Показалец 
 Назад 
 Напред 
 Пълен текст 
Процедура : 2010/2997(RSP)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документа : B7-0157/2011

Внесени текстове :

B7-0157/2011

Разисквания :

PV 08/03/2011 - 15
CRE 08/03/2011 - 15

Гласувания :

PV 09/03/2011 - 10.2
Обяснение на вота
Обяснение на вота

Приети текстове :

P7_TA(2011)0091

Приети текстове
PDF 294kWORD 86k
Сряда, 9 март 2011 г. - Страсбург
Процесът на европейска интеграция на Черна гора
P7_TA(2011)0091B7-0157/2011

Резолюция на Европейския парламент от 9 март 2011 г. относно процеса на европейска интеграция на Черна гора

Европейският парламент,

–  като взе предвид решението на Европейския съвет от 17 декември 2010 г. за предоставяне на Черна гора на статут на страна кандидатка за членство в Европейския съюз,

–  като взе предвид съобщението на Комисията до Европейския парламент и до Съвета относно становището на Комисията относно кандидатурата на Черна гора за членство в Европейския съюз (COM(2010)0670),

–  като взе предвид съобщението на Комисията до Европейския парламент и до Съвета относно стратегията за разширяване на ЕС и основните предизвикателства за периода 2010-2011 г. (COM(2010)0660),

–  като взе предвид Споразумението за стабилизиране и асоцииране между Европейските общности и техните държави-членки от една страна и Република Черна гора от друга страна, подписано на 29 март 2010 г.(1),

–  като взе предвид споразумението за реадмисия между ЕС и Черна гора от 8 ноември 2007 г.(2) и Регламент (ЕО) № 1244/2009 на Съвета от 30 ноември 2009 г., приет на 1 декември 2009 г., за изменение на Регламент (ЕО) № 539/2001 за определяне на третите страни, чиито граждани трябва да притежават виза, когато преминават външните граници на държавите-членки, както и тези, чиито граждани са освободени от това изискване(3),

–  като взе предвид препоръките, отправени на 27-28 септември 2010 г. от парламентарния комитет по стабилизиране и асоцииране ЕС-Черна гора,

–  като взе предвид член 110, параграф 2 от своя правилник,

A.  като има предвид, че на Европейския съвет, проведен в Солун, на 19 и 20 юни 2003 г. отново се потвърди, че бъдещето на Западните Балкани е в Европейския съюз; като има предвид, че това изявление е подновено на Европейския съвет в Брюксел, на 15 и 16 юни 2006 г. и на следващите срещи на високо равнище,

1.  Приветства общия консенсус и първостепенното значение, придадено на европейската интеграция от страна на правителството и опозиционните партии в Черна гора, което доведе до постигането на добър напредък в процеса на реформиране, започнал от момента на независимостта на страната; приветства новото политическо ръководство в Подгорица и насърчава новото правителство да продължи процеса на европейска интеграция на Черна гора и да ускори реформите, водещи до изпълнение на критериите от Копенхаген;

2.  Приветства решението на Европейския съвет от 17 декември 2010 г. за предоставяне на Черна гора на статут на страна кандидатка за членство в Европейския съюз; независимо от това изразява съжаление за отделянето на статута на страна кандидатка от правото за откриване на преговори и изтъква, че решението за тяхното започване не следва да бъде неоснователно или прекомерно дълго отлагано; очаква преговорите да започнат най-късно след публикуването на доклада на Комисията относно напредъка през 2011 г., при условие че Черна гора постигне добър напредък по отношение на критериите, определени от Комисията;

3.  Приветства решението на Съвета за предоставяне на гражданите на Черна гора на възможност за безвизово пътуване (пълно либерализиране на визовия режим) в шенгенското пространство на ЕС, считано от 19 декември 2009 г.; изтъква значението на подобна стъпка за развитието на междуличностните контакти, по-специално в сферата на образованието, изследователската дейност, туризма, деловите контакти и международното сътрудничеството между профсъюзите; призовава държавите-членки, които са извън шенгенското пространство, да разгледат въпроса за приемането на подобен либерализиран визов режим за гражданите на Черна гора, особено като се има предвид гладкото прилагане на либерализирания визов режим с държавите-членки на ЕС, които са в Шенген;

4.  Приветства факта, че процеса на установяването на правна и конституционна рамка на страната е почти финализиран; независимо от това обръща внимание на факта, че крайният срок за хармонизиране на съществуващата правна система с новата конституция беше удължен за четвърти път и призовава органите да приемат в най-кратки срокове останалата част от законодателството, по-специално измененията към правната рамка относно изборите; призовава всички политически партии да постигнат консенсус по проектозакона без по-нататъшно забавяне и в съответствие с препоръките на ОССЕ-СДИЧП и Венецианската комисия, и да подобрят механизма за извършване на проверка на жалбите, свързани с изборите, внесени пред изборната комисия или пред съдилищата; призовава черногорския парламент незабавно и значително да засили капацитета си във връзка със задачата да оценява дали законодателните предложения на правителството са в съответствие с достиженията на общностното право и настоятелно призовава Комисията да осигури необходимата техническа помощ за това в рамките на Инструмента за предприсъединителна помощ; настоятелно призовава правителството да направи законотворческия процес по-прозрачен и достъпен за обществеността;

5.  Отбелязва със задоволство, че помощта по ИПП функционира добре в Черна гора; насърчава както черногорското правителство, така и Комисията да опростят административната процедура за финансиране по ИПП с цел тя да стане по-достъпна за по-малките и нецентрализирани граждански организации, профсъюзи и други бенефициери;

6.  Припомня изключително голямото значение на принципите на правовата държава за развитието на страната и за доверието на гражданите в държавните институции; за тази цел приветства по-голямата активност, проявена от правителството и парламента, за подготовката и приемането на необходимото законодателство; независимо от това изтъква значението на участието на обществеността в разработването на ново законодателство и неговото ефективно прилагане, за да бъде напредъкът видим за гражданите;

7.  Приветства инициативата на черногорския парламент да превърне длъжността председател на Държавната избирателна комисия в професионална длъжност, но призовава за професионализиране на останалите членове на този орган и за повишаване на капацитета му, за да се гарантира прозрачно, демократично и ефективно администриране на избирателните процеси;

8.  Отбелязва постигнатия добър напредък в посока приемане на важно законодателство в областта на борбата срещу корупцията и приветства приемането на нова стратегия и план за действие, както и създаването на национална комисия за изпълнението им; подчертава обаче, че в много области все още съществува корупция, особено в строителството, приватизацията и сектора на обществените поръчки, и че тя представлява сериозен проблем; освен това отбелязва, че постиженията при разследването, съдебното преследване и присъдите при дела, свързани с корупция остават незадоволителни; изтъква значението на установяването на ясно формулирана и изчерпателна рамка за борба срещу корупцията, в това число по-добро прилагане на закона за свобода на достъпа до информация и координация между правоприлагащите органи, както и на единен орган за мониторинг и изпълнение на задълженията на правителствените органи и за проверка на оплаквания, постъпили от гражданите (Омбудсман); обръща внимание на необходимостта от ефективно прилагане на приетото законодателство в тази област, за да се предоставят на правоприлагащите органи нови средства за борба с корупцията; настоятелно призовава за промяна на законодателната рамка за финансирането на политическите партии и избирателните кампании, за да се осигури независим контрол и прозрачност на механизмите за финансиране;

9.  Призовава за предприемането на енергични мерки за премахването на случаите на конфликт на интереси в държавната администрация чрез засилване на комисията за конфликти на интереси и предоставянето й на правомощия да проверява декларациите за имуществото на заетите в публичната администрация и да налага санкции при нередности; също така призовава за изменение на закона за предотвратяване на конфликт на интереси при упражняването на длъжност в държавната администрация, който позволява на членове на парламента и на други избрани представители да поемат длъжности като членове на ръководни или надзорни органи; в някои случаи пълната прозрачност и обявяването на интересите от страна на избраните представители може да разреши този конфликт;

10.  Изтъква, че законът за свободата на информацията се прилага трудно, особено когато става дума за предоставяне на документи, които биха могли да разкрият корупция в областта на приватизацията и обществените поръчки; настоятелно призовава правителството да улесни достъпа до съответните данни; настоятелно призовава държавните органи да се въздържат от оказване на натиск върху неправителствените организации и представителите на гражданското общество като цяло, които разследват случаи на корупция и организирана престъпност и изпълняват ролята на „пазител“;

11.  Отбелязва постигнатия напредък в реформирането на съдебната система, както става видно от приемането на съществени изменения по отношение на наказателните производства и други съществени елементи от законодателството, увеличаване на наличните човешки ресурси и намаляване на броя на изостаналите дела по съдилищата; независимо от това изтъква необходимостта от гарантиране на отчетност и ефективност на съдебната система и на прокуратурата, както и тяхната независимост по отношение на политическо вмешателство; подчертава необходимостта от гарантиране на надлежното прилагане на етичния кодекс; настоятелно призовава за промени в системата за назначаване на съдии и прокурори, както и за преустановяване на практиката на номиниране на прокурори и членове на съдебни или прокурорски съвети единствено от парламента, с обикновено мнозинство, и от правителството; освен това изразява загриженост във връзка с възможността председателите на Върховния съд и Върховната прокуратура да натрупат прекомерни правомощия; призовава за приемането на закон за регулиране достъпа до безплатна правна помощ; призовава към унифициране на юриспруденцията с цел гарантиране на предвидима съдебна система и обществено доверие; подчертава важността на засилването на международното сътрудничество, особено със съседни страни;

12.  Призовава Черна гора да подобри още общите критерии за обучение на магистрати, които да се прилагат от Центъра за обучение на магистрати, и да отпусне необходимите финансови ресурси за изпълнението на тази цел;

13.  Призовава Комисията в следващия си доклад относно напредъка да включи оценка за въздействието и резултатите от отпускането на финансови средства от ЕС за реформата на съдебната система и за борбата срещу корупцията;

14.  Изтъква факта, че организираната престъпност и най-вече прането на пари и контрабандната дейност продължават да представляват проблем, независимо от правната рамка и нейното прилагане; призовава органите да предприемат мерки за увеличаване на капацитета за правоприлагане, по-специално проактивния капацитет за провеждане на разследвания, и да подобрят съгласуваността между различните органи и агенции, както и сътрудничеството със съответните международни органи и органи на съседни страни, за да се постигнат стабилни резултати в борбата срещу организираната престъпност; приветства приемането на наказателно-процесуалния кодекс и призовава за неговото бързо и правилно прилагане;

15.  Приветства подобренията в работата на парламента, но препоръчва по-нататъшни усилия, за да се осигури високо качество на приеманите законодателни актове и тяхното съответствие с достиженията на общностното право; призовава за предоставяне на повече вътрешни бюджетни средства и човешки ресурси, както и за по-голяма подкрепа от страна на ЕС за черногорския парламент, като например чрез побратимяване с парламентите на държави-членки или с Европейския парламент, за да се повиши капацитетът на депутатите и секретариата на парламента при осъществяването на наблюдение и контрол на правителството, както се заявява в становището на Комисията;

16.  Призовава за по-нататъшни реформи на публичната администрация, която продължава да разполага с недостатъчни ресурси и да е прекомерно политизирана, и в частност за преглед на закона за държавните служители и наетите от държавата лица по трудово правоотношение, за да се създаде всеобхватна и основаваща се на професионални качества система за назначаване, включително прозрачни правила за наемане и за определяне на процедурите за повишения; в същата степен подчертава необходимостта от укрепване на човешките ресурси на равнище местна администрация и от осигуряване на достатъчно финансиране за нейната работа, за да се гарантира нейната ефективност и прозрачност, което е особено важно с оглед на продължаващия процес на децентрализация; обръща внимание на необходимостта да се спазват правно обвързващи решения на органа за управление на човешките ресурси; подчертава необходимостта от подобряване на правната и институционалната рамка за засилване на отчетността и зачитане на върховенството на закона в публичната администрация, особено в области като данъчната администрация, обществените поръчки, градоустройството и лицензирането в местната администрация и митниците; приветства откриването на Регионално училище по публична администрация в Даниловград;

17.  Приветства приемането на общия закон за забрана на дискриминацията в сферата на заетостта и при предоставянето на публични услуги, който забранява дискриминацията на каквото и да е основание, различно от постигнати резултати, като важна стъпка при установяването на правна рамка, благоприятстваща борбата срещу дискриминацията; отбелязва обаче евентуалните оставащи недостатъци в закона и призовава за тяхното коригиране; подчертава, че за уязвимите групи като ромите, ашкали, египтяни и лица с увреждания се твърди, че продължават да са подложени на дискриминация и че е широко разпространена дискриминацията на основание сексуална ориентация и полова принадлежност, в това число от страна на държавните органи; настоятелно призовава органите на управление на Черна гора да засилят механизмите за прилагане с цел предотвратяване, мониторинг, налагане на санкции и наказателно преследване на случаи на дискриминация; изразява загриженост относно това, че трудовите права на лицата с увреждания не се зачитат изцяло, и във връзка с това приветства меморандума, разглеждащ положението за лицата с увреждания на трудовия пазар, подписан от Конфедерацията на профсъюзите в Черна гора и от НПО;

18.  Изразява загриженост относно това, че жените продължават да бъдат недостатъчно представени в процесите на вземане на решения и на ръководни длъжности както в публичната администрация, като например парламента, министерствата, висши длъжности в правителството, така и в управлението на публични дружества; призовава да се вземат мерки за бързо включване на политиката за равенство между половете чрез прилагане на плана за действие и да се въведе принципът на равно заплащане;

19.  Приветства приемането на Закона за защита от домашно насилие и призовава правителството да го приложи в кратки срокове, както и да отпусне финансова помощ на организациите, които предоставят услуги на жертвите; призовава органите да лансират кампания за повишаване на осведомеността, за да информират жените за техните права, и да насърчават политика на нулева толерантност по отношение на домашното насилие;

20.  Настоятелно призовава органите на управление на Черна гора да гарантират, че съответните правни разпоредби, в това число Закона за правата и свободите на малцинствата, са цялостно приложени; напомня, че всички малцинствени групи трябва да бъдат защитавани чрез стриктното прилагане на закона за борба срещу дискриминацията; насърчава Черна гора да положи по-нататъшни усилия за повишаване осведомеността по отношение на всички видове дискриминация; насърчава органите на управление на Черна гора да продължат напълно да подкрепят прилагането на неговия план за действие за разрешаване проблема със статута на разселените лица;

21.  Приветства като цяло добрите междуетнически отношения и общо доброто ниво на защита на правата на малцинствата в страната и отново заявява,че това е една положителна основа, на която да се гради мирният процес в регион, който някога се характеризираше с междуетническо насилие и масово разселване на населението, но призовава за по-нататъшни консултации на становищата на малцинствените групи от страна на органите и в рамките на административните структури, с цел да се способства за помирение в региона; с оглед на това, обръща внимание на необходимостта да се изяснят конституционните разпоредби за правилното представителство на малцинствата и приветства стъпките, предприети за изготвянето на точни статистически данни в тази област; призовава законът за гражданството и законът за чуждестранните граждани да бъдат приведени в съответствие с европейските стандарти; насърчава както политическите, така и религиозните лидери от двете страни на границата между Сърбия и Черна гора да допринесат за положителен междуетнически и междурелигиозен климат чрез намиране на компромисни решения по спорни въпроси, включително религиозни обекти, за които се водят спорове;

22.  Отбелязва, че ромската, египетската и ашкали общността продължават да се сблъскват с проблеми, свързани с чести случаи на дискриминация; призовава органите да подобрят техните условия на живот, достъп до услуги в областта на социалната сигурност, здравеопазването, образованието и заетостта, както и да им предоставят документи за самоличност, което представлява предварително условие за достъп до всички публични услуги; подчертава неотложната необходимост от подобряване на условията на живот в лагера „Коник“ и от приемането и прилагането на устойчива стратегия за подобряване на условията в лагера и евентуалното му закриване;

23.  Отново заявява колко са важни за демокрацията активните и независими организации на гражданското общество; приветства подобреното сътрудничество на правителството с НПО, особено в борбата срещу корупцията; призовава за допълнително укрепване на тези отношения и за по-широки консултации с НПО при разработването на политики, включително формулирането на политики и законодателство, както и при упражняването на контрол над дейностите на органите; подчертава решаващата роля на приноса на действащите лица от гражданското общество за насърчаване на регионалното сътрудничество в социален и политически аспект; приветства работата на Националния съвет за европейска интеграция, в който участват представители на гражданското общество, правителството, съдебната система и опозицията, но призовава за засилване на ролята му за напредъка на интеграцията в ЕС;

24.  Насърчава правителството на Черна гора да работи в тясно сътрудничество и при редовно провеждане на диалог с НПО, профсъюзите и другите организации на гражданското общество; във връзка с това приветства учредяването на Съвета за сътрудничество между правителството на Черна гора и НПО; подчертава колко е важно укрепването на институционалната рамка за сътрудничество между правителството, НПО, профсъюзите и другите организации на гражданското общество;

25.  Приветства напредъка, отбелязан при прилагането на Болонския процес за реформи, и призовава за полагане на допълнителни усилия за подобряване на качеството както на общото, така и на професионалното образование, така че младите хора да усвоят необходимите умения, за да се конкурират успешно на пазара на труда; настоятелно призовава за по-ефективно прилагане на Стратегията за приобщаващо образование, което интегрира децата от уязвимите групи;

26.  Отбелязва предприетите мерки от страна на правителството на Черна гора за гарантиране на свобода на изразяването в медиите чрез приемането на Закона за електронните медии и измененията и измененията към Наказателния кодекс, но също така призовава за допълнителни стъпки за гарантиране на независимостта и професионализма на медиите, включително повишаване на капацитета и независимостта на общественото радио и телевизия; призовава органите на управление на Черна гора да дават израз на своя ангажимент, за да се гарантира, че медийният сектор функционира, без върху него да бъде упражняван политически натиск и при гарантиране независимостта на регулаторните органи; обръща внимание на непропорционално високите глоби за дискредитиране, които продължават да спъват свободата и независимостта на работата на журналистите, и призовава законодателството и практиката по отношение на дискредитирането да бъдат приведени изцяло в съответствие със съдебната практика на Европейския съд по правата на човека; подчертава, че докладваните случаи на отправяне на заплахи и физическо насилие спрямо журналисти, както и спрямо активисти на гражданското общество трябва да бъдат надлежно разследвани и ако е необходимо извършителите им да бъдат преследвани; подчертава колко е важно журналистите да спазват високи професионални стандарти и да се придържат към професионален етичен кодекс;

27.  Приветства добрите постижения на страната при осъществяването на икономическите реформи, но изтъква факта, че финансовата криза показа потенциални слабости в нейния икономически модел и подчерта неотложната необходимост от по-нататъшни структурни промени; по-специално призовава за допълнителни стъпки в посока усъвършенстване на мониторинга и изпълнението на договорите за приватизация, гарантиране на прозрачност при предоставянето на държавни помощи и приемане на подобрено и опростено регулиране на стопанската среда, в частност с цел улесняване на функционирането на малките и средните предприятия;

28.  Отбелязва подобренията във функционирането на пазара на труда, но изразява загриженост във връзка със значителното равнище на неофициалната заетост; счита, че сивата икономика е дълбоко вкоренен проблем, чието разрешаване изисква прилагането на задълбочени стратегии, които трябва да включват всички сфери на обществото; обръща внимание на факта, че пазарът на труда продължава да се характеризира със структурна безработица и че същевременно свободните висококвалифицирани работни места остават незаети, което показва несъответствие между търсени и предлагани умения; приветства приемането на националната рамка за квалификациите, която обхваща правните предпоставки за преодоляване на това несъответствие, и насърчава правителството на Черна гора да я приложи в кратки срокове;

29.  Подчертава значението, което имат за развитието на Черна гора подобренията в транспортната инфраструктура и осигуряването на възможност за свързване на нейната транспортна система със системите на съседни страни; призовава за по-нататъшно развитие на железопътните системи, които са реална и екологична алтернатива на пътищата и биха могли да поемат значителна част от транспорта на стоки и пътници, както и за модернизиране на наличните системи;

30.  Подчертава, че Черна гора е ратифицирала осемте конвенции за основните трудови права на Международната организация на труда (МОТ) и преразгледаната Европейска социална харта; подчертава, че все още съществуват ограничения независимо от това, че основните трудови и синдикални права са предвидени в Кодекса на труда; насърчава Черна гора да продължава да укрепва трудовите и синдикалните права; изтъква важната роля на социалния диалог и насърчава правителството на Черна гора да увеличи своите амбиции за допълнително укрепване на Социалния съвет; изтъква значението на подобряването на прозрачността и ефективността на Социалния съвет;

31.  Приветства факта, че конституцията определя Черна гора като екологична държава; отбелязва значимата роля на туризма за икономиката и неговия потенциал да допринася за развитието на страната; въпреки това, отбелязва рисковете за околната среда, които носи туризмът и призовава правителството да предприеме допълнителни стъпки за опазване на природата, като например бързо прилагане на закона за околната среда и на останалите подзаконови актове, и да полага по-нататъшни усилия, които са необходими за предотвратяване на евентуални щети, нанесени на крайбрежието на Адриатическо море; обръща специално внимание на необходимостта от ефективно управление на отпадъците, особено на местно равнище, за да се гарантира безопасното им обезвреждане; приветства мерките за развитие на икономика с по-ниски равнища на въглеродните емисии чрез разработване на значителния потенциал за производство на енергия чрез водноелектрически централи и чрез използване на други възобновяеми енергийни източници, което ще допринесе за покриване на потребностите в национален мащаб и дори ще съставлява източник на износ и на приходи в чуждестранна валута за страната; при все това предупреждава, че големите язовири често оказват сериозно отрицателно въздействие върху околната среда и призовава за извършването на подходящи и прозрачни оценки на въздействието върху околната среда, включително на по-благоприятните по отношение на околната среда алтернативи и участието на обществеността и гражданското общество, преди да бъде дадено одобрение или разрешение за тях, в съответствие с достиженията на правото на ЕС;

32.  Настоятелно призовава органите на управление на Черна гора, и по-специално Министерството на икономиката, да публикува на своя уебсайт всички приложения и документи, свързани с неотдавна сключеното споразумение относно разполагането на подводен електропреносен кабел между Черна гора и Италия; и призовава за публичното оповестяване на всички последици от сключването на споразумението, в това число въздействието върху околната среда;

33.  Отбелязва със задоволство, че Черна гора е поела сериозен ангажимент по отношение на регионалното сътрудничество и е конструктивен регионален партньор; поздравява Черна гора за добрите й отношения със съседните страни и за цялостната й стабилизираща роля в региона; отбелязва, че страната е активен член на повечето регионални организации и че е сключила редица съдебни и полицейски споразумения със съседните й страни; приветства наскоро ратифицираните споразумения за реадмисия с Хърватия и Сърбия, както и наскоро сключеното споразумение за екстрадиране със Сърбия и Хърватия; призовава страната бързо да реши въпросите, свързани с границата с Хърватия, чрез Международния съд;

34.  Подчертава, че парламентът на Черна гора беше първият в региона, който прие резолюцията за геноцида в Сребреница, и приветства тази стъпка като важен принос за регионалното помирение;

35.  Възлага на своя председател да предаде настоящата резолюция на Съвета, на Комисията и на правителството и парламента на Черна гора.

(1) ОВ L 108, 29.4.2010 г., стр. 1.
(2) ОВ L 334, 19.12.2007 г., стр. 25.
(3) ОВ L 336, 18.12.2009 г., стр. 1.

Правна информация - Политика за поверителност