Seznam 
 Předchozí 
 Další 
 Úplné znění 
Postup : 2010/2110(INI)
Průběh na zasedání
Stadia projednávání dokumentu : A7-0030/2011

Předložené texty :

A7-0030/2011

Rozpravy :

PV 07/03/2011 - 26
CRE 07/03/2011 - 26

Hlasování :

PV 08/03/2011 - 9.9
Vysvětlení hlasování
Vysvětlení hlasování

Přijaté texty :

P7_TA(2011)0083

Přijaté texty
PDF 419kWORD 114k
Úterý, 8. března 2011 - Štrasburk
Zemědělství a mezinárodní obchod
P7_TA(2011)0083A7-0030/2011

Usnesení Evropského parlamentu ze dne 8. března 2011 o zemědělství v EU a mezinárodním obchodě (2010/2110(INI))

Evropský parlament,

–  s ohledem na třetí část hlavy III a pátou část hlavy II a V Smlouvy o fungování Evropské unie (SFEU),

–  s ohledem na zásady v oblasti zajištění dobrých životních podmínek zvířat uvedené v článku 13 SFEU,

–  s ohledem na dohody WTO, především na dohodu o zemědělství, která byla sjednána v průběhu Uruguayského kola a vstoupila v platnost dne 1. ledna 1995,

–  s ohledem na prohlášení přijaté na čtvrté ministerské konferenci konané v Dohá ve dnech 9.–14. listopadu 2001, na rozhodnutí přijaté Generální radou WTO dne 1. srpna 2004 a na prohlášení přijaté na šesté ministerské konferenci konané v Hongkongu ve dnech 13.–18. prosince 2005,

–  s ohledem na své usnesení ze dne 4. dubna 2006 o hodnocení jednacího kola z Dohá po konání ministerské konference WTO v Hongkongu(1),

–  s ohledem na revidovaný návrh modalit v zemědělství, jejž dne 6. prosince 2008 rozeslal předseda WTO pro jednání o zemědělství,

–  s ohledem na memorandum o porozumění mezi Spojenými státy americkými a Evropskou komisí ze dne 15. května 2009 ohledně dovozu hovězího masa ze zvířat, jimž se nepodávaly určité růstové hormony, a ohledně vyšších cel, která Spojené státy uplatňují na některé produkty Evropských společenství,

–  s ohledem na řešení, jež bylo ve sporu mezi Kanadou a Evropskou unii nazvaném „Evropská společenství – Opatření týkající se schvalování biotechnologických výrobků a obchodování s nimi“ oboustranně přijato dne 15. července 2009,

–  s ohledem na dohodu parafovanou dne 15. prosince 2009 mezi EU a zeměmi Latinské Ameriky, jež stanovila podmínky pro konečné urovnání sporů ohledně dovozního režimu EU pro banány (Ženevská dohoda o obchodu s banány),

–  s ohledem na své usnesení ze dne 16. prosince 2009 o vyhlídkách rozvojového programu z Dohá po sedmé ministerské konferenci WTO(2),

–  s ohledem na skutečnost, že dne 17. prosince 2009 byla dokončena jednání mezi Evropskou unií a Marockým královstvím o vzájemných liberalizačních opatřeních pro zemědělské produkty a produkty rybolovu,

–  s ohledem na skutečnost, že dne 1. března 2010 byla dokončena jednání o uzavření mnohostranné obchodní dohody mezi EU, Peru a Kolumbií,

–  s ohledem na řešení, jež bylo ve sporu mezi Argentinskou republikou a Evropskou unií nazvaném „Evropská společenství – Opatření týkající se schvalování biotechnologických výrobků a obchodování s nimi“ oboustranně přijato dne 18. března 2010,

–  s ohledem na své usnesení ze dne 25. března 2010 o „politice jakosti zemědělských produktů: jakou strategii zvolit?“(3),

–  s ohledem na skutečnost, že dne 19.května 2010 byla dokončena jednání o obchodním pilíři dohody o přidružení mezi EU a Střední Amerikou,

–  s ohledem na své usnesení ze dne 8. července 2010 o budoucnosti společné zemědělské politiky po roce 2013(4),

–  s ohledem na dohodu o volném obchodu mezi EU a Jižní Koreou uzavřenou dne 6. října 2010,

–  s ohledem na probíhající jednání mezi EU a zeměmi Mercosur o dohodě o přidružení,

–  s ohledem na probíhající jednání mezi EU a Kanadou o komplexní hospodářské a obchodní dohodě,

–  s ohledem na probíhající jednání mezi EU a Indií o dohodě o volném obchodu,

–  s ohledem na probíhající jednání mezi EU a Ukrajinou o dohodě o přidružení,

–  s ohledem na svou studii s názvem „Rekapitulace jednání WTO o zemědělství poté, co selhaly rozhovory v roce 2008“ vydanou v červnu roku 2009,

–  s ohledem na příručku s názvem „Zeměpisná označení a obchodní aspekty práv k duševnímu vlastnictví: o deset let později. Návod pro evropské držitele zeměpisného označení k získání ochrany v dalších členských zemích WTO“, která byla zadána Komisí,

–  s ohledem na návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady o OTC derivátech, ústředních protistranách a registrech obchodních údajů (KOM(2010)0484), který dne 15. září 2010 předložila Komise,

–  s ohledem na otázku uvolnění celního režimu pro Pákistán podle článku 1 návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady o zavedení mimořádných autonomních obchodních preferencí pro Pákistán (KOM(2010)0552),

–  s ohledem na rozvojové cíle tisíciletí OSN,

–  s ohledem na článek 208 Smlouvy o fungování Evropské unie,

–  s ohledem na článek 48 jednacího řádu,

–  s ohledem na zprávu Výboru pro zemědělství a rozvoj venkova a na stanoviska Výboru pro mezinárodní obchod a Výboru pro rozvoj (A7-0030/2011),

A.  vzhledem k tomu, že EU nadále zůstává zdaleka největším dovozcem zemědělských produktů na světě, s tím, že za uplynulých deset let se hodnota celkového objemu dovozu téměř zdvojnásobila a nyní tvoří téměř 20 % světového dovozu,

B.  vzhledem k tomu, že podíl EU na celosvětovém vývozu zemědělských produktů klesá v důsledku rychlejšího růstu dalších klíčových obchodních partnerů v této oblasti; vzhledem k tomu, že v letech 2007–2009 představovaly konečné výrobky 68 % vývozní hodnoty v EU, zatímco podíl meziproduktů byl 23 % a komodit 9 %; a vzhledem k tomu, že ceny na světovém trhu jsou navíc jedním z faktorů, které EU způsobují obtíže při vývozu jejích produktů, neboť ceny jsou obecně nízké a Unie má vyšší výrobní náklady,

C.  vzhledem k tomu, že v roce 2008 dosáhl obchodní deficit EU v oblasti zemědělství rekordní výše 7 miliard EUR; vzhledem k tomu, že obchodní deficit EU například se zeměmi Mercosur se od roku 2000 více než zdvojnásobil a že dovoz zemědělských produktů ze zemí Mercosur do EU v současné době dosahuje dovozní hodnoty 19 miliard EUR, zatímco hodnota vývozu činí pouze 1 miliardu EUR,

D.  vzhledem k tomu, že EU je největším dovozcem zemědělských výrobků z rozvojových zemí na světě a dováží více, než je společný objem dovozu USA, Japonska, Kanady, Austrálie a Nového Zélandu; vzhledem k tomu, že 71 % celkového objemu dovozu zemědělských produktů do EU pochází z rozvojových zemí, což je výsledkem iniciativy „Vše kromě zbraní“ (EBA) zaměřené na nejméně rozvinuté země (LDC), všeobecného systému preferencí (GSP) a dohod o hospodářském partnerství (EPA),

E.  vzhledem k tomu, že návrh modalit v zemědělství předložený v roce 2008 organizací WTO bude ze strany EU vyžadovat ještě větší ústupky, než samotná EU velkoryse nabídla v říjnu roku 2005,

F.  vzhledem k tomu, že uplatnění koncepce soudržnosti politik ve prospěch rozvoje (PCD) na oblasti zemědělství a obchodu bude mít vliv rovněž na plnění rozvojových cílů tisíciletí č.1 (vymýcení extrémní chudoby a hladu) a č.8 (globální partnerství pro rozvoj), mimo jiné prostřednictvím ustanovení o spravedlivějších obchodních pravidlech a přístupu na trh,

G.  vzhledem k tomu, že EU již radikálním způsobem omezila podporu domácího trhu, která narušuje obchod, narozdíl od svých klíčových obchodních partnerů, zejména Spojených států amerických, které zachovaly a v některých případech posílily své nástroje podle zemědělského zákona z roku 2008,

H.  vzhledem k tomu, že EU jednostranně přistoupila k podstatnému snížení vývozních náhrad do té míry, že jejich podíl na rozpočtu SZP klesl z 29,5 % v roce 1993 na pouhých 1,2 % v roce 2009 a jejich podíl na celkové hodnotě vyvezených zemědělských produktů, na něž se vztahují vývozní náhrady, klesl z 25 % v roce 1992 na pouhých 0,9 % v roce 2009; vzhledem k tomu, že někteří klíčoví obchodní partneři nadále ve velké míře využívají další formy vývozních pobídek,

I.  vzhledem k tomu, že USA v důsledku sporu o hovězím mase s obsahem hormonů nadále EU ukládají sankce a dokonce oznámily, že budou sankce střídavě uplatňovat na další zemědělské výrobky EU, čímž chtějí posílit jejich dopad („právní předpisy s efektem kolotoče“); vzhledem k tomu, že podle memoranda o porozumění (MoU) EU zaručuje celní kvótu na dovoz 20 tisíc tun hovězího masa s nulovým clem,

J.  vzhledem k tomu, že USA v rámci WTO napadly pravidla EU pro hygienu a obchod s drůbežím masem,

K.  vzhledem k tomu, že ve sporu o geneticky modifikované organismy bylo s Kanadou a Argentinou nalezeno oboustranně přijatelné řešení; vzhledem k tomu, že USA podaly žádost o odvetná opatření,

L.  vzhledem k tomu, že rozhodnutí panelu WTO o vývozu cukru představovalo jednu z hlavních pobídek k reformě tohoto odvětví, kterou EU provedla v roce 2006, a stále má na obchod s cukrem vážný dopad; vzhledem k tomu, že společná organizace trhu s cukrem ctí všechny obchodní závazky EU; vzhledem k tomu, že v období tří let se EU posunula z pozice druhého největšího vývozce cukru na pozici druhého největšího čistého dovozce, a to ve prospěch zejména rozvojových zemí (nejméně rozvinutých zemí a zemí AKT),

M.  vzhledem k tomu, že reforma odvětví cukru z roku 2006 dosáhla cíle posílit konkurenceschopnost, snížit ceny cukru a omezit výrobní kvóty na cukr o 30 %; vzhledem k tomu, že to však vedlo k uzavření 83 z celkového počtu 189 továren v EU-27, ke ztrátě více než 16 500 přímých pracovních míst ve venkovských oblastech a k tomu, že přibližně 140 tisíc zemědělců přestalo pěstovat cukrovou řepu,

N.  vzhledem k tomu, že světový trh s cukrem je jedním z nejproměnlivějších trhů se zemědělskými komoditami a dominuje mu jedna země (Brazílie); vzhledem k tomu, že produkce cukru v EU zajišťuje spolehlivé zásobování světového trhu a pravidelné vnitřní zásobování evropských odběratelů udržitelnými produkty vysoké kvality,

O.  vzhledem k tomu, že EU prostřednictvím požadavků, jež mají být uplatňovány již v roce 2010, podporuje udržitelnou výrobu energie z obnovitelných zdrojů; vzhledem k tomu, že EU již nyní dováží více než 25 % bioethanolu, který spotřebuje jako palivo, nepočítaje v to bioethanol dovážený ve formě směsí s cílem vyhnout se placení dovozního cla; vzhledem k tomu, že Komise musí v souladu s čl. 23 odst. 5 písm. a) směrnice o energii z obnovitelných zdrojů (směrnice 2009/28/ES(5)) zajistit rovnováhu mezi produkcí bioethanolu v EU a jejím dovozem,

P.  vzhledem k tomu, že v listopadu 2010 se uskuteční čtvrté zasedání konference smluvních stran Rámcové úmluvy Světové zdravotnické organizace o kontrole tabáku; vzhledem k tomu, že byly zahájeny veřejné konzultace o případné revizi směrnice o tabákových výrobcích (směrnice 2001/37/ES(6)); vzhledem k tomu, že několik členů Světové obchodní organizace nadneslo otázku, zda je v souladu s Dohodou o technických překážkách obchodu (TBT) kanadský návrh zákona C-32, který v podstatě vede k zákazu všech tradičních tabákových výrobků na bázi směsí s výjimkou tabákových výrobků, v nichž je použit pouze tabák Virginia, což je jediná odrůda pěstovaná v Kanadě, která je používána na výrobu kanadských tabákových výrobků,

Q.  vzhledem k tomu, že EU musí v mezinárodních obchodních dohodách zajistit rovnováhu mezi liberalizací trhu a ochranou hospodářských odvětví a práv pracujících a spotřebitelů,

R.  vzhledem k tomu, že obchodní dohody EU se třetími zeměmi musí poskytovat ochranu odvětvím, v nichž EU čelí obtížím – zejména odvětví ovoce a zeleniny, živočišné výroby a obilovin, v nichž podstatně klesají příjmy –, a současně jim nabídnout skutečné příležitosti k vývozu,

S.  vzhledem k tomu, že mezinárodní obchodní dohody, které EU uzavírá, nesmí poškodit místní drobné zemědělce, kteří významnou měrou přispívají k zajištění potravin ve svém regionu,

T.  vzhledem k tomu, že EU musí při uzavírání mezinárodních obchodních dohod usilovat o zajištění lepší kontroly dodržování lidských práv a sociálních a environmentálních norem,

U.  vzhledem k tomu, že k uzavření obchodních dohod sjednaných Komisí je vyžadován souhlas Parlamentu,

Soulad mezi zemědělskou politikou a společnou obchodní politikou EU

1.  domnívá se, že zemědělské odvětví EU má zcela jednoznačně přidanou hodnotu pro evropské hospodářství a ve strategii EU 2020, jejímž cílem je vyřešit hospodářské, sociální a environmentální problémy, s nimiž se EU v současné době potýká, sehraje strategickou roli; zdůrazňuje, že je nutné zajistit provázanost zemědělské, obchodní a rozvojové politiky EU;

2.  zdůrazňuje, že vnější obchodní politika EU nesmí ohrozit její schopnost zachovat silné zemědělské odvětví a v situaci zvýšené nestability trhů zajistit dodávky potravin; vyzývá Komisi, aby na všech fórech, a zejména v rámci WTO, hájila multifunkční úlohu zemědělství EU, včetně jeho zásadní úlohy při zajišťování pracovních míst a zachovávání životaschopnosti venkovských oblastí, a evropský zemědělsko-potravinářský model, který je strategickou součástí evropského hospodářství;

3.  odsuzuje přístup Komise, která v oblasti zemědělství příliš často ustupuje, čímž získává lepší přístup na trh s průmyslovými výrobky a službami ve třetích zemích; vyzývá Komisi, aby přestala stavět zemědělské zájmy až za zájmy odvětví průmyslu a služeb;

4.  vyzývá Komisi, aby navrhla přístup, jímž zajistí rovnováhu mezi domácí výrobou a dovozem, a aby u každého sektoru zemědělství zvážila rozvoj mnohostranných a dvoustranných obchodních jednání a stejně tak měla na paměti evropské environmentální, sociální a bezpečnostní normy, zajištění dobrých životních podmínek zvířat a dodržování lidských práv;

5.  zdůrazňuje, že Komise musí v oblasti zemědělství provádět posouzení dopadů, jež je třeba zveřejnit před zahájením jednání a navrhovaných aktualizací, aby se v nich projevila nová situace vyplývající z daných jednání; vyzdvihuje nutnost řádného a transparentního procesu konzultací se všemi zainteresovanými stranami, zejména s Parlamentem a Komisí; připomíná, že do dohody o volném obchodu mezi EU a Jižní Koreou byl začleněn domácí poradní výbor, a poznamenává, že by tento krok mohl být precedentem pro zapojení zájemců a zainteresovaných stran do budoucích obchodních dohod;

6.  zdůrazňuje, že posouzení dopadu se musí zabývat specifickými rysy každé komodity, například trhu s hovězím masem, a zohledňovat členění trhu; zdůrazňuje, že z předchozích posouzení dopadu vyplynuly pouze obecné závěry; naléhavě proto vyzývá Komisi, aby zajistila vypracování podrobných posouzení dopadu, v nichž budou zohledněny konkrétní segmenty trhu, jež vznikly po otevření zemědělských trhů EU obchodnímu uskupení Mercosur;

7.  zastává názor, že rozhodnutí o dalším otevření trhu EU dovozu zemědělských produktů by neměla být přijímána, aniž by bylo zajištěno, že zemědělcům z EU budou moci být nahrazeny vzniklé ztráty;

8.  podtrhuje skutečnost, že finanční odškodnění nemůže vynahradit negativní důsledky přerušení evropské zemědělské produkce, která zaručuje bezpečnost a kvalitu potravin a je nezbytná pro prosperitu venkovských oblastí EU a pro ochranu krajiny na venkově před hrozbou opouštění půdy a vylidňování venkova; zdůrazňuje tedy, že je třeba zachovat takové podmínky, aby evropští zemědělci ve všech členských státech nadále zůstali životaschopnými a měli spravedlivý příjem, což umožní oživení evropského zemědělství s ohledem na klíčovou úlohu, kterou SZP hraje v rámci EU;

9.  připomíná, že evropští producenti jsou povinni splňovat nejvyšší normy, co se týče kvality, hygieny výrobků, udržitelných výrobních metod, zdraví rostlin, zdraví a dobrých životních podmínek zvířat, zpětné vysledovatelnosti, kontroly reziduí pesticidů, veterinárního lékařství a přísad;

10.  je pevně přesvědčen, že výrobní metody, které třetí země používají při výrobě produktů určených na vývoz do EU, musí evropským spotřebitelům poskytovat stejné záruky, pokud jde o zdraví, bezpečnost potravin, dobré životní podmínky zvířat, udržitelný rozvoj a minimální sociální standardy, jaké jsou vyžadovány od producentů z EU; zdůrazňuje, že je to jediný možný způsob, jak v rámci hospodářské soutěže se třetími zeměmi zajistit producentům EU rovné podmínky, a trvá na tom, že je třeba zavést přísnější dovozní kontroly na hranicích a posílit kontroly podmínek výroby a prodeje, které by prováděly potravinářské a veterinární inspekce zemí vyvážejících do EU, aby byl zajištěn soulad s normami EU;

11.  zdůrazňuje, že u dovozu je nezbytné striktně dodržovat pravidla původu a mechanismy pro prevenci třístranného obchodu;

12.  naléhá na Komisi, aby aktivně prosazovala ofenzivní zájmy EU v oblasti zemědělství a zajistila snadnější přístup produktů EU na trhy třetích zemí, s ohledem na obrovský potenciál vysoce kvalitních zemědělsko-potravinářských produktů EU v oblasti vývozu a stabilizace světového trhu; mimo jiné zdůrazňuje, že je třeba zintenzívnit propagační programy; konstatuje, že tato opatření jsou kompatibilní s pravidly WTO, neboť odpovídají koncepci „green box“;

13.  konstatuje, že nedílnou součástí EU jsou i její nejokrajovější oblasti, na něž se obchodní dohody rovněž v celém rozsahu vztahují; zdůrazňuje, že nižší celní sazby představují hrozbu pro křehké hospodářství těchto oblastí, jež je založeno především na zemědělství a výrobě podobného zboží, jako vyrábí mimo jiné partnerské země Latinské Ameriky; poukazuje na to, že v souladu s článkem 349 Smlouvy o fungování EU mohou být politiky EU přizpůsobeny specifickým geografickým a hospodářským podmínkám těchto regionů; vyzývá proto Komisi, aby při jednáních zohledňovala specifickou situaci nejvzdálenějších regionů a zajistila tak, že nebudou kladeny překážky jejich rozvoji;

Zemědělství v mnohostranném obchodním systému
Rozvojová agenda z Dohá

14.  domnívá se, že EU ve snaze zajistit rozvojové agendě z Dohá úspěšný výsledek učinila nesmírně velkorysou nabídku v oblasti zemědělství, kterou již nelze zvýšit, avšak další rozvinuté a pokročilejší rozvojové země tuto nabídku dosud neopětovaly stejnou mírou ambicí;

15.  připomíná, že reforma SZP z roku 2003 a kontrola stavu z roku 2008 prokázaly, že EU je skutečně připravena své závazky v oblasti reforem splnit, a to tím, že předjímaly očekávané výsledky jednacího kola z Dohá, zatímco rovnocenné ústupky obchodních partnerů EU se stále očekávají;

16.  vyzývá Komisi, aby striktně dodržovala svůj vyjednávací mandát udělený Radou, který vymezuje činnost Komise na rámec nejnovější reformy společné zemědělské politiky, za předpokladu, že u svých obchodních partnerů vyjedná obdobné ústupky; žádá ji, aby se zdržela jakýchkoli návrhů, jež by předurčily rozhodnutí, která padnou ohledně budoucnosti SZP po roce 2013;

17.  zdůrazňuje, že významnou úlohu v rozvojové agendě z Dohá mají neobchodní zájmy; je toho názoru, že při jednáních o zemědělském odvětví musí být ekonomická stránka obchodu vyvažována hodnotami jiného než ekonomického charakteru, jako jsou sociální hodnoty, otázky životního prostředí, lidské zdraví a zdraví a dobré životní podmínky zvířat;

18.  vyjadřuje politování nad nedostatečnou mírou pokroku při vytváření rejstříku vín a lihovin na mnohostranné úrovni a při rozšiřování ochrany zeměpisných označení na všechny zemědělské produkty; připomíná, že tyto prvky jsou nutnou podmínkou, má-li se v jednáních o zemědělství dosáhnout vyváženého výsledku; zdůrazňuje, že je nezbytné daleko více podporovat zásady, o než se opírá politika EU v oblasti kvality zemědělských produktů, a to jak při vícestranných, tak dvoustranných jednáních;

19.  připomíná, že EU již výrazným způsobem omezila podporu domácího trhu, která narušuje obchod, a ostatní obchodní partnery vyzývá k jednoznačnému závazku, že učiní totéž;

20.  připomíná, že se členské země WTO na ministerské konferenci konané v Hongkongu v roce 2005 zavázaly k tomu, že přistoupí ke zrušení všech forem vývozních dotací a zároveň uvalí sankce v případě veškerých vývozních opatření s obdobným účinkem, zejména exportních úvěrů, státních zemědělských podniků a regulace potravinové pomoci;

21.  domnívá se, že všeobecné snížení celních sazeb by mělo být posouzeno v souvislosti s nabídkou EU ohledně domácí podpory a pilíři konkurence v oblasti vývozu a mělo by vycházet z možnosti zachovat zvláštní ochrannou doložku pro konkrétní případy osvobození od zjednodušených celních sazeb, přiměřenou flexibilitu plánu snížení cel a pro označení citlivých výrobků; zastává názor, že návrh mechanismu pro označování citlivých výrobků je zásadně ohrožen povinností dosáhnout významného rozšíření celních kvót;

22.  zdůrazňuje, že v rámci jednání WTO ohledně rozvojové agendy z Dohá je třeba prosazovat zásadu jednotného závazku; poukazuje na to, že již nějakou dobu se projevuje tendence zaměřovat jednání na omezený výběr oblastí včetně zemědělství, v nichž má EU hlavní defensivní zájmy, přičemž v jiných oblastech jednání byl zaznamenán relativně menší pokrok, a že by toto omezení mohlo ohrozit vyjednávací pozici EU; dále poukazuje na skutečnost, že takto je velmi obtížné zhodnotit jednání jako celek;

23.  znovu potvrzuje, že by rozvojové země měly mít legitimní možnost provádět politiky, které budou vytvářet domácí přidanou hodnotu;

24.  zdůrazňuje, že volatilita cen vedla ke zhoršení problémů podvýživy v celosvětovém měřítku, jak konstatovala Organizace OSN pro výživu a zemědělství, a že větší liberalizace světového obchodu se zemědělskými výrobky, podpořená dohodami WTO, dosud neumožnila vymýtit hrozbu hladu ve světě; zdůrazňuje, že EU má mj. povinnost přispět k celosvětovému zabezpečení potravin;

Řešení sporů s WTO

25.  bere na vědomí skutečnost, že dohoda o obchodu s banány po dvaceti letech urovnává technicky nejsložitější, politicky nejcitlivější a nejvýznamnější spor v rámci WTO a představuje důležitý krok na cestě k upevnění mnohostranného obchodního systému založeného na stanovených pravidlech a zároveň by mohla výraznou měrou přispět k řešení problémů s tropickými produkty a preferencemi v jednání s WTO;

26.  vyzývá Komisi, aby zajistila urovnání sporu o hovězím mase s obsahem hormonů a zrušení sankcí na produkty EU, a zároveň zaručila, že dovoz hovězího masa do EU bude odpovídat požadavkům EU;

27.  s ohledem na spor o „chlorované drůbeží maso“ se domnívá, že dovoz těchto výrobků by byl v přímém rozporu s poptávkou veřejnosti EU po bezpečných výrobcích a se zásadami, na nichž je založen model evropských potravin;

28.  důrazně žádá Komisi, aby bránila režim EU pro schvalování geneticky modifikovaných organismů a jejich uvádění na trh vůči námitkám WTO;

Zemědělství ve vícestranných, meziregionálních a dvoustranných obchodních vztazích

29.  věří, že dokončení mnohostranných jednání je pro EU prioritou, o kterou musí stále usilovat; věří, že dvoustranné obchodní dohody musí doplňovat mnohostranné procesy dodržováním rovných pracovních podmínek, společných pravidel v oblasti životního prostředí a norem týkajících se bezpečnosti potravin, které již v Evropské unii platí, a předcházet tomu, aby se podpory dostávalo výhradně programům zaměřeným na udržitelný rozvoj; připomíná, že EU má v zemědělství značné ofenzivní zájmy, zejména pokud jde o vysoce kvalitní zpracované produkty; domnívá se, že dvoustranné obchodní dohody s významnými obchodními partnery mohou s úspěchem podporovat vývozní zájmy zemědělsko-potravinářského průmyslu EU a poskytnout velké ekonomické výhody;

30.  žádá, aby zemědělské produkty dovážené do EU poskytovaly evropským spotřebitelům stejné záruky, pokud jde o ochranu spotřebitele, dobré životní podmínky zvířat, ochranu životního prostředí a minimální sociální standardy, jako zajišťují výrobní postupy v Evropě, a zdůrazňuje pevné stanovisko Parlamentu v této věci; žádá Komisi, aby do dvoustranných obchodních dohod zahrnovala doložky, které pro třetí země stanoví povinnost splňovat stejné hygienické a rostlinolékařské podmínky, které vážou evropské producenty; domnívá se, že tyto dohody musí alespoň zajistit dodržování mezinárodních závazků a norem;

31.  zdůrazňuje, že chceme-li se vyhnout „dvojím platbám“ – na dvoustranné a mnohostranné úrovni – je nezbytné podpořit „dohodu o jediné peněžence“, díky níž budou ústupky v dvoustranných dohodách propojeny s konečným výsledkem jednání z Dohá;

32.  zdůrazňuje, že je důležité striktně uplatňovat preferenční pravidla původu; žádá o přezkoumání všech obchodních preferencí, které Evropská unie udělila rozvíjejícím se zemím, které jsou členy skupiny G-20;

33.  domnívá se, že je nezbytné zavést omezení, která zabrání nekalým praktikám při obchodování se zemědělsko-potravinářskými produkty, jako je např. trojstranný obchod, kdy určitá země vyveze své produkty do EU, k čemuž využije přednostního přístupu na trh EU, a poté k uspokojení vlastních potřeb doveze produkty ze zahraničí; domnívá se, že má-li se zabránit takovýmto praktikám, je nezbytné stanovit ústupky v oblasti přístupu na trh EU v rámci obchodních dohod uzavíraných se třetími zeměmi tak, aby nepřevyšovaly skutečné výrobní a vývozní možnosti daných zemí;

34.  důrazně vyzývá Komisi, aby hájila zahrnutí zeměpisných označení (GI) jako zásadní součást Obchodní dohody o boji proti padělání (ACTA); vyjadřuje politování nad tím, že v rámci nedávno dokončených nebo probíhajících obchodních jednání musí naši obchodní partneři dodržovat pouze „krátký seznam“ zeměpisných označení EU; poukazuje na skutečnost, že v souladu se strategií „Globální Evropa“ musí dvoustranné dohody zajistit posílenou mezinárodní ochranu zeměpisných označení prostřednictvím ustanovení WTO+; vyzdvihuje nutnost řádného a transparentního procesu konzultací se všemi zainteresovanými stranami, zejména s Parlamentem a Komisí;

35.  připomíná, že díky uzavření dohody o volném obchodu s Jižní Koreou bylo uznáno značné množství zeměpisných označení; vyzývá k tomu, aby bylo o totéž usilováno i v rámci budoucích dohod o obchodu; poznamenává, že ochrana a uznávání zeměpisných označení může být pro zemědělsko-potravinářské odvětví EU velkým přínosem;

36.  konstatuje, že podle Komise by Dohoda o volném obchodu mezi EU a Jižní Koreou zbavila evropské vývozce finanční zátěže ve výši 380 milionů EUR ročně tím, že zruší celní povinnost u 99 % zemědělského vývozu EU;

37.  žádá Komisi, aby zajistila, že obchodní dohody neohrozí evropský systém vstupních cen ovoce a zeleniny a zároveň budou zachovány současné dovozní plány; naléhavě však Komisi žádá, aby provedla nezbytné změny s cílem co nejdříve zdokonalit fungování systému;

38.  zdůrazňuje zejména, že problémy způsobuje složitý systém vstupních cen, který je uplatňován na dovoz rajčat z Maroka; vyzývá proto Komisi, aby neprodleně provedla příslušné změny;

39.  vyjadřuje hluboké znepokojení nad dohodou mezi EU a Marokem; poukazuje na to, že zatímco evropské trhy se dovozu z Maroka otevřely téměř kompletně, na některé zemědělské produkty vyvážené z EU, včetně významných produktů, jako je jádrové ovoce, se stále vztahují kvóty;

40.  lituje, že při jednání o zemědělské kapitole dohody o přidružení uzavřené s Marokem nebyly poskytnuty žádné záruky, pokud jde o dodržování preferenčních dovozních kvót nebo vstupní ceny uplatňované na marocký vývoz;

41.  vyzývá Komisi, aby dostála svým závazkům týkajícím se odvětví cukru EU a ukončila systematické ústupky v tomto odvětví při dvoustranných i mnohostranných obchodních jednáních; v této souvislosti bere na vědomí iniciativy, které proběhly v odvětví cukru, zvýšily jeho konkurenceschopnost a zároveň zlepšily jeho environmentální udržitelnost a přispěly k rozvojové agendě EU, neboť využily preference přiznané zemím AKT a nejméně rozvinutým zemím;

42.  poukazuje na skutečnost, že budou-li ve dvoustranných vztazích se třetími zeměmi (například se zeměmi Latinské Ameriky a Ukrajinou) učiněny jakékoli další ústupky, pokud jde o přístup na trh EU s cukrem, přinese to destabilizaci evropského trhu s cukrem a narušení preferencí u zemí AKT a nejméně rozvinutých zemí; je stále více znepokojen tím, že jsou-li tyto ústupky učiněny vůči zemím, které jsou čistými dovozci, dochází k podpoře mechanismů swap; vyzývá Komisi, aby z rozsahu dvoustranných jednání nadále vyjímala cukr a produkty z něj vyrobené, včetně ethanolu;

43.  vyzývá Komisi, aby se měla na pozoru před obcházením dovozních cel na ethanol, jelikož stále větší množství ethanolu se nyní dostává na území EU v podobě směsí, pro něž platí velmi nízké dovozní clo;

44.  vyzývá Komisi, aby v dohodách o volném obchodu mezi EU a zeměmi s významnými kapacitami v oblasti zemědělské produkce a vývozu zemědělských produktů, jako jsou např. země Mercosur, zajistila symetričnost ústupků v oblasti celních sazeb;

45.  bere na vědomí obnovené jednání o dohodě o přidružení mezi EU a sdružením Mercosur, která má zásadní význam a jež by se dotkla 700 milionů lidí a stala se celosvětově nejambicióznější meziregionální dohodou, a zdůrazňuje tudíž, že Evropský parlament by měl být do jednání ve všech fázích úzce zapojen;

46.  považuje za nepřijatelné, že Komise obnovila jednání se zeměmi Mercosur, aniž by veřejnosti zpřístupnila podrobné posouzení dopadu a vedla řádnou politickou debatu s Radou a Parlamentem; vyzývá k tomu, aby před výměnou návrhů sazeb mezi EU a zeměmi Mercosur byla vypracována a prodiskutována studie, která by posoudila dopady těchto jednání na evropská zemědělská odvětví a regiony; upozorňuje, že vzhledem k důsledkům, které toto jednání bude mít pro zemědělství, musí být nezbytně vytvořena vazba na jednání v Dohá; žádá tedy Komisi, aby jednání se zeměmi Mercosur neuzavírala, dokud nebude ukončeno jednání v rámci WTO, jak je stanoveno v jejím mandátu; žádá Komisi, aby Radu a Parlament řádně informovala o vývoji jednání se zeměmi Mercosur a aby v budoucnu informovala Radu a Parlament ještě před zahájením takovýchto obchodních jednání;

47.  je hluboce znepokojen důsledky, které může mít možné uzavření dohody o přidružení se zeměmi Mercosur pro celé evropské odvětví zemědělství, s ohledem na skutečnost, že tyto země v březnu roku 2006 požádaly o přístup na zemědělský trh EU, což výrazným způsobem překračuje již značně velkorysou nabídku EU z roku 2004; považuje proto za nezbytné tyto ústupky přehodnotit tak, aby byly ochráněny zájmy našich zemědělců;

48.  domnívá se, že při jednáních mezi EU a zeměmi Mersocur na základě pověření Rady z roku 1999 není zohledňována pozice nových členských států;

49.  konstatuje, že zemědělské podniky v zemích Mercosur mají mnohem nižší výrobní náklady, včetně půdy, práce a dalších kapitálových nákladů, a že zemědělští producenti v těchto zemích nejsou povinni dodržovat stejné normy v oblasti životního prostředí, zajištění dobrých životních podmínek zvířat, bezpečnosti potravin a rostlinolékařských opatření jako producenti v EU; zdůrazňuje, že je třeba dosáhnout vyváženého výsledku pro obě strany, přičemž je nutno zajistit, aby jednání plně zohledňovala důsledky a dopady, a to především pokud jde o výzvy v oblasti životního prostředí a v sociální oblasti; vyzývá Komisi, aby vypracovala posouzení dopadu zaměřené na důsledky této dohody pro odvětví zemědělství;

50.  zastává názor, že míra integrace trhu v oblasti celní unie Mercosur nemůže v současné době dostatečně zaručit odpovídající pohyb dováženého zboží v rámci daného regionu; zastává názor, že bez ustanovení zajišťujících plný a účinný pohyb zboží v rámci oblasti Mercosur by dohoda nepřinesla žádné skutečné výhody;

51.  vyjadřuje politování nad tím, že Komise v poslední době učinila ústupky v oblasti celních sazeb ve prospěch zemí vyvážejících banány do EU; žádá revizi podpory poskytované evropským producentům na základě programů podpory nejvzdálenějších regionů (POSEI) s cílem odškodnit tyto producenty za cenové dopady snížení celních sazeb na trhu EU; je přesvědčen, že při budoucích jednáních tohoto typu by měly být zohledněny zájmy producentů ze Společenství a ze zemí AKT, aby nedošlo k oslabení těchto odvětví, která poskytují velké množství pracovních míst;

52.  zdůrazňuje skutečnost, že řada zpráv Potravinového a veterinárního úřadu poukazuje na to, že brazilské hovězí maso dlouhodobě nesplňuje normy EU z hlediska výrobce a spotřebitele, pokud jde o bezpečnost potravin, identifikaci a zpětnou vysledovatelnost zvířat, zdraví zvířat a prevenci nemocí;

53.  naléhavě vyzývá Komisi, aby prostudovala různé zprávy Státního zdravotního ústavu Brazílie (Anvisa), které informují o tamním rozsáhlém používání pesticidů (jež jsou v EU a ve většině ostatních částí světa zakázány) a které upozorňují na závažná zdravotní rizika související s používáním těchto látek;

54.  vyjadřuje vážné znepokojení nad politikou, kterou Argentina uplatňuje v rozporu se svými závazky v rámci WTO s cílem omezit dovoz potravinářských výrobků, které konkurují domácí produkci; poukazuje na to, že samotný argentinský neautomatický systém dovozních oprávnění má již negativní dopad na vývoz EU, a přesto přichází tato další opatření; vyzývá Komisi, aby učinila veškeré nezbytné kroky, jimiž zajistí zrušení zmíněných opatření odporujících duchu jednání o dohodě mezi EU a zeměmi Mercosur;

55.  je znepokojen ústupky u ovoce a zeleniny, které byly učiněny v rámci evropsko-středomořských dohod; domnívá se v této souvislosti, že komplementarita mezi vegetačními obdobími v jižních a severních středozemních státech by měla i nadále být rozhodujícím faktorem při liberalizaci zemědělského obchodu v rámci Unie pro Středomoří;

56.  zdůrazňuje, že zatímco tabákové výrobky se musí řídit přísným regulačním rámcem, regulace jednotlivých složek tabákových výrobků na úrovni EU a na mezinárodní úrovni vyžaduje přiměřený přístup vycházející z vědecky prokázaných rizik; varuje před zákazem všech složek, který by se nezakládal na vědeckých zjištěních a který by v podstatě vedl k zákazu tradičních evropských tabákových výrobků na bázi směsí, neboť by to vedlo k závažným socioekonomickým důsledkům pro pěstitele tabáku (orientálních odrůd a odrůdy burley) v EU, avšak nemělo žádný přínos pro veřejné zdraví;

57.  vyzývá Komisi, aby v rámci jednání o obchodních dohodách EU, včetně dohod s Kanadou a Ukrajinou, zohledňovala zájmy občanů EU, zachovávala otevřenost a pravidelně informovala Parlament o postupu v jednáních; vyjadřuje politování nad tím, že Komise dosud neinformovala Parlament o jednáních o uzavření dohody o volném obchodu mezi EU a Kanadou, ačkoli byla zahájena již v říjnu 2009; vyzývá Komisi, aby předložila Parlamentu a příslušným výborům podrobné informace o každém dalším kole jednání; je rovněž znepokojen možnými ústupky Komise při těchto jednáních, zejména v oblasti otevření trhů, geneticky modifikovaných organismů, mléka, ochrany duševního vlastnictví a označování původu, a vyzývá Komisi, aby nedělala žádné ústupky, které by mohly mít negativní dopad na evropské zemědělství;

58.  vyjadřuje své znepokojení nad možností udělení koncesí na obiloviny při jednáních s Ukrajinou, a to s ohledem na skutečnost, že ukrajinská produkce je vysoce konkurenceschopná a že Ukrajina je již v současnosti hlavním uživatelem kvót na obiloviny (pšenici a ječmen) se sníženými celními sazbami, které jsou nabízeny třetím zemím; vyzývá proto Komisi, aby omezila svou nabídku v této oblasti;

59.  znovu zdůrazňuje význam obchodu se zemědělskými produkty pro ekonomický rozvoj a zmírnění chudoby v rozvojových zemích; vyzývá EU, aby pomohla zemím AKT přizpůsobit se rostoucí celosvětové konkurenci;

60.  vyzývá Komisi, aby toto usnesení řádně zohlednila při přípravě a provádění své budoucí obchodní strategie;

o
o   o

61.  pověřuje svého předsedu, aby předal toto usnesení Radě a Komisi.

(1) Úř. věst. C 293 E, 2.12.2006, s. 155.
(2) Úř. věst. C 286 E, 22.10.2010, s. 1.
(3) Úř. věst. C 4 E, 7.1.2011, s. 25.
(4) Přijaté texty, P7_TA(2010)0286.
(5) Úř. věst. L 140, 5.6.2009, s. 16.
(6) Úř. věst. L 194, 18.7.2001, s. 26.

Právní upozornění - Ochrana soukromí