Index 
 Előző 
 Következő 
 Teljes szöveg 
Eljárás : 2009/0129(COD)
A dokumentum állapota a plenáris ülésen
Válasszon egy dokumentumot : A7-0023/2011

Előterjesztett szövegek :

A7-0023/2011

Viták :

PV 07/03/2011 - 18
CRE 07/03/2011 - 18

Szavazatok :

PV 08/03/2011 - 9.5
A szavazatok indokolása
A szavazatok indokolása

Elfogadott szövegek :

P7_TA(2011)0079

Elfogadott szövegek
PDF 812kWORD 919k
2011. március 8., Kedd - Strasbourg
A Földközi-tengeri Általános Halászati Bizottságról szóló megállapodás hatálya alá tartozó terület ***I
P7_TA(2011)0079A7-0023/2011
Állásfoglalás
 Egységes szerkezetbe foglalt szöveg
 Függelék
 Függelék
 Függelék

Az Európai Parlament 2011. március 8-i jogalkotási állásfoglalása a GFCM (Földközi-tengeri Általános Halászati Bizottság) létrehozásáról szóló megállapodás hatálya alá tartozó területen folytatott halászattal kapcsolatos egyes rendelkezésekről szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletre irányuló javaslatról (COM(2009)0477 – C7-0204/2009 – 2009/0129(COD))

(Rendes jogalkotási eljárás: első olvasat)

Az Európai Parlament,

–  tekintettel a Bizottság Tanácshoz intézett javaslatára (COM(2009)0477),

–  tekintettel az EK szerződés 37. cikkére, amely alapján a Bizottság javaslatát benyújtotta a Parlamenthez (C7-0204/20090),

–  tekintettel „A Lisszaboni Szerződés hatálybalépésének a folyamatban lévő intézményközi döntéshozatali eljárásokra gyakorolt hatásai” című, az Európai Parlamenthez és a Tanácshoz intézett bizottsági közleményre (COM(2009)0665),

–  tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződés 294. cikkének (3) bekezdésére és 43. cikkének (2) bekezdésére,

–  tekintettel az Európai Gazdasági és Szociális Bizottság, 2010. március 17-i véleményére(1),

–  tekintettel eljárási szabályzata 55. cikkére,

–  tekintettel a Halászati Bizottság jelentésére (A7-0023/2011),

1.  jóváhagyja első olvasatban az alábbi álláspontot;

2.  felhívja a Bizottságot, hogy utalja az ügyet újból a Parlamenthez abban az esetben, ha javaslatát lényegesen módosítani kívánja, vagy helyébe másik szöveget szándékozik léptetni;

3.  utasítja elnökét, hogy továbbítsa a Parlament álláspontját a Tanácsnak és a Bizottságnak, valamint a nemzeti parlamenteknek.

(1) HL C 354., 2010.12.28., 71. o.


Az Európai Parlament álláspontja amely első olvasatban 2011. március 8-án került elfogadásra a GFCM (Földközi-tengeri Általános Halászati Bizottság) létrehozásáról szóló megállapodás hatálya alá tartozó területen folytatott halászattal kapcsolatos egyes rendelkezésekről szóló …/2011/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet elfogadására tekintettel[1. Módosítás]
P7_TC1-COD(2009)0129

AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS AZ EURÓPAI UNIÓ TANÁCSA,

tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződésre és különösen annak 43. cikke (2) bekezdésére, [2. Módosítás]

tekintettel az Európai Bizottság javaslatára,

[3. Módosítás]

tekintettel az Európai Gazdasági és Szociális Bizottság véleményére(1), [4. Módosítás]

rendes jogalkotási eljárás keretében(2), [5. Módosítás]

mivel:

(1)  A Földközi-tengeri Általános Halászati Bizottság (GFCM) létrehozásáról szóló megállapodást (a továbbiakban: GFCM-megállapodás) a Tanács az Európai Közösségnek a GFCM-hez történő csatlakozásáról szóló, 1998. június 16-i 98/416/EK határozattal(3) jóváhagyta.

(2)  A GFCM-megállapodás megfelelő keretet nyújt a Földközi-tenger és a Fekete-tenger élő vízi erőforrásai állományainak fenntartható és az összeomlás alacsony kockázatával járó fejlesztését, védelmét, ésszerű kezelését és lehető legjobb felhasználását előmozdító többoldalú együttműködéshez.

(3)  Az Európai Unió, valamint Bulgária, Görögország, Spanyolország, Franciaország, Olaszország, Ciprus, Málta, Románia és Szlovénia szerződő felei a GFCM-megállapodásnak. [6. Módosítás]

(4)  A GFCM által elfogadott ajánlások kötelezőek szerződő feleire nézve. Mivel az Unió ilyen szerződő fél, az ajánlások kötelezőek az Unióra nézve, és ezért azokat át kell ültetni az uniós jogba, amennyiben tartalmukat még nem szabályozza uniós jogszabály. [7. Módosítás]

(5)  A 2005., 2006., 2007. és 2008. évi ülésszakán a GFCM több ajánlást és határozatot fogadott el a GFCM-megállapodás hatálya alá tartozó területen folytatott halászattal kapcsolatban, amelyeket a halászati lehetőségekre vonatkozó éves rendeletek(4), illetve a GFCM 2005/1 és 2005/2 ajánlása esetében a földközi-tengeri halászati erőforrások fenntartható kiaknázásával kapcsolatos irányítási intézkedésekről szóló, 2006. december 21-i, 1967/2006/EK tanácsi rendelet(5) 4. cikkének (3) bekezdése és 24. cikke ideiglenesen átültetettek az uniós jogba. [8. Módosítás]

(6)  Az egyértelműség, az egyszerűség és a jogbiztonság érdekében, és mivel az ajánlások uniós jogba való átültetéséhez azok állandó jellege folytán állandó jogi eszköz is szükséges, helyénvaló ezen ajánlásokat egyetlen jogi aktussal átültetni, amelyhez további ajánlások módosítások révén fűzhetők. [9. Módosítás]

(7)  A GFCM ajánlásait a GFCM-megállapodás hatálya alá tartozó teljes területre alkalmazni kell, nevezetesen az 98/416/EK tanácsi határozat II. mellékletében említett Földközi-tengerre, Fekete-tengerre és a kapcsolódó vizekre, és ezért a szóban forgó ajánlásokat az uniós szabályozás egyértelműségének biztosítása érdekében egyetlen külön rendelettel, és nem az 1967/2006/EK rendelet módosításai révén kell átültetni, amely utóbbi rendelet hatálya csak a Földközi-tengerre terjed ki. [10. Módosítás]

(8)  Az 1967/2006/EK rendelet bizonyos rendelkezéseit indokolt nem csupán a Földközi-tengerre, hanem a teljes GFCM-megállapodás hatálya alá tartozó területre is alkalmazni. Ezeket a rendelkezéseket ezért az 1967/2006/EK rendeletből el kell hagyni és ebbe a rendeletbe kell belefoglalni.

(9)  A GFCM ajánlásaiban a területalapú gazdálkodási intézkedések tekintetében megállapított „halászati korlátozás alá vont terület” gyakorlatilag megfelel a „védett halászati terület” 1967/2006/EK rendelet szerinti meghatározásának.

(10)  2009. március 23–27-i ülésszakán a GFCM a tudományos tanácsadó bizottság (SAC) szakvéleménye alapján – amely a bizottság 11. ülésszakáról szóló jelentésben (a FAO 890. sz. jelentése) szerepel – ajánlást fogadott el egy halászati korlátozás alá vont terület kijelöléséről az Oroszlán-öbölben. Helyénvaló ezt az intézkedést erőkifejtés-gazdálkodási rendszer révén végrehajtani.

(11)  Néhány halászfelszerelés szelektivitása a Földközi-tengeren folytatott vegyes halászatban nem léphet túl egy bizonyos szintet, és a halászati erőkifejtés ellenőrzése és korlátozása mellett az olyan területeken, ahol fontos halállományok kifejlett egyedei csoportosulnak, létfontosságú a halászati erőkifejtést korlátozni annak érdekében, hogy a szaporodási képesség károsodásának kockázata alacsony legyen, és így lehetővé váljon az állományok fenntartható kiaknázása. Ezért a SAC által vizsgált területen a halászati erőkifejtést ajánlatos először a korábbi szintekre korlátozni és megakadályozni ezen szint bárminemű növekedését.

(12)  A gazdálkodási intézkedések alapjául szolgáló szakvéleménynek a halászflotta kapacitására és tevékenységére, a kiaknázott erőforrások biológiai állapotára és a halászatok társadalmi és gazdasági helyzetére vonatkozó adatok tudományos felhasználásán kell alapulnia; ezen adatokat időben össze kell gyűjteni és be kell nyújtani annak érdekében, hogy a GFCM kisegítő testületei elkészíthessék szakvéleményüket.

(13)  2008-as éves ülésszakán a GFCM a GFCM-megállapodás hatálya alá tartozó területen folytatott jogellenes, nem bejelentett és szabályozatlan halászat (a továbbiakban: jogellenes halászat) felszámolása érdekében ajánlást fogadott el a kikötő szerinti államok által meghozott intézkedések regionális rendszeréről. A jogellenes, nem bejelentett és szabályozatlan halászat megelőzésére, megakadályozására és felszámolására irányuló közösségi rendszer létrehozásáról szóló, 2008. szeptember 29-i 1005/2008/EK tanácsi rendelet(6) általában átveszi ezen ajánlás tartalmát és 2010. január 1-jétől alkalmazandó, mindamellett néhány szempontra – úgymint a kikötői ellenőrzések gyakorisága, hatálya és az azokra vonatkozó eljárás – ki kell térni ebben a rendeletben az intézkedésnek a GFCM-megállapodás hatálya alá tartozó terület sajátosságaihoz való igazítása érdekében. [11. Módosítás]

(14)  ▌ E rendelet egységes végrehajtási feltételeinek biztosítása érdekében a Bizottság végrehajtási hatásköröket kap. Ezeket a végrehajtási hatásköröket, amelyeket e rendelet felhatalmazáson alapuló jogi aktusokra vonatkozó rendelkezéseinek sérelme nélkül kell alkalmazni, és amelyek nem alkalmazandók e rendeletnek a kikötő szerinti államok által hozott intézkedésekre és a kikötő szerinti államok hatóságai által végzett ellenőrzési eljárásokra vonatkozó rendelkezéseire, a Bizottság végrehajtási hatásköreinek gyakorlására vonatkozó tagállami ellenőrzési mechanizmusok szabályainak és általános elveinek megállapításáról szóló, 2011. február 16-i 182/2011/EU rendelettel(7) összhangban kell alkalmazni. [47. Módosítás]

(15)  A Bizottságot fel kell hatalmazni arra, hogy az Európai Unió működéséről szóló szerződés 290. cikkének megfelelően felhatalmazáson alapuló jogi aktusokat fogadjon el azon, az uniós jogba már átültetett védelmi, ellenőrzési és végrehajtási GFCM-intézkedések jövőbeni módosításainak uniós jogba való belefoglalása tekintetében, amelyek e rendelet egyértelműen meghatározott, nem alapvető elemei közé tartoznak, és amelyek az Európai Unióra és tagállamaira nézve kötelező erővel bírnak a GFCM-megállapodás rendelkezéseinek értelmében. Különösen fontos, hogy a Bizottság előkészítő munkája során – többek között szakértői szinten – megfelelő konzultációkat folytasson.[13. Módosítás]

ELFOGADTA EZT A RENDELETET:

I.CÍM

ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

1. cikk

Tárgy

Ez a rendelet meghatározza a halászati és akvakultúra-termékek tekintetében a védelemre, kezelésre, kiaknázásra, nyomon követésre, forgalmazásra és a végrehajtásra vonatkozóan a Földközi-tengeri Általános Halászati Bizottság (a továbbiakban: GFCM) által meghatározott intézkedések Unió általi alkalmazásának szabályait. [14. Módosítás]

2. cikk

Hatály

(1)  Ez a rendelet az uniós halászhajók és a tagállamok állampolgárai által a GFCM-megállapodás hatálya alá tartozó területen folytatott valamennyi kereskedelmi halászati és akvakultúrával kapcsolatos tevékenységre alkalmazandó. [15. Módosítás]

Ezt a rendeletet az 1967/2006/EK rendelet sérelme nélkül kell alkalmazni.

(2)  Az (1) bekezdéstől eltérve e rendelet rendelkezései nem alkalmazandók a kizárólag tudományos kutatási célú, a lobogó szerinti tagállam engedélyével és annak felügyelete alatt folytatott olyan halászati műveletekre, amelyekről előre tájékoztatták a Bizottságot és azt a tagállamot, amelynek vizein a kutatást végzik. A tudományos kutatások céljából halászati műveleteket folytató tagállamok az említett halászati műveletekből származó fogásokról tájékoztatják a Bizottságot, a halászati tudományos, műszaki és gazdasági bizottságot (HTMGB) és azt a tagállamot, amelynek vizein a kutatást végzik.

3. cikk

Fogalommeghatározások

A halászati erőforrások közös halászati politika alapján történő védelméről és fenntartható kiaknázásáról szóló, 2002. december 20-i 2371/2002/EK rendelet(8) 3. cikkében és az 1967/2006/EK rendelet 2. cikkében megállapított fogalommeghatározásokon túlmenően e rendelet alkalmazásában:

   a) „GFCM-megállapodás hatálya alá tartozó terület”: a 98/416/EK tanácsi határozat II. mellékletében említett Földközi-tenger, Fekete-tenger és a kapcsolódó vizek;
   b) „halászati erőkifejtés”: egy halászhajó kilowattban és bruttó űrtartalomban kifejezett kapacitásának és a tengeren töltött napok számának a szorzata;
   é. „tengeren töltött nap”: olyan naptári nap, amelyen a hajó a kikötőn kívül tartózkodik,függetlenül attól, hogy a hajó az adott napon mennyi időt tölt egy területen.

II.CÍM

TECHNIKAI INTÉZKEDÉSEK

I. fejezet

Halászati korlátozás alá vont területek

I. szakasz

Halászati korlátozás alá vont terület az Oroszlán-öbölben

4. cikk

Halászati korlátozás alá vont terület kijelölése

Az Oroszlán-öböl keleti részén ki kell jelölni egy, a következő földrajzi koordinátákat összekötő vonalak által határolt, halászati korlátozás alá vont területet:

sz. 42°40„, k. h. 4°20”

sz. 42°40„, k. h. 5°00”

sz. 43°00„, k. h. 4°20”

sz. 43°00„, k. h. 5°00”.

5. cikk

Halászati erőkifejtés

A 4. cikkben említett halászati korlátozás alá vont területen a vonóhálós, fenék- és vízközi horogsoros, valamint fenékvonóhálós halászhajók tengerfenéken élő állományokra vonatkozó halászati erőkifejtése nem haladhatja meg az egyes tagállamok által az adott területen 2008-ban alkalmazott halászati erőkifejtési szintet.

6. cikk

Halászati nyilvántartás

A tagállamok legkésőbb ...(9) elektronikus úton benyújtják a Bizottságnak a lobogójuk alatt közlekedő azon hajók jegyzékét, amelyek a nyilvántartás szerint a 2008. évben a 4. cikkben említett területen és az I. mellékletben meghatározott 7-es jelű GFCM földrajzi alterületen halásztak. A jegyzéknek tartalmaznia kell a hajó nevét, a közösségi halászflotta-nyilvántartásról szóló, 2003. december 30-i 26/2004/EK bizottsági rendelet(10) I. melléklete szerint meghatározott halászflotta-nyilvántartási számát, azt az időszakot, amelynek során a hajó a 4. cikkben említett területen halászatra volt jogosult, valamint az egyes hajók által a 2008. évben a 7-es jelű földrajzi alterületen, azon belül is a 4. cikkben említett területen töltött napok számát. [16. Módosítás]

7. cikk

Engedéllyel rendelkező hajók

(1)  A 4. cikkben említett területen halászatra jogosult hajók részére tagállamuk a különleges halászati engedélyekre vonatkozó általános rendelkezések megállapításáról szóló, 1994. június 27-i 1627/94/EK tanácsi rendeletnek(11) megfelelően különleges halászati engedélyt ad ki.

(2)  Azon halászhajók részére, amelyek 2008. december 31. előtt a nyilvántartás szerint nem folytattak halászati tevékenységet a 4. cikkben említett területen, nem engedélyezhető halászat az adott területen.

(3)  A tagállamok legkésőbb ...(12) közlik a Bizottsággal a következőkkel kapcsolatos, 2008. december 31-én hatályos nemzeti jogszabályokat: [17. Módosítás]

   a) a napi halászati tevékenység hajónként engedélyezett maximális időtartama,
   b) egy hajó által hetente a tengeren és a kikötőn kívül tölthető napok maximális száma és
   c) a lajstromozás szerinti kikötő elhagyásának és az oda való visszatérésnek a halászhajóik tekintetében kötelező jelleggel megállapított ütemezése.

8. cikk

Az érzékeny élőhelyek védelme

A tagállamok biztosítják, hogy a 4. cikkben említett területet megóvják minden egyéb olyan emberi tevékenység hatásaival szemben, amely veszélyezteti a területet mint az ívó halak csoportosulási területét jellemző sajátosságok megőrzését.

9. cikk

Tájékoztatás

A tagállamok minden év január 31-ig elektronikus úton jelentést nyújtanak be a Bizottságnak a 4. cikkben említett területen folytatott halászati tevékenységekről.

II. szakasz

Az érzékeny mélytengeri élőhelyek védelme érdekében halászati korlátozás alá vont területek

10. cikk

Halászati korlátozás alá vont területek kijelölése

Tilos kotróhálós és fenékvonóhálós halászatot folytatni a következő területeken:

  a) A „Lophelia korallzátony Capo Santa Maria di Leuca térségében” elnevezésű, mélytengeri halászati korlátozás hatálya alá tartozó terület, amelyet a következő koordinátákat összekötő vonalak határolnak:
   é. sz. 39° 27,72„, k. h. 18° 10,74”
   é. sz. 39° 27,80„, k. h. 18° 26,68”
   é. sz. 39° 11,16„, k. h. 18° 32,58”
   é. sz. 39° 11,16„, k. h. 18° 04,28”.
  b) A „Nílus-delta területén található hideg szénhidrogén-források” elnevezésű, mélytengeri halászati korlátozás hatálya alá tartozó terület, amelyet a következő koordinátákat összekötő vonalak határolnak:
   é. sz. 31° 30,00„, k. h. 33° 10,00”
   é. sz. 31° 30,00„, k. h. 34° 00,00”
   é. sz. 32° 00,00„, k. h. 34° 00,00”
   é. sz. 32° 00,00„, k. h. 33° 10,00”;
  c) Az „Eratoszthenész-fenékhegy” elnevezésű, mélytengeri halászati korlátozás hatálya alá tartozó terület, amelyet a következő koordinátákat összekötő vonalak határolnak:
   é. sz. 33° 00,00„, k. h. 32° 00,00”
   é. sz. 33° 00,00„, k. h. 33° 00,00”
   é. sz. 34° 00,00„, k. h. 33° 00,00”
   é. sz. 34° 00,00„, k. h. 32° 00,00”.

11. cikk

Az érzékeny élőhelyek védelme

A tagállamok felhívják hatáskörrel rendelkező hatóságaikat, hogy biztosítsák a 10. cikkben említett területek érzékeny mélytengeri élőhelyeinek védelmét ▌különösen ▌minden olyan ▌ hatással szemben, amely veszélyezteti az ezen élőhelyeket megkülönböztető jellegzetességek megőrzését. [18. Módosítás]

II. fejezet

Halászati tilalmi időszak megállapítása a halcsoportosulást előidéző eszközöket használó aranymakréla-halászatra vonatkozóan

12. cikk

Halászati tilalmi időszak

(1)  Tilos a közönséges aranymakréla (Coryphaena hippurus) halcsoportosulást előidéző eszközökkel folytatott halászata az adott év január 1-jétől augusztus 14-ig.

(2)  Az (1) bekezdéstől eltérve, amennyiben egy tagállam igazolni tudja, hogy a kedvezőtlen időjárás miatt a lobogója alatt közlekedő halászhajók nem tudták kihasználni a rendes halászati napokat, az adott tagállam átviheti a halcsoportosulást előidéző eszközökkel halászatot folytató hajói által elvesztett napokat a következő év január 31-ig. Ebben az esetben az év vége előtt a tagállamok az átvinni kívánt napok számára vonatkozóan kérelmet nyújtanak be a Bizottsághoz.

(3)  Az (1) és (2) bekezdést az 1967/2006/EK rendelet 26. cikkének (1) bekezdésében említett igazgatási övezetre is alkalmazni kell.

(4)  A (2) bekezdésben említett kérelemnek a következő információkat kell tartalmaznia:

   a) a vonatkozó meteorológiai információkat is tartalmazó jelentés a szóban forgó halászati tevékenység megszüntetésének körülményeiről;
   b) a hajó neve és uniós halászflotta-nyilvántartási száma. [19. Módosítás]

(5)  A Bizottság a (2) bekezdésben említett kérelmekről a kérelem kézhezvételétől számított 6 héten belül hoz határozatot, amelyről írásban értesíti a tagállamot.

(6)  A Bizottság tájékoztatja a GFCM ügyvezető titkárát az (5) bekezdésnek megfelelően meghozott határozatokról. A tagállamok az adott év november 1-jéig megküldik a Bizottságnak a (2) bekezdésben említett, az előző évben elvesztett napok átviteléről szóló jelentést.

13. cikk

Különleges halászati engedély

A közönséges aranymakréla halászatára jogosult halászhajók részére az 1627/94/EK rendeletnek megfelelően különleges halászati engedélyt kell kiadni, és azokat fel kell venni az érintett tagállam által a Bizottság rendelkezésére bocsátott, a hajók nevét és uniós halászflotta-nyilvántartási számát tartalmazó jegyzékbe. Az 1627/94/EK rendelet 1. cikke (2) bekezdésétől eltérően azoknak a hajóknak, amelyek teljes hossza rövidebb, mint 10 méter, különleges halászati engedéllyel kell rendelkezniük. [20. Módosítás]

Ezt a követelményt az 1967/2006/EK rendelet 26. cikkének (1) bekezdésében említett igazgatási övezetre is alkalmazni kell.

14. cikk

Adatgyűjtés

A halászati ágazatban az adatok gyűjtésére, kezelésére és felhasználására szolgáló közösségi keretrendszer létrehozásáról, valamint a közös halászati politika tekintetében a tudományos tanácsadás támogatásáról szóló, 2008. február 25-i 199/2008/EK tanácsi rendelet(13) sérelme nélkül a tagállamok létrehozzák a fogási és halászati erőkifejtési adatok összegyűjtésének és kezelésének megfelelő rendszerét.

A tagállamok az I. mellékletben foglaltak értelmében minden évben január 15-ig jelentést tesznek a Bizottságnak a GFCM-megállapodás hatálya alá tartozó terület valamennyi földrajzi alterületén az előző év során a közönséges aranymakréla halászatában részt vevő, a lobogójuk alatt közlekedő halászhajók számáról, és az ezek által kirakodott és átrakodott közönséges aranymakréla összmennyiségéről.

A Bizottság a tagállamoktól beérkezett információkat továbbítja a GFCM ügyvezető titkárának.

III. fejezet

Halászfelszerelés

[21., 22., 23., 24. és 25. Módosítás]

15. cikk

A Fekete-tengeren alkalmazott legkisebb szembőség

(1)  A Fekete-tengeren a tengerfenéken élő állományok kiaknázása céljából folytatott fenékvonós halászati tevékenység során használt hálók legkisebb szembősége 40 mm; tilos 40 mm-nél kisebb szembőségű hálókat használni vagy a fedélzeten tartani.

(2)  Az (1) bekezdésben említett hálót 2012. január 31-ig a zsákvégnél 40 mm-es szembőségű, négyzetes szemű hálónak vagy – a hajótulajdonos kellően indokolt kérésére – 50 mm-es, rombuszos szemű hálónak kell felváltania, amelynek engedélyezett méretszelektivitása megegyezik a zsákvégnél 40 mm-es szembőségű, négyzetes szemű hálók méretszelektivitásával, vagy annál nagyobb.

(3)  Azok a tagállamok, amelyek halászhajói a Fekete-tengeren a tengerfenéken élő állományok kiaknázása céljából fenékvonós halászatot folytatnak, első alkalommal 2011. október 1-jéig, majd ezt követően hathavonta benyújtják a Bizottságnak a zsákvégnél legalább 40 mm-es szembőségű, négyzetes szemű hálóval vagy a legalább 50 mm-es, rombuszos szemű hálóval felszerelt halászhajók jegyzékét, valamint ezeknek a teljes nemzeti fenékvonóhálós halászflottájukhoz viszonyított arányát. [26. Módosítás]

(4)  A Bizottság a (2) bekezdésben említett információkat továbbítja a GFCM ügyvezető titkárának.

16. cikk

Kotróhálók és vonóhálók használata

Tilos 1000 méternél mélyebben kotróhálós és vonóhálós halászatot folytatni.

III.CÍM

ELLENŐRZŐ INTÉZKEDÉSEK

I. fejezet

Hajólajstrom

17. cikk

Az engedéllyel rendelkező hajók lajstroma

(1)  A tagállamok a szokásos informatikai csatornán keresztül minden év december 1-jéig megküldik a Bizottságnak azon, 15 métert meghaladó teljes hosszú, a lobogójuk alatt közlekedő és a területükön lajstromba vett hajók naprakésszé tett jegyzékét, amelyek részére a halászati engedély kiadásával engedélyezik a halászatot a GFCM-megállapodás hatálya alá tartozó területen. [27. Módosítás]

(2)  Az (1) bekezdésben említett jegyzék tartalmazza az alábbi információkat:

   a) a hajó uniós halászflotta-nyilvántartási száma és külső jelzései a 26/2004/EK rendelet I. mellékletében meghatározottak szerint; [28. Módosítás]
   b) az engedélyezett halászati és/vagy átrakodási időszak;
   c) az alkalmazott halászfelszerelés.

(3)  A Bizottság a naprakésszé tett jegyzéket minden év január 1-jéig megküldi a GFCM ügyvezető titkárának annak érdekében, hogy az említett hajókat felvehessék a GFCM által a 15 métert meghaladó teljes hosszú és a GFCM-megállapodás hatálya alá tartozó területen halászatra jogosult hajókról vezetett lajstromba („GFCM-lajstrom”). [29. Módosítás]

(4)  Az (1) bekezdésben említett jegyzék bármilyen változásáról ugyanezen eljárás szerint értesíteni kell a Bizottságot, amely azt a hajó által a halászati tevékenység GFCM-megállapodás hatálya alá tartozó területen való megkezdését legalább 10 munkanappal megelőzően továbbítja a GFCM ügyvezető titkárának.

(5)  Az (1) bekezdésben említett jegyzékben nem szereplő, 15 métert meghaladó teljes hosszú uniós halászhajók a GFCM-megállapodás hatálya alá tartozó területen halat vagy kagylót nem halászhatnak, nem tarthatnak a fedélzeten, nem rakodhatnak át és nem rakodhatnak ki. [30. Módosítás]

(6)  A tagállamok minden szükséges intézkedést meghoznak a következők biztosítására:

   a) kizárólag csak a lobogójuk alatt közlekedő, az (1) bekezdésben említett jegyzékben szereplő és az általuk kiadott halászati engedélyt a fedélzeten tartó hajók folytathassanak halászati tevékenységet a GFCM-megállapodás hatálya alá tartozó területen, a halászati engedélyben meghatározott feltételeknek megfelelően; [31. Módosítás]
   b) ne legyen kiállítható halászati engedély azon hajók számára, amelyek a GFCM-megállapodás hatálya alá tartozó területen vagy máshol jogellenes halászatot folytattak, kivéve, ha az új tulajdonos megfelelő bizonyítékot szolgáltat arra vonatkozóan, hogy az előző tulajdonosok és üzemeltetők már semmilyen jogi, haszonélvezeti vagy pénzügyi érdekkel nem rendelkeznek a hajóik tekintetében, és semmilyen ellenőrzést nem gyakorolnak a hajóik felett, illetve hogy hajóik nem vesznek részt jogellenes halászatban és nem is hozhatók azzal összefüggésbe; [32. Módosítás]
   c) amennyire lehetséges, nemzeti jogszabályaik tiltsák az (1) bekezdésben említett jegyzékben szereplő, a lobogójuk alatt közlekedő hajók tulajdonosai és üzemeltetői számára, hogy részt vegyenek a GFCM-lajstromban nem szereplő hajók által a GFCM-megállapodás hatálya alá tartozó területen folytatott halászati tevékenységben, illetve hogy összefüggésbe hozhatók legyenek azzal;
   d) amennyire lehetséges, nemzeti jogszabályaik követeljék meg, hogy a lobogójuk alatt közlekedő, az (1) bekezdésben említett jegyzékben szereplő hajók tulajdonosai a lobogó szerinti tagállam állampolgárai vagy jogi személyei legyenek;
   e) hajóik feleljenek meg valamennyi vonatkozó védelmi és gazdálkodási GFCM-intézkedésnek.

(7)  A tagállamok meghozzák a szükséges intézkedéseket annak megtiltása érdekében, hogy a 15 métert meghaladó teljes hosszú, a GFCM-lajstromban nem szereplő hajók a GFCM-megállapodás hatálya alá tartozó területen halat vagy kagylót halásszanak, és az itt fogott halat vagy kagylót a fedélzeten tartsák, átrakodják vagy kirakodják.

(8)  A tagállamok haladéktalanul továbbítanak a Bizottságnak minden olyan információt, amelynek alapján nagy valószínűséggel feltételezhető, hogy a 15 métert meghaladó teljes hosszú, a GFCM-lajstromban nem szereplő hajók a GFCM-megállapodás hatálya alá tartozó területen halat vagy kagylót halásznak, illetve rakodnak át.

II. fejezet

A kikötő szerinti állam által végrehajtott intézkedések

18. cikk

Hatály

Ez a fejezet a harmadik országok halászhajóira vonatkozik.

19. cikk

Előzetes értesítés

Az 1005/2008/EK rendelet 6. cikkének (1) bekezdésétől ▌ eltérve, az előzetes értesítést legalább 72 órával a kikötőbe érkezés becsült időpontját megelőzően kell megküldeni. [33. Módosítás]

20. cikk

Kikötői ellenőrzések

(1)  Az 1005/2008/EK rendelet 9. cikke (1) bekezdésében foglaltaktól eltérően a tagállamok kijelölt kikötőikben évente a kirakodási és átrakodási műveletek legalább 15 %-ára kiterjedő ellenőrzést végeznek.

(2)  Az 1005/2008/EK rendelet 9. cikke (2) bekezdésében foglaltaktól eltérően minden esetben ellenőrzést kell folytatni a valamely tagállam kikötőjébe előzetes engedély nélkül belépő halászhajók tekintetében.

21. cikk

Ellenőrzési eljárás

A kikötői ellenőrzéseknek az 1005/2008/EK rendelet 10. cikkében előírt követelményeken túlmenően meg kell felelniük az e rendelet II. mellékletében meghatározott követelményeknek.

22. cikk

Kikötőhasználat megtagadása

(1)  A tagállamok valamely harmadik ország hajója számára nem engedélyezik kikötőjükben a GFCM-megállapodás hatálya alá tartozó területen fogott halászati termékek kirakodását, átrakodását vagy feldolgozását, továbbá megtagadják a kikötői szolgáltatásokhoz való hozzáférést – ideértve többek között az üzemanyag-felvételi és készletfelvételi szolgáltatásokat –, kivéve az Egyesült Nemzetek Szervezete Tengerjogi Egyezményének 18. cikke szerinti vis maior vagy vész esetén az ilyen helyzet helyrehozásához elengedhetetlenül szükséges szolgáltatásokat, ha; [34. Módosítás]

   a) a hajó nem felel meg e rendelet követelményeinek; vagy [35. Módosítás]
   b) a hajó szerepel valamely regionális halászati gazdálkodási szervezet azon hajókról nyilvántartott jegyzékében, amelyek jogellenes halászatot folytattak, vagy támogatták azt; vagy
   c) a hajó nem rendelkezik a GFCM-megállapodás hatálya alá tartozó területen halászati vagy halászattal kapcsolatos tevékenység folytatására feljogosító érvényes engedéllyel.

(2)  Az (1) bekezdést az 1005/2008/EK rendelet 4. cikke (2) bekezdésének és 37. cikke (5) és (6) bekezdésének a kikötőhasználat megtagadására vonatkozó rendelkezései mellett kell alkalmazni.

(3)  Amennyiben egy tagállam az (1) és (2) bekezdéssel összhangban kikötőjének használatát megtagadta, erről haladéktalanul értesíti a hajó parancsnokát, a lobogó szerinti államot, a Bizottságot és a GFCM ügyvezető titkárát.

(4)  Amennyiben az (1) és (2) bekezdésben említett megtagadásra alapot adó feltételek már nem állnak fenn, a tagállam a megtagadást visszavonja, és erről értesíti a (3) bekezdés szerint kiadott értesítés címzettjeit.

IV.CÍM

EGYÜTTMŰKÖDÉS, TÁJÉKOZTATÁS ÉS JELENTÉSTÉTEL

23. cikk

Együttműködés és tájékoztatás

(1)  A Bizottság és a tagállamok együttműködnek és információt cserélnek a GFCM ügyvezető titkárával, különösen az alábbiak révén:

   a) információk lekérése a fontos adatbázisokból, és információk szolgáltatása az ilyen adatbázisok részére;
   b) együttműködésre való felkérés és együttműködés biztosítása e rendelet hatékony végrehajtásának előmozdítása érdekében.

(2)  A tagállamok biztosítják, hogy nemzeti halászati információs rendszerük lehetővé tegye közöttük és a GFCM titkársága között a III. címben említett, a kikötő szerinti állam által végzett ellenőrzésekre vonatkozó információk közvetlen elektronikus cseréjét, kellő figyelemmel a megfelelő titoktartási követelményekre.

(3)  A tagállamok intézkedéseket hoznak annak érdekében, hogy elektronikus úton megosszák az információkat az illetékes nemzeti szervekkel, és koordinálják az említett szerveknek a III. cím II. fejezetében megállapított intézkedések végrehajtására irányuló tevékenységeit. [36. Módosítás]

(4)  A tagállamok e rendelet céljából összeállítják a kapcsolattartó pontok jegyzékét, amelyet elektronikus úton haladéktalanul továbbítanak a Bizottságnak, a GFCM ügyvezető titkárának és a GFCM-megállapodás szerződő feleinek.

24. cikk

A statisztikai mátrixok jelentése

(1)  A tagállamok minden évben május 1-jéig benyújtják a GFCM ügyvezető titkárának a III. melléklet szerinti, a GFCM statisztikai mátrixában foglalt Task 1.1-re, 1.2-re, 1.3-ra, 1.4-re és 1.5-re vonatkozó adatokat.

[37. Módosítás]

(2)  A Task 1.3-ra és 1.5-re vonatkozó adatokat első alkalommal 2011. február 1-jéig kell benyújtani.

(3)  Az (1) bekezdésben említett adatok benyújtásához a tagállamok a GFCM adatbeviteli rendszerét vagy a GFCM titkársága által meghatározott és az alábbi weboldalon közzétett megfelelő adatküldési szabványt és protokollt használják: http://www.gfcm.org/gfcm/topic/16164.

(4)  A tagállamok tájékoztatják a Bizottságot az e cikk alapján benyújtott adatokról.

V.CÍM

ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK

25. cikk

Végrehajtási aktusok [48. Módosítás]

E rendelet egységes végrehajtási feltételeinek biztosítása érdekében a Bizottság végrehajtási aktusokat fogadhat el. E végrehajtási aktusokat – amelyek e rendelet 27. cikkének sérelme nélkül alkalmazandók, és nem alkalmazandók a rendelet azon rendelkezéseire, amelyek a kikötő szerinti államok által végrehajtott, II. fejezetben foglalt intézkedésekre, valamint a kikötő szerinti államok hatóságai által végzett, II. mellékletben foglalt ellenőrzési eljárásokra vonatkoznak – a 26. cikk (2) bekezdésében említett vizsgálati eljárásnak megfelelően kell elfogadni. [49. Módosítás]

26. cikk

Bizottsági eljárás [50. Módosítás]

(1)  A Bizottságot a 2371/2002/EK tanácsi rendelet 30. cikkének (1) bekezdése által létrehozott Halászati és Akvakultúra-ágazati Bizottság segíti. Ez a bizottság a 182/2011/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet szerinti bizottságnak tekintendő. [51. Módosítás]

(2)  Az erre a bekezdésre történő hivatkozáskor a 182/2011/EU rendelet 5. cikkét kell alkalmazni. ▌[52. Módosítás]

[40. Módosítás]

27. cikk

Felhatalmazás

Szükség esetén a rendszer meglévő rendelkezései Unióra nézve kötelezővé váló módosításainak az uniós jogszabályokba történő átültetése érdekében a Bizottság a 28. cikknek megfelelően és a 29. és 30. cikkben meghatározott feltételek mellett felhatalmazáson alapuló jogi aktusok révén az alábbiak tekintetében módosíthatja e rendelet rendelkezéseit:

   a halászati korlátozás alá vont, a 4., 5., 6., 7., 8. és 9. cikkben megjelölt terület az Oroszlán-öbölben;
   az érzékeny mélytengeri élőhelyek védelme érdekében halászati korlátozás alá vont, a II. cím I. fejezete II. szakaszának 10. és 11. cikkében megjelölt területek;
   a II. cím II. fejezetének 12. és 13. cikkében említett halászati tilalmi időszak megállapítása a halcsoportosulást előidéző eszközöket használó aranymakréla-halászatra vonatkozóan;
   a GFCM ügyvezető titkárának a 15. cikk (4) bekezdése szerint továbbított információk;
   a 17. cikk értelmében engedéllyel rendelkező hajók lajstroma;
   a 23. és 24. cikkben említett együttműködés, tájékoztatás és jelentéstétel;
   a GFCM földrajzi alterületek I. melléklet szerinti táblázata, térképe és földrajzi koordinátái;
   a III. mellékletben szereplő GFCM statisztikai mátrixok;
  

[41. Módosítás]

28. cikk

A felhatalmazás gyakorlása

(1)  A Bizottság az ...(14)-t követő három éves időtartamra szóló felhatalmazást kap a 27. cikkben említett, felhatalmazáson alapuló jogi aktusok elfogadására. A Bizottság legkésőbb hat hónappal a három éves időtartam vége előtt jelentést készít a felhatalmazásról. Amennyiben az Európai Parlament vagy a Tanács nem vonja vissza a felhatalmazást a 29. cikknek megfelelően, akkor az automatikusan meghosszabbodik a korábbival megegyező időtartamra.

(2)  A Bizottság a felhatalmazáson alapuló jogi aktus elfogadását követően haladéktalanul és egyidejűleg értesíti arról az Európai Parlamentet és a Tanácsot.

(3)  A felhatalmazáson alapuló jogi aktusok elfogadására vonatkozóan a Bizottság részére adott felhatalmazás gyakorlásának feltételeit a 29. és a 30. cikk határozza meg.

[42. Módosítás]

29. cikk

A felhatalmazás visszavonása

(1)  Az Európai Parlament vagy a Tanács bármikor visszavonhatja a 27. cikkben említett felhatalmazást.

(2)  A felhatalmazás visszavonásával kapcsolatos döntés meghozatala érdekében belső eljárást indító intézmény a végleges határozat meghozatala előtt ésszerű határidőn belül törekszik tájékoztatni arról a másik intézményt és a Bizottságot, megjelölve, hogy mely felhatalmazás visszavonásáról és milyen lehetséges indokok alapján kíván határozni.

(3)  A visszavonásról szóló határozat megszünteti az abban meghatározott felhatalmazást. A határozat haladéktalanul vagy a benne megjelölt későbbi időpontban lép hatályba. A határozat nem érinti a már hatályban lévő, felhatalmazáson alapuló jogi aktusok érvényességét. A határozatot az Európai Unió Hivatalos Lapjában ki kell hirdetni.

[43. Módosítás]

30. cikk

Kifogás a felhatalmazáson alapuló jogi aktus ellen

(1)  Az Európai Parlament és a Tanács az értesítés napját követő két hónapos időtartamon belül kifogást emelhet a felhatalmazáson alapuló jogi aktus ellen.

Az Európai Parlament vagy a Tanács kezdeményezésére ezen időtartam két hónappal meghosszabbodik.

(2)  Ha az (1) bekezdésben említett időtartam leteltéig sem az Európai Parlament, sem a Tanács nem emelt kifogást a felhatalmazáson alapuló jogi aktus ellen, azt ki kell hirdetni az Európai Unió Hivatalos Lapjában, és az a benne megállapított időpontban hatályba lép.

Ha az Európai Parlament és a Tanács egyaránt arról tájékoztatta a Bizottságot, hogy nem kíván kifogást emelni, a felhatalmazáson alapuló jogi aktust az időtartam letelte előtt ki lehet hirdetni az Európai Unió Hivatalos Lapjában, és az az időtartam letelte előtt hatályba léphet.

(3)  Ha az Európai Parlament vagy a Tanács az (1) bekezdésben említett időtartamon belül kifogást emel a felhatalmazáson alapuló jogi aktus ellen, az nem lép hatályba. A felhatalmazáson alapuló jogi aktus ellen kifogást emelő intézmény a kifogást megindokolja.

[44. Módosítás]

31. cikk

Az 1967/2006/EK rendelet módosítása

Az 1967/2006/EK rendelet a következőképpen módosul:

   a) a 4. cikkben a (3) bekezdést el kell hagyni;
     b) a 9. cikk (3) bekezdése helyébe a következő szöveg lép:"
(3)  A (4) bekezdésben említettektől eltérő vontatott hálók esetében a legkisebb szembőség:
   a) a zsákvégnél 40 mm-es szembőségű négyzetes szemű háló, vagy
   b) a hajótulajdonos kellően indokolt kérésére 50 mm-es, rombusz-szemű háló, amelynek engedélyezett méretszelektivitása megegyezik az a) pontban említett hálók méretszelektivitásával, vagy annál nagyobb.

A halászhajók a két hálófajta közül csak az egyiknek a használatára és fedélzeten való tartására kapnak engedélyt.
A Bizottság e bekezdés végrehajtásáról 2012. június 30-ig jelentést nyújt be az Európai Parlamentnek és a Tanácsnak, amelynek alapján – a tagállamoktól 2011. december 31-ig beérkezett információkra is tekintettel – szükség esetén megfelelő kiigazításokat javasol."
  

[45. Módosítás]

   c) a 24. cikket el kell hagyni;
   d) a 27. cikkben az (1) és (4) bekezdést el kell hagyni.
  

[46. Módosítás]

32. cikk

Hatálybalépés

Ez a rendelet az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetését követő huszadik napon lép hatályba.

Ez a rendelet teljes egészében kötelező és közvetlenül alkalmazandó valamennyi tagállamban.

Kelt ,

az Európai Parlament részéről a Tanács részéről

az elnök az elnök

(1) HL C 354., 2010.12.28., 71. o.
(2) Az Európai Parlament 2011. március 8-i álláspontja.
(3) HL L 190., 1998.7.4., 34. o.
(4) A 43/2009/EK tanácsi rendelet 28–31. cikke, a 40/2008/EK tanácsi rendelet 29–31. cikke, a 41/2007/EK tanácsi rendelet 26–27. cikke és az 51/2006/EK tanácsi rendelet III. melléklete.
(5) HL L 409., 2006.12.30., 11. o.
(6) HL L 286., 2008.10.29., 1. o.
(7) HL L 55., 2011.02.28., 13. o.
(8) HL L 358., 2002.12.31., 59. o.
(9)* Az e rendelet hatálybalépését követő 20 munkanapon belül.
(10) HL L 5., 2004.1.9., 25. o.
(11) HL L 171., 1994.7.6., 7. o.
(12)* E rendelet hatálybalépését követő 20 munkanapon belül.
(13) HL L 60., 2008.3.5., 1. o.
(14)* E rendelet hatálybalépésének időpontja.


I.MELLÉKLET

A)  A GFCM földrajzi alterületek táblázata

FAO ALTERÜLET

FAO STATISZTIKAI KÖRZET

Földrajzi alterület

NYUGATI RÉSZ

1.1

BALEÁR-SZIGETEK

1

Az Alborán-tenger északi része

2

Alborán-sziget

3

Az Alborán-tenger déli része

4

Algéria

5

Baleár-szigetek

6

Észak-Spanyolország

11.1

Szardínia (nyugati része)

1.2

OROSZLÁN-ÖBÖL

7

Oroszlán-öböl

1.3

SZARDÍNIA

8

Korzika

9

A Ligur-tenger, valamint a Tirrén-tenger északi része

10

A Tirrén-tenger déli része

11.2

Szardínia (keleti része)

12

Észak-Tunézia

KÖZÉPSŐ RÉSZ

2.1

ADRIAI-TENGER

17

Az Adriai-tenger északi része

18

Az Adriai-tenger déli része (részben)

2.2

JÓN-TENGER

13

Hammameti-öböl

14

Gabèsi-öböl

15

Málta

16

Dél-Szicília

18

Az Adriai-tenger déli része (részben)

19

A Jón-tenger nyugati része

20

A Jón-tenger keleti része

21

A Jón-tenger déli része

KELETI RÉSZ

3.1

ÉGEI-TENGER

22

Égei-tenger

23

Kréta

3.2

LEVANTEI MEDENCE

24

A Levantei-medence északi része

25

Ciprus

26

A Levantei-medence déli része

27

Levantei-medence

FEKETE-TENGER

4.1

MÁRVÁNY-TENGER

28

Márvány-tenger

4.2

FEKETE-TENGER

29

Fekete-tenger

4.3

AZOVI-TENGER

30

Azovi-tenger

B)  A GFCM földrajzi alterületek térképe (GFCM, 2009)

20110308-P7_TA(2011)0079_HU-p0000001.jpg

─ FAO statisztikai körzetek (piros) ─ GFCM földrajzi alterületek (fekete)

01 – Az Alborán-tenger északi része

07 – Oroszlán-öböl

13 – Hammameti-öböl

19 – A Jón-tenger nyugati része

25 – Ciprus

02 – Alborán-tenger

08 – Korzika

14 – Gabèsi-öböl

20 – A Jón-tenger keleti része

26 – A Levantei-medence déli része

03 – Az Alborán-tenger déli része

09 – A Ligur-tenger, valamint a Tirrén-tenger északi része

15 – Málta

21 – A Jón-tenger déli része

27 – Levantei-medence

04 – Algéria

10 – A Tirrén-tenger déli és középső része

16 – Dél-Szicília

22 – Égei-tenger

28 – Márvány-tenger

05 – Baleár-szigetek

11.1 – Szardínia (nyugati része) 11.2 – Szardínia (keleti része)

17 – Az Adriai-tenger északi része

23 – Kréta

29 – Fekete-tenger

06 – Észak-Spanyolország

12 – Észak-Tunézia

18 – Az Adriai-tenger déli része

24 – Levantei-medence északi része

30 – Azovi-tenger

C)A GFCM földrajzi alterületek földrajzi koordinátái (GFCM, 2009)

F. ALT.

HATÁROK

F. ALT.

HATÁROK

F. ALT.

HATÁROK

F. ALT.

HATÁROK

1

Partvonal

é. sz. 36º ny. h. 5º 36„

é. sz. 36º ny. h. 3º 20„

é. sz. 36º 05„ ny. h. 3º 20”

é. sz. 36º 05„ ny. h. 2º 40”

é. sz. 36º ny. h. 2º 40„

é. sz. 36º ny. h. 1º 30„

é. sz. 36º 30„ ny. h. 1º 30”

é. sz. 36º 30„ ny. h. 1º

é. sz. 37º 36„ ny. h. 1º

4

Partvonal

é. sz. 36º ny. h. 2º 13„

é. sz. 36º ny. h. 1º 30„

é. sz. 36º 30„ ny. h. 1º 30”

é. sz. 36º 30„ ny. h. 1º

é. sz. 37º ny. h. 1º

é. sz. 37º k. h. 0º 30„

é. sz. 38º k. h. 0º 30„

é. sz. 38º k. h. 8º 35„

Algéria és Tunézia határa

Marokkó és Algéria határa

7

Partvonal

é. sz. 42º 26„ k. h. 3º 09”

é. sz. 41º 20„ k. h. 8º

Franciaország és Olaszország határa

10

Partvonal (beleértve Észak-Szicíliát is)

é. sz. 41º 18„ k. h. 13º

é. sz. 41º 18„ k. h. 11º

é. sz. 38º k. h. 11º

é. sz. 38º k. h. 12º 30„

2

é. sz. 36º 05„ ny. h. 3º 20”

é. sz. 36º 05„ ny. h. 2º 40”

é. sz. 35º 45„ ny. h. 3º 20”

é. sz. 35º 45„ ny. h. 2º 40”

5

é. sz. 38º k. h. 0º 30„

é. sz. 39º 30„ k. h. 0º 30”

é. sz. 39º 30„ ny. h. 1º 30”

é. sz. 40º k. h. 1º 30„

é. sz. 40º k. h. 2º

é. sz. 40º 30„ k. h. 2º

é. sz. 40º 30„ k. h. 6º

é. sz. 38º k. h. 6º

8

é. sz. 43º 15„ k. h. 7º 38”

é. sz. 43º 15„ k. h. 9º 45”

é. sz. 41º 18„ k. h. 9º 45”

é. sz. 41º 20„ k. h. 8º

é. sz. 41° 18„ k. h. 8°

11

é. sz. 41º 47„ k. h. 6º

é. sz. 41° 18„ k. h. 6°

é. sz. 41º 18„ k. h. 11º

é. sz. 38º 30„ k. h. 11º

é. sz. 38º 30„ k. h. 8º 30”

é. sz. 38º k. h. 8º 30„

é. sz. 38º k. h. 6º

3

Partvonal

é. sz. 36º ny. h. 5º 36„

é. sz. 35º 49„ ny. h. 5º 36”

é. sz. 36º ny. h. 3º 20„

é. sz. 35º 45„ ny. h. 3º 20”

é. sz. 35º 45„ ny. h. 2º 40”

é. sz. 36º ny. h. 2º 40„

é. sz. 36º ny. h. 1º 13„

Marokkó és Algéria határa

6

Partvonal

é. sz. 37º 36„ ny. h. 1º

é. sz. 37º ny. h. 1º

é. sz. 37º k. h. 0º 30„

é. sz. 39º 30„ k. h. 0º 30”

é. sz. 39º 30„ ny. h. 1º 30”

é. sz. 40º k. h. 1º 30„

é. sz. 40º k. h. 2º

é. sz. 40º 30„ k. h. 2º

é. sz. 40º 30„ k. h. 6º

é. sz. 41º 47„ k. h. 6º

é. sz. 42º 26„ k. h. 3º 09”

9

Partvonal

Franciaország és Olaszország határa

é. sz. 43º 15„ k. h. 7º 38”

é. sz. 43º 15„ k. h. 9º 45”

é. sz. 41º 18„ k. h. 9º 45”

é. sz. 41º 18„ k. h. 13º

12

Partvonal

Algéria és Tunézia határa

é. sz. 38º k. h. 8º 30„

é. sz. 38º 30„ k. h. 8º 30”

é. sz. 38º 30„ k. h. 11º

é. sz. 38º k. h. 11º

é. sz. 37º k. h. 12º

é. sz. 37º k. h. 11º 04„

F. ALT.

HATÁROK

F. ALT.

HATÁROK

F. ALT.

HATÁROK

13

Partvonal

é. sz. 37º k. h. 11º 04„

é. sz. 37º k. h. 12º

é. sz. 35º k. h. 13º 30„

é. sz. 35º k. h. 11º

19

Partvonal (beleértve Kelet-Szicíliát is)

é. sz. 40º 04„ k. h. 18º 29”

é. sz. 37º k. h. 15º 18„

é. sz. 35º k. h. 15º 18„

é. sz. 35º k. h. 19º 10„

é. sz. 39º 58„ k. h. 19º 10”

25

é. sz. 35º 47„ k. h. 32º

é. sz. 34º k. h. 32º

é. sz. 34º k. h. 35º

é. sz. 35º 47„ k. h. 35º

14

Partvonal

é. sz. 35º k. h. 11º

é. sz. 35º k. h. 15º 18„

Tunézia és Líbia határa

20

Partvonal

Albánia és Görögország határa

é. sz. 39º 58„ k. h. 19º 10”

é. sz. 35º k. h. 19º 10„

é. sz. 35º k. h. 23º

é. sz. 36º 30„ k. h. 23º

26

Partvonal

Líbia és Egyiptom határa

é. sz. 34º k. h. 25º 09„

é. sz. 34º k. h. 34º 13„

Egyiptom és a Gázai övezet határa

15

é. sz. 36º 30„ k. h. 13º 30”

é. sz. 35º k. h. 13º 30„

é. sz. 35º k. h. 15º 18„

é. sz. 36º 30„ k. h. 15º 18”

21

Partvonal

Tunézia és Líbia határa

é. sz. 35º k. h. 15º 18„

é. sz. 35º k. h. 23º

é. sz. 34º k. h. 23º

é. sz. 34º k. h. 25º 09„

Líbia és Egyiptom határa

27

Partvonal

Egyiptom és a Gázai övezet határa

é. sz. 34º k. h. 34º 13„

é. sz. 34º k. h. 35º

é. sz. 35º 47„ k. h. 35º

Törökország és Szíria határa

16

Partvonal

é. sz. 38º k. h. 12º 30„

é. sz. 38º k. h. 11º

é. sz. 37º k. h. 12º

é. sz. 35º k. h. 13º 30„

é. sz. 36º 30„ k. h. 13º 30”

é. sz. 36º 30„ k. h. 15º 18”

é. sz. 37º k. h. 15º 18„

22

Partvonal

é. sz. 36º 30„ k. h. 23º

é. sz. 36º k. h. 23º

é. sz. 36º k. h. 26º 30„

é. sz. 34º k. h. 26º 30„

é. sz. 34º k. h. 29º

é. sz. 36º 43„ k. h. 29º

28

17

Partvonal

é. sz. 41º 55„ k. h. 15º 08”

Horvátország és Montenegró határa

23

é. sz. 36º k. h. 23º

é. sz. 36º k. h. 26º 30„

é. sz. 34º k. h. 26º 30„

é. sz. 34º k. h. 23º

29

18

Partvonal (mindkét oldal)

é. sz. 41º 55„ k. h. 15º 08”

é. sz. 40º 04„ k. h. 18º 29”

Horvátország és Montenegró határa

Albánia és Görögország határa

24

Partvonal

é. sz. 36º 43„ k. h. 29º

é. sz. 34º k. h. 29º

é. sz. 34º k. h. 32º

é. sz. 35º 47„ k. h. 32º

é. sz. 35º 47„ k. h. 35º

Törökország és Szíria határa

30


II.MELLÉKLET

A kikötő szerinti illetékes állam hatósága által a hajók tekintetében végzett ellenőrzési eljárások

(1)  A hajó azonosítása

A kikötői ellenőrzést végző személy(ek):

   a) ha szükséges, a lobogó szerinti állammal való megfelelő kapcsolatfelvétellel vagy a nemzetközi hajólajstromok segítségével ellenőrzi(k), hogy a fedélzeten tartott hivatalos iratok érvényesek-e;
   b) ha szükséges, gondoskodik (gondoskodnak) az iratok hivatalos fordításának elkészíttetéséről;
   c) meggyőződik (meggyőződnek) róla, hogy a hajó neve, lobogója, külső azonosító száma és jelzése (és ha van ilyen, a hajó azonosítását szolgáló Nemzetközi Tengerészeti Szervezet (IMO) szám), valamint nemzetközi rádióhívójele pontos;
   d) amennyire lehetséges, megvizsgálja (megvizsgálják), hogy változott-e a hajó neve és/vagy lobogója, és ha igen, feljegyzi(k) annak korábbi nevét (neveit) és lobogóját (lobogóit);
   e) feljegyzi(k) a lajstromozás szerinti kikötőt, a tulajdonos (ha eltér a tulajdonostól, az üzemeltető és haszonélvező), a hajóügynök és a hajóparancsnok nevét és címét, beleértve a vállalat vagy bejegyzett tulajdonos egyedi azonosítóját, ha van ilyen; és
   f) ha az előző öt év során a hajónak más tulajdonosa(i) is volt(ak), feljegyzi(k) a korábbi tulajdonos(ok) nevét (neveit) és címét (címeit).

(2)  Engedély(ek)

A kikötői ellenőrzést végző személy(ek) ellenőrzi(k), hogy a halászati engedély, vagy a hal és halászati termékek szállítására feljogosító engedély(ek) megegyezik (megegyeznek)-e az (1) pont szerint megszerzett információkkal, valamint a területek, fajok és halászeszközök tekintetében megvizsgálja (megvizsgálják) az engedély(ek) érvényességi idejét és alkalmazásuk módját.

(3)  Egyéb iratok

A kikötői ellenőrzést végző személy(ek) minden vonatkozó iratot átvizsgál(nak), beleértve az elektronikus dokumentumokat is. Vonatkozó irat lehet a hajónapló, különösen a halászati napló, valamint a személyzeti jegyzék, a rakodási terv és, ha van ilyen, a halraktárak rajza vagy leírása. Az ilyen raktárakat vagy helyiségeket ellenőrizhetik annak igazolása érdekében, hogy méretük és kialakításuk megegyezik-e ezekkel a rajzokkal vagy leírásokkal, és hogy a rakodást a rakodási tervnek megfelelően hajtják-e végre. Adott esetben ezek az iratok magukban foglalják a valamely regionális halászati gazdálkodási szervezet által kiállított fogási dokumentumokat vagy kereskedelmi okmányokat is.

(4)  Halászeszközök

a)  A kikötői ellenőrzést végző személy(ek) ellenőrzi(k), hogy a fedélzeten tartott halászeszközök megfelelnek-e az engedély(ek)ben meghatározott feltételeknek. Az eszközök ellenőrzése kiterjedhet annak vizsgálatára is, hogy az olyan jellemzők, mint például a szembőség (és egyéb lehetséges eszközök), a hálók hossza, a horgok mérete, teljesítik-e a vonatkozó szabályozás előírásait, és hogy az eszközök azonosító jelzései megfelelnek-e azoknak, amelyekre a hajónak engedélye van.

b)  A kikötői ellenőrzést végző személy(ek) átkutathatja (átkutathatják) a hajót a nem látható helyen tárolt halászeszközök, illetve az egyébként tiltott halászeszközök után.

(5)  Halak és halászati termékek

a)  A kikötői ellenőrzést végző személy(ek) a lehető legalaposabban megvizsgálja (megvizsgálják), hogy a fedélzeten tartott halat és halászati termékeket a vonatkozó engedély(ek)ben meghatározott feltételeknek megfelelően termelték-e ki. Ennek során a kikötői ellenőrzést végző személy(ek) megvizsgálja (megvizsgálják) a halászati naplót és a benyújtott jelentéseket, ideértve adott esetben a hajómegfigyelési rendszerrel (VMS) továbbított jelentéseket.

b)  A fedélzeten tartott halmennyiségek és halfajok megállapítása érdekében a kikötői ellenőrzést végző személy(ek) megvizsgálhatja (megvizsgálhatják) a raktárban tárolt vagy a kirakodott halat. Ennek során a kikötői ellenőrzést végző személy(ek) felbonthatja (felbonthatják) azokat a kartondobozokat, amelyekbe a halat előzetesen becsomagolták, és a halat vagy kartondobozt elmozdíthatja (elmozdíthatják), hogy meggyőződjön (meggyőződjenek) a halraktár épségéről.

c)  A kirakodó hajóknál a kikötői ellenőrzést végző személy(ek) ellenőrizheti(k) a kirakodott halfajokat és halmennyiséget. Az ellenőrzés kiterjedhet a termék típusára, az élősúlyra (a napló alapján megállapított mennyiség) és a feldolgozott súly élősúlyra való átszámítása során alkalmazott átváltási együtthatóra. A kikötői ellenőrzést végző személy(ek) megvizsgálhatja (megvizsgálhatják) a fedélzeten tartott halmennyiséget is.

d)  A kikötői ellenőrzést végző személy(ek) megvizsgálhatja (megvizsgálhatják) a fedélzeten tartott összes fogás mennyiségét és összetételét, beleértve a mintavételt is.

(6)  Jogellenes halászat megállapítása

Az 1005/2008/EK rendelet 11. cikke alkalmazandó.

(7)  Jelentés

Az ellenőrzés befejeztével írásos jelentést kell készíteni, amelyet az ellenőrnek alá kell írnia, és annak egy példányát a hajó parancsnokának át kell adni.

(8)  A kikötő szerinti állam hatósága által végzett ellenőrzés eredményei

A kikötő szerinti állam hatósága által végzett ellenőrzés eredményei legalább az alábbi információkat foglalják magukban:

1.  Ellenőrzési referencia

  ellenőrző hatóság (az ellenőrző hatóság vagy a hatóság által kijelölt helyettes szerv megnevezése);

   ellenőr neve;
   az ellenőrzés dátuma és időpontja;
   ellenőrzés helye szerinti kikötő (az a hely, ahol a hajót ellenőrizték); és
   dátum (a jelentés elkészítésének dátuma).

2.  A hajó azonosító adatai

  a hajó neve;

   a hajó típusa;
   a halászeszköz típusa;
   külső azonosító szám (a hajó oldalán feltüntetett szám) és IMO-szám (ha van ilyen) vagy adott esetben egyéb szám;
   nemzetközi rádióhívójel;
   MMSI-szám (Maritime Mobile Service Identity), ha van ilyen;

  lobogó szerinti állam (az az állam, ahol a hajót lajstromba vették);

   előző név (nevek) és lobogó(k), ha volt ilyen;
   anyakikötő (a hajó lajstrom szerinti kikötője) és előző anyakikötők;
   a hajó tulajdonosa (a hajótulajdonos neve, címe, elérhetősége);
   a hajó haszonélvezeti jogával rendelkező személy, ha az a tulajdonostól eltérő személy (név, cím, elérhetőség);
   a hajó annak használatáért felelős üzemeltetője, ha az a tulajdonostól eltérő személy (név, cím, elérhetőség);
   hajóügynök (név, cím, elérhetőség);
   előző tulajdonos(ok) neve(i) és címe(i), ha volt ilyen;
   a hajóparancsnok és a halászati parancsnok neve, állampolgársága és tengerészeti képesítései;
   személyzeti jegyzék.

3.  Halászati engedélyek (jogosítványok)

  a hajó halászati engedélye, vagy halak és halászati termékek szállítására feljogosító engedélye(i);

  az engedély(eke)t kiállító állam(ok);

   az engedély(ek) feltételei, beleértve a területeket és az érvényességi időt;
   az érintett regionális halászati gazdálkodási szervezet;
   az engedély(ek) területi és tárgyi hatálya, valamint érvényességi ideje;
   az engedélyezett kiosztások részletezése ‐ kvóta, erőkifejtés és egyéb;
   az engedélyezett halfajok, járulékos fogás és halászeszközök; és
   átrakodási nyilvántartások és dokumentumok (adott esetben).

4.  A halászati útra vonatkozó információk

  az adott halászati út kezdetének dátuma, időpontja, övezete és helye;

   felkeresett területek (az egyes területekre történő belépés és onnan való kilépés);
   a tengeren végzett átrakodási tevékenységek (dátum, halfajok, hely, átrakodott halmennyiség)
   utoljára felkeresett kikötő;
   az adott halászati út befejezésének dátuma és időpontja; és
   felkeresni kívánt következő kikötő, adott esetben.

5.  A fogás ellenőrzésének eredményei

–  kirakodás kezdete és vége (időpont és dátum);

   halfajok;
   terméktípusok;
   élősúly (a napló alapján meghatározott mennyiség);
   az alkalmazott átváltási együttható;
   feldolgozott súly (fajonként és kiszerelésenként kirakodott mennyiségek);
   egyenértékű élősúly (az egyenértékű élősúlyban kirakodott mennyiségek, azaz „terméktömeg szorozva az átváltási együtthatóval”);
   az ellenőrzött halak és halászati termékek rendeltetési helye; és
   a fedélzeten tartott halmennyiség és halfajok, ha van ilyen.

6.  A halászeszközök ellenőrzésének eredményei

–  az eszköztípusok részletezése.

7.  Megállapítások

–  Az ellenőrzés megállapításai, beleértve a feltételezett jogsértések meghatározását és a vonatkozó szabályokra és intézkedésekre való hivatkozást. Az ezzel kapcsolatos bizonyítékokat az ellenőrzési jelentéshez kell mellékelni.


III.MELLÉKLET

A)A halászflották GFCM/SAC szerinti felosztása

Kategória

<6 méter

6–12 méter

12–24 méter

Több mint

24 méter

1. Motor nélküli többfunkciós kisipari hajók

A

2. Motoros többfunkciós kisipari hajók

B

C

3. Vonóhálós hajók

D

E

F

4. Erszényes kerítőhálós hajók

G

H

5. Horogsoros hajók

I

6. Nyílt tengeri vonóhálós hajók

J

7. Tonhalhalászhajók

K

8. Kotróhajók

L

9. Többfunkciós hajók

M

A kategóriák leírása

A Motor nélküli többfunkciós kisipari hajók – minden olyan motor nélküli (szél- vagy egyéb meghajtású) hajó, amelynek hossza rövidebb mint 12 méter (teljes hossz).

B 6 méternél kisebb, motoros többfunkciós kisipari hajók – minden olyan motoros hajó, amelynek hossza rövidebb mint 6 méter (teljes hossz).

C 6 és 12 méter közötti, motoros többfunkciós kisipari hajók – minden olyan motoros hajó, amelynek hossza 6 és 12 méter közé esik (teljes hossz), és az év során különböző halászeszközöket alkalmaz bármelyik ilyen eszköz egyértelmű dominanciája nélkül, vagy az ebben az osztályozásban nem szereplő halászeszközt alkalmaz.

D 12 méternél kisebb vonóhálós hajók – minden olyan hajó, amelynek hossza rövidebb mint 12 méter (teljes hossz), és erőkifejtésének több mint 50 %-át fenékvonóhálóval teljesíti.

E 12 és 24 méter közötti vonóhálós hajók – minden olyan hajó, amelynek hossza 12 és 24 méter közé esik (teljes hossz), és erőkifejtésének több mint 50 %-át fenékvonóhálóval teljesíti.

F 24 méternél hosszabb vonóhálós hajók – minden olyan hajó, amelynek hossza több mint 24 méter (teljes hossz), és erőkifejtésének több mint 50 %-át fenékvonóhálóval teljesíti.

G 6 és 12 méter közötti, erszényes kerítőhálós hajók – minden olyan hajó, amelynek hossza 6 és 12 méter közé esik (teljes hossz), és erőkifejtésének több mint 50 %-át erszényes kerítőhálóval teljesíti.

H 12 méternél hosszabb, erszényes kerítőhálós hajók – minden olyan hajó, amelynek hossza több mint 12 méter (teljes hossz), és erőkifejtésének több mint 50 %-át erszényes kerítőhálóval teljesíti, kivéve az év bármely szakában tonhalfogó kerítőhálót használó hajókat.

I 6 méternél hosszabb horogsoros hajók – minden olyan hajó, amelynek hossza több mint 6 méter (teljes hossz), és erőkifejtésének több mint 50 %-át horogsorral teljesíti.

J 6 méternél hosszabb, nyílt tengeri vonóhálós hajók – minden olyan hajó, amelynek hossza több mint 6 méter (teljes hossz), és erőkifejtésének több mint 50 %-át nyílt tengeri vonóhálóval teljesíti.

K Tonhalhalászhajók – minden olyan hajó, amely az év bármely szakában tonhalfogó kerítőhálót működtet.

L 6 méternél hosszabb kotróhajók – minden olyan hajó, amelynek hossza több mint 6 méter (teljes hossz), és erőkifejtésének több mint 50%-át kotróhálóval teljesíti.

M 12 méternél hosszabb többfunkciós hajók – minden olyan hajó, amelynek hossza több mint 12 méter (teljes hossz), és az év során különböző halászeszközöket alkalmaz bármelyik ilyen eszköz egyértelmű dominanciája nélkül, vagy az ebben az osztályozásban nem szereplő halászeszközt alkalmaz.

Megjegyzés: Valamennyi cella felhasználható információgyűjtésre. A fenti táblázatban üresen hagyott cellák esetében nem valószínűsíthető jelentős populáció. Ha szükséges azonban, ajánlatos az „üres cellában” megadott információt összevonni az erre legmegfelelőbb szomszédos „kék cellával”.

B)A halászati erőkifejtés(1) mérésére vonatkozó táblázat

Halászeszköz

Számok és méretek

Kapacitás

Tevékenység

Névleges erőkifejtés(2)

Kotróháló (puhatestűek halászatához)

nyitott hálónyílás, hálónyílás szélessége

bruttó űrtartalom

halászattal töltött idő

kotróhálóval kitermelt fenékfelület(3)

Vonóháló (ideértve a lepényhal halászatához használt kotróhálót)

vonóháló típusa (nyílt tengeri, tengerfenéki)

bruttó űrtartalom (BT) és/vagy bruttó regisztertonna (BRT)

motor teljesítménye

szembőség

háló mérete (hálónyílás szélessége)

sebesség

bruttó űrtartalom

halászattal töltött idő

bruttó űrtartalom*nap

bruttó űrtartalom*óra

kilowatt*nap

Erszényes kerítőháló

háló hossza és mélysége

bruttó űrtartalom

fényerősség

csónakok száma

bruttó űrtartalom

háló hossza és merítési mélysége

felkutatással töltött idő

hálókivetés

bruttó űrtartalom * halászeszközök2

háló hossza *

halászeszközök

Hálók

háló típusa (pl. tükörháló, kopoltyúháló stb.)

háló hossza (a szabályozás szerint)

bruttó űrtartalom

nettó felület

szembőség

nettó hálóhossz és merítési mélység

halászattal töltött idő

nettó hosszúság * nap

felület * nap

Horogsorok

horgok száma

bruttó űrtartalom

horogsorok száma

horogjellemzők

csali

horgok száma

horogsoregységek száma

halászattal töltött idő

horgok száma * óra

horgok száma * nap

horogsoregységek száma * nap/óra

Csapdák

bruttó űrtartalom

csapdák száma

halászattal töltött idő

csapdák száma * nap

Erszényes kerítőhálók/halcsoportosulást előidéző eszközök

halcsoportosulást előidéző eszközök száma

Number of FADs

halászati utak száma

halcsoportosulást előidéző eszközök száma * halászati utak száma

C)  GFCM Task 1 – operatív egységek

20110308-P7_TA(2011)0079_HU-p0000003.jpg

(1) A névleges erőkifejtésre vonatkozik.
(2) Egy konkrét területre kell vonatkoznia (a terület nagyságának megadásával) a halászati intenzitás becslése érdekében (erőkifejtés • km-2), és az erőkifejtésnek a kitermelt állományokra kell vonatkoznia.
(3) Az időbeli meghatározás nélküli erőkifejtéseket egy időszakra kell vonatkoztatni (pl. év).

Jogi nyilatkozat - Adatvédelmi szabályzat