Rodyklė 
 Ankstesnis 
 Kitas 
 Visas tekstas 
Procedūra : 2010/2997(RSP)
Procedūros eiga plenarinėje sesijoje
Dokumento priėmimo eiga : B7-0157/2011

Pateikti tekstai :

B7-0157/2011

Debatai :

PV 08/03/2011 - 15
CRE 08/03/2011 - 15

Balsavimas :

PV 09/03/2011 - 10.2
Balsavimo rezultatų paaiškinimas
Balsavimo rezultatų paaiškinimas

Priimti tekstai :

P7_TA(2011)0091

Priimti tekstai
PDF 222kWORD 79k
Trečiadienis, 2011 m. kovo 9 d. - Strasbūras
Juodkalnijos europinės integracijos procesas
P7_TA(2011)0091B7-0157/2011

2011 m. kovo 9 d. Europos Parlamento rezoliucija dėl Juodkalnijos europinės integracijos proceso

Europos Parlamentas,

–  atsižvelgdamas į Europos Vadovų Tarybos 2010 m. gruodžio 17 d. sprendimą suteikti Juodkalnijai į Europos Sąjungą stojančios šalies kandidatės statusą,

–  atsižvelgdamas į Komisijos komunikatą Europos Parlamentui ir Tarybai dėl Komisijos nuomonės dėl Juodkalnijos narystės Europos Sąjungoje prašymo (COM(2010)0670),

–  atsižvelgdamas į Komisijos komunikatą Europos Parlamentui ir Tarybai dėl 2010-2011 m. plėtros strategijos ir pagrindinių uždavinių (COM(2010)0660),

–  atsižvelgdamas į 2010 m. kovo 29 d. Europos Bendrijų bei jų valstybių narių ir Juodkalnijos Respublikos stabilizacijos ir asociacijos susitarimą(1),

–  atsižvelgdamas į 2007 m. lapkričio 8 d. EB ir Juodkalnijos susitarimą dėl readmisijos(2) ir 2009 m. gruodžio 1 d. priimtą 2009 m. lapkričio 30 d. Tarybos reglamentą (EB) 1244/2009, iš dalies keičiantį Reglamentą (EB) Nr. 539/2001, nustatantį trečiųjų šalių, kurių piliečiai, kirsdami išorės sienas, privalo turėti vizas, ir trečiųjų šalių, kurių piliečiams toks reikalavimas netaikomas, sąrašus(3),

–  atsižvelgdamas į 2010 m. rugsėjo 27-28 d. ES ir Juodkalnijos stabilizacijos ir asociacijos parlamentinio komiteto rekomendacijas,

–  atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 110 straipsnio 2 dalį,

A.  kadangi 2003 m. birželio 19–20 d. Salonikuose Europos Vadovų Taryba dar kartą patvirtino, kad Vakarų Balkanų ateitis yra susijusi su Europos Sąjunga; kadangi šį patvirtinimą Europos Vadovų Taryba pakartojo 2006 m. birželio 15-16 d. Briuselyje ir vėlesniuose aukščiausiojo lygio susitikimuose,

1.  palankiai vertina tai, kad Juodkalnijos vyriausybė ir opozicinės partijos bendrai sutaria dėl europinės integracijos ir teikia pirmenybę šiam klausimui, nes dėl to nuo šalies nepriklausomybės paskelbimo padaryta didelė pažanga vykdant reformas; palankiai vertina naują politinę Podgoricos valdžią ir ragina naują vyriausybę toliau tęsti Juodkalnijos europinės integracijos procesą ir pagreitinti reformas, kurias vykdant būtų siekiama vykdyti Kopenhagos kriterijus;

2.  pritaria Europos Vadovų Tarybos 2010 m. gruodžio 17 d. sprendimui suteikti Juodkalnijai į Europos Sąjungą stojančios šalies kandidatės statusą; tačiau apgailestauja, kad šalies kandidatės statusas atsiejamas nuo teisės pradėti derybas, ir pabrėžia, kad sprendimas jas pradėti neturėtų būti be reikalo ar nepagrįstai atidėtas; tikisi, kad derybos prasidės ne vėliau kaip paskelbus 2011 m. Komisijos pažangos ataskaitą, jei Juodkalnija pasieks reikšmingos pažangos siekiant Komisijos nustatytų kriterijų;

3.  palankiai vertina Tarybos sprendimą suteikti Juodkalnijos piliečiams galimybę keliauti be vizų (visiškas vizų režimo liberalizavimas) į ES Šengeno teritoriją nuo 2009m. gruodžio 19 d.; pabrėžia, koks svarbus šis žingsnis žmonių tiesioginių ryšių plėtojimui, ypač švietimo, mokslinių tyrimų, turizmo ir verslo ryšių, taip pat tarptautinio profesinių sąjungų bendradarbiavimo srityje; ragina Šengeno teritorijai nepriklausančias ES šalis taip pat svarstyti panašaus liberalizuoto vizų režimo Juodkalnijos piliečiams taikymo galimybę, ypač atsižvelgiant į sklandų liberalizuoto vizų režimo su Šengenui priklausančiomis ES šalimis įgyvendinimą;

4.  palankiai vertina tai, kad beveik baigtas šalies teisinės ir konstitucinės sistemos kūrimo procesas; tačiau atkreipia dėmesį į tai, kad esamos teisinės sistemos suderinimo su naująja konstitucija terminas pratęstas ketvirtą kartą, ir ragina valdžios institucijas greitai patvirtinti likusius teisės aktus, ypač teisinės rinkimų sistemos pakeitimus; ragina visas politines partijas nedelsiant pasiekti susitarimą dėl įstatymo projekto laikantis ESBO Demokratinių institucijų ir žmogaus teisių biuro (ODIHR) ir Venecijos komisijos rekomendacijų ir patobulinti su rinkimais susijusių skundų tikrinimo rinkimų komisijoje ar teismuose mechanizmą; ragina Juodkalnijos parlamentą nedelsiant ir iš esmės sustiprinti savo pajėgumus, susijusius su vyriausybės pasiūlytų įstatymų atitikties acquis vertinimu, ir ragina Komisiją suteikti šiuo tikslu būtiną techninę pagalbą pasinaudojant Pasirengimo narystei pagalbos priemone; ragina vyriausybę užtikrinti, kad įstatymų rengimo procesas būtų skaidresnis ir prieinamas visuomenei;

5.  su pasitenkinimu pažymi, kad Pasirengimo narystei pagalbos priemonės (PNPP) parama Juodkalnijoje tinkamai įgyvendinama; ragina Juodkalnijos vyriausybę ir Komisiją supaprastinti PNPP lėšų administravimo procedūrą siekiant ją padaryti prieinamesnę mažesnėms ir necentralizuotoms pilietinėms organizacijoms, profesinėms sąjungoms ir kitoms gavėjoms;

6.  pakartoja, kad šalies vystymuisi ir valstybės institucijų patikimumui piliečių požiūriu nepaprastai svarbu teisinė valstybė; atsižvelgdamas į tai, palankiai vertina intensyvesnę veiklą, kurios ėmėsi vyriausybė ir parlamentas, rengdami ir priimdami reikalingus teisės aktus; tačiau pabrėžia, kad visuomenės dalyvavimas rengiant naujus teisės aktus ir veiksmingas jų įgyvendinimas labai svarbus tam, kad pažangą matytų ir piliečiai;

7.  pritaria Juodkalnijos parlamento iniciatyvai suteikti profesijos statusą Valstybinės rinkimų komisijos pirmininko pareigoms, tačiau taip pat ragina užtikrinti, kad ir kiti šio organo nariai būtų profesionalai ir kad būtų padidinti jo pajėgumai siekiant garantuoti skaidrų, demokratinį ir veiksmingą rinkimų procesų administravimą;

8.  pažymi, jog padaryta didelė pažanga priimant svarbius teisės aktus kovos su korupcija srityje, ir pritaria tam, kad buvo patvirtinta nauja strategija ir veiksmų planas, taip pat sukurta nacionalinė komisija, skirta jiems įgyvendinti; tačiau pabrėžia, kad korupcija vis dar įsigalėjusi daugelyje sričių, ypač statybos, privatizavimo ir viešųjų pirkimų sektoriuose – tai yra didelė problema; be to, pažymi, kad tyrimų, patraukimo baudžiamojon atsakomybėn ir galutinio nuosprendžio korupcijos bylose rezultatai išlieka menki; pabrėžia, kad norint kovoti su korupcija labai svarbu sukurti aiškiai apibrėžtą visapusišką sistemą, įskaitant geresnį įstatymo dėl laisvos prieigos prie informacijos įgyvendinimą ir teisėsaugos įstaigų veiklos koordinavimą, taip pat vieną instituciją, kuri stebėtų vyriausybinių organų įgaliojimus ir jų vykdymą ir imtųsi tolesnių veiksmų, atsižvelgdama į visuomenės skundus (ombudsmenas); atkreipia dėmesį į tai, kad reikia veiksmingai įgyvendinti priimtus šios srities teisės aktus, kad teisėsaugos įstaigoms būtų suteikta naujų priemonių siekiant kovoti su korupcija; ragina pakeisti teisės aktų dėl politinių partijų ir rinkimų kampanijos finansavimo sistemą siekiant užtikrinti nepriklausomą finansavimo priemonių kontrolę ir jų taikymo skaidrumą;

9.  ragina imtis aktyvių veiksmų, kad viešojo administravimo sektoriuje nebebūtų interesų konfliktų atvejų, ir sustiprinti interesų konflikto komisijos veiklą bei suteikti jai įgaliojimus tikrinti valstybės pareigūnų turto deklaracijas ir taikyti sankcijas netikslumų atvejais; taip pat ragina iš dalies pakeisti įstatymą dėl interesų konfliktų prevencijos einant visuomenines pareigas, kurios leidžia parlamento nariams ir kitiems išrinktiems atstovams eiti valdymo ar priežiūros organų narių pareigas; tam tikrais atvejais, šį konfliktą galėtų išspręsti visiškas skaidrumas ir išrinktųjų atstovų interesų deklaravimas;

10.  atkreipia dėmesį į tai, kad įgyvendinant įstatymą dėl laisvos prieigos prie informacijos susiduriama su sunkumais, ypač tais atvejais, kai reikia gauti dokumentus, kuriuose atskleidžiama korupcija privatizavimo ir viešųjų pirkimų srityse; ragina vyriausybę palengvinti prieigą prie susijusių duomenų; ragina valstybės valdžios institucijas susilaikyti ir nedaryti spaudimo toms nevyriausybinėms ir pelno nesiekiančioms organizacijoms, taip pat pilietinės visuomenės atstovams, kurie vykdo tyrimus korupcijos ir organizuoto nusikalstamumo bylose ir atlieka kontrolieriaus vaidmenį;

11.  atkreipia dėmesį į teisminės sistemos reformos pažangą, kurią rodo priimti svarbūs baudžiamųjų procesų procedūrų ir kitų esminių teisės aktų pakeitimai, žmogiškųjų išteklių didinimas ir neišspręstų bylų skaičiaus teismuose mažinimas; tačiau pabrėžia, kad reikia užtikrinti teismų ir prokurorų atskaitomybę ir veiksmingumą, taip pat jų nepriklausomumą nuo politinio kišimosi; pabrėžia poreikį užtikrinti visapusišką etikos kodekso įgyvendinimą; skubiai ragina keisti teisėjų ir prokurorų skyrimo sistemą ir nebetaikyti tokios praktikos, kai prokurorus ir teismų ir prokuratūrų tarybų narius paskiria vien tik parlamentas, spręsdamas paprastąja dauguma, ir vyriausybė; be to, yra susirūpinęs dėl galimo pernelyg didelio valdžios sutelkimo aukščiausiojo teismo pirmininko ir generalinio valstybės prokuroro rankose; ragina priimti teisės aktą, kuriuo būtų reglamentuojama galimybė gauti nemokamą teisinę pagalbą; ragina suvienodinti teismų praktiką siekiant užtikrinti nuspėjamą teismų sistemą ir visuomenės pasitikėjimą; pabrėžia tarptautinio bendradarbiavimo, ypač su kaimyninėmis šalimis, stiprinimo svarbą;

12.  ragina Juodkalniją toliau tobulinti bendrus teisininkų rengimo kriterijus, kuriuos taikytų Teisininkų rengimo centras, ir šiuo tikslu paskirti reikiamų finansinių išteklių;

13.  ragina Komisiją į kitą pažangos ataskaitą įtraukti poveikio ir rezultatų, pasiektų skiriant ES lėšas teismų sistemos reformai ir kovai su korupcija, vertinimą;

14.  pabrėžia, kad organizuotas nusikalstamumas, o ypač pinigų plovimas ir kontrabanda, vis dar problema, nepaisant visų teisinės sistemos patobulinimų ir jos įgyvendinimo; ragina valdžios institucijas imtis veiksmų siekiant didinti teisėsaugos pajėgumus, ypač iniciatyvias tyrimo pajėgas, ir gerinti atskirų organų ir įstaigų veiklos koordinavimą ir bendradarbiavimą su atitinkamomis kaimyninių šalių bei tarptautinėmis institucijomis siekiant įgyti daug patirties kovoje su organizuotu nusikalstamumu; palankiai vertina tai, kad patvirtintas baudžiamojo proceso kodeksas, ir ragina nedelsiant ir tinkamai jį įgyvendinti;

15.  palankiai vertina parlamento darbo patobulinimus, tačiau rekomenduoja dėti daugiau pastangų siekiant užtikrinti aukštą priimtų teisės aktų kokybę ir jų atitiktį acquis; ragina skirti daugiau šalies biudžeto ir žmogiškųjų išteklių, taip pat ragina ES teikti daugiau pagalbos Juodkalnijos parlamentui, pvz., skatinti partnerystę su valstybių narių parlamentais ar Europos Parlamentu, siekiant didinti parlamento narių ir parlamento sekretoriato pajėgumus sudarant sąlygas vyriausybės priežiūrai ir stebėsenai, kaip nurodoma Komisijos nuomonėje;

16.  ragina vykdyti tolesnes reformas viešojo administravimo sektoriuje, kuriam vis dar labai trūksta išteklių ir kuris pernelyg politizuotas, ir ypač persvarstyti valstybės tarnautojų ir darbuotojų įstatymą siekiant sukurti visapusišką ir nuopelnais grindžiamą įdarbinimo sistemą, įskaitant samdymo skaidrumo taisykles ir kilimo karjeros laiptais procedūrų nustatymą; taip pat pabrėžia, kad reikia stiprinti vietos lygmens administracijos žmogiškuosius išteklius ir suteikti pakankamą finansavimą, kad ji funkcionuotų, siekiant užtikrinti jos veiksmingumą ir skaidrumą, kurie ypač svarbūs turint mintyje vykstantį decentralizacijos procesą; atkreipia dėmesį į tai, kad reikia gerbti teisiškai privalomus žmogiškųjų išteklių valdymo institucijos sprendimus; pabrėžia poreikį tobulinti teisinę ir institucinę sistemą, kad būtų sustiprinta atskaitomybė ir pagarba teisinės valstybės principams viešojo administravimo įstaigose, ypač tokiose srityse, kaip mokesčių administravimo, viešųjų pirkimų, miestų planavimo ir licencijų išdavimo vietos administracijoje ir muitinėse; džiaugiasi dėl to, kad Danilovgrade buvo atidaryta Regiono viešojo administravimo mokykla;

17.  palankiai vertina tai, kad priimtas bendrasis diskriminacijos įdarbinant ar teikiant viešąsias paslaugas draudimo įstatymas, pagal kurį draudžiama diskriminacija bet kokiu, išskyrus nuopelnų, pagrindu, kaip svarbų žingsnį kuriant teisinę sistemą, kuri padėtų kovoti su diskriminacija; vis dėlto atkreipia dėmesį į galimus likusius įstatymo trūkumus ir ragina juos ištaisyti; pabrėžia, kad pažeidžiamos grupės, pvz., romai, aškaliai ir egiptiečiai bei neįgalūs asmenys, vis dar patiria diskriminaciją ir kad plačiai paplitusi diskriminacija dėl seksualinės orientacijos ir lytinės tapatybės, kurią taip pat vykdo valdžios institucijos; ragina Juodkalnijos valdžios institucijas stiprinti įgyvendinimo priemones, kad būtų užkirstas kelias diskriminacijos atvejams, kad diskriminacija būtų kontroliuojama, dėl jos būtų skiriamos bausmės ir patraukiama baudžiamojon atsakomybėn; yra susirūpinęs dėl to, kad neįgaliųjų darbo teisės nėra iki galo gerbiamos; atsižvelgdamas į tai, pritaria memorandumui, kurį pasirašė Juodkalnijos profesinių sąjungų konfederacija ir nevyriausybinės organizacijos ir kuriame siekiama pagerinti neįgaliųjų padėtį darbo rinkoje;

18.  išreiškia susirūpinimą dėl to, kad moterims vis dar mažai atstovaujama sprendimų priėmimo procese ir vadovaujančiose pareigose tiek viešajame administravime (parlamente, ministerijose, aukščiausiose vyriausybės pareigose), tiek viešųjų įstaigų valdyme; ragina imtis veiksmų siekiant įgyvendinti lyčių lygybės veiksmų planą ir taip nedelsiant integruoti lyčių lygybės politiką bei nustatyti vienodo užmokesčio principą;

19.  palankiai vertina tai, kad priimtas įstatymas dėl apsaugos nuo smurto šeimoje, ir ragina vyriausybę skubiai jį įgyvendinti, taip pat skirti finansinę paramą organizacijoms, kurios teikia paslaugas aukoms; ragina valdžios institucijas skatinti informavimo kampanijas siekiant moteris supažindinti su jų teisėmis ir taikyti visiško smurto šeimoje netoleravimo politiką;

20.  ragina Juodkalnijos valdžios institucijas užtikrinti, kad būtų visapusiškai įgyvendintos atitinkamos teisės aktų nuostatos, įskaitant įstatymą dėl mažumos teisių ir laisvių; primena, kad apsauga turi būti teikiama visoms mažumoms griežtai taikant kovos su diskriminacija įstatymą; ragina Juodkalniją toliau dėti pastangas informuojant apie visų rūšių diskriminaciją; ragina Juodkalnijos valdžios institucijas ir toliau visapusiškai remti savo veiksmų plano, skirto perkeltų asmenų statuso klausimui išspręsti, įgyvendinimą;

21.  palankiai vertina apskritai gerus tautinių grupių ryšius ir gerą bendrą mažumų teisių apsaugą šalyje ir pakartoja, kad tai yra tinkamas pagrindas pradėti taikos kūrimo procesą regione, kuriame tam tikru metu viena prieš kitą etninės grupės ėmėsi prievartos ir masiškai buvo iškeldinami gyventojai, tačiau ragina valdžios institucijas, taip pat administracinėse įstaigose papildomai konsultuotis su mažumų grupėmis ir padėti užtikrinti susitaikymą regione; šiuo tikslu atkreipia dėmesį į tai, kad reikia aiškiau apibrėžti konstitucinę nuostatą dėl tikslaus mažumų atstovavimo, ir palankiai vertina veiksmus, kurių imtasi siekiant parengti tikslius statistinius duomenis šioje srityje; ragina suderinti įstatymus dėl pilietybės ir dėl užsieniečių su Europos standartais; ragina Serbijos ir Juodkalnijos politinius ir religinius vadovus prisidėti siekiant sukurti teigiamas sąlygas skirtingų etninių grupių ir religijų sambūviui ir surasti kompromisą sprendžiant sudėtingus klausimus, įskaitant religinių vietovių, dėl kurių ginčijamasi, klausimus;

22.  pabrėžia, kad romų, aškalių ir egiptiečių bendruomenės ir toliau susiduria su dažnos diskriminacijos problemomis; ragina valdžios institucijas gerinti jų gyvenimo sąlygas, užtikrinti galimybę pasinaudoti socialinės apsaugos, sveikatos priežiūros, švietimo ir užimtumo paslaugomis, taip pat išduoti jiems tapatybės dokumentus – tai pirminė sąlyga norint naudotis bet kuriomis viešosiomis paslaugomis; pabrėžia, kad reikia skubiai gerinti gyvenimo sąlygas Koniko stovykloje ir priimti bei įgyvendinti tvarią strategiją dėl sąlygų stovykloje gerinimo ir galiausiai dėl jos uždarymo;

23.  pakartoja, kad siekiant užtikrinti demokratiją labai svarbu, jog veiktų aktyvios ir nepriklausomos pilietinės visuomenės organizacijos; palankiai vertina geresnį vyriausybės ir NVO bendradarbiavimą, ypač kovojant su korupcija; ragina toliau stiprinti šiuos santykius ir intensyviau konsultuotis su NVO rengiant politiką, be kita ko, formuluojant politiką ir teisės aktus, taip pat kontroliuojant valdžios institucijų veiklą; pabrėžia, kad prisidedant prie regionų bendradarbiavimo socialiniu ir politiniu aspektu stiprinimo esminis vaidmuo tenka pilietinės visuomenės veikėjams; palankiai vertina Nacionalinės europinės integracijos tarybos, įskaitant pilietinės visuomenės, vyriausybės, teismų sistemos ir opozicijos veiklą, tačiau ragina stiprinti tarybos vaidmenį vykstant integracijos į ES procesui;

24.  ragina Juodkalnijos vyriausybę glaudžiai bendradarbiauti ir vykdyti nuolatinį dialogą su NVO, profesinėmis sąjungomis ir kitomis pilietinės visuomenės organizacijomis; todėl palankiai vertina tai, kad paskirta Juodkalnijos vyriausybės ir NVO bendradarbiavimo taryba; pabrėžia, kad svarbu stiprinti institucinį vyriausybės, NVO, profesinių sąjungų ir kitų pilietinių visuomenės organizacijų bendradarbiavimo pagrindą;

25.  palankiai vertina Bolonijos reformų proceso įgyvendinimo pažangą ir ragina dėti papildomų pastangų siekiant pagerinti tiek bendrojo, tiek profesinio švietimo kokybę, suteikti jaunimui reikalingų įgūdžių, kad jie galėtų sėkmingai konkuruoti darbo rinkoje; ragina kuo veiksmingiau įgyvendinti visiems, įskaitant pažeidžiamų grupių vaikus, skirto švietimo strategiją;

26.  pripažįsta, jog Juodkalnijos vyriausybė, priimdama įstatymą dėl elektroninės žiniasklaidos ir baudžiamojo kodekso pakeitimus, ėmėsi veiksmų žodžio laisvei žiniasklaidoje užtikrinti, tačiau ragina imtis tolesnių veiksmų siekiant užtikrinti žiniasklaidos įmonių nepriklausomumą ir profesionalumą, įskaitant viešojo transliuotojo pajėgumų ir nepriklausomumo stiprinimą; ragina Juodkalnijos valdžios institucijas rodyti ryžtą siekiant užtikrinti, kad žiniasklaidos sektorius veiktų išvengdamas politinio įsikišimo, ir garantuoti reguliavimo institucijų nepriklausomumą; atkreipia dėmesį į neproporcingas baudas už šmeižtą, kurios ir toliau varžo žurnalistų darbo laisvę ir nepriklausomumą, ir ragina, kad su šmeižtu susiję teisės aktai ir praktika būtų visiškai suderinti su Europos žmogaus teisių teismo jurisprudencija; pabrėžia, kad pranešami grasinimų žurnalistams ir pilietinės visuomenės veikėjams ir fizinio smurto prieš juos atvejai turi būti visiškai ištirti ir, jei reikia, turi būti iškeltos baudžiamosios bylos; pabrėžia, kad svarbu, jog žurnalistai taikytų aukštus profesionalumo standartus ir profesinį elgesio kodeksą;

27.  palankiai vertina gerą šalies patirtį ir rezultatus įgyvendinant ekonomikos reformas, tačiau pabrėžia, kad finansų krizė atskleidė potencialius jos ekonomikos modelio trūkumus ir išryškino skubų tolesnių struktūrinių pokyčių poreikį; visų pirma, ragina imtis tolesnių veiksmų siekiant gerinti privatizavimo sutarčių vykdymo stebėseną ir užtikrinimą, garantuoti skaidrumą, kai teikiama valstybės pagalba, ir nustatyti geresnį ir paprastesnį verslo aplinkos reguliavimą ir ypač sudaryti sąlygas mažųjų ir vidutinių įmonių veiklai;

28.  atkreipia dėmesį į tai, kad patobulintas darbo rinkos veikimas, tačiau yra susirūpinęs dėl didelio neoficialaus užimtumo lygio; mano, kad šešėlinė ekonomika yra giliai įsišaknijusi problema ir jai išspręsti reikalingos nuodugnios strategijos, kurios turi apimti visus visuomenės aspektus; atkreipia dėmesį į tai, kad darbo rinkai vis dar būdingas struktūrinis nedarbas ir kad tuo pačiu metu lieka neužimtos aukštos kvalifikacijos reikalaujančios darbo vietos, o tai rodo reikalingų ir siūlomų įgūdžių neatitikimą; palankiai vertina, kad patvirtinta nacionalinė kvalifikacijos sistema, apimanti išankstines teisines sąlygas, padėsiančias panaikinti minėtą neatitikimą, ir ragina Juodkalnijos vyriausybę ją skubiai įdiegti;

29.  pabrėžia, kad Juodkalnijos vystymuisi svarbu gerinti transporto infrastruktūrą ir užtikrinti transporto sistemos sąveiką su kaimyninių šalių sistemomis ragina toliau plėtoti geležinkelių sistemas ir modernizuoti esamą sistemą – jos būtų veiksmingos ir ekologiškos alternatyvos kelių transportui ir galėtų užtikrinti didžiosios prekių ir keleivių dalies pervežimą;

30.  pabrėžia, kad Juodkalnija ratifikavo aštuonias pagrindines Tarptautinės darbo organizacijos (TDO) darbuotojų teisių konvencijas ir pakeistą Europos socialinę chartiją; pabrėžia, jog vis tiek esama suvaržymų, nors Darbo kodekse ir numatytos pagrindinės darbuotojų ir profesinių sąjungų teisės; ragina Juodkalniją ir toliau stiprinti darbuotojų ir profesinių sąjungų teises; atkreipia dėmesį į socialinio dialogo vaidmens svarbą ir ragina Juodkalnijos vyriausybę padidinti užmojus, susijusius su Socialine taryba ir tolesniu jos stiprinimu; pabrėžia, jog svarbu didinti Socialinės tarybos skaidrumą ir veiksmingumą;

31.  palankiai vertina tai, kad Konstitucijoje Juodkalnija apibrėžiama kaip ekologinė valstybė; pažymi, kad turizmas atlieka svarbų vaidmenį ekonomikoje ir gali svariai prisidėti prie šalies vystymosi; tačiau atkreipia dėmesį į grėsmę aplinkai, kurią kelia turizmas, ir ragina vyriausybę imtis papildomų veiksmų aplinkai apsaugoti, pvz., skubiai įgyvendinti aplinkosaugos įstatymą ir likusius poįstatyminius aktus, taip pat toliau dėti pastangas, kurių reikia siekiant užkirsti kelią galimam Adrijos pajūrio niokojimui; ypač atkreipia dėmesį į tai, kad reikia veiksmingo atliekų valdymo, visų pirma vietos lygmeniu, siekiant užtikrinti saugų jų šalinimą; palankiai vertina mažai anglies dioksido išmetančios ekonomikos plėtojimo priemones vystant didžiulį šalies hidroenergetinį ir kitų atsinaujinančiųjų energijos šaltinių potencialą, nes jis padės patenkinti šalies vidaus poreikius ir netgi bus svarbus šalies eksporto ir pajamų iš užsienio šaltinis; vis dėlto įspėja, kad didžiulės užtvankos dažnai daro didelį neigiamą poveikį aplinkai, ir ragina, kad prieš suteikiant patvirtinimą ar leidimą būtų atlikti derami ir skaidrūs su aplinka susiję vertinimai, įskaitant aplinkos apsaugos požiūriu geresnes galimybes, visuomenės dalyvavimą ir pilietinės visuomenės įtraukimą, vadovaujantis ES acquis;

32.  ragina Juodkalnijos valdžios institucijas, visų pirma Ūkio ministeriją, savo interneto svetainėje viešai paskelbti neseniai sudarytą susitarimą dėl povandeninio energijos kabelio tarp Juodkalnijos ir Italijos tiesimo ir visus su šiuo susitarimu susijusius priedus bei dokumentus; ragina viešai paskelbti visus šio projekto padarinius, įskaitant poveikį aplinkai;

33.  su pasitenkinimu pažymi, kad Juodkalnija tvirtai įsipareigojusi vykdyti regioninį bendradarbiavimą ir yra konstruktyvi regioninė partnerė; palankiai vertina Juodkalniją dėl jos gerų santykių su kaimyninėmis šalimis ir dėl jos bendro stabilizuojančio vaidmens regione; pažymi, kad šalis yra aktyvi daugumos regioninių organizacijų narė ir kad ji sudarė su kaimyninėmis šalimis daug teismų ir policijos susitarimų; palankiai vertina neseniai ratifikuotus susitarimus dėl readmisijos su Kroatija ir Serbija, taip pat neseniai sudarytą ekstradicijos susitarimą su Serbija ir Kroatija; ragina šalį skubiai spręsti sienos su Kroatija klausimą Tarptautiniame teisingumo teisme;

34.  pabrėžia, kad Juodkalnijos parlamentas pirmasis regione priėmė rezoliuciją dėl Srebrenicos genocido, ir palankiai vertina šį žingsnį, kuris svariai prisideda prie susitaikymo regione;

35.  paveda Pirmininkui perduoti šią rezoliuciją Tarybai, Komisijai ir Juodkalnijos vyriausybei bei parlamentui.

(1) OL L 108, 2010 4 29, p. 1.
(2) OL L 334, 2007 12 19, p. 25.
(3) OL L 336, 2009 12 18, p. 1.

Teisinė informacija - Privatumo politika