Hakemisto 
 Edellinen 
 Seuraava 
 Koko teksti 
Menettely : 2010/2997(RSP)
Elinkaari istunnossa
Asiakirjan elinkaari : B7-0157/2011

Käsiteltäväksi jätetyt tekstit :

B7-0157/2011

Keskustelut :

PV 08/03/2011 - 15
CRE 08/03/2011 - 15

Äänestykset :

PV 09/03/2011 - 10.2
Äänestysselitykset
Äänestysselitykset

Hyväksytyt tekstit :

P7_TA(2011)0091

Hyväksytyt tekstit
PDF 135kWORD 59k
Keskiviikko 9. maaliskuuta 2011 - Strasbourg
Montenegron yhdentyminen Euroopan unioniin
P7_TA(2011)0091B7-0157/2011

Euroopan parlamentin päätöslauselma 9. maaliskuuta 2011 Montenegron yhdentymisestä Euroopan unioniin

Euroopan parlamentti, joka

–  ottaa huomioon Eurooppa-neuvoston 17. joulukuuta 2010 tehdyn päätöksen myöntää Montenegrolle Euroopan unionin ehdokasvaltion asema,

–  ottaa huomioon komission tiedonannon Euroopan parlamentille ja neuvostolle Montenegron Euroopan unionin jäsenyyttä koskevaan hakemukseen liittyvästä komission lausunnosta (KOM(2010)0670),

–  ottaa huomioon komission tiedonannon Euroopan parlamentille ja neuvostolle laajentumisstrategiasta sekä vuosien 2010 ja 2011 tärkeimmistä haasteista (KOM(2010)0660),

–  ottaa huomioon Euroopan yhteisöjen ja niiden jäsenvaltioiden sekä Montenegron tasavallan välillä 29. maaliskuuta 2010 tehdyn vakautus- ja assosiaatiosopimuksen(1),

–  ottaa huomioon 8. marraskuuta 2007 tehdyn Euroopan yhteisön ja Montenegron tasavallan välisen sopimuksen luvattomasti maassa oleskelevien henkilöiden takaisinottamisesta(2) ja 30. marraskuuta 2009 annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 1244/2009, joka hyväksyttiin 1. joulukuuta 2009, luettelon vahvistamisesta kolmansista maista, joiden kansalaisilla on oltava viisumi ulkorajoja ylittäessään, ja niistä kolmansista maista, joiden kansalaisia tämä vaatimus ei koske, asetuksen (EY) N:o 539/2001 muuttamisesta(3),

–  ottaa huomioon EU:n ja Montenegron parlamentaarisen vakautus- ja assosiaatiovaliokunnan 27.–28. syyskuuta 2010 antamat suositukset,

–  ottaa huomioon työjärjestyksen 110 artiklan 2 kohdan,

A.  ottaa huomioon, että Tessalonikissa 19.–20. kesäkuuta 2003 kokoontunut neuvosto vahvisti, että Länsi-Balkanin maiden tulevaisuus on Euroopan unionissa; ottaa huomioon, että lausunto toistettiin Eurooppa-neuvoston kokouksessa Brysselissä 15.–16. kesäkuuta 2006 ja myöhemmissä huippukokouksissa,

1.  pitää myönteisenä, että Montenegron hallitus ja oppositiopuolueet ovat yhteisymmärryksessä asettaneet Eurooppaan yhdentymisen ensisijaiseksi tavoitteekseen, mikä on johtanut uudistusprosessin pikaiseen etenemiseen maan itsenäistymisen jälkeen; pitää myönteisenä Podgorican uutta poliittista johtoa ja kannustaa uutta hallitusta jatkamaan Montenegron yhdentymistä Euroopan unioniin ja nopeuttamaan Kööpenhaminan arviointiperusteiden toteuttamiseen tähtääviä uudistuksia;

2.  pitää myönteisenä Eurooppa-neuvoston 17. joulukuuta 2010 tekemää päätöstä myöntää Montenegrolle Euroopan unionin ehdokasvaltion asema; pahoittelee kuitenkin, että ehdokasvaltion aseman suositteleminen on eriytetty oikeudesta käynnistää neuvottelut, ja painottaa, että oikeutta neuvottelujen käynnistämiseen ei pitäisi tarpeettomasti tai kohtuuttomasti lykätä; odottaa, että neuvottelut alkavat viimeistään komission vuoden 2011 edistymiskertomuksen julkaisemisen jälkeen, jos Montenegro edistyy riittävästi komission asettamien päämäärien saavuttamisessa;

3.  pitää myönteisenä neuvoston päätöstä myöntää Montenegron kansalaisille mahdollisuus matkustaa ilman viisumia (täydellinen viisumivapaus) Schengen-alueelle 19. joulukuuta 2009 alkaen; korostaa, että tämä on tärkeä askel kehitettäessä ihmisten välisiä yhteyksiä erityisesti koulutuksen, tutkimuksen ja matkailun aloilla sekä liike-elämään liittyvän verkottumisen ja ammattiyhdistysten kansainvälisen yhteistyön alalla; kehottaa Schengeniin kuulumattomia jäsenvaltioita harkitsemaan vastaavan viisumivapausjärjestelyn ulottamista Montenegron kansalaisiin erityisesti Schengeniin kuuluvien jäsenvaltioiden kanssa toteutettavan viisumivapausjärjestelyn sujuvan täytäntöönpanon vuoksi;

4.  pitää myönteisenä, että Montenegron oikeudellinen ja perustuslaillinen kehys on lähellä päätökseen saattamista; kiinnittää kuitenkin huomiota siihen, että nykyisen oikeuskehyksen uuteen perustuslakiin mukauttamisen määräaikaa on lykätty neljännen kerran, ja kehottaa Montenegron viranomaisia hyväksymään nopeasti jäljellä olevan lainsäädännön, erityisesti muutokset vaalilainsäädäntöön; kehottaa kaikkia poliittisia puolueita pyrkimään yhteisymmärrykseen lakiluonnoksesta ilman uusia viivytyksiä Etyjin demokraattisten instituutioiden ja ihmisoikeuksien toimiston (ODIHR) ja Venetsian komission suositusten mukaisesti ja tehostamaan vaaleihin liittyvien valitusten käsittelyä keskusvaalilautakunnassa ja tuomioistuimissa; kehottaa Montenegron parlamenttia kiireesti lujittamaan huomattavasti valmiuksiaan, jotka liittyvät sen arvioimiseen, ovatko hallituksen esittämät lait unionin säännöstön mukaisia, ja kehottaa komissiota tarjoamaan tässä asiassa tarvittavaa teknistä tukea liittymistä valmistelevan välineen yhteydessä; kehottaa hallitusta tekemään lainsäädäntöprosessista avoimemman ja helpommin kansalaisten seurattavissa olevan;

5.  panee tyytyväisenä merkille, että liittymistä valmisteleva tuki (IPA) toimii hyvin Montenegrossa; kannustaa sekä Montenegron hallitusta että komissiota yksinkertaistamaan IPA-rahoituksen hallintomenettelyjä, jotta rahoitus olisi helpommin pienten ja hajautettujen kansalaisjärjestöjen, ammattiyhdistysten ja muiden edunsaajien saatavilla;

6.  korostaa jälleen kerran oikeusvaltioperiaatteen merkitystä Montenegron kehittämisen kannalta ja sen kannalta, että kansalaiset pitävät valtion instituutioita uskottavina; pitää tässä yhteydessä myönteisenä hallituksen ja parlamentin lisääntynyttä aktiivisuutta asiaa koskevan lainsäädännön valmistelussa ja hyväksymisessä; korostaa kuitenkin, että on tärkeää, että kansalaiset osallistuvat uuden lainsäädännön laatimiseen ja että lainsäädännön täytäntöönpano on tehokasta, jotta kansalaiset näkevät edistyksen;

7.  pitää myönteisenä Montenegron parlamentin aloitetta tehdä valtion keskusvaalilautakunnan puheenjohtajan tehtävästä ammattimainen ja kehottaa tekemään myös muista elimen jäsenistä ammattimaisia ja lisäämään sen valmiuksia, jotta on mahdollista varmistaa vaaliprosessien avoin, demokraattinen ja tehokas hallinnointi;

8.  panee merkille edistymisen korruption torjuntaa koskevan lainsäädännön hyväksymisessä ja pitää myönteisenä uuden strategian ja toimintasuunnitelman hyväksymistä sekä niiden täytäntöönpanosta vastaavan kansallisen toimikunnan perustamista; korostaa kuitenkin, että korruptio on yhä yleistä monilla aloilla, erityisesti rakentamisen, yksityistämisen ja julkisen hankintojen aloilla, ja että se muodostaa vakavan ongelman; panee lisäksi merkille, että korruptiotapauksia koskevien tutkimusten, syytteiden ja lopullisten tuomioiden määrä on yhä vähäinen; korostaa korruption torjunnan selkeästi määriteltyjen kokonaisvaltaisten puitteiden merkitystä, mukaan lukien tiedonvälityksen vapautta koskevan lain täytäntöönpanon parantaminen ja lainvalvontaviranomaisten toimien koordinoinnin tehostaminen sekä viranomaisia ja niiden velvoitteiden täytäntöönpanoa ja kansalaisten valitusten asianmukaista käsittelyä valvovan yhden viranomaisen (oikeusasiamies) perustaminen; kiinnittää huomiota korruption torjuntaa koskevan lainsäädännön tehokkaan toteuttamisen merkitykseen, jotta lainvalvontaviranomaisten käyttöön saadaan uusia korruption torjunnan välineitä; kehottaa muuttamaan poliittisten puolueiden ja vaalikampanjojen rahoitusta koskevia lainsäädäntöpuitteita, jotta voidaan varmistaa rahoitusmekanismien riippumaton valvonta ja avoimuus;

9.  kehottaa ryhtymään tehokkaisiin toimiin julkisen hallinnon sisäisten eturistiriitojen poistamiseksi vahvistamalla eturistiriitoja valvovaa valiokuntaa ja myöntämällä sille valtuudet tarkistaa virkamiesten varoja koskevat ilmoitukset ja määrätä seuraamuksia säännönvastaisuuksista; vaatii myös muuttamaan julkisen hallinnon tehtäviin liittyviä eturistiriitoja koskevaa lakia, joka antaa parlamentin jäsenille ja muille vaaleissa valituille edustajille oikeuden toimia hallinto- ja valvontaelinten tehtävissä: tietyissä tapauksissa vaaleissa valittujen edustajien täysi avoimuus ja etujen ilmoittaminen voivat poistaa mainitun eturistiriidan;

10.  huomauttaa, että tiedonvälityksen vapautta koskevaa lakia pannaan parhaillaan täytäntöön mutta siinä on ilmennyt vaikeuksia erityisesti sellaisiin asiakirjoihin tutustumisen yhteydessä, jotka saattavat paljastaa korruptiotapauksia yksityistämisen ja julkisten hankintojen alalla; kehottaa hallitusta helpottamaan asiaan liittyvien tietojen saantia ja valtion viranomaisia pidättäytymään painostamasta kansalaisjärjestöjä ja voittoa tavoittelemattomia järjestöjä sekä yleisesti kansalaisyhteiskunnan toimijoita, jotka tutkivat korruptiota ja järjestäytynyttä rikollisuutta ja toimivat vahtikoiran roolissa;

11.  panee merkille oikeuslaitoksen uudistamisessa saavutetun edistymisen, mistä osoituksena ovat merkittävien muutosten tekeminen rikosoikeudellisiin menettelyihin ja muuhun merkittävään lainsäädäntöön, mikä vapauttaa henkilöresursseja ja edistää oikeusistuimien käsittelyruuhkien purkamista; korostaa kuitenkin tarvetta varmistaa, että oikeuslaitos ja syyttäjät ovat vastuuvelvollisia ja että poliittiset toimijat eivät pääse vaikuttamaan niiden toimintaan; korostaa tarvetta varmistaa, että eettisiä menettelysääntöjä noudatetaan kattavasti; vaatii ehdottomasti, että tuomarien ja syyttäjien nimittämismenettelyä on muutettava, ja että käytäntö, jonka mukaan hallitus ja parlamentin yksinkertainen enemmistö nimittää syyttäjäneuvoston ja tuomarineuvoston, on lakkautettava; on huolestunut myös liiallisen vallan mahdollisesta keskittymisestä korkeimman oikeuden presidentille ja korkeimman hallinto-oikeuden presidentille; vaatii maksuttoman oikeusavun myöntämistä koskevan lain hyväksymistä; vaatii yhtenäistämään oikeuskäytäntöä, jotta voidaan varmistaa ennakoitavissa oleva oikeusjärjestelmä ja julkinen luottamus siihen; painottaa erityisesti naapurimaiden kanssa tehtävän kansainvälisen yhteistyön lisäämisen merkitystä;

12.  kehottaa Montenegroa parantamaan edelleen oikeusalan koulutuksen yhteisiä perusteita, joita oikeusalan koulutuksesta vastaava keskus soveltaa, sekä myöntämään tähän tavoitteeseen tarvittavat taloudelliset resurssit;

13.  kehottaa komissiota sisällyttämään seuraavaan edistymiskertomukseen arvioinnin oikeuslaitoksen uudistukseen ja korruption torjuntaan myönnettyjen Euroopan unionin varojen avulla saavutetuista vaikutuksista ja tuloksista;

14.  korostaa, että järjestäytynyt rikollisuus ja ennen kaikkea rahanpesu ja salakuljetus ovat edelleen ongelmina oikeuskehyksen ja sen täytäntöönpanon parantamisesta huolimatta; kehottaa viranomaisia ryhtymään toimiin lainvalvontaviranomaisten valmiuksien ja erityisesti aktiivisten tutkimusvalmiuksien tehostamiseksi ja parantamaan eri elinten ja virastojen välistä yhteistyötä sekä yhteistyötä naapurimaiden ja kansainvälisten viranomaisten kanssa, jotta on mahdollista saavuttaa vakaata edistystä järjestäytyneen rikollisuuden torjunnassa; pitää myönteisenä rikosprosessilain hyväksymistä ja vaatii sen ripeää ja asianmukaista täytäntöönpanoa;

15.  pitää myönteisinä parlamentin toimintaa koskevia parannuksia, mutta suosittelee lisätoimenpiteitä, joilla varmistetaan, että hyväksytty lainsäädäntö on korkealaatuista ja unionin säännöstön mukaista; kehottaa myöntämään enemmän kansallisia talousarviomäärärahoja ja henkilöresursseja ja kehottaa Euroopan unionia edelleen tukemaan Montenegron parlamenttia esimerkiksi kumppanitoiminnalla jäsenvaltioiden tai Euroopan parlamentin kanssa tarkoituksena parantaa Montenegron parlamentin jäsenten ja parlamentin pääsihteeristön valmiuksia valvoa ja tarkkailla hallituksen toimia, kuten komission lausunnossa todetaan;

16.  kehottaa jatkamaan Montenegron julkisen hallinnon uudistuksia, koska se edelleen kärsii rahoituksen puutteellisuudesta ja liiallisesta politisoimisesta, ja kehottaa erityisesti tarkistamaan virkamiehiä ja valtion työntekijöitä koskevaa lainsäädäntöä, jotta Montenegrossa voidaan ottaa käyttöön kokonaisvaltaiseen ja ansioihin perustuvaan rekrytointiin perustuva järjestelmä, avoimet rekrytointisäännöt ja urakehitystä koskevien sääntöjen käyttöönotto mukaan luettuina; korostaa myös tarvetta vahvistaa henkilöresursseja paikallishallinnon tasolla ja tarvetta myöntää sen toimintaan riittävä rahoitus, jotta voidaan varmistaa paikallishallinnon tehokkuus ja avoimuus, joka on erityisen tärkeää käynnissä olevan hajauttamisprosessin aikana; kiinnittää huomiota tarpeeseen kunnioittaa henkilöstöhallintoviranomaisen oikeudellisesti sitovia päätöksiä; korostaa tarvetta parantaa oikeudellisia ja toimielinpuitteita, jotta on mahdollista lisätä vastuuvelvollisuutta ja oikeusvaltion periaatteen noudattamista julkishallinnossa erityisesti verohallinnon, julkisten hankintojen, kaupunkisuunnittelun sekä paikallishallinnon ja tullin myöntämien lupien alalla; on tyytyväinen myös julkishallinnon alueellisen koulun (ReSPA) perustamiseen Danilovgradiin;

17.  pitää myönteisenä uutta lakia, joka kieltää syrjinnän työsuhteissa ja julkisten palvelujen tarjonnassa ja kieltää syrjinnän kaikkien muiden perusteiden kuin ansioiden perusteella, ja katsoo että se on merkittävä askel kohti syrjinnän torjuntaa edistävän oikeuskehyksen käyttöönottoa; panee kuitenkin merkille, että mainitussa laissa saattaa yhä olla puutteita ja vaatii niiden korjaamista; korostaa, että romanien, ashkalien, egyptiläisten ja muiden heikossa asemassa olevien ryhmien ja vammaisten henkilöiden väitetään edelleen olevan syrjinnän kohteina ja että sukupuoliseen suuntautumiseen ja sukupuoli-identiteettiin perustuva syrjintä on edelleen yleistä myös valtion viranomaisten keskuudessa; kehottaa Montenegron viranomaisia lujittamaan syrjintätapausten ehkäisemisen, seurannan, seuraamusten ja syytteiden täytäntöönpanomekanismeja; on huolestunut siitä, että vammaisten työntekijöiden oikeuksia ei täysin kunnioiteta ja pitää tässä yhteydessä myönteisenä pöytäkirjaa, jossa käsitellään vammaisten tilannetta työmarkkinoilla ja jonka allekirjoittajina on Montenegron ammattiyhdistysten liitto (CTUM) ja kansalaisjärjestöjä;

18.  on huolissaan siitä, että naiset ovat edelleen aliedustettuja päätöksentekoprosesseissa ja johtavissa asemissa julkihallinnossa, kuten parlamentissa, ministeriöissä ja hallituksen ylimmissä viroissa, ja myös valtionyritysten johdossa; kehottaa ryhtymään pikaisiin toimiin sukupuolten tasa-arvoa koskevan toimintasuunnitelman täytäntöön panemiseksi ja soveltamaan samapalkkaisuuden periaatetta;

19.  panee tyytyväisenä merkille perheväkivallalta suojaamista koskevan lain hyväksymisen ja kehottaa hallitusta panemaan se pikaisesti täytäntöön sekä myöntämään taloudellista tukea uhreille apua tarjoaville järjestöille; kehottaa viranomaisia käynnistämään tiedotuskampanjan, jolla naisille tiedotetaan heidän oikeuksistaan ja viranomaisten nollatoleranssista perheväkivaltaan;

20.  kehottaa Montenegron viranomaisia varmistamaan, että asiaan liittyvät säännökset, vähemmistöjen oikeuksia ja vapauksia koskeva laki mukaan luettuna, pannaan kattavasti täytäntöön; muistuttaa, että kaikkia vähemmistöjä on suojeltava panemalla syrjinnän kieltävä laki tiukasti täytäntöön; kannustaa Montenegroa tehostamaan tiedotusta kaikenlaisesta syrjinnästä; kehottaa Montenegron viranomaisia tukemaan edelleen täysin maan sisäisten pakolaisten aseman ratkaisemista koskevan toimintasuunnitelman täytäntöönpanoa;

21.  pitää myönteisinä etnisten ryhmien välisiä yleisesti ottaen hyviä suhteita ja vähemmistöjen oikeuksien yleistä korkeaa tasoa ja toistaa, että tämä on hyvä perusta aloittaa rauhan rakentaminen alueella, jolle aikanaan oli tyypillistä etnisten ryhmien välinen väkivalta ja massiiviset väestönsiirrot, mutta kehottaa kuitenkin viranomaisia ja julkishallintoa ottamaan huomioon vähemmistöryhmien mielipiteet sovinnonteon edistämiseksi alueella; kiinnittää tässä yhteydessä huomiota tarpeeseen selventää perustuslain määräyksiä, jotka koskevat vähemmistöjen asianmukaista edustusta ja pitää myönteisinä toimia, jotka tähtäävät täsmällisten tilastotietojen tuottamiseen; vaatii kansalaisuuslain ja ulkomaalaislain mukauttamista eurooppalaisiin normeihin; kannustaa poliittisia ja uskonnollisia johtajia sekä Serbiassa että Montenegrossa edistämään positiivista etnisten ryhmien ja uskontojen välistä ilmapiiriä etsimällä kompromissiratkaisuja kiistanalaisiin kysymyksiin kiistellyt uskonnolliset kohteet mukaan luettuina;

22.  panee merkille, että romani-, ashkali- ja egyptiläisyhteisöt ovat edelleen jatkuvan syrjinnän kohteina; kehottaa viranomaisia parantamaan heidän elinolojaan ja sosiaaliturvan, terveydenhuollon, koulutuksen ja työllisyyspalvelujen saantia sekä myöntämään heille henkilöllisyystodistukset, sillä ne ovat edellytys kaikkien julkisten palvelujen saamiselle; korostaa etenkin, että Konikin leirin elinoloja on parannettava kiireellisesti ja että on hyväksyttävä ja pantava täytäntöön kestävä strategia leirin olosuhteiden parantamiseksi ja lopulta leirin sulkemiseksi;

23.  toistaa aktiivisten ja riippumattomien kansalaisjärjestöjen merkitystä demokratian kannalta; pitää myönteisenä sitä, että hallitus on tehostanut yhteistyötään kansalaisjärjestöjen kanssa erityisesti korruption torjunnassa; vaatii näiden suhteiden lujittamista edelleen sekä kansalaisjärjestöjen laajempaa kuulemista poliittisen päätöksenteon yhteydessä niin toimien ja lainsäädännön muotoilussa kuin viranomaisten toimien seurannassa; korostaa kansalaisyhteiskunnan toimijoiden ratkaisevaa asemaa tehostettaessa sosiaalisiin ja poliittisiin seikkoihin liittyvää alueellista yhteistyötä; pitää myönteisenä Kansallisen Euroopan yhdentymisneuvoston toimintaa, johon osallistuvat kansalaisjärjestöt, hallitus, oikeuslaitos ja oppositio, mutta vaatii sen roolin tehostamista Euroopan unioniin yhdentymisessä;

24.  kannustaa Montenegron hallitusta läheiseen yhteistyöhön ja säännölliseen vuoropuheluun kansalaisjärjestöjen, ammattiyhdistysten ja muiden kansalaisyhteiskunnan järjestöjen kanssa; pitää tässä yhteydessä myönteisenä Montenegron hallituksen ja kansalaisjärjestöjen välisen yhteistyöneuvoston nimittämistä; korostaa, että on tärkeää lujittaa hallituksen, kansalaisjärjestöjen, ammattiyhdistysten ja muiden kansalaisyhteiskunnan järjestöjen välisen yhteistyön institutionaalisia puitteita;

25.  pitää myönteisenä edistymistä Bolognan uudistusprosessin täytäntöönpanossa ja kehottaa jatkamaan pyrkimyksiä parantaa sekä yleissivistävän että ammattikoulutuksen laatua, jotta nuorisolle voidaan varmistaa tarvittavat taidot, joiden avulla he voivat kilpailla menestyksekkäästi työmarkkinoilla; kehottaa tehostamaan myös heikommassa asemassa olevien ryhmien lapset kattavan, osallistavaa koulutusta koskevan strategian täytäntöönpanoa;

26.  antaa tunnustusta Montenegron hallituksen toimille varmistaa ilmaisunvapaus tiedotusvälineissä hyväksymällä sähköisiä viestimiä koskeva laki ja muutoksia rikoslakiin mutta kehottaa ryhtymään toimiin tiedotusvälineiden riippumattomuuden ja toimittajien ammattitaidon varmistamiseksi, yleisradiotoiminnan harjoittajan valmiuksien ja riippumattomuuden vahvistaminen mukaan luettuna; kehottaa Montenegron viranomaisia osoittamaan, että ne ovat sitoutuneet varmistamaan, että tiedonvälitysalan toimintaan ei puututa poliittisesti ja että sääntelyviranomaisten riippumattomuus on turvattu; kiinnittää huomiota kunnianloukkauksesta määrättävien sakkojen suhteettomuuteen, koska ne haittaavat jatkuvasti toimittajien työn vapautta ja riippumattomuutta, ja vaatii kunnianloukkausta koskevan lain täyttä mukauttamista Euroopan ihmisoikeustuomioistuimen oikeuskäytäntöön; korostaa, että toimittajiin ja kansalaisyhteiskunnan aktivisteihin kohdistuvaa pelottelua ja fyysistä väkivaltaa koskevat ilmoitukset on tutkittava perusteellisesti ja tarvittaessa vietävä oikeuteen; korostaa toimittajien korkealuokkaisten ammatillisten vaatimusten ja ammattietiikkaa koskevan säännöstön noudattamisen merkitystä;

27.  pitää myönteisenä Montenegron saavutuksia taloudellisten uudistusten täytäntöönpanossa mutta korostaa, että talouskriisi on paljastanut potentiaalisia heikkouksia maan talousmallissa, ja korostaa rakenneuudistusten jatkamisen tarvetta; kehottaa erityisesti jatkamaan yksityistämissopimusten seurannan ja täytäntöönpanon parantamista, varmistamaan valtiontukia koskevien säännösten avoimuuden, hyväksymään parempia ja yksinkertaisempia yritystoimintaa koskevia säännöksiä ja edistämään erityisesti pk-yritysten toimintamahdollisuuksia;

28.  panee merkille parannukset työmarkkinoiden toiminnassa mutta panee huolestuneena merkille epävirallisen työnteon yleisyyden; katsoo, että epävirallinen talous on syvään juurtunut ongelma, jonka ratkaiseminen vaatii syvällisiä, yhteiskunnan kaikki näkökohdat kattavia strategioita; kiinnittää huomiota siihen, että rakenteellinen työttömyys on edelleen ominaista työmarkkinoille ja että samaan aikaan korkeata ammattitaitoa vaativat työpaikat ovat täyttämättä, mikä todistaa työvoiman kysynnän ja tarjonnan epätasapainosta; on tyytyväinen kansallisten ammattipätevyyttä koskevien puitteiden hyväksymiseen, koska ne kattavat edellytykset tämän epäsuhdan ratkaisemiseksi, ja kehottaa Montenegron hallitusta panemaan asian ripeästi täytäntöön;

29.  korostaa, että Montenegron kehityksen kannalta on tärkeää parantaa liikenteen infrastruktuuria ja varmistaa, että maan liikennejärjestelmä on yhteydessä naapurimaiden liikennejärjestelmiin; kehottaa Montenegroa jatkamaan rautatieverkon kehittämistä ja nykyisen verkon uudenaikaistamista, koska se on elinkelpoinen ja ympäristöystävällinen vaihtoehto maantieliikenteelle ja voisi vastata merkittävästä osuudesta sekä henkilö- että tavaraliikennettä;

30.  tähdentää, että Montenegro on ratifioinut Kansainvälisen työjärjestön (ILO) kahdeksan keskeistä työntekijöiden oikeuksia koskevaa yleissopimusta sekä uudistetun Euroopan sosiaalisen peruskirjan; korostaa, että vaikka työlaissa säädetään työntekijöiden perusoikeuksista ja ammattiyhdistysten oikeuksista, olemassa on yhä rajoituksia; kannustaa Montenegroa vahvistamaan edelleen työntekijöiden ja ammattiyhdistysten oikeuksia; huomauttaa, että työmarkkinaosapuolten vuoropuhelulla on tärkeä merkitys, ja kehottaa Montenegron hallitusta toimimaan kunnianhimoisemmin sosiaalineuvoston lujittamisessa; korostaa, että on tärkeää lisätä sosiaalineuvoston avoimuutta ja tehokkuutta;

31.  pitää myönteisenä, että Montenegro on perustuslakinsa mukaan ympäristöystävällinen valtio; panee merkille matkailun merkittävän osuuden ja sen mahdollisuuden kehittää edelleen Montenegron taloutta; panee kuitenkin merkille matkailun aiheuttamat ympäristöongelmat ja kehottaa hallitusta jatkamaan luonnonympäristön suojelua esimerkiksi ympäristölainsäädännön ja paikallisen lainsäädännön nopean täytäntöönpanon avulla sekä uusilla tehokkailla toimilla, jotta voidaan estää Adrianmeren rannikon mahdolliset tuhot; kiinnittää erityistä huomiota tarpeeseen tehostaa jätehuoltoa erityisesti paikallisella tasolla turvallisen jätehuollon varmistamiseksi; pitää myönteisinä toimia, jotka koskevat matalahiilisen talouden kehittämistä Montenegron valtavien vesivoimavarojen ja muiden uusiutuvien energiavarojen avulla, koska ne auttavat kattamaan kotimaan tarpeet ja niiden ansiosta maa voi myös viedä energiaa ja saada maksuksi ulkomaista valuuttaa; varoittaa kuitenkin, että suurilla padoilla on usein merkittäviä kielteisiä ympäristövaikutuksia, ja kehottaa suorittamaan Euroopan unionin säännöstön mukaisesti asianmukaiset ja avoimet ympäristövaikutusten arvioinnit sekä ottamaan huomioon ympäristön kannalta paremmat vaihtoehdot, yleisön osallistumisen ja kansalaisyhteiskunnan osallistumisen ennen tällaisten patojen hyväksymistä tai lupien myöntämistä niille;

32.  kehottaa Montenegron viranomaisia ja erityisesti talousministeriötä julkistamaan verkkosivuillaan kaikki liitteet ja asiakirjat, jotka koskevat äskettäin tehtyä sopimusta maanalaisen voimalinjan rakentamisesta Montenegron ja Italian välille; kehottaa julkistamaan kaikki sopimuksesta johtuvat seuraukset, ympäristövaikutukset mukaan luettuina;

33.  panee tyytyväisenä merkille, että Montenegro on sitoutunut lujasti alueelliseen yhteistyöhön ja että se on rakentavasti toimiva alueellinen kumppani; antaa Montenegrolle tunnustuksen sen hyvistä suhteista naapurimaihin ja vakauttajan asemasta Länsi-Balkanin alueella; panee merkille, että Montenegro on useimpien alueellisten järjestöjen aktiivinen jäsen ja että maa on tehnyt useita oikeudellisia ja poliittisia sopimuksia naapurivaltioiden kanssa; pitää myönteisenä äskettäin Kroatian ja Serbian kanssa allekirjoitettuja takaisinottosopimuksia ja äskettäin Serbian ja Kroatian kanssa tehtyä luovuttamissopimusta; kehottaa Montenegroa ratkaisemaan pikaisesti rajakiistansa Kroatian kanssa Kansainvälisen tuomioistuimen avulla;

34.  korostaa, että Montenegron parlamentti on alueen ensimmäinen parlamentti, joka on antanut Srebrenican kansanmurhaa koskevan päätöslauselman ja pitää sitä merkittävänä alueellista sovintoa edistävänä toimenpiteenä;

35.  kehottaa puhemiestä välittämään tämän päätöslauselman neuvostolle, komissiolle sekä Montenegron hallitukselle ja parlamentille.

(1) EUVL L 108, 29.4.2010, s. 1.
(2) EUVL L 334, 19.12.2007, s. 25.
(3) EUVL L 336, 18.12.2009, s. 1.

Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö