Seznam 
 Předchozí 
 Další 
 Úplné znění 
Postup : 2010/2997(RSP)
Průběh na zasedání
Stadia projednávání dokumentu : B7-0157/2011

Předložené texty :

B7-0157/2011

Rozpravy :

PV 08/03/2011 - 15
CRE 08/03/2011 - 15

Hlasování :

PV 09/03/2011 - 10.2
Vysvětlení hlasování
Vysvětlení hlasování

Přijaté texty :

P7_TA(2011)0091

Přijaté texty
PDF 242kWORD 79k
Středa, 9. března 2011 - Štrasburk
Evropský integrační proces v případě Černé Hory
P7_TA(2011)0091B7-0157/2011

Usnesení Evropského parlamentu ze dne 9. března 2011 o procesu integrace Černé Hory do Evropské unie

Evropský parlament,

–  s ohledem na rozhodnutí Evropské rady ze dne 17. prosince 2010 udělit Černé hoře status kandidátské země na přistoupení k Evropské unii,

–  s ohledem na sdělení Komise Evropskému parlamentu a Radě o stanovisku Komise k žádosti Černé Hory o členství v Evropské unii (KOM(2010)0670),

–  s ohledem na sdělení Komise Evropskému parlamentu a Radě o strategii rozšíření a hlavních výzvách na období 2010–2011 (KOM(2010)0660),

–  s ohledem na Dohodu o stabilizaci a přidružení mezi Evropskými společenstvími a jejich členskými státy na jedné straně a Republikou Černá Hora na straně druhé, která byla uzavřena dne 29. března 2010(1),

–  s ohledem na dohodu mezi ES a Černou Horou ze dne 8. listopadu 2007(2) o zpětném přebírání osob a na nařízení Rady (ES) č. 1244/2009 ze dne 30. listopadu 2009, přijaté dne 1. prosince 2009, kterým se mění nařízení (ES) č. 539/2001, kterým se stanoví seznam třetích zemí, jejichž státní příslušníci musí mít při překračování vnějších hranic vízum, jakož i seznam třetích zemí, jejichž státní příslušníci jsou od této povinnosti osvobozeni(3),

–  s ohledem na doporučení, která vydal Parlamentní výbor pro stabilizaci a přidružení EU-Černá Hora ve dnech 27.–28. září 2010,

–  s ohledem na čl. 110 odst. 2 jednacího řádu,

A.  vzhledem k tomu, že na zasedání Evropské rady v Soluni ve dnech 19. až 20. června 2003 bylo opět potvrzeno, že budoucnost západního Balkánu je v Evropské unii; vzhledem k tomu, že toto prohlášení bylo zopakováno na zasedání Evropské rady v Bruselu ve dnech 15. až 16. června 2006 a na následujících vrcholných schůzkách,

1.  vítá skutečnost, že vláda i opoziční strany Černé Hory se na evropské integraci všeobecně shodly a pokládají ji za vysoce prioritní záležitost, což se odráží ve značném pokroku v procesu reforem procesu, kterého země od získání nezávislosti dosáhla; vítá nové politické vedení v Podgorici, vyzývá novou vládu, aby pokračovala v evropském integračním procesu Černé Hory a aby urychlila provádění reforem, které vedou ke splnění kodaňských kritérií;

2.  vítá rozhodnutí Evropské rady ze dne 17. prosince 2010 udělit Černé hoře status kandidátské země na přistoupení k Evropské unii, vyjadřuje nicméně politování nad oddělováním statusu kandidátské země od práva na zahájení jednání a zdůrazňuje, že rozhodnutí zahájit tato jednání by nemělo být bezdůvodně či nepřiměřeně odkládáno; zahájení jednání očekává nejpozději po zveřejnění zprávy Komise o pokroku za rok 2011, pokud Černá Hora dosáhne při plnění kritérií stanovených Komisí dostatečného pokroku;

3.  vítá rozhodnutí Rady zavést od 19. prosince 2009 pro občany Černé Hory možnost cestovat do schengenského prostoru EU bez víza (úplné uvolnění vízového režimu); podtrhuje, že tento krok je důležitý pro rozvoj kontaktů mezi lidmi, zejména v oblasti vzdělávání, výzkumu, cestovního ruchu, i pro rozvoj obchodních vztahů a mezinárodní spolupráci odborů; vyzývá země EU, které nepatří do schengenského prostoru, aby rovněž zvážily schválení podobného uvolnění vízového režimu pro černohorské občany, a to zejména s ohledem na hladký průběh zavedení režimu vízové liberalizace v zemích, které patří do schengenského prostoru;

4.  vítá skutečnost, že vypracování právního a ústavního rámce této země bylo téměř dokončeno; upozorňuje však na to, že lhůta pro harmonizaci stávajícího právního systému s novou ústavou byla již počtvrté prodloužena, a vyzývá příslušné orgány k urychlenému přijetí zbývajících právních předpisů, zejména změn v právním rámci upravujícím volby; vyzývá všechny politické strany k tomu, aby bez prodlení dospěly k dohodě o návrhu těchto právních předpisů v souladu s doporučeními OBSE-ODIHR (Úřadu pro demokratické instituce a lidská práva při Organizaci pro bezpečnost a spolupráci v Evropě) a Benátské komise a ke zlepšení mechanismu prověřování stížností na průběh voleb, které jsou předkládány volební komisi či soudům; vyzývá parlament Černé hory, aby co nejrychleji dosáhl významného posílení svých kapacit pro účely zhodnocení toho, zda jsou právní předpisy navrhované vládou v souladu s acquis, a naléhavě žádá Komisi, aby v rámci nástroje předvstupní pomoci poskytla v tomto ohledu nezbytnou technickou pomoc; naléhavě žádá vládu, aby zajistila, aby byl postup vytváření právních předpisů transparentnější a veřejně přístupný;

5.  s uspokojením konstatuje, že nástroj pro předvstupní pomoc funguje v Černé Hoře dobře; vyzývá vládu Černé Hory i Komisi, aby zjednodušily správní postup pro financování nástroje předvstupní pomoci s cílem zlepšit jeho dostupnost pro menší a necentralizované občanské organizace, odborové organizace a další příjemce;

6.  připomíná, že pro rozvoj země a důvěryhodnost státních institucí z pohledu občanů je mimořádně důležité dodržovat zásady právního státu; v této souvislosti vítá intenzivnější činnost vlády a parlamentu na přípravě a přijímání potřebných právních předpisů; zdůrazňuje nicméně, že je důležité, aby do vypracovávání nových právních předpisů byla zapojena veřejnost a aby byly tyto předpisy účinně uplatňovány, a občané tak mohli zaznamenat pokrok;

7.  vítá iniciativu parlamentu Černé Hory s cílem profesionalizovat funkci předsedy státní volební komise, avšak vyzývá i k profesionalizaci zbývajících členů tohoto orgánu a ke zvýšení jejich způsobilosti s cílem zajistit transparentní, demokratické a účinné provádění volebního procesu;

8.  všímá si značného pokroku dosaženého při přijímání důležitých právních předpisů v oblasti boje proti korupci a vítá přijetí nové strategie a akčního plánu, stejně jako zřízení Národní komise k uplatňování těchto předpisů; zdůrazňuje však, že se v mnoha oblastech, zejména v odvětví stavebnictví a v oblasti privatizace a zadávání veřejných zakázek, stále v zemi vyskytuje ve velkém měřítku korupce a že představuje vážný problém; kromě toho konstatuje, že úspěšnost vyšetřování, stíhání a pravomocných odsouzení v případech korupce zůstává nízká; zdůrazňuje, že pro boj proti korupci je důležité zavést jasně formulovaný, ucelený rámec, včetně lepšího uplatňování zákona o svobodném přístupu k informacím a větší koordinace mezi subjekty činnými v trestním řízení a orgánem, který by sledoval povinnosti vládních orgánů a vymáhal jejich plnění a dohlížel rovněž na zpracovávání stížností veřejnosti (veřejný ochránce práv); upozorňuje, že je nezbytné účinně uplatňovat právní předpisy přijímané v této oblasti, které by subjektům činným v trestním řízení poskytly nové nástroje k boji proti korupci; naléhavě vyzývá ke změně právního rámce pro financování politických stran a volební kampaně s cílem zajistit nezávislou kontrolu a transparentnost finančních mechanismů;

9.  vyzývá k rozhodným krokům, které by vedly k vyřešení případů střetu zájmů ve veřejné správě posílením Komise pro střet zájmů a udělením pravomocí, které by jí umožnily ověřovat majetková přiznání zaměstnanců veřejné správy a postihovat nesrovnalosti; zároveň vyzývá k pozměnění zákona o předcházení střetům zájmů při výkonu veřejných funkcí, který poslancům a jiným voleným zástupcům umožňuje přijímat členství v řídicích či dozorčích orgánech; v některých případech lze střet zájmů vyřešit zajištěním úplné transparentnosti a využíváním prohlášení o zájmech volených zástupců;

10.  zdůrazňuje, že zákon o svobodě informací je zaváděn s obtížemi, zejména co se týče poskytování dokumentů, které by mohly odhalit korupci v oblasti privatizace a zadávání veřejných zakázek; naléhavě žádá vládu, aby usnadnila přístup k příslušným údajům; naléhavě žádá státní orgány, aby se zdržely tlaku na tyto nevládní a nevýdělečné organizace a obecně subjekty občanské společnosti, které šetří případy korupce a organizovaného zločinu a fungují v roli „hlídače“;

11.  bere na vědomí pokrok v reformách soudnictví, o němž svědčí přijetí zásadních změn v trestním řízení a v jiných předpisech hmotného práva, jakož i rozšíření dostupných lidských zdrojů a snížení počtu nevyřešených soudních případů; podtrhuje však, že je nutné zabezpečit odpovědnost a efektivitu soudců a státních zástupců a rovněž jejich nezávislost na politické moci; zdůrazňuje, že je nebytné zajistit úplné uplatňování etického kodexu; naléhavě vyzývá ke změnám v systému jmenování soudců a státních zástupců a ke zrušení postupu, kdy jsou státní zástupci a členové rad soudců a státních zástupců jmenováni prostou většinou hlasů parlamentních poslanců a vládou; je navíc znepokojen potenciálním nadměrným soustředěním moci ve funkcích předsedy Nejvyššího soudu a nejvyššího státního zástupce; vyzývá k přijetí zákona, který by upravoval přístup k bezplatné právní pomoci; vyzývá ke sjednocení judikatury za účelem zajištění předvídatelného soudního systému a důvěry veřejnosti; zdůrazňuje význam prohloubení mezinárodní spolupráce, a to zejména se sousedními státy;

12.  vyzývá Černou Horu, aby dále zlepšovala společná kritéria pro soudní vzdělávání, která budou uplatňována vzdělávacím centrem pro soudce, a aby přidělila pro tento účel nezbytné finanční prostředky;

13.  vyzývá Komisi, aby do své příští zprávy o pokroku zahrnula hodnocení dopadu a výsledky dosažené prostřednictvím přidělování prostředků EU v rámci reformy soudnictví a boje proti korupci;

14.  zdůrazňuje, že navzdory zlepšení právního rámce a jeho uplatňování je organizovaná trestná činnost, především praní špinavých peněz a pašování, i nadále problémem; vyzývá příslušné orgány, aby podnikly kroky ke zvýšení kapacit pro vymáhání práva, zejména kapacit pro aktivní vyšetřování, a ke zlepšení koordinace mezi jednotlivými orgány a agenturami, jakož i spolupráce s příslušnými orgány sousedních zemí a mezinárodními orgány s cílem dosáhnout solidních výsledů v boji proti organizovanému zločinu; vítá přijetí trestního řádu a vyzývá k jeho urychlenému a řádnému uplatňování;

15.  vítá zlepšení, která se projevila v činnosti parlamentu, doporučuje však vynaložit větší úsilí o zajištění vysoké kvality přijímaných právních předpisů a jejich souladu s acquis; vyzývá k přidělování většího množství rozpočtových a lidských zdrojů v rámci země a k tomu, aby EU poskytovala více pomoci parlamentu Černé Hory, například ve formě partnerské spolupráce s parlamenty členských států nebo s Evropským parlamentem, a přispěla tak k rozšíření možností poslanců a kapacit parlamentního sekretariátu, pokud jde o dohled nad činností vlády a její kontrolu, jak se uvádí ve stanovisku Komise;

16.  vyzývá k provedení dalších reforem veřejné správy, která stále trpí nedostatkem zdrojů a je příliš zpolitizovaná, a obzvláště vyzývá k přepracování zákona o státních úřednících a zaměstnancích, aby byl zaveden komplexní systém zaměstnávání založený na výsledcích a současně s ním i transparentní pravidla pro přijímání do pracovního poměru a pro kariérní postup; zároveň zdůrazňuje, že je nezbytné posílit lidské zdroje na místních úrovních správy a poskytnout dostatečné finanční prostředky na její fungování za účelem zabezpečení její účinnosti a transparentnosti, což je obzvláště důležité s ohledem na probíhající proces decentralizace; upozorňuje na nutnost řídit se právně závaznými rozhodnutími úřadu pro řízení lidských zdrojů; zdůrazňuje nutnost zlepšit právní a instituční rámec za účelem posílení odpovědnosti a respektu pro právní stát v rámci veřejné správy, zejména v oblastech jako je daňová správa, zadávání veřejných zakázek, územní plánování a udělování licencí v rámci místní správy a cel; vítá založení Regionální školy pro veřejnou správu (ReSPA) ve městě Danilovgrad;

17.  vítá přijetí obecného zákona o zákazu diskriminace v zaměstnání či při poskytování veřejných služeb, který zakazuje diskriminaci z jakýchkoli jiných důvodů než na základě výsledků a jenž představuje důležitý krok k vytvoření právního rámce, který bude usnadňovat boj proti diskriminaci; poukazuje nicméně na případné zbývající slabiny tohoto zákona a vyzývá k jejich vyřešení; podtrhuje skutečnost, že zranitelné skupiny obyvatel, jako jsou komunity Romů, Aškalů a Egypťanů (albanizovaní Romové) a zdravotně postižené osoby, údajně nadále trpí diskriminací, a že stále přetrvává značně rozšířená diskriminace na základě sexuální orientace a rodového hlediska, a to i ze strany státních orgánů; vyzývá orgány Černé Hory, aby posílily uplatňování mechanismů pro předcházení, monitorování, udělování sankcí a stíhání případů diskriminace; je znepokojen tím, že práva zdravotně postižených osob nejsou plně respektována, a vítá v tomto směru memorandum, které podepsala Konfederace odborových svazů Černé Hory a nevládní organizace a které se zabývá touto situací v případě osob se zdravotním postižením na pracovním trhu;

18.  je znepokojen tím, že ženy jsou i nadále nedostatečně zastoupeny v rozhodovacích procesech a ve vedoucích pozicích jak ve veřejném sektoru, tak i v parlamentu, na ministerstvech, ve vysokých vládních pozicích a ve vedení státních podniků; vyzývá k přijetí kroků, které by vedly k urychlenému začlenění politiky rovnosti pohlaví do ostatních politik prostřednictvím provádění akčního plánu pro rovnost pohlaví, a k zavedení zásady rovné mzdy;

19.  vítá přijetí zákona o ochraně před domácím násilím a vyzývá vládu k jeho urychlenému uplatňování i k udělení finanční podpory organizacím, jež poskytují služby obětem; vyzývá orgány, aby podpořily informační kampaně s cílem informovat ženy o jejich právech a v případě domácího násilí uplatňovat politiku nulové tolerance;

20.  vyzývá orgány Černé Hory, aby zajistily, aby byla příslušná právní ustanovení včetně zákona o právech a svobodách menšin komplexně uplatňována; připomíná, že všechny menšiny je potřeba chránit přísným uplatňováním protidiskriminačního zákona; vyzývá Černou Horu, aby stále usilovala o zvyšování informovanosti o veškerých druzích diskriminace; vyzývá orgány Černé Hory k tomu, aby nadále plně podporovaly uplatňování akčního plánu pro vyřešení postavení vysídlených osob;

21.  vítá všeobecně uspokojivé vztahy mezi etniky a dobrou úroveň všeobecné ochrany práv menšin v této zemi, a opětovně uvádí, že je to pozitivní základ, na němž lze začít proces budování míru v tomto regionu, jenž byl dříve charakterizován násilím mezi různými etniky a masivním přesídlováním obyvatelstva, vyzývá však k tomu, aby orgány a správní struktury více zohledňovaly názory menšinových skupin s cílem pomoci procesu smiřování v tomto regionu; v této souvislosti upozorňuje na nutnost vyjasnit ustanovení ústavy o náležitém zastoupení menšin a vítá kroky, které byly učiněny s cílem vypracovat v této oblasti přesné statistiky; vyzývá ke sladění zákona o státní příslušnosti a zákona o cizincích s evropskými normami; vybízí politické i náboženské vůdce na obou stranách srbsko-černohorské hranice, aby přispěly k pozitivním vztahům mezi etniky a náboženstvím tím, že naleznou kompromisní řešení ve sporných otázkách, včetně konfliktu o náboženské památky;

22.  konstatuje, že příslušníci romské, aškalské a egyptské komunity se stále potýkají s častou diskriminací; vyzývá příslušné orgány, aby zlepšily životní podmínky těchto komunit, jejich přístup ke vzdělání a k sociálním službám a zajistily jim doklady totožnosti, které jsou nezbytnou podmínkou pro přístup ke všem veřejným službám; zdůrazňuje, že je naléhavě nutné zlepšit životní podmínky v táboře Konik a přijmout a provádět udržitelnou strategii pro zlepšení podmínek v něm a přispět ke konečnému uzavření tábora;

23.  připomíná, jak důležité jsou pro demokracii aktivní a nezávislé organizace občanské společnosti; vítá zlepšení spolupráce vlády s nevládními organizacemi, zejména pokud jde o boj proti korupci; vyzývá k dalšímu posilování těchto vztahů a k častější konzultaci s nevládními organizacemi o utváření politiky, včetně formulování jednotlivých politik a právních předpisů, a monitorování činnosti orgánů; zdůrazňuje klíčovou úlohu občanské společnosti, pokud jde o její přínos k posílení regionální spolupráce v oblasti sociálních a politických záležitostí; vítá práci Národní rady pro evropskou integraci, a to i její práci týkající se občanské společnosti, vlády, soudnictví a opozice, vyzývá však k posílení její úlohy, pokud jde o pokrok v evropské integraci;

24.  vyzývá vládu Černé Hory, aby úzce spolupracovala a vstupovala do pravidelného dialogu s nevládními organizacemi, odborovými organizacemi a jinými organizacemi občanské společnosti; vítá v tomto ohledu zřízení Rady pro spolupráci mezi vládou Černé Hory a nevládními organizacemi; zdůrazňuje význam posílení institučního rámce pro spolupráci mezi vládou, nevládními organizacemi, odbory a dalšími organizacemi občanské společnosti;

25.  vítá pokrok při realizaci boloňského reformního procesu, a vyzývá k vynaložení dalšího úsilí s cílem zlepšit kvalitu vzdělávání, jak všeobecného, tak i odborné přípravy, a vybavit mladé lidi nezbytnými dovednostmi, aby mohli na trhu práce úspěšně čelit konkurenci; naléhavě vyzývá k účinnému uplatňování strategie pro vzdělávací systém přístupný všem, i dětem ze zranitelných skupin;

26.  oceňuje kroky podniknuté vládou Černé Hory s cílem zajistit svobodu projevu ve sdělovacích prostředcích na základě přijetí zákona o elektronických sdělovacích prostředcích a změn trestního zákoníku, vyzývá však k dalším krokům, které by zajistily nezávislost a profesionalitu sdělovacích prostředků a současně posílily kapacity a nezávislost veřejnoprávního vysílání; vyzývá orgány Černé Hory, aby nadále prokazovaly své odhodlání zajistit, aby sektor sdělovacích prostředků fungoval bez vměšování politické moci a aby byla zajištěna nezávislost regulačních orgánů; upozorňuje na nepřiměřené sankce za pomluvy, které jsou i nadále překážkou pro svobodu a nezávislost práce novinářů, a žádá, aby právní předpisy postihující pomluvu i praxe v této oblasti byly plně v souladu s judikaturou Evropského soudu pro lidská práva; zdůrazňuje, že je zapotřebí kompletně vyšetřit a případně stíhat hlášené případy zastrašování novinářů, jakož i aktivistů občanské společnosti a použití fyzického násilí vůči nim; podtrhuje, že je důležité, aby novináři pracovali na vysoké profesionální úrovni a řídili se kodexem novinářské etiky;

27.  vítá dobré výsledky Černé Hory, pokud jde o realizaci ekonomických reforem, ale zdůrazňuje skutečnost, že finanční krize poukázala na potenciální nedostatky ekonomického modelu této země a podtrhla naléhavou nutnost provést další strukturální změny; vyzývá především k přijetí dalších opatření ke zlepšení monitorování a prosazování privatizačních smluv, zajištění transparentnosti při poskytování státní pomoci a přijímání lepších a jednodušších právních předpisů upravujících podnikatelské prostředí a zejména opatření k usnadnění fungování malých a středních podniků;

28.  bere na vědomí zlepšení, k nimž došlo ve fungování pracovního trhu, ale je znepokojen značně rozšířeným neoficiálním zaměstnáváním; považuje neoficiální hospodářství za hluboce zakořeněný problém, jehož vyřešení vyžaduje důkladně propracované strategie, které musejí zahrnovat všechny aspekty společnosti; poukazuje na fakt, že pro pracovní trh je stále typická strukturální nezaměstnanost a že současně zůstávají neobsazeny vysoce specializované pracovní pozice, což je důkazem nepoměru mezi požadovanou a nabízenou odbornou kvalifikací; vítá přijetí národního rámce kvalifikací, který se týká základních právních opatření pro napravení tohoto nepoměru, a vyzývá černohorskou vládu, aby jej rychle zavedla;

29.  zdůrazňuje význam, jaký má pro rozvoj Černé Hory zdokonalení dopravní infrastruktury a zajištění propojení dopravního systému se systémy sousedních zemí; vyzývá k dalšímu rozvoji a modernizaci železniční dopravy, která představuje schůdnou a ekologickou alternativu k silniční dopravě a na níž by mohla být převedena podstatná část přepravy zboží i osob;

30.  zdůrazňuje, že Černá Hora ratifikovala osm základních úmluv Mezinárodní organizace práce o pracovních právech a přepracovanou Evropskou sociální chartu; zdůrazňuje, že ačkoli se zákoník práce již věnuje otázce základních pracovních práv a práv odborů, stále zde ještě existují určitá omezení; vyzývá Černou Horu, aby i nadále posilovala pracovní práva a práva odborů; zdůrazňuje významnou úlohu sociálního dialogu a podporuje vládu Černé Hory v tom, aby zvýšila své ambice při dalším posilování Sociální rady; zdůrazňuje význam zlepšování transparentnosti a účinnosti Sociální rady;

31.  vítá skutečnost, že ústava Černé Hory tuto zemi definuje jako ekologický stát; konstatuje, že v ekonomice sehrává významnou roli cestovní ruch, který má potenciál přispívat k rozvoji země; poukazuje nicméně na rizika, která pro životní prostředí z cestovního ruchu vyplývají, a vyzývá vládu, aby přijala další opatření na ochranu přírody, jako je urychlené uplatňování zákona o životním prostředí a dalších předpisů a vyvíjení dalšího úsilí, které je zapotřebí, aby se zabránilo možnému zničení pobřeží Jaderského moře; obzvláště upozorňuje na to, že je nutné efektivně nakládat s odpadem, především na místní úrovni, a zajistit tak jeho bezpečné zpracování; vítá opatření zaměřená na budování hospodářství s nízkými emisemi uhlíku, která jsou založena na rozvoji obrovského potenciálu této země spočívajícího ve vodní energii a jiných obnovitelných zdrojích energie, což přispěje k pokrytí vlastních potřeb a bude dokonce pro Černou Horu představovat vývozní zdroj i zdroj příjmů v cizí měně; upozorňuje však na to, že rozsáhlé přehradní soustavy mají často negativní dopad na životní prostředí, a vyzývá k provedení příslušných a transparentních hodnocení tohoto dopadu v souladu s acquis EU, včetně hodnocení „ekologicky příznivějších variant“, účasti veřejnosti a zapojení občanské společnosti, a to ještě předtím, než bude uděleno jejich schválení či oprávnění;

32.  vyzývá orgány Černé Hory, zejména Ministerstvo hospodářství, aby na svých internetových stránkách zveřejnily všechny přílohy a dokumenty související s nedávnou dohodou týkající se zavedení podmořského elektrického kabelu mezi Černou Horou a Itálií; a žádá, aby byly zveřejněny veškeré důsledky tohoto projektu, včetně jeho dopadu na životní prostředí;

33.  s uspokojením konstatuje, že Černá Hora je pevně odhodlána k regionální spolupráci a je konstruktivním regionálním partnerem; oceňuje dobré vztahy Černé Hory se sousedními zeměmi i její celkovou stabilizační úlohu, kterou v regionu plní; konstatuje, že Černá Hora je aktivním členem většiny regionálních organizací a že se svými sousedy uzavřela řadu dohod týkajících se soudnictví a činnosti policie; vítá dohody o zpětném přebírání osob s Chorvatskem a Srbskem, které byly nedávno ratifikovány, jakož i dohodu o vydávání osob, jež byla nedávno uzavřena se Srbskem a Chorvatskem; vyzývá tuto zemi, aby urychleně vyřešila svůj spor týkající se hranic s Chorvatskem prostřednictvím Mezinárodního soudního dvora;

34.  zdůrazňuje skutečnost, že černohorský parlament jako první v tomto regionu schválil usnesení o genocidě ve Srebrenici, a tento krok vítá, jelikož by mohl významně přispět k usmíření v regionu;

35.  pověřuje svého předsedu, aby předal toto usnesení Radě, Komisi a vládě a parlamentu Černé Hory.

(1) Úř. věst. L 108, 29.4.2010, s. 1.
(2) Úř. věst. L 334, 19.12.07, s. 25.
(3) Úř. věst. L 336, 18.12.09, s. 1.

Právní upozornění - Ochrana soukromí