на запад от Сардиния 11.2 - Водите на изток от Сардиния

17 - Северно Адриатическо море

23 - остров Крит

29 - Черно море

06 - Северна Испания

12 - Северен Тунис

18 - Южно Адриатическо море

24 - Северна част на Източното Средиземноморие

30 - Азовско море

В)Географски координати на ГПЗ на ГКРСМ (ГКРСМ, 2009 г.)

ГПЗ

ГРАНИЦИ

ГПЗ

ГРАНИЦИ

ГПЗ

ГРАНИЦИ

ГПЗ

ГРАНИЦИ

1

Крайбрежие

36º с.ш. 5º 36„ з.д.

36º с.ш. 3º 20„ з.д.-{}-

36º 05„ с.ш. 3º 20“ з.д.

36º 05„ с.ш. 2º 40“ з.д.

36º с.ш. 2º 40„ з.д.

36º с.ш. 1º 30„ з.д.

36º 30„ с.ш. 1º 30“ з.д.

36º 30„ с.ш. 1º з.д.

37º 36„ с.ш. 1º з.д.

4

Крайбрежие

36º с.ш. 2º 13„ з.д.

36º с.ш. 1º 30„ з.д.

36º 30„ с.ш. 1º 30“ з.д.

36º 30„ с.ш. 1º з.д.

37º с.ш. 1º з.д.

37º с.ш. 0º 30„ и.д.

38º с.ш. 0º 30„ и.д.

38º с.ш. 8º 35„ и.д.

Граница Алжир-Тунис

Граница Мароко-Алжир

7

Крайбрежие

42º 26„ с.ш. 3º 09“ и.д.

41º 20„ с.ш. 8º и.д.

Граница Франция-Италия

10

Крайбрежие (вкл. Северна Сицилия)

41º 18„ с.ш. 13º и.д.

41º 18„ с.ш. 11º и.д.

38º с.ш. 11º и.д.

38º с.ш. 12º 30„ и.д.

2

36º 05„ с.ш. 3º 20“ з.д.

36º 05„ с.ш. 2º 40“ з.д.

35º 45„ с.ш. 3º 20“ з.д.

35º 45„ с.ш. 2º 40“ з.д.

5

38º с.ш. 0º 30„ и.д.

39º 30„ с.ш. 0º 30“ и.д.

39º 30„ с.ш. 1º 30“ и.д.

40º с.ш. 1º 30„ и.д.

40º с.ш. 2º и.д.

40º 30„ с.ш. 2º и.д.

40º 30„ с.ш. 6º и.д.

38º с.ш. 6º и.д.

8

43º 15„ с.ш. 7º 38“ и.д.

43º 15„ с.ш. 7º 45“ и.д.

41º 18„ с.ш. 9º 45“ и.д.

41º 20„ с.ш. 8º и.д.

41 18„ с.ш., 8° и.д.

11

41º 47„ с.ш. 6º и.д.

41 18„ с.ш., 6° и.д.

41º 18„ с.ш. 11º и.д.

38º 30„ с.ш. 11º и.д.

38º 30„ с.ш. 8º 30“ и.д.

38º с.ш. 8º 30„ и.д.

38º с.ш. 6º и.д.

3

Крайбрежие

36º с.ш. 5º 36„ з.д.

35º 49„ с.ш. 5º 36“ з.д.

36º с.ш. 3º 20„ з.д.-{}-

35º 45„ с.ш. 3º 20“ з.д.

35º 45„ с.ш. 2º 40“ з.д.

36º с.ш. 2º 40„ з.д.

36º с.ш. 1º 13„ з.д.

Граница Мароко-Алжир

6

Крайбрежие

37º 36„ с.ш. 1º з.д.

37º с.ш. 1º з.д.

37º с.ш. 0º 30„ и.д.

39º 30„ с.ш. 0º 30“ и.д.

39º 30„ с.ш. 1º 30“ и.д.

40º с.ш. 1º 30„ и.д.

40º с.ш. 2º и.д.

40º 30„ с.ш. 2º и.д.

40º 30„ с.ш. 6º и.д.

41º 47„ с.ш. 6º и.д.

42º 26„ с.ш. 3º 09“ и.д.

9

Крайбрежие

Граница Франция-Италия

43º 15„ с.ш. 7º 38“ и.д.

43º 15„ с.ш. 7º 45“ и.д.

41º 18„ с.ш. 9º 45“ и.д.

41º 18„ с.ш. 13º и.д.

12

Крайбрежие

Граница Алжир-Тунис

38º с.ш. 8º 30„ и.д.

38º 30„ с.ш. 8º 30“ и.д.

38º 30„ с.ш. 11º и.д.

38º с.ш. 11º и.д.

37º с.ш. 12º и.д.

37º с.ш. 11º 04„ и.д.

ГПЗ

ГРАНИЦИ

ГПЗ

ГРАНИЦИ

ГПЗ

ГРАНИЦИ

13

Крайбрежие

37º с.ш. 11º 04„ и.д.

37º с.ш. 12º и.д.

35º с.ш. 13º 30„ и.д.

35º с.ш. 11º и.д.

19

Крайбрежие (вкл. Източна Сицилия)

40º 04„ с.ш. 18º 29“ и.д.

37º с.ш. 15º 18„ и.д.

35º с.ш. 15º 18„ и.д.

35º с.ш. 19º 10„ и.д.

39º 58„ с.ш. 19º 10“ и.д.

25

35º 47„ с.ш. 32º и.д.

34º с.ш. 32º и.д.

34º с.ш. 35º и.д.

35º 47„ с.ш. 35º и.д.

14

Крайбрежие

35º с.ш. 11º и.д.

35º с.ш. 15º 18„ и.д.

Граница Тунис-Либия

20

Крайбрежие

Граница Албания-Гърция

39º 58„ с.ш. 19º 10“ и.д.

35º с.ш. 19º 10„ и.д.

35º с.ш. 23º и.д.

36º 30„ с.ш. 23º и.д.

26

Крайбрежие

Граница Либия-Египет

34º с.ш. 25º 09„ и.д.

34º с.ш. 34º 13„ и.д.

Граница Египет-ивица Газа

15

36º 30„ с.ш. 13º 30“ з.д.

35º с.ш. 13º 30„ и.д.

35º с.ш. 15º 18„ и.д.

36º 30„ с.ш. 15º 18“ з.д.

21

Крайбрежие

Граница Тунис-Либия

35º с.ш. 15º 18„ и.д.

35º с.ш. 23º и.д.

34º с.ш. 23º и.д.

34º с.ш. 25º 09„ и.д.

Граница Либия-Египет

27

Крайбрежие

Граница Египет-ивица Газа

34º с.ш. 34º 13„ и.д.

34º с.ш. 35º и.д.

35º 47„ с.ш. 35º и.д.

Граница Турция-Сирия

16

Крайбрежие

38º с.ш. 12º 30„ и.д.

38º с.ш. 11º и.д.

37º с.ш. 12º и.д.

35º с.ш. 13º 30„ и.д.

36º 30„ с.ш. 13º 30“ з.д.

36º 30„ с.ш. 15º 18“ з.д.

37º с.ш. 15º 18„ и.д.

22

Крайбрежие

36º 30„ с.ш. 23º и.д.

36º с.ш. 23º и.д.

36º с.ш. 26º 30„ з.д.

34º с.ш. 26º 30„ и.д.

34º с.ш. 29º и.д.

36º 43„ с.ш. 29º и.д.

28

17

Крайбрежие

41º 55„ с.ш. 15º 08“ и.д.

Граница Хърватия-Черна гора

23

36º с.ш. 23º и.д.

36º с.ш. 26º 30„ з.д.

34º с.ш. 26º 30„ и.д.

34º с.ш. 23º и.д.

29

18

Крайбрежие (от двете страни)

41º 55„ с.ш. 15º 08“ и.д.

40º 04„ с.ш. 18º 29“ и.д.

Граница Хърватия-Черна гора

Граница Албания-Гърция

24

Крайбрежие

36º 43„ с.ш. 29º и.д.

34º с.ш. 29º и.д.

34º с.ш. 32º и.д.

35º 47„ с.ш. 32º и.д.

35º 47„ с.ш. 35º и.д.

Граница Турция-Сирия

30


ПРИЛОЖЕНИЕ II

Процедури за инспекции на кораби от пристанищни държави

(1)  Идентификация на корабите

Инспекторът(ите) на пристанището следва:

   a) да се уверят, че официалната документация на борда е валидна, като при необходимост установят контакти с държавата на флага или направят справки в международните регистри на корабите;
   б) когато е необходимо, да осигурят официален превод на документацията;
   в) да се уверят, че името, флагът, външните идентификационни номера и маркировки (и при възможност корабният идентификационен номер по Международната морска организация (IМО) и международната радиопозивна са изрядни;
   г) да проверят дали корабът е сменил името и/или флага си, ако това е възможно, и да отбележат предишните имена и флагове в този случай;
   д) да отбележат пристанищната регистрация, името и адреса на собственика (и на оператора и бенефициера, ако те се различават от собственика), агента и капитана на кораба, включително и уникалния идентификатор на дружеството и регистрирания собственик, ако има такава информация; и
   е) да отбележат имената и адресите на предишни собственици през последните 5 години, ако има такива.

(2)  Разрешения

Пристанищните инспектори се уверяват, че разрешенията за риболов или транспорт на риба и рибни продукти съответстват на данните, събрани съгласно параграф 1, и проверяват срока на разрешенията и тяхната съвместимост със зоните, видовете и риболовните съоръжения.

(3)  Друга документация

Инспекторите на пристанището преглеждат цялата съответна документация, включително и документи в електронен формат. Тази документация може да съдържа дневници, по-специално риболовния дневник, както и списък на екипажа, планове за складиране и чертежи или описания на рибни трюмове, ако има такива. Такива трюмове могат да бъдат подложени на инспекция с цел да се установи дали размерът и формата им отговарят на чертежите и описанията и дали складирането отговаря на плановете за складиране. Когато е уместно, тази документация съдържа също риболовни или търговски документи, издадени от регионални организации за управление на риболова.

(4)  Риболовни съоръжения

a)  Инспекторите на пристанищата се уверяват, че риболовните съоръжения на борда отговарят на условията на разрешенията. Възможно е също риболовните съоръжения да бъдат подложени на проверка, за да се установи дали показателите им, сред които размер на окото на мрежата (и възможното оборудване), дължина на спускане на мрежата, размер на куките, съответстват на разрешените за кораба.

б)  Инспекторите на пристанищната държава имат право също да претърсват кораба за скрито риболовно оборудване, както и за друго незаконно оборудване.

(5)  Риба и риболовни продукти

a)  Инспекторите на пристанищата проверяват, доколкото е възможно, дали рибата и риболовните продукти на борда са били събрани в съответствие с условията, посочени в приложимите за целта разрешения. В рамките на тази дейност пристанищните инспектори проверят риболовния дневник, направените доклади, в това число и тези, предадени от системата за наблюдение на корабите (VMS), по целесъобразност.

б)  За да установят количествата и видовете на борда, инспекторите на пристанищата имат право да проверяват улова в трюма или при разтоварването му. За целта пристанищните инспектори могат да отварят опаковки с предварително пакетирана риба и да разместват опаковки и риба, за да се уверят в изрядността на съдържанието на рибните трюмове.

в)  Ако крабът разтоварва, инспекторите на пристанищата могат да проверяват разтоварваните количества и видове. Подобна проверка може да включва вид на продукта, живо тегло (количества въз основа на дневника) и коефициента на преобразуване, използван за изчисляване на преработеното тегло спрямо живото тегло. Инспекторите на пристанищата могат също да проверяват всякакви възможни задържани на борда количества.

г)  Инспекторите на пристанищата могат за проверяват количеството и състава на улова на борда, включително и чрез вземане на проби.

(6)  Установяване на незаконен, недеклариран и нерегулиран (ННН) риболов

Прилага се член 11 от Регламент (ЕО) № 1005/2008.

(7)  Доклад

След приключване на инспекцията инспекторът изготвя и подписва писмен доклад, като копие от него се дава на капитана на кораба.

(8)  Резултати от инспекциите на пристанищна държава

Резултатите от инспекциите на пристанищна държава включват поне следната информация:

1.  Идентификатори на инспекцията

–  инспекционен орган (име на инспекционния орган или на друга посочена от органите структура);

   име на инспектор;
   дата и място на инспекцията;
   пристанище на инспекцията (място, където е проведена инспекцията на кораба); и
   дата (датата, на която е съставен докладът).

2.  Идентификация на корабите

–  наименование на кораба;

   вид на кораба;
   вид съоръжение;
   външен идентификационен номер (страничен номер на кораба) и ММО номер (ако е наличен) или друг подходящ номер;
   международна радиопозивна;
   номер MMSI (Maritime Mobile Service Identity number), ако е наличен;

–  държава на флага (държава, в която корабът е регистриран);

   предишни имена и държави на флага, ако има такива;
   пристанище на домуване (пристанище на регистрация на кораба) и предишни пристанища на домуване;
   собственик на кораба (име, адрес, контакт на собственика на кораба);
   бенефициер на кораба, ако се различава от собственика на кораба(име, адрес, контакт;
   оператор на кораба, отговарящ за използването на кораба, ако се различава от собственика на кораба(име, адрес, контакт);
   агент на кораба (име, адрес, контакт)
   имена и адреси на предишни собственици, ако има такива;
   име, националност и мореплавателна квалификация на капитана на (риболовен) кораб;
   списък на екипажа.

3.  Разрешение за риболов (лицензии/разрешителни)

–  разрешенията на кораба за риболов или превоз на риба и рибни продукти;

–  държави, издаващи разрешенията;

   условия на разрешенията, включително зони и продължителност;
   съответни регионални организации за управление на рибарството;
   зони, обхват и продължителност на разрешенията;
   подробности за разпределянето на разрешените квоти, усилия и други;
   разрешени за риболов видове, разрешен прилов и разрешени риболовни съоръжения; и
   записи и документи за трансбордиране (когато е приложимо).

4.  Информация за риболовния рейс

–  дата, време, зона и район на започване на настоящия риболовен рейс;

   посетени зони (влизане и излизане от различни зони);
   дейности по трансбордиране в морето (дата, видове, местоположение, количество на прехвърления улов);
   последно посетено пристанище; и
   дата и час на приключване на настоящия риболовен рейс
   предвидено следващо пристанище на посещение, ако е уместно.

5.  Резултат от инспекцията на улова

–  начало и край на разтоварването (час и дата):

   вид риба;
   вид продукт;
   живо тегло (количества съгласно дневника);
   съответен коефициент на преобразуване;
   преработено тегло (разтоварени количества по биологичен и търговски вид);
   еквивалентно живо тегло (разтоварени количества като еквивалентно живо тегло, изчислено като „тегло на продукта, умножено по коефициента на преобразуване“); и
   планувано местоназначение на инспектираната риба и рибни продукти.
   количество и вид на рибата, останала на борда, ако има такава.

6.  Резултати от инспекцията на съоръженията

–  подробности за видовете на съоръженията.

7.  Заключения

–  Заключения от инспекцията, включително и посочване на нарушения, за които се предполага, че са били извършени, и позоваване на съответни правила и мерки. Доказателствата се прилагат към доклада от инспекцията.


ПРИЛОЖЕНИЕ III

A)Сегментиране на флота на ГКРСМ/НКК

Групи

<6 метра

6-12 метра

12-24 метра

Над 24 метра

1. Поливалентни маломащабни кораби без двигател

A

2. Поливалентни маломащабни кораби с двигател

Б

В

3. Траулери

Г

Д

Е

4. Кораби с мрежи гъргър

Ж

З

5. Кораби с парагада

И

6. Пелагични траулери

Й

7. Сейнери за улов на риба тон

К

8. Кораби с драги

Л

9. Поливалентни кораби

М

Описание на сегментите

A Поливалентни маломащабни кораби без двигател – всички кораби с дължина, по-малка от 12 метра („обща дължина“ (LOA)) и без двигател (ветрова тяга или силова установка).

Б Поливалентни маломащабни кораби с двигател с дължина по-малка от 6 метра – всички кораби с дължина, по-малка от 6 метра („обща дължина“ (LOA)) с двигател

В Поливалентни маломащабни кораби с двигател с дължина между 6 и 12 метра – всички кораби с дължина между 6 и 12 метра („обща дължина“ (LOA)) с двигател, които използват различни съоръжения през годината, като никое от тези съоръжения не преобладава, или използват съоръжения, които не са обхванати от тази класификация.

Г Траулери с дължина под 12 метра – всички кораби с дължина, по-малка от 12 метра („обща дължина“ (LOA)), при които 50 % от риболовното усилие е чрез използване на дънен трал.

Д Траулери с дължина от 12 до 24 метра – всички кораби с дължина между 12 и 24 метра („обща дължина“ (LOA)), при които 50 % от риболовното усилие е чрез използване на дънен трал.

Е Траулери с дължина над 24 метра – всички кораби с дължина над 24 метра („обща дължина“ (LOA)), при които 50 % от риболовното усилие е чрез използване на дънен трал.

Ж Кораби с мрежи гъргър с дължина от 6 до 12 метра – всички кораби с дължина между 6 и 12 метра („обща дължина“ (LOA)), при които 50 % от риболовното усилие е чрез използване на мрежа гъргър.

З Кораби с мрежи гъргър, по-дълги от 12 метра – всички кораби над 12 метра дължина („обща дължина“ (LOA)) при които 50 % от риболовното усилие е чрез използване на мрежа гъргър, с изключение на тези, които използват гъргър за улов на риба тон по всяко време на годината.

И Кораби за риболов с парагада с дължина над 6 метра – всички кораби с дължина над 6 метра („обща дължина“ (LOA)), при които 50 % от риболовното усилие е чрез използване на парагада.

Й Пелагични траулери с дължина над 6 метра – всички кораби с дължина над 6 метра („обща дължина“ (LOA)), при които 50 % от риболовното усилие е чрез използване на пелагичен трал.

К Сейнери за улов на риба тон – всички кораби с гъргър за улов на риба тон за различен период от време през годината.

Л Кораби с драги с дължина над 6 метра – всички кораби с дължина над 6 метра („обща дължина“ (LOA)), при които 50 % от риболовното усилие е чрез използване на драга.

М Поливалентни кораби с дължина над 12 метра – всички кораби с дължина над 12 метра („обща дължина“ (LOA)), които използват различни съоръжения през годината, като никое от тези съоръжения не преобладава, или които използват съоръжения, които не са обхванати от тази класификация.

Забележка: Всички полета в таблицата са отворени за събиране на информация. Относно полетата, които са оставени празни в горната таблица, се счита, че е малко вероятно да бъдат запълнени със значителна информация. При все това, ако е необходимо, препоръчва се смесването на информацията на „празно поле“ с най-подходящото съседно „запълнено поле“.

Б)Таблица за измерване на риболовното усилие(1)

Съоръжение

Брой и размери

Капацитет

Дейност

Номинално усилие(2)

Драга (за мекотели)

Отвор, ширина на отвора

GT

Продължителност на риболова

Обработена с драгата повърхност на дъното(3)

Трал (включително драга за писиеви риби)

Вид на трала (пелагичен, дънен)

GT и/или GRT

Мощност на двигателя

Размер на окото

Размер на мрежата (ширина на отвора)

Скорост

GT

Продължителност на

риболова

GT*дни

GT*часа

KW*дни

Мрежа гъргър

Дължина и дълбочина на спускане на мрежата

GT

Мощност на светлината

Брой на малките лодки

GT

Дължина и дълбочина на спускане на мрежата

Време за търсене

Оборудване за събиране

GT * Риболовно оборудване

Дължина на мрежата

Риболовно оборудване

Мрежи

Вид на мрежата (напр.тройна мрежа,

хрилна мрежа и т.н.)

Нетна дължина (използвана в регламентите)

GT

Нетна повърхност

Размер на окото

Нетна дължина и дълбочина на спускане

Продължителност на риболова

Нетна продължителност * дни

Дни на * повърхността

Парагади

Брой кукички

GT

Брой парагади

Характеристики на кукичките

Стръв

Брой на

кукички

Брой на

частите на парагадата

Продължителност на риболова

Брой кукички *

часове

Брой кукички *дни

Брой парагади

* дни/часове

Капанни съоръжения

GT

Брой на

капани

Продължителност на

риболова

Брой капани *дни

Мрежа

гъргър/УСР

Брой на УСР

Брой на УСР

Брой на

рейсове

Брой на УСР

Брой на рейсовете

В)  ГКРСМ задание 1 – Операционни единици

20110308-P7_TA(2011)0079_BG-p0000003.jpg

(1) Отнася се за номиналното усилие
(2) Следва да се отнася за специфична област (с посочване на повърхността), с цел да се определи интензитета на риболовната дейност (усилие на квадратен километър) и да се свърже усилието с експлоатираните запаси
(3) Мерките за усилието, които не включват времева дейност, трябва да бъдат отнесени към период от време (напр. за година).

Правна информация - Политика за поверителност