Indeks 
 Poprzedni 
 Następny 
 Pełny tekst 
Procedura : 2009/0129(COD)
Przebieg prac nad dokumentem podczas sesji
Dokument w ramach procedury : A7-0023/2011

Teksty złożone :

A7-0023/2011

Debaty :

PV 07/03/2011 - 18
CRE 07/03/2011 - 18

Głosowanie :

PV 08/03/2011 - 9.5
Wyjaśnienia do głosowania
Wyjaśnienia do głosowania

Teksty przyjęte :

P7_TA(2011)0079

Teksty przyjęte
PDF 749kWORD 906k
Wtorek, 8 marca 2011 r. - Strasburg
Generalna Komisja Rybołówstwa Morza Śródziemnego ***I
P7_TA(2011)0079A7-0023/2011
Rezolucja
 Tekst skonsolidowany
 Załącznik
 Załącznik
 Załącznik

Rezolucja legislacyjna Parlamentu Europejskiego z dnia 8 marca 2011 r. w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie niektórych przepisów dotyczących połowów na obszarze objętym porozumieniem GFCM (Generalnej Komisji Rybołówstwa Morza Śródziemnego) (COM(2009)0477 – C7-0204/2009 – 2009/0129(COD))

(Zwykła procedura ustawodawcza: pierwsze czytanie)

Parlament Europejski,

–  uwzględniając wniosek Komisji przedłożony Radzie (COM(2009)0477),

–  uwzględniając art. 37 Traktatu WE, zgodnie z którym Rada skonsultowała się z Parlamentem (C7-0204/2009),

–  uwzględniając skierowany do Parlamentu i Rady komunikat Komisji pt. „Konsekwencje wejścia w życie Traktatu lizbońskiego dla trwających międzyinstytucjonalnych procedur decyzyjnych” (COM(2009)0665),

–  uwzględniając art. 294 ust. 3 i art. 43 ust. 2 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,

–  uwzględniając opinię Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego z dnia 17 marca 2010 r.(1),

–  uwzględniając art. 55 Regulaminu,

–  uwzględniając sprawozdanie Komisji Rybołówstwa (A7–0023/2011),

1.  zatwierdza poniższe stanowisko w pierwszym czytaniu;

2.  zwraca się do Komisji o ponowne przekazanie mu sprawy, jeżeli uzna ona za stosowne wprowadzenie znaczących zmian do swojego wniosku lub zastąpienie go innym tekstem;

3.  zobowiązuje swojego przewodniczącego do przekazania stanowiska Parlamentu Radzie, Komisji i parlamentom narodowym.

(1) Dz.U. C 354 z 28.12.2010, s. 71.


Stanowisko Parlamentu Europejskiego przyjęte w pierwszym czytaniu w dniu 8 marca 2011 r. w celu przyjęcia rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr .../2011 w sprawie niektórych przepisów dotyczących połowów na obszarze objętym porozumieniem GFCM (Generalnej Komisji Rybołówstwa Morza Śródziemnego) [Poprawka 1]
P7_TC1-COD(2009)0129

PARLAMENT EUROPEJSKI I RADA UNII EUROPEJSKIEJ,

uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, w szczególności jego art. 43 ust. 2, [Poprawka 2]

uwzględniając wniosek Komisji Europejskiej,

[Poprawka 3]

uwzględniając opinię Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego(1),[Poprawka 4]

stanowiąc zgodnie ze zwykłą procedurą ustawodawczą(2),[Poprawka 5]

a także mając na uwadze, co następuje:

(1)  Porozumienie ustanawiające Generalną Komisję Rybołówstwa Morza Śródziemnego („GFCM”), zwane dalej Porozumieniem GFCM, zostało zatwierdzone decyzją Rady 98/416/WE z dnia 16 czerwca 1998 r. w sprawie przystąpienia Wspólnoty Europejskiej do GFCM(3).

(2)  Porozumienie GFCM zapewnia odpowiednie ramy wielostronnej współpracy, której celem jest promowanie tworzenia, ochrony, optymalnej eksploatacji żywych zasobów wodnych i racjonalnego zarządzania tymi zasobami w Morzu Śródziemnym i Morzu Czarnym na poziomach, które uznaje się za zrównoważone i gwarantujące niskie ryzyko załamania.

(3)  Umawiającymi się stronami w ramach GFCM są Unia Europejska oraz Bułgaria, Grecja, Hiszpania, Francja, Włochy, Cypr, Malta, Rumunia i Słowenia. [Poprawka 6]

(4)  Zalecenia przyjęte przez GFCM są wiążące dla umawiających się stron. Ponieważ Unia jest umawiającą się stroną w ramach GFCM, zalecenia te są wiążące dla Unii i powinny tym samym zostać przetransponowane do prawodawstwa unijnego w zakresie, w jakim ich treść nie jest jeszcze nimi objęta ▌. [Poprawka 7]

(5)  W trakcie dorocznych posiedzeń w 2005 r., 2006 r., 2007 r. i 2008 r. GFCM przyjęła kilka zaleceń i rezolucji w sprawie niektórych łowisk na obszarze objętym porozumieniem GFCM, które były przedmiotem tymczasowej transpozycji do prawa unijnego za pośrednictwem corocznych rozporządzeń w sprawie wielkości dopuszczalnych połowów(4) lub w przypadku zaleceń GFCM 2005/1 i 2005/2 – za pośrednictwem art. 4 ust. 3 i art. 24 rozporządzenia Rady (WE) nr 1967/2006 z dnia 21 grudnia 2006 r. w sprawie środków zarządzania zrównoważoną eksploatacją zasobów rybołówstwa Morza Śródziemnego(5). [Poprawka 8]

(6)  W celu zapewnienia jasności, uproszczenia przepisów i pewności prawa, a także z uwagi na fakt, że stały charakter zaleceń wymaga również bardziej stałego instrumentu prawnego do ich transpozycji do prawa unijnego, właściwe wydaje się transponowanie tych zaleceń za pośrednictwem jednego aktu legislacyjnego, do którego przyszłe zalecenia można będzie dodawać poprzez wprowadzanie zmian. [Poprawka 9]

(7)  Zgodnie z załącznikiem II do decyzji 98/416/WE zalecenia GFCM mają zastosowanie do całego obszaru objętego porozumieniem GFCM, w szczególności do Morza Śródziemnego, Morza Czarnego i wód łączących się z tymi akwenami, dlatego w celu zapewnienia jasności przepisów unijnych ich transpozycji należy dokonać raczej w oddzielnym rozporządzeniu niż poprzez wprowadzanie zmian do rozporządzenia (WE) nr 1967/2006, które odnosi się jedynie do Morza Śródziemnego. [Poprawka 10]

(8)  Niektóre przepisy zawarte w rozporządzeniu (WE) nr 1967/2006 powinny mieć zastosowanie nie tylko do Morza Śródziemnego, ale do całego obszaru objętego porozumieniem GFCM. Należy zatem skreślić te przepisy w rozporządzeniu (WE) nr 1967/2006 i włączyć je do niniejszego rozporządzenia.

(9)  „Obszary ograniczonych połowów” ustanowione w zaleceniach GFCM w odniesieniu do środków zarządzania przestrzennego są równoważne w skutkach „chronionym obszarom połowowym” stosowanym w rozporządzeniu (WE) nr 1967/2006.

(10)  W trakcie dorocznego posiedzenia w dniach 23–27 marca 2009 r. GFCM przyjęła zalecenie w sprawie ustanowienia obszarów ograniczonych połowów w Zatoce Lwiej na podstawie opinii naukowej Naukowego Komitetu Doradczego (SAC), zawartej w sprawozdaniu z jego 11-ego posiedzenia (sprawozdanie FAO nr 890). Należy wdrożyć ten środek za pośrednictwem systemu zarządzania nakładem.

(11)  Selektywność niektórych narzędzi połowowych nie może przekroczyć pewnego poziomu w śródziemnomorskich połowach mieszanych, a także, poza kontrolą i ograniczeniem nakładu połowowego, podstawowe znaczenie ma ograniczenie nakładu połowowego na obszarach, na których zbierają się dorosłe osobniki reprezentujące ważne zasoby, aby zapewnić niskie ryzyko spadku reprodukcji, tym samym umożliwiając ich zrównoważoną eksploatację. W związku z tym zaleca się najpierw ograniczenie nakładu połowowego wykorzystywanego na obszarze przeanalizowanym przez SAC do wcześniejszego poziomu i niedopuszczanie do zwiększania tego poziomu.

(12)  Opinia, która stanowi podstawę środków zarządzania, powinna opierać się na naukowym wykorzystaniu stosownych danych dotyczących zdolności i działalności połowowej floty, statusu biologicznego wykorzystywanych zasobów oraz społecznej i ekonomicznej sytuacji rybołówstwa; dane te należy gromadzić i przekazywać terminowo, aby umożliwić organom pomocniczym GFCM przygotowanie opinii.

(13)  W trakcie dorocznego posiedzenia w 2008 r. GFCM przyjęła zalecenie w sprawie regionalnego programu środków przewidzianych przez państwo portu w celu zwalczania nielegalnych, nieraportowanych i nieuregulowanych (NNN) połowów na obszarze objętym porozumieniem GFCM. Choć rozporządzenie Rady (WE) nr 1005/2008 z dnia 29 września 2008 r. ustanawiające wspólnotowy system zapobiegania nielegalnym, nieraportowanym i nieuregulowanym połowom oraz ich powstrzymywania i eliminowania(6) obejmuje zasadniczo przedmiot tego zalecenia i ma zastosowanie od dnia 1 stycznia 2010 r., istnieją pewne aspekty, takie jak częstotliwość, przedmiot i procedura kontroli portowych, do których należy odnieść się w niniejszym rozporządzeniu w celu dostosowania środka do specyfiki obszaru objętego porozumieniem GFCM. [Poprawka 11]

(14)  Aby zagwarantować jednolite warunki wdrożenia niniejszego rozporządzenia uprawnienia wykonawcze powinny zostać przyznane Komisji. Uprawnienia te, które nie powinny naruszać przepisów niniejszego rozporządzenia odnoszących się do aktów delegowanych i które nie powinny mieć zastosowania do przepisów niniejszego rozporządzenia dotyczących środków stosowanych przez państwo portu oraz procedur inspekcji prowadzonych przez państwo portu powinno się wykonywać zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 182/2011 z dnia 16 lutego 2011 r. ustanawiającym przepisy i zasady ogólne kontroli przez państwa członkowskie wykonywania uprawnień wykonawczych przez Komisję(7). [Poprawka 47]

(15)  Komisja powinna zostać uprawniona do przyjmowania aktów delegowanych zgodnie z art. 290 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej w odniesieniu do włączania do prawa unijnego przyszłych zmian tych środków GFCM dotyczących ochrony, kontroli i wdrażania, w formie, w jakiej zostały one już przetransponowane do prawa unijnego i które stanowią przedmiot pewnych wyraźnie zdefiniowanych elementów innych niż istotne niniejszego rozporządzenia, a które stają się wiążące dla Unii Europejskiej i jej państw członkowskich zgodnie z postanowieniami porozumienia GFCM. Szczególnie istotne jest, aby w czasie prac przygotowawczych Komisja prowadziła stosowne konsultacje, w tym z ekspertami, [Poprawka 13]

PRZYJMUJĄ NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

Tytuł I

Przepisy ogólne

Artykuł 1

Przedmiot

Niniejsze rozporządzenie określa zasady stosowania przez Unię środków ochrony, zarządzania, eksploatacji, monitoringu, wprowadzania do obrotu i egzekwowania wymogów w odniesieniu do produktów rybołówstwa i akwakultury, ustanowionych przez Generalną Komisję Rybołówstwa Morza Śródziemnego („GFCM”). [Poprawka 14]

Artykuł 2

Zakres stosowania

1.  Niniejsze rozporządzenie ma zastosowanie do wszystkich rodzajów działalności gospodarczej w zakresie rybołówstwa i akwakultury prowadzonych przez statki rybackie UE i obywateli państw członkowskich na obszarze objętym porozumieniem GFCM. [Poprawka 15]

Niniejsze rozporządzenie stosuje się nie naruszając przepisów rozporządzenia (WE) nr 1967/2006.

2.  W drodze odstępstwa od ust. 1 przepisy niniejszego rozporządzenia nie mają zastosowania do operacji połowowych prowadzonych wyłącznie w celu badań naukowych prowadzonych za pozwoleniem i pod zwierzchnictwem państwa członkowskiego bandery, o których z wyprzedzeniem powiadomiono Komisję i państwa członkowskie, do których należą wody, gdzie przeprowadza się wspomniane badania. Państwa członkowskie prowadzące operacje połowowe w celu badań naukowych informują Komisję, państwa członkowskie, do których należą wody, gdzie przeprowadza się badania oraz Komitet Naukowy, Techniczny i Gospodarczy do spraw Rybołówstwa (STECF) o wszystkich połowach będących wynikiem takich operacji połowowych.

Artykuł 3

Definicje

Do celów niniejszego rozporządzenia, obok definicji, o których mowa w art. 3 rozporządzenia Rady (WE) nr 2371/2002 z dnia 20 grudnia 2002 r. w sprawie ochrony i zrównoważonej eksploatacji zasobów rybołówstwa w ramach wspólnej polityki rybołówstwa(8) i art. 2 rozporządzenia (WE) nr 1967/2006, mają zastosowanie następujące definicje:

   a) „obszar objęty porozumieniem GFCM” oznacza Morze Śródziemne, Morze Czarne i wody połączone z tymi akwenami zgodnie z załącznikiem II do decyzji 98/416/WE;
   b) „nakład połowowy” oznacza zdolność połowową statku rybackiego w kW i GT oraz w dniach na morzu;
   c) „dzień na morzu” oznacza każdy dzień kalendarzowy, w którym statek jest poza portem, niezależnie od tego, przez jaką część dnia ten statek jest obecny na danym obszarze.

Tytuł II

Środki techniczne

Rozdział I

Obszary ograniczonych połowów

Sekcja I

Obszar ograniczonych połowów w zatoce lwiej

Artykuł 4

Ustanowienie obszaru ograniczonych połowów

Ustanawia się obszar ograniczonych połowów we wschodniej części Zatoki Lwiej, ograniczony odcinkami łączącymi punkty o następujących współrzędnych geograficznych:

42°40„ N, 4°20” E;

42°40„ N, 5°00” E;

43°00„ N, 4°20” E;

43°00„ N, 5°00” E.

Artykuł 5

Nakład połowowy

Nakład połowowy dla dennych zasobów statków używających sieci ciągnionych, dennych i pelagicznych sznurów haczykowych oraz sieci dennych w obszarze ograniczonych połowów, o którym mowa w art. 4, nie przekracza poziomu nakładu połowowego zastosowanego w 2008 r. przez każde z państw członkowskich na tym obszarze.

Artykuł 6

Historia połowów

Najpóźniej ...(9) państwa członkowskie przedkładają Komisji w formie elektronicznej wykaz statków pływających pod ich banderami, które w historii swoich połowów mają połowy prowadzone w ciągu 2008 r. na obszarze, o którym mowa w art. 4, oraz na podobszarze geograficznym GFCM 7, zgodnie z definicją zawartą w załączniku I. Wykaz ten zawiera nazwę statku, jego numer w rejestrze floty o którym mowa w załączniku I do rozporządzenia Komisji (WE) nr 26/2004 z dnia 30 grudnia 2003 r. dotyczącego rejestru statków rybackich Wspólnoty (10), okres, w którym statek był upoważniony do prowadzenia połowów na obszarze, o którym mowa w art. 4, oraz liczbę dni spędzonych przez każdy ze statków na podobszarze geograficznym 7, a w szczególności na obszarze, o którym mowa w art. 4. [Poprawka 16]

Artykuł 7

Upoważnione statki

1.  Statkom upoważnionym do połowów na obszarze, o którym mowa w art. 4, państwo członkowskie wystawia specjalne zezwolenie połowowe zgodnie z rozporządzeniem Rady (WE) nr 1627/94 z dnia 27 czerwca 1994 r. ustanawiającym ogólne przepisy dotyczące specjalnych zezwoleń połowowych(11).

2.  Statki rybackie, które w historii połowów nie mają połowów prowadzonych w obrębie obszaru, o którym mowa w art. 4, przed dniem 31 grudnia 2008 r., nie są upoważnione do rozpoczęcia połowów na tym obszarze.

3.  Najpóźniej ...(12) państwa członkowskie powiadamiają Komisję o przepisach krajowych obowiązujących w dniu 31 grudnia 2008 r. dotyczących: [Poprawka 17]

   a) maksymalnego dozwolonego dziennego czasu przeznaczonego na działalność połowową każdego statku;
   b) maksymalnej liczby dni w tygodniu, w których statek może przebywać na morzu i pozostawać poza portem; oraz
   c) obowiązkowego czasu wyjścia i powrotu do zarejestrowanego portu ich statków rybackich.

Artykuł 8

Ochrona wrażliwych siedlisk

Państwa członkowskie dbają, by obszar, o którym mowa w art. 4, był chroniony przed wpływem wszelkiej innej działalności człowieka, zagrażającej zachowaniu cech tego obszaru, które sprawiają, że jest on obszarem gromadzenia się tarlaków.

Artykuł 9

Informowanie

W terminie do dnia 31 stycznia każdego roku państwa członkowskie przekazują Komisji w formie elektronicznej sprawozdanie dotyczące działalności połowowej prowadzonej na obszarze, o którym mowa w art. 4.

Sekcja II

Obszary ograniczonych połowów w celu ochrony wrażliwych głębinowych siedlisk

Artykuł 10

Ustanowienie obszarów ograniczonych połowów

Połowy przy pomocy drag ciągnionych i sieci dennych ciągnionych są zabronione na następujących obszarach:

  a) obszar ograniczonych połowów głębinowych „rafa Lophelia przy Capo Santa Maria di Leuca”, ograniczony odcinkami łączącymi punkty o następujących współrzędnych:
     - 39° 27.72„ N, 18° 10.74” E
     - 39° 27.80„ N, 18° 26.68” E
     - 39° 11.16„ N, 18° 32.58” E
     - 39° 11.16„ N, 18° 04.28” E;
  b) obszar ograniczonych połowów głębinowych „obszar delty Nilu z zimnymi wyciekami węglowodorowymi”, ograniczony odcinkami łączącymi punkty o następujących współrzędnych:
     - 31° 30.00„ N, 33° 10.00” E
     - 31° 30.00„ N, 34° 00.00” E
     - 32° 00.00„ N, 34° 00.00” E
     - 32° 00.00„ N, 33° 10.00” E;
  c) obszar ograniczonych połowów głębinowych „góra podwodna Eratosthemes”, ograniczony odcinkami łączącymi punkty o następujących współrzędnych:
     - 33° 00.00„ N, 32° 00.00” E
     - 33° 00.00„ N, 33° 00.00” E
     - 34° 00.00„ N, 33° 00.00” E
     - 34° 00.00„ N, 32° 00.00” E.

Artykuł 11

Ochrona wrażliwych siedlisk

Państwa członkowskie zapewniają, aby ich właściwe organy były wzywane do ochrony wrażliwych głębinowych siedlisk na obszarach określonych w art. 10 w szczególności przed wpływem wszelkich innych działań zagrażających zachowaniu cech, które posiadają te siedliska. [Poprawka 18]

Rozdział II

Ustanowienie okresu zamkniętego dla połowów koryfeny przy pomocy urządzeń powodujących koncentrację ryb (FAD)

Artykuł 12

Okres zamknięty

1.  Zakazuje się połowów koryfeny (Coryphaena hippurus) przy pomocy urządzeń powodujących koncentrację ryb (FAD) od dnia 1 stycznia do dnia 14 sierpnia każdego roku.

2.  W drodze odstępstwa od ust. 1, jeżeli dane państwo członkowskie udowodni, że z powodu złej pogody statki rybackie pływające pod jego banderą nie mogły wykorzystać swoich normalnych dni połowowych, państwo to może przenieść dni stracone przez swoje statki w odniesieniu do połowów przy pomocy FAD do dnia 31 stycznia kolejnego roku. W takim przypadku przed końcem roku państwa członkowskie przedkładają Komisji wniosek z liczbą dni do przeniesienia.

3.  Ustępy 1 i 2 mają również zastosowanie do strefy zarządzania, o której mowa w art. 26 ust. 1 rozporządzenia (WE) nr 1967/2006.

4.  Wniosek, o którym mowa w ust. 2, zawiera następujące informacje:

   a) sprawozdanie zawierające szczegółowe informacje o przerwaniu działalności połowowej, o której mowa, w tym w szczególności odpowiednie dodatkowe informacje meteorologiczne;
   b) nazwę statku oraz jego numer w rejestrze floty rybackiej UE. [Poprawka 19]

5.  Komisja podejmuje decyzję w sprawie wniosków, o których mowa w ust. 2, w terminie 6 tygodni od daty otrzymania wniosku i pisemnie informuje o niej państwo członkowskie.

6.  Komisja informuje Sekretarza Wykonawczego GFCM o decyzjach podjętych na podstawie ust. 5. W terminie do dnia 1 listopada każdego roku państwa członkowskie przesyłają Komisji sprawozdanie z przeniesienia dni straconych w poprzednim roku zgodnie z ust. 2.

Artykuł 13

Specjalne zezwolenie połowowe

Statki rybackie upoważnione do udziału w połowach koryfeny otrzymują specjalne zezwolenie połowowe zgodne z rozporządzeniem (WE) nr 1627/94 oraz zostają ujęte w wykazie zawierającym nazwę statku oraz jego numer w rejestrze floty rybackiej UE, który powinien zostać przekazany Komisji przez odpowiednie państwo członkowskie. Niezależnie od przepisów art. 1 ust. 2 rozporządzenia (WE) nr 1627/94 statki o całkowitej długości poniżej 10 metrów są zobowiązane do posiadania specjalnego zezwolenia połowowego. [Poprawka 20]

Ten wymóg stosuje się również do strefy zarządzania, o której mowa w art. 26 ust. 1 rozporządzenia (WE) nr 1967/2006.

Artykuł 14

Gromadzenie danych

Nie naruszając przepisów rozporządzenia Rady (WE) nr 199/2008 z dnia 25 lutego 2008 r. w sprawie ustanowienia wspólnotowych ram gromadzenia danych, zarządzania nimi i ich wykorzystywania w sektorze rybołówstwa oraz w sprawie wspierania doradztwa naukowego w zakresie wspólnej polityki rybołówstwa(13), państwa członkowskie tworzą odpowiedni system gromadzenia i przetwarzania danych o połowach i nakładach połowowych.

Do dnia 15 stycznia każdego roku państwa członkowskie przedkładają Komisji sprawozdanie o liczbie statków prowadzących połowy, łącznych wyładunkach i przeładunkach koryfeny dokonanych w poprzednim roku przez statki rybackie pływające pod ich banderą na każdym z podobszarów geograficznych obszaru objętego porozumieniem GFCM zgodnie z załącznikiem I.

Komisja przekazuje informacje otrzymane od państw członkowskich Sekretarzowi Wykonawczemu GFCM.

Rozdział III

Narzędzia połowowe

[Poprawki 21, 22, 23, 24 oraz 25]

Artykuł 15

Minimalna wielkość oczek sieci na Morzu Czarnym

1.  Minimalna wielkość oczek sieci używanych w połowach przy użyciu włoków, eksploatujących zasoby denne Morza Czarnego wynosi 40 mm; paneli sieci o wielkości oczka mniejszym niż 40 mm nie należy używać ani przechowywać na statku.

2.  Do dnia 31 stycznia 2012 r. sieć, o której mowa w ust. 1, zostanie zastąpiona siecią o oczkach kwadratowych o wielkości 40 mm w worku albo – na należycie uzasadniony wniosek właściciela statku – siecią o oczkach romboidalnych o wielkości 50 mm, która musi posiadać uznaną selektywność pod względem wielkości co najmniej równą selektywności sieci o oczkach kwadratowych o wielkości 40 mm w worku.

3.  Państwa członkowskie, których statki rybackie prowadzą połowy przy użyciu włoków eksploatujących zasoby denne na Morzu Czarnym, przedkładają Komisji po raz pierwszy do dnia 1 października 2011 r., a następnie co 6 miesięcy, wykaz statków rybackich oraz odsetek całej krajowej floty poławiającej włokami dennymi wyposażonej w sieć o oczkach kwadratowych o wielkości 40 mm w worku albo sieci o oczkach romboidalnych o wielkości co najmniej 50 mm. [Poprawka 26]

4.  Komisja przekazuje informacje, o których mowa w ust. 2, Sekretarzowi Wykonawczemu GFCM.

Artykuł 16

Używanie drag ciągnionych i sieci ciągnionych

Zabrania się używania drag ciągnionych i sieci ciągnionych na głębokościach poniżej 1000 metrów.

Tytuł III

Środki kontroli

Rozdział I

Rejestr Statków

Artykuł 17

Rejestr upoważnionych statków

1.  Każdego roku do dnia 1 grudnia każde państwo członkowskie przesyła Komisji za pośrednictwem zwyczajowego systemu przetwarzania danych zaktualizowany wykaz statków o całkowitej długości powyżej 15 m, pływających pod jego banderą i zarejestrowanych na jego terytorium, które zostały upoważnione do połowów na obszarze objętym porozumieniem GFCM w drodze upoważnienia do połowów. [Poprawka 27]

2.  Wykaz, o którym mowa w ust. 1, zawiera następujące informacje:

   a) numer statku w rejestrze unijnej floty rybackiej (CFR) oraz oznakę rybacką określone w załączniku I do rozporządzenia (WE) nr 26/2004; [Poprawka 28]
   b) okres, na który wydano upoważnienie do połowów lub przeładunku;
   c) używane narzędzia połowowe.

3.  Każdego roku do dnia 1 stycznia Komisja prześle zaktualizowany wykaz do Sekretarza Wykonawczego GFCM, tak by statki te mogły zostać umieszczone w rejestrze statków porozumienia GFCM o całkowitej długości większej niż 15 m upoważnionych do połowów na obszarze objętym porozumieniem GFCM ( „rejestr GFCM”). [Poprawka 29]

4.  O jakiejkolwiek zmianie w wykazie, o którym mowa w ust. 1, należy powiadomić Komisję co najmniej na 10 dni roboczych przed rozpoczęciem przez statek działalności połowowej na obszarze objętym porozumieniem GFCM, tak by Komisja mogła przekazać te informacje Sekretarzowi Wykonawczemu GFCM; stosuje się przy tym tę samą procedurę.

5.  Statki rybackie UE o całkowitej długości większej niż 15 m, które nie zostały umieszczone w wykazie określonym w ust. 1, nie prowadzą połowów, nie zatrzymują na statku, nie przeładowują ani nie wyładowują żadnego rodzaju ryb ani skorupiaków na obszarze objętym porozumieniem GFCM. [Poprawka 30]

6.  Państwa członkowskie przyjmują niezbędne środki w celu dopilnowania, by:

   a) do prowadzenia działań połowowych na obszarze objętym porozumieniem GFCM upoważnione były – na warunkach określonych w upoważnieniu – wyłącznie statki pływające pod ich banderą, które zostały umieszczone w wykazie określonym w ust. 1 i które posiadają na pokładzie wydane przez nie upoważnienie do połowów; [Poprawka 31]
   b) nie wydawano upoważnienia do połowów statkom, które prowadziły nielegalne, nieuregulowane i nieraportowane połowy (połowy NNN) na obszarze objętym porozumieniem GFCM lub w innym miejscu, chyba że nowi właściciele przedstawią właściwie udokumentowane dowody, że poprzedni właściciele i operatorzy nie mają już żadnego interesu prawnego ani finansowego ani korzyści z ich statków lub że nie sprawują kontroli nad ich statkami, lub że ich statki nie biorą udziału ani nie są związane z połowami NNN; [Poprawka 32]
   c) ich prawodawstwo krajowe w możliwie największym stopniu zakazywało właścicielom i operatorom statków pływających pod ich banderą włączonych do wykazu, o którym mowa w ust. 1, uczestnictwa w działaniach połowowych na obszarze porozumienia GFCM prowadzonych przez statki nieznajdujące się w rejestrze GFCM lub związków z takimi działaniami;
   d) ich prawodawstwo krajowe w możliwie największym stopniu wymagało, aby właściciele statków pływających pod ich banderą włączonych do wykazu, o którym mowa w ust. 1, byli obywatelami lub podmiotami prawnymi państwa członkowskiego tej bandery;
   e) ich statki spełniały wszystkie stosowne wymagania GFCM dotyczące środków ochrony i zarządzania.

7.  Państwa członkowskie przyjmują niezbędne środki w celu zakazania połowu, zatrzymywania na statku, przeładunku i wyładunku ryb oraz skorupiaków poławianych na obszarze objętym porozumieniem GFCM przez statki o całkowitej długości większej niż 15 m nieznajdujące się w rejestrze GFCM.

8.  Państwa członkowskie powinny bezzwłocznie przekazywać Komisji informacje o istnieniu poważnych powodów do podejrzeń, że statki o całkowitej długości większej niż 15 m, które nie znajdują się w rejestrze GFCM, prowadzą połowy lub przeładunek ryb i skorupiaków na obszarze objętym porozumieniem GFCM.

Rozdział II

Środki Przewidziane Przez Państwo Portu

Artykuł 18

Zakres stosowania

Niniejszy rozdział ma zastosowanie do statków rybackich z państw trzecich.

Artykuł 19

Wstępne zgłoszenie

W drodze odstępstwa od art. 6 ust. 1 rozporządzenia (WE) nr 1005/2008 ▌czas dla wstępnego zgłoszenia wynosi co najmniej 72 godziny przed szacunkowym czasem przybycia do portu. [Poprawka 33]

Artykuł 20

Inspekcje w portach

1.  Niezależnie od przepisu art. 9 ust. 1 rozporządzenia (WE) nr 1005/2008 państwa członkowskie przeprowadzają w swoich wyznaczonych portach inspekcję co najmniej 15 % wyładunków i przeładunków w każdym roku.

2.  Niezależnie od przepisu art. 9 ust. 2 rozporządzenia (WE) nr 1005/2008 statki rybackie przybywające do portów państw członkowskich bez wcześniejszego zezwolenia podlegają każdorazowo inspekcji.

Artykuł 21

Procedura inspekcji

Obok wymogów, o których mowa w art. 10 rozporządzenia (WE) nr 1005/2008, inspekcje w portach są zgodne z wymogami przedstawionymi w załączniku II do niniejszego rozporządzenia.

Artykuł 22

Odmowa korzystania z portu

1.  Państwa członkowskie nie zezwalają statkom państw trzecich na korzystanie z ich portów w celu wyładunku, przeładunku lub przetwarzania produktów rybołówstwa złowionych na obszarze objętym porozumieniem GFCM i odmawiają dostępu do usług portowych, w tym między innymi usług w zakresie uzupełniania zapasów paliwa lub innych zapasów, z wyjątkiem przypadków siły wyższej lub niebezpieczeństwa w rozumieniu art. 18 Konwencji Narodów Zjednoczonych o Prawie Morza w odniesieniu do usług ściśle niezbędnych w celu naprawienia takich sytuacji, jeśli:

   a) statek nie spełnia wymogów niniejszego rozporządzenia; lub [Poprawka 35]
   b) statek figuruje w wykazie statków, które prowadziły lub wspierały połowy NNN, przyjętym przez regionalną organizację ds. zarządzania rybołówstwem; lub
   c) statek nie posiada ważnego upoważnienia do prowadzenia połowów lub działań związanych z połowami w obszarze objętym porozumieniem GFCM.

2.  Ustęp 1 ma zastosowanie obok przepisów dotyczących odmowy korzystania z portu, które znajdują się w art. 4 ust. 2 i art. 37 ust. 5 i 6 rozporządzenia (WE) nr 1005/2008.

3.  Jeżeli państwo członkowskie odmówiło skorzystania ze swoich portów zgodnie z ust. 1 i 2, bezzwłocznie powiadamia o takim działaniu kapitana statku, państwo bandery, Komisję i Sekretarza Wykonawczego GFCM.

4.  Jeżeli podstawy odmowy, o których mowa w ust. 1 i 2, nie mają już zastosowania, państwo członkowskie anuluje odmowę i powiadamia o tym podmioty, do których skierowane było powiadomienie wydane na mocy ust. 3.

Tytuł IV

Współpraca, wymiana informacji i sprawozdawczość

Artykuł 23

Współpraca i wymiana informacji

1.  Komisja i państwa członkowskie współpracują i wymieniają informacje z Sekretarzem Wykonawczym GFCM, w szczególności poprzez:

   a) uzyskiwanie informacji z odpowiednich baz danych i przesyłanie do nich informacji;
   b) nawiązywanie i prowadzenie współpracy na rzecz wspierania skutecznego wdrażania przepisów niniejszego rozporządzenia.

2.  Państwa członkowskie dbają, aby ich krajowe systemy informacji dotyczących rybołówstwa umożliwiały bezpośrednią elektroniczną wymianę informacji na temat inspekcji prowadzonych przez państwo portu, o których mowa w tytule III, pomiędzy tymi państwami i Sekretariatem GFCM, przy właściwym uwzględnieniu odpowiednich wymogów w zakresie poufności.

3.  Państwa członkowskie podejmują środki zmierzające do elektronicznego rozpowszechniania informacji między odpowiednimi podmiotami krajowymi oraz do koordynacji działań tych podmiotów przy wdrażaniu środków na mocy rozdziału II w tytule III. [Poprawka 36]

4.  Państwa członkowskie ustanawiają wykaz punktów kontaktowych do celów niniejszego rozporządzenia, który zostanie niezwłocznie przekazany drogą elektroniczną Komisji, Sekretarzowi Wykonawczemu GFCM oraz umawiającym się stronom GFCM.

Artykuł 24

Sprawozdawczość dotycząca matryc statystycznych

1.  Do dnia 1 maja każdego roku państwa członkowskie przekazują Sekretarzowi Wykonawczemu GFCM dane dotyczące zadania 1.1, 1.2, 1.3, 1.4 i 1.5 matrycy statystycznej GFCM zgodnie z załącznikiem III.

[Poprawka 37]

2.  Pierwsze przedłożenie danych dotyczących zadania 1.3 i 1.5 następuje przed dniem 1 lutego 2011 r.

3.  W celu przekazania danych, o których mowa w ust. 1, państwa członkowskie stosują system wprowadzania danych GFCM lub inny właściwy standard lub protokół przesyłania danych określony przez Sekretariat FGCM i dostępny na następującej stronie internetowej: http://www.gfcm.org/gfcm/topic/16164.

4.  Państwa członkowskie informują Komisję o danych przekazanych na podstawie niniejszego artykułu.

Tytuł V

Przepisy końcowe

Artykuł 25

Akty wykonawcze [Poprawka 48]

Komisja może przyjąć akty wykonawcze w celu zapewnienia jednolitych warunków wdrażania niniejszego rozporządzenia. Akty te, nienaruszające art. 27 niniejszego rozporządzenia i niemające zastosowania do przepisów niniejszego rozporządzenia dotyczących środków przyjmowanych przez państwo portu w rozdziale II oraz dotyczących procedur inspekcji prowadzonych przez państwo portu w załączniku II przyjmuje się zgodnie z procedurą sprawdzającą, o której mowa w art. 26 ust. 2. [Poprawka 49]

Artykuł 26

Procedura komitetowa [Poprawka 50]

1.  Komisję wspiera Komitet ds. Rybołówstwa i Akwakultury, utworzony na mocy art. 30 ust. 1 rozporządzenia Rady (WE) nr 2371/2002. Komitet ten jest komitetem w rozumieniu rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 182/2011. [Poprawka 51]

2.  W przypadku odniesienia do niniejszego ustępu stosuje się art. 5 rozporządzenia 182/2011/UE. [Poprawka 52]

[Poprawka 40]

Artykuł 27

Przekazanie uprawnień

W miarę konieczności, w celu dokonania transpozycji do prawa unijnego zmian dotychczasowych przepisów systemu, które stają się obowiązujące dla Unii, Komisja może – za pomocą aktów delegowanych zgodnie z art. 28 oraz z zastrzeżeniem warunków określonych w art. 29 i 30 – zmienić postanowienia niniejszego rozporządzenia dotyczące:

   obszaru ograniczonych połowów w Zatoce Lwiej zgodnie z art. 4, 5, 6, 7, 8 i 9;
   obszarów ograniczonych połowów w celu ochrony wrażliwych głębinowych siedlisk, jak określono w tytule II rozdział I sekcja II art. 10 i 11;
   ustanowienia okresu zamkniętego dla połowów koryfeny przy pomocy urządzeń FAD, jak określono w tytule II rozdział II art. 12, 13 i 14;
   dostarczania informacji Sekretarzowi Wykonawczemu GFCM, jak określono w art. 15 ust. 4;
   rejestru upoważnionych statków, jak określono w art. 17;
   współpracy, wymiany informacji i sprawozdawczości, jak określono w art. 23 i 24;
   tabeli, mapy i współrzędnych geograficznych podobszarów geograficznych GFCM, określonych w załączniku I;
   matryc statystycznych GFCM zgodnie z załącznikiem III.
  

[Poprawka 41]

Artykuł 28

Wykonanie przekazania uprawnień

1.   Uprawnienia do przyjmowania aktów delegowanych, o których mowa w art. 27, powierza się Komisji na okres trzech lat od ...(14). Komisja sporządza sprawozdanie dotyczące przekazanych uprawnień najpóźniej sześć miesięcy przed zakończeniem okresu trzech lat. Przekazanie uprawnień zostaje automatycznie przedłużone na taki sam okres, chyba że Parlament Europejski lub Rada odwoła je zgodnie z art. 29.

2.   Niezwłocznie po przyjęciu aktu delegowanego Komisja powiadamia o tym równocześnie Parlament Europejski i Radę.

3.   Uprawnienia do przyjmowania aktów delegowanych powierzone Komisji podlegają warunkom określonym w art. 29 i 30.

[Poprawka 42]

Artykuł 29

Odwołanie przekazanych uprawnień

1.   Przekazanie uprawnień określonych w art. 27 może być w każdej chwili odwołane przez Parlament Europejski lub Radę.

2.   Instytucja, która wszczęła wewnętrzną procedurę mającą na celu podjęcie decyzji o ewentualnym odwołaniu przekazanego uprawnienia, dokłada starań, by powiadomić drugą instytucję i Komisję w rozsądnym czasie, przed podjęciem ostatecznej decyzji, wskazując przekazane uprawnienie, które mogłoby stać się przedmiotem odwołania, oraz ewentualne powody takiego odwołania.

3.   Decyzja o odwołaniu kończy przekazanie uprawnień określonych w tej decyzji. Staje się ona skuteczna natychmiast lub od późniejszej daty, która jest w niej określona. Nie wpływa ona na ważność aktów delegowanych już obowiązujących. Niniejsza decyzja jest opublikowana w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

[Poprawka 43]

Artykuł 30

Sprzeciw wobec aktów delegowanych

1.   Parlament Europejski i Rada mogą wyrazić sprzeciw wobec aktu delegowanego w terminie dwóch miesięcy od daty zawiadomienia.

Z inicjatywy Parlamentu Europejskiego lub Rady termin ten może być przedłużony o dwa miesiące.

2.   Jeżeli przed upływem okresu, o którym mowa w ust. 1, ani Parlament Europejski, ani Rada nie wyrażą sprzeciwu wobec aktu delegowanego, akt ten publikowany jest w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej i wchodzi w życie z dniem w nim określonym.

Akt delegowany może zostać opublikowany w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej oraz wejść w życie przed upływem tego okresu, jeżeli zarówno Parlament Europejski, jak i Rada poinformowały Komisję, że nie zamierzają wyrażać sprzeciwu.

3.   W przypadku sprzeciwu wobec aktu delegowanego ze strony Parlamentu Europejskiego lub Rady wyrażonego w terminie, o którym mowa w ust. 1, akt delegowany nie wchodzi w życie. Instytucja, która wyraża sprzeciw wobec aktu delegowanego podaje uzasadnienie.

[Poprawka 44]

Artykuł 31

Zmiany w rozporządzeniu (WE) nr 1967/2006

W rozporządzeniu (WE) nr 1967/2006 wprowadza się następujące zmiany:

   a) w art. 4 skreśla się ust. 3;
     b) artykuł 9 ust. 3 otrzymuje brzmienie:"
3.   W przypadku sieci ciągnionych innych niż wymienione w ust. 4, minimalny rozmiar oczka wynosi co najmniej:
   a) sieci o oczkach kwadratowych o wielkości 40 mm w worku, lub
   b) na należycie uzasadniony wniosek właściciela statku – sieci o oczkach romboidalnych o wielkości 50 mm, która posiada uznaną selektywność pod względem wielkości co najmniej równą selektywności sieci, o których mowa w lit. a).

Statki rybackie są uprawnione do używania i posiadania na pokładzie jedynie jednego z tych dwóch rodzajów sieci.
Do dnia 30 czerwca 2012 r. Komisja przedłoży Parlamentowi Europejskiemu i Radzie sprawozdanie na temat realizacji niniejszego ustępu i na tej podstawie, jak również na podstawie informacji przekazanych przez państwa członkowskie do dnia 31 grudnia 2011 r. zaproponuje we właściwych przypadkach stosowne zmiany"
  

[Poprawka 45]

   c) skreśla się art. 24;
   d) w art. 27 skreśla się ust. 1 i 4.
  

[Poprawka 46]

Artykuł 32

Wejście w życie

Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie dwunastego dnia po jego opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich państwach członkowskich.

Sporządzono w

W imieniu Parlamentu Europejskiego W imieniu Rady

Przewodniczący Przewodniczący

(1) Dz.U. C 354 z 28.12.2010, s. 71.
(2) Stanowisko Parlamentu Europejskiego z dnia 8 marca 2011 r.
(3) Dz.U. L 190 z 4.7.1998, s. 34.
(4) Art. 28-31 rozporządzenia Rady (WE) nr 43/2009, art. 29–31 rozporządzenia Rady (WE) nr 40/2008, art. 26–27 rozporządzenia Rady (WE) nr 41/2007, załącznik III do rozporządzenia Rady (WE) nr 51/2006.
(5) Dz.U. L 409 z 30.12.2006, s. 11.
(6) Dz.U. L 286 z 29.10.2008, s. 1.
(7) Dz.U. L 55 z 28.2.2011, s. 13.
(8) Dz.U. L 358 z 31.12.2002, s. 59.
(9)* 20 dni roboczych od dnia wejścia w życie niniejszego rozporządzenia.
(10) Dz.U. L 5 z 9.1 2004, s. 25.
(11) Dz.U. L 171 z 6.7.1994, s. 7.
(12)* 20 dni roboczych od dnia wejścia w życie niniejszego rozporządzenia.
(13) Dz.U. L 60 z 5.3.2008, s. 1.
(14)* Dzień wejścia w życie niniejszego rozporządzenia.


ZAŁĄCZNIK I

A)  Tabela podobszarów geograficznych GFCM (GSA)

PODOBSZAR FAO

REGIONY STATYSTYCZNE FAO

GSA

ZACHODNI

1.1

BALEARY

1

północne Morze Alborańskie

2

wyspa Alboran

3

południowe Morze Alborańskie

4

Algieria

5

Baleary

6

północna Hiszpania

11.1

Sardynia (zachodnia)

1.2

ZATOKA LWIA

7

Zatoka Lwia

1.3

SARDYNIA

8

Korsyka

9

Morze Liguryjskie i północne Morze Tyrreńskie

10

południowe Morze Tyrreńskie

11.2

Sardynia (wschód)

12

północna Tunezja

ŚRODKOWY

2.1

MORZE ADRIATYCKIE

17

północne Morze Adriatyckie

18

południowe Morze Adriatyckie (część)

2.2

MORZE JOŃSKIE

13

Zatoka Al-Hammamat

14

Mała Syrta

15

Malta

16

południe Sycylii

18

południowe Morze Adriatyckie (część)

19

zachodnie Morze Jońskie

20

wschodnie Morze Jońskie

21

południowe Morze Jońskie

WSCHODNI

3.1

MORZE EGEJSKIE

22

Morze Egejskie

23

Kreta

3.2

BASEN LEWANTYŃSKI

24

północny Basen Lewantyński

25

Cypr

26

południowy Basen Lewantyński

27

Basen Lewantyński

MORZE CZARNE

4.1

MORZE MARMARA

28

Morze Marmara

4.2

MORZE CZARNE

29

Morze Czarne

4.3

MORZE AZOWSKIE

30

Morze Azowskie

B)  Mapa podobszarów geograficznych GFCM GSA (GFCM, 2009)

20110308-P7_TA(2011)0079_PL-p0000001.jpg

─ Statystyczne regiony FAO (czerwony) ─ GFCM GSA (czarny)

01 – północne Morze Alborańskie

07 – Zatoka Lwia

13 – Zatoka Al-Hammamat

19 – zachodnie Morze Jońskie

25 – Cypr

02 – wyspa Alboran

08 – Korsyka

14 – Zatoka Gabes

20 – wschodnie Morze Jońskie

26 – południowy Basen Lewantyński

03 – południowe Morze Alborańskie

09 – Morze Liguryjskie i północne Morze Tyrreńskie

15 – Malta

21 – południowe Morze Jońskie

27 – Basen Lewantyński

04 – Algieria

10 – południowe i środkowe Morze Tyrreńskie

16 – południe Sycylii

22 –Morze Egejskie

28 – Morze Marmara

05 – Baleary

11.1 - Sardynia (zachodnia) 11.2 - Sardynia (wschodnia)

17 – północne Morze Adriatyckie

23 – Kreta

29 – Morze Czarne

06 – północna Hiszpania

12 – północna Tunezja

18 – południowe Morze Adriatyckie

24 – północny Basen Lewantyński

30 – Morze Azowskie

C)Współrzędne geograficzne podobszarów geograficznych GFCM (GSA) (GFCM, 2009)

GSA

GRANICE

GSA

GRANICE

GSA

GRANICE

GSA

GRANICE

1

Linia brzegowa

36º N 5º 36„ W

36º N 3º 20„ W

36º 05„ N 3º 20” W

36º 05„ N 2º 40” W

36º N 2º 40„ W

36º N 1º 30„ W

36º 30„ N 1º 30” W

36º 30„ N 1º W

37º 36„ N 1º W

4

Linia brzegowa

36º N 2º 13„ W

36º N 1º 30„ W

36º 30„ N 1º 30” W

36º 30„ N 1º W

37º N 1º W

37º N 0º 30„ E

38º N 0º 30„ E

38º N 8º 35„ E

granica Algieria–Tunezja

granica Algieria–Maroko

7

Linia brzegowa

42º 26„ N 3º 09” E

41º 20„ N 8º E

granica Francja–Włochy

10

Linia brzegowa (w tym północna Sycylia)

41º 18„ N 13º E

41º 18„ N 11º E

38º N 11º E

38º N 12º 30„ E

2

36º 05„ N 3º 20” W

36º 05„ N 2º 40” W

35º 45„ N 3º 20” W

35º 45„ N 2º 40” W

5

38º N 0º 30„ E

39º 30„ N 0º 30” E

39º 30„ N 1º 30” W

40º N 1º 30„ E

40º N 2º E

40º 30„ N 2º E

40º 30„ N 6º E

38º N 6º E

8

43º 15„ N 7º 38” E

43º 15„ N 9º 45” E

41º 18„ N 9º 45” E

41º 20„ N 8º E

41° 18„ N 8° E

11

41º 47„ N 6º E

41° 18„ N 6° E

41º 18„ N 11º E

38º 30„ N 11º E

38º 30„ N 8º 30” E

38º N 8º 30„ E

38º N 6º E

3

Linia brzegowa

36º N 5º 36„ W

35º 49„ N 5º 36” W

36º N 3º 20„ W

35º 45„ N 3º 20” W

35º 45„ N 2º 40” W

36º N 2º 40„ W

36º N 1º 13„ W

granica Maroko–Algieria

6

Linia brzegowa

37º 36„ N 1º W

37º N 1º W

37º N 0º 30„ E

39º 30„ N 0º 30” E

39º 30„ N 1º 30” W

40º N 1º 30„ E

40º N 2º E

40º 30„ N 2º E

40º 30„ N 6º E

41º 47„ N 6º E

42º 26„ N 3º 09” E

9

Linia brzegowa

granica Francja–Włochy

43º 15„ N 7º 38” E

43º 15„ N 9º 45” E

41º 18„ N 9º 45” E

41º 18„ N 13º E

12

Linia brzegowa

granica Algieria–Tunezja

38º N 8º 30„ E

38º 30„ N 8º 30” E

38º 30„ N 11º E

38º N 11º E

37º N 12º E

37º N 11º 04„E

GSA

GRANICE

GSA

GRANICE

GSA

GRANICE

13

Linia brzegowa

37º N 11º 04„E

37º N 12º E

35º N 13º 30„ E

35º N 11º E

19

Linia brzegowa (w tym północna Sycylia)

40º 04„ N 18º 29” E

37º N 15º 18„ E

35º N 15º 18„ E

35º N 19º 10„ E

39º 58„ N 19º 10” E

25

35º 47„ N 32º E

34º N 32º E

34º N 35º E

35º 47„ N 35º E

14

Linia brzegowa

35º N 11º E

35º N 15º 18„ E

granica Tunezja-Libia

20

Linia brzegowa

granica Albania-Grecja

39º 58„ N 19º 10” E

35º N 19º 10„ E

35º N 23º E

36º 30„ N 23º E

26

Linia brzegowa

granica Libia-Egipt

34º N 25º 09„ E

34º N 34º 13„ E

granica Egipt-Strefa Gazy

15

36º 30„ N 13º 30” E

35º N 13º 30„E

35º N 15º 18„ E

36º 30„ N 15º 18” E

21

Linia brzegowa

granica Tunezja-Libia

35º N 15º 18„ E

35º N 23º E

34º N 23º E

34º N 25º 09„ E

granica Libia-Egipt

27

Linia brzegowa

Granica Egipt-Strefa Gazy

34º N 34º 13„ E

34º N 35º E

35º 47„ N 35º E

Granica Turcja-Syria

16

Linia brzegowa

38º N 12º 30„ E

38º N 11º E

37º N 12º E

35º N 13º 30„ E

36º 30„ N 13º 30” E

36º 30„ N 15º 18” E

37º N 15º 18„ E

22

Linia brzegowa

36º 30„ N 23º E

36º N 23º E

36º N 26º 30„ E

34º N 26º 30„ E

34º N 29º E

36º 43„ N 29º E

28

17

Linia brzegowa

41º 55„ N 15º 08” E

Granica Chorwacja-Czarnogóra

23

36º N 23º E

36º N 26º 30„ E

34º N 26º 30„ E

34º N 23º E

29

18

Linie brzegowe (po obu stronach)

41º 55„ N 15º 08” E

40º 04„ N 18º 29” E

Granica Chorwacja-Czarnogóra

Granica Albania-Grecja

24

Linia brzegowa

36º 43„ N 29º E

34º N 29º E

34º N 32º E

35º 47„ N 32º E

35º 47„ N 35º E

granica Turcja-Syria

30


ZAŁĄCZNIK II

Procedury inspekcji prowadzonych przez państwo portu w odniesieniu do statków

(1)  Identyfikacja statków

Inspektorzy portowi:

   a) sprawdzają ważność oficjalnej dokumentacji przechowywanej na statku, w razie potrzeby poprzez odpowiednie kontakty z państwem bandery lub za pośrednictwem międzynarodowych rejestrów statków;
   b) w razie potrzeby zapewniają urzędowe tłumaczenie dokumentacji;
   c) upewniają się, czy nazwa statku, bandera, oznaka rybacka (oraz numer identyfikacyjny statku nadany przez Międzynarodową Organizację Morska (IMO), jeśli jest dostępny), a także międzynarodowy radiowy sygnał rozpoznawczy są poprawne;
   d) w miarę możliwości sprawdzają, czy statek zmienił nazwę lub banderę, a jeśli tak – odnotowują poprzednie nazwy i bandery;
   e) odnotowują port rejestracji, nazwę/imię i nazwisko oraz adres właściciela (a także armatora i posiadacza zależnego, jeśli jest inny niż właściciel), przedstawiciela i kapitana statku, w tym niepowtarzalny numer identyfikacyjny przedsiębiorstwa i zarejestrowanego właściciela, jeśli jest dostępny; oraz
   f) odnotowują nazwę/ imię i nazwisko oraz adres ewentualnych poprzednich właścicieli z okresu ostatnich pięciu lat.

(2)  Upoważnienie

Inspektorzy portowi sprawdzają, czy upoważnienia do połowów lub przewozu ryb i produktów rybołówstwa są zgodne z informacjami uzyskanymi na mocy pkt. 1, a także kontrolują okres ważności upoważnień i ich zastosowanie do obszarów, gatunków i narzędzi połowowych.

(3)  Inna dokumentacja

Inspektorzy portowi dokonują przeglądu całej właściwej dokumentacji, w tym dokumentów w formacie elektronicznym. Właściwa dokumentacja może obejmować dzienniki, w szczególności dziennik połowowy, oraz listę załogi, plany sztauerskie oraz szkice lub opisy ładowni rybnych, jeśli są one dostępne. Ładownie te lub inne pomieszczenia mogą być przedmiotem inspekcji w celu sprawdzenia czy ich wymiary i skład odpowiada szkicom lub opisom, a także czy sztauowanie przebiega zgodnie z planami sztauerskimi. W stosownych przypadkach dokumentacja ta obejmuje również dokumenty połowowe lub dokumenty handlowe wydane przez regionalną organizację ds. zarządzania rybołówstwem.

(4)  Narzędzia połowowe

a)  Inspektorzy portowi sprawdzają, czy narzędzia połowowe na statku spełniają warunki, na jakich wydano upoważnienie. Narzędzia mogą być również skontrolowane w celu upewnienia się, czy takie cechy, jak na przykład wielkość oczek sieci (i ewentualnych urządzeń), długość sieci, rozmiar haczyków są zgodne z obowiązującymi przepisami i czy oznaczenia na narzędziach odpowiadają oznaczeniom narzędzi dozwolonych na danym statku.

b)  Inspektorzy portowi mogą również przeszukać statek pod kątem narzędzi połowowych trzymanych w ukryciu lub narzędzi połowowych, które z innych względów są nielegalne.

(5)  Ryby i produkty rybołówstwa

a)  Na ile to tylko możliwe inspektorzy portowi sprawdzają, czy ryby i produkty rybołówstwa znajdujące się na statku zostały odłowione zgodnie z warunkami określonymi we właściwych upoważnieniach. W trakcie tej czynności inspektorzy portowi sprawdzają dziennik połowowy, przedłożone raporty, w tym w stosownych przypadkach raporty przekazane za pośrednictwem systemu monitorowania statków (VMS).

b)  W celu określenia ilości i gatunków znajdujących się na statku inspektorzy portowi mogą przeprowadzić kontrolę ryb w ładowni lub w trakcie wyładunku. W trakcie tej czynności inspektorzy portowi mogą otworzyć pojemniki, w które ryby są pakowane i przemieszczać ryby lub pojemniki w celu upewnienia się co do całej zawartości ładowni rybnych.

c)  W trakcie wyładunku statku inspektorzy portowi mogą sprawdzić gatunki wyładowanych ryb i ich ilości. Taka kontrola może obejmować rodzaj produktu, wagę żywą (ilości określone na podstawie dziennika połowowego) i współczynnik przeliczeniowy stosowany do przeliczenia wagi ryb przetworzonych na wagę żywą. Inspektorzy portowi mogą również poddać kontroli ewentualne ilości zatrzymane na statku.

d)  Inspektorzy portowi mogą dokonać przeglądu ilości i składu całego połowu na statku, w tym przez pobranie próbek.

(6)  Kontrola połowów NNN

Stosuje się art. 11 rozporządzenia (WE) nr 1005/2008.

(7)  Sprawozdanie

Inspektor sporządza i podpisuje sprawozdanie na piśmie po zakończeniu inspekcji, a jego egzemplarz przekazuje kapitanowi statku.

(8)  Wyniki inspekcji przeprowadzonych przez państwo portu

Wyniki inspekcji przeprowadzonych przez państwo portu obejmują co najmniej następujące informacje:

1.  Dane referencyjne inspekcji

–   organ dokonujący inspekcji (nazwa organu dokonującego inspekcji lub innego podmiotu wyznaczonego w tym celu przez ten organ);

   imię i nazwisko inspektora;
   data i godzina inspekcji;
   port inspekcji (miejsce, w którym statek był poddany inspekcji); oraz
   data (data sporządzenia sprawozdania).

2.  Dane identyfikacyjne statku

–   nazwa statku;

   rodzaj statku;
   rodzaj narzędzi połowowych;
   oznaka rybacka (boczny numer statku) i numer nadany przez IMO (jeśli jest dostępny) lub w stosownych przypadkach inny numer;
   międzynarodowy radiowy sygnał rozpoznawczy;
   numer MMS I (identyfikator morskiej służby ruchomej), jeśli jest dostępny;

–   państwo bandery (państwo, w którym statek jest zarejestrowany);

   ewentualne wcześniejsze nazwy i bandery;
   port macierzysty (port rejestracji statku) i wcześniejsze porty macierzyste;
   właściciel statku (nazwa/imię i nazwisko, adres, dane kontaktowe właściciela statku);
   posiadacz zależny statku, jeśli inny niż właściciel statku (nazwa/imię i nazwisko, adres, dane kontaktowe);
   armator statku odpowiedzialny za używanie statku, jeśli inny niż właściciel statku (nazwa/imię i nazwisko, adres, dane kontaktowe);
   przedstawiciel (nazwisko, adres, dane kontaktowe);
   nazwa/imię i nazwisko oraz adres ewentualnych poprzednich właścicieli;
   imię i nazwisko, obywatelstwo i uprawnienia morskie kapitana statku i oficera połowowego;
   lista załogi.

3.  Upoważnienie do połowów (licencje/zezwolenia)

–   upoważnienie statków do połowów lub przewozu ryb i produktów rybołówstwa;

–   państwa wydające upoważnienie/a;

   warunki udzielenia upoważnień, w tym obszary i okres ważności;
   właściwa regionalna organizacja ds. zarządzania rybołówstwem;
   obszary, zakres stosowania i okres ważności upoważnień;
   szczegółowe informacje na temat przydziału objętego upoważnieniem – kwota, nakład lub inne;
   gatunki jakie można poławiać i przyławiać oraz dozwolone narzędzia połowowe; oraz
   zapisy i dokumenty dotyczące przeładunków (w stosownych przypadkach).

4.  Informacje dotyczące rejsu połowowego

–   data, godzina, obszar i miejsce bieżącego, rozpoczętego kursu połowowego;

   obszary, na których przebywał statek (wpłynięcie i wypłynięcie z poszczególnych obszarów);
   operacje przeładunkowe na morzu (data, gatunki, miejsce, ilość przeładowanych ryb);
   ostatni port, w którym przebywał statek; oraz
   data i godzina zakończenia bieżącego kursu połowowego;
   w stosownych przypadkach planowany kolejny port.

5.  Wyniki inspekcji połowów

–   początek i koniec wyładunku (data i godzina);

   gatunki ryb;
   rodzaj produktu;
   waga żywa (ilości określone na podstawie dziennika połowowego);
   właściwy współczynnik przeliczeniowy;
   waga ryb przetworzonych (wyładowane ilości w podziale na gatunki i postać);
   ekwiwalent wagi żywej (ilości wyładowane w ekwiwalencie wagi żywej, tzn. „masa produktu pomnożona przez współczynnik przeliczeniowy”); oraz
   zamierzone przeznaczenie ryb i produktów rybołówstwa poddanych inspekcji;
   ilości i gatunki ryb ewentualnie zatrzymane na statku.

6.  Wyniki inspekcji narzędzi połowowych

–   szczegółowe informacje na temat rodzajów narzędzi połowowych.

7.  Wnioski

–   wnioski z inspekcji, w tym stwierdzenie naruszeń, których popełnienie podejrzewa się, i odniesienie do odpowiednich przepisów i środków. Materiały dowodowe załączone do sprawozdania z inspekcji.


ZAŁĄCZNIK III

A)Segmentacja floty GFCM/SAC

Grupy

<6 metrów

6–12 metrów

12-24 metrów

Powyżej 24 metrów

1. Wielozadaniowe łodzie rybackie bez silnika

A

2. Wielozadaniowe łodzie rybackie z silnikiem

B

C

3. Trawlery

D

E

F

4. Sejnery

G

H

5. Taklowce

I

6. Trawlery do połowów pelagicznych

J

7. Sejnery tuńczykowe

K

8. Trawlery do połowów dragą

L

9. Statki wielozadaniowe

M

Opis segmentów:

A Wielozadaniowe łodzie rybackie bez silnika – wszystkie statki o długości poniżej 12 metrów (długość całkowita), bez silnika (napędu wiatrowego lub mechanicznego).

B Wielozadaniowe łodzie rybackie z silnikiem o długości poniżej 6 m – wszystkie statki o długości poniżej 6 metrów (długość całkowita), wyposażone w silnik.

C Wielozadaniowe łodzie rybackie z silnikiem o długości od 6 do 12 m – wszystkie statki o długości od 6 do 12 metrów (długość całkowita), wyposażone w silnik, które korzystają z różnych narzędzi połowowych w trakcie roku bez wyraźnej dominacji jednego rodzaju tych narzędzi lub które korzystają z narzędzi połowowych nieuwzględnionych w niniejszej klasyfikacji.

D Trawlery o długości poniżej 12 m – wszystkie statki o długości poniżej 12 metrów (długość całkowita), przeznaczające ponad 50 procent nakładu na poławianie włokiem dennym.

E Trawlery o długości od 12 do 24 m – wszystkie statki o długości od 12 do 24 metrów (długość całkowita), przeznaczające ponad 50 procent nakładu na poławianie włokiem dennym.

F Trawlery o długości powyżej 12 m – wszystkie statki o długości powyżej 24 metrów (długość całkowita), przeznaczające ponad 50 procent nakładu na poławianie włokiem dennym.

G Sejnery o długości od 6 do 12 m – wszystkie statki o długości od 6 do 12 metrów (długość całkowita), przeznaczające ponad 50 procent nakładu na poławianie okrężnicą

H Sejnery o długości powyżej 12 m – wszystkie statki o długości powyżej 12 m (długość całkowita), przeznaczające ponad 50 procent nakładu na poławianie okrężnicą, z wyjątkiem statków korzystających z okrężnicy do połowów tuńczyków w dowolnym okresie roku.

I Taklowce o długości powyżej 6 m – wszystkie statki o długości powyżej 6 metrów (długość całkowita), przeznaczające ponad 50 procent nakładu na poławianie taklami.

J Trawlery do połowów pelagicznych o długości powyżej 6 m – wszystkie statki o długości powyżej 6 metrów (długość całkowita), przeznaczające ponad 50 procent nakładu na poławianie włokiem pelagicznym.

K Sejnery tuńczykowe – wszystkie statki poławiające okrężnicą do połowów tuńczyków w dowolnym okresie w ciągu roku.

L Trawlery do połowów dragą o długości powyżej 6 m – wszystkie statki o długości powyżej 6 metrów (długość całkowita), przeznaczające ponad 50 procent nakładu na poławianie dragą.

M Wielozadaniowe statki o długości powyżej 12 m – wszystkie statki o długości powyżej 12 metrów (długość całkowita), które korzystają z różnych narzędzi połowowych w trakcie roku bez wyraźnej dominacji jednego rodzaju tych narzędzi lub które korzystają z narzędzi połowowych nieuwzględnionych w niniejszej klasyfikacji.

Uwaga: Wszystkie komórki są przeznaczone do gromadzenia informacji. W przypadku komórek, które w powyższej tabeli pozostawiono niewypełnione, uznaje się za mało prawdopodobne, by liczba statków była znacząca. W razie potrzeby zaleca się jednak łączenie informacji z „pustych komórek” z najbardziej właściwymi sąsiadującymi „niebieskimi komórkami”.

B)Tabela pomiaru nakładu połowowego(1)

Narzędzie połowowe

Liczba i rozmiar

Zdolność

Działalność

Nakład nominalny(2)

Draga (do mięczaków)

Otwarty otwór, szerokość otworu

GT

Czas połowu

Trałowana powierzchnia dna (3)

Włok (w tym dragi do płastugokształtnych)

Rodzaj włoku (pelagiczny, denny)

GT lub GRT

Moc silnika

Wielkość oczek sieci

Wielkość sieci (szerokość otworu)

Prędkość

GT

Czas

połowu

GT*dni

GT*godziny

KW*dni

Okrężnica

Długość i głębokość zanurzenia sieci

GT

Lekki napęd

Liczba małych łodzi

GT

Długość i głębokość zanurzenia sieci

Czas poszukiwań

Kierunek

GT*Zaciągi2

Długość sieci*

zaciągi

Sieci

Rodzaj sieci (np. sieci trójścienne,

sieci skrzelowe, itp.)

Długość sieci (stosowana w przepisach)

GT

Powierzchnia sieci

Rozmiar oczek sieci

Długość i głębokość zanurzenia sieci

Czas połowu

Długość sieci*dni

Powierzchnia*dni

Sznury haczykowe

Liczba haczyków

GT

Liczba sznurów haczykowych

Cechy haczyków

Przynęta

Liczba

haczyków

Liczba

sznurów haczykowych

Czas połowu

Liczba haczyków*

godziny

Liczba haczyków *dni

Liczba sznurów haczykowych

*godziny

Sieci pułapkowe

GT

Liczba

sieci pułapkowych

Czas

połowu

Liczba sieci pułapkowych*dni

Okrężnica

/FAD

Liczba FAD

Liczba FAD

Liczba

rejsów

Liczba FAD*

liczba rejsów

C)  Zadanie 1 GFCM – Jednostki operacyjne

20110308-P7_TA(2011)0079_PL-p0000003.jpg

(1) Odnosi się do nakładu nominalnego.
(2) Powinien odnosić się do konkretnego obszaru (z podaniem powierzchni) w celu oszacowania intensywności połowów (nakład • km2) i powiązania nakładu z eksploatowanymi biocenozami.
(3) Środki nakładu, które nie zawierają działalności czasowej należy odnieść do okresu w czasie (tj. do roku).

Informacja prawna - Polityka ochrony prywatności