Ευρετήριο 
Κείμενα που εγκρίθηκαν
Τρίτη 18 Ιανουαρίου 2011 - Στρασβούργο
Συγχωνεύσεις των ανωνύμων εταιριών ***I
 Πρωτόκολλο της ευρωμεσογειακής συμφωνίας σύνδεσης μεταξύ των ΕΚ και της Ιορδανίας, για να ληφθεί υπόψη η προσχώρηση στην Ευρωπαϊκή Ένωση της Βουλγαρίας και της Ρουμανίας ***
 Συμφωνία ΕΚ-Δυτικοαφρικανικής Οικονομικής και Νομισματικής Ένωσης σχετικά με ορισμένες πτυχές των αεροπορικών μεταφορών ***
 Εναρμονισμένοι όροι εμπορίας προϊόντων του τομέα δομικών κατασκευών ***II
 Eφαρμογή της ευρωπαϊκής κοινής αντίληψης για την ανθρωπιστική βοήθεια: ενδιάμεση ανασκόπηση του σχεδίου δράσης και μελλοντικές προοπτικές
 Αναγνώριση της γεωργίας ως στρατηγικού τομέα στο πλαίσιο της επισιτιστικής ασφάλειας

Συγχωνεύσεις των ανωνύμων εταιριών ***I
PDF 268kWORD 35k
Ψήφισμα
Κείμενο
Νομοθετικό ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 18ης Ιανουαρίου 2011 σχετικά με την τροποποιημένη πρόταση οδηγίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου που αφορά τις συγχωνεύσεις των ανωνύμων εταιρειών (κωδικοποιημένη έκδοση) (COM(2010)0391 – C7-0209/2010 – 2008/0009(COD))
P7_TA(2011)0001A7-0363/2010

(Συνήθης νομοθετική διαδικασία – κωδικοποίηση)

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–  έχοντας υπόψη την πρόταση της Επιτροπής προς το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο (COM(2008)0026), και την τροποποιημένη πρόταση (COM(2010)0391),

–  έχοντας υπόψη τη θέση του κατά την πρώτη ανάγνωση της 17ης Ιουνίου 2008(1),

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 294, παράγραφος 2 και το άρθρο 50, παράγραφος 2 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, σύμφωνα με τα οποία του υποβλήθηκε η πρόταση από την Επιτροπή (C7-0209/2010),

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 294, παράγραφος 3,της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

–  έχοντας υπόψη τη γνώμη της Ευρωπαϊκής Οικονομικής και Κοινωνικής Επιτροπής της 21ης Οκτωβρίου 2010(2),

–  έχοντας υπόψη τη διοργανική συμφωνία της 20ής Δεκεμβρίου 1994 – Ταχεία μέθοδος εργασίας για την επίσημη κωδικοποίηση νομοθετικών κειμένων(3),

–  έχοντας υπόψη τα άρθρα 86 και 55 του Κανονισμού του,

–  έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Νομικών Θεμάτων (A7-0363/2010),

A.  εκτιμώντας ότι, σύμφωνα με την συμβουλευτική ομάδα των νομικών υπηρεσιών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, του Συμβουλίου και της Επιτροπής, η εν λόγω πρόταση περιορίζεται απλώς και μόνο σε κωδικοποίηση των υπαρχόντων κειμένων, χωρίς τροποποίηση της ουσίας τους,

1.  εγκρίνει τη θέση του σε πρώτη ανάγνωση όπως εμφαίνεται κατωτέρω·

2.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει τη θέση του Κοινοβουλίου στο Συμβούλιο και στην Επιτροπή, καθώς και στα εθνικά κοινοβούλια.

Θέση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου που καθορίσθηκε σε πρώτη ανάγνωση στις 18 Ιανουαρίου 2011 εν όψει της έγκρισης οδηγίας 2011/.../ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για τις συγχωνεύσεις των ανωνύμων εταιριών (κωδικοποιημένο κείμενο)

P7_TC1-COD(2008)0009


(Καθώς έχει επιτευχθεί συμφωνία μεταξύ του Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, η θέση του Κοινοβουλίου αντιστοιχεί στην τελική νομοθετική πράξη, οδηγία 2011/35/ΕΕ.)

(1) ΕΕ C 286 E, 27.11.2009, σ. 60.
(2) Δεν έχει ακόμη δημοσιευθεί στην Επίσημη Εφημερίδα.
(3) ΕΕ C 102, 4.4.1996, σ. 2.


Πρωτόκολλο της ευρωμεσογειακής συμφωνίας σύνδεσης μεταξύ των ΕΚ και της Ιορδανίας, για να ληφθεί υπόψη η προσχώρηση στην Ευρωπαϊκή Ένωση της Βουλγαρίας και της Ρουμανίας ***
PDF 258kWORD 33k
Νομοθετικό ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 18ης Ιανουαρίου 2011 σχετικά με το σχέδιο απόφασης του Συμβουλίου για τη σύναψη πρωτοκόλλου της ευρωμεσογειακής συμφωνίας σύνδεσης μεταξύ των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων και των κρατών μελών τους, αφενός, και του Χασεμιτικού Βασιλείου της Ιορδανίας, αφετέρου, για να ληφθεί υπόψη η προσχώρηση στην Ευρωπαϊκή Ένωση της Δημοκρατίας της Βουλγαρίας και της Ρουμανίας (06903/2010 – C7-0384/2010 – 2007/0231(NLE))
P7_TA(2011)0002A7-0373/2010

(Έγκριση)

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–  έχοντας υπόψη το σχέδιο απόφασης του Συμβουλίου (06903/2010),

–  έχοντας υπόψη το σχέδιο πρωτοκόλλου της ευρωμεσογειακής συμφωνίας σύνδεσης μεταξύ των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων και των κρατών μελών τους, αφενός, και του Χασεμιτικού Βασιλείου της Ιορδανίας, αφετέρου, προκειμένου να ληφθεί υπόψη η προσχώρηση της Δημοκρατίας της Βουλγαρίας και της Ρουμανίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση (09373/2008),

–  έχοντας υπόψη την αίτηση έγκρισης που υπέβαλε το Συμβούλιο σύμφωνα με τα άρθρα 217 και 218, παράγραφος 6, εδάφιο 2, στοιχείο α), της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης (C7-0384/2010),

–  έχοντας υπόψη τα άρθρα 81, 90 παράγραφος 8, και 46 παράγραφος 1 του Κανονισμού του,

–  έχοντας υπόψη τη σύσταση της Επιτροπής Εξωτερικών Υποθέσεων (A7-0373/2010),

1.  εγκρίνει τη σύναψη του πρωτοκόλλου·

2.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει τη θέση του Κοινοβουλίου στο Συμβούλιο και στην Επιτροπή καθώς και στις κυβερνήσεις και τα κοινοβούλια των κρατών μελών και του Χασεμιτικού Βασιλείου της Ιορδανίας.


Συμφωνία ΕΚ-Δυτικοαφρικανικής Οικονομικής και Νομισματικής Ένωσης σχετικά με ορισμένες πτυχές των αεροπορικών μεταφορών ***
PDF 255kWORD 33k
Νομοθετικό ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 18ης Ιανουαρίου 2011 σχετικά με το σχέδιο απόφασης του Συμβουλίου για τη σύναψη της συμφωνίας μεταξύ της Ευρωπαϊκής Κοινότητας και της Δυτικοαφρικανικής Οικονομικής και Νομισματικής Ένωσης σχετικά με ορισμένες πτυχές των αεροπορικών μεταφορών (06646/2010 – C7-0103/2010 – 2008/0145(NLE))
P7_TA(2011)0003A7-0361/2010

(Έγκριση)

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–  έχοντας υπόψη το σχέδιο απόφασης του Συμβουλίου (06646/2010),

–  έχοντας υπόψη το σχέδιο συμφωνίας μεταξύ της Ευρωπαϊκής Κοινότητας και της Δυτικοαφρικανικής Οικονομικής και Νομισματικής Ένωσης σχετικά με ορισμένες πτυχές των αεροπορικών μεταφορών (06190/2009),

–  έχοντας υπόψη την αίτηση για έγκριση που υποβλήθηκε από το Συμβούλιο σύμφωνα με το άρθρο 100, παράγραφος 2, το άρθρο 218, παράγραφος 8, πρώτο εδάφιο και το άρθρο 218, παράγραφος 6, δεύτερο εδάφιο, στοιχείο α) της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης (C7-0103/2010),

–  έχοντας υπόψη τα άρθρα 81 και 90, παράγραφος 8, του Κανονισμού του,

–  έχοντας υπόψη τη σύσταση της Επιτροπής Μεταφορών και Τουρισμού (A7-0361/2010),

1.  εγκρίνει τη σύναψη της συμφωνίας·

2.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει τη θέση του στο Συμβούλιο, την Επιτροπή, στις κυβερνήσεις και τα κοινοβούλια των κρατών μελών και της Δυτικοαφρικανικής Οικονομικής και Νομισματικής Ένωσης.


Εναρμονισμένοι όροι εμπορίας προϊόντων του τομέα δομικών κατασκευών ***II
PDF 269kWORD 42k
Ψήφισμα
Κείμενο
Νομοθετικό ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 18ης Ιανουαρίου 2011 σχετικά με τη θέση του Συμβουλίου σε πρώτη ανάγνωση όσον αφορά την έκδοση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για τη θέσπιση εναρμονισμένων όρων εμπορίας προϊόντων του τομέα των δομικών κατασκευών και για την κατάργηση της οδηγίας 89/106/EΟΚ του Συμβουλίου (10753/3/2010 – C7-0267/2010 – 2008/0098(COD))
P7_TA(2011)0004A7-0343/2010

(Συνήθης νομοθετική διαδικασία: δεύτερη ανάγνωση)

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–  έχοντας υπόψη τη θέση του Συμβουλίου σε πρώτη ανάγνωση (10753/3/2010 – C7-0267/2010),

–  έχοντας υπόψη την πρόταση της Επιτροπής προς το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο (COM(2008)0311) και την τροποποιημένη πρόταση της Επιτροπής (COM(2009)0579),

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 251 παράγραφος 2 της Συνθήκης ΕΚ, σύμφωνα με το οποίο υποβλήθηκε η πρόταση από την Επιτροπή προς το Κοινοβούλιο (C6-0203/2008),

–  έχοντας υπόψη την ανακοίνωση της Επιτροπής προς το Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο με τίτλο «Συνέπειες της έναρξης ισχύος της συνθήκης της Λισαβόνας στις τρέχουσες διοργανικές διαδικασίες λήψης αποφάσεων» (COM(2009)0665),

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 294, παράγραφος 7 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

–  έχοντας υπόψη τη θέση του κατά την πρώτη ανάγνωση(1),

–  έχοντας υπόψη τη γνώμη της Ευρωπαϊκής Οικονομικής και Κοινωνικής Επιτροπής της 25ης Φεβρουαρίου 2009(2),

–  έχοντας υπόψη τη δέσμευση του εκπροσώπου του Συμβουλίου με επιστολή της 8ης Δεκεμβρίου 2010, να εγκρίνει τη θέση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σε δεύτερη ανάγνωση, σύμφωνα με το άρθρο 294, παράγραφος 8, στοιχείο α), της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 66 του Κανονισμού του,

–  έχοντας υπόψη τη σύσταση για τη δεύτερη ανάγνωση της Επιτροπής Εσωτερικής Αγοράς και Προστασίας των Καταναλωτών (A7–0343/2010),

1.  εγκρίνει τη θέση του σε δεύτερη ανάγνωση όπως εμφαίνεται κατωτέρω·

2.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει τη θέση του Κοινοβουλίου στο Συμβούλιο, την Επιτροπή και τα κοινοβούλια των κρατών μελών.

Θέση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου που καθορίσθηκε σε δεύτερη ανάγνωση στις 18 Ιανουαρίου 2011 εν όψει της έγκρισης κανονισμού (ΕE) αριθ. …/2011 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για τη θέσπιση εναρμονισμένων όρων εμπορίας προϊόντων του τομέα των δομικών κατασκευών και για την κατάργηση της οδηγίας 89/106/EΟΚ του Συμβουλίου

P7_TC2-COD(2008)0098


(Καθώς έχει επιτευχθεί συμφωνία μεταξύ του Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, η θέση του Κοινοβουλίου αντιστοιχεί στην τελική νομοθετική πράξη, κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 305/2011.)

(1) ΕΕ C 184 Ε, 8.7.2010, σ. 441.
(2) ΕΕ C 218, 11.9.2009, σ. 15.


Eφαρμογή της ευρωπαϊκής κοινής αντίληψης για την ανθρωπιστική βοήθεια: ενδιάμεση ανασκόπηση του σχεδίου δράσης και μελλοντικές προοπτικές
PDF 408kWORD 98k
Ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 18ης Ιανουαρίου 2011 σχετικά με την εφαρμογή της κοινής αντίληψης για την ανθρωπιστική βοήθεια ενδιάμεση ανασκόπηση του σχεδίου δράσης και μελλοντικές προοπτικές (2010/2101(INI))
P7_TA(2011)0005A7-0375/2010

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–  έχοντας υπόψη την ευρωπαϊκή κοινή αντίληψη για την ανθρωπιστική βοήθεια που υπεγράφη στις 18 Δεκεμβρίου 2007 από τους Προέδρους του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης, του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και της Ευρωπαϊκής Επιτροπής,

–  έχοντας υπόψη το έγγραφο εργασίας της Επιτροπής της 29ης Μαΐου 2008 σχετικά με ένα σχέδιο δράσης που περιλαμβάνει συγκεκριμένα μέτρα για την εφαρμογή της κοινής αντίληψης (SEC(2008)1991),

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 214 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης σχετικά με την ανθρωπιστική βοήθεια

–  έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1257/96 του Συμβουλίου, της 20ής Ιουνίου 1996, σχετικά με την ανθρωπιστική βοήθεια(1),

–  έχοντας υπόψη τις κατευθυντήριες γραμμές της Ευρωπαϊκής Ένωσης σχετικά με την προώθηση της συμμόρφωσης προς το διεθνές ανθρωπιστικό δίκαιο, της 23ης Δεκεμβρίου 2005, οι οποίες αναπροσαρμόσθηκαν τον Δεκέμβριο του 2009, καθώς και τα συμπεράσματα του Συμβουλίου της 8ης Δεκεμβρίου 2009,

–  έχοντας υπόψη την απόφαση 2007/162/ΕΚ του Συμβουλίου, της 5ης Μαρτίου 2007, για τη θέσπιση χρηματοδοτικού μέσου πολιτικής προστασίας(2),

–  έχοντας υπόψη την απόφαση 2007/779/ΕΚ, Ευρατόμ, του Συμβουλίου, της 8ης Νοεμβρίου 2007, περί δημιουργίας κοινοτικού μηχανισμού πολιτικής προστασίας(3),

–  έχοντας υπόψη τα συμπεράσματα του Συμβουλίου του Δεκεμβρίου 2007 που καλούν την Επιτροπή να κάνει την καλύτερη δυνατή χρήση του κοινοτικού μηχανισμού πολιτικής προστασίας και να ενισχύσει περισσότερο τη συνεργασία μεταξύ κρατών μελών,

–  έχοντας υπόψη το κοινό έγγραφο της Catherine Ashton, Ύπατης Εκπροσώπου/Αντιπροέδρου της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και της Kristalina Georgieva, μέλους της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, σχετικά με τα διδάγματα που θα πρέπει να συναχθούν από την αντίδραση της Ευρωπαϊκής Ένωσης στην καταστροφή της Αϊτής,

–  έχοντας υπόψη την ανακοίνωση της Επιτροπής προς το Συμβούλιο και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, της 10ης Σεπτεμβρίου 2003, με τίτλο «Ευρωπαϊκή Ένωση και τα Ηνωμένα Έθνη: η επιλογή του πολυμερισμού» (COM(2003)0526), η οποία συνηγορεί υπέρ της γενικευμένης ενίσχυσης και της ενσωμάτωσης των σχέσεων ΕΕ-Ηνωμένων Εθνών, μέσω του συστηματικού διαλόγου για τις πολιτικές, βελτίωσης της συνεργασίας στον τομέα αυτό, καλύτερης διαχείρισης και πρόληψης των κρίσεων, καθώς και στρατηγικές εταιρικές σχέσεις μεταξύ της Επιτροπής και επιλεγμένων οργανώσεων των Ηνωμένων Εθνών,

–  έχοντας υπόψη την ανακοίνωση της Επιτροπής της 5ης Μαρτίου 2008 στο Συμβούλιο και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο με τίτλο «Ενίσχυση της ικανότητας της Ένωσης στην αντιμετώπιση καταστροφών» (COM(2008)0130) και το ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 19ης Ιουνίου 2008 σχετικά με την αύξηση της ικανότητας της Ένωσης στην αντιμετώπιση καταστροφών(4),

–  έχοντας υπόψη την ανακοίνωση της Επιτροπής της 23ης Φεβρουαρίου 2009 προς το Συμβούλιο και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο σχετικά με την στρατηγική της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την υποστήριξη της μείωσης των κινδύνων καταστροφών στις αναπτυσσόμενες χώρες (COM(2009)0084),

–  έχοντας υπόψη την ανακοίνωση της Επιτροπής προς στο Συμβούλιο και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, της 31ης Μαρτίου 2010, με τίτλο «Ανθρωπιστική επισιτιστική βοήθεια» (COM(2010)0126),

–  έχοντας υπόψη το έγγραφο εργασίας των υπηρεσιών της Επιτροπής σχετικά με την επιχειρησιακή στρατηγική της ΓΔ ECHO,

–  έχοντας υπόψη την έκθεση του Michel Barnier με τίτλο «For a European civil protection force: europe aid» (Για την ευρωπαϊκή δύναμη πολιτικής προστασίας: ευρωπαϊκή βοήθεια) που δημοσιεύθηκε τον Μάιο του 2006,

–  έχοντας υπόψη την Οικουμενική Διακήρυξη των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου, που ενέκρινε η Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ στις 10 Δεκεμβρίου 1948,

–  έχοντας υπόψη τις συμβάσεις της Γενεύης του 1949 και τα πρόσθετα πρωτόκολλά τους του 1977,

–  έχοντας υπόψη τη σύμβαση σχετικά με το καθεστώς των προσφύγων που εγκρίθηκε τον Ιούλιο 1951,

–  έχοντας υπόψη τη σύμβαση των Ηνωμένων Εθνών για τα Δικαιώματα του Παιδιού και το προαιρετικό πρωτόκολλο σχετικά με την εμπλοκή παιδιών σε ένοπλες συγκρούσεις, που εγκρίθηκε από τη Γενική Συνέλευση των Ηνωμένων Εθνών στις 20 Νοεμβρίου 1989,

–  έχοντας υπόψη τη σύμβαση για την επισιτιστική βοήθεια που υπεγράφη στο Λονδίνο στις 13 Απριλίου 1999 και με την οποία θεσπίζεται η δέσμευση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας να ανταποκρίνεται σε έκτακτες επισιτιστικές καταστάσεις και στις λοιπές επισιτιστικές ανάγκες των αναπτυσσόμενων χωρών(5),

–  έχοντας υπόψη τον κώδικα συμπεριφοράς του 1994 του Διεθνούς Κινήματος του Ερυθρού Σταυρού και της Ερυθράς Ημισελήνου και των ΜΚΟ για τα προγράμματα αντιμετώπισης καταστροφών,

–  έχοντας υπόψη τις αρχές και τη χρηστή πρακτική χορηγίας ανθρωπιστικής βοηθείας που επικυρώθηκαν στη Στοκχόλμη, στις 17ης Ιουνίου 2003,

–  έχοντας υπόψη τις αρχές σύμπραξης μεταξύ των Ηνωμένων Εθνών και των ανθρωπιστικών οργανώσεων, που ενέκρινε το 2007 η Διεθνής Ανθρωπιστική Πλατφόρμα (ΔΑΠ),

–  έχοντας υπόψη τις κατευθυντήριες γραμμές των ηνωμένων Εθνών για τη χρησιμοποίηση των στρατιωτικών πόρων και της πολιτικής προστασίας σε περίπτωση καταστροφής (κατευθυντήριες γραμμές του Όσλο) που αναθεωρήθηκαν στις 27 Νοεμβρίου 2006,

–  έχοντας υπόψη τις οδηγίες του Μαΐου 2003 για τη χρησιμοποίηση των στρατιωτικών πόρων και της πολιτικής προστασίας για τη στήριξη ανθρωπιστικών επιχειρήσεων των Ηνωμένων Εθνών σε περίπλοκες καταστάσεις έκτακτης ανάγκης (οδηγίες ΜCDΑ),

–  έχοντας υπόψη το πλαίσιο δράσης 2005-2015 του Hyogo, όπως εγκρίθηκε στην παγκόσμια διάσκεψη για τη μείωση των καταστροφών που πραγματοποιήθηκε στο Kobe (Επαρχία του Hyogo, Ιαπωνία), στις 18-22 Ιανουαρίου 2005,

–  έχοντας υπόψη την έκθεση αξιολόγησης των ανθρωπιστικών επεμβάσεων (Humanitarian Response Review) που ζήτησε τον Αύγουστο του 2005 ο Συντονιστής της Βοήθειας Έκτακτης Ανάγκης και Αναπληρωτής Γενικός Γραμματέας Ανθρωπιστικών Υποθέσεων των Ηνωμένων Εθνών,

–  έχοντας υπόψη το Δείκτη Ανθρωπιστικής Ανταπόκρισης 2010 που δημιούργησε η οργάνωση DARA (Development Assistance Research Associates) και ο οποίος αναλύει τον τρόπο με τον οποίο οι κυριότερες δωρήτριες χώρες ανταποκρίνονται στις ανάγκες των προσώπων που έχουν πληγεί από καταστροφές, συγκρούσεις και καταστάσεις έκτακτης ανάγκης,

–  έχοντας υπόψη το διεθνές πρόγραμμα κανόνων, νόμων και αρχών για την αντιμετώπιση καταστροφών (τις «κατευθυντήριες γραμμές IDRL»), που εγκρίθηκαν κατά την 30ή Διεθνή Διάσκεψη του Ερυθρού Σταυρού και της Ερυθράς Ημισελήνου το 2007 στη Γενεύη, καθώς και την κοινή δέσμευση των κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης για υποστήριξή τους,

–  έχοντας υπόψη το ψήφισμά του της 14ης Νοεμβρίου 2007 σχετικά με την ευρωπαϊκή κοινή αντίληψη για την ανθρωπιστική βοήθεια(6),

–  έχοντας υπόψη το ψήφισμά του της 10ης Φεβρουαρίου 2010 σχετικά με τον σεισμό στην Αϊτή(7),

–  έχοντας υπόψη τη σύστασή του προς το Συμβούλιο, της 14ης Δεκεμβρίου 2010 σχετικά με τη συγκρότηση ενωσιακού μηχανισμού ταχείας αντίδρασης(8),

–  έχοντας υπόψη το ψήφισμά του της 17ης Ιουνίου 2010 σχετικά με την ισραηλινή στρατιωτική επιχείρηση κατά του ανθρωπιστικού στολίσκου και τον αποκλεισμό της Γάζας(9),

–  έχοντας υπόψη την πρόταση ψηφίσματος σχετικά με την ανθρωπιστική κρίση στη Σομαλία, που υπέβαλε ο κ. Oreste Rossi σύμφωνα με το άρθρο 120 του Κανονισμού (Β7-0489/2010),

–  έχοντας υπόψη τα προηγούμενα ψηφίσματά του σχετικά με τη χορήγηση ανθρωπιστικής βοήθειας σε τρίτες χώρες,

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 48 του Κανονισμού του,

–  έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Ανάπτυξης (A7-0375/2010),

Α.  υπενθυμίζοντας την κοινή αντίληψη περί ανθρωπιστικής βοήθειας όπως καθιερώθηκε από την ευρωπαϊκή κοινή αντίληψη για την ανθρωπιστική βοήθεια, η οποία υπογραμμίζει τη βούληση της Ευρωπαϊκής Ένωσης αφενός να συνεργαστεί στενά στον τομέα αυτό προκειμένου να βελτιστοποιήσει την αποτελεσματικότητά του, να υπερασπισθεί και να προαγάγει τις θεμελιώδεις ανθρωπιστικές αρχές του ανθρωπισμού, της ουδετερότητας, της αμεροληψίας και της ανεξαρτησίας, αφετέρου δε να υπερασπίσει σθεναρά το σεβασμό του διεθνούς ανθρωπιστικού δικαίου,

Β.  υπενθυμίζοντας ότι οι υποχρεώσεις που απορρέουν από την κοινή αντίληψη έχουν εφαρμογή τόσο στα κράτη μέλη όσο και στην Επιτροπή και ότι οι δράσεις που προσδιορίζονται στο σχέδιο δράσης θα πρέπει, στις περισσότερες περιπτώσεις, να υλοποιηθούν από την Επιτροπή και τα κράτη μέλη ενεργώντας σε συνεννόηση,

Γ.  λαμβάνοντας υπόψη την εντυπωσιακή αύξηση του αριθμού και της έντασης των φυσικών καταστροφών, οι οποίες οφείλονται κυρίως στην επίπτωση των δράσεων του ανθρώπου που προκαλούν την αλλαγή του κλίματος, και λαμβάνοντας υπόψη ότι οι βιομηχανικές χώρες φέρουν ιστορική ευθύνη για αυτό· λαμβάνοντας υπόψη τον πολλαπλασιασμό των πολύπλοκων κρίσεων που οφείλεται σε διάφορους παράγοντες, όπως η μεταβαλλόμενη φύση των διενέξεων, η κακή διακυβέρνηση και οι καταστάσεις ευπάθειας, η επιδείνωση των παραβιάσεων του διεθνούς ανθρωπιστικού δικαίου και η συρρίκνωση του ανθρωπιστικού χώρου,

Δ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η παροχή βοήθειας καθίσταται ολοένα και πιο δύσκολη και επικίνδυνη, ότι η ανασφάλεια των εργαζομένων στους οργανισμούς ανθρωπιστικής βοήθειας εντείνεται και ότι το 2008 σκοτώθηκαν 122 εργαζόμενοι στον τομέα της ανθρωπιστικής βοήθειας,

E.  λαμβάνοντας υπόψη ότι θα πρέπει να δοθεί ιδιαίτερη προσοχή στις πλέον ευάλωτες ομάδες, όπως οι γυναίκες, τα παιδιά και οι διά της βίας εκτοπισθέντες, και ότι η επιδείνωση της βίας βάσει του φύλου και της σεξουαλικής βίας συνιστούν μείζον πρόβλημα σε καταστάσεις όπου ο συστηματικός βιασμός χρησιμοποιείται ενίοτε ως όπλο πολέμου,

ΣΤ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η αυξανόμενη εμπλοκή μη ανθρωπιστικών φορέων στην αντιμετώπιση ανθρωπιστικών κρίσεων ενέχει μείζονα κίνδυνο σύγχυσης των ρόλων μεταξύ στρατιωτικών και ανθρωπιστικών φορέων και καθιστά ασαφή τα όρια της ουδέτερης, αμερόληπτης και ανεξάρτητης ανθρωπιστικής βοήθειας,

Ζ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι οι πρόσφατες τραγωδίες στην Αϊτή και το Πακιστάν κατέστησαν για άλλη μια φορά σαφή την ανάγκη ενίσχυσης των μέσων που διαθέτει η Ευρωπαϊκή Ένωση προς αντιμετώπιση των καταστροφών (ανθρωπιστική βοήθεια και κοινοτικό μηχανισμό πολιτικής προστασίας), τούτο δε όσον αφορά την αποτελεσματικότητα, την ταχύτητα, το συντονισμό και την ορατότητα, και ότι οι καταστροφές αυτές ανέδειξαν για άλλη μια φορά την επιτακτική ανάγκη απόκτησης ευρωπαϊκής ικανότητας ταχείας αντίδρασης,

Η.  λαμβάνοντας υπόψη το γεγονός ότι το παγκόσμιο ανθρωπιστικό πλαίσιο έχει επιδεινωθεί, ότι οι προκλήσεις και οι ανθρωπιστικές ανάγκες είναι τεράστιες και ότι είναι απαραίτητο να καταβληθούν προσπάθειες για την ενίσχυση και την υλοποίηση της κοινής αντίληψης και του σχετικού σχεδίου δράσης, καθώς και για τον παγκόσμιο συντονισμό και καταμερισμό των προσπαθειών, λαμβάνοντας υπόψη τις περιφερειακές ευθύνες των χωρών που έχουν τη δυνατότητα να είναι σημαντικοί συνεισφέροντες ανθρωπιστικής βοήθειας,

Θ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι αφιερωμένος στις ανθρωπιστικές καταστροφές προϋπολογισμός της Επιτροπής, και συγκεκριμένα ο προϋπολογισμός της ΓΔ ECHO, όχι μόνο διατηρήθηκε αμετάβλητος, αλλά και μειώθηκε ελαφρά σε πραγματικές τιμές κατά την τελευταία 5ετία,

Η ευρωπαϊκή κοινή αντίληψη για την ανθρωπιστική βοήθεια και το πρόγραμμα δράσης της

1.  κρίνει λυπηρό το γεγονός ότι η κοινή αντίληψη για την ανθρωπιστική βοήθεια παραμένει ελάχιστα γνωστή πέραν των ανθρωπιστικών εταίρων και ζητεί να καταστεί η αντίληψη αυτή αντικείμενο ειδικής κατάρτισης, κυρίως στην Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Εξωτερικής Δράσης (ΕΥΕΔ) και μεταξύ των διπλωματών των κρατών μελών και των στρατιωτικών φορέων·

2.  εκφράζει τη λύπη του για την έλλειψη εμπλοκής των κρατών μελών στην υλοποίηση της κοινής αντίληψης και κρίνει ότι θα πρέπει να ενισχυθεί ο ρόλος της ομάδας εργασίας του Συμβουλίου για την ανθρωπιστική και επισιτιστική βοήθεια (COHAFA) ώστε να εξασφαλίσει την καλύτερη παρακολούθηση της εφαρμογής της αντίληψης – οργανώνοντας, παραδείγματος χάριν, ειδικές συνεδριάσεις σχετικά με την ενσωμάτωση της κοινής αντίληψης στις εθνικές ανθρωπιστικές στρατηγικές ή υποβάλλοντας ετήσια έκθεση δράσης – και να ασκήσει ενεργητικότερα την εντολή της συνηγορώντας υπέρ της ανθρωπιστικής βοήθειας έναντι των άλλων ομάδων εργασίας του Συμβουλίου και της Επιτροπής Πολιτικής και Ασφάλειας (ΕΠΑ), δίνοντας πάντοτε έμφαση στην αποτελεσματικότητα και την ταχύτητα του συντονισμού·

3.  ενθαρρύνει την ενεργό προώθηση, από τις αντιπροσωπείες της Ένωσης στις τρίτες χώρες, της διάδοσης και της εφαρμογής της κοινής αντίληψης και του σχεδίου δράσης της από τις αντιπροσωπείες των κρατών μελών·

4.  καλεί την Επιτροπή να διερευνήσει τη δυνατότητα ετήσιας ανταλλαγής βέλτιστων πρακτικών με τα εθνικά κοινοβούλια της ΕΕ όσον αφορά την εκ μέρους τους εκτέλεση των δεσμεύσεων της συναίνεσης·

5.  τάσσεται υπέρ της μεγαλύτερης χρηματοδότησης της ανθρωπιστικής βοήθειας λόγω του πολλαπλασιασμού των τομέων παρέμβασης και ζητεί από την αρμόδια για τον προϋπολογισμό αρχή να μεταφέρει απευθείας το σύνολο ή μέρος του κονδυλίου του αποθεματικού επείγουσας βοήθειας στον αρχικό προϋπολογισμό της ΓΔ ECHO· τονίζει επίσης πόσο σημαντική είναι η επίτευξη του στόχου της Επιτροπής Αναπτυξιακής Βοήθειας και του ΟΟΣΑ για το 0,7% του ΑΕθνΠ έως το 2015·

6.  ζητεί επίσης να εκπονούνται ρεαλιστικοί προϋπολογισμοί, αφιερώνοντας κονδύλια στις φυσικές καταστροφές ή την ανθρωπιστική δράση, με βάση την επανειλημμένη εμπειρία όσον αφορά τις δαπάνες παρελθόντων ετών·

7.  παροτρύνει σε πρόσθετες προσπάθειες για την επιτάχυνση της χρηματοδότησης των δράσεων στα μεθεόρτια φυσικών ή άλλων καταστροφών και για την απλούστευση των διαδικασιών λήψης αποφάσεων και έγκρισης χάριν εκτέλεσης του προϋπολογισμού· τονίζει ότι είναι ανάγκη να εκτελούν τις εργασίες τους οι υπηρεσίες της Επιτροπής σε στενή συνεργασία με την ΕΥΕΔ προκειμένου να διευκολύνεται η ταχεία αρχική χρηματοδότηση των δράσεων·

8.  υπενθυμίζει τη σημασία της διατήρησης μιας συνολικής ισορροπημένης αντίδρασης, δίνοντας παράλληλα ιδιαίτερη έμφαση στις «ξεχασμένες κρίσεις'·

9.  ζητεί την αύξηση των πιστώσεων και την επέκταση του δυναμικού και των πόρων, ώστε να υπάρξει εγγύηση, αποκλειστικά για την μη στρατιωτική ανθρωπιστική βοήθεια και την προστασία από τις καταστροφές·

10.  στηρίζει τον ουσιώδη ρόλο που διαδραματίζει το NOHA (πρώτο δίκτυο πανεπιστημίων που παρέχουν κατάρτιση για την ανθρωπιστική βοήθεια σε ευρωπαϊκό επίπεδο) για την προώθηση της μεγαλύτερης συνειδητοποίησης του παγκόσμιου ανθρωπιστικού πλαισίου και, ειδικότερα, την ευρωπαϊκή πολιτική για την ικανοποίηση των αναγκών των πλέον ευάλωτων ομάδων, μέσω της εκπαίδευσης και της κατάρτισης ευρωπαίων νέων·

Ανθρωπιστικές αρχές, διεθνές ανθρωπιστικό δίκαιο και προστασία του ανθρωπιστικού χώρου

11.  επιβεβαιώνει τις αρχές και τους στόχους της ανθρωπιστικής βοήθειας που περιέχονται στην κοινή αντίληψη· υπενθυμίζει ότι η ανθρωπιστική βοήθεια της Ευρωπαϊκής Ένωσης δεν αποτελεί μέσον διαχείρισης κρίσεων και κρίνει λυπηρή την αυξανόμενη πολιτικοποίηση της ανθρωπιστικής βοήθειας και τις συνέπειές της για το σεβασμό του ανθρωπιστικού χώρου·

12.  επιβεβαιώνει ότι η εξωτερική δράση της Ευρωπαϊκής Ένωσης, όπως ορίζεται στη Συνθήκη της Λισαβόνας, πρέπει να τηρεί τις αρχές και τις υποχρεώσεις που έχουν αναληφθεί στο πλαίσιο της κοινής αντίληψης για την ανθρωπιστική βοήθεια και θεωρεί ότι η Ένωση πρέπει, λαμβάνοντας υπόψη το πολιτικό βάρος της και την επιρροή της ως ο μεγαλύτερος διεθνής δωρητής, να προωθεί αδιάκοπα τις ανθρωπιστικές αρχές·

13.  ζητεί επίσης το στρατιωτικό και πολιτικό προσωπικό και οι συνεργάτες ανθρωπιστικών οργανώσεων που παρεμβαίνουν σε περιπτώσεις καταστροφών ή επιχειρήσεις ανθρωπιστικής βοήθειας να δρουν σύμφωνα με τις αρχές της ουδετερότητας, της ανεξαρτησίας και της αμεροληψίας·

14.  εκφράζει την ικανοποίησή του για την αναθεώρηση των κατευθυντηρίων γραμμών της Ευρωπαϊκής Ένωσης σχετικά με την προώθηση της συμμόρφωσης προς το διεθνές ανθρωπιστικό δίκαιο (ΔΑΔ), το Δεκέμβριο 2009, και κρίνει ότι η Επιτροπή και τα κράτη μέλη καλούνται να διαδραματίσουν μείζονα πολιτικό ρόλο κατά την εφαρμογή τους· εκφράζει επίσης την ευχή το διεθνές ανθρωπιστικό δίκαιο να αποτελέσει αντικείμενο ειδικής κατάρτισης στο πλαίσιο της ΕΥΕΔ·

15.  ζητεί από την Επιτροπή να μεριμνήσει για τη διάθεση των συμπληρωματικών πόρων σε δραστηριότητες για την προώθηση της εφαρμογής του ΔΑΔ και την επιτόπου διάδοσή του μεταξύ των οπλοφορούντων, των νέων, της πολιτικής τάξης και της κοινωνίας των πολιτών·

16.  υπενθυμίζει ότι οι αρχές και οι βέλτιστες πρακτικές για την ανθρωπιστική βοήθεια που εγκρίθηκαν τον Ιούνιο του 2003 τονίζουν την ανάγκη προώθησης της λογοδοσίας και ενθάρρυνσης των τακτικών αξιολογήσεων των διεθνών αντιδράσεων στις ανθρωπιστικές κρίσεις, συμπεριλαμβανομένων των επιδόσεων των δωρητών, και επιμένει οι εκτιμήσεις αυτές να αποτελούν αντικείμενο ευρύτερης διαβούλευσης, ιδίως με τους ανθρωπιστικούς φορείς·

Ένα κοινό πλαίσιο για την παροχή της βοήθειας
Η ποιότητα της βοήθειας

17.  υπενθυμίζει ότι η παροχή της βοήθειας οφείλει να βασίζεται αποκλειστικά και μόνο στις διαπιστωμένες ανάγκες και στο βαθμό του ευάλωτου χαρακτήρα και ότι η ποιότητα και ποσότητα της βοήθειας καθορίζονται κυρίως από την αρχική αξιολόγηση, η οποία χρήζει ακόμη βελτίωσης, κυρίως όσον αφορά την εφαρμογή των κριτηρίων περί «ευάλωτου χαρακτήρα», ιδίως όσον αφορά τις γυναίκες, τα παιδιά και τα άτομα με αναπηρίες·

18.  υπενθυμίζει ότι η ουσιαστική και διαρκής ανάμιξη - και αν είναι δυνατόν η συμμετοχή - των δικαιούχων στη διαχείριση της βοήθειας είναι μια από τις βασικές προϋποθέσεις για την ποιότητα της ανθρωπιστικής αντίδρασης, ιδίως στην περίπτωση μακροχρόνιων κρίσεων·

19.  εμμένει στο γεγονός ότι η βοήθεια της Ένωσης σε περίπτωση φυσικών ή ανθρωπογενών καταστροφών πρέπει να στοχεύει στην ενίσχυση της τοπικής οικονομίας, λ.χ., με την αγορά, στο μέτρο του δυνατού, τροφίμων που παράγονται σε τοπικό ή περιφερειακό επίπεδο καθώς και με την παροχή των απαραίτητων υλικών στους γεωργούς·

20.  απευθύνει έκκληση για εναρμόνιση των μεθόδων που χρησιμοποιούν οι διάφοροι φορείς και ενθαρρύνει το Γραφείο Συντονισμού Ανθρωπιστικών Υποθέσεων του ΟΗΕ (OCHA) να συνεχίσει το έργο του με στόχο τον καθορισμό του κοινού μεθοδολογικού πλαισίου, ορίζοντας ως προτεραιότητες την αποτελεσματικότητα και την ταχύτητα των παρεμβάσεων και μεριμνώντας ανελλιπώς, στο μέτρο του δυνατού, για τη συμμετοχή των τοπικών φορέων, συμπεριλαμβανομένων των μη κρατικών·

21.  ενθαρρύνει με σθένος την Επιτροπή να συνεχίσει το έργο της στους θεματικούς τομείς όπως η διατροφή, η προστασία, η ισότητα μεταξύ ανδρών και γυναικών και η σεξουαλική βία, οι πρόσφυγες, οι επαναπατριζόμενοι και τα άτομα που έχουν εκτοπισθεί στο εσωτερικό της χώρας, απευθύνοντας έκκληση για τη συστηματική συνεκτίμηση της διάστασης του φύλου και της αναπαραγωγικής υγείας στην ανθρωπιστική αντίδραση όσον αφορά τις υπηρεσίες κατεπείγουσας υγειονομικής περίθαλψης·

22.  ζητεί από το Συμβούλιο να υλοποιήσει τις συστάσεις της έκθεσης Barnier για τη χρησιμοποίηση των άκρως απομακρυσμένων ευρωπαϊκών περιοχών, σε μη αποκλειστική βάση, ως σημεία στήριξης για να διευκολύνεται η εκ των προτέρων τοποθέτηση βασικών προϊόντων και υλικοτεχνικής μέριμνας ούτως ώστε να επιτραπεί η ανάπτυξη ευρωπαϊκών ανθρώπινων και υλικών πόρων σε περίπτωση επείγουσας ανθρωπιστικής παρέμβασης εκτός της Ευρωπαϊκής Ένωσης·

23.  προτρέπει την Επιτροπή να συνεχίσει τον προβληματισμό της σχετικά με τις ενδεχόμενες αρνητικές συνέπειες της ανθρωπιστικής βοήθειας στις ζώνες παρέμβασης - ιδίως την πιθανή αποσταθεροποίηση των οικονομικών και κοινωνικών δομών και τις επιπτώσεις στο φυσικό περιβάλλον - και την καλεί να προωθήσει κατάλληλες στρατηγικές που θα επιτρέπουν να λαμβάνονται υπόψη οι συνέπειες αυτές ήδη από το στάδιο της κατάρτισης των προγραμμάτων·

Ποικιλία και ποιότητα της εταιρικής σχέσης

24.  επισημαίνει την πολυμορφία των φορέων στο πλαίσιο της χρηματοδότησης και της εφαρμογής των διεθνών ανθρωπιστικών προγραμμάτων – ΟΗΕ, Διεθνές Κίνημα του Ερυθρού Σταυρού και της Ερυθράς Ημισελήνου, ΜΚΟ – και ενθαρρύνει το έργο ενίσχυσης των ικανοτήτων των τοπικών φορέων· ζητεί να υπάρχει ο δέων συντονισμός και ανταλλαγή πληροφοριών μεταξύ όλων των ενδιαφερομένων παραγόντων·

25.  καλεί όλους τους κυβερνητικούς φορείς να σέβονται τον σημαντικό ρόλο των ΜΚΟ για τη συγκέντρωση κονδυλίων μέσω δωρεών ιδιωτών·

26.  υποστηρίζει τη συνέχιση των ανθρωπιστικών μεταρρυθμίσεων σε επίπεδο ΟΗΕ και απευθύνει έκκληση για ενίσχυση του συστήματος των ανθρωπιστικών συντονιστών, για μεγαλύτερη διαφάνεια, για μια προσέγγιση που να εστιάζεται περισσότερο στους αποδέκτες, για μεγαλύτερη ελαστικότητα όσον αφορά τη χρήση των «ομαδικών ταμείων» και για ορισμένες βελτιώσεις της προσέγγισης ανά «cluster» (τομεακή ευθύνη), βάσει των συστάσεων της έκθεσης αξιολόγησης των ανθρωπιστικών επεμβάσεων (Humanitarian Response Review) του ΟΗΕ και ενισχύοντας τις αρχές της διαφάνειας και της υποχρέωσης λογοδοσίας, κυρίως από άποψη συντονισμού με τις τοπικές δομές και τους μη κρατικούς παράγοντες, συνεκτίμησης των διατομεακών πτυχών και συντονισμού μεταξύ «cluster'·

Ο συντονισμός σε διεθνές και ευρωπαϊκό επίπεδο

27.  επιβεβαιώνει τον κεντρικό ρόλο που διαδραματίζουν τα Ηνωμένα Έθνη και ειδικότερα το Γραφείο Συντονισμού Ανθρωπιστικών Υποθέσεων στο συντονισμό της διεθνούς ανθρωπιστικής δράσης·

28.  χαιρετίζει τις πρωτοβουλίες που αποσκοπούν στη διασφάλιση μιας μεγαλύτερης συνοχής των διαφόρων ευρωπαϊκών μηχανισμών αντίδρασης στις κρίσεις και εκφράζει την ικανοποίησή του για τη συγκέντρωση της ανθρωπιστικής βοήθειας και της πολιτικής προστασίας στους κόλπους της ίδιας γενικής διεύθυνσης· εμμένει ωστόσο στην άποψη ότι θα πρέπει να εξακολουθήσει ο σαφής διαχωρισμός της εντολής τους, του ρόλου τους και των μέσων τους αντιστοίχως·

29.  ζητεί από το Συμβούλιο και την Επιτροπή να θεσπίσουν σαφείς και διαφανείς κανόνες συνεργασίας και συντονισμού μεταξύ της ΕΥΕΔ και της Επιτροπής, για τη διαχείριση κρίσεων μεγάλου εύρους εκτός της επικράτειας της Ευρωπαϊκής Ένωσης και να δραστηριοποιηθούν όσον αφορά την ορατότητα των πόρων και ικανοτήτων της ΕΕ που χρησιμοποιούνται επιτόπου·

30.  υπενθυμίζει ότι η εξωτερική στρατηγική της Ευρωπαϊκής Ένωσης σ' ό,τι αφορά τα δικαιώματα του παιδιού πρέπει να θεμελιώνεται στις αξίες και τις αρχές που ορίζονται με την Οικουμενική Διακήρυξη των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου, συγκεκριμένα δε με τα άρθρα 3, 16, 18, 23, 25, 26 και 29, καθώς και με τη σύμβαση των Ηνωμένων Εθνών για τα δικαιώματα του παιδιού και τα προαιρετικά πρωτόκολλα αυτής·

Χρησιμοποίηση πολιτικής προστασίας και στρατιωτικών πόρων και ικανοτήτων ΕΕ

31.  επιβεβαιώνει ότι η διάκριση μεταξύ της εντολής των στρατιωτικών και των ανθρωπιστικών φορέων θα πρέπει να παραμείνει σαφής, ιδίως σε περιοχές που πλήττονται από φυσικές καταστροφές και ένοπλες διενέξεις, και ότι είναι ουσιαστικής σημασίας να γίνεται χρήση των στρατιωτικών μέσων και ικανοτήτων μόνο σε πολύ περιορισμένες περιπτώσεις και ως τελευταία λύση για τη στήριξη των επιχειρήσεων ανθρωπιστικής βοήθειας. σύμφωνα με τις οδηγίες των Ηνωμένων Εθνών (οδηγίες MCDA και οδηγίες του Όσλο)(10)·

32.  υπενθυμίζει στην Επιτροπή και τα κράτη μέλη ότι η ανθρωπιστική βοήθεια και η προστασία από τις καταστροφές θα πρέπει να νοούνται ως καθαρά μη στρατιωτικές εργασίες και θα πρέπει να διεξάγονται κατά αντίστοιχο τρόπο·

33.  ζητεί από την Επιτροπή να αναλάβει δράσεις ευαισθητοποίησης σχετικά με την ιδιαιτερότητα της ανθρωπιστικής βοήθειας στο πλαίσιο της εξωτερικής πολιτικής της Ευρωπαϊκής Ένωσης, και καλεί τα κράτη μέλη να βεβαιωθούν ότι οι ένοπλες δυνάμεις τους σέβονται και εφαρμόζουν τις οδηγίες των Ηνωμένων Εθνών· κρίνει παράλληλα ότι είναι αναγκαίος ένας διάλογος μεταξύ στρατιωτικών και ανθρωπιστικών φορέων ώστε να ευνοηθεί η αμοιβαία κατανόηση·

34.  επιβεβαιώνει αφενός ότι η προσφυγή στα μέσα πολιτικής προστασίας στην περίπτωση ανθρωπιστικών κρίσεων θα πρέπει να βασίζεται στις ανάγκες και να είναι συμπληρωματική και συνεκτική ως προς την ανθρωπιστική βοήθεια, αφετέρου δε ότι στην περίπτωση φυσικών καταστροφών, τα μέσα αυτά μπορούν να συμβάλουν κάπως στις ανθρωπιστικές δράσεις, εφόσον χρησιμοποιηθούν σύμφωνα με τις σχετικές αρχές της Μόνιμης Διοργανικής Επιτροπής (IASC)·

35.  καλεί την Επιτροπή να υποβάλει φιλόδοξες νομοθετικές προτάσεις με στόχο τη σύσταση μια ευρωπαϊκής δύναμης πολιτικής προστασίας, βασιζόμενης στη βελτιστοποίηση του σημερινού κοινοτικού μηχανισμού πολιτικής προστασίας, καθώς και στη συνένωση των υφισταμένων εθνικών μέσων προς αποφυγή σημαντικών επιπλέον δαπανών και με πρότυπο τις δοκιμασμένες πρακτικές στο πλαίσιο των προπαρασκευαστικών δράσεων· η χρηματοδότηση της δύναμης πολιτικής προστασίας πρέπει να είναι επιπλέον της χρηματοδότησης για έκτακτη ανθρωπιστική βοήθεια·

36.  εκτιμά ότι η ευρωπαϊκή δύναμη πολιτικής προστασίας θα μπορούσε να συνίσταται στη δέσμευση ορισμένων κρατών μελών να παρέχουν εθελοντικά βασικά στοιχεία πολιτικής προστασίας, εκ των προτέρων καθορισμένα και έτοιμα να παρέμβουν άμεσα για επιχειρήσεις της Ένωσης που συντονίζει το Κέντρο Παρακολούθησης και Πληροφόρησης (MIC), και θεωρεί επίσης ότι τα περισσότερα από τα στοιχεία αυτά, διαθέσιμα ήδη σε εθνικό επίπεδο, θα παραμένουν υπό εθνικό έλεγχο και ότι η ανάπτυξή τους σε θέση «κατάστασης αναμονής» θα αποτελεί τον πυρήνα της πολιτικής προστασίας της Ένωσης όσον αφορά την αντίδρασή της στις καταστροφές εκτός και εντός των συνόρων της·

Η συνέχιση της βοήθειας
Μείωση των κινδύνων καταστροφών (RCC) και αλλαγή του κλίματος

37.  εκφράζει ικανοποίηση για την έγκριση τον Φεβρουάριο του 2009 μιας νέας ευρωπαϊκής στρατηγικής για την υποστήριξη της μείωσης των κινδύνων καταστροφών στις αναπτυσσόμενες χώρες· παροτρύνει σχετικά την Επιτροπή να αναπτύξει, σε συνεργασία με τις εθνικές κυβερνήσεις, τις τοπικές αρχές και με οργανώσεις της κοινωνίας των πολιτών των δικαιούχων χωρών, προγράμματα πρόληψης καταστροφών και διαχείρισης της αντίδρασης και απευθύνει έκκληση για την ταχεία εφαρμογή της εν λόγω στρατηγικής·

38.  ζητεί να καταβληθεί ιδιαίτερη προσπάθεια για την πιο συστηματική ενσωμάτωση της διάστασης της RCC στην πολιτική της αναπτυξιακής και της ανθρωπιστικής βοήθειας·

39.  τάσσεται υπέρ μιας αισθητής αύξησης των ποσών που διατίθενται για τη διάσταση αυτή και εμμένει στη σημασία της διατήρησης των χρηματοδοτήσεων σε μικρή κλίμακα, ώστε να εξασφαλισθεί μια προσέγγιση που να σέβεται το γενικό πλαίσιο, καθώς και η τοπική οικειοποίηση των σχεδίων·

40.  ζητεί τον καλύτερο συντονισμό της ατζέντας που συνδέεται με την προσαρμογή στην αλλαγή του κλίματος, με τις δραστηριότητες της RCC·

Σύνδεση της έκτακτης βοήθειας, της αποκατάστασης και της ανάπτυξης (LRRD)

41.  κρίνει λυπηρό το γεγονός ότι η πρόοδος όσον αφορά στη σύνδεση της έκτακτης βοήθειας, της αποκατάστασης και της ανάπτυξης εξακολουθεί να είναι περιορισμένη παρά τον πολλαπλασιασμό των πολιτικών δεσμεύσεων κατά τα τελευταία έτη·

42.  τονίζει πόσο σημαντική είναι η έγκαιρη μετάβαση από την έκτακτη κατάσταση στην ανάπτυξη, βάσει συγκεκριμένων κριτηρίων και ενδελεχούς αξιολόγησης των αναγκών·

43.  ζητεί περισσότερους πόρους για να διασφαλιστεί η συνέχεια της βοήθειας καθώς και να προσανατολισθεί ο προβληματισμός προς την ευελιξία και την επικουρικότητα των υφισταμένων χρηματοδοτικών μέσων κατά τις μεταβατικές φάσεις μεταξύ έκτακτης ανάγκης και ανάπτυξης·

44.  συνηγορεί υπέρ της βελτίωσης του διαλόγου και του συντονισμού μεταξύ των ανθρωπιστικών οργανώσεων και των αναπτυξιακών οργανισμών στους τομείς παρέμβασης και στους κόλπους των αρμοδίων υπηρεσιών σε επίπεδο θεσμικών οργάνων της ΕΕ και κρατών μελών·

o
o   o

45.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει το παρόν ψήφισμα στο Συμβούλιο και στην Επιτροπή, καθώς και στην υπηρεσία των Ηνωμένων Εθνών για τον συντονισμό ανθρωπιστικών υποθέσεων (OCHA).

(1) ΕΕ L 163, 2.7.1996, σ. 1.
(2) ΕΕ L 71, 10.3.2007, σ. 9.
(3) ΕΕ L 314, 1.12.2007, σ. 9.
(4) ΕΕ C 286 Ε, 27.11.2009, σ. 15.
(5) ΕΕ L 163, 4.7.2000, σ. 37.
(6) ΕΕ C 282 Ε, 6.11.2008, σ. 273.
(7) ΕΕ C 341 Ε, 16.12.2010, σ. 5.
(8) Κείμενα που εγκρίθηκαν, P7_TA(2010)0465.
(9) Κείμενα που εγκρίθηκαν, P7_TA(2010)0235.
(10) Οδηγίες MCDA: οδηγίες για τη χρησιμοποίηση των στρατιωτικών πόρων και της πολιτικής προστασίας για τη στήριξη ανθρωπιστικών επιχειρήσεων των Ηνωμένων Εθνών σε περίπλοκες καταστάσεις έκτακτης ανάγκης· Μάρτιος 2003. Οδηγίες του Όσλο: οδηγίες για τη χρησιμοποίηση των στρατιωτικών πόρων και της πολιτικής προστασίας σε περίπτωση καταστροφής· Νοέμβριος 2007.


Αναγνώριση της γεωργίας ως στρατηγικού τομέα στο πλαίσιο της επισιτιστικής ασφάλειας
PDF 380kWORD 96k
Ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 18ης Ιανουαρίου 2011 σχετικά με την αναγνώριση της γεωργίας ως στρατηγικού τομέα στο πλαίσιο της επισιτιστικής ασφάλειας (2010/2112(INI))
P7_TA(2011)0006A7-0376/2010

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–  έχοντας υπόψη το ψήφισμά του της 8ης Ιουλίου 2010 σχετικά με το μέλλον της Κοινής Γεωργικής Πολιτικής μετά το 2013(1),

–  έχοντας υπόψη το ψήφισμά του της 13ης Ιανουαρίου 2009 σχετικά με την κοινή γεωργική πολιτική και την παγκόσμια επισιτιστική ασφάλεια(2),

–  έχοντας υπόψη το ψήφισμά του της 5ης Μαΐου 2010 σχετικά με την γεωργία στην ΕΕ και την κλιματική αλλαγή(3),

–  έχοντας υπόψη το ψήφισμά του της 7ης Σεπτεμβρίου 2010 σχετικά με δίκαια εισοδήματα για τους γεωργούς: Βελτίωση της λειτουργίας της αλυσίδας εφοδιασμού τροφίμων στην Ευρώπη(4),

–  έχοντας υπόψη την πρόταση της Επιτροπής για κανονισμό του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για τα εξωχρηματιστηριακά παράγωγα, τους κεντρικούς αντισυμβαλλομένους και τα αρχεία καταγραφής συναλλαγών (SEC(2010)1058),

–  έχοντας υπόψη το ψήφισμά του της 22ας Μαΐου 2008 σχετικά με την αύξηση των τιμών των τροφίμων στην Ευρωπαϊκή Ένωση και τις αναπτυσσόμενες χώρες(5),

–  έχοντας υπόψη την ανακοίνωση της Επιτροπής με τίτλο «Ένα στρατηγικό πλαίσιο της ΕΕ για την παροχή βοήθειας στις αναπτυσσόμενες χώρες προς αντιμετώπιση της πρόκλησης της επισιτιστικής ασφάλειας»,

–  έχοντας υπόψη τους στόχους της Χιλιετίας των Ηνωμένων Εθνών, που περιλαμβάνουν τη μείωση στο ήμισυ του ποσοστού του παγκόσμιου πληθυσμού που υποφέρει από την πείνα έως το 2015 σε σχέση με το 1990,

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 48 του κανονισμού του,

–  έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Γεωργίας και Ανάπτυξης της Υπαίθρου και τις γνωμοδοτήσεις της Επιτροπής Περιβάλλοντος, Δημόσιας Υγείας και Ασφάλειας των Τροφίμων (A7-0376/2010),

A.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η εξασφάλιση της επισιτιστικής ασφάλειας για τους πολίτες της Ευρώπης, η παροχή υγιεινών και ποιοτικών ειδών διατροφής στους καταναλωτές σε λογικές τιμές καθώς και η ασφάλεια εισοδήματος των γεωργών αποτελούν τους κύριους στόχους της Κοινής Γεωργικής Πολιτικής (ΚΓΠ) από τη σύστασή της, παραμένουν δε σημαντικοί στόχοι της ΕΕ έως και σήμερα,

B.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η πρόσφατη αστάθεια τιμών σε τρόφιμα και βασικά εμπορεύματα προκάλεσε σοβαρές ανησυχίες σχετικά με τη λειτουργία της ευρωπαϊκής και της παγκόσμιας αλυσίδας εφοδιασμού τροφίμων και ότι η αύξηση των τιμών των ειδών διατροφής έπληξαν πρωτίστως τους πλέον ευάλωτους πληθυσμούς,

Γ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η αστάθεια των τιμών στην γεωργία είναι μόνιμης φύσης, δεδομένου ότι οι τιμές ανταποκρίνονται δυσανάλογα σε μικρές μεταβολές σε επίπεδο παραγωγών, συνεπεία συχνότατα της κερδοσκοπίας,

Δ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι στην πρόσφατη σύνοδο της Επιτροπής για την Παγκόσμια Επισιτιστική Ασφάλεια στο πλαίσιο του FAO, η ΕΕ τόνισε το πρόβλημα της εξαιρετικής ρευστότητας των τιμών και ζητήθηκε από τη νέα Ομάδα Εμπειρογνωμόνων Υψηλού Επιπέδου να εκπονήσει έκθεση σχετικά με τα αίτια της διακύμανσης των τιμών και τα μέτρα που πρέπει να ληφθούν,

E.  λαμβάνοντας υπόψη τα κλιματικά και άλλα φαινόμενα που πιθανόν να οδηγήσουν χώρες στην υιοθέτηση προστατευτικών πολιτικών, όπως έγινε για παράδειγμα στις πρόσφατες απαγορεύσεις εξαγωγών σίτου που επέβαλε η Ρωσία και η Ουκρανία, οι οποίες από κοινού εξάγουν περίπου 30 % της παγκόσμιας παραγωγής σίτου,

ΣΤ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η παγκόσμια παραγωγή ειδών διατροφής είναι δυνατόν να υποσκάπτεται τακτικά από διάφορους παράγοντες, περιλαμβανομένων των επιδημιών και ασθενειών, της διαθεσιμότητας φυσικών πόρων και των φυσικών καταστροφών, όπως για παράδειγμα το 2010 με την παρατεταμένη ξηρασία, τις πυρκαγιές στη Ρωσία και τις μαζικές πλημμύρες στο Πακιστάν,

Ζ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι οι κλιματικές αλλαγές θα οδηγήσουν σε αύξηση της συχνότητας των εν λόγω φυσικών καταστροφών και συνεπώς σε αποσταθεροποίηση της επισιτιστικής ασφάλειας,

H.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η πρόκληση συνίσταται στην παραγωγή «περισσότερων με λιγότερα» με έμφαση στη βιώσιμη παραγωγή, εξαιτίας της πίεσης που ασκείται στους φυσικούς πόρους,

Θ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η ΕΕ είναι ο μεγαλύτερος καθαρός εισαγωγέας γεωργικών και ότι εξαρτάται ευρύτατα από τις εισαγωγές πρωτεϊνούχων και ελαιούχων προϊόντων, αραβοσίτου για τον τομέα της κτηνοτροφίας της, καθώς και φρούτων και λαχανικών, μεταξύ άλλων επειδή οι παραγωγοί μας δεν έχουν το δικαίωμα να χρησιμοποιούν τις ίδιες τεχνικές παραγωγής για τέτοια προϊόντα,

Ι.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η εκτιμώμενη αύξηση του παγκόσμιου πληθυσμού από 7 σε 9,1 δισεκατομμύρια θα απαιτήσει αύξηση κατά 70 % του εφοδιασμού σε τρόφιμα έως το έτος 2050, σύμφωνα με την Οργάνωση Τροφίμων και Γεωργίας των Ηνωμένων Εθνών (FAO),

ΙΑ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι φτώχεια και πείνα εξακολουθούν να υπάρχουν στην Ευρωπαϊκή Ένωση, όπου 79 εκατομμύρια άτομα ζουν σήμερα κάτω από το όριο της φτώχειας (60 % του μέσου εισοδήματος της χώρας στην οποία ζουν τα άτομα)· και λαμβάνοντας υπόψη ότι 16 εκατομμύρια Ευρωπαίοι πολίτες κατέφυγαν σε επισιτιστική βοήθεια που παρείχαν φιλανθρωπικές οργανώσεις τον περασμένο χειμώνα,

ΙΒ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι επισιτιστική ασφάλεια δεν σημαίνει απλώς διαθεσιμότητα προμηθειών σε τρόφιμα αλλά περιλαμβάνει, σύμφωνα με τον FAO, το δικαίωμα στο τρέφεσθαι και την πρόσβαση όλων στην υγιεινή διατροφή· λαμβάνοντας υπόψη ότι, καθιστάμενη η Ευρώπη ανταγωνιστικότερη από ποτέ, μπορεί να συμβάλει στην παγκόσμια επισιτιστική ασφάλεια,

ΙΓ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η έλλειψη ασφάλειας τροφίμων για τα φτωχότερα μέλη της κοινωνίας έχει επιδεινωθεί εξαιτίας των συνεπειών της παγκόσμιας οικονομικής και χρηματοπιστωτικής κρίσης,

ΙΔ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι τα εισοδήματα των γεωργών παρουσίασαν το 2009 δραματική πτώση μετά από μια δεκαετία στασιμότητας, λόγω κυρίως των δυσχερών συνθηκών στην αγορά και της ανόδου του κόστους παραγωγής· λαμβάνοντας υπόψη ότι τα γεωργικά εισοδήματα είναι σημαντικά χαμηλότερα (κατά 40 %, όπως υπολογίζεται ανά λειτουργούσα μονάδα) σε σχέση με τους υπόλοιπους τομείς της οικονομίας και ότι το εισόδημα ανά κάτοικο στην ύπαιθρο είναι σημαντικά κατώτερο (κατά 50 % περίπου) σε σχέση με τις αστικές περιοχές,

ΙΕ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι οι γεωργοί λαμβάνουν ένα σταθερά μειούμενο μερίδιο της προστιθέμενης αξίας που δημιουργείται από την αλυσίδα εφοδιασμού τροφίμων, ενώ το μερίδιο της βιομηχανίας τροφίμων παρουσίασε άνοδο· ότι η εύρυθμη λειτουργία της αλυσίδας εφοδιασμού τροφίμων αποτελεί αναγκαία προϋπόθεση προκειμένου να εξασφαλιστεί στους γεωργούς το δίκαιο αντίτιμο για την παραγωγή τους,

ΙΣΤ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι στο πλαίσιο της όλης παραγωγής τροφίμων και της αλυσίδας εφοδιασμού και κατανάλωσης, ποσοστό έως 50 % των παραγομένων τροφίμων στην ΕΕ καταστρέφεται,

ΙΖ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι μόλις το 7 % των γεωργών στην ΕΕ είναι ηλικίας κάτω των 35,

ΙΗ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η ασφάλεια των τροφίμων είναι κεντρικής σημασίας θέμα για την Ευρώπη και απαιτεί συνέπεια και συντονισμό μεταξύ των διαφόρων κατά τομέα πολιτικών σε επίπεδο ΕΕ, και συγκεκριμένα των τομέων ΚΠΓ, ενεργειακής πολιτικής, ερευνητικών προγραμμάτων, πολιτικών ανάπτυξης και εμπορίου καθώς και της ρύθμισης του χρηματοπιστωτικού τομέα,

1.  τονίζει ότι ένας δυνατός και βιώσιμος γεωργικός τομέας στην ΕΕ καθώς και μια ακμαία και βιώσιμη αγροτική ανάπτυξη, που διασφαλίζεται από μια ισχυρή ΚΓΠ είναι βασικές συνιστώσες για την αντιμετώπιση της πρόκλησης που αποτελεί η ασφάλεια τροφίμων·

2.  τονίζει ότι η ΕΕ διαθέτει τις υψηλότερες προδιαγραφές σε σχέση με τη γεωργική παραγωγή και την παραγωγή τροφίμων με ιδιαίτερη έμφαση στην ασφάλεια και την ποιότητα των τροφίμων και στην περιβαλλοντική βιωσιμότητα της γεωργίας·

3.  κρίνει ότι θα χρειαστούμε όλες τις μορφές καλλιέργειας για να θρέψουμε την Ευρώπη και τις τρίτες χώρες·

Η επισιτιστική ασφάλεια στην Ευρώπη και στον κόσμο

4.  πιστεύει ότι το δικαίωμα στην επισιτιστική ασφάλεια συνιστά ένα βασικό ανθρώπινο δικαίωμα και ότι επιτυγχάνεται όταν όλα τα άτομα, σε κάθε χρονική στιγμή, έχουν φυσική και οικονομική πρόσβαση σε κατάλληλη, ασφαλή (από υγειονομική άποψη) και θρεπτική διατροφή, για να μπορούν έτσι να ικανοποιούν τις διατροφικές τους ανάγκες και προτιμήσεις σε διατροφικά είδη για μια δραστήρια και υγιή ζωή·

5.  τονίζει ότι αποτελεί καθήκον της ΕΕ η διατροφή των πολιτών της και ότι η εξακολούθηση των γεωργικών δραστηριοτήτων εντός της ΕΕ είναι κεντρικής σημασίας από αυτή την άποψη· επισημαίνει την πτώση των αγροτικών εισοδημάτων εντός της ΕΕ, λόγω του κόστους παραγωγής και της αστάθειας των τιμών, πράγμα που επιδρά αρνητικά στην ικανότητα των γεωργών να διατηρούν την παραγωγή· τονίζει το κόστος που πρέπει να επωμιστούν οι Ευρωπαίοι αγρότες για να ανταποκριθούν στις υψηλές προδιαγραφές ασφάλειας των τροφίμων, καλής μεταχείρισης των ζώων, περιβαλλοντικές και εργασιακές παγκοσμίως· τονίζει ότι οι αγρότες πρέπει να αποζημιώνονται για αυτό το πρόσθετο κόστος και για την παροχή δημόσιων αγαθών στην κοινωνία· υπογραμμίζει ότι τα τρόφιμα από τρίτες χώρες που εισάγονται στην ΕΕ πρέπει να ανταποκρίνονται στις ίδιες υψηλές προδιαγραφές, ώστε οι Ευρωπαίοι παραγωγοί να μη ζημιώνονται στο πλαίσιο του ανταγωνισμού·

6.  αναγνωρίζει ότι η διασφάλιση ενός ικανοποιητικού εφοδιασμού τροφίμων αποτελεί ουσιώδη συνιστώσα της ασφάλειας των τροφίμων, αναγνωρίζει όμως επίσης ότι η πρόσβαση στα τρόφιμα και οι προσιτές τιμές τους απαιτούν να δοθεί προσοχή στην εξασφάλιση ικανοποιητικού επιπέδου διαβίωσης, ειδικότερα μάλιστα για όσους δεν διαθέτουν επαρκείς οικονομικούς πόρους, που συχνά είναι παιδιά, ηλικιωμένοι, μετανάστες, πρόσφυγες και άνεργοι·

7.  υποστηρίζει το σύστημα «Επισιτιστική Ασφάλεια - Διατροφή - Ποιότητα - Εγγύτητα - Καινοτομία - Παραγωγικότητα'· πιστεύει ότι για να επιτευχθεί αυτό η μελλοντική ΚΓΠ θα πρέπει να λάβει υπόψη της τις προσδοκίες των πολιτών και να καταστεί τόσο γεωργική όσο και επισιτιστική πολιτική υπό την έννοια της ενημέρωσης για μια υγιεινή διατροφή·

8.  πιστεύει ότι η ΕΕ πρέπει να δημιουργήσει καλύτερο πλαίσιο συνθηκών για την εφαρμογή διατροφικών προγραμμάτων στα κράτη μέλη, όπως τα προγράμματα για τα φρούτα και το γάλα στα σχολεία, καθώς και για την καλύτερη στήριξη της εκπαίδευσης και της αύξησης της ευαισθητοποίησης σχετικά με την προέλευση των τροφίμων και τη διατροφή, δεδομένου ότι η ενημέρωση σχετικά με τις επιλογές που αφορούν την κατάλληλη δίαιτα μπορεί να συμβάλει στην πρόληψη ασθενειών και στη μείωση του οικονομικού βάρους των κοινωνικών δαπανών στην Ευρώπη· ζητεί επίσης την δρομολόγηση περισσότερων προγραμμάτων παροχής διαιτητικής βοήθειας, τα οποία πρέπει να έχουν μειωμένο διοικητικό φόρτο, και να αυξηθεί ο προϋπολογισμός αυτών των προγραμμάτων· καλεί την Επιτροπή να εκτιμά την καταλληλότητα αυτών των προγραμμάτων·

9.  επαναβεβαιώνει τη στήριξή του στο πρόγραμμα διανομής τροφίμων στους απόρους της ΕΕ· υπενθυμίζει ότι μέσω του νομοσχεδίου για την αγροτική πολιτική (Farm Bill), οι Ηνωμένες Πολιτείες προσφέρουν σημαντική χρηματοδοτική βοήθεια στο πρόγραμμα συμπληρωματικής επισιτιστικής βοήθειας, πράγμα που επιτρέπει τη διάθεση σημαντικών ποσών για τον τομέα και την οικονομία γενικότερα, επιτρέποντας συγχρόνως την κάλυψη ορισμένων επισιτιστικών αναγκών των πιο φτωχών πολιτών·

10.  γνωρίζει ότι η κλιματική αλλαγή αποτελεί σημαντική πρόκληση για την επισιτιστική ασφάλεια, ειδικότερα λόγω της αύξησης της συχνότητας και του εύρους των κλιματικών προβλημάτων, όπως είναι οι ξηρασίες, οι πλημμύρες, οι πυρκαγιές και οι καταιγίδες; τονίζει την όλο και μεγαλύτερη πρόκληση της λειψυδρίας και τις επιπτώσεις της στην παραγωγή τροφίμων· τονίζει την ανάγκη να αντιμετωπιστούν επειγόντως τα θέματα σχετικά με τη διαχείριση των υδάτων και την κλιματική αλλαγή·

11.  υπενθυμίζει ότι η ενεργειακή ασφάλεια και η επισιτιστική ασφάλεια συνδέονται πολύ στενά· αναγνωρίζει ότι οι ενεργειακές δαπάνες αποτελούν τον παράγοντα κλειδί για τον καθορισμό της αποδοτικότητας της γεωργίας, η οποία είναι ο κύριος εξαρτώμενος από το πετρέλαιο· ενθαρρύνει μέτρα που δίνουν κίνητρα στους αγρότες να γίνουν αποτελεσματικότεροι και να αναπτύξουν εναλλακτικές πηγές ενεργειακού εφοδιασμού· υπενθυμίζει ότι χρειάζεται συνεπέστερη στήριξη της ανάπτυξης της έρευνας και των συμβουλευτικών υπηρεσιών·

12.  θεωρεί, εν τούτοις, ότι η αυξανόμενη τάση στην ανάπτυξη ανανεώσιμων πηγών ενέργειας για την επίτευξη των στόχων του 2020 πρέπει να λαμβάνει υπόψη τις επιπτώσεις στην παραγωγή τροφίμων και τον εφοδιασμό σε τρόφιμα· τονίζει τη λεπτή ισορροπία που ενυπάρχει στην αντιμετώπιση των προκλήσεων σε σχέση με τα τρόφιμα και τα καύσιμα·

13.  επισημαίνει το επίπεδο εξάρτησης από τις εισαγωγές από τρίτες χώρες για πρωτεϊνούχα και ελαιούχα προϊόντα, που έχει αρνητικές επιπτώσεις στον τομέα των τροφίμων και των γεωργικών προϊόντων, ιδιαίτερα της κτηνοτροφίας όταν υπάρχει εκτίναξη των τιμών·

14.  καλεί την Επιτροπή να προτείνει μια τεχνική λύση στο πρόβλημα της χαμηλού επιπέδου παρουσίας γενετικώς τροποποιημένου (ΓΤ) υλικού στις εισαγωγές μη ΓΤ προϊόντων και να προτείνει μια ταχύτερη διαδικασία έγκρισης σε πλαίσιο ΕΕ για την εισαγωγή νέας παραλλαγής ζωοτροφών ΓΤ μόλις αποδειχθεί ασφαλής·

15.  ζητεί από την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να διασφαλίσουν την πρόσβαση των πολιτών στις πληροφορίες σχετικά με τα αποτελέσματα των ελέγχων, προκειμένου να αυξηθεί η διαφάνεια σε ευρωπαϊκό επίπεδο·

16.  εκφράζει την ανησυχία του για την εμφάνιση του φαινομένου των καταπατήσεων και τις επιπτώσεις τους στην επισιτιστική ασφάλεια, το μέλλον της γεωργίας και των γεωργών· καλεί την Επιτροπή να διερευνήσει την κατάσταση αυτή σε σχέση με την κατοχή της γης και τους φυσικούς πόρους·

17.  διαπιστώνει ότι εξαιτίας του αυξημένου κόστους ζωοτροφών η κατάσταση των κτηνοτροφικών μονάδων εντός της ΕΕ έχει επιδεινωθεί· ζητεί επομένως τη στοχοθετημένη χρήση των μέσων που διατίθενται στο πλαίσιο του κανονισμού (ΕΚ) 1234/2007 σχετικά με την ΚΟΑ για τη σταθεροποίηση της αγοράς και την αποτροπή της κρίσης·

18.  Κρίνει ότι οι μελλοντικές πρόοδοι της παραγωγικότητας στα νέα κράτη μέλη θα αυξήσουν την επιφάνεια των διαθεσίμων γαιών και θα αποτελέσουν ευκαιρία ανάκαμψης της παραγωγής πρωτεϊνούχων και ελαιούχων προϊόντων στην Ευρώπη·

19.  διαπιστώνει ότι η επισιτιστική ασφάλεια δεν μπορεί να διασφαλιστεί, όταν δεν είναι εγγυημένη η ελεύθερη πρόσβαση σε γενετικούς πόρους για τη διατροφή και τη γεωργία· αναγνωρίζει τη διεθνή συνθήκη FAO για τους φυτογενετικούς πόρους ως βασικό μέσο για τη διατήρηση της αγροτικής βιοποικιλότητας, η οποία θα αποτρέψει έτσι τις επιπτώσεις της κλιματικής μεταβολής·

20.  επαναλαμβάνει ότι τα κίνητρα που σχεδιάζονται σήμερα για τις βιώσιμες ενεργειακές καλλιέργειες δεν θα πρέπει επ' ουδενί να θέτουν εν αμφιβόλω την επισιτιστική ασφάλεια των πολιτών·

21.  καλεί τα κράτη μέλη να εκπονήσουν και να εφαρμόσουν προγράμματα συγκεκριμένων μέτρων στον τομέα της γεωργίας, με στόχο το μετριασμό και την προσαρμογή στις συνέπειες των κλιματικών αλλαγών·

22.  υπογραμμίζει ότι είναι σκόπιμη η προώθηση εκστρατειών ενημέρωσης των καταναλωτών σχετικά με τις προσπάθειες που καταβάλλουν οι αγρότες και ο αγροτικός τομέας στα θέματα του περιβάλλοντος και της επισιτιστικής ασφάλειας·

Γεωργία, χρηματοπιστωτικές αγορές και αστάθεια των τιμών

23.  πιστεύει ότι οι χρηματοπιστωτικές και γεωργικές αγορές σήμερα είναι περισσότερο αλληλεξαρτώμενες από ποτέ άλλοτε· θεωρεί ότι η ευρωπαϊκή απάντηση δεν επαρκή πλέον και ότι εδώ πρέπει η Ευρώπη να δράσει σε συνδυασμό με τις τρίτες χώρες και τις διεθνείς οργανώσεις στο θέμα της αστάθειας των τιμών και της ασφάλειας τροφίμων· υποστηρίζει τις πρωτοβουλίες που ανέλαβε προς την κατεύθυνση αυτή η Προεδρία της ομάδας G20·

24.  τονίζει τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι αγρότες σε καιρούς εξαιρετικών διακυμάνσεων στην αγορά και τις τιμές· εφιστά την προσοχή στις δυσκολίες που συναντούν οι αγρότες αυτοί στην προσπάθεια μακρόπνοου σχεδιασμού σε καιρούς εξαιρετικών διακυμάνσεων· καλεί επειγόντως την Επιτροπή να θεσπίσει διαρκή και ισχυρά μέτρα για την αντιμετώπιση των διακυμάνσεων στις αγορές γεωργικών προϊόντων· πιστεύει ότι τούτο θα είναι αποφασιστικής σημασίας για τη διατήρηση της παραγωγής στην ΕΕ·

25.  σημειώνει ότι ο δείκτης τιμών στις χρηματοπιστωτικές αγορές για τα πρωτογενή γεωργικά προϊόντα δεν υπήρξε ποτέ τόσο ασταθής· τονίζει σαν παράδειγμα την πρόσφατη αύξηση των τιμών των συμβολαίων για το σιτάρι, που ανήλθε κατά 70% σε δύο μήνες, με ύψος συναλλαγών ανώτερο από το διπλάσιο στην αγορά βασικών προϊόντων του Παρισιού·

26.  υπογραμμίζει το γεγονός ότι τα γεγονότα αυτά οφείλονται μόνο εν μέρει σε βασικά μεγέθη της αγοράς όπως η προσφορά και η ζήτηση, αποτελούν δε, κατά μεγάλο μέρος, αποτέλεσμα της κερδοσκοπίας· σημειώνει ότι η κερδοσκοπική συμπεριφορά είναι υπεύθυνη για περίπου το 50 % της πρόσφατης ανόδου των τιμών· συμφωνεί με τα συμπεράσματα του ειδικού εισηγητή του ΟΗΕ για το δικαίωμα στη διατροφή σχετικά με το ρόλο που παίζουν οι μεγάλοι θεσμικοί επενδυτές, όπως τα αμοιβαία κεφάλαια κινδύνου, τα ασφαλιστικά ταμεία και οι τράπεζες επενδύσεων – τα οποία γενικά δεν έχουν άμεσο ενδιαφέρον για τις γεωργικές αγορές – ως παράγοντες που μπορούν να επηρεάσουν τους δείκτες των τιμών εμπορευμάτων με τις ενέργειές τους στις αγορές παραγώγων προϊόντων·

27.  υποστηρίζει, σ' αυτό το πλαίσιο, μια αναθεώρηση της ισχύουσας νομοθεσίας για τους χρηματοδοτικούς μηχανισμούς, με στόχο την ενίσχυση της διαφάνειας των εμπορικών συναλλαγών· υπενθυμίζει ότι τα χρηματοπιστωτικά μέσα πρέπει να υπηρετούν την οικονομία και να βοηθούν τη γεωργική παραγωγή να ξεπεράσει τις κρίσεις και τα κλιματικά φαινόμενα· συγχρόνως δεν θα πρέπει να επιτραπεί στην κερδοσκοπία να απειλήσει τις αποδοτικές γεωργικές εκμεταλλεύσεις·

28.  χαιρετίζει την πρόταση της Επιτροπής για ένα κανονισμό σχετικά με τα εξωχρηματιστηριακά παράγωγα, τους κεντρικούς αντισυμβαλλομένους και τα αρχεία καταγραφής συναλλαγών· ζητεί να εφαρμοστούν δίχτυα ασφαλείας κατά της υπερβολικής αστάθειας των τιμών υπό μορφήν μέσου ταχείας αντίδρασης στην κρίση· ζητεί τον συντονισμό των νομοθεσιών μεταξύ της ΕΕ και τρίτων χωρών όπως οι ΗΠΑ, ώστε να μειωθούν οι πιθανότητες να επωφελούνται οι κερδοσκόποι από τις διαφορές μεταξύ των διαφόρων κανονιστικών συστημάτων

29.  τίθεται υπέρ μιας πιο δυναμικής ευρωπαϊκής δράσης για την καταπολέμηση του προβλήματος της κερδοσκοπίας, στην οποία θα περιλαμβάνεται εντολή στις κανονιστικές αρχές και στις αρχές εποπτείας να περιορίσουν την κερδοσκοπία· πιστεύει ότι τα παράγωγα βασικών προϊόντων διαφέρουν από άλλα χρηματοπιστωτικά παράγωγα και ότι θα πρέπει να αποτελούν το αντικείμενο διαπραγματεύσεων μόνο από τους φορείς που έχουν νόμιμα συμφέροντα για την προστασία των γεωργικών προϊόντων έναντι των κινδύνων και από άλλες κατηγορίες ατόμων που συνδέονται άμεσα με την γεωργική παραγωγή στην πράξη· ζητεί από την Επιτροπή να εξασφαλίσει ότι οι συναλλαγές που αφορούν τα παράγωγα ειδών διατροφής θα περιορίζονται κατά το δυνατόν περισσότερο στους επενδυτές που συνδέονται άμεσα με τις γεωργικές αγορές·

30.  εκφράζει την ανησυχία της για την εκτεταμένη συγκέντρωση που έχει προκύψει στην εμπορία δημητριακών, λόγω της οποίας οι σχετικές επιχειρήσεις μπορούν να επηρεάζουν τις τιμές αγοράς· επισημαίνει ότι τούτο μπορεί να αυξήσει την αστάθεια των τιμών, καθώς τους εμπόρους δημητριακών τούς συμφέρουν οι μεγάλες διακυμάνσεις τιμών, λόγω των κερδοσκοπικών συναλλαγών τους· θεωρεί ότι τούτο καταδεικνύει και την ανάγκη για αποθέματα παρέμβασης ή για κάποιο άλλο δίχτυ ασφαλείας, προκειμένου να στηρίζεται η σταθερότητα τιμών και να διαφυλάσσονται τα συμφέροντα των αγροτών και των καταναλωτών·

31.  τονίζει ότι δεν είναι δυνατόν να ληφθούν αποτελεσματικά μέτρα κατά των μεγάλων διακυμάνσεων στις τιμές χωρίς αποθέματα παρέμβασης ή στρατηγικά αποθέματα· θεωρεί επομένως ότι ο ρόλος των μέσων παρέμβασης στην αγορά πρέπει να ενισχυθεί στη μελλοντική ΚΓΠ·

32.  τονίζει ότι απαιτείται μεγαλύτερη διαφάνεια και εντιμότητα στο πλαίσιο της αλυσίδας εφοδιασμού σε τρόφιμα προκειμένου να εξασφαλίζονται ένα δίκαιο κέρδος για τους γεωργούς, δίκαια κέρδη και τιμολόγηση κατά μήκος της αλυσίδας εφοδιασμού και ένας βιώσιμος γεωργικός τομέας που θα παρέχει επισιτιστική ασφάλεια· καλεί επειγόντως την Επιτροπή να υποβάλει απτές και ουσιαστικές προτάσεις για την αντιμετώπιση του θέματος·

33.  επισημαίνει ότι, οι χώρες με χαμηλό εισόδημα και επισιτιστικό έλλειμμα τείνουν να είναι πιο ευάλωτες στην αστάθεια των τιμών·

Τα αποθέματα τροφίμων σε παγκόσμιο επίπεδο υπέρ της παγκόσμιας επισιτιστικής ασφάλειας

34.  σημειώνει ότι, επί του παρόντος, το σύνολο των παγκόσμιων αποθεμάτων επαρκεί μεν αλλά η έλλειψη πρόσβασης και οι υψηλές τιμές δεν επιτρέπουν σε πολλούς ανθρώπους να επωφεληθούν από την επισιτιστική ασφάλεια·

35.  επισημαίνει εν τούτοις ότι τα αποθέματα τροφίμων σε παγκόσμιο επίπεδο είναι πολύ πιο περιορισμένα από ό,τι στο παρελθόν, καθώς έφθασαν στο κατώτερο που παρατηρήθηκε ποτέ επίπεδο των 12 εβδομάδων κατά την επισιτιστική κρίση του 2007· υπογραμμίζει ότι η παγκόσμια παραγωγή τροφίμων είναι ολοένα και περισσότερο ευάλωτη στα ακραία μετεωρολογικά φαινόμενα που συνδέονται με την κλιματική αλλαγή, την αυξημένη παγκόσμια πίεση στις αρόσιμες επιφάνειες, κυρίως λόγω της αναπτυσσόμενης αστικοποίησης, και τον αυξανόμενο αριθμό των ζιζανίων και ασθενειών που μπορούν να προκαλέσουν ξαφνικές και απρόβλεπτες ελλείψεις σε τρόφιμα·

36.  θεωρεί ως εκ τούτου ότι θα ήταν χρήσιμο ένα στοχοθετημένο παγκόσμιο σύστημα αποθεμάτων σε τρόφιμα (αποθέματα έκτακτης ανάγκης για τη μείωση της πείνας και αποθέματα για τη ρύθμιση των τιμών των πρώτων υλών), το οποίο θα συνέβαλε στη διευκόλυνση των παγκόσμιων συναλλαγών κατά τις περιόδους εκτίναξης των τιμών, θα προλάμβανε την επιστροφή του προστατευτισμού και θα μείωνε την ένταση στις παγκόσμιες αγορές ειδών διατροφής· θεωρεί ότι η διαχείριση αυτών των αποθεμάτων θα πρέπει να ανατεθεί σε έναν κοινό οργανισμό υπό την αιγίδα των Ηνωμένων Εθνών ή στον FAO και να αντληθεί πλήρες όφελος από την εμπειρία του FAO και του Παγκόσμιου Επισιτιστικού Προγράμματος των Ηνωμένων Εθνών· καλεί την Επιτροπή να μελετήσει και να υποβάλει σχετική έκθεση στο Κοινοβούλιο επειγόντως σχετικά με τον αποτελεσματικότερο τρόπο για να επιτευχθεί τούτο· καλεί την Επιτροπή να παίξει ηγετικό ρόλο στην προώθηση αυτού του στοχοθετημένου παγκόσμιου συστήματος αποθεμάτων σε τρόφιμα·

37.  υπενθυμίζει ότι η ΕΕ έχει, έως τώρα, ανταποκριθεί στην πρόκληση κινητοποιώντας χρήματα και βοήθεια στο πλαίσιο της επισιτιστικής διευκόλυνσης· ζητεί την εκπόνηση εκθέσεων σχετικά με την αποτελεσματικότητα αυτής της διευκόλυνσης, και σε σχέση με την πρόοδο στην καταπολέμηση των αιτιών και των συμπτωμάτων, και ζητεί από την Επιτροπή να μελετήσει τη δυνατότητα εφαρμογής ενός μέσου που θα συμβάλλει στην καταπολέμηση της πείνας στον κόσμο·

38.  επαναλαμβάνει ότι είναι σημαντικό να αναβαθμιστεί η γεωργία στις αναπτυσσόμενες χώρες και να διατεθεί επαρκές μέρος της αναπτυξιακής βοήθειας της ΕΕ στον γεωργικό τομέα· εκφράζει τη λύπη του για τη δραστική μείωση της αναπτυξιακής βοήθειας που διατίθεται στη γεωργία από τη δεκαετία του 80 και εκφράζει την ικανοποίησή του για την αναγνώριση της ανάγκης αντιστροφής αυτής της τάσης· ζητεί από την Επιτροπή να θέσει τη γεωργία ως προτεραιότητα της αναπτυξιακής βοήθειας, συν τοις άλλοις δε να υποστηρίξει την πρόσβαση των γεωργών στην αγορά·

39.  εκφράζει τη λύπη του για τα συμπεράσματα της Διάσκεψης Κορυφής 2010 του ΟΗΕ σε σχέση με τους Αναπτυξιακούς Στόχους της Χιλιετίας (ΑΣΧ), εφιστώντας την προσοχή στο γεγονός ότι οι ανεπτυγμένες χώρες πόρρω απέχουν από του να έχουν ανταποκριθεί στις δεσμεύσεις που ανέλαβαν ως προς την Δημόσια Αναπτυξιακή Βοήθεια·

40.  χαιρετίζει την πρωτοβουλία της Παγκόσμιας Τράπεζας στο πλαίσιο της Διάσκεψης Κορυφής 2010 του ΟΗΕ σε σχέση με τους Αναπτυξιακούς Στόχους της Χιλιετίας (ΑΣΧ), να αυξήσει τη στήριξή της στον τομέα της γεωργίας προκειμένου να τονωθούν τα εισοδήματα, η απασχόληση και η ασφάλεια των τροφίμων κυρίως στις περιοχές με χαμηλό εισόδημα·

Μια νέα ΚΓΠ που θα μπορέσει να ανταποκριθεί στις προκλήσεις

41.  επαναλαμβάνει την θέση που εκφράστηκε στην έκθεσή του για το μέλλον της ΚΓΠ μετά το 2013 και τη δέσμευσή του σε μια δυναμική γεωργική και αγροτική αναπτυξιακή πολιτική, που θα διασφαλίζει την επισιτιστική ασφάλεια για όλους, θα διαφυλάσσει τη ζωτικότητα της αγροτικής Ευρώπης, θα καθιστά τη γεωργία ανταγωνιστικότερη, θα εξασφαλίζει τη συνέχιση της γεωργικής παραγωγής στο σύνολο της ΕΕ, θα υποστηρίζει την καινοτομία, την ανταγωνιστικότητα και την απασχόληση, και θα συμβάλλει στην αντιμετώπιση των μεγάλων παγκόσμιων προκλήσεων όπως η κλιματική αλλαγή υπογραμμίζει επίσης ότι πρέπει να συνεχιστούν η απλοποίηση και η απογραφειοκρατικοποίηση της ΚΓΠ, προκειμένου να μειωθεί το κόστος εφαρμογής για τους δικαιούχους·

42.  τονίζει το ρόλο που πρέπει να παίξουν οι νέοι γεωργοί στη μελλοντική ΚΓΠ· διαπιστώνει ότι μόνο το 7 % των ευρωπαίων γεωργών είναι νεότεροι από 35 ετών, ενώ 4,5 εκατομμύρια γεωργοί θα συνταξιοδοτηθούν κατά τη διάρκεια της επόμενης δεκαετίας· τάσσεται υπέρ της ενίσχυσης των μέτρων υπέρ των νέων γεωργών όπως είναι τα επιδόματα εγκατάστασης, τα επιδοτούμενα επιτόκια και άλλα μέτρα ενθάρρυνσης που εφαρμόστηκαν από τα κράτη μέλη μέσω των προϋπολογισμών τους για την αγροτική ανάπτυξη· υπενθυμίζει τη σκέψη πίσω από τοις τροποποιήσεις στον προϋπολογισμό του για το πρόγραμμα ανταλλαγών για νέους και ζητεί την εφαρμογή του ως πιλοτικού προγράμματος· ζητεί επίσης να καταργηθεί κάθε διοικητικό εμπόδιο για την πρόσβαση των νέων στην γεωργική δραστηριότητα

43.  πιστεύει ότι η έρευνα και καινοτομία είναι ζωτικής σημασίας για την αντιμετώπιση της πρόκλησης της επισιτιστικής ασφάλειας αυξάνοντας την παραγωγή με τη χρήση λιγότερων πόρων· υπογραμμίζει τη σημασία της επαγγελματικής κατάρτισης, της πρόσβασης στην εκπαίδευση, στην εξάπλωση των γνώσεων και στην ανταλλαγή βέλτιστων πρακτικών σε σχέση με τις καινοτόμες τεχνολογίες· επαναλαμβάνει την ανάγκη για συντονισμένη αμοιβαία προσέγγιση της ΚΓΠ και άλλων πολιτικών, για να διευκολυνθεί η πρόσβαση στην έρευνα και καινοτομία στη γεωργία·

44.  καλεί την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να αξιοποιήσουν πλήρως τις ευκαιρίες που προσφέρει το Έβδομο Πρόγραμμα Πλαίσιο Έρευνας και Ανάπτυξης επί θεμάτων έρευνας και τεχνολογικής καινοτομίας με σκοπό την βελτίωση της παραγωγικότητας και με σεβασμό των κριτηρίων ενεργειακής αποτελεσματικότητας και βιωσιμότητας·

45.  επισημαίνει ότι κάθε χρόνο η διαθέσιμη γη για γεωργική παραγωγή μειώνεται εξαιτίας της κλιματικής αλλαγής και της αστικοποίησης·

46.  τονίζει ειδικότερα τη σημασία της ποικιλομορφίας της ευρωπαϊκής γεωργίας, της διασφάλισης της συνύπαρξης των διαφόρων αγροτικών μοντέλων, κυρίως δε τις μικρές γεωργικές εκμεταλλεύσεις που είναι δημιουργός απασχόλησης στα αγροτικά μέρη της ΕΕ, καθώς και τη σημασία της διαφοροποίησης και της ποιότητας διατροφής, μεταξύ των οποίων ειδικότερα τα αγροτικά και χειροτεχνικά προϊόντα της μικρής αλυσίδας, σε όλη την Ευρώπη, εις τρόπον ώστε να καταστεί δυνατή η ανάπτυξη των αγροτικών περιοχών και η διατήρηση της οινοποιητικής-γαστρονομικής κληρονομιάς των περιφερειών·

47.  σημειώνει ότι οι τοπικές παραδοσιακές γεωργικές πρακτικές, συμπεριλαμβανομένων των οικογενειακών εκμεταλλεύσεων, των μικρών γεωργικών εκμεταλλεύσεων και της βιολογικής γεωργίας, μπορεί να συμβάλλουν σημαντικά στην επισιτιστική ασφάλεια, γιατί αντιπροσωπεύουν συχνά τον πιο αποτελεσματικό τρόπο εκμετάλλευσης της γης με μεθόδους που έχουν αναπτυχθεί κατά τη διάρκεια των ετών για συγκεκριμένες περιοχές και καθιστούν δυνατή την αποκατάσταση ισχυρών δεσμών μεταξύ περιοχής προέλευσης και προϊόντος, δεσμών που αποτελούν σύμβολο ποιότητας και γνησιότητας του προϊόντος· τονίζει την ανάγκη να συνυπάρχουν αυτοί οι τύποι γεωργίας με βιώσιμες σύγχρονες εκμεταλλεύσεις, ώστε να συνδυάζονται η υψηλή παραγωγικότητα με τη βιώσιμη χρήση της γης·

48.  υπογραμμίζει επίσης το γεγονός ότι η υπερβολική κατάτμηση των γεωργικών γαιών σε ορισμένα κράτη μέλη εμποδίζει την επίτευξη καλών επιδόσεων στη γεωργική παραγωγή, και ότι χρειάζονται μέτρα που να ενθαρρύνουν τη συνένωση των μικρών γεωργικών ιδιοκτησιών·

49.  υπογραμμίζει την ανάγκη να διαφυλαχθεί η ποικιλότητα της γεωργίας εντός της ΕΕ, αναγνωρίζει ότι οι τοπικές αγορές που εφοδιάζονται με φρέσκα αγροτικά προϊόντα τοπικής παραγωγής είναι φιλικές προς το περιβάλλον και βοηθούν στην υποστήριξη των τοπικών γεωργικών κοινοτήτων· τονίζει τη σημασία της γεωργίας στις λιγότερο ευνοημένες περιοχές· καλεί την Επιτροπή να καλύψει την ποικιλία ευρωπαϊκών γεωργικών μοντέλων στις προτάσεις της στο πλαίσιο της μελλοντικής ΚΓΠ και να εξετάσει τη δυνατότητα θέσπισης ειδικών οικονομικών κινήτρων και συστημάτων προσδιορισμού·

50.  τονίζει την ανάγκη αμεροληψίας στο πλαίσιο της ΚΓΠ που θα εξασφαλίσει την ισορροπημένη διανομή βοήθειας στους γεωργούς και εντός και μεταξύ των κρατών μελών, τη μεγαλύτερη εδαφική συνοχή, και τη σταδιακή εξάλειψη των εξαγωγικών επιδοτήσεων, με την παράλληλη κατάργηση κάθε μορφής εξαγωγικών επιδοτήσεων από τους εμπορικούς εταίρους της ΕΕ και την επιβολή πειθαρχίας στο σύνολο των εξαγωγικών μέτρων με ισοδύναμο αποτέλεσμα·

51.  αναγνωρίζει ότι οι αναθεωρήσεις της ΚΓΠ μείωσαν σημαντικά τις επιπτώσεις της γεωργικής παραγωγής της ΕΕ στις αναπτυσσόμενες χώρες με την κατάργηση των επιστροφών στις εξαγωγές· ζητεί από την ΕΕ να αναγνωρίσει τη σημασία της στήριξης στους γεωργικούς τομείς στις αναπτυσσόμενες χώρες, εξασφαλίζοντας ιδίως ότι θα δοθεί προτεραιότητα στη γεωργία στις χώρες αυτές καθώς και στο πλαίσιο του προϋπολογισμού της ΕΕ για την υπερπόντια αναπτυξιακή βοήθεια·

o
o   o

52.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει το παρόν ψήφισμα στο Συμβούλιο και στην Επιτροπή.

(1) Κείμενα που εγκρίθηκαν, P7_TA(2010)0286.
(2) ΕΕ C 46 Ε, 24.2.2010, σ. 10.
(3) Κείμενα που εγκρίθηκαν, P7_TA(2010)0131.
(4) Κείμενα που εγκρίθηκαν, P7_TA(2010)0302.
(5) EE C 279 Ε, 19.11.2009, σ. 71.

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου