Hakemisto 
 Edellinen 
 Seuraava 
 Koko teksti 
Menettely : 2011/2510(RSP)
Elinkaari istunnossa
Asiakirjan elinkaari : B7-0191/2011

Käsiteltäväksi jätetyt tekstit :

B7-0191/2011

Keskustelut :

Äänestykset :

PV 10/03/2011 - 9.1
CRE 10/03/2011 - 9.1
Äänestysselitykset
Äänestysselitykset
Äänestysselitykset

Hyväksytyt tekstit :

P7_TA(2011)0094

Hyväksytyt tekstit
PDF 128kWORD 52k
Torstai 10. maaliskuuta 2011 - Strasbourg
Tiedotusvälineitä koskeva lainsäädäntö Unkarissa
P7_TA(2011)0094B7-0191/2011

Euroopan parlamentin päätöslauselma 10. maaliskuuta 2011 tiedotusvälineitä koskevasta Unkarin lainsäädännöstä

Euroopan parlamentti, joka

–  ottaa huomioon Euroopan unionista tehdyn sopimuksen (SEU) 2, 3, 6 ja 7 artiklan, Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen (SEUT) 49, 56, 114, 167 ja 258 artiklan, Euroopan unionin perusoikeuskirjan 11 artiklan ja Euroopan ihmisoikeusyleissopimuksen 10 artiklan, jotka kaikki liittyvät perusoikeuksien, erityisesti sananvapauden ja tiedonvälityksen vapauden sekä tiedotusvälineiden moniarvoisuutta koskevan oikeuden kunnioittamiseen, edistämiseen ja suojelemiseen,

–  ottaa huomioon 10. maaliskuuta 2010 annetun neuvoston direktiivin 2010/13/EU audiovisuaalisten mediapalvelujen tarjoamista koskevien jäsenvaltioiden tiettyjen lakien, asetusten ja hallinnollisten määräysten yhteensovittamisesta (audiovisuaalisia mediapalveluja koskeva direktiivi),

–  ottaa huomioon 25. toukokuuta 2009 annetun eurooppalaisen julistuksen lehdistönvapaudesta ja komission työasiakirjan tiedotusvälineiden moniarvoisuudesta EU:n jäsenvaltioissa (SEC(2007)0032), komission määrittelemän ”kolmivaiheisen lähestymistavan” tiedotusvälineiden moniarvoisuuteen sekä komission teettämän vuonna 2009 valmistuneen riippumattoman tutkimuksen,

–  ottaa huomioon 22. huhtikuuta 2004 antamansa päätöslauselman EU:ssa ja varsinkin Italiassa tapahtuvasta sananvapauden ja tiedonvälityksen vapauden perusoikeuksien rikkomisesta(1), 25. syyskuuta 2008 antamansa päätöslauselman tiedotusvälineiden keskittymisestä ja moniarvoisuudesta Euroopan unionissa(2) sekä 7. syyskuuta 2010 antamansa päätöslauselman aiheesta ”Journalismi ja uusi media – julkisen alueen luominen Eurooppaan”(3),

–  ottaa huomioon Euroopan parlamentissa 8. lokakuuta 2009 tiedonvälityksen vapaudesta Italiassa ja myös 8. syyskuuta 2010 esitetyt komission julkilausumat ja parlamentin kysymykset sekä käydyt keskustelut sekä kansalaisvapauksien sekä oikeus- ja sisäasioiden valiokunnan ja kulttuuri- ja koulutusvaliokunnan yhteiskokouksessa 17. tammikuuta 2011 Unkarin joukkotiedotusvälineitä koskevasta lainsäädännöstä käydyt keskustelut,

–  ottaa huomioon kansalaisvapauksien sekä oikeus- ja sisäasioiden valiokunnan päätöksen pyytää perusoikeusvirastoa antamaan vuosittain indikaattoreita hyödyntävän vertailevan tilanneselvityksen tiedotusvälineiden vapaudesta ja moniarvoisuudesta ja niiden hallinnoinnin riippumattomuudesta EU:n jäsenvaltioissa,

–  ottaa huomioon UNESCOn kulttuuri-ilmaisujen moninaisuuden suojelemisesta ja edistämisestä tehdyn yleissopimuksen, erityisesti sen 5 artiklan 2 kohdan sekä 7 ja 11 artiklan,

–  ottaa huomioon työjärjestyksen 110 artiklan 2 kohdan,

A.  ottaa huomioon, että Euroopan unioni perustuu SEU-sopimuksen 2 artiklassa vahvistettuihin demokratian ja oikeusvaltion arvoihin ja että se näin ollen puolustaa ja edistää sananvapautta ja tiedonvälityksen vapautta sellaisina kuin ne on vahvistettu EU:n perusoikeuskirjan 11 artiklassa ja Euroopan ihmisoikeusyleissopimuksen 10 artiklassa; tunnustaa perusoikeuskirjassa määriteltyjen ja Euroopan ihmisoikeusyleissopimukseen liittymisen kautta vahvistettujen oikeuksien, vapauksien ja periaatteiden oikeudellisen arvon ja katsoo, että tiedotusvälineiden vapaus ja moniarvoisuus ovat niiden välttämätön ennakkoehto; katsoo myös, että näihin oikeuksiin kuuluu vapaus ilmaista mielipiteensä sekä vapaus vastaanottaa ja levittää tietoa ilman viranomaisten valvontaa, asiaan puuttumista tai painostusta,

B.  ottaa huomioon, että tiedotusvälineiden moniarvoisuus ja vapaus ovat EU:ssa ja sen jäsenvaltioissa (etenkin Italiassa, Bulgariassa, Romaniassa, Tšekin tasavallassa ja Virossa) edelleen vakava huolenaihe, mistä on osoituksena kesäkuun ja joulukuun 2010 välisenä aikana Unkarissa säädettyjen tiedotusvälineitä koskevien lakien ja perustuslakimuutosten viimeaikainen arvostelu, jota ovat esittäneet kansainväliset järjestöt, kuten Etyj ja Euroopan neuvoston ihmisoikeusvaltuutettu, suuri joukko kansainvälisiä ja kansallisia toimittajajärjestöjä, kustannustoimittajia ja kustantajia, ihmisoikeuksia ja kansalaisvapauksia ajavat kansalaisjärjestöt sekä jäsenvaltiot ja komissio,

C.  ottaa huomioon, että komissio otti asian esille ja pyysi Unkarin hallitukselta tietoja siitä, ovatko Unkarin tiedotusvälineitä koskevat lait audiovisuaalisia mediapalveluja koskevan direktiivin ja yleisesti yhteisön lainsäädännön mukaisia ja erityisesti noudatetaanko niissä kaikkiin audiovisuaalisten mediapalvelujen tarjoajiin sovellettavaa lähetysten tasapuolisuutta koskevaa velvoitetta, ja että komissio asetti myös kyseenalaiseksi, noudatetaanko laeissa suhteellisuusperiaatetta ja Euroopan unionin perusoikeuskirjan 11 artiklan mukaisia mielipiteenvapauden ja tiedonvälityksen vapauden kaltaisia perusoikeuksia sekä alkuperämaaperiaatetta ja rekisteröintivaatimuksia, ja ottaa huomioon, että Unkarin hallitus vastasi antamalla lisätietoa ja ryhtymällä muuttamaan lainsäädäntöään ottaakseen huomioon komission huomautukset,

D.  ottaa huomioon, että Etyj ilmoitti olevansa vakavasti huolissaan Unkarin lainsäädännön soveltamisalasta (aineellinen ja alueellinen soveltamisala), sananvapaudesta ja sisällön sääntelystä, saman henkilön nimittämisestä sekä kansallisen tiedotusvälineviranomaisen että kansallisen televiestintäviranomaisen päälliköksi sekä julkista lähetystoimintaa koskevien periaatteiden noudattamisesta(4) ja totesi, että uusi lainsäädäntö heikentää tiedotusvälineiden moniarvoisuutta, kumoaa julkisten tiedotusvälineiden poliittisen ja taloudellisen riippumattomuuden sekä vakiinnuttaa pitkällä aikavälillä tiedotusvälineiden vapauden kannalta kielteisiä periaatteita, ja ottaa huomioon, että Etyj katsoi myös, että tiedotusvälineviranomainen ja -neuvosto ovat poliittisesti homogeenisia(5) ja harjoittavat kattavaa ja keskitettyä valtiollista ja poliittista valvontaa suhteessa kaikkiin tiedotusvälineisiin; ottaa huomioon, että muita huolenaiheita ovat muun muassa suhteettomat ja äärimmäiset rangaistukset kiistanalaisin ja määrittelemättömin perustein, rangaistusten automaattisen lykkäämismenettelyn puuttuminen, jos tiedotusvälineviranomaisen päätöksistä kannellaan tuomioistuimeen, toimittajien lähdesuojan periaatteen rikkominen ja perhearvojen suojelu,

E.  on Etyjin tavoin syvästi huolestunut tiedotusvälineviranomaisen ja -neuvoston poliittisesti homogeenisesta kokoonpanosta, ajoituksesta, tiedotusvälineiden kattavasta ja keskitetystä hallinnollisesta, oikeudellisesta ja poliittisesta valvonnasta, lainsäädännön ongelmallisimpien kohtien ristiriidasta sananvapautta koskevien Etyjin ja kansainvälisten normien kanssa – kuten julkisten tiedotusvälineiden poliittisen ja taloudellisen riippumattomuuden murentaminen –, lainsäädännön soveltamisalasta (aineellinen ja alueellinen soveltamisala) ja päätöksestä jättää keskeiset termit määrittelemättä, jolloin toimittajien on mahdotonta tietää, milloin he mahdollisesti rikkovat lakia,

F.  ottaa huomioon, että Euroopan neuvoston ihmisoikeusvaltuutettu on kehottanut Unkarin viranomaisia tiedotusvälinelainsäädäntöä tarkistaessaan ottamaan huomioon sananvapautta ja tiedotusvälineiden moniarvoisuutta koskevat Euroopan neuvoston normit, Euroopan neuvoston ministerineuvoston ja parlamentaarisen yleiskokouksen asiaa koskevat suositukset ja erityisesti Euroopan ihmisoikeussopimuksessa vahvistetut sitovat normit ja Euroopan ihmisoikeustuomioistuimen oikeuskäytännön; ottaa huomioon, että ihmisoikeusvaltuutettu mainitsi virhetulkinnat mahdollistavien epäselvien määritelmien käytön ja totesi, että näin luodaan poliittisesti epäsuhtainen sääntelykoneisto, jolla on suhteettomat valtuudet ja jonka oikeudellinen valvonta on puutteellista, uhataan julkisten lähetystoiminnan harjoittajien riippumattomuutta ja murennetaan toimittajien lähdesuojaa; ottaa huomioon, että ihmisoikeusvaltuutettu korosti myös, että kaikkien sidosryhmien, mukaan luettuina oppositiopuolueet ja kansalaisyhteiskunta, on voitava osallistua merkitsevällä tavalla tämän lainsäädännön tarkistamiseen, koska siinä säännellään demokraattisen yhteiskunnan toiminnan kannalta näin perustavanlaatuista asiaa(6),

G.  ottaa huomioon, että ihmisoikeusvaltuutettu suosittaa 25. helmikuuta 2011 antamassaan toisessa lausunnossa, että Unkarin tiedotusvälineitä koskeva lainsäädäntö tarkistetaan läpikotaisin siten, että asetetaan tavoitteeksi muun muassa moniarvoista ja riippumatonta tiedonvälitystä edistävän täsmällisen lainsäädännön ottaminen uudelleen käyttöön ja niiden keinojen vahvistaminen, joiden tarkoituksena on tiedotusvälineiden sääntelymekanismien suojaaminen poliittisilta vaikutuspyrkimyksiltä(7); ottaa huomioon, että ihmisoikeusvaltuutettu toteaa myös, että Unkarin tiedotusvälineiden on voitava hoitaa tehtäväänsä moniarvoisen demokraattisen yhteiskunnan vahtikoirana ja että tässä tarkoituksessa Unkarin olisi noudatettava sitoumuksiaan Euroopan neuvoston jäsenvaltiona ja hyödynnettävä mahdollisimman paljon järjestön asiantuntemusta sananvapauteen, tiedotusvälineiden riippumattomuuteen ja moniarvoisuuteen liittyvissä asioissa,

H.  katsoo, että Unkarin tiedotusvälinelakia olisi näin ollen kiireellisesti lykättävä ja tarkistettava komission, Etyjin ja Euroopan neuvoston huomautusten ja ehdotusten pohjalta, jotta varmistetaan, että niissä noudatetaan täysin unionin lainsäädäntöä sekä tiedotusvälineiden vapautta, moniarvoisuutta ja riippumatonta hallinnointia koskevia eurooppalaisia arvoja ja normeja,

I.  ottaa huomioon, että parlamentin useista kehotuksista huolimatta komissio on viivytellyt tiedotusvälineiden vapautta ja moniarvoisuutta sekä riippumatonta hallinnointia koskevaa direktiiviehdotusta, josta on tullut yhä tarpeellisempi ja kiireellisempi,

J.  katsoo, että kaikkien EU:n jäsenvaltioiden olisi pidettävä voimassa Kööpenhaminan Eurooppa-neuvostossa kesäkuussa 1993 vahvistetuissa Kööpenhaminan kriteereissä unionin jäsenyydelle asetetut ehdot, jotka liittyvät lehdistön- ja sananvapauteen, ja pantava ne täytäntöön unionin lainsäädännön avulla,

K.  ottaa huomioon, että yhteisöjen tuomioistuin on päättänyt yhdistettyjä asioita C-39/05 P ja C-52/05 P, koskevan tuomionsa 45 ja 46 kohdassa, että tiedonsaanti parantaa kansalaisten mahdollisuuksia osallistua päätöksentekomenettelyihin ja sen avulla varmistetaan, että hallinnolla on demokraattisessa järjestelmässä suhteessa kansalaisiin suurempi legitimiteetti ja että se on tehokkaampaa ja vastuullisempaa ja että se ”on edellytys sille, että he voivat tehokkaasti käyttää demokraattisia oikeuksiaan”,

1.  kehottaa Unkarin viranomaisia palauttamaan tiedotusvälineiden hallinnoinnin riippumattomuuden ja lopettamaan valtion puuttumisen sananvapauteen ja lähetysten tasapuolisuuteen ja katsoo, että tiedotusvälineiden liiallinen sääntely on ristiriitaista ja vaarantaa julkisuuden alan toimivan moniarvoisuuden;

2.  pitää myönteisenä komission ja Unkarin viranomaisten yhteistyötä, jonka tarkoituksena on saattaa Unkarin tiedotusvälinelainsäädäntö vastaamaan EU:n perussopimuksia ja lainsäädäntöä ja aloittaa muutostyö kansallisella tasolla;

3.  pitää valitettavana, että komissio keskittyy vain kolmeen kohtaan käsitellessään sitä, miten Unkari on pannut täytäntöön yhteisön lainsäädäntöä ja sitä, ettei audiovisuaalisia mediapalveluja koskevan direktiivin 30 artiklaan ole viitattu, ja katsoo, että komissio on siten rajannut omaa toimivaltaansa sen valvomisessa, noudattaako Unkari EU:n perusoikeuskirjaa soveltaessaan unionin lainsäädäntöä; kehottaa komissiota tutkimaan, noudattaako Unkari sähköisestä kaupankäynnistä annetussa direktiivissä 2000/31/EY säädettyä vastuujärjestelmää ja onko se saattanut rasismin ja muukalaisvihan tiettyjen muotojen ja ilmaisujen torjumisesta rikosoikeudellisin keinoin (2008/913/JHA) ja terrorismin torjunnasta (2008/919/JHA) tehdyt unionin puitepäätökset osaksi kansallista lainsäädäntöään, sillä näihin sisältyy viittauksia sananvapauteen ja tiedotusvälineiden vapautta koskevien sääntöjen kiertämiseen;

4.  kehottaa komissiota edelleen seuraamaan ja arvioimaan tarkasti Unkarin tarkistetun tiedotusvälinelain yhdenmukaisuutta unionin lainsäädännön ja erityisesti perusoikeuskirjan kanssa;

5.  kehottaa Unkarin viranomaisia ottamaan kaikki sidosryhmät mukaan tiedotusvälinelakien ja perustuslain tarkistamiseen, koska perustuslaki on demokraattisen, oikeusvaltion periaatteisiin nojautuvan yhteiskunnan kulmakivi, ja säätämään asianmukaisesta vallankäytön keskinäisestä valvonnasta, jolla turvataan vähemmistöjen perusoikeudet ja suojataan niitä mahdolliselta enemmistön tyrannialta;

6.  pyytää komissiota laatimaan SEUT-sopimuksen 265 artiklan nojalla ennen vuoden loppua lainsäädäntöehdotuksen SEUT-sopimuksen 225 artiklan mukaisesti tiedotusvälineiden vapaudesta, moniarvoisuudesta ja riippumattomasta hallinnoinnista siten, että päästään eroon EU:n riittämättömästä tiedotusvälineiden alan lainsäädäntökehyksestä, ja hyödyntämään toimivaltaansa sisämarkkinoiden, audiovisuaalipolitiikan, kilpailun, televiestinnän, valtiontukien, julkisen palvelun velvoitteen ja kaikkien EU:n alueella oleskelevien henkilöiden perusoikeuksien aloilla, jotta voidaan määritellä ainakin olennaiset vähimmäisehdot, joita kaikkien jäsenvaltioiden on noudatettava ja kunnioitettava kansallisessa lainsäädännössä, jos ne haluavat varmistaa ja taata tiedonvälityksen vapauden ja tiedotusvälineiden riittävän moniarvoisuuden ja tiedotusvälineiden riippumattoman hallinnoinnin sekä edistää niitä;

7.  kehottaa Unkarin viranomaisia jatkamaan tiedotusvälinelakinsa tarkistamista Euroopan parlamentin, komission, Etyjin ja Euroopan neuvoston ihmisoikeusvaltuutetun huomautusten ja ehdotusten pohjalta sekä Euroopan neuvoston ministerikomitean ja parlamentaarisen yleiskokouksen suositusten ja Euroopan unionin tuomioistuimen sekä Euroopan ihmisoikeustuomioistuimen oikeuskäytännön pohjalta sekä kumoamaan ja jättämään soveltamatta lait tai lainkohdat, jos niiden todetaan olevan ristiriidassa perussopimusten, EU:n oikeuden, perusoikeuskirjan tai ihmisoikeusyleissopimuksen hengen tai kirjaimen kanssa;

8.  kehottaa puhemiestä välittämään tämän päätöslauselman neuvostolle, komissiolle, Euroopan neuvostolle, jäsenvaltioiden hallituksille ja parlamenteille, perusoikeusvirastolle ja Etyjille.

(1) EUVL C 104 E, 30.4.2004, s. 1026.
(2) EUVL C 8 E, 14.1.2010, s. 85.
(3) Hyväksytyt tekstit, P7_TA(2010)0307.
(4) Analysis and assessment of a package of Hungarian legislation and draft legislation on media and telecommunications, Etyjille laatinut Karol Jakubowicz.
(5) Etyjin tiedotusvälineiden vapaudesta vastaavan edustajan 14.1.2010 päivätty kirje kansalaisvapauksien sekä oikeus- ja sisäasioiden valiokunnan puheenjohtajalle.
(6) http://www.coe.int/t/commissioner/News/2011/110201Hungary_en.asp.
(7) https://wcd.coe.int/wcd/ViewDoc.jsp?id=1751289.

Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö