Seznam 
 Předchozí 
 Další 
 Úplné znění 
Postup : 2010/2111(INI)
Průběh na zasedání
Stadia projednávání dokumentu : A7-0026/2011

Předložené texty :

A7-0026/2011

Rozpravy :

PV 07/03/2011 - 27
CRE 07/03/2011 - 27

Hlasování :

PV 08/03/2011 - 9.10
CRE 08/03/2011 - 9.10
Vysvětlení hlasování
Vysvětlení hlasování

Přijaté texty :

P7_TA(2011)0084

Přijaté texty
PDF 402kWORD 88k
Úterý, 8. března 2011 - Štrasburk
Nedostatek bílkovin v EU
P7_TA(2011)0084A7-0026/2011

Usnesení Evropského parlamentu ze dne 8. března 2011 o deficitu bílkovinných plodin v EU: jak vyřešit dlouhodobý problém? (2010/2111(INI))

Evropský parlament,

–  s ohledem na sdělení Komise ze dne 18. listopadu 2010 nazvané „Budoucnost SZP po roce 2020: Řešení problémů v oblasti potravin a přírodních zdrojů a územní problematiky“ (KOM (2010)0672),

–  s ohledem na sdělení Komise ze dne 16. července 2010 nazvané „Druhý plán boje proti přenosné spongiformní encefalopatii (TSE). Strategický dokument o přenosné spongiformní encefalopatii na období 2010-2015“ (KOM(2010)0384),

–  s ohledem na rozhodnutí Rady č. 93/355/EHS(1) ze dne 8. června 1993 týkající se uzavření memoranda o porozumění mezi Evropským hospodářským společenstvím a Spojenými státy americkými o olejninách v rámci GATT, kterým byla přijata dohoda z Blair House stanovující horní limit pro produkci olejnin a bílkovinných plodin v Evropské unii a příslušná cla na tyto plodiny,

–  s ohledem na zprávu z listopadu 2009, kterou Komisi předložila společnost LMC International, nazvanou „Hodnocení opatření uplatňovaných v rámci společné zemědělské politiky na odvětví bílkovinných plodin“(2),

–  s ohledem na nařízení Rady (EHS) č. 1431/82(3) a (ES) č. 1251/1999(4), kterými se stanoví zvláštní opatření v odvětví bílkovinných plodin a zavádí maximální zaručená plocha, nařízení Rady (ES) č. 1782/2003(5) a články 76 až 78 nařízení Rady (ES) č. 73/2009(6), kterými se postupně ruší zvláštní podpora bílkovinných plodin a s ohledem na nařízení Komise (ES) č. 1121/2009(7), kterým se stanoví podrobná pravidla týkající se prémie na bílkovinné plodiny,

–  s ohledem na nařízení (ES) č. 767/2009(8) o uvádění na trh a používání krmiv,

–  s ohledem na článek 68 nařízení Rady (ES) č. 73/2009, který umožňuje členským státům poskytnout podporu na bílkovinné plodiny na jejich území a který využívá zejména Francie, Španělsko, Polsko a Finsko,

–  s ohledem na studii generálního ředitelství Evropské komise pro zemědělství a rozvoj venkova z roku 2007 nazvanou 'Hospodářský dopad neschválených geneticky modifikovaných organismů na dovoz krmiv do EU a živočišnou výrobu„,

–  s ohledem na doporučení týkající se úlohy výzkumu a místních znalostí, včetně úlohy bílkovinných luštěnin, uvedená ve zprávě o celosvětovém zásobování potravinami 'Mezinárodního panelu pro hodnocení zemědělských technologií a vědy pro rozvoj„ (IAASTD), který uspořádaly Rozvojový program Organizace spojených národů, Organizace pro zemědělství a výživu (FAO) a Světová banka,

–  s odkazem na studie zadané parlamentním Výborem pro zemědělství a rozvoj venkova a představené během pracovního semináře, který se konal dne 11. října 2010,

–  s odkazem na své usnesení ze dne 12. března 2008 o udržitelném zemědělství a bioplynu: potřeba přezkumu právních předpisů EU(9),

–  s ohledem na článek 48 jednacího řádu,

–  s ohledem na zprávu Výboru pro zemědělství a rozvoj venkova a na stanoviska Výboru pro životní prostředí, veřejné zdraví a bezpečnost potravin (A7-0026/2011),

Základní informace k deficitu bílkovin: zajištění, poptávka a mezinárodní obchod

A.  vzhledem k tomu, že celková produkce bílkovinných plodin v EU zaujímá pouze 3 % orné půdy v Unii a poskytuje pouze 30 % bílkovinných plodin spotřebovaných v EU jako krmivo, přičemž v posledních deseti letech se projevuje tendence k prohlubování tohoto deficitu,

B.  vzhledem k tomu, že v některých členských státech leží značné množství půdy rok co rok ladem a její zemědělský potenciál přichází nazmar,

C.  vzhledem k tomu, že historicky se deficit ve výrobě bílkovinných plodin v EU datuje jednak od dřívějších mezinárodních obchodních dohod, zejména se Spojenými státy, podle nichž EU mohla chránit vlastní produkci obilovin, ale výměnou souhlasila s bezcelními dovozy bílkovinných plodin a olejnin do EU (Všeobecná dohoda o clech a obchodu (GATT) a dohoda z Blair House z roku 1992); vzhledem k tomu, že to na druhou stranu souviselo s význačným pokrokem v účinnosti produkce bílkovinných plodin a s využíváním nových technologií mimo EU, což vedlo ke snížení konkurenceschopnosti zemědělců v EU, jež považují produkci bílkovinných plodin za ekonomicky neatraktivní,

D.  vzhledem k tomu, že 70 % (42 milionů tun v r. 2009) surovin bohatých na rostlinné bílkoviny, které se spotřebují, zejména sójová mouka, je dováženo, a to hlavně z Brazílie, Argentiny a USA, a přibližně 60 % tohoto dovozu (26 milionů tun) jsou vedlejší produkty, které vznikají při výrobě rafinovaného rostlinného oleje a jako mouka (zejména sojová mouka) se používají na krmiva,

E.  vzhledem k tomu, že v důsledku nízké produkce používá evropské odvětví krmných směsí ročně pouze 2 miliony tun bílkovinných plodin, přičemž se odhaduje, že potenciálně může využívat takřka 20 milionů tun ročně,

F.  vzhledem k tomu, že tyto dovozy představují 20 milionů hektarů pěstební plochy mimo území EU, neboli více než 10 % orné půdy EU, a na příslušné produkty se nevztahují stejná regulační omezení v oblasti životního prostředí, zdraví a geneticky modifikovaných organismů jako na evropské produkty,

G.  vzhledem k tomu, že noví zákazníci jihoamerických dodavatelů, zejména Čína, kteří na výrobní podmínky a strategii dodávek, jež je poměrně neprůhledná, nekladou tak vysoké nároky jako Evropská unie, mohou ve střednědobém horizontu oslabit stabilitu trhů a ohrozit dodavatelský řetězec v EU,

H.  vzhledem k tomu, že celé odvětví živočišné výroby EU začalo být náchylné ke kolísání cen a narušení obchodu a začalo být odkázáno na dovoz dostupných a vysoce hodnotných bílkovinných plodin a že jeho konkurenceschopnost je ohrožena dalšími náklady na dovážené bílkovinné plodiny na krmiva, které vznikají na základě nedostatečných technických řešení v rámci politiky nulové tolerance vůči stopovému množství nepovolených geneticky modifikovaných organismů v rostlinách,

I.  vzhledem k tomu, že nedostatečný objem dovozu sóji a kukuřice představuje pro odvětví živočišné výroby a krmiv v EU další nákladové zatížení a ohrožuje hospodářskou životaschopnost domácí výroby masa,

J.  vzhledem k tomu, že v důsledku malého procentního podílu krmných luštěnin (vojtěška, jetel, vičenec atd.) a plodin pěstovaných pro semena (hrách, sója, vlčí bob, bob, vikev, atd.) produkovaných v EU se počet výzkumných programů v oblasti rostlinných bílkovin snížil v EU z 50 v roce 1980 na 15 v roce 2010, je zanedbávána odborná příprava a získávání praktických zkušeností v domácí výrobě bílkovinných plodin, což vede v EU k nízké úrovni inovace a nízké produkci olejnatých semen přizpůsobeným místním podmínkám,

K.  vzhledem k tomu, že EU je vysoce závislá na sójových bobech a kukuřici dovážených ze třetích zemí a každé přerušení dodávek těchto produktů z důvodu stopového množství nepovolených GMO je pro evropský krmivářský průmysl velmi nákladné,

L.  vzhledem k tomu, že výzkumná politika se ukáže jako úspěšná pouze v případě, že přijme středně až dlouhodobé cíle, což není v současné době případ bílkovinných plodin,

M.  vzhledem k tomu, že by mohlo dojít k postupnému mizení vědomostí zemědělců o udržitelných postupech, které propojují rostlinnou a živočišnou výrobu prostřednictvím vyváženého střídání plodin a přiměřeného využívání pastvin, a vzhledem k tomu, že kvalita domácích bílkovinných plodin kromě toho nezaručuje takovou jakost krmných směsí, jaká je potřebná v různých sektorech živočišné výroby,

N.  vzhledem k tomu, že aby se bílkovinné plodiny staly udržitelnou součástí skladby plodin, je třeba v krátké době zvýšit příjmy z těchto plodin, zejména prostřednictvím specifické podpory v rámci SZP,

Základní tvrzení o výhodách spojených se snížením deficitu bílkovinných plodin

O.  vzhledem k tomu, že vyrovnání nabídky a poptávky obilovin, bílkovinných plodin a olejnin v EU může přinést zemědělcům, potravinářskému průmyslu a odvětví krmných směsí řadu hospodářských výhod a také zlepšit řadu zdravých, vysoce kvalitních potravin pro spotřebitele, pokud se bude politický rámec nadcházející reformy SZP plně zabývat novými problémy zdůrazněnými ve sdělení Komise,

P.  vzhledem k tomu, že by všechny prostředky, které poskytují různá podpůrná opatření, měly být využity k podpoře lidské spotřeby obilovin, bílkovinných plodin a olejnin, a ta by měla být dále střežena prostřednictvím známky kvality zemědělských produktů ochraňující geograficky specifické a tradiční produkty, čímž by přispěla k zachování místních a regionálních potravin vyráběných z těchto komodit,

Q.  vzhledem k tomu, že v kontextu změny klimatu vlivem produkce bílkovinných plodin je možné přispět ke snížení emisí skleníkových plynů, a to prostřednictvím asimilace a vázání dusíku v půdě (až 100 kg N/ha měsíčně) a následného snížení používání syntetických dusíkatých hnojiv, která obsahují oxid dusný, jehož potenciální negativní vliv na klima je 310krát vyšší než u oxidu uhličitého,

R.  vzhledem k tomu, že program EU „GL-pro“ prokázal, že zavedení bílkovinných plodin jednou za čtyři roky do střídání plodin vede k významnému snížení emisí CO2 o přibližně 10 až 15 % a snížené produkci ozonu,

S.  vzhledem k tomu, že z hlediska úrodnosti půdy přispívá vyšší procentní podíl bílkovinných plodin pěstovaných na orné půdě v rámci systémů rozšířeného střídání plodin a střídavého osívání polí k vyváženějšímu ukládání živin, nižší acidifikaci půdy, zvýšené odolnosti vůči chorobám a lepší struktuře půdy (včetně zvýšení energetické účinnosti úpravy půdy), nižší spotřebě herbicidů a větší biologické rozmanitosti napomáhající opylování,

T.  vzhledem k tomu, že počet střídaných plodin má vliv na snížení pravděpodobnosti výskytu chorob a rozmnožování plevele a následně na potřebu prostředků na ochranu rostlin a že vyšší podíl bílkovinných plodin při střídání plodin může přispět ke snížení spotřeby energie o 10 %,

U.  vzhledem k tomu, že z hlediska vodního hospodářství může zejména využití luštěnin při výrobě krmiv, jako je např. stálé využívání jetelotravních směsí nebo směsí obilovin a bílkovinných plodin, a stálé využití půdy, zásadně snížit odplavování živin, hlavně nitrátů a fosfátů, do podzemních vod,

V.  vzhledem k tomu, že z hlediska biologické rozmanitosti v zemědělství rozšířené využití bílkovinných plodin, které jsou přizpůsobeny evropským klimatickým podmínkám, jako jsou fazole, sója, hrách, čočka, vlčí bob, cizrna, tolice vojtěška, jetel, rod Phacelia, Lotus corniculatus a vičenec ligrus, zásadním způsobem stabilizuje a rozšíří rozmanitost v rámci výrobního systému,

W.  vzhledem k tomu, že z hlediska produkce bílkovin a zajišťování potravin ve světě je potřeba dosáhnout lepší rovnováhy mezi produkcí rostlinných a živočišných bílkovin, zejména pokud jde o množství energie, vody a externích vstupů, které jsou v současnosti používány při intenzivní výrobě živočišných bílkovin v porovnání s produkcí bílkovinných plodin pro lidskou spotřebu, přičemž je třeba mít vždy na zřeteli především světovou potravinovou rovnováhu,

X.  vzhledem k tomu, že na deficit bílkovinných plodin v EU má dopad několik politických opatření EU, a vzhledem k tomu, že Komise musí rovněž analyzovat problémy spojené s produkcí geneticky modifikovaných organismů na území EU i mimo něj, vývoj biopaliv a přehodnocení úplného zákazu živočišných bílkovin v krmivech,

Y.  vzhledem k tomu, že vedle využívání původních plodin může být kvalita nedovážených krmných směsí zlepšena také použitím vedlejších produktů olejnin, jako jsou sója, slunečnice a řepkové semeno,

Z.  vzhledem k tomu, že používání krmných luštěnin nebo plodin pěstovaných pro semena místo dovážených bílkovin – zejména sójové pokrutiny – může výrazně změnit metody chovu a podílet se tak na zlepšování kvality zemědělských produktů (od standardních produktů k certifikovaným produktům s pozměněnými vlastnostmi) a na zvýšení příjmu producentů,

AA.  vzhledem k tomu, že zákaz používat v krmivech živočišné bílkoviny byl zaveden v důsledků krize BSE s cílem zabránit jakékoli nákaze původci TSE; vzhledem k tomu, že tento zákaz by měl být zrušen pouze na základě vědeckých faktů a dostatečných preventivních a kontrolních opatření; vzhledem k tomu, že na základě těchto podmínek by se tato opatření měla vztahovat také na zpracované živočišné bílkoviny z jatečních odpadů používané na výrobu krmiva pro monogastrická zvířata (prasata a drůbež), jestliže složky pocházejí z masa, které bylo schváleno k lidské spotřebě, a jestliže se plně uplatňuje a kontroluje zákaz vnitrodruhové recyklace a nuceného kanibalismu,

Základní zjištěné skutečnosti jako odpověď na sdělení Komise: připravit půdu pro doporučení a požadavky

AB.  vzhledem k tomu, že ve sdělení Komise ze dne 17. listopadu 2010 je naléhavě zdůrazněna nezbytnost rozvíjet produkci bílkovinných plodin v rámci výrazněji integrovaného systému střídání plodin,

AC.  vzhledem k tomu, že různé studie FAO, Komise a příslušných orgánů členských států poukázaly na to, že zlepšené využití bílkovinných plodin v zemědělství EU má potenciál zvýšit spolehlivost nabídky krmiv, budou-li využita agroenvironmentální opatření,

AD.  vzhledem k tomu, že pěstování bílkovinných plodin znamená pro zemědělce v mnoha oblastech výhodu: při výrobě krmiv pro užitková zvířata s využitím smíšených kultur, jako jsou obiloviny a fazole, při produkci bílkovin k lidské spotřebě a u všech forem udržitelného zemědělství,

AE.  vzhledem k tomu, že za současné situace mohou členské státy v rámci agroenvironmentálních programů a opatření „článku 68“ poskytovat zvláštní podporu na produkci bílkovinných plodin s cílem zvýšit kvalitu výrobních systémů a výživy,

AF.  vzhledem k tomu, že vedle pěstování obilovin a kukuřice pro výrobu krmiv a energie může mít pro životní prostředí a pro zemědělství značné ekologické a agronomické výhody využití rozšířeného systému střídání plodin, smíšeného pěstování v zemědělských podnicích a jetelotravních směsí, což je třeba podporovat, protože pěstování luštěnin v rámci systému střídání plodin může zabránit chorobám a přispět k regeneraci půdy a může mít také kladný vliv na opylovače a na ochranu klimatu,

AG.  vzhledem k tomu, že vyšší výnosy obilovin ve střední Evropě uvolní zemědělskou půdu po celé Evropě a umožní přemístění pěstování plodin, a zejména bílkovinných plodin, v rámci Evropy,

AH.  vzhledem k tomu, že současný nárůst nestálosti cen za zemědělské komodity vyvolal značné znepokojení ohledně konkurenceschopnosti evropského odvětví živočišné výroby a jeho vysoké závislosti na dovozu bílkovinných plodin; vzhledem k tomu, že EU potřebuje skutečný plán strategického rozvoje pro rostlinné bílkoviny a jejich konkrétní úlohu, která by odpovídala novým úkolům SZP (změna klimatu, lepší správa přírodních zdrojů); vzhledem k tomu, že snížení deficitu bílkovin vyžaduje také velké úsilí v oblasti zlepšení výzkumu a šlechtění a také opatření, která podpoří odpovídající infrastrukturu pro produkci, skladování a zpracování bílkovinných plodin; vzhledem k tomu, že vedlejší produkty při produkci olejnin a agropaliv by mohla sloužit jako krmiva, neboť se dodržují přísná pravidla s cílem zajistit, aby se plně uplatňovala zásada předběžné opatrnosti, a že zde nejsou rizika pro zdraví zvířat a lidí,

AI.  vzhledem k tomu, že problematiku nulové tolerance k dovozům krmiv je ještě třeba prodiskutovat, a vzhledem k tomu, že je třeba nalézt přístupy vedoucí k praktickým řešením,

AJ.  vzhledem k tomu, že výroba zemědělských a průmyslových produktů je v mnoha ohledech propojená a některé vedlejší produkty výroby biopaliv jsou vhodné jako krmiva,

1.  vyzývá Komisi, aby ze střednědobého a dlouhodobého hlediska přezkoumala svou politiku v oblasti bílkovin a zajistila, aby její legislativní návrhy pro reformu SZP zahrnuly odpovídající a spolehlivé nové nástroje a opatření, které podpoří zemědělce ve zlepšování cyklického pěstování plodin s cílem udržitelného snížení současného deficitu bílkovin a nestálosti cen;

2.  vyzývá Komisi, aby urychleně předložila Parlamentu a Radě zprávu o možnostech zvýšení domácí produkce bílkovinných plodin v EU prostřednictvím nových politických nástrojů (také s přihlédnutím k využívání olejnatých semen a jejich vedlejších produktů a k potenciálnímu prostoru pro nahrazení dovozů), o možných dopadech na příjmy zemědělců, o příspěvku ke zmírnění změny klimatu, důsledcích pro biologickou rozmanitost a úrodnost půdy a o potenciálu pro snížení nezbytného vnějšího přísunu minerálních hnojiv a pesticidů;

3.  vyzývá Komisi, aby podala zprávu o dopadech pravidla nulové tolerance přítomnosti geneticky modifikovaných organismů, které nejsou v Evropě povoleny, v dovezených krmivech, zejména s ohledem na možnost zavedení limitů a jejich praktické použití;

4.  vyzývá Komisi, aby zachovala společnou organizaci trhu se sušenými krmivy do roku 2013 s cílem zajistit další existenci tohoto klíčového odvětví, které je životně důležité při produkci bílkovinných krmiv pro odvětví živočišné výroby;

5.  vyzývá Komisi, aby podporovala výzkum v oblasti šlechtění a dodávky semen bílkovinných plodin do EU, včetně jejich přínosu pro kontrolu chorob, a aby předložila návrhy pro výzkum a vývoj, pokud jde o způsoby zlepšení poradenských služeb a v rámci okruhu rozvoje venkova služeb týkajících se odborné přípravy zemědělců v oblasti využívání střídání plodin, smíšeného pěstování a technických zařízení pro produkci krmiv přímo v zemědělských podnicích;

6.  vyzývá Komisi, aby v rámci podpory zemědělského rozvoje navrhla opatření pro zvýšení podílů zvířat s cenným biologickým materiálem a s vysokým výrobním potenciálem i rozšíření vzorových metod s ohledem na zavádění optimálních postupů krmení s cílem zajistit co nejefektivnější využití bílkovinných plodin, které se pěstují jako krmivo pro zvířata;

7.  vyzývá Komisi, aby navrhla rámec opatření pro rozvoj venkova, kterými by se zavedla zdokonalená, decentralizovaná střediska pro výrobu krmiv, a to na základě místních a regionálních odrůd plodin, skladování těchto odrůd a výběru a vývoje semen;

8.  vyzývá Komisi, aby provedla posouzení dopadů současných dovozních cel a obchodních dohod na různé olejniny a bílkovinné plodiny a aby předložila Parlamentu a Radě podrobnou právní studii ohledně současného rozsahu dohod z Blair House týkajících se produkce bílkovinných plodin v Evropě;

9.  vyzývá Komisi, aby zajistila nenarušené zásobování trhu EU sójou, neboť nabízí technické řešení ve vztahu ke stopovému množství geneticky modifikovaných organismů v bílkovinných plodinách pro potraviny a krmiva, které se do EU dovážejí; připomíná, že problémy s dovozem sóji způsobují odvětví živočišné výroby a krmiv v EU další náklady a ohrožují ekonomické přežití domácí výroby masa;

10.  vyzývá Komisi, aby ve spolupráci s členskými státy zvážila možnost zahrnout do svých legislativních návrhů o reformě SZP i nad jejich rámec podporu střídání bílkovinných plodin jako preventivní opatření proti chorobám plodin a příspěvek ke zlepšení zemědělských postupů a řešení nových úkolů, jako je bezpečnost potravin, změna klimatu, správa zdrojů atd.;

11.  vyzývá Komisi, aby přijala vhodná opatření, která vytvoří tržní podmínky, jež podporují místní výrobu místo dovážených výrobků a splňují požadavky odvětví výroby krmiv, včetně zavedení modelů pro krátké dodavatelské řetězce bez geneticky modifikovaných organismů a certifikovanou výrobu; uznává, že místní zemědělská výroba v blízkosti odběratelů má pro životní prostředí větší přínos;

12.  vyzývá Komisi, aby Parlamentu a Radě předložila legislativní návrh s povolením využívat zpracované živočišné bílkoviny z jatečních odpadů na výrobu krmiva pro monogastrická zvířata (prasata a drůbež), jestliže složky pocházejí z masa, které bylo schváleno k lidské spotřebě, a jestliže se plně uplatňuje a kontroluje zákaz vnitrodruhové recyklace a nuceného kanibalismu,

13.  vyzývá Komisi, aby zavedla konkrétní rámcový program pro decentralizovaný výzkum zemědělství a rozvoje venkova a aby zlepšila evropskou a mezinárodní spolupráci a programy odborné přípravy v zemědělských podnicích týkající se zlepšení šlechtění bílkovinných plodin přizpůsobených místním podmínkám, aby se tato oblast stala v jednotlivých členských státech inovativním odvětvím;

14.  vyzývá Komisi, aby s ohledem na dovoz geneticky modifikovaných bílkovinných plodin navrhla jednotný celkový politický přístup k uplatňování agroenvironmentálních pravidel pro potraviny prodávané v rámci Unie;

15.  vyzývá Evropskou komisi, aby vytvořila mechanismus ke sledování původu bílkovinných plodin dovážených do Evropské unie, který by zejména odhalil, zda v zemi původu byly uplatněny udržitelné zemědělské postupy, včetně změny využití půdy, udržitelnost využívání vodních zdrojů a používání zemědělských technologií; zdůrazňuje, že k tomuto účelu jsou nutné pravidelné kontroly na místě;

16.  vyzývá Komisi, aby zvážila, že do svých legislativních návrhů reformy SZP zahrne ustanovení na podporu zemědělců, kteří pěstují bílkovinné plodiny v rámci systémů střídání plodin, což přispívá ke snižování skleníkových plynů i deficitu bílkovinných plodin v EU a zlepšuje kontrolu chorob a úrodnost půdy;

17.  vyzývá Komisi, aby navrhla opatření založená na pobídkách na podporu opětovného využívání půdy, která leží ladem, což by mohlo významně přispět ke snížení deficitu bílkovinných plodin v EU;

o
o   o

18.  pověřuje svého předsedu, aby předal toto usnesení Radě a Komisi.

(1) Úř. věst. L 147, 18.6.1993, s. 25.
(2) http://ec.europa.eu/agriculture/eval/reports/protein_crops/index_en.htm
(3) Úř. věst. L 162, 12.6.1982, s. 28.
(4) Úř. věst. L 160, 26.6.1999, s. 1.
(5) Úř. věst. L 270, 21.10.2003, s. 1.
(6) Úř. věst. L 30, 31.1.2009, s. 16.
(7) Úř. věst. L 316, 2.12.2009, s. 27.
(8) Úř. věst. L 229, 1.9.2009, s. 1.
(9) Úř. věst. C 66 E, 20.3.2009, s. 29.

Právní upozornění - Ochrana soukromí