Seznam 
 Předchozí 
 Další 
 Úplné znění 
Postup : 2009/0129(COD)
Průběh na zasedání
Stadia projednávání dokumentu : A7-0023/2011

Předložené texty :

A7-0023/2011

Rozpravy :

PV 07/03/2011 - 18
CRE 07/03/2011 - 18

Hlasování :

PV 08/03/2011 - 9.5
Vysvětlení hlasování
Vysvětlení hlasování

Přijaté texty :

P7_TA(2011)0079

Přijaté texty
PDF 870kWORD 972k
Úterý, 8. března 2011 - Štrasburk
Generální komise pro rybolov ve Středozemním moři ***I
P7_TA(2011)0079A7-0023/2011
Usnesení
 Úplné znění
 Příloha
 Příloha
 Příloha

Legislativní usnesení Evropského parlamentu ze dne 8. března 2011 o návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady o některých ustanoveních pro rybolov v oblasti dohody GFCM (Generální komise pro rybolov ve Středozemním moři) (KOM(2009)0477 – C7-0204/2009 – 2009/0129(COD))

(Řádný legislativní postup: první čtení)

Evropský parlament,

–  s ohledem na návrh Komise předložený Radě (KOM(2009)0477),

–  s ohledem na článek 37 Smlouvy o ES, podle kterého Rada konzultovala s Parlamentem (C7-0204/2009),

–  s ohledem na sdělení Komise Parlamentu a Radě nazvané „Důsledky vstupu Lisabonské smlouvy v platnost pro probíhající interinstitucionální rozhodovací postupy“ (KOM(2009)0665),

–  s ohledem na čl. 294 odst. 3 a čl. 43 odst. 2 Smlouvy o fungování Evropské unie,

–  s ohledem na stanovisko Evropského hospodářského a sociálního výboru ze dne 17. března 2010(1),

–  s ohledem na článek 55 jednacího řádu,

–  s ohledem na zprávu Výboru pro rybolov (A7-0023/2011),

1.  přijímá níže uvedený postoj v prvním čtení;

2.  vyzývá Komisi, aby věc opětovně postoupila Parlamentu, bude-li mít v úmyslu svůj návrh podstatně změnit nebo jej nahradit jiným textem;

3.  pověřuje svého předsedu, aby předal postoj Parlamentu Radě, Komisi a národním parlamentům.

(1) Úř. věst. C 354, 28.12.2010, s. 71.


Postoj Evropského Parlamentu přijatý v prvním čtení dne 8. března 2011 k přijetí nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. .../2011 o některých ustanoveních pro rybolov v oblasti dohody GFCM (Generální komise pro rybolov ve Středozemním moři) [Pozměňovací návrh 1]
P7_TC1-COD(2009)0129

EVROPSKÝ PARLAMENT A RADA EVROPSKÉ UNIE,

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie, a zejména na čl. 43 odst. 2 této smlouvy, [Pozměňovací návrh 2]

s ohledem na návrh Evropské komise,

[Pozměňovací návrh 3]

s ohledem na stanovisko Evropského hospodářského a sociálního výboru(1),[Pozměňovací návrh 4]

v souladu s řádným legislativním postupem(2),[Pozměňovací návrh 5]

vzhledem k těmto důvodům:

(1)  Dohoda o vytvoření Generální komise pro rybolov ve Středozemním moři (GFCM), dále jen „dohoda GFCM“, byla Radou schválena v rozhodnutí 98/416/ES ze dne 16. června 1998 o přistoupení Evropského společenství ke Generální komisi pro rybolov ve Středozemním moři (3) .

(2)  Dohoda GFCM stanoví odpovídající rámec pro vícestrannou spolupráci, jejímž cílem je prosazovat rozvoj, zachování, racionální řízení a co nejlepší využívání populací živých vodních zdrojů ve Středozemním a Černém moři na úrovních, které jsou považovány za udržitelné, s nízkým rizikem vyčerpání.

(3)  Evropská unie, jakož i Bulharsko, Řecko, Španělsko, Francie, Itálie, Kypr, Malta, Rumunsko a, Slovinsko jsou smluvními stranami GFCM. [Pozměňovací návrh 6]

(4)  Doporučení přijatá komisí GFCM jsou pro smluvní strany závazná. Jelikož Unie je smluvní stranou GFCM, jsou tato doporučení pro Unii závazná, a tudíž by měla být provedena do práva Unie, pokud se již na jejich obsah tyto právní předpisy nevztahují. [Pozměňovací návrh 7]

(5)  Na výročních zasedáních v letech 2005, 2006, 2007 a 2008 přijala komise GFCM řadu doporučení a usnesení týkajících se některých druhů rybolovu v oblasti dohody GFCM, která byla do práva Unie dočasně provedena prostřednictvím každoročních nařízení o rybolovných právech(4) nebo v případě doporučení GFCM 2005/1 a 2005/2 prostřednictvím čl. 4 odst. 3 a článku 24 nařízení Rady (ES) 1967/2006 ze dne 21. prosince 2006 o opatřeních při řízení udržitelného využívání rybolovných zdrojů ve Středozemním moři(5). [Pozměňovací návrh 8]

(6)  Z důvodu jasnosti, zjednodušení a právní jistoty a jelikož trvalá povaha takovýchto doporučení vyžaduje trvalý právní nástroj k jejich provádění do práva Unie, je vhodné provést uvedená doporučení v jediném právním aktu, k němuž lze budoucí doporučení doplňovat prostřednictvím změn takového aktu. [Pozměňovací návrh 9]

(7)  Doporučení GFCM se vztahují na celou oblast dohody GFCM, zejména na Středozemní moře, Černé moře a vody, které je spojují, jak uvádí příloha II rozhodnutí 98/416/ES a tudíž by měla být z důvodů zajištění jasnosti právních předpisů Unie provedena v jediném samostatném nařízení spíše než prostřednictvím změn nařízení (ES) č. 1967/2006, které se vztahuje pouze na Středozemní moře. [Pozměňovací návrh 10]

(8)  Některá ustanovení nařízení (ES) č. 1967/2006 by se měla vztahovat nejen na Středozemní moře, ale na celou oblast GFCM. Uvedená ustanovení by tudíž měla být z nařízení (ES) č. 1967/2006 odstraněna a měla by být začleněna do tohoto nařízení.

(9)  Pojem „oblasti s omezením rybolovu“ stanovený v doporučeních GFCM pro opatření prostorového řízení je účinkem rovnocenný pojmu „chráněné rybolovné oblasti“, který je použit v nařízení (ES) č. 1967/2006.

(10)  Na výročním zasedání ve dnech 23.–27. března 2009 přijala komise GFCM doporučení týkající se zřízení oblasti s omezením rybolovu ve Lvím zálivu, a to na základě vědeckých doporučení Vědeckého poradního výboru obsažených ve zprávě z 11. zasedání tohoto výboru (zpráva FAO č. 890). Je vhodné provést toto opatření prostřednictvím systému řízení intenzity.

(11)  Selektivita některých lovných zařízení nemůže při smíšeném rybolovu ve Středozemním moři přesáhnout určitou úroveň a kromě kontroly a omezení intenzity rybolovu je velmi důležité omezit intenzitu rybolovu v oblastech, v nichž se shromažďují dospělí jedinci důležitých populací, aby se snížilo riziko zhoršení reprodukce, a tudíž umožnilo udržitelné využívání těchto populací. Proto je vhodné nejprve omezit intenzitu rybolovu v oblasti zkoumané Vědeckým poradním výborem na předchozí úrovně a neumožnit, aby tyto úrovně vzrostly.

(12)  Doporučení, z nichž vycházejí řídicí opatření, by se měla zakládat na vědeckém využití příslušných údajů o kapacitě a činnosti loďstva, o biologickém stavu využívaných zdrojů a o sociální a ekonomické situaci v odvětví rybolovu; tyto údaje je třeba shromáždit a předložit včas, aby mohly pomocné orgány komise GFCM připravit svá doporučení.

(13)  Na výročním zasedání v roce 2008 přijala komise GFCM doporučení ohledně regionálního režimu opatření přístavních států na boj proti nezákonnému, nehlášenému a neregulovanému rybolovu v oblasti dohody GFCM. Nařízení ▌Rady (ES) č. 1005/2008 ze dne 29. září 2008 , kterým se zavádí systém Společenství pro předcházení, potírání a odstranění nezákonného, nehlášeného a neregulovaného rybolovu(6), obecně zahrnuje obsah uvedeného doporučení a je použitelné od 1. ledna 2010, existují nicméně některé aspekty, například četnost, rozsah a postup při přístavních inspekcích, která musí toto nařízení obsahovat, aby bylo možné opatření přizpůsobit zvláštním rysům oblasti dohody GFCM. [Pozměňovací návrh 11]

(14)  Komisi by měly být uděleny prováděcí pravomoci, aby se zajistily jednotné podmínky provádění tohoto nařízení. Tyto pravomoci by měly být uplatňovány v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 182/2011 ze dne 16. února 2011, kterým se stanoví pravidla a obecné zásady způsobu, jakým členské státy kontrolují Komisi při výkonu prováděcích pravomocí1, aniž by byla dotčena ustanovení tohoto nařízení týkající se aktů v přenesené pravomoci a bez vlivu na ustanovení tohoto nařízení o opatřeních přístavních států a o postupech při inspekci prováděné přístavním státem(7). [Pozměňovací návrh 47]

(15)  Komise by měla mít pravomoc přijímat akty v přenesené pravomoci v souladu s článkem 290 Smlouvy o fungování Evropské unie, jimiž do práva Unie začlení budoucí změny těch opatření GFCM pro zachování, kontrolu a vynucování, která již byla v právu Unie provedena a týkají se určitých výslovně vymezených jiných než podstatných prvků tohoto nařízení a která se pro Evropskou unii a její členské státy stanou závaznými v souladu s  ustanoveními dohody GFCM. Je zvláště důležité, aby Komise v rámci přípravné činnosti vedla odpovídající konzultace, a to i na odborné úrovni,[Pozměňovací návrh 13]

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

HLAVA I

OBECNÁ USTANOVENÍ

Článek 1

Předmět

Tímto nařízením se stanoví pravidla, podle nichž Unie uplatňuje opatření pro zachování, řízení, využívání, sledování, uvádění na trh a vynucování, která se týkají produktů rybolovu a akvakultury, stanovená Generální komisí pro rybolov ve Středozemním moři (dále jen „GFCM“). [Pozměňovací návrh 14]

Článek 2

Oblast působnosti

1.  Toto nařízení se vztahuje na všechny obchodní rybolovné činnosti a činnosti v oblasti akvakultury prováděné rybářskými plavidly EU a státními příslušníky členských států v oblasti dohody GFCM. [Pozměňovací návrh 15]

Použije se, aniž je dotčeno nařízení (ES) č. 1967/2006.

2.  Odchylně od odstavce 1 se ustanovení tohoto nařízení nevztahují na rybolovné činnosti, které jsou prováděny výhradně za účelem vědeckého výzkumu a s povolením a pod dohledem dotčeného členského státu, pod jehož vlajkou plavidlo pluje, a poté, co byla předem informována Komise a členský stát, v jehož vodách je tento výzkum veden. Členské státy, které provádějí rybolovné činnosti za účelem vědeckého výzkumu, informují Komisi, členské státy, v jejichž vodách je výzkum prováděn, a Vědecko-technický a hospodářský výbor pro rybářství o všech úlovcích ulovených při těchto rybolovných činnostech.

Článek 3

Definice

Pro účely tohoto nařízení se kromě definic stanovených v článku 3 nařízení Rady (ES) č. 2371/2002 ze dne 20. prosince 2002 o zachování a udržitelném využívání rybolovných zdrojů v rámci společné rybářské politiky(8) a článku 2 nařízení (ES) č. 1967/2006 použijí tyto definice:

   a) „oblastí dohody GFCM“ se rozumí Středozemní moře, Černé moře a vody, které je spojují, uvedené v příloze II nařízení 98/416/ES;
   b) „intenzitou rybolovu“ se rozumí součin kapacity rybářského plavidla, a to jak z hlediska výkonu (kW), tak hrubé prostornosti (GT) a počtu dní na moři;
   c) „dnem na moři“ se rozumí kalendářní den, kdy je plavidlo vzdáleno z přístavu, bez ohledu na dobu během dne, po kterou je toto plavidlo přítomno v určité oblasti.

HLAVA II

TECHNICKÁ OPATŘENÍ

Kapitola I

Oblasti s omezením rybolovu

Oddíl I

Oblast s omezením rybolovu ve Lvím zálivu

Článek 4

Vymezení oblasti s omezením rybolovu

Ve východní části Lvího zálivu se zřizuje oblast s omezením rybolovu (vymezená spojnicemi těchto zeměpisných souřadnic):

42°40„ s.š., 4°20“ v.d.;

42°40„ s.š., 5°00“ v.d.;

43°00„ s.š., 4°20“ v.d.;

43°00„ s.š., 5°00“ v.d.

Článek 5

Intenzita rybolovu

Intenzita rybolovu populací žijících při dně prováděného plavidly, která v oblastech s omezením rybolovu uvedených v článku 4 používají tažené sítě, dlouhé lovné šňůry pro lov při dně a pelagické dlouhé lovné šňůry a sítě pro lov při dně, nepřesáhne úroveň intenzity rybolovu, kterou jednotlivé členské státy v této oblasti uplatnily v roce 2008.

Článek 6

Záznam o odlovu

Nejpozději do ...(9) předloží členské státy Komisi v elektronickém formátu seznam plavidel plujících pod jejich vlajkou, která v roce 2008 zaznamenala odlov v oblasti uvedené v článku 4 a v zeměpisné podoblasti GFCM 7 vymezené v příloze I Seznam musí obsahovat název plavidla, jeho číslo rejstříku rybářského loďstva uvedené v příloze I nařízení Komise (ES) . 26/2004 ze dne 30. prosince 2003 o rejstříku rybářského loďstva Společenství (10), dobu, po kterou bylo plavidlu povoleno provádět rybolov v oblasti uvedené v článku 4 a početní dní strávených jednotlivými plavidly v roce 2008 v zeměpisné podoblasti 7 a konkrétně v oblasti uvedené v článku 4. [Pozměňovací návrh 16]

Článek 7

Oprávněná plavidla

1.  Plavidlům oprávněným lovit v oblasti uvedené v článku 4 vydají jejich členské státy zvláštní povolení k rybolovu v souladu s nařízením Rady (ES) č. 1627/94 ze dne 27. června 1994, kterým se stanoví obecná ustanovení týkající se zvláštních povolení k rybolovu(11).

2.  Rybářským plavidlům, která nemají záznamy o rybolovu v oblasti uvedené v článku 4 před 31. prosincem 2008, není povoleno, aby v uvedené oblasti zahájila rybolov.

3.  Nejpozději do ...(12) sdělí členské státy Komisi vnitrostátní právní předpisy platné ke dni 31. prosince 2008, které se týkají: [Pozměňovací návrh 17]

   a) maximální doby denní rybolovné činnosti povolené jednomu plavidlu;
   b) maximálního počtu dní v týdnu, kdy se může plavidlo pohybovat na moři a být vzdálené z přístavu, a
   c) povinného načasování odplutí a návratu jejich rybářských plavidel do registrovaného přístavu.

Článek 8

Ochrana citlivých přírodních stanovišť

Členské státy zajistí, aby oblast uvedená v článku 4 byla chráněna před dopady jakékoli jiné lidské činnosti, která ohrožuje zachování prvků, které danou oblast charakterizují jako oblast hromadění jikrnáčů.

Článek 9

Informace

Před 31. lednem každého roku předkládají členské státy Komisi v elektronickém formátu zprávu o rybolovných činnostech prováděných v oblasti uvedené v článku 4.

Oddíl II

Oblasti s omezením rybolovu, jejichž účelem je chránit citlivá hlubinná přírodní stanoviště

Článek 10

Stanovení oblastí s omezením rybolovu

Rybolov pomocí tažených drapáků a vlečných sítí pro lov při dně se zakazuje v těchto oblastech:

  a) oblast omezeného hlubinného rybolovu „útes Lophelia poblíž Capo Santa Maria di Leuca“ vymezená spojnicemi těchto souřadnic:
   39°27,72„ s. š., 18°10,74“ v. d.
   39°27,80„ s. š., 18°26,68“ v. d.
   39°11,16„ s. š., 18°32,58“ v. d.
   39°11,16„ s. š., 18°04,28“ v. d.;
  b) oblast omezeného hlubinného rybolovu „vývěry chladných uhlovodíků v oblasti delty Nilu“ vymezená spojnicemi těchto souřadnic:
   31°30,00„ s. š., 33°10,00“ v. d.
   31°30,00„ s. š., 34°00,00“ v. d.
   32°00,00„ s. š., 34°00,00“ v. d.
   32°00,00„ s. š., 33°10,00“ v. d.;
  c) oblast omezeného hlubinného rybolovu „podmořská hora Eratosthemes“ vymezená spojnicemi těchto souřadnic:
   33°00,00„ s. š., 32°00,00“ v. d.
   33°00,00„ s. š., 33°00,00“ v. d.
   34°00,00„ s. š., 33°00,00“ v. d.
   34°00,00„ s. š., 32°00,00“ v. d.

Článek 11

Ochrana citlivých přírodních stanovišť

Členské státy zaručí, aby jejich příslušné orgány byly vyzvány k ochraně hlubinných přírodních stanovišť v oblastech uvedených v článku 10, a zejména zajistí, aby byly tyto oblasti chráněny před vlivem jiných činností ▌, které ohrožují zachování prvků, jež jsou pro tato přírodní stanoviště charakteristické. [Pozměňovací návrh 18]

Kapitola II

Stanovení období, kdy je zakázán lov zlaka nachového pomocí lovného zařízení s uzavíracím mechanismem (FAD)

Článek 12

Období zákazu rybolovu

1.  Lov zlaka nachového (Coryphaena hippurus) pomocí lovného zařízení s uzavíracím mechanismem (FAD) je každoročně zakázán v období od 1. ledna do 14. srpna.

2.  Odchylně od odstavce 1, může-li členský stát prokázat, že kvůli špatným povětrnostním podmínkám nemohla rybářská plavidla plující pod jeho vlajkou vyčerpat běžné dny rybolovu, může tento členský stát převést dny, které jeho plavidla při rybolovu pomocí FAD nevyužila, a to do 31. ledna následujícího roku. V tomto případě předloží členské státy do konce roku Komisi žádost o počet dní, které mají být převedeny.

3.  Odstavce 1 a 2 se rovněž vztahují na hospodářskou oblast uvedenou v čl. 26 odst. 1 nařízení (ES) č. 1967/2006.

4.  Žádost podle odstavce 2 obsahuje tyto informace:

   a) zprávu s podrobnými údaji o ukončení dotčených rybolovných činností, případně včetně příslušných podpůrných povětrnostních informací;
   b) název plavidla a jeho číslo rejstříku rybářského loďstva EU. [Pozměňovací návrh 19]

5.  Komise rozhodne o žádostech uvedených v odstavci 2 do 6 týdnů od data přijetí žádosti a písemně o tom informuje členské státy.

6.  Komise informuje výkonný sekretariát GFCM o rozhodnutích přijatých podle odstavce 5. Před 1. listopadem každého roku zašlou členské státy Komisi zprávu o převádění dnů nevyužitých v předchozím roce, jak je uvedeno v odstavci 2.

Článek 13

Zvláštní povolení k rybolovu

Rybářským plavidlům oprávněným účastnit se lovu zlaka nachového se v souladu s nařízením (ES) č. 1627/94 vydá zvláštní povolení k rybolovu a zapíší se do seznamu obsahujícího název plavidla a číslo plavidla v rejstříku rybářského loďstva EU a dotčený členský stát předá tento seznam Komisi. Bez ohledu na čl. 1 odst. 2 nařízení (ES) č. 1627/94 jsou plavidla, jejichž celková délka nepřesahuje 10 m, povinna mít zvláštní povolení k rybolovu. [Pozměňovací návrh 20]

Tento požadavek se vztahuje rovněž na hospodářskou oblast uvedenou v čl. 26 odst. 1 nařízení (ES) č. 1967/2006.

Článek 14

Shromažďování údajů

Aniž je dotčeno nařízení Rady (ES) č. 199/2008 ze dne 25. února 2008 o vytvoření rámce Společenství pro shromažďování, správu a využívání údajů v odvětví rybolovu a pro podporu vědeckého poradenství pro společnou rybářskou politiku(13), zřídí členské státy odpovídající systém shromažďování a zpracování údajů o odlovech a intenzitě rybolovu.

Do 15. ledna každého roku ohlásí členské státy Komisi počet plavidel podílejících se na rybolovu a celkový objem vykládek a překládek zlaka nachového, které v předchozím roce provedla rybářská plavidla plující pod jejich vlajkou v každé ze zeměpisných podoblastí oblasti dohody GFCM vymezených v příloze I.

Informace, které obdrží od členských států, předá Komise výkonnému sekretariátu GFCM.

Kapitola III

Lovná zařízení

[Pozměňovací návrhy 21, 22, 23, 24 a 25]

Článek 15

Minimální velikost ok v Černém moři

1.  Minimální velikost ok sítí používaných v Černém moři pro lov populací žijících při dně pomocí vlečné sítě je 40 mm; dílce síťoviny s oky o velikosti menší než 40 mm se nepoužívají ani nejsou uloženy na palubě.

2.  Do 31. ledna 2012 musí být sítě uvedené v odstavci 1 nahrazeny sítěmi se čtvercovými oky o velikosti 40 mm v kapse sítě nebo na řádně odůvodněnou žádost vlastníka plavidla sítěmi s kosočtvercovými oky o velikosti 50 mm, které musí mít uznanou selektivitu podle velikosti, která se rovná selektivitě sítě se čtvercovými oky o průměru 40 mm v kapse sítě nebo ji přesahuje.

3.  Členské státy, jejichž rybářská plavidla provádějí v Černém moři lov populací žijících při dně pomocí vlečné sítě, předloží Komisi poprvé do 1. října 2011 a poté každých šest měsíců seznam rybářských plavidel a jejich procentní podíl v celkovém vnitrostátním loďstvu, které používá vlečné sítě pro lov při dně se čtvercovými oky o velikosti alespoň 40 mm v kapse sítě nebo sítě s kosočtvercovými oky o velikosti alespoň 50 mm. [Pozměňovací návrh 26]

4.  Komise předá informace uvedené v odstavci 2 výkonnému sekretariátu GFCM.

Článek 16

Používání tažených drapáků a vlečných sítí

Zakazuje se provádění rybolovu pomocí tažených drapáků a vlečných sítí v hloubkách větších než 1 000 m.

HLAVA III

KONTROLNÍ OPATŘENÍ

KAPITOLA I

REJSTŘÍK PLAVIDEL

Článek 17

Rejstřík oprávněných plavidel

1.  Každoročně před 1. prosincem zašle každý členský stát Komisi prostřednictvím obvyklého zařízení na zpracování dat aktualizovaný seznam plavidel o celkové délce přesahující 15 metrů plujících pod jeho vlajkou a registrovaných na jeho území, jimž vydáním oprávnění k rybolovu povolil provádět rybolov v oblasti dohody GFCM. [Pozměňovací návrh 27]

2.  Seznam uvedený v odstavci 1 obsahuje tyto údaje:

   a) číslo plavidla v rejstříku rybářského loďstva EU a jeho vnější označení uvedené v příloze I nařízení (ES) č. 26/2004; [Pozměňovací návrh 28]
   b) období, v němž je povoleno provádět rybolov nebo překládku;
   c) používaná lovná zařízení.

3.  Každoročně před 1. lednem zašle Komise aktualizovaný seznam výkonnému tajemníkovi GFCM, aby tato plavidla mohla být zapsána do rejstříku GFCM obsahujícího plavidla o celkové délce přesahující 15 m, která jsou oprávněna provádět rybolov v oblasti dohody GFCM (dále jen „rejstřík GFCM“). [Pozměňovací návrh 29].

4.  Veškeré změny, které mají být provedeny v seznamu uvedeném v odstavci 1, se stejným postupem oznámí Komisi a Komise je alespoň deset pracovních dnů před tím, než plavidlo začne provádět rybolovnou činnost v oblasti dohody GFCM, předá výkonnému tajemníkovi GFCM.

5.  Rybářská plavidla EU o celkové délce přesahující 15 m, jež nejsou zapsána v seznamu uvedeném v odstavci 1, nesmějí v oblasti dohody GFCM lovit, uchovávat na palubě, překládat ani vykládat žádné ryby, měkkýše a korýše. [Pozměňovací návrh 30]

6.  Členské státy přijmou nezbytná opatření, aby zajistily, že:

   a) k provádění rybolovných činností v oblasti dohody GFCM jsou oprávněna pouze plavidla plující pod jejich vlajkou a zapsaná v seznamu uvedeném v odstavci 1, která mají na palubě jimi vydané oprávnění k rybolovu, a to za podmínek stanovených v tomto oprávnění; [Pozměňovací návrh 31]
   b) plavidlům, která v oblasti dohody GFCM nebo v jiných oblastech prováděla nezákonný, nehlášený a neregulovaný rybolov, není vydáno oprávnění k rybolovu, pokud noví vlastníci nepředloží odpovídající doklady, že předchozí vlastnící a provozovatelé nemají na plavidlech žádný právní, účastnický ani finanční zájem ani je neovládají, nebo že jejich plavidla neprovádějí nezákonný, nehlášený a neregulovaný rybolov ani s ním nejsou spojena; [Pozměňovací návrh 32]
   c) jejich vnitrostátní právní předpisy v největším možném rozsahu zakazují vlastníkům a provozovatelům plavidel, která plují pod jejich vlajkou a jsou zapsána v seznamu uvedeném v odstavci 1, aby se v oblasti dohody GFCM podíleli na rybolovných činnostech prováděných plavidly, jež nejsou zapsána v rejstříku GFCM, či byli s těmito rybolovnými činnostmi spojeni;
   d) jejich vnitrostátní právní předpisy v největším možném rozsahu požadují, aby vlastníci plavidel, která plují pod jejich vlajkou a jsou zapsána v seznamu uvedeném v odstavci 1, byli státními příslušníky nebo právními subjekty členského státu vlajky;
   e) jejich plavidla vyhovují všem příslušným opatřením GFCM pro zachování a řízení.

7.  Členské státy přijmou nezbytná opatření, jimiž plavidlům o celkové délce přesahující 15 m, která nejsou zapsána v rejstříku GFCM, zakážou lovit, uchovávat na palubě, překládat a vykládat ryby, měkkýše a korýše ulovené v oblasti dohody GFCM.

8.  Členské státy neprodleně předají Komisi veškeré údaje vedoucí k důvodnému podezření, že plavidla o celkové délce přesahující 15 m, která nejsou zapsána v rejstříku GFCM, provádějí v oblasti dohody GFCM lov nebo překládku ryb, měkkýšů a korýšů.

KAPITOLA II

OPATŘENÍ PŘÍSTAVNÍCH STÁTŮ

Článek 18

Oblast působnosti

Tato kapitola se vztahuje na rybářská plavidla třetích zemí.

Článek 19

Předběžné oznámení

Odchylně od čl. 6 odst. 1 nařízení (ES) č. 1005/2008 ▌ činí doba pro podání předběžného oznámení alespoň 72 hodin před odhadovaným časem připlutí do přístavu. [Pozměňovací návrh 33]

Článek 20

Inspekce v přístavu

1.  Bez ohledu na čl. 9 odst. 1 nařízení (ES) č. 1005/2008 podrobí členské státy každoročně ve svých určených přístavech inspekci alespoň 15 % vykládek a překládek.

2.  Bez ohledu na čl. 9 odst. 2 nařízení (ES) č. 1005/2008 jsou rybářská plavidla, která vplují do přístavu členského státu bez předběžného oznámení, ve všech případech podrobena inspekci.

Článek 21

Postup při inspekci

Kromě požadavků stanovených v článku 10 nařízení (ES) č. 1005/2008 odpovídají inspekce v přístavu požadavkům stanoveným v příloze II tohoto nařízení.

Článek 22

Odepření použití přístavu

1.  Členské státy neumožní plavidlu třetí země, aby použilo jejich přístavy pro vykládku, překládku či zpracování produktů rybolovu ulovených v oblasti dohody GFCM, a odepřou mu přístup k přístavním službám, mimo jiné včetně služeb v oblasti doplnění paliva a zásob, kromě případů vyšší moci či nouze ve smyslu článku 18 Úmluvy Organizace spojených národů o mořském právu, pokud jde o služby, které jsou nezbytně nutné pro nápravu těchto situací, pokud:

   a) plavidlo nesplňuje požadavky stanovené v tomto nařízení; nebo [Pozměňovací návrh 35]
   b) plavidlo je zařazeno do seznamu plavidel, která prováděla nezákonné, nehlášené nebo neregulované rybolovné činnosti nebo je podporovala, přijatého regionální organizací pro řízení rybolovu; nebo
   c) plavidlo nemá platné oprávnění k tomu, aby v oblasti dohody GFCM provádělo rybolovné činnosti nebo činnosti, které s rybolovem souvisejí.

2.  Odstavec 1 se použije navíc k ustanovením o odepření použití přístavu stanovených v čl. 4 odst. 2 a čl. 37 odst. 5 a 6 nařízení (ES) č. 1005/2008.

3.  Pokud členský stát odepřel použití svých přístavů v souladu s odstavci 1 či 2, neprodleně takovéto opatření oznámí veliteli plavidla, státu vlajky, Komisi a výkonnému sekretariátu GFCM.

4.  Pokud pominuly důvody pro odepření uvedené v odstavcích 1 či 2, členský stát odepření zruší a uvědomí o tom strany, jimž bylo oznámení vydané podle odstavce 3 určeno.

HLAVA IV

SPOLUPRÁCE, INFORMACE A PODÁVÁNÍ ZPRÁV

Článek 23

Spolupráce a informace

1.  Komise a členské státy spolupracují a vyměňují si informace s výkonným sekretariátem GFCM, a to zejména tím, že:

   a) žádají o informace z příslušných databází a dodávají informace do těchto databází;
   b) žádají o spolupráci na podporu účinného provádění tohoto nařízení a zároveň ji poskytují.

2.  Členské státy zaručí, že jejich vnitrostátní informační systémy týkající se rybolovu umožňují, aby mezi těmito státy a sekretariátem GFCM probíhala přímá elektronická výměna informací o inspekcích státu přístavu uvedených v hlavě III, s patřičným ohledem na příslušné požadavky na důvěrnost.

3.  Členské státy přijmou opatření pro elektronickou výměnu informací mezi příslušnými vnitrostátními agenturami a pro koordinaci činností těchto agentur při provádění opatření podle hlavy III kapitoly II. [Pozměňovací návrh 36]

4.  Pro účely tohoto nařízení sestaví členské státy seznam kontaktních míst a neprodleně jej elektronicky zašlou Komisi, výkonnému sekretariátu GFCM a smluvním stranám GFCM.

Článek 24

Hlášení přehledu statistických údajů

1.  Před 1. květnem každého roku zasílají členské státy výkonnému sekretariátu GFCM údaje o úkolech 1.1, 1.2, 1.3, 1.4 a 1.5 uvedených v přehledu statistických údajů GFCM stanoveném v příloze III.

[Pozměňovací návrh 37]

2.  První podání údajů o úkolech 1.3 a 1.5 se uskuteční před 1. únorem 2011.

3.  Pro předložení údajů uvedených v odstavci 1 použijí členské státy systému GFCM pro zadávání údajů nebo jakoukoli jinou normu a protokol pro podávání údajů, které jsou stanoveny sekretariátem GFCM a jsou k dispozici na této internetové adrese: http://www.gfcm.org/gfcm/topic/16164.

4.  Členské státy sdělí Komisi údaje předložené na základě tohoto článku.

HLAVA V

ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

Článek 25

Prováděcí akty[Pozměňovací návrh 48]

Komise může přijmout prováděcí akty, aby zajistila jednotné podmínky provádění tohoto nařízení. Tyto prováděcí akty se přijmou přezkumným postupem podle čl. 26 odst. 2, aniž by byla dotčena ustanovení článku 27 tohoto nařízení a bez vlivu na ustanovení tohoto nařízení o opatřeních přístavních států uvedených v kapitole II a postupy při inspekci prováděné přístavním státem uvedené v příloze II.[Pozměňovací návrh 49]

Článek 26

Postup projednávání ve výboru[Pozměňovací návrh 50]

1.  Komisi je nápomocen Výbor pro rybolov a akvakulturu zřízený podle čl. 30 odst. 1 nařízení Rady (ES) č. 2371/2002 . Tento výbor je výborem ve smyslu nařízení Evropského parlamentu a Rady č. (EU)182/2011. [Pozměňovací návrh 51]

2.  Odkazuje-li se na tento odstavec, použije se článek 5 nařízení (EU) č. 182/2011. [Pozměňovací návrh 52]

[Pozměňovací návrh 40]

Článek 27

Přenesení pravomoci

Za účelem provedení změn stávajících ustanovení systému, které se pro Unii stanou závaznými, do práva Unie může Komise v nezbytné míře pozměnit ustanovení tohoto nařízení prostřednictvím aktů v přenesené pravomoci v souladu s článkem 28 a za podmínek stanovených v článcích 29 a 30, a to s ohledem na:

   oblast s omezením rybolovu ve Lvím zálivu, jak je stanoveno v článcích 4, 5, 6, 7, 8 a 9;
   oblasti s omezením rybolovu za účelem ochrany citlivých hlubinných přírodních stanovišť, jak je stanoveno v hlavě II kapitole I oddílu II článcích 10 a 11;
   stanovení období, kdy je zakázán lov zlaka nachového pomocí lovného zařízení s uzavíracím mechanismem (FAD), jak je stanoveno v hlavě II kapitole II článcích 12, 13 a 14;
   předávání informací výkonnému sekretariátu GFCM, jak je stanoveno v čl. 15 odst. 4;
   rejstřík oprávněných plavidel stanovený v článku 17;
   spolupráci, informace a podávání zpráv, jak je stanoveno v článcích 23 a 24;
   tabulku, mapu a zeměpisné souřadnice zeměpisných podoblastí GFSM, jak jsou uvedeny v příloze I;
   statistické údaje GFCM stanovené v příloze III.
  

[Pozměňovací návrh 41]

Článek 28

Výkon přenesené pravomoci

1.  Pravomoc přijímat akty v přenesené pravomoci uvedené v článku 27 je svěřena Komisi na dobu tří let od ...(14). Komise vypracuje zprávu o výkonu přenesené pravomoci nejpozději šest měsíců před koncem tohoto tříletého období. Přenesení pravomoci se automaticky prodlužuje o stejně dlouhá období, pokud je Evropský parlament nebo Rada nezruší v souladu s článkem 29.

2.  Přijetí aktu v přenesené pravomoci Komise neprodleně oznámí současně Evropskému parlamentu a Radě.

3.  Pravomoc přijímat akty v přenesené pravomoci svěřená Komisi podléhá podmínkám stanoveným v článcích 29 a 30.

[Pozměňovací návrh 42]

Článek 29

Zrušení přenesení pravomoci

1.  Evropský parlament nebo Rada mohou přenesení pravomoci uvedené v článku 27 kdykoli zrušit.

2.  Orgán, který zahájil vnitřní postup s cílem rozhodnout, zda zrušit přenesení pravomocí, se vynasnaží informovat s přiměřeným časovým předstihem před přijetím konečného rozhodnutí druhý orgán a Komisi a uvede přenesenou pravomoc, jež by se mohla stát předmětem zrušení a důvody tohoto zrušení.

3.  Rozhodnutím o zrušení se ukončuje přenesení pravomocí v něm blíže určených. Rozhodnutí nabývá účinku okamžitě nebo k pozdějšímu dni, který je v něm upřesněn. Nedotýká se platnosti již platných aktů v přenesené pravomoci. Bude zveřejněno v Úředním věstníku Evropské unie.

[Pozměňovací návrh 43]

Článek 30

Námitky proti aktům v přenesené pravomoci

1.  Evropský parlament nebo Rada mohou proti aktu v přenesené pravomoci vyslovit námitky ve lhůtě dvou měsíců ode dne oznámení.

Z podnětu Evropského parlamentu nebo Rady se tato lhůta prodlouží o dva měsíce.

2.  Pokud po uplynutí lhůty uvedené v odstavci 1 Evropský parlament ani Rada námitky proti aktu v přenesené pravomoci nevysloví, je akt v přenesené pravomoci zveřejněn v Úředním věstníku Evropské unie a vstupuje v platnost dnem v něm stanoveným.

Akt v přenesené pravomoci může být zveřejněn v Úředním věstníku Evropské unie a vstoupit v platnost před uplynutím této lhůty, pokud Evropský parlament i Rada uvědomí Komisi o svém rozhodnutí námitky nevyslovit.

3.  Akt v přenesené pravomoci nevstoupí v platnost, pokud proti němu ve lhůtě uvedené v odstavci 1 Evropský parlament nebo Rada vysloví námitky. Orgán, který vyslovuje námitky proti aktu v přenesené pravomoci, je odůvodní.

[Pozměňovací návrh 44]

Článek 31

Změny nařízení (ES) č. 1967/2006

Nařízení (ES) č. 1967/2006 se mění takto:

   a) v článku 4 se zrušuje odstavec 3;
   b) V článku 9 se odstavec 3 nahrazuje tímto:"
3.  U vlečných zařízení jiných než uvedených v odstavci 4 musí být minimální velikost ok:
   a) odpovídající síti se čtvercovými oky o velikosti 40 mm v kapse sítě nebo
   b) taková, že na řádně odůvodněnou žádost vlastníka plavidla odpovídá síti s kosočtvercovými oky o velikosti 50 mm, jež musí mít uznanou selektivitu podle velikosti, která se rovná selektivitě sítí uvedených v bodě a) nebo ji přesahuje

Rybářská pravidla jsou oprávněna používat a mít na palubě pouze jeden ze dvou uvedených druhů sítí.
Komise předloží Evropskému parlamentu a Radě do 30. června 2012 zprávu o provádění tohoto odstavce, na jejímž základě, jakož i na základě informací předložených členskými státy do 31. prosince 2011, navrhne odpovídající úpravy, pokud to bude vhodné."
  

[Pozměňovací návrh 45]

   c) článek 24 se zrušuje;
   d) v článku 27 se zrušují odstavce 1 a 4.
  

[Pozměňovací návrh 46]

Článek 32

Vstup v platnost

Toto nařízení vstupuje v platnost dvacátým dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V ... dne

Za Evropský parlament Za Radu

předseda předseda nebo předsedkyně

(1) Úř. věst. C 354, 28.12.2010, s. 71.
(2) Postoj Evropského parlamentu ze dne 8. března 2011.
(3) Úř. věst. L 190, 4.7.1998, s. 34.
(4) Nařízení Rady (ES) č. 43/2009, články 28–31, nařízení Rady (ES) č. 40/2008, články 29–31, nařízení Rady (ES) č. 41/2007, články 26–27, nařízení Rady (ES) č. 51/2006, příloha III.
(5) Úř. věst. L 409, 30.12.2006, s. 11.
(6) Úř. věst. L 286, 29.10.2008, s. 1.
(7) Úř. věst. L 55, 28.2.2011, s. 13.
(8) Úř. věst. L 358, 31.12.2002, s. 59.
(9)* 20 pracovních dnů po vstupu tohoto nařízení v platnost .
(10) Úř. věst. L 5, 9.1 2004, s. 25.
(11) Úř. věst. L 171, 6.7.1994, s. 7.
(12)* 20 pracovních dnů po vstupu tohoto nařízení v platnost.
(13) Úř. věst. L 60, 5.3.2008, s. 1.
(14)* Datum vstupu tohoto nařízení v platnost.


PŘÍLOHA I

A)  Tabulka zeměpisných podoblastí GFCM

PODOBLAST FAO

STATISTICKÉ DIVIZE FAO

ZEMĚPISNÉ PODOBLASTI

ZÁPADNÍ

1.1

BALEÁRY

1

severní Alboránské moře

2

Alboránský ostrov

3

jižní Alboránské moře

4

Alžírsko

5

Baleárské ostrovy

6

severní Španělsko

11.1

Sardinie (západ)

1.2

LVÍ ZÁLIV

7

Lví záliv

1.3

SARDINIE

8

ostrov Korsika

9

Ligurské a severní Tyrhénské moře

10

jižní Tyrhénské moře

11.2

Sardinie (východ)

12

severní Tunisko

STŘEDNÍ

2.1

JADERSKÉ MOŘE

17

severní Jaderské moře

18

jižní Jaderské moře (část)

2.2

JÓNSKÉ MOŘE

13

Hammametský záliv

14

Gábeský záliv

15

Malta

16

jižní Sicílie

18

jižní Jaderské moře (část)

19

západní Jónské moře

20

východní Jónské moře

21

jižní Jónské moře

VÝCHODNÍ

3.1

EGEJSKÉ MOŘE

22

Egejské moře

23

ostrov Kréta

3.2

LEVANTA

24

severní Levanta

25

ostrov Kypr

26

jižní Levanta

27

Levanta

ČERNÉ MOŘE

4.1

MARMARSKÉ MOŘE

28

Marmarské moře

4.2

ČERNÉ MOŘE

29

Černé moře

4.3

AZOVSKÉ MOŘE

30

Azovské moře

B)  Mapa zeměpisných podoblastí GFCM (GFCM, 2009)

20110308-P7_TA(2011)0079_CS-p0000001.jpg

─ Statistické divize FAO (červeně) – zeměpisné podoblasti GFCM (černě)

01 – severní Alboránské moře

07 – Lví záliv

13 – Hammametský záliv

19 – západní Jónské moře

25 – ostrov Kypr

02 – Alboránský ostrov

08 – ostrov Korsika

14 – Gábeský záliv

20 – východní Jónské moře

26 – jižní Levanta

03 – jižní Alboránské moře

09 – Ligurské a severní Tyrhénské moře

15 – ostrov Malta

21 - jižní Jónské moře

27 – Levanta

04 – Alžírsko

10 – jižní a střední Tyrhénské moře

16 – jižní Sicílie

22 – Egejské moře

28 – Marmarské moře

05 – Baleárské ostrovy

11.1 – Sardinie (západ) 11.2 – Sardinie (východ)

17 – severní Jaderské moře

23 – ostrov Kréta

29 – Černé moře

06 – severní Španělsko

12 – severní Tunisko

18 – jižní Jaderské moře

24 – severní Levanta

30 – Azovské moře

C)Zeměpisné souřadnice zeměpisných podoblastí GFCM (GFCM, 2009)

ZEMĚPISNÁ PODOBLAST

HRANICE

ZEMĚPISNÉ PODOBLASTI

HRANICE

ZEMĚPISNÉ PODOBLASTI

HRANICE

ZEMĚPISNÉ PODOBLASTI

HRANICE

1

pobřeží

36°00„ s. š. 5°36“ z. d.

36°00„ s. š. 3°20“ z. d.

36°05„ s. š. 3°20“ z. d.

36°05„ s. š. 2°40“ z. d.

36°00„ s. š. 2°40“ z. d.

36°00„ s. š. 1°30“ z. d.

36°30„ s. š. 1°30“ z. d.

36°30„ s. š. 1°00“ z. d.

37°36„ s. š. 1°00“ z. d.

4

pobřeží

36°00„ s. š. 2°13“ z. d.

36°00„ s. š. 1°30“ z. d.

36°30„ s. š. 1°30“ z. d.

36°30„ s. š. 1°00“ z. d.

37°00„ s. š. 1°00“ z. d.

37°00„ s. š. 0°30“ v. d.

38°00„ s. š. 0°30“ v. d.

38°00„ s. š. 8°35“ v. d.

alžírsko-tuniská hranice

marocko-alžírská hranice

7

pobřeží

42°26„ s. š. 3°09“ v. d.

41°20„ s. š. 8°00“ v. d.

francouzsko-italská hranice

10

pobřeží (včetně severní Sicílie)

41°18„ s. š. 13°00“ v. d.

41°18„ s. š. 11°00“ v. d.

38°00„ s. š. 11°00“ v. d.

38°00„ s. š. 12°30“ v. d.

2

36°05„ s. š. 3°20“ z. d.

36°05„ s. š. 2°40“ z. d.

35°45„ s. š. 3°20“ z. d.

35°45„ s. š. 2°40“ z. d.

5

38°00„ s. š. 0°30“ v. d.

39°30„ s. š. 0°30“ v. d.

39°30„ s. š. 1°30“ z. d.

40°00„ s. š. 1°30“ v. d.

40°00„ s. š. 2°00“ v. d.

40°30„ s. š. 2°00“ v. d.

40°30„ s. š. 6°00“ v. d.

38°00„ s. š. 6°00“ v. d.

8

43°15„ s. š. 7°38“ v. d.

43°15„ s. š. 9°45“ v. d.

41°18„ s. š. 9°45“ v. d.

41°20„ s. š. 8°00“ v. d.

41°18„ s. š. 8°00“ v. d.

11

41°47„ s. š. 6°00“ v. d.

41°18„ s. š. 6°00“ v. d.

41°18„ s. š. 11°00“ v. d.

38°30„ s. š. 11°00“ v. d.

38°30„ s. š. 8°30“ v. d.

38°00„ s. š. 8°30“ v. d.

38°00„ s. š. 6°00“ v. d.

3

pobřeží

36°00„ s. š. 5°36“ z. d.

35°49„ s. š. 5°36“ z. d.

36°00„ s. š. 3°20“ z. d.

35°45„ s. š. 3°20“ z. d.

35°45„ s. š. 2°40“ z. d.

36°00„ s. š. 2°40“ z. d.

36°00„ s. š. 1°13“ z. d.

marocko-alžírská hranice

6

pobřeží

37°36„ s. š. 1°00“ z. d.

37°00„ s. š. 1°00“ z. d.

37°00„ s. š. 0°30“ v. d.

39°30„ s. š. 0°30“ v. d.

39°30„ s. š. 1°30“ z. d.

40°00„ s. š. 1°30“ v. d.

40°00„ s. š. 2°00“ v. d.

40°30„ s. š. 2°00“ v. d.

40°30„ s. š. 6°00“ v. d.

41°47„ s. š. 6°00“ v. d.

42°26„ s. š. 3°09“ v. d.

9

pobřeží

francouzsko-italská hranice

43°15„ s. š. 7°38“ v. d.

43°15„ s. š. 9°45“ v. d.

41°18„ s. š. 9°45“ v. d.

41°18„ s. š. 13°00“ v. d.

12

pobřeží

alžírsko-tuniská hranice

38°00„ s. š. 8°30“ v. d.

38°30„ s. š. 8°30“ v. d.

38°30„ s. š. 11°00“ v. d.

38°00„ s. š. 11°00“ v. d.

37°00„ s. š. 12°00“ v. d.

37°00„ s. š. 11°04“ v. d.

ZEMĚPISNÉ PODOBLASTI

HRANICE

ZEMĚPISNÉ PODOBLASTI

HRANICE

ZEMĚPISNÉ PODOBLASTI

HRANICE

13

pobřeží

37°00„ s. š. 11°04“ v. d.

37°00„ s. š. 12°00“ v. d.

35°00„ s. š. 13°30“ v. d.

35°00„ s. š. 11°00“ v. d.

19

pobřeží (včetně východní Sicílie)

40°04„ s. š. 18°29“ v. d.

37°00„ s. š. 15°18“ v. d.

35°00„ s. š. 15°18“ v. d.

35°00„ s. š. 19°10“ v. d.

39°58„ s. š. 19°10“ v. d.

25

35°47„ s. š. 32°00“ v. d.

34°00„ s. š. 32°00“ v. d.

34°00„ s. š. 35°00“ v. d.

35°47„ s. š. 35°00“ v. d.

14

pobřeží

35°00„ s. š. 11°00“ v. d.

35°00„ s. š. 15°18“ v. d.

tunisko-libyjská hranice

20

pobřeží

albánsko-řecká hranice

39°58„ s. š. 19°10“ v. d.

35°00„ s. š. 19°10“ v. d.

35°00„ s. š. 23°00“ v. d.

36°30„ s. š. 23°00“ v. d.

26

pobřeží

libyjsko-egyptská hranice

34°00„ s. š. 25°09“ v. d.

34°00„ s. š. 34°13“ v. d.

hranice mezi Egyptem a pásmem Gazy

15

36°30„ s. š. 13°30“ v. d.

35°00„ s. š. 13°30“ v. d.

35°00„ s. š. 15°18“ v. d.

36°30„ s. š. 15°18“ v. d.

21

pobřeží

tunisko-libyjská hranice

35°00„ s. š. 15°18“ v. d.

35°00„ s. š. 23°00“ v. d.

34°00„ s. š. 23°00“ v. d.

34°00„ s. š. 25°09“ v. d.

libyjsko-egyptská hranice

27

pobřeží

hranice mezi Egyptem a pásmem Gazy

34°00„ s. š. 34°13“ v. d.

34°00„ s. š. 35°00“ v. d.

35°47„ s. š. 35°00“ v. d.

turecko-syrská hranice

16

pobřeží

38°00„ s. š. 12°30“ v. d.

38°00„ s. š. 11°00“ v. d.

37°00„ s. š. 12°00“ v. d.

35°00„ s. š. 13°30“ v. d.

36°30„ s. š. 13°30“ v. d.

36°30„ s. š. 15°18“ v. d.

37°00„ s. š. 15°18“ v. d.

22

pobřeží

36°30„ s. š. 23°00“ v. d.

36°00„ s. š. 23°00“ v. d.

36°00„ s. š. 26°30“ v. d.

34°00„ s. š. 26°30“ v. d.

34°00„ s. š. 29°00“ v. d.

36°43„ s. š. 29°00“ v. d.

28

17

pobřeží

41°55„ s. š. 15°08“ v. d.

chorvatsko-černohorská hranice

23

36°00„ s. š. 23°00“ v. d.

36°00„ s. š. 26°30“ v. d.

34°00„ s. š. 26°30“ v. d.

34°00„ s. š. 23°00“ v. d.

29

18

pobřeží (obě strany)

41°55„ s. š. 15°08“ v. d.

40°04„ s. š. 18°29“ v. d.

chorvatsko-černohorská hranice

albánsko-řecká hranice

24

pobřeží

36°43„ s. š. 29°00“ v. d.

34°00„ s. š. 29°00“ v. d.

34°00„ s. š. 32°00“ v. d.

35°47„ s. š. 32°00“ v. d.

35°47„ s. š. 35°00“ v. d.

turecko-syrská hranice

30


PŘÍLOHA II

Postupy při inspekci plavidel prováděné státem přístavu

(1)  Identifikace plavidla

Inspektoři přístavu:

   a) ověří platnost úředních dokladů na palubě, v případě potřeby prostřednictvím patřičných styků s příslušným státem vlajky nebo mezinárodních rejstříků plavidel;
   b) v případě potřeby zajistí úřední překlad dokladů;
   c) ověří správnost názvu plavidla, vlajky, vnějších identifikačních čísel a značení (případně také identifikačního čísla Mezinárodní námořní organizace) a mezinárodní rádiové volací značky;
   d) pokud je to možné, prověří, zda plavidlo změnilo název a/nebo vlajku, a pokud ano, zaznamenají předchozí jména a vlajky;
   e) zaznamenají přístav registrace, jméno a adresu vlastníka (a provozovatele a skutečného vlastníka, pokud se liší od vlastníka), zástupce a velitele plavidla, jakož i jedinečné identifikační číslo společnosti a registrovaného vlastníka, je-li k dispozici;
   f) zaznamenají jméno a adresu případného předchozího vlastníka (vlastníků) v posledních pěti letech.

(2)  Oprávnění

Přístavní inspektoři ověří soulad oprávnění k rybolovu a přepravě ryb a produktů rybolovu s údaji zjištěnými podle bodu 1 a ověří dobu platnosti oprávnění a jejich platnost pro oblasti, druhy a lovné zařízení.

(3)  Ostatní dokumenty

Přístavní inspektoři přezkoumají všechny příslušné dokumenty včetně dokumentů v elektronické formě. Mezi příslušné dokumenty patří například lodní deníky, zejména lodní deník pro rybolov, jakož i seznam posádky, rozpisy uskladnění a nákresy a popisy ložných prostor pro ryby, jsou-li k dispozici. Může být provedena inspekce ložných prostor za účelem ověření, zda jejich rozměry a skladba odpovídají nákresům a popisům a zda uložení odpovídá rozpisům uložení. Mezi tyto dokumenty případně patří i doklady o úlovku nebo obchodní doklady vydané regionální organizací pro řízení rybolovu.

(4)  Lovné zařízení

a)  Přístavní inspektoři ověří, zda lovné zařízení na palubě odpovídá podmínkám oprávnění. Je možné provést kontrolu, zda parametry lovného zařízení, mimo jiné například velikost ok (a případná zařízení), délka sítí a velikost háčků, odpovídají platným předpisům a zda identifikační znaky lovného zařízení odpovídají znakům schváleným pro dané plavidlo.

b)  Přístavní inspektoři mohou rovněž prohledat plavidlo, aby zjistili, zda se na něm nenachází lovné zařízení uložené mimo dohled nebo jinak nezákonné zařízení.

(5)  Ryby a produkty rybolovu

a)  Přístavní inspektoři v nejvyšší možné míře ověří, zda ryby a produkty rybolovu na palubě byly uloveny v souladu s podmínkami stanovenými v platných oprávněních. Přístavní inspektoři při této činnosti prověří lodní denník pro rybolov, předložené zprávy a případně zprávy předané systémem pro sledování plavidel (VMS).

b)  Při zjišťování množství a druhů na palubě mohou přístavní inspektoři zkontrolovat ryby v ložném prostoru nebo během vykládky. Inspektoři mohou při této činnosti otevírat kartony, v nichž jsou ryby předběžně baleny, a přemísťovat ryby nebo kartony k ověření neporušenosti ložných prostor pro ryby.

c)  Při vykládce plavidla mohou přístavní inspektoři ověřovat vykládané druhy a množství. Toto ověřování se může týkat druhu produktu, živé hmotnosti (množství zjištěného z lodního deníku) a přepočítacího koeficientu použitého pro výpočet zpracované hmotnosti na živou hmotnost. Přístavní inspektoři mohou rovněž kontrolovat množství případně ponechané na palubě.

d)  Přístavní inspektoři mohou přezkoumat množství a složení všech úlovků na palubě, mimo jiné i odběrem vzorků.

(6)  Ověření nezákonné, nehlášené nebo neregulované rybolovné činnosti

Použije se článek 11 nařízení (ES) č. 1005/2008.

(7)  Zpráva

Po skončení inspekce inspektor vyhotoví a podepíše písemnou zprávu, jejíž znění obdrží velitel plavidla.

(8)  Výsledky inspekcí prováděných státem přístavu

Výsledky inspekcí prováděných státem přístavu obsahují přinejmenším tyto údaje:

1.  Údaje o inspekci

–  inspekční orgán (název inspekčního orgánu nebo jiného subjektu jmenovaného tímto orgánem);

   jméno inspektora;
   datum a čas provedení inspekce;
   přístav inspekce (místo, kde je plavidlo podrobeno inspekci) a
   datum zprávy (datum vypracování zprávy).

2.  Identifikace plavidla

–  název plavidla;

   typ plavidla;
   typ lovného zařízení;
   vnější identifikační číslo (číslo plavidla vyznačené na boku) a číslo IMO (je-li vydáno) nebo případně jiné číslo;
   mezinárodní rádiová volací značka;
   číslo MMSI (Maritime Mobile Service Identity), je-li vydáno;

–  stát vlajky (stát, v němž je plavidlo registrováno);

   případná předchozí jména a vlajky;
   domovský přístav (přístav registrace plavidla) a předchozí domovské přístavy;
   vlastník plavidla (jméno, adresa, kontaktní údaje vlastníka plavidla);
   skutečný vlastník plavidla, pokud se liší od vlastníka (jméno, adresa, kontaktní údaje);
   provozovatel plavidla odpovídající za používání plavidla, pokud se liší od vlastníka (jméno, adresa, kontaktní údaje);
   zástupce plavidla (jméno, adresa, kontaktní údaje);
   jméno a adresa případného předchozího vlastníka (vlastníků);
   jméno, státní příslušnost a námořní kvalifikace velitele plavidla a velitele rybolovu;
   seznam posádky.

3.  Oprávnění k rybolovu (licence/povolení)

–  oprávnění plavidla k rybolovu nebo přepravě ryb a produktů rybolovu;

–  stát (státy), které oprávnění vydaly;

   podmínky oprávnění včetně oblastí a trvání platnosti;
   příslušná regionální organizace pro řízení rybolovu;
   oblasti, rozsah a trvání platnosti oprávnění;
   údaje o schválené přidělené kvótě, intenzitě apod.;
   schválené druhy, vedlejší úlovky a lovné zařízení; a
   případně záznamy a dokumenty týkající se překládky.

4.  Údaje o rybářském výjezdu

–  datum, čas, oblast a místo zahájení současného rybářského výjezdu;

   navštívené oblasti (vplutí do jednotlivých oblastí a vyplutí z nich);
   překládky provedené na moři (datum, druhy, místo, množství přeložených ryb);
   poslední navštívený přístav;
   datum a čas ukončení příslušného rybářského výjezdu;
   případně zamýšlený příští přístav určení.

5.  Výsledek inspekce úlovku

–  zahájení a ukončení vykládky (datum a časy);

   druh ryb;
   druh produktu;
   živá hmotnost (množství zjištěné z lodního deníku);
   příslušný přepočítací koeficient;
   zpracovaná hmotnost (vyložená množství podle druhů a úpravy);
   ekvivalentní živá hmotnost (vyložená množství v ekvivalentní živé hmotnosti jako „hmotnost produktu x přepočítací koeficient“);
   zamýšlené místo určení pro ryby a produkty rybolovu podrobené inspekci;
   případně množství a druhy ryb ponechaných na palubě.

6.  Výsledky inspekce lovných zařízení

–  údaje o typech lovných zařízení.

7.  Závěry

–  Závěry inspekce včetně porušení, ke kterým podle názoru inspektorů došlo, a odkaz na příslušná pravidla a opatření. Příslušný důkazní materiál se připojí k inspekční zprávě.


PŘÍLOHA III

A)Členění loďstva do skupin podle GFCM / Vědeckého poradního výboru

Skupiny

<6 metrů

6–12 metrů

12–24 metrů

více než 24 metrů

1. Polyvalentní malá plavidla bez motoru

A

2. Polyvalentní malá plavidla s motorem

B

C

3. Plavidla lovící pomocí vlečných sítí

D

E

F

4. Plavidla lovící pomocí košelkových nevodů

G

H

5. Plavidla lovící na dlouhou lovnou šňůru

I

6. Plavidla lovící pelagické druhy pomocí vlečných sítí

J

7. Plavidla lovící tuňáky pomocí zátahových sítí

K

8. Plavidla lovící pomocí drapáků

L

9. Polyvalentní plavidla

M

Popis skupin loďstva

A Polyvalentní malá plavidla bez motoru – všechna plavidla o celkové délce (LOA) menší než 12 metrů bez motoru (vítr či pohon).

B Polyvalentní malá plavidla od délce menší než 6 m s motorem – všechna plavidla o celkové délce (LOA) menší než 6 metrů s motorem.

C Polyvalentní malá plavidla od délce od 6 do 12 metrů s motorem – všechna plavidla o celkové délce (LOA) od 6 do 12 metrů s motorem, která během roku používají různá lovná zařízení, aniž by některé z nich jednoznačně převažovalo, nebo která používají lovné zařízení, které není v této klasifikaci uvedeno.

D Plavidla od délce menší než 12 metrů, která loví pomocí vlečných sítí – všechna plavidla o celkové délce (LOA) menší než 12 metrů, která vyčleňují více než 50 % své intenzity na lov při dně pomocí vlečné sítě.

E Plavidla od délce od 12 do 24 metrů, která loví pomocí vlečných sítí – všechna plavidla o celkové délce (LOA) od 12 do 24 metrů, která vyčleňují více než 50 % své intenzity na lov při dně pomocí vlečné sítě.

F Plavidla od délce přesahující 24 metrů, která loví pomocí vlečných sítí – všechna plavidla o celkové délce (LOA) přesahující 24 metrů, která vyčleňují více než 50 % své intenzity na lov při dně pomocí vlečné sítě.

G Plavidla od délce od 6 do 12 metrů, která loví pomocí košelkových nevodů – všechna plavidla o celkové délce (LOA) od 6 do 12 metrů, která vyčleňují více než 50 % své intenzity na lov pomocí košelkových nevodů.

H Plavidla od délce přesahující 12 metrů, která loví pomocí košelkových nevodů – všechna plavidla o celkové délce (LOA) přesahující 12 metrů, která vyčleňují více než 50 % své intenzity na lov pomocí košelkových nevodů, kromě plavidel, která kdykoli během roku používají zátahové sítě pro lov tuňáků.

I Plavidla od délce přesahující 6 metrů, která loví na dlouhou lovnou šňůru – všechna plavidla o celkové délce (LOA) přesahující 6 metrů, která vyčleňují více než 50 % své intenzity na lov pomocí dlouhé lovné šňůry.

J Plavidla od délce přesahující 6 metrů, která loví pelagické druhy pomocí vlečných sítí – všechna plavidla o celkové délce (LOA) přesahující 6 metrů, která vyčleňují více než 50 % své intenzity na lov pelagických druhů pomocí vlečných sítí.

K Plavidla lovící tuňáky pomocí zátahových sítí – všechna plavidla, která po jakoukoli dobu v roce používají zátahové sítě pro lov tuňáků.

L Plavidla od délce přesahující 6 metrů, která loví pomocí drapáků – všechna plavidla o celkové délce (LOA) přesahující 6 metrů, která vyčleňují více než 50 % své intenzity na lov pomocí drapáků.

M Polyvalentní plavidla o délce přesahující 12 metrů – všechna plavidla o celkové délce (LOA) přesahující 12 metrů, která během roku používají různá lovná zařízení, aniž by některé z nich jednoznačně převažovalo, nebo která používají lovné zařízení, které není v této klasifikaci uvedeno.

Poznámka: Všechna pole jsou otevřená pro shromažďování informací. U polí, která jsou ve výše uvedené tabulce ponechána prázdná, se výskyt větší populace považuje za nepravděpodobný. V případě potřeby je však vhodné sloučit informace v „prázdném poli“ s nejvhodnějším sousedním „modrým polem“.

B)Tabulka měření intenzity rybolovu(1)

Zařízení

Počet a rozměry

Kapacita

Činnost

Nominální intenzita(2)

drapák (pro měkkýše)

otevřené hrdlo, šířka hrdla

GT

doba rybolovu

plocha dna, na níž bylo loveno pomocí drapáků(3)

vlečná síť (včetně drapáků pro lov platýsů)

typ vlečné sítě (pelagická, pro lov při dně)

GT a/nebo GRT

motorový pohon

velikost ok

velikost sítě (šířka hrdla)

rychlost

GT

doba rybolovu

GT*dny

GT*hodiny

KW*dny

košelkový nevod

délka a výška sítě

GT

lehký pohon

počet malých lodí

GT

délka a výška sítě

doba hledání

ponoření lovného zařízení

GT * ponoření lovného zařízení14

délka sítě *

ponoření lovného zařízení

sítě

typ sítě (např. třístěnná tenatová síť,

tenatová síť pro chytání ryb za žábry atd.)

délka sítě (použitá v předpisech)

GT

plocha sítě

velikost ok

délka a výška sítě

doba rybolovu

délka sítě * dny

plocha*dny

dlouhé lovné šňůry

počet háčků

GT

počet dlouhých lovných šňůr

charakteristické znaky háčků

návnada

počet háčků

počet

jednotek

dlouhé lovné šňůry

doba rybolovu

počet háčků *

hodiny

počet háčků * dny

počet jednotek dlouhé lovné šňůry

* dny/hodiny

vězence

GT

počet vězenců

doba rybolovu

počet vězenců * dny

košelkový nevod /

zařízení s uzavíracím mechanismem (FAD)

počet zařízení s uzavíracím mechanismem (FAD)

počet výjezdů

počet zařízení s uzavíracím mechanismem (FAD) *

počet výjezdů

C)  GFCM úkol 1 – Operační jednotky

20110308-P7_TA(2011)0079_CS-p0000003.jpg

(1) Odkazuje na nominální intenzitu.
(2) Měl by být uveden odkaz na konkrétní oblast (s uvedením plochy), aby mohla být odhadnuta intenzita rybolovu (intenzita • km2) a aby mohla být intenzita uvedena do vztahu k využívaným společenstvím.
(3) Opatření týkající se intenzity, která nezahrnují činnost v určité době, by měla odkazovat na určité období (tj. podle roku).

Právní upozornění - Ochrana soukromí