Ευρετήριο 
Κείμενα που εγκρίθηκαν
Τετάρτη 19 Ιανουαρίου 2011 - Στρασβούργο
Δικαιώματα των ασθενών στη διασυνοριακή υγειονομική περίθαλψη ***II
 FLEGT - Εθελοντικές συμφωνίες εταιρικής σχέσης
 Συμφωνία ΕΕ-Καμερούν σχετικά με την επιβολή της δασικής νομοθεσίας ***
 Συμφωνία ΕΕ-Δημοκρατίας του Κονγκό σχετικά με την επιβολή της δασικής νομοθεσίας ***
 Ενδιάμεση συμφωνία εταιρικής σχέσης μεταξύ της ΕΚ και των Κρατών του Ειρηνικού
 Ενδιάμεση συμφωνία εταιρικής σχέσης μεταξύ της Ευρωπαϊκής Κοινότητας και των κρατών του Ειρηνικού ***
 Διεθνής υιοθεσία στην Ευρωπαϊκή Ένωση
 Συμφωνία σταθεροποίησης και σύνδεσης ΕΚ-Σερβίας
 Συμφωνία σταθεροποίησης και σύνδεσης ΕΚ-Σερβίας ***
 Ευρωπαϊκή πρωτοβουλία για τη νόσο του Αλτσχάιμερ και άλλες μορφές άνοιας
 Εισπνευστήρες για ασθματικούς
 Η κατάσταση στην Αϊτή ένα χρόνο μετά το σεισμό: ανθρωπιστική βοήθεια και ανασυγκρότηση
 Παραβίαση της ελευθερίας έκφρασης και διακρίσεις λόγω σεξουαλικού προσανατολισμού στη Λιθουανία

Δικαιώματα των ασθενών στη διασυνοριακή υγειονομική περίθαλψη ***II
PDF 269kWORD 86k
Ψήφισμα
Κείμενο
Νομοθετικό ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 19ης Ιανουαρίου 2011 σχετικά με τη θέση του Συμβουλίου σε πρώτη ανάγνωση ενόψει της έγκρισης της οδηγίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου που αφορά την εφαρμογή των δικαιωμάτων των ασθενών στο πλαίσιο της διασυνοριακής υγειονομικής περίθαλψης (11038/2/2010 – C7-0266/2010 – 2008/0142(COD))
P7_TA(2011)0007A7-0307/2010

(Συνήθης νομοθετική διαδικασία: δεύτερη ανάγνωση)

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–  έχοντας υπόψη τη θέση του Συμβουλίου σε πρώτη ανάγνωση (11038/2/2010 – C7-0266/2010),

–  έχοντας υπόψη την πρόταση της Επιτροπής προς το Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο (COM(2008)0414),

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 251, παράγραφος 2, και το άρθρο 95 της Συνθήκης ΕΚ, σύμφωνα με τα οποία του υποβλήθηκε η πρόταση από την Επιτροπή (C6-0257/2008),

–  έχοντας υπόψη την ανακοίνωση της Επιτροπής προς το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο με τίτλο «Συνέπειες της έναρξης ισχύος της Συνθήκης της Λισαβόνας στις τρέχουσες διοργανικές διαδικασίες λήψης αποφάσεων» (COM(2009)0665),

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 294, παράγραφος 7, και το άρθρο 114 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

–  έχοντας υπόψη τη θέση του κατά την πρώτη ανάγνωση(1),

–  έχοντας υπόψη τη γνώμη της Ευρωπαϊκής Οικονομικής και Κοινωνικής Επιτροπής, της 4ης Δεκεμβρίου 2008(2),

–  έχοντας υπόψη τη γνώμη της Επιτροπής των Περιφερειών, της 12ης Φεβρουαρίου 2009(3),

–  έχοντας υπόψη τη δέσμευση του εκπροσώπου του Συμβουλίου με επιστολή της 21ης Δεκεμβρίου 2010, να εγκρίνει τη θέση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σε δεύτερη ανάγνωση, σύμφωνα με το άρθρο 294, παράγραφος 8, στοιχείο α), της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 66 του Κανονισμού του,

–  έχοντας υπόψη τη σύσταση για τη δεύτερη ανάγνωση της Επιτροπής Περιβάλλοντος, Δημόσιας Υγείας και Ασφάλειας των Τροφίμων (A7-0307/2010),

1.  εγκρίνει τη θέση σε δεύτερη ανάγνωση όπως παρατίθεται κατωτέρω·

2.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει τη θέση του Κοινοβουλίου στο Συμβούλιο, στην Επιτροπή και στα εθνικά κοινοβούλια.

Θέση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου που καθορίσθηκε σε δεύτερη ανάγνωση στις 19 Ιανουαρίου 2011 εν όψει της έγκρισης οδηγίας 2011/…/ΕE του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου περί εφαρμογής των δικαιωμάτων των ασθενών στο πλαίσιο της διασυνοριακής υγειονομικής περίθαλψης

P7_TC2-COD(2008)0142


(Καθώς έχει επιτευχθεί συμφωνία μεταξύ του Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, η θέση του Κοινοβουλίου αντιστοιχεί στην τελική νομοθετική πράξη, οδηγία 2011/24/ΕΕ.)

(1) ΕΕ C 184 Ε, 8.7.2010, σ. 368.
(2) ΕΕ C 175, 28.7.2009, σ. 116.
(3) ΕΕ C 120, 28.5.2009, σ. 65.


FLEGT - Εθελοντικές συμφωνίες εταιρικής σχέσης
PDF 349kWORD 60k
Ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 19ης Ιανουαρίου 2011 σχετικά με τις εθελοντικές συμφωνίες εταιρικής σχέσης FLEGT (επιβολή της δασικής νομοθεσίας, διακυβέρνηση και εμπόριο ξύλου και προϊόντων ξυλείας)
P7_TA(2011)0008B7-0028/2011

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–  έχοντας υπόψη το σχέδιο απόφασης του Συμβουλίου (10028/2010) (Δημοκρατία του Κονγκό) και την πρόταση απόφασης του Συμβουλίου (12796/2010) (Καμερούν),

–  έχοντας υπόψη το σχέδιο εθελοντικής συμφωνίας εταιρικής σχέσης μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Δημοκρατίας του Κονγκό σχετικά με την επιβολή της δασικής νομοθεσίας, τη διακυβέρνηση και εμπόριο ξύλου και προϊόντων ξυλείας στην Ευρωπαϊκή Ένωση (FLEGT) (07636/2010),

–  έχοντας υπόψη το σχέδιο εθελοντικής συμφωνίας εταιρικής σχέσης μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Δημοκρατίας του Καμερούν για την επιβολή της δασικής νομοθεσίας, τη διακυβέρνηση και το εμπόριο ξύλου και προϊόντων ξυλείας προς την Ευρωπαϊκή Ένωση (FLEGT) (13187/2010),

–  έχοντας υπόψη την αίτηση για έγκριση που υποβλήθηκε από το Συμβούλιο σύμφωνα με το άρθρο 207, παράγραφος 3, πρώτο εδάφιο, το άρθρο 207, παράγραφος 4, πρώτο εδάφιο, το άρθρο 218, παράγραφος 6, δεύτερο εδάφιο α), στοιχείο v) και το άρθρο 218, παράγραφος 7 της Συνθήκης για τη Λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης (C7-0170/2010 και C7-0339/2010),

–  έχοντας υπόψη τη δήλωση του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών για τα δικαιώματα των αυτοχθόνων λαών (η οποία εγκρίθηκε με το ψήφισμα της Γενικής Συνέλευσης 61/295 στις 13 Σεπτεμβρίου 2007),

–  έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 995/2010 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 20ής Οκτωβρίου 2010 για τη θέσπιση των υποχρεώσεων των φορέων εκμετάλλευσης που διαθέτουν ξυλεία και προϊόντα ξυλείας στην αγορά(1),

–  έχοντας υπόψη τη συμφωνία της Κανκούν,

–  έχοντας υπόψη τη θέση του της 19ης Ιανουαρίου 2011 σχετικά με τις προτάσεις απόφασης του Συμβουλίου σχετικά με τη σύναψη εθελοντικής συμφωνίας εταιρικής σχέσης FLEGT με τη Δημοκρατία του Κονγκό(2) και τη Δημοκρατία του Καμερούν(3),

–  έχοντας υπόψη τα άρθρα 115, παράγραφος 5 και 110, παράγραφος 2 του Κανονισμού του,

1.  Επιδοκιμάζει τις εθελοντικές συμφωνίες εταιρικής σχέσης (ΕΣΕΣ) με τη Δημοκρατία του Καμερούν και τη Δημοκρατία του Κονγκό· πιστεύει ότι θα μπορούσαν να εκπονηθούν κατευθυντήριες γραμμές για την καλή πρακτική από τη διαπραγμάτευση αυτών των ΕΣΕΣ και να θεωρηθούν ως προηγούμενο για άλλες εν εξελίξει διαπραγματεύσεις ΕΣΕΣ με χώρες παραγωγούς ξυλείας·

2.  υπογραμμίζει την επιμερισμένη ευθύνη της ΕΕ και των χωρών που εφοδιάζουν με προϊόντα τροπικής ξυλείας την αγορά της ΕΕ για την εξάλειψη της παράνομης υλοτόμησης, και τις προσπάθειες που καταβάλλονται για το εμπόριο και την προστασία και βιώσιμη χρήση των δασικών πόρων συνολικά·

3.  επιδοκιμάζει εν προκειμένω τη δέσμευση των ενδιαφερομένων μερών να βελτιώσουν τη δασική διακυβέρνηση και να αναθεωρήσουν την υφιστάμενη νομοθεσία όπου αυτό είναι απαραίτητο προκειμένου να διασφαλιστεί ότι οι δραστηριότητες στο δασικό τομέα είναι διαφανείς, γίνονται σεβαστά τα δικαιώματα των αυτοχθόνων, και δεν συμβάλλουν σε αρνητικές επιπτώσεις στο περιβάλλον· επιδοκιμάζει επίσης τη δέσμευση της ΕΕ να παράσχει υποστήριξη για ανάπτυξη ικανοτήτων, και συγκεκριμένα τη θέσπιση συστημάτων ιχνηλασιμότητας και επαλήθευσης της νομιμότητας για το ξύλο και τα προϊόντα ξυλείας στις χώρες παραγωγής ξυλείας·

Βιοποικιλότητα στα δάση, κλίμα και βιώσιμη ανάπτυξη από τον άνθρωπο

4.  υπενθυμίζει ότι οι ΕΣΕΣ υποκινούνται από την ιδέα να σταματήσει το εμπόριο παράνομα υλοτομημένου ξύλου και προϊόντων που κατασκευάζονται από αυτό το ξύλο και να συμβάλλουν στις προσπάθειες να ανακοπεί η αποψίλωση και η υποβάθμιση των δασών, οι σχετικές εκπομπές διοξειδίου του άνθρακα και η απώλεια βιοποικιλότητας σε παγκόσμιο επίπεδο παράλληλα με την προώθηση της βιώσιμης οικονομικής ανάπτυξης, της βιώσιμης ανάπτυξης από τον άνθρωπο, των βιώσιμων πόρων τροφίμων και του σεβασμού των αυτοχθόνων και των τοπικών πληθυσμών·

5.  υπενθυμίζει ότι η επέκταση της εκμετάλλευσης των τροπικών δασών σε μεγάλη κλίμακα και άλλων δασών με υψηλή βιοποικιλότητα και ανθρακούχα αποθέματα δεν είναι αειφόρος και μπορεί να έχει ως αποτέλεσμα την περαιτέρω αποψίλωση και υποβάθμιση των δασών, και να συμβάλει στην καταστροφή του παγκόσμιου περιβάλλοντος· επισημαίνει την εσωτερική διαπάλη στα πλαίσια των ΕΣΕΣ, κατά το ότι ενώ ενθαρρύνεται το εμπόριο προϊόντων ξυλείας από χώρες με μεγάλες περιφέρειες φυσικών δασών, η ΕΕ θα μπορούσε να υπονομεύσει τους στόχους της τής καταπολέμησης της κλιματικής αλλαγής, της στήριξης της προστασίας και βιώσιμης χρήσης της βιοποικιλότητας, της μείωσης της φτώχειας και της παύσης της αποψίλωσης σε παγκόσμιο επίπεδο· ζητεί κατά συνέπεια από την Επιτροπή να εξασφαλίσει ότι η πολιτική της ΕΕ θα είναι συνεπής και ότι οι δράσεις που θα στηριχθούν από τις ΕΣΕΣ θα έχουν ουσιαστική συμβολή στις διεθνείς δεσμεύσεις όλων των μερών μιας ΕΣΕΣ· παροτρύνει την Επιτροπή και το Συμβούλιο να αναφέρουν με λεπτομέρεια ποιες πρόσθετες πρωτοβουλίες προβλέπονται για τις ΕΣΕΣ προκειμένου να καταπολεμηθεί η αποψίλωση και η υποβάθμιση των φυσικών δασών και να προωθηθεί η προστασία τους·

6.  Υπενθυμίζει ότι ενώ τα δάση αποτελούν κτήμα του κράτους όπου ευρίσκονται, το δασικό περιβάλλον είναι κοινή κληρονομιά της ανθρωπότητας και θα πρέπει να προστατευθεί, να διαφυλαχθεί και, όπου είναι εφικτό, να ανασυσταθεί με απώτερο στόχο τη διατήρηση της παγκόσμιας βιοποικιλότητας και των λειτουργιών του οικοσυστήματος, την προστασία του κλιματικού συστήματος, και τη διαφύλαξη των δικαιωμάτων των αυτοχθόνων και των κοινοτήτων που εξαρτώνται από τα δάση· καλεί κατά συνέπεια τις κυβερνήσεις εταίρους στην Αφρική και τις τρίτες χώρες να αναπτύξουν προγράμματα διαχείρισης των πόρων και χρήσης της γης που θα επιτυγχάνουν τους στόχους αυτούς, και να προσδιορίσουν πού και πόση βοήθεια θα χρειαστεί από τους ξένους εταίρους και διεθνείς οργανώσεις για να προωθηθούν οι στόχοι αυτοί·

7.  καλεί την Επιτροπή, στα πλαίσια αυτά, να προσέξει ιδιαίτερα ώστε να εξασφαλιστεί ότι οι ΕΣΕΣ δεν θα ενθαρρύνουν την επέκταση των δραστηριοτήτων βιομηχανικής υλοτόμησης σε παρθένες δασικές εκτάσεις, και να συνεργασθεί με τις κυβερνήσεις της Δημοκρατίας του Καμερούν και της Δημοκρατίας του Κονγκό και όλες τις κυβερνήσεις που θα προσυπογράψουν ΕΣΕΣ στο μέλλον για την παρακολούθηση και τη λήψη μέτρα με σκοπό την εξάλειψη των αρνητικών επιπτώσεων, τόσο άμεσων όσο και έμμεσων, της εμπορικής υλοτομίας στην χλωροπανίδα·

Διαδικασία διαπραγματεύσεων

8.  χαιρετίζει την εθελοντική, διαφανή, συμμετοχική και προσανατολισμένη στην ομοφωνία προσέγγιση μέσω της οποίας επιτεύχθηκαν οι συμφωνίες· συνιστά η προσέγγιση αυτή να γίνει ο κανόνας για τις διαπραγματεύσεις ΕΣΕΣ με άλλες χώρες εταίρους παραγωγής ξυλείας·

9.  υπογραμμίζει το βασικό ρόλο των ανεξάρτητων εθνικών οργανώσεων της κοινωνίας των πολιτών και των ανεξάρτητων εξωτερικών παρατηρητών όσον αφορά τον έλεγχο της σωστής εφαρμογής των συμφωνιών από όλα τα εμπλεκόμενα μέρη, μέσω και της δέσμευσης για τη συμμετοχή εθνικού φορέα στις κοινές επιτροπές που θα θεσπιστούν για να εποπτεύσουν τη διαδικασία εφαρμογής· τονίζει ότι οι τοπικές οργανώσεις της κοινωνίας των πολιτών θα πρέπει να έχουν την εξουσία να διεξαγάγουν ανεξάρτητους ελέγχους της επιβολής της νομοθεσίας καθώς και της εφαρμογής των μεταρρυθμίσεων διακυβέρνησης στο δασικό τομέα·

10.  ζητεί από την Επιτροπή να θεσπίσει μηχανισμό που θα εγγυάται ότι οι ΕΣΕΣ θα εφαρμόζονται αποτελεσματικά και έγκαιρα κατά τη διάρκεια των διαφόρων σταδίων της φάσης εφαρμογής, διασφαλίζοντας συγκεκριμένα την ενίσχυση των δυνατοτήτων των τοπικών φορέων και την άμεση συμμετοχή των τοπικών κοινοτήτων και των αυτοχθόνων πληθυσμών στη φάση της εφαρμογής, με στόχο την ευρύτερη αποδοχή των μεταρρυθμίσεων που θα εφαρμοστούν πριν από τις ΕΣΕΣ καθώς και πλήρη έλεγχο των εισαγωγών στην ΕΕ·

Άδειες FLEGT και νομικά πλαίσια

11.  υπενθυμίζει ότι είναι απαραίτητη η αναθεώρηση του νομοθετικού και κανονιστικού πλαισίου που διέπει το δασικό τομέα προκειμένου να συναφθεί μια ΕΣΕΣ που συμμορφώνεται στους στόχους του προγράμματος δράσης FLEGT και να διασφαλίζεται ότι η εφαρμογή της ΕΣΕΣ θα συμβάλει στην τήρηση περιβαλλοντικών και κοινωνικών συμβάσεων και διεθνών συμφωνιών με τις οποίες δεσμεύονται τα μέρη μιας ΕΣΕΣ·

12.  υπενθυμίζει ότι οι ΕΣΕΣ αποσκοπούν επίσης στη βελτίωση της κοινωνικής δικαιοσύνης και στο σεβασμό των δικαιωμάτων των τοπικών και αυτοχθόνων κοινοτήτων, περιλαμβάνοντας, ως εκ τούτου, τις αρχές της διαφάνειας και της συμμετοχής επί ίσοις όροις·

13.  υπενθυμίζει ότι αυτές οι νομοθετικές βελτιώσεις θα πρέπει να ολοκληρωθούν πριν από την έκδοση των αδειών FLEGT·

Εφαρμογή και δικαιώματα των τοπικών πληθυσμών

14.  ζητεί από την Επιτροπή να υποβάλει εντός έξι μηνών από την έναρξη της ισχύος οιασδήποτε ΕΣΕΣ, έκθεση σχετικά με τα μέτρα που ελήφθησαν προκειμένου να εξασφαλισθεί ότι ο διάλογος μεταξύ των αρμόδιων φορέων και της κοινωνίας των πολιτών, συμπεριλαμβανομένων των τοπικών και αυτοχθόνων πληθυσμών, συνεχίζεται και διατηρείται κατά τη διάρκεια της φάσης εφαρμογής· είναι της γνώμης ότι η έκθεση αυτή θα πρέπει να περιλαμβάνει εκτίμηση των επιπτώσεων και των πραγματικών συνεισφορών του περιεχομένου της ΕΣΕΣ σε ό,τι αφορά τις διεθνείς υποχρεώσεις της ΕΕ και εκείνες της συνυπογράφουσας χώρας αναφορικά με το περιβάλλον και τη βιώσιμη ανάπτυξη, μεταξύ δε αυτών την προστασία και τη βιώσιμη διαχείριση των πόρων βιοποικιλότητας·

15.  ζητεί από αμφότερα τα μέρη μιας ΕΣΕΣ να διασφαλίσουν ότι η κοινωνία των πολιτών, οι τοπικοί πληθυσμοί και οι αυτόχθονες θα είναι σε θέση να συμβάλουν ελεύθερα και με εμπιστοσύνη στην εφαρμογή και την επιβολή της ΕΣΕΣ· είναι της γνώμης ότι η κοινή επιτροπή εφαρμογής της συμφωνίας θα πρέπει να προβλέψει για την κοινωνία των πολιτών, τις οργανώσεις τοπικών πληθυσμών και αυτοχθόνων, το δικαίωμα καταγγελίας και στη συνέχεια το δικαίωμα έφεσης σε περίπτωση αποτυχίας·

16.  ζητεί από την Επιτροπή να διασφαλίσει την καλή κατανόηση της κατάστασης που επικρατεί στον τομέα των ανθρωπίνων δικαιωμάτων σε οποιαδήποτε πιθανή χώρα εταίρο ΕΣΕΣ και συστήνει στην Επιτροπή να μη δεσμευθεί με οιαδήποτε χώρα στην οποία δεν υφίσταται νομικό πλαίσιο για την προστασία των βασικών ανθρωπίνων και κοινωνικών δικαιωμάτων· επιβεβαιώνει την ανάγκη για έναν ανοιχτό διάλογο, ελευθερία λόγου – συμπεριλαμβανομένης και της ελευθερίας θρησκευτικών πεποιθήσεων – και την ελευθερία του Τύπου σε οιαδήποτε χώρα αφορά μια ΕΣΕΣ, ούτως ώστε να ακούγονται τυχόν καταγγελίες·

17.  ζητεί από την Επιτροπή να εκπονεί και να υποβάλλει στο Κοινοβούλιο τακτικά έκθεση προόδου για την εφαρμογή των διαφόρων διατάξεων όλων των τρεχουσών και μελλοντικών ΕΣΕΣ·

18.  αναμένει ότι περισσότερες ΕΣΕΣ θα υπογραφούν στα επόμενα χρόνια που θα χρειάζονται ειδική και συμπληρωματική χρηματοδότηση για την ανάπτυξη των τεχνικών και ανθρώπινων πόρων· ζητεί από την Επιτροπή και τα κράτη μέλη της ΕΕ να διευκρινίσουν ποια κεφάλαια θα χρησιμοποιηθούν για τη στήριξη της διαπραγμάτευσης και της εφαρμογής αυτών των συμφωνιών·

Ρόλος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου

19.  καλεί την Επιτροπή να υποβάλει έκθεση στο Κοινοβούλιο σχετικά με την πρόοδο κατά τη διαπραγμάτευση και την εφαρμογή των τρεχουσών και μελλοντικών ΕΣΕΣ και να ενημερώνει το Κοινοβούλιο έγκαιρα για το έργο της κοινής επιτροπής εφαρμογής της συμφωνίας, την έκθεση αποστολής και ελέγχου του ανεξάρτητου ελεγκτή της συμφωνίας, τις εκθέσεις αξιολόγησης εφαρμογής της συμφωνίας – συμπεριλαμβανομένων των μελετών για τις κοινωνικές, οικονομικές και περιβαλλοντικές επιπτώσεις – και καταλόγους με τα ονόματα των εταιρειών στις οποίες γίνονται παραχωρήσεις·

o
o   o

20.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει την παρούσα θέση του στο Συμβούλιο, την Επιτροπή και τις κυβερνήσεις και τα κοινοβούλια των κρατών μελών και οιαδήποτε ενδιαφερόμενη για ΕΣΕΣ κυβέρνηση.

(1) ΕΕ L 295, 12.11.2010, σ. 23.
(2) Κείμενα που εγκρίθηκαν, P7_TA(2011)0010.
(3) Κείμενα που εγκρίθηκαν, P7_TA(2011)0009.


Συμφωνία ΕΕ-Καμερούν σχετικά με την επιβολή της δασικής νομοθεσίας ***
PDF 256kWORD 32k
Νομοθετικό ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 19ης Ιανουαρίου 2011 σχετικά με την πρόταση απόφασης του Συμβουλίου που αφορά τη σύναψη εθελοντικής συμφωνίας εταιρικής σχέσης μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Δημοκρατίας του Καμερούν σχετικά με την επιβολή της δασικής νομοθεσίας, τη διακυβέρνηση και το εμπόριο ξύλου και προϊόντων ξυλείας προς την Ευρωπαϊκή Ένωση (FLEGT) (12796/2010 – C7-0339/2010 – 2010/0217(NLE))
P7_TA(2011)0009A7-0371/2010

(Έγκριση)

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–  έχοντας υπόψη το σχέδιο απόφασης του Συμβουλίου (12796/2010),

–  έχοντας υπόψη το σχέδιο εθελοντικής συμφωνίας εταιρικής σχέσης μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Δημοκρατίας του Καμερούν για την επιβολή της δασικής νομοθεσίας, τη διακυβέρνηση και το εμπόριο ξύλου και προϊόντων ξυλείας προς την Ευρωπαϊκή Ένωση (FLEGT) (13187/2010),

–  έχοντας υπόψη τη σχετική έγκριση που ζήτησε το Συμβούλιο σύμφωνα με το άρθρο 207, παράγραφος 3, πρώτο εδάφιο, και παράγραφος 4, πρώτο εδάφιο, καθώς και το άρθρο 218, παράγραφος 6, δεύτερο εδάφιο, στοιχείο α), σημείο v) και παράγραφος 7, της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης (C7-0339/2010),

–  έχοντας υπόψη τα άρθρα 81 και 90, παράγραφος 8, του Κανονισμού του,

–  έχοντας υπόψη τη σύσταση της Επιτροπής Διεθνούς Εμπορίου και τη γνωμοδότηση της Επιτροπής Ανάπτυξης (A7-0371/2010),

1.  εγκρίνει τη σύναψη της συμφωνίας·

2.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει τη θέση του Κοινοβουλίου στο Συμβούλιο, στην Επιτροπή, καθώς και στις κυβερνήσεις και τα κοινοβούλια των κρατών μελών και της Δημοκρατίας του Καμερούν.


Συμφωνία ΕΕ-Δημοκρατίας του Κονγκό σχετικά με την επιβολή της δασικής νομοθεσίας ***
PDF 257kWORD 33k
Νομοθετικό ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 19ης Ιανουαρίου 2011 σχετικά με το σχέδιο απόφασης του Συμβουλίου που αφορά τη σύναψη εθελοντικής συμφωνίας εταιρικής σχέσης μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Δημοκρατίας του Κονγκό σχετικά με την επιβολή της δασικής νομοθεσίας, τη διακυβέρνηση και το εμπόριο ξύλου και προϊόντων ξυλείας προς την Ευρωπαϊκή Ένωση (FLEGT) (10028/2010 – C7-0170/2010 – 2010/0062(NLE))
P7_TA(2011)0010A7-0370/2010

(Έγκριση)

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–  έχοντας υπόψη το σχέδιο απόφασης του Συμβουλίου (10028/2010),

–  έχοντας υπόψη το σχέδιο εθελοντικής συμφωνίας εταιρικής σχέσης μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Δημοκρατίας του Κονγκό για την επιβολή της δασικής νομοθεσίας, τη διακυβέρνηση και το εμπόριο ξύλου και προϊόντων ξυλείας προς την Ευρωπαϊκή Ένωση (FLEGT) (07636/2010),

–  έχοντας υπόψη τη σχετική έγκριση που ζήτησε το Συμβούλιο σύμφωνα με το άρθρο 207, παράγραφος 3, πρώτο εδάφιο, το άρθρο 207, παράγραφος 4, πρώτο εδάφιο, το άρθρο 218, παράγραφος 6, δεύτερο εδάφιο, στοιχείο α), περίπτωση v) και το άρθρο 218, παράγραφος 7 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης (C7-0170/2010),

–  έχοντας υπόψη τα άρθρα 81 και 90, παράγραφος 8, του Κανονισμού του,

–  έχοντας υπόψη τη σύσταση της Επιτροπής Διεθνούς Εμπορίου και τη γνωμοδότηση της Επιτροπής Ανάπτυξης (A7-0370/2010),

1.  εγκρίνει τη σύναψη της συμφωνίας·

2.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει τη θέση του Κοινοβουλίου στο Συμβούλιο, στην Επιτροπή, καθώς και στις κυβερνήσεις και τα κοινοβούλια των κρατών μελών και της Δημοκρατίας του Κονγκό.


Ενδιάμεση συμφωνία εταιρικής σχέσης μεταξύ της ΕΚ και των Κρατών του Ειρηνικού
PDF 306kWORD 85k
Ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 19ης Ιανουαρίου 2011 σχετικά με την ενδιάμεση συμφωνία εταιρικής σχέσης μεταξύ της Ευρωπαϊκής Κοινότητας και των κρατών του Ειρηνικού
P7_TA(2011)0011B7-0022/2011

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–  έχοντας υπόψη τα ψηφίσματά του της 25ης Σεπτεμβρίου 2003 σχετικά με την πέμπτη Υπουργική Διάσκεψη του Παγκόσμιου Οργανισμού Εμπορίου στο Κανκούν(1), της 12ης Μαΐου 2005 σχετικά με την αξιολόγηση του Γύρου της Ντόχα μετά την απόφαση της 1ης Αυγούστου 2004 του Γενικού Συμβουλίου του ΠΟΕ(2), της 1ης Δεκεμβρίου 2005 σχετικά με τις προετοιμασίες της έκτης Υπουργικής Διάσκεψης του Παγκόσμιου Οργανισμού Εμπορίου στο Χονγκ Κονγκ(3), της 23ης Μαρτίου 2006 σχετικά με τον αναπτυξιακό αντίκτυπο των συμφωνιών οικονομικής εταιρικής σχέσης (ΣΟΕΣ)(4), της 4ης Απριλίου 2006 σχετικά με την αξιολόγηση του Γύρου της Ντόχα μετά την Υπουργική Διάσκεψη του ΠΟΕ στο Χονγκ Κονγκ(5), της 1ης Ιουνίου 2006 σχετικά με το εμπόριο και τη φτώχεια: χάραξη εμπορικών πολιτικών για τη μεγιστοποίηση της συμβολής του εμπορίου στον μετριασμό της φτώχειας(6), της 7ης Σεπτεμβρίου 2006 σχετικά με την αναστολή των διαπραγματεύσεων για την Αναπτυξιακή Ατζέντα της Ντόχα (DDA)(7), της 23ης Μαΐου 2007 σχετικά με τις συμφωνίες οικονομικής εταιρικής σχέσης(8), της 12ης Δεκεμβρίου 2007 σχετικά με τις συμφωνίες οικονομικής εταιρικής σχέσης(9), της θέσης του της 5ης Ιουνίου 2008 σχετικά με την πρόταση κανονισμού του Συμβουλίου που αφορά την εφαρμογή συστήματος γενικευμένων δασμολογικών προτιμήσεων για την περίοδο από την 1η Ιανουαρίου 2009 έως την 31 Δεκεμβρίου 2011 και για την τροποποίηση των κανονισμών (ΕΚ) αριθ. 552/97, (ΕΚ) αριθ. 1933/2006 και των κανονισμών (ΕΚ) αριθ. 964/2007 και (ΕΚ) αριθ. 1100/2006 της Επιτροπής(10) και της 25ης Μαρτίου 2009 σχετικά με την ενδιάμεση συμφωνία εταιρικής σχέσης μεταξύ των κρατών του Ειρηνικού, αφενός, και της Ευρωπαϊκής Κοινότητας, αφετέρου(11),

–  έχοντας υπόψη την ενδιάμεση συμφωνία εταιρικής σχέσης μεταξύ της Ευρωπαϊκής Κοινότητας, αφενός, και των κρατών του Ειρηνικού, αφετέρου,

–  έχοντας υπόψη τη συμφωνία εταιρικής σχέσης μεταξύ των μελών της ομάδας κρατών της Αφρικής, της Καραϊβικής και του Ειρηνικού (ΑΚΕ), αφενός, και της Ευρωπαϊκής Κοινότητας και των κρατών μελών της, αφετέρου, η οποία υπεγράφη στο Κοτονού στις 23 Ιουνίου 2000 (η Συμφωνία Κοτονού),

–  έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1528/2007 του Συμβουλίου της 20ής Δεκεμβρίου 2007 περί εφαρμογής στα προϊόντα καταγωγής ορισμένων χωρών μελών της ομάδας κρατών Αφρικής, Καραϊβικής και Ειρηνικού (ΑΚΕ) των ρυθμίσεων που προβλέπονται στις συμφωνίες οικονομικής εταιρικής σχέσης ή στις συμφωνίες που οδηγούν στη σύναψη τέτοιων συμφωνιών(12),

–  έχοντας υπόψη την ανακοίνωση της Επιτροπής της 23ης Οκτωβρίου 2007 σχετικά με τις συμφωνίες οικονομικής εταιρικής σχέσης (COM(2007)0635),

–  έχοντας υπόψη τη Γενική Συμφωνία Δασμών και Εμπορίου (ΓΣΔΕ), και συγκεκριμένα το άρθρο XXIV αυτής,

–  έχοντας υπόψη την υπουργική δήλωση της τέταρτης συνόδου της υπουργικής διάσκεψης του ΠΟΕ, η οποία εγκρίθηκε στις 14 Νοεμβρίου 2001 στην Ντόχα,

–  έχοντας υπόψη την υπουργική δήλωση της έκτης συνόδου της υπουργικής διάσκεψης του ΠΟΕ, η οποία εγκρίθηκε στις 18 Δεκεμβρίου 2005 στο Χονγκ Κονγκ,

–  έχοντας υπόψη την έκθεση και τις συστάσεις της ομάδας δράσης για τη βοήθεια στο εμπόριο που εγκρίθηκαν από το Γενικό Συμβούλιο του ΠΟΕ στις 10 Οκτωβρίου 2006,

–  έχοντας υπόψη τη διακήρυξη της Χιλιετίας των Ηνωμένων Εθνών της 8ης Σεπτεμβρίου 2000, η οποία θέτει τους Αναπτυξιακούς Στόχους της Χιλιετίας (ΑΣΧ) ως κριτήρια που καθόρισε συλλογικά η διεθνής κοινότητα για την εξάλειψη της φτώχειας,

–  έχοντας υπόψη τη Δήλωση του Κιγκάλι, που ενέκρινε η Συνέλευση Ίσης Εκπροσώπησης ΑΚΕ/ΕΕ στο Κιγκάλι της Ρουάντα, στις 22 Νοεμβρίου 2007,

–  έχοντας υπόψη το ψήφισμά του, της 14ης Δεκεμβρίου 2006, σχετικά με την κατάσταση στα Φίτζι(13), στο οποίο καταδικάζεται έντονα η κατάληψη της εξουσίας από τις ένοπλες δυνάμεις της χώρας,

–  έχοντας υπόψη τον κατάλογο 103 συστάσεων του Συμβουλίου Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων του ΟΗΕ, που εκδόθηκε με την έκθεση της ομάδας εργασίας για την οικουμενική περιοδική επανεξέταση, στις 23 Μαρτίου 2010, καθώς επίσης και την επίσημη απάντηση της κυβέρνησης των Φίτζι, της 10ης Ιουνίου 2010, στην οποία δηλώνεται ότι οι γενικές εκλογές, που έχουν ζητηθεί προ πολλού και έχουν επανειλημμένα αναβληθεί, προγραμματίζονται τώρα για το 2014 και ότι η χρονολογία αυτή δεν είναι διαπραγματεύσιμη,

–  έχοντας υπόψη την ερώτηση της 16ης Δεκεμβρίου 2010 προς την Επιτροπή για τη σύναψη ενδιάμεσης συμφωνίας εταιρικής σχέσης μεταξύ της Ευρωπαϊκής Κοινότητας, αφενός, και των κρατών του Ειρηνικού, αφετέρου (O-0212/2010 – B7-0807/2010),

–  έχοντας υπόψη τα άρθρα 115, παράγραφος 5 και 110, παράγραφος 2 του Κανονισμού του,

Α.  λαμβάνοντας υπόψη ότι, από την 1η Ιανουαρίου 2008, η προηγούμενη εμπορική σχέση της ΕΕ με τις χώρες ΑΚΕ – η οποία τους παρείχε προτιμησιακή πρόσβαση στις αγορές της ΕΕ επί μη αμοιβαίας βάσης – δεν είναι πλέον συμβατή με τους κανόνες του ΠΟΕ,

Β.  λαμβάνοντας υπόψη ότι οι ΣΟΕΣ αποτελούν συμφωνίες που συνάδουν με τους κανόνες του ΠΟΕ και αποσκοπούν στη στήριξη της περιφερειακής ολοκλήρωσης και στην προώθηση της σταδιακής ένταξης των οικονομιών των χωρών ΑΚΕ στην παγκόσμια οικονομία, προάγοντας με αυτόν τον τρόπο τη βιώσιμη κοινωνική και οικονομική τους ανάπτυξη και συμβάλλοντας στη συνολική προσπάθεια εξάλειψης της φτώχειας στις χώρες ΑΚΕ,

Γ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι οι ΣΟΕΣ πρέπει να χρησιμοποιούνται για την οικοδόμηση μιας μακροπρόθεσμης σχέσης όπου το εμπόριο στηρίζει την ανάπτυξη,

Δ.  εκτιμώντας ότι το πρωτόκολλο για τη ζάχαρη, που περιλαμβάνεται στις διαδοχικές Συμβάσεις της Λομέ και στη Συμφωνία του Κοτονού, προσέφερε ένα προβλέψιμο εισόδημα στα μικρά νησιά του Ειρηνικού, στα οποία οι δυνατότητες διαφοροποίησης του αγροτικού τομέα είναι περιορισμένες,

Ε.  λαμβάνοντας υπόψη ότι οι ενδιάμεσες ΣΟΕΣ (ΕΣΟΕΣ) είναι συμφωνίες για το εμπόριο προϊόντων οι οποίες σκοπό έχουν να προλαμβάνουν τις διαταραχές των εμπορικών συναλλαγών των κρατών ΑΚΕ με την ΕΕ,

ΣΤ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η σημερινή χρηματοπιστωτική και οικονομική κρίση σημαίνει ότι η εμπορική πολιτική καθίσταται σημαντικότερη από ποτέ άλλοτε για τον αναπτυσσόμενο κόσμο,

Ζ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι από τα κράτη ΑΚΕ του Ειρηνικού μέχρι σήμερα μόνο η Παπουασία Νέα Γουινέα και η Δημοκρατία των Νήσων Φίτζι έχουν υπογράψει ΕΣΟΕΣ (στα τέλη του 2009)· λαμβάνοντας υπόψη ότι όλα τα υπόλοιπα κράτη ΑΚΕ του Ειρηνικού επωφελούνται είτε από την πρωτοβουλία «Ο,τιδήποτε Εκτός Από Όπλα», η οποία τους παρέχει αδασμολόγητη και άνευ ποσοστώσεων πρόσβαση στην αγορά της ΕΕ, είτε από το κανονικό σύστημα γενικευμένων προτιμήσεων της ΕΕ,

Η.  λαμβάνοντας υπόψη ότι στην περίπτωση της Παπουασίας Νέας Γουινέας η προσωρινή εφαρμογή της συμφωνίας άρχισε στις 20 Δεκεμβρίου 2009· λαμβάνοντας υπόψη ότι για την εφαρμογή της συμφωνίας για τη Δημοκρατία των Νήσων Φίτζι εκκρεμεί κοινοποίηση από πλευράς της Δημοκρατίας των Νήσων Φίτζι είτε για προσωρινή εφαρμογή, είτε για επικύρωση,

Θ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι βρίσκονται υπό εξέλιξη διαπραγματεύσεις και με τα 14 κράτη ΑΚΕ του Ειρηνικού για μία περιεκτική ΣΟΕΣ,

Ι.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η ΕΣΟΕΣ καλύπτει όλες τις μείζονες διατάξεις μιας συμφωνίας στον τομέα του εμπορίου αγαθών,

ΙΑ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι ο αντίκτυπος των δεσμεύσεων που περιλαμβάνονται στη συμφωνία θα μπορούσε να είναι πολύ σημαντικός για τις ενδιαφερόμενες χώρες και την περιοχή του Ειρηνικού,

ΙΒ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η ΕΣΟΕΣ θα επηρεάζει το πεδίο εφαρμογής και το περιεχόμενο των μελλοντικών συμφωνιών μεταξύ της Παπουασίας Νέας Γουινέας και της Δημοκρατίας των Νήσων Φίτζι και άλλων εμπορικών εταίρων καθώς και τη στάση της περιφέρειας στις διαπραγματεύσεις ΣΟΕΣ,

ΙΓ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι ο ανταγωνισμός ανάμεσα στην ΕΕ και τα κράτη του Ειρηνικού είναι περιορισμένος δεδομένου ότι η συντριπτική πλειοψηφία των εξαγωγών της ΕΕ αποτελείται κυρίως από αγαθά που δεν παράγουν τα κράτη του Ειρηνικού, τα οποία όμως χρειάζονται συχνά, είτε για άμεση κατανάλωση είτε ως εισροές για την εγχώρια βιομηχανία,

ΙΔ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η αλιεία και οι σχετικές με την αλιεία δραστηριότητες και βιομηχανίες παρουσιάζουν τις μεγαλύτερες δυνατότητες για μελλοντική αύξηση των εξαγωγών, με την προϋπόθεση ότι η αλιευτική δραστηριότητα πραγματοποιείται κατά τρόπο περιβαλλοντικά βιώσιμο,

ΙΕ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι οι νέοι εμπορικοί κανόνες πρέπει να σχεδιάζονται με στόχο την υποστήριξη της ανάπτυξης τοπικών βιομηχανιών και την προστασία τους από την εξάντληση των πόρων και από την αλλαγή του κλίματος και να συνοδεύονται από αύξηση στην ενίσχυση της βοήθειας για το εμπόριο,

ΙΣΤ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η βοήθεια στο εμπόριο έχει ως στόχο τη στήριξη του δυναμικού των αναπτυσσόμενων χωρών να αξιοποιήσουν τις νέες εμπορικές ευκαιρίες,

ΙΖ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι νέοι και πιο ευέλικτοι βελτιωμένοι κανόνες καταγωγής έχουν αποτελέσει αντικείμενο διαπραγμάτευσης μεταξύ της ΕΕ και των χωρών ΑΚΕ και θα αποφέρουν σημαντικά οφέλη εάν εφαρμοστούν κατάλληλα, με πλήρη σεβασμό του σκοπού της συμφωνίας και λαμβάνοντας δεόντως υπόψη τα μειωμένα επίπεδα του δυναμικού των χωρών αυτών,

ΙΗ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η παρέκκλιση από τους κανόνες καταγωγής που περιέχει η ΕΣΟΕΣ αφορά το σύνολο της αλυσίδας παραγωγής, από την απόκτηση των πρώτων υλών μέχρι τη μεταποίηση, την εμπορία και την εξαγωγή τους,

ΙΘ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η μεγάλη ζήτηση τονοειδών προσδίδει στο προϊόν αυτό ορισμένα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά – όπως η ταχεία αντίδραση στις διακυμάνσεις των τιμών – που οδήγησαν στον χαρακτηρισμό τους ως «ευαίσθητων προϊόντων» στη διεθνή αγορά, γεγονός που θα πρέπει να λαμβάνεται υπόψη σε όλες τις εμπορικές διαπραγματεύσεις,

Κ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι, σύμφωνα με στοιχεία της Επιτροπής Αλιείας του Δυτικού και Κεντρικού Ειρηνικού (WCPFC), του διεθνούς οργανισμού που είναι υπεύθυνος για την προάσπιση της βιωσιμότητας των αλιευτικών πόρων της περιοχής, οι τρίτες χώρες -και ειδικά η Κίνα- που άρχισαν να επενδύουν σε μεγάλης κλίμακας βιομηχανικά έργα στην Παπουασία Νέα Γουϊνέα αφότου τέθηκαν σε ισχύ οι νέοι κανόνες καταγωγής, έχουν αυξήσει εκθετικά τις αλιευτικές ικανότητές τους στην περιοχή και συνεχίζουν να τις αυξάνουν, με συνέπεια την αύξηση και των κινδύνων υπερεκμετάλλευσης των πόρων,

1.  πιστεύει ότι οι εμπορικές σχέσεις μεταξύ της περιοχής αυτής και της ΕΕ θα πρέπει να προωθούν και να αυξάνουν το εμπόριο, τη βιώσιμη ανάπτυξη και την περιφερειακή ολοκλήρωση, προωθώντας παράλληλα την οικονομική ποικιλομορφία και τη μείωση της φτώχειας· επισημαίνει ότι η ΕΣΟΕΣ πρέπει να συμβάλλει στην επίτευξη των ΑΣΧ·

2.  τονίζει ότι η θετική κατάληξη των διαπραγματεύσεων της ΕΣΟΕΣ με την Παπουασία Νέα Γουϊνέα και τις Νήσους Φίτζι δείχνει το έντονο ενδιαφέρον της ΕΕ για τη διατήρηση στενών και υψηλού επιπέδου οικονομικών σχέσεων με τα κράτη του Ειρηνικού· ελπίζει ότι αυτή η ΕΣΟΕΣ – που τώρα περιορίζεται σε δύο χώρες – θα μπορούσε να ανοίξει το δρόμο για μια ευρύτερη συμφωνία που θα περιλαμβάνει και άλλες χώρες της περιοχής του Ειρηνικού·

3.  τονίζει ότι η ΕΣΟΕΣ σκοπεύει να διατηρήσει ανοικτή την αγορά για τις εξαγωγές της Παπουασίας Νέας Γουινέας και της Δημοκρατίας των Νήσων Φίτζι και να καταστήσει δυνατή τη διεξαγωγή διαπραγματεύσεων για την επίτευξη περιεκτικής ΣΟΕΣ, αν το επιθυμούν οι ενδιαφερόμενες χώρες·

4.  επισημαίνει ότι η Παπουασία Νέα Γουινέα και η Δημοκρατία των Νήσων Φίτζι - οι δύο χώρες ΑΚΕ του Ειρηνικού με σημαντικές εξαγωγές προς την ΕΕ - είναι τα μόνα μέχρι στιγμής μέλη της περιφερειακής ομάδας του Ειρηνικού που έχουν προσχωρήσει στη συμφωνία, ενώ άλλα μέλη αυτής της περιφερειακής ομάδας, λόγω των χαμηλότερων επιπέδων τους στο εμπόριο προϊόντων με την ΕΕ, επέλεξαν να μην την υπογράψουν·

5.  υπενθυμίζει ότι, ενώ η ΕΣΟΕΣ μπορεί να θεωρηθεί ως πρώτο βήμα στη διαδικασία, από νομικής πλευράς είναι μία εντελώς ανεξάρτητη διεθνής συμφωνία, η οποία δεν θα μπορούσε να οδηγήσει αυτόματα ούτε στην επίτευξη μιας πλήρους ΣΟΕΣ ούτε στην υπογραφή της πλήρους ΣΟΕΣ από όλα τα αρχικά συμβαλλόμενα μέρη της ΕΣΟΕΣ·

6.  υπενθυμίζει στα θεσμικά όργανα της ΕΕ και τις κυβερνήσεις των κρατών μελών ότι ούτε η σύναψη ούτε η εγκατάλειψη μιας ΣΟΕΣ θα πρέπει να οδηγεί σε καταστάσεις όπου μια χώρα ΑΚΕ θα βρίσκεται σε λιγότερο ευνοϊκή θέση σε σύγκριση με αυτή που ήταν δυνάμει των διατάξεων περί εμπορικών συναλλαγών της συμφωνίας του Κοτονού·

7.  τονίζει ότι η πιθανή έγκριση μίας ΕΣΟΕΣ από το Κοινοβούλιο δεν προκαθορίζει τη θέση του ΕΚ όσον αφορά την έγκριση της περιεκτικής ΣΟΕΣ, δεδομένου ότι η διαδικασία σύναψης συνδέεται με δύο διαφορετικές διεθνείς συμφωνίες·

8.  υπενθυμίζει ότι μια πραγματική περιφερειακή αγορά αποτελεί απαραίτητη βάση για την επιτυχή εφαρμογή της ΕΣΟΕΣ - και ομοίως κάθε μελλοντικής πλήρους ΣΟΕΣ - και ότι η περιφερειακή ολοκλήρωση και συνεργασία είναι απαραίτητα στοιχεία για την κοινωνική και οικονομική ανάπτυξη των κρατών του Ειρηνικού· πιστεύει ότι αυτό πρέπει να ληφθεί υπόψη κατά την εφαρμογή·

9.  τονίζει ότι σκοπός των ειδικών διατάξεων που αφορούν τους κανόνες καταγωγής για αλιευτικά προϊόντα είναι η ανάπτυξη ικανοτήτων μεταποίησης αλιευτικών πόρων σε παράκτιες και χερσαίες περιοχές των κρατών ΑΚΕ του Ειρηνικού για τη δημιουργία τοπικής απασχόλησης και εισοδήματος·

10.  σημειώνει ότι η ΕΣΟΕΣ προετοίμασε το έδαφος για την ανάπτυξη βιομηχανικών έργων στην Παπουασία Νέα Γουινέα, όπως αυτό της βιομηχανικής ζώνης PMIZ (Pacific Marine Industrial Zone), στον κόλπο του Madang, που προβλέπεται να παράγει, σε δύο χρόνια, περισσότερους από 400.000 τόνους κονσέρβας τόνου·

11.  στο πλαίσιο αυτό, εκφράζει την έντονη ανησυχία του για μέτρα όπως η πρόσφατη αναθεώρηση της περιβαλλοντικής νομοθεσίας από τις αρχές της Παπουασίας Νέας Γουινέας, η οποία, στην πράξη, αίρει την απαίτηση υποβολής περιβαλλοντικών εκθέσεων για τέτοιου είδους έργα και εμποδίζει την προβολή αντιρρήσεων·

12.  επισημαίνει τη σημασία του τομέα της αλιείας ως πρωτογενούς πηγής απασχόλησης των γυναικών στην περιφέρεια του Ειρηνικού· πιστεύει ότι η Επιτροπή πρέπει να παράσχει τεχνική, πολιτική και οικονομική υποστήριξη προκειμένου να βελτιωθούν οι ευκαιρίες απασχόλησης για τις γυναίκες στα κράτη του Ειρηνικού·

13.  παρατηρεί με ανησυχία τα στοιχεία της Επιτροπής Αλιείας του Δυτικού και Κεντρικού Ειρηνικού (WCPFC) σχετικά με την αύξηση της αλιευτικής ικανότητας των τρίτων χωρών στην περιοχή αυτή του Ειρηνικού, και με τον συνεπαγόμενο κίνδυνο της παράνομης, λαθραίας και άναρχης αλιείας και της υπεραλίευσης, στοιχεία που δεν συμβάλλουν στην επίτευξη αειφόρου ανάπτυξης για τον τοπικό τομέα της αλιείας·

14.  τονίζει ότι, παρόλο που η Παπουασία Νέα Γουϊνέα και οι Νήσοι Φίτζι διαθέτουν περιορισμένη αλιευτική ικανότητα και, κατά συνέπεια, περιορισμένο εφοδιασμό με εξ ολοκλήρου παραγόμενα αλιευτικά προϊόντα και περιορισμένες ικανότητες μεταποίησης σε χερσαίες εγκαταστάσεις, η παρέκκλιση από τους κανόνες καταγωγής για τα μεταποιημένα αλιευτικά προϊόντα, την οποία χρησιμοποιεί εντατικά η Παπουασία Νέα Γουϊνέα, έχει μετατρέψει τη χώρα αυτή σε πραγματικό κέντρο μεταποίησης τεράστιων ποσοτήτων τόνου από ποικίλες πηγές (μεταξύ των οποίων Φιλιππίνες, Ταϊλάνδη, Κίνα, Ηνωμένες Πολιτείες και Αυστραλία)· εφιστά την προσοχή στο γεγονός ότι η παρέκκλιση από τους κανόνες καταγωγής θα μπορούσε να αποσταθεροποιήσει τη βιομηχανία μεταποίησης και κονσερβοποίησης αλιευτικών προϊόντων στην ΕΕ·

15.  καλεί την Επιτροπή να υποβάλει στο Κοινοβούλιο το συντομότερο δυνατόν έκθεση για αυτές τις ειδικές πτυχές του αλιευτικού τομέα των κρατών του Ειρηνικού καθώς και για τη διαχείριση των αλιευτικών αποθεμάτων στον Ειρηνικό, περιλαμβανομένων και αειφόρων αναπτυξιακών πρακτικών· καλεί την Επιτροπή να ξεκινήσει χωρίς καθυστέρηση τις διαβουλεύσεις που προβλέπονται στο στοιχείο δ) της παραγράφου 6 του άρθρου 6 του πρωτοκόλλου ΙΙ που επισυνάπτεται στην ΕΣΟΕΣ και να αναστείλει τις κατ' εξαίρεση ρυθμίσεις όσον αφορά τους κανόνες καταγωγής, σε περίπτωση που η έκθεση αξιολόγησης καταδείξει την αποσταθεροποιητική επίδρασή τους στη βιομηχανία μεταποίησης και κονσερβοποίησης αλιευτικών προϊόντων της ΕΕ·

16.  υπενθυμίζει ότι μια τέτοια έκθεση σχετικά με την εφαρμογή των ειδικών κανόνων καταγωγής πρέπει να εκπονηθεί κατά τη διάρκεια του 2011, ήτοι τρία έτη μετά από την κοινοποίηση της Παπουασίας-Νέας Γουινέας ότι ενέκρινε τον κανονισμό (EK) αριθ. 1528/2007, και ότι θα πρέπει να εξετάζει την οικονομική, κοινωνική και περιβαλλοντική επίπτωση των παρεκκλίσεων από την παγκόσμια άντληση πόρων επί του πληθυσμού της Παπουασίας-Νέας Γουινέας και ιδίως επί των παράκτιων κοινοτήτων· ζητεί σχετικά άμεση ενημέρωση σχετικά με τους όρους αναφοράς της έκθεσης αυτής και το εάν θα γίνει διαβούλευση όλων των ενδιαφερομένων και των επηρεαζόμενων μερών κατά την περίοδο έως την έγκρισή της, συμπεριλαμβανομένων των οργανώσεων της κοινωνίας των πολιτών της Παπουασίας-Νέας Γουινέας·

17.  ενθαρρύνει τις νήσους Φίτζι να υιοθετήσουν τις συστάσεις της διεθνούς κοινότητας και να εφαρμόσουν ορθές πρακτικές διακυβέρνησης· πιστεύει ότι τέτοια βήματα θα μπορούσαν να οδηγήσουν στην αποδέσμευση της χρηματοδοτικής ενίσχυσης για τον τομέα ζάχαρης των νήσων Φίτζι· αναγνωρίζει ότι τα κονδύλια αυτά χρειάζονται επειγόντως για τη στήριξη του τομέα της ζάχαρης ο οποίος αποτελεί κύρια πηγή απασχόλησης στις νήσους Φίτζι·

18.  τονίζει ότι οιαδήποτε περιφερειακή ΣΟΕΣ πρέπει να εξαρτηθεί από την εκ μέρους όλων των πολιτικών ομάδων της Δημοκρατίας των Νήσων Φίτζι έγκριση ενός χάρτη πορείας προς δημοκρατικές εκλογές·

19.  συνιστά μια ευέλικτη, ασύμμετρη και ρεαλιστική προσέγγιση στις υπό εξέλιξη διαπραγματεύσεις για μια περιεκτική ΣΟΕΣ· επιμένει ότι στην περιεκτική ΣΟΕΣ πρέπει να ενσωματωθεί ένα κεφάλαιο περί αναπτυξιακής συνεργασίας·

20.  επισημαίνει ότι η συμφωνία μπορεί επίσης να έχει συνέπειες για τις σχέσεις μεταξύ της περιφέρειας του Ειρηνικού και των πλησιέστερων και μεγαλύτερων εμπορικών εταίρων της, την Αυστραλία και τη Νέα Ζηλανδία, και ότι πρέπει να εξασφαλιστεί ότι οι διατάξεις της σημερινής συμφωνίας δεν θα δράσουν ανασταλτικά σε μελλοντικές εμπορικές συμφωνίες με τις εν λόγω χώρες·

21.  υπενθυμίζει ότι η ΣΟΕΣ πρέπει να στηρίζει τους αναπτυξιακούς στόχους, τις πολιτικές και τις προτεραιότητες των κρατών του Ειρηνικού, όχι μόνο στη δομή και στο περιεχόμενό της αλλά και στον τρόπο και το πνεύμα της εφαρμογής της·

22.  υπενθυμίζει ότι τον Οκτώβριο του 2007 εγκρίθηκε η Στρατηγική της ΕΕ σχετικά με τη Βοήθεια για το Εμπόριο, με τη δέσμευση να αυξηθεί στα 2 δισ. ευρώ ετησίως μέχρι το 2010 η συλλογική ευρωπαϊκή βοήθεια που σχετίζεται με το εμπόριο (1 δισ. ευρώ από την Κοινότητα και 1 δισ. ευρώ από τα κράτη μέλη)· επιμένει ότι η περιφέρεια του Ειρηνικού πρέπει να λάβει ανάλογο και δίκαιο μερίδιο·

23.  ζητεί τον έγκαιρο καθορισμό και την έγκαιρη παροχή στην περιοχή του Ειρηνικού του μεριδίου των πόρων της βοήθειας στο εμπόριο· τονίζει ότι αυτά τα κονδύλια θα πρέπει να αποτελούν πρόσθετους πόρους και να μην είναι απλώς προϊόν αναδιανομής της χρηματοδότησης από το ΕΤΑ, ότι θα πρέπει να σέβονται τις προτεραιότητες της Παπουασίας Νέας Γουινέας και της Δημοκρατίας των Νήσων Φίτζι, καθώς και της ευρύτερης περιοχής του Ειρηνικού, και ότι η εκταμίευσή τους θα πρέπει να είναι έγκαιρη, προβλέψιμη και σύμφωνη με τα χρονοδιαγράμματα εκτέλεσης των εθνικών και περιφερειακών στρατηγικών αναπτυξιακών σχεδίων·

24.  καλεί την Επιτροπή, λαμβάνοντας υπόψη τις δεσμεύσεις που ανέλαβε το Συμβούλιο το Σεπτέμβριο του 2007 σχετικά με τη συμφωνία για τις εμπορικές πτυχές της πνευματικής ιδιοκτησίας (TRIPS) και με την πρόσβαση στα φάρμακα, να μην διαπραγματευτεί στο πλαίσιο της ΣΟΕΣ φαρμακευτικές πτυχές των διατάξεων TRIPS+ οι οποίες επηρεάζουν τη δημόσια υγεία και την πρόσβαση στα φάρμακα, να μην απαιτήσει ούτε την προσχώρηση στη Συνθήκη για τη συνεργασία στα δικαιώματα ευρεσιτεχνίας και στη Συνθήκη για το δίκαιο των δικαιωμάτων ευρεσιτεχνίας, αλλά ούτε και την αποδοχή των υποχρεώσεων που απορρέουν από τις συμφωνίες αυτές, να μην προβεί στην ενσωμάτωση των όρων της οδηγίας 2004/48/ΕΚ(14) και να μην εισαγάγει τομείς όπως η προστασία μη πρωτότυπης βάσης δεδομένων στη ΣΟΕΣ·

25.  εκφράζει τη συνεχή υποστήριξή του για μια περιεκτική ΣΟΕΣ μεταξύ της ΕΕ και των κρατών του Ειρηνικού· συμφωνεί τα κύρια ζητήματα που πρέπει να τεθούν υπό διαπραγμάτευση να περιλαμβάνουν:

   α) τα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας, καλύπτοντας όχι μόνο προϊόντα δυτικής τεχνολογίας αλλά και την παραδοσιακή γνώση·
   β) τη διαφάνεια των κυβερνητικών προμηθειών, με άνοιγμα σε αναδόχους της ΕΕ σε σημείο κατάλληλο για τις ανάγκες των κρατών του Ειρηνικού·
   γ) θεωρήσεις διαβατηρίων για εργασία, οι οποίες πρέπει να διατίθενται σε υπηκόους Νήσων του Ειρηνικού για περιόδους τουλάχιστον 24 μηνών, ώστε να μπορούν να εργάζονται ως παρέχοντες φροντίδα σε εξαρτώμενα άτομα ή σε παρεμφερή επαγγέλματα·

26.  ζητεί παρόλα αυτά να συνεχίσει η Επιτροπή να εργάζεται για μια συνολικότερη συμφωνία και να αναζητεί πιθανές προσβάσιμες και βιώσιμες εναλλακτικές επιλογές οι οποίες εγγυώνται την πρόσβαση στην αγορά, σύμφωνα με τους κανόνες του ΠΟΕ, χρησιμοποιώντας δημιουργικά κάθε ευελιξία που προσφέρουν οι κανόνες αυτοί, περιλαμβανομένων των παρεκκλίσεων, για όσες χώρες δεν επιθυμούν να δεσμευτούν στην ΕΣΟΕΣ ή στην πλήρη ΣΟΕΣ ή και στις δύο·

27.  θεωρεί ότι για την περιεκτική ΣΟΕΣ θα πρέπει να συσταθεί κοινοβουλευτική επιτροπή με σκοπό να παρακολουθεί την εφαρμογή της συμφωνίας και ότι η σύνθεσή της από πλευράς ΕΚ θα πρέπει να συμβαδίζει με την αντίστοιχη της μικτής κοινοβουλευτικής επιτροπής Cariforum-ΕΕ·

28.  τονίζει ότι, τόσο η ΕΣΟΕΣ όσο και η περιεκτική ΣΟΕΣ θα πρέπει να περιλαμβάνουν μια ρήτρα αναθεώρησης που θα προβλέπει μια ανεξάρτητη και συνολική εκτίμηση αντικτύπου, περιλαμβανομένου του οικονομικού, του κοινωνικού και του περιβαλλοντικού αντικτύπου και του κόστους και των συνεπειών της εφαρμογής της, η οποία πρέπει να διεξαχθεί τρία ως πέντε έτη μετά την υπογραφή της συμφωνίας· τονίζει επίσης ότι η ρήτρα αναθεώρησης της ΕΣΟΕΣ – και επομένως και της ΣΟΕΣ – πρέπει να περιλαμβάνει την πρόβλεψη ότι όλα τα μέρη που υπογράφουν τη συμφωνία έχουν το δικαίωμα να την επικαλεσθούν, στη βάση της προαναφερθείσας εκτίμησης αντικτύπου· ζητεί το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και τα κοινοβούλια των κρατών του Ειρηνικού να συμμετέχουν σε οιαδήποτε αναθεώρηση της συμφωνίας·

29.  στο πλαίσιο αυτό, υποστηρίζει τη δέσμευση της Επιτροπής να διασφαλίζει ότι αυτή η συνολική παρέκκλιση από τους κανόνες καταγωγής είναι η εξαίρεση και όχι ο κανόνας στις μελλοντικές συμφωνίες οικονομικής εταιρικής σχέσης·

30.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει το παρόν ψήφισμα στο Συμβούλιο, στην Επιτροπή, στις κυβερνήσεις και τα κοινοβούλια των κρατών μελών και των χωρών ΑΚΕ, στο Συμβούλιο ΑΚΕ-ΕΕ και στην Κοινοβουλευτική Συνέλευση Ίσης Εκπροσώπησης ΑΚΕ-ΕΕ.

(1) ΕΕ C 77 Ε, 26.3.2004, σ. 393.
(2) ΕΕ C 92 Ε, 20.4.2006, σ. 397.
(3) ΕΕ C 285 E, 22.11.2006, σ.126.
(4) ΕΕ C 292 Ε, 1.12.2006, σ. 121.
(5) ΕΕ C 293 Ε, 2.12.2006, σ. 155.
(6) ΕΕ C 298 Ε, 8.12.2006, σ. 261.
(7) ΕΕ C 305 Ε, 14.12.2006, σ. 244.
(8) ΕΕ C 102 Ε, 24.4.2008, σ. 301.
(9) ΕΕ C 323 Ε, 18.12.2008, σ. 361.
(10) ΕΕ C 285 E, 26.11.2009, σ. 126.
(11) ΕΕ C 117 E, 6.5.2010, σ. 118.
(12) ΕΕ L 348, 31.12.2007, σ. 1.
(13) ΕΕ C 317 E, 23.12.2006, σ. 898.
(14) ΕΕ L 157, 30.4.2004, σ. 45.


Ενδιάμεση συμφωνία εταιρικής σχέσης μεταξύ της Ευρωπαϊκής Κοινότητας και των κρατών του Ειρηνικού ***
PDF 254kWORD 32k
Νομοθετικό ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 19ης Ιανουαρίου 2011 σχετικά με το σχέδιο απόφασης του Συμβουλίου για τη σύναψη ενδιάμεσης συμφωνίας εταιρικής σχέσης μεταξύ της Ευρωπαϊκής Κοινότητας, αφενός, και των κρατών του Ειρηνικού, αφετέρου (05078/2010 – C7-0036/2010 – 2008/0250(NLE))
P7_TA(2011)0012A7-0365/2010

(Έγκριση)

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–  έχοντας υπόψη το σχέδιο απόφασης του Συμβουλίου (05078/2010),

–  έχοντας υπόψη το σχέδιο ενδιάμεσης συμφωνίας εταιρικής σχέσης μεταξύ της Ευρωπαϊκής Κοινότητας, αφενός, και των κρατών του Ειρηνικού, αφετέρου (05558/2/2009),

–  έχοντας υπόψη την αίτηση έγκρισης που υπέβαλε το Συμβούλιο σύμφωνα με το άρθρο 207, παράγραφος 4, και το άρθρο 218, παράγραφος 6, δεύτερο εδάφιο, στοιχείο α), της Συνθήκης για τη Λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης (C7-0036/2010),

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 81 και το άρθρο 90, παράγραφος 8, του Κανονισμού του,

–  έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Διεθνούς Εμπορίου και τις γνωμοδοτήσεις της Επιτροπής Ανάπτυξης και της Επιτροπής Αλιείας (A7-0365/2010),

1.  εγκρίνει τη σύναψη της συμφωνίας·

2.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει τη θέση του Κοινοβουλίου στο Συμβούλιο και στην Επιτροπή, καθώς και στις κυβερνήσεις και τα κοινοβούλια των κρατών μελών και των κρατών του Ειρηνικού.


Διεθνής υιοθεσία στην Ευρωπαϊκή Ένωση
PDF 266kWORD 49k
Ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 19ης Ιανουαρίου 2011 σχετικά με τη διεθνή υιοθεσία στην Ευρωπαϊκή Ένωση
P7_TA(2011)0013RC-B7-0029/2011

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–  έχοντας υπόψη τη Σύμβαση των Ηνωμένων Εθνών για τα Δικαιώματα του Παιδιού, που εγκρίθηκε από τη Γενική Συνέλευση των Ηνωμένων Εθνών στις 20 Νοεμβρίου 1989, και ιδίως το άρθρο 21,

–  έχοντας υπόψη την Ευρωπαϊκή Διεθνή Σύμβαση του 1967 για την Υιοθεσία Παιδιών,

–  έχοντας υπόψη τη Σύμβαση σχετικά με την Προστασία των Παιδιών και τη Συνεργασία σε Θέματα Διεθνών Υιοθεσιών (που υπεγράφη στη Χάγη στις 29 Μαΐου 1993) καθώς και την Ευρωπαϊκή Σύμβαση της 25ης Ιανουαρίου 1996 για την Άσκηση των Δικαιωμάτων των Παιδιών (ETS αριθ. 160),

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 24 του Χάρτη των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 3, παράγραφοι 3 και 5 της Συνθήκης για την Ευρωπαϊκή Ένωση,

–  έχοντας υπόψη το ψήφισμά του της 12ης Δεκεμβρίου 1996 για τη βελτίωση του δικαίου και της συνεργασίας μεταξύ των κρατών μελών στον τομέα της υιοθεσίας ανηλίκων(1),

–  έχοντας υπόψη το ψήφισμά του της 16ης Ιανουαρίου 2008: Προς μια ευρωπαϊκή στρατηγική για τα δικαιώματα του παιδιού(2),

–  έχοντας υπόψη τα άρθρα 115 παράγραφος 5, και 110 παράγραφος 4 του Κανονισμού του,

Α.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η καλή διαβίωση κάθε παιδιού και η προστασία των υπέρτατων συμφερόντων των παιδιών είναι καθοριστικής σπουδαιότητας, και ότι η προστασία των δικαιωμάτων των παιδιών συνιστά στόχο της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

Β.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η αρμοδιότητα στον τομέα της υιοθεσίας ασκείται από τα κράτη μέλη τα οποία εφαρμόζουν τις σχετικές διαδικασίες με γνώμονα τα υπέρτατα συμφέροντα του παιδιού,

Γ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι ισχύουν συμβάσεις για την προστασία των παιδιών και τις γονικές ευθύνες, και ιδίως η Ευρωπαϊκή Σύμβαση του 1967 για την Υιοθεσία Παιδιών, που στοχεύει στην προσέγγιση των νομοθεσιών των κρατών μελών σε περιπτώσεις στις οποίες η υιοθεσία συνεπάγεται τη μετακίνηση ενός παιδιού από μια χώρα σε μια άλλη, και η Σύμβαση του 1993 για την Προστασία των Παιδιών και τη Συνεργασία στον Τομέα της Διεθνούς Υιοθεσίας (η Σύμβαση της Χάγης),

Δ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι όλα τα κράτη μέλη της ΕΕ έχουν συνυπογράψει τη Σύμβαση της Χάγης,

Ε.  λαμβάνοντας υπόψη ότι έχει επιτευχθεί σημαντική πρόοδος λόγω της εφαρμογής της Σύμβασης της Χάγης,

ΣΤ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η Σύμβαση των Ηνωμένων Εθνών για τα Δικαιώματα του Παιδιού και η Σύμβαση της Χάγης χαρακτηρίζουν την οικογένεια ως θεμελιώδη μονάδα της κοινωνίας και το φυσικό περιβάλλον για την ανάπτυξη και την ευημερία των παιδιών στις περισσότερες περιπτώσεις, και ως την πρωταρχική επιλογή για την φροντίδα των παιδιών,

Ζ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι, σε περίπτωση που δεν μπορεί να αναληφθεί η πρωταρχική φροντίδα των παιδιών από την οικογένεια, η υιοθεσία θα έπρεπε να αποτελεί μια φυσική δευτερεύουσα επιλογή, ενώ η τοποθέτηση ενός παιδιού σε ένα ίδρυμα θα έπρεπε να συνιστά την ύστατη λύση,

Η.  λαμβάνοντας υπόψη ότι το πρόβλημα της επισφαλούς κατάστασης των παιδιών, και ιδίως των εγκαταλελειμμένων και έγκλειστων σε ιδρύματα παιδιών, είναι σημαντικό, και πρέπει να αντιμετωπίζεται με τη μέγιστη σοβαρότητα,

Θ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι οι παραβιάσεις των δικαιωμάτων του παιδιού, η άσκηση βίας σε βάρος τους και η εμπορία των παιδιών για υιοθεσία, πορνεία, παράνομη εργασία, εξαναγκασμό σε γάμο και επαιτεία στους δρόμους ή για άλλους παράνομους σκοπούς, εξακολουθεί να αποτελεί πρόβλημα εντός της ΕΕ,

Ι.  λαμβάνοντας υπόψη ότι είναι σημαντικό να προστατεύεται το δικαίωμα του παιδιού στην οικογενειακή ζωή και να διασφαλίζεται ότι τα παιδιά δεν εξαναγκάζονται να ζουν επί μακρό χρονικό διάστημα σε ορφανοτροφεία,

ΙΑ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι με την έναρξη ισχύος της Συνθήκης της Λισαβόνας καθίσταται δεσμευτικός για την ΕΕ ο Ευρωπαϊκός Χάρτης των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων· και ότι σύμφωνα με το άρθρο 24 του Χάρτη, «τα παιδιά έχουν δικαίωμα στην προστασία και την φροντίδα που απαιτούνται για την καλή διαβίωσή τους'· και ότι, επίσης, το άρθρο 3 της Συνθήκης της Λισαβόνας αναφέρει ότι η »προστασία των δικαιωμάτων του παιδιού' συνιστά στόχο της Ένωσης,

1.  ζητεί να εξετάζεται το ενδεχόμενο συντονισμού σε ευρωπαϊκό επίπεδο στρατηγικών που αφορούν το μέσο διεθνούς υιοθεσίας, σύμφωνα με διεθνείς συμβάσεις, προκειμένου να βελτιωθεί η συνδρομή στους τομείς των υπηρεσιών πληροφόρησης, στην προετοιμασία για διεθνή υιοθεσία, στη διεκπεραίωση αιτήσεων για διεθνή υιοθεσία και υπηρεσίες μετά την υιοθεσία, λαμβάνοντας υπόψη το γεγονός ότι όλες οι διεθνείς συμβάσεις που διέπουν την προστασία των δικαιωμάτων του παιδιού αναγνωρίζουν το δικαίωμα ορφανών ή εγκαταλελειμμένων παιδιών να έχουν μια οικογένεια και να προστατεύονται·

2.  καλεί την Επιτροπή να εξετάσει τη λειτουργία εθνικών συστημάτων σε Ευρωπαϊκό επίπεδο·

3.  πιστεύει ότι πρέπει να δίδεται προτεραιότητα, όποτε είναι δυνατόν και προς το βέλτιστο συμφέρον του παιδιού, στην υιοθεσία στη χώρα προέλευσης του παιδιού, ενώ πιθανές εναλλακτικές λύσεις θα μπορούσαν να είναι η φροντίδα από μέλη της οικογένειας, η φροντίδα από ανάδοχους γονείς ή η παροχή φροντίδας κατ' οίκον, ή εξεύρεση οικογένειας μέσω διεθνούς υιοθεσίας, σύμφωνα με την ισχύουσα εθνική νομοθεσία και τις διεθνείς συμβάσεις, και ότι η τοποθέτηση σε ένα ίδρυμα θα πρέπει να επιλέγεται μόνον ως προσωρινή λύση·

4.  τονίζει ότι η εθνική νομοθεσία της χώρας προέλευσης της οικογένειας που είναι σε αναζήτηση παιδιού για διεθνή υιοθεσία, πρέπει να ισχύει όταν πρόκειται για την προστασία των δικαιωμάτων του παιδιού σε μακροπρόθεσμη βάση·

5.  προτρέπει τα κράτη μέλη και την Επιτροπή, σε συνεργασία με τη Διάσκεψη της Χάγης, το Συμβούλιο της Ευρώπης και οργανώσεις προστασίας παιδιών να δημιουργήσουν πλαίσιο για την εξασφάλιση διαφάνειας και αποτελεσματικής εκτίμησης των τάσεων όσον αφορά τα εγκαταλελειμμένα και τα υιοθετημένα παιδιά, συμπεριλαμβανομένων εκείνων που έχουν περιέλθει σε καθεστώς διεθνούς υιοθεσίας, και να συντονίζουν τις δράσεις τους προκειμένου να αποτρέπεται η εμπορία παιδιών για λόγους υιοθεσίας·

6.  καλεί όλα τα θεσμικά όργανα της ΕΕ να διαδραματίσουν ενεργότερο ρόλο στη Διάσκεψη της Χάγης προκειμένου να ασκηθούν πιέσεις στη Διάσκεψη να βελτιώσει, να συντονίσει και να διευκολύνει τις διαδικασίες διεθνούς υιοθεσίας και να εξαλειφθούν τα περιττά γραφειοκρατικά εμπόδια, αναλαμβάνοντας παράλληλα τη δέσμευση για τη διασφάλιση των δικαιωμάτων των παιδιών από τρίτες χώρες·

7.  καλεί τις αρμόδιες εθνικές αρχές να υποβάλλουν περιοδικές εκθέσεις στο κράτος μέλος προέλευσης σχετικά με την εξέλιξη ενός παιδιού που έχει υπαχθεί σε καθεστώς διεθνούς υιοθεσίας·

8.  καλεί τα κράτη μέλη να αναγνωρίζουν τις ψυχολογικές, συναισθηματικές, σωματικές και κοινωνικές/εκπαιδευτικές συνέπειες της απομάκρυνσης ενός παιδιού από τον τόπο προέλευσής του και να παρέχουν κατάλληλη συνδρομή στους θετούς γονείς και το υιοθετημένο παιδί·

9.  προτρέπει τα κράτη μέλη να δίνουν ιδιαίτερη προσοχή στα παιδιά με ειδικές ανάγκες, όπως είναι τα παιδιά που απαιτούν ιατρική περίθαλψη και τα παιδιά με αναπηρία·

10.  αναγνωρίζει ότι οι διαδικαστικές διασφαλίσεις και ο κατάλληλος έλεγχος όλων των εγγράφων υιοθεσίας, συμπεριλαμβανομένων των πιστοποιητικών γεννήσεως, συμβάλλουν στην προστασία ενός παιδιού έναντι παραβιάσεων των δικαιωμάτων του που προέρχονται από την αμφισβήτηση της ηλικίας ή της ταυτότητάς του· πιστεύει ότι ένα αξιόπιστο σύστημα μπορεί να παρεμποδίσει την εμπορία παιδιών για λόγους υιοθεσίας, και ζητεί να εξετασθούν νομικές λύσεις που θα διευκολύνουν την αμοιβαία αναγνώριση των απαιτούμενων για υιοθεσίες εγγράφων·

11.  καλεί τα θεσμικά όργανα της ΕΕ και τα κράτη μέλη να συμμετάσχουν ενεργά στην καταπολέμηση της εμπορίας παιδιών για λόγους υιοθεσίας·

12.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει το παρόν ψήφισμα στον Πρόεδρο του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, στο Συμβούλιο, στην Επιτροπή, και τα κοινοβούλια και τις κυβερνήσεις των κρατών μελών.

(1) ΕΕ C 20, 20.1.1997, σ. 176.
(2) ΕΕ C 41 Ε, 19.2.2009, σ. 24.


Συμφωνία σταθεροποίησης και σύνδεσης ΕΚ-Σερβίας
PDF 331kWORD 123k
Ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 19ης Ιανουαρίου 2011 σχετικά με τη διεργασία ευρωπαϊκής ενσωμάτωσης της Σερβίας
P7_TA(2011)0014B7-0021/2011

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–  έχοντας υπόψη τη Συμφωνία Σταθεροποίησης και Σύνδεσης μεταξύ των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων και των κρατών μελών τους αφενός και της Δημοκρατίας της Σερβίας αφετέρου, που βρίσκεται σε πορεία επικύρωσης από τα κράτη μέλη κι από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, και έχοντας υπόψη την Ενδιάμεση Συμφωνία για το εμπόριο και τα συναφή θέματα μεταξύ της Ευρωπαϊκής Κοινότητας και της Δημοκρατίας της Σερβίας, που ετέθη σε ισχύ την 1η Φεβρουαρίου 2010,

–   έχοντας υπόψη τα από 25 Οκτωβρίου 2010 συμπεράσματα του Συμβουλίου με τα οποία καλείται η Επιτροπή να συντάξει γνωμοδότηση για την αίτηση ένταξης της Σερβίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση, και έχοντας υπόψη τα από 14 Ιουνίου 2010 συμπεράσματα του Συμβουλίου,

–   έχοντας υπόψη την Απόφαση 1244 (1999) του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ, την από 22 Ιουλίου 2010 συμβουλευτική γνώμη του Διεθνούς Δικαστηρίου σχετικά με το κατά πόσον είναι σύμφωνη με το διεθνές δίκαιο η μονομερής ανακήρυξη της ανεξαρτησίας του Κοσόβου βάσει του διεθνούς δικαίου, και το από 9 Σεπτεμβρίου 2010 ψήφισμα της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ που λαμβάνει γνώση του περιεχομένου της γνωμοδότησης και επικροτεί τη διάθεση την ετοιμότητα της ΕΕ να διευκολύνει το διάλογο μεταξύ Βελιγραδίου και Πρίστινας(1),

–   έχοντας υπόψη την από 18 Φεβρουαρίου 2008 Απόφαση 2008/213/ΕΚ του Συμβουλίου σχετικά με τις αρχές, τις προτεραιότητες και τους όρους που περιέχει η Ευρωπαϊκή Εταιρική Σχέση με τη Σερβία και με την οποία καταργείται η Απόφαση 2006/56/ΕΚ(2),

–   έχοντας υπόψη την Έκθεση Προόδου της Επιτροπής του 2010 για τη Σερβία(3) και την από 9 Νοεμβρίου 2010 Ανακοίνωση της Επιτροπής με τίτλο «Η Στρατηγική της Διεύρυνσης και τα Κυριότερα Προβλήματα του 2010-2011»(4),

–   έχοντας υπόψη την από 4-5 Οκτωβρίου 2010 Κοινή Δήλωση της Διακοινοβουλευτικής Συνέλευσης ΕΕ-Σερβίας,

–   έχοντας υπόψη την από 8 Νοεμβρίου 2007 Συμφωνία ΕΕ-Σερβίας περί επανεισδοχής(5) και τον από 30 Νοεμβρίου 2009 κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1244/2009 του Συμβουλίου περί τροποποίησης του από κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 539/2001 περί του καταλόγου τρίτων χωρών οι υπήκοοι των οποίων υπόκεινται στην υποχρέωση θεώρησης για τη διέλευση των εξωτερικών συνόρων των κρατών μελών, και του καταλόγου των τρίτων χωρών οι υπήκοοι των οποίων απαλλάσσονται από την υποχρέωση αυτή(6),

–   έχοντας υπόψη την από 25 Οκτωβρίου 2007 σύστασή του προς το Συμβούλιο για τις σχέσεις ΕΕ-Σερβίας(7) και το από 26 Νοεμβρίου 2009 ψήφισμά του σχετικά με το έγγραφο στρατηγικής του 2009 για τη διεύρυνση, που κατήρτισε η Επιτροπή, το οποίο αφορά τα κράτη των Δυτικών Βαλκανίων, την Ισλανδία και την Τουρκία(8),

–   έχοντας υπόψη τις υποβληθείσες στο Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ στις 18 Ιουνίου 2010 και 6 Δεκεμβρίου 2010 εκθέσεις του Γενικού Εισαγγελέα του Διεθνούς Ποινικού Δικαστηρίου για την Πρώην Γιουγκοσλαβία,

–   έχοντας υπόψη την από 8 Σεπτεμβρίου 2010 Δήλωση της Υπάτης Εκπροσώπου επί Θεμάτων Εξωτερικής Πολιτικής και Πολιτικής Ασφάλειας και Αντιπροέδρου της Επιτροπής κυρίας Catherine Ashton για τα επόμενα βήματα στον ΟΗΕ σχετικά με τη συμβουλευτική γνωμοδότηση για το Κόσοβο,

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 110, παράγραφος 2, του Κανονισμού του,

A.  λαμβάνοντας υπόψη ότι στα Συμπεράσματα της Προεδρίας που εκδόθηκαν μετά το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο της Θεσσαλονίκης της 19ης και 20ής Ιουνίου 2003, ανελήφθη η δέσμευση απέναντι σε όλα τα κράτη των Δυτικών Βαλκανίων ότι θα ενταχθούν στην Ευρωπαϊκή Ένωση ευθύς μόλις εκπληρώσουν τα καθορισμένα κριτήρια, κι ότι η δέσμευση αυτή ανανεώθηκε με την συναίνεση που εγκρίθηκε σχετικά με τη διεύρυνση από το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο της 14ης και 15ης Δεκεμβρίου 2006 και από με τα Συμπεράσματα του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου της 25ης Οκτωβρίου 2010 σχετικά με τη Σερβία,

B.  λαμβάνοντας υπόψη ότι ο ρυθμός ενσωμάτωσης των χωρών των Δυτικών Βαλκανίων στην ΕΕ είναι διαφορετικός για την καθεμιά τους κι ότι εξαρτάται από τις επιδόσεις της καθεμιάς τους σε ό,τι αφορά ειδικότερα την αποφασιστικότητά τους να εκπληρώσουν όλες τις απαιτήσεις, όλες τις υποχρεώσεις, όλες τις μεταρρυθμίσεις και να εγκρίνουν τα αναγκαία μέτρα που συνεπάγεται η ιδιότητα του μέλους της ΕΕ,

Γ.  εκτιμώντας πως η εποικοδομητική στάση απέναντι στην περιφερειακή συνεργασία και στις σχέσεις καλής γειτονίας αποτελούν κεντρικά στοιχεία της Διαδικασίας Σταθεροποίησης και Σύνδεσης, κι ότι παίζουν καθοριστικό ρόλο στη διεργασία μεταμόρφωσης των Δυτικών Βαλκανίων σε περιοχή μακροπρόθεσμης σταθερότητας και βιώσιμης ανάπτυξης,

Δ.  εκτιμώντας πως η Σερβία είναι σε θέση να καταστεί σημαντικός παράγων για τη διασφάλιση της ασφάλειας και της σταθερότητας στην περιοχή,

E.  εκτιμώντας ότι κι η ίδια η ΕΕ είναι θεμελιωμένη σε αρχές όπως της συμφιλίωσης, του συμβιβασμού και της ειρηνικής συνύπαρξης, ότι η ευρωπαϊκή πολιτική στα Δυτικά Βαλκάνια επιδιώκει τους ίδιους σκοπούς προκειμένου να βελτιώσει τις σχέσεις μεταξύ των λαών της περιοχής, κι ότι σε συμφωνία με αυτή την πολιτική, η ΕΕ καταδικάζει όλα τα εγκλήματα πολέμου που τελέσθηκαν στην πρώην Γιουγκοσλαβία και υποστηρίζει το έργο του Διεθνούς Ποινικού Δικαστηρίου για την Πρώην Γιουγκοσλαβία και των τοπικών Δικαστηρίων Εγκλημάτων Πολέμου στις προσπάθειές τους να επιτύχουν δικαιοσύνη και απόδοση ευθυνών,

1.  επανεπιβεβαιώνει πως το μέλλον της Σερβίας βρίσκεται στην ΕΕ και προτρέπει τη συγκεκριμένη χώρα να συνεχίσει τις προσπάθειές της για το σκοπό αυτό· συγχαίρει τη Σερβία για την πρόοδο που επέτυχε στη μεταρρυθμιστική διεργασία· επικροτεί την απόφαση που έλαβε το Συμβούλιο στις 14 Ιουνίου 2010 να ξεκινήσει τη διαδικασία επικύρωσης της Συμφωνίας Σταθεροποίησης και Σύνδεσης με τη Σερβία καθώς και το ότι ήδη 11 κράτη μέλη την έχουν επικυρώσει· καλεί και τα υπόλοιπα κράτη μέλη να ολοκληρώσουν σύντομα τη διαδικασία επικύρωσης·

2.  καλωσορίζει την υποβληθείσα στις 22 Δεκεμβρίου 2009 αίτηση ένταξης της Σερβίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση και τη ληφθείσα στις 25 Οκτωβρίου 2010 απόφαση του Συμβουλίου των Υπουργών να ζητήσει από την Επιτροπή να εξετάσει την αίτηση της Σερβίας· εκτιμά πως η απόφαση του Συμβουλίου στέλνει ένα θετικό μήνυμα στη Σερβία και την ενθαρρύνει να επισπεύσει τις μεταρρυθμίσεις που ακόμη απαιτούνται για να εκπληρώσει τα κριτήρια της Κοπεγχάγης· υπογραμμίζει πως η απόφαση του Συμβουλίου αποτελεί μια σημαντική συμβολή στη σταθερότητα των Δυτικών Βαλκανίων· καλεί την Επιτροπή να ετοιμάσει τη γνωμοδότησή της επί του θέματος βάσει της διαδικασίας του άρθρου 49 της Συνθήκης της Ευρωπαϊκής Ένωσης·

3.  καλωσορίζει την απόφαση του Συμβουλίου περί απελευθέρωσης του καθεστώτος των θεωρήσεων διαβατηρίου, που επιτρέπει στους Σέρβους πολίτες να ταξιδεύουν χωρίς θεώρηση στην περιοχή του Σένγκεν από 19 Δεκεμβρίου 2009· επικροτεί την απόφαση της Σερβικής Κυβέρνησης να επιτρέψει στους πολίτες της ΕΕ να ταξιδεύουν στη Σερβία με τις ταυτότητές τους και ζητεί περαιτέρω πρωτοβουλίες που θα διευκολύνουν τις διαπροσωπικές επαφές και την κινητικότητα των προσώπων στην περιοχή των Δυτικών Βαλκανίων· καλεί τις Σερβικές Αρχές να εγκρίνουν τα κατάλληλα μέτρα και να καταβάλουν κάθε προσπάθεια για να περιορίσουν τις δυνατότητες καταχρηστικής εκμετάλλευσης του καθεστώτος ελεύθερης μετακίνησης χωρίς θεώρηση, και ειδικότερα να μεριμνήσουν για τη δέουσα ενημέρωση των Σέρβων πολιτών σχετικά με τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις που απορρέουν από την κατάργηση των θεωρήσεων·

4.  διαπιστώνει με ικανοποίηση ότι η το Μέσον Προενταξιακής Βοήθειας (ΙΡΑ) λειτουργεί καλά στη Σερβία· προτρέπει και τη Σερβική Κυβέρνηση και την ΕΕ να απλοποιήσουν τις διοικητικές διαδικασίες για τη χρηματοδότηση από το εν λόγω Μέσον ώστε να καταστεί πιο προσιτή στους μικρότερους και αποκεντρωμένους δικαιούχους· τονίζει την ανάγκη διατήρησης του καταλλήλου επιπέδου προενταξιακής βοήθειας κατά την προσεχή επανεξέταση του δημοσιονομικού πλαισίου της ΕΕ·

5.  χαιρετίζει το κοινό ψήφισμα ΕΕ-Σερβίας σχετικά με την εγκριθείσα δια βοής στις 9 Σεπτεμβρίου 2010 από τη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ συμβουλευτική γνωμοδότηση του Διεθνούς Δικαστηρίου για το κατά πόσον είναι σύμφωνη με το διεθνές δίκαιο η μονομερής ανακήρυξη της ανεξαρτησίας του Κοσόβου· επικροτεί τη βούληση της Σερβικής Κυβέρνησης να ξεκινήσει έναν ανανεωμένο διάλογο με το Κόσοβο μέσα σε ένα ευρωπαϊκό πλαίσιο και ζητεί να ξεκινήσουν οι συνομιλίες χωρίς καθυστέρηση· καλεί τη Σερβία να ξεκινήσει διάλογο με το Κόσοβο χωρίς παραπομπή πλέον σε νέες διαπραγματεύσεις για το καθεστώς του· εκφράζει την εμπιστοσύνη του ότι μπορεί να εφαρμοστεί μια τακτική βήμα-βήμα προς όφελος όλων των πολιτών του Κοσόβου· τονίζει πως ο διάλογος, για να αποβεί επιτυχής, θα απαιτήσει δεσμεύσεις και διάθεση συμβιβασμού εκ μέρους και των δυο πλευρών, εν όψει του κοινού ευρωπαϊκού μέλλοντός τους και του κοινού τους συμφέροντος από τη επίτευξη μιας μακροπρόθεσμης ειρήνης και σταθερότητας στην περιοχή και από τη βελτίωση της ευημερίας του λαού· τονίζει ότι η ικανότητα προώθησης αυτής της διεργασίας είναι ένα τεστ για την αξιοπιστία και της πολιτική αντίληψη της ΕΕ σε σχέση με ολόκληρη την περιοχή· υπενθυμίζει ότι οι σχέσεις καλής γειτονίας αποτελούν μια από τις σημαντικότερες προϋποθέσεις για όλες τις χώρες των Δυτικών Βαλκανίων, προκειμένου να προχωρήσουν προς την ένταξή τους στην ΕΕ·

6.  χαιρετίζει τη βελτιωμένη συνεργασία με την EULEX, τονίζει όμως την ανάγκη περαιτέρω προσπαθειών προς το σκοπό αυτό, και ειδικότερα για μια βελτιωμένη ανταλλαγή πληροφοριών· καλεί τις Σερβικές Αρχές να διευκολύνουν τη συνεργασία της EULEX με τους Σέρβους του Κοσόβου στις προσπάθειές της να επιβάλει το κράτος δικαίου στο βόρειο Κόσοβο·

7.  καλεί τη Σερβική Κυβέρνηση να καταργήσει τις σερβικές παράλληλες δομές στο Κόσοβο που υπονομεύουν τη διεργασία αποκέντρωσης και εμποδίζουν την πλήρη ενσωμάτωση της Σερβικής Κοινότητας στους Κοσοβάρικους θεσμούς· καλεί επ' αυτού τις Σερβικές Αρχές να παίξουν έναν εποικοδομητικό ρόλο ως προς τη συγκρότηση και λειτουργία των δημοτικών οργάνων στους Σερβικούς πολυεθνικούς δήμους βορείως και νοτίως του ποταμού Ίμπαρ·

8.  καλεί τις Σερβικές Αρχές να υιοθετήσουν εποικοδομητική στάση απέναντι στις επικείμενες γενικές εκλογές στο Κόσοβο· επισημαίνει ότι η ύπαρξη σταθερών και πολυεθνικών θεσμών στο Κόσοβο είναι προς το συμφέρον και της Σερβίας και των άλλων γειτονικών χωρών και θεωρεί, γι' αυτό, τη συμμετοχή των Σέρβων του Κοσόβου στις εκλογές ως ένα απαραίτητο στοιχείο προκειμένου η Σερβική Κοινότητα του Κοσόβου να μην περιθωριοποιηθεί·

9.  λαμβάνει γνώση των προσπαθειών τόσο της Σερβίας όσο και του Κοσόβου να εντοπίσουν άτομα αγνοούμενα από την εποχή της σύγκρουσης του 1998-1999 χάρη στην «Ομάδα Εργασίας για τους Αγνοούμενους που σχετίζονται με τα γεγονότα στο Κόσοβο'· τονίζει τη σημασία της επίλυσης του ζητήματος αυτού προκειμένου να ξεπεραστεί η σύγκρουση του 1998-1999· επισημαίνει ακόμη ότι συνεχίζουν να αγνοούνται κάπου 1.862 άτομα και καλεί τόσο τη Σερβία όσο και το Κόσοβο να επεκτείνουν κάθε δυνατή συνεργασία μεταξύ τους, με τη Διεθνή Επιτροπή του Ερυθρού Σταυρού, με την EULEX και με άλλους φορείς, στην αναζήτηση αυτών των ατόμων·

10.  τονίζει πως η ανάπτυξη της περιφερειακής συνεργασίας παραμένει κεντρική προτεραιότητα για την ΕΕ και προορίζεται να παίξει καταλυτικό ρόλο στη συμφιλίωση, στις σχέσεις καλής γειτονίας και στη βελτίωση των διαπροσωπικών σχέσεων στα Δυτικά Βαλκάνια· καλεί συνεπώς τη Σερβία να τηρήσει εποικοδομητική στάση απέναντι σε μια πιο γενική περιφερειακή συνεργασία, καθιστώντας δυνατή την εξεύρεση μιας πρακτικής και εφαρμόσιμης λύσης ως προς την εκπροσώπηση του Κοσόβου στα περιφερειακά φόρα· χαιρετίζει συνεπώς την Συνάντηση Υψηλού Επιπέδου ΕΕ-Δυτικών Βαλκανίων που πραγματοποιήθηκε στο Σεράγεβο στις 2 Ιουνίου 2010·

11.  υπενθυμίζει ότι η πλήρης συνεργασία με το Διεθνές Ποινικό Δικαστήριο για την Πρώην Γιουγκοσλαβία αποτελεί βασική προϋπόθεση για να προχωρήσει η Σερβία στην οδό της ένταξης στην ΕΕ· διαπιστώνει ότι η Σερβία συνεχίζει να ανταποκρίνεται θετικά στις αιτήσεις αρωγής που της διαβιβάζει το εν λόγω Δικαστήριο και καλεί τη Σερβική Κυβέρνηση να συνεχίσει να συνεργάζεται στενά με αυτό, συμπεριλαμβανομένου και σε ό,τι αφορά την ταχεία διαβίβαση όλων των αιτουμένων εγγράφων και την έγκαιρη ολοκλήρωση των περιπτώσεων που της παραπέμπει το Δικαστήριο· επισημαίνει πάντως την πιο πρόσφατη εκτίμηση του Γενικού Εισαγγελέα του ΔΠΔπΓ ότι οι προσπάθειες της Σερβίας για τη σύλληψη των δυο τελευταίων φυγόδικων συνεχίζουν να είναι προβληματικές· τονίζει πως μόνον η σύλληψη και παράδοση στο Δικαστήριο της Χάγης των τελευταίων δυο φυγόδικων μπορεί να θεωρηθεί ως η πιο πειστική απόδειξη πλήρους συνεργασίας και ζητεί να γίνουν συστηματικότερες προσπάθειες για τη σύλληψή τους, ώστε το Δικαστήριο να μπορέσει επί τέλους να ολοκληρώσει την αποστολή του· ειδικότερα, ζητεί μια επαναξιολόγηση της τρέχουσας διαγωγής, βάσει των συστάσεων του Διεθνούς Δικαστηρίου· τονίζει πως η Σερβία μπορεί να αποκτήσει την ιδιότητα του υποψηφίου κράτους και/ή να ξεκινήσει ενταξιακές διαπραγματεύσεις με την ΕΕ μόνον εάν το Γραφείο του Εισαγγελέα του Διεθνούς Ποινικού Δικαστηρίου για την πρώην Γιουγκοσλαβία βεβαιώσει ότι παρείχε την πλήρη συνεργασία της·

12.  χαιρετίζει το ψήφισμα για τη Σρεμπρενίτσα που ενέκρινε το Σερβικό Κοινοβούλιο ως ένα σημαντικό βήμα στην προσπάθεια διευκρίνησης των φρικαλεοτήτων που διαπράχθηκαν κατά το πρόσφατο παρελθόν και στην προσπάθεια περιφερειακής συμφιλίωσης· χαιρετίζει την απόφαση του Προέδρου κ. Τάντιτς να συμμετάσχει στις εκδηλώσεις για την 15η επέτειο της γενοκτονίας στη Σρεμπρενίτσα ως ένα ακόμη βήμα προς αυτή την κατεύθυνση, όπως και την επίσκεψή του στο Βούκοβαρ, όπου υπέβαλε τα σέβη του και τη συγγνώμη του στα θύματα της σφαγής της Ovčara το 1991, δίνοντας έτσι μια νέα ώθηση στην ανάπτυξη σχέσεων καλής γειτονίας μεταξύ Κροατίας και Σερβίας· χαιρετίζει τη δέσμευση και την επαγγελματικότητα του Γραφείου του Ειδικού Εισαγγελέα Εγκλημάτων Πολέμου, συμπεριλαμβανομένης της ταχείας αντίδρασης στο θέμα των ερευνών για τη Λίμνη Perućac·

13.  λαμβάνει γνώση της μεταρρύθμισης του δικαστικού κλάδου και ζητεί πιο ενεργές προσπάθειες για τη διασφάλιση της ανεξαρτησίας και αμεροληψίας των δικαστών καθώς και να βελτιωθεί η αποτελεσματικότητα του έργου των δικαστηρίων· χαιρετίζει την πολιτική απόφαση να ξεκινήσει μια διαδικασία επαναδιορισμού των δικαστών, αλλά τονίζει ότι τούτο θα πρέπει να γίνει με διαφάνεια, με κατοχύρωση του δικαιώματος των μη επαναδιοριζομένων να κάνουν προσφυγή κατά των σχετικών αποφάσεων, και επισημαίνει τον κίνδυνο πολιτικοποίησης του θέματος· επισημαίνει τον κίνδυνο καθυστερήσεων στην έγκριση της σχετικής νομοθεσίας και καλεί την Κυβέρνηση να υποβάλει σύντομα και τα υπόλοιπα νομοσχέδια στο Κοινοβούλιο· ζητεί πλήρη διαφάνεια στο έργο της δικαιοσύνης· ακόμη, ζητεί να διατεθούν περισσότεροι οικονομικοί και διοικητικοί πόροι υπέρ των δικαστηρίων, συμπεριλαμβανομένου του Συνταγματικού Δικαστηρίου, ώστε να βελτιωθεί η λειτουργία τους και να εξαλειφθεί η καθυστέρηση της εκδίκασης των υποθέσεων· σε σχέση με αυτό, εκτιμά πως η απόδοση της ιδιοκτησίας στους παλαιότερους ιδιοκτήτες πρέπει να έχει υψηλό βαθμό προτεραιότητας· τονίζει πως το τεκμήριο της αθωότητας αποτελεί ένα από τα κεντρικά νομικά στοιχεία που κατοχυρώνουν το κράτος δικαίου· καλεί τις Αρχές και ειδικότερα την εκτελεστική εξουσία να τηρούν αυστηρά αυτή τη βασική αρχή·

14.  υπενθυμίζει πως οι προσπάθειες αναβάθμισης του κράτους δικαίου πρέπει να αποτελούν την πρώτη προτεραιότητα για τις Αρχές· χαιρετίζει την πρόοδο στον αγώνα κατά της διαφθοράς, που εκδηλώθηκε μεταξύ άλλων και με την πρόσφατη άσκηση δίωξης κατά υψηλόβαθμων και με τη θέσπιση του καταλλήλου νομικού πλαισίου, όπως και με την έναρξη λειτουργίας του Οργανισμού Καταπολέμησης της Διαφθοράς τον Ιανουάριο 2010, τονίζει όμως πως η διαφθορά συνεχίζει να βασιλεύει στη χώρα και ζητεί να γίνουν περισσότερες προσπάθειες για την εξάλειψή της· λαμβάνει ειδικότερα γνώση του ρόλου που παίζει το λαθρεμπόριο και της αρνητικής επίδρασης αυτής και άλλων μορφών παρανόμων δραστηριοτήτων ως προς τη συνεχιζόμενη δράση των δικτύων εγκληματικότητας· εφιστά την προσοχή ως προς την τακτική της άσκησης διπλών καθηκόντων, πράγμα που εγκυμονεί σοβαρούς κινδύνους σύγκρουσης συμφερόντων και που θα πρέπει να αντιμετωπισθεί ως θέμα προτεραιότητας· σε αυτό το πλαίσιο ανησυχεί για τις πρόσφατες τροποποιήσεις του Νόμου περί του Οργανισμού Καταπολέμησης της Διαφθοράς, που τείνουν προς την αντίθετη κατεύθυνση, και λαμβάνει γνώση της προσφυγής του εν λόγω Οργανισμού στο Συνταγματικό Δικαστήριο σχετικά με την αντισυνταγματικότητα αυτών των διατάξεων· ζητεί από τις Αρχές να δώσουν κάθε αναγκαία πολιτική και διοικητική υποστήριξη στο έργο του Οργανισμού Καταπολέμησης της Διαφθοράς και τονίζει την ανάγκη ταχείας διερεύνησης των καταγγελλόμενων από τον εν λόγω Οργανισμό περιπτώσεων διαφθοράς· ζητεί να εγκριθούν οι τροποποιήσεις του Νόμου περί Χρηματοδότησης των Πολιτικών Κομμάτων, ώστε να επιτευχθεί πλήρης διαφάνεια και ένα αποτελεσματικό σύστημα εποπτείας της χρηματοδότησης των κομμάτων· προτρέπει τις Αρχές να εγκρίνουν νομοθετικά κείμενα που να προσφέρουν αποτελεσματική προστασία συνεργαζόμενους καταδότες· τονίζει τη σημασία της αυστηρής εφαρμογής των καθορισμένων διαδικασιών προκειμένου να βελτιωθεί η εμπιστοσύνη της κοινωνίας ως προς την αμερόληπτη απονομή της δικαιοσύνης·

15.  χαιρετίζει την πρόοδο στη μεταρρύθμιση της δημόσιας διοίκησης· τονίζει ότι πρέπει να γίνουν περισσότερες προσπάθειες για τη δημιουργία μιας ανεξάρτητης δημόσιας υπηρεσίας, και προς το σκοπό αυτό ζητεί την καθιέρωση ενός αξιοκρατικού συστήματος σταδιοδρομίας, συμπεριλαμβανομένης μιας επαγγελματικής και διαφανούς διαδικασίας προσλήψεων και μιας αποτελεσματικής διαχείρισης των ανθρώπινων πόρων και, σε αυτό το πλαίσιο, εφιστά την προσοχή στην επιζήμια τακτική της πρόσληψης προσωπικού με τρόπους που δεν συμβαδίζουν με τον Νόμο περί Δημοσίων Υπαλλήλων, συχνά βάσει πολιτικών διασυνδέσεων· εφιστά την προσοχή στην υποεκπροσώπηση των εθνικών μειονοτήτων στη δημόσια διοίκηση και στα δικαστήρια, καθώς στις εταιρίες κρατικής ιδιοκτησίας· εφιστά την προσοχή ως προς τη συνεχή ανάγκη οικοδόμησης ικανοτήτων στη διοίκηση, τόσο σε εθνικό όσο και σε τοπικό επίπεδο, ζητεί την περαιτέρω ενίσχυση της ικανότητας και του συντονισμού της δημόσιας διοίκησης σε θέματα ευρωπαϊκής ενοποίησης και καλεί την Επιτροπή να συνεχίσει να παρέχει υποστήριξη στις Αρχές προς το σκοπό αυτό, σε συντονισμό με άλλους δωρητές·

16.  χαιρετίζει την πρόοδο στη μεταρρύθμιση της αστυνομίας και την αυξημένη αστυνομική συνεργασία με τις γειτονικές χώρες και με τις χώρες της ΕΕ· χαιρετίζει ειδικότερα τη συμφωνία αστυνομικής συνεργασίας με την Κροατία, το Μαυροβούνιο και τη Βοσνία-Ερζεγοβίνη· χαιρετίζει την υπογραφή ενός «οδικού χάρτη» για τη συνεργασία με την Europol εν όψει της σύναψης μιας επιχειρησιακής συμφωνίας με τον εν λόγω ευρωπαϊκό οργανισμό επιβολής του νόμου· τονίζει πάντως πως χρειάζονται μεγαλύτερες προσπάθειες για την υπέρβαση των δυσκολιών του «οδικού χάρτη», ειδικά σε τομείς σχετικούς με την προστασία των προσωπικών δεδομένων και των διαβαθμισμένων δεδομένων, που είναι κεντρικά στοιχεία και για τη σύναψη μιας συμφωνίας συνεργασίας με την Eurojust·

17.  εφιστά την προσοχή στις περιπτώσεις μη σωστής συμπεριφοράς της αστυνομίας, συμπεριλαμβανομένων των περιπτώσεων υπέρβασης καθήκοντος και χρήσης βίας από αστυνομικούς σε βάρος πολιτών, και ζητεί να γίνουν πιο ενεργές προσπάθειες για τον κολασμό των ενόχων· προς το σκοπό αυτό, χαιρετίζει τη συνεργασία της αστυνομίας με ανεξάρτητες εποπτικές αρχές και την αξιοποίηση των ευρημάτων τους· εκτιμά πως υψίστη προτεραιότητα είναι η ουδετερότητα των αστυνομικών δυνάμεων και των λοιπών σωμάτων επιβολής του νόμου όταν αντιμετωπίζουν μέλη κάθε είδους μειονοτήτων και καλεί τις Αρχές να βελτιώσουν την εκπαίδευση σε αυτό το πεδίο· χαιρετίζει τις προσπάθειες για μεγαλύτερη συμμετοχή γυναικών στις δυνάμεις της αστυνομίας·

18.  χαιρετίζει τις προσπάθειες που έγιναν μέχρι σήμερα για την εξάλειψη της κληρονομιάς των παρελθουσών δραστηριοτήτων των δυνάμεων ασφαλείας· επισημαίνει επ' αυτού την ανάγκη περαιτέρω μεταρρύθμισης του τομέα της ασφαλείας, και ειδικότερα ανύψωσης του κύρους και αύξησης της κοινοβουλευτικής εποπτείας και του κοινοβουλευτικού ελέγχου επί των υπηρεσιών ασφαλείας· υπενθυμίζει στις Αρχές πως το άνοιγμα των αρχείων των μυστικών υπηρεσιών στο κοινό είναι αναγκαίο για μια επιτυχή περιφερειακή συμφιλίωση, ιδίως ως προς τις φρικαλεότητες που έγιναν κατά τον Β´ Παγκόσμιο Πόλεμο και μετά· εφιστά την προσοχή επί της ανεπαρκούς προστασίας των δικαιωμάτων ιδιωτικού απορρήτου και ζητεί περαιτέρω μεταρρυθμίσεις στο θέμα αυτό·

19.  χαιρετίζει τη βελτιωμένη συνεργασία αστυνομίας-εισαγγελέων. που άρχισε να φέρνει αποτελέσματα στον αγώνα κατά του οργανωμένου εγκλήματος και του λαθρεμπορίου ναρκωτικών, που αποτελούν κοινή πρόκληση για ΕΕ και Σερβία· λαμβάνει γνώση της υπογραφής μνημονίων συνεργασίας με χώρες της Λατινικής Αμερικής με σκοπό την αποτελεσματικότερη αντιμετώπιση της διατλαντικής διακίνησης ναρκωτικών· ζητεί περαιτέρω προσπάθειες για τη βελτίωση των εσωτερικών ικανοτήτων της αστυνομίας και του δικαστικού κλάδου, τονίζοντας πως το λαθρεμπόριο ναρκωτικών από και μέσω της Σερβίας εξακολουθεί να αποτελεί πηγή ανησυχίας για την ΕΕ·

20.  υπενθυμίζει τη σημασία ενός κοινοβουλίου που να λειτουργεί σωστά, ως ζωτικού οργάνου του δημοκρατικού συστήματος και χαιρετίζει τις διαδικαστικές μεταρρυθμίσεις που έγιναν επ' αυτού με την έγκριση του νέου Νόμου για την Εθνική Συνέλευση· ζητεί την άμεση κατάργηση της αντισυνταγματικής πρακτικής των «εντολών εν λευκώ» που επιτρέπουν στα πολιτικά κόμματα να ελέγχουν τις δραστηριότητες των βουλευτών· ακόμη, ζητεί να σταματήσει η αυθαίρετη κατανομή εδρών στο Κοινοβούλιο· ζητεί από τα πολιτικά κόμματα να θεσπίσουν τις κατάλληλες διατάξεις σε συμφωνία με τις ευρωπαϊκές δημοκρατικές προδιαγραφές το ταχύτερο δυνατόν, αλλά ασφαλώς μέσα στο διάστημα θητείας του παρόντος Κοινοβουλίου· χαιρετίζει την έγκριση του νέου εσωτερικού κανονισμού λειτουργίας του Κοινοβουλίου, ζητεί την ενίσχυση της εποπτείας που ασκείται επί του κυβερνητικού έργου και επικροτεί την επίσημη καθιέρωση των δημοσίων ακροάσεων στον εσωτερικό κανονισμό λειτουργίας του Κοινοβουλίου προς το σκοπό αυτό· χαιρετίζει το γεγονός πως στον κανονισμό λειτουργίας εισήχθησαν για πρώτη φορά διατάξεις που επιτρέπουν την εποπτεία από ανεξάρτητους φορείς, αλλά εκφράζει τις ανησυχίες του ως προς την πιθανή ανάμειξη του Κοινοβουλίου στο έργο αυτών των φορέων· ζητεί την εκπόνηση νέων διατάξεων σε συμφωνία με τις συστάσεις της «Επιτροπής της Βενετίας», που ορίζουν το νομικό πλαίσιο αυτών των φορέων προκειμένου να επιτελούν με ανεξαρτησία το έργο τους·

21.  χαιρετίζει το έργο που επιτελεί ο Συνήγορος του πολίτη για την προστασία των δικαιωμάτων των πολιτών σε σχέση με τη σωστή λειτουργία των θεσμών του κράτους, συμπεριλαμβανομένων των ενεργειών προς υποστήριξη των παιδιών και των δικαιωμάτων των μειονοτήτων, τόσο σε επίπεδο κράτους όσο και σε επίπεδο επαρχίας· καλεί τις κρατικές αρχές να διευκολύνουν τις προσπάθειες αυτές και να μεριμνήσουν για την κατάλληλη συνέχεια στις συστάσεις του Συνηγόρου του πολίτη· χαιρετίζει τη δημιουργία τριών τοπικών γραφείων του Συνηγόρου του πολίτη στους δήμους Preševo, Bujanovac και Medvedja·

22.  υπενθυμίζει την υψίστη σημασία που έχει για την δημοκρατία η ύπαρξη ισχυρών και ανεξάρτητων μέσων ενημέρωσης και ζητεί να ληφθούν μέτρα για τη διασφάλιση της ανεξαρτησίας τους έναντι των πολιτικών πιέσεων και άλλων επιρροών· χαιρετίζει τις προσπάθειες της Σερβικής Κυβέρνησης να θεσπίσει ένα νομικό πλαίσιο που θα εγγυάται την ελευθερία της έκφρασης, όμως εκφράζει τις ανησυχίες του μπροστά στις απόπειρες ελέγχου και ανάμειξης στον τομέα των μέσων ενημέρωσης· ανησυχεί για τις διενέξεις σχετικά με την ιδιωτικοποίηση της εφημερίδας «Večernje novosti» και καλεί την Κυβέρνηση να εξασφαλίσει την ίση μεταχείριση όλων των ξένων και εγχωρίων επενδυτών· καταδικάζει τις επιθέσεις και απειλές κατά Σέρβων δημοσιογράφων και καλεί τις Αρχές να τις διερευνήσουν πλήρως και να προσαγάγουν τους ενόχους στη δικαιοσύνη· εφιστά την προσοχή στο ζήτημα της συγκέντρωσης της ιδιοκτησίας και της έλλειψης διαφάνειας στον τομέα των μέσων ενημέρωσης· εφιστά την προσοχή στις περιπτώσεις δημοσιοποίησης προσωπικών δεδομένων και τονίζει την ανάγκη αυτορρύθμισης των δημοσιογράφων και σεβασμού του Κώδικα Δεοντολογίας· επισημαίνει πως το επίπεδο πρόσβασης στο διαδίκτυο παραμένει χαμηλό, αναγνωρίζει τη σημασία της ελευθερίας των μέσων ενημέρωσης και καλεί τις αρχές να λάβουν θετικά μέτρα σε αυτό το πεδίο·

23.  τονίζει τη σημασία της διαδικασίας αποκέντρωσης προκειμένου να βελτιωθεί η λειτουργία του κράτους μέσω του να έρθει αυτό πλησιέστερα στους πολίτες, ενώ ταυτόχρονα θα σέβεται το δικαίωμά τους για αυτονομία των επαρχιών και τοπική αυτοδιοίκηση· σε αυτό το πλαίσιο, χαιρετίζει την έγκριση του Νόμου για τα Συμβούλια Εθνικών Μειονοτήτων, που ρυθμίζει τις αρμοδιότητες και την εκλογή των συμβουλίων των εθνικών μειονοτήτων κατά τρόπο σύμφωνο προς τις διεθνείς προδιαγραφές· αναγνωρίζει την πρόοδο που σημειώθηκε στην εφαρμογή του Συντάγματος του Νοεμβρίου 2006 με την έγκριση του Καταστατικού Χάρτη και του Νόμου για τις αρμοδιότητες της Βοϊβοδίνας· ζητεί να συνεχιστεί η διεργασία μεταβίβασης εξουσιών με την έγκριση του Νόμου περί δημοσίων εσόδων και του Νόμου περί δημόσιας ιδιοκτησίας της Βοϊβοδίνας και των τοπικών δήμων· ακόμη, ζητεί περαιτέρω πολιτικές προσπάθειες για την ικανοποίηση των προσδοκιών της αλβανικής μειονότητας της κοιλάδας του Preševo για μια τοπική διοίκηση μέσω της ταχείας παροχής των καταλλήλων πιστώσεων που θα πρέπει να διανεμηθούν σε συνεννόηση με τον Συντονιστικό Φορέα των Δήμων Preševo, Bujanovac και Medvedja· ταυτόχρονα, τονίζει την βασική ευθύνη των εκπροσώπων της αλβανικής μειονότητας και τους καλεί να αποθαρρύνουν τις οξείες εθνικιστικές και αποσχιστικές ρητορείες, που είναι σε έντονη αντίθεση με τις βασικές ευρωπαϊκές αξίες· ομοίως, τονίζει τη σημασία της ενσωμάτωσης των Σέρβων σε αυτά τα αυτοδιοικητικά όργανα·

24.  χαιρετίζει τις προσπάθειες της Σερβίας στον τομέα της προστασίας των μειονοτήτων· επισημαίνει εντούτοις ότι ακόμη πρέπει να βελτιωθεί η δυνατότητα ενημέρωσης και εκπαίδευσης στις μειονοτικές γλώσσες, ειδικά στην περίπτωση των βοσνιακών, βουλγαρικών, μπουνιεβατσικών και ρουμανικών μειονοτήτων·

25.  χαιρετίζει το σχηματισμό πλειοψηφίας στα εθνικά συμβούλια των μειονοτήτων, πράγμα που τους επιτρέπει να λαμβάνουν αποφάσεις στους τομείς της εκπαίδευσης, του πολιτισμού, της χρήσης μειονοτικών γλωσσών και της δημόσιας ενημέρωσης· επισημαίνει τη σημασία της πλήρους άσκησης των αρμοδιοτήτων αυτών των μειονοτικών αυτοδιοικητικών οργάνων και την ανάγκη κατάλληλων δημοσιονομικών επιχορηγήσεων κατοχυρωμένων από το Νόμο περί Συμβουλίων των Εθνικών Μειονοτήτων· λαμβάνει γνώση των καταγγελιών περί παρατυπιών στη διαδικασία προπαρασκευής και στις νομικές απαιτήσεις για τη συγκρότηση των συμβουλίων, καθώς επίσης λαμβάνει γνώση των καταγγελιών περί παραβίασης των κατοχυρωμένων αρμοδιοτήτων των εθνικών συμβουλίων από κάποιους υπουργούς και τοπικούς δήμους, και ζητεί την ταχεία ολοκλήρωση της διαδικασίας σε συμφωνία με τους κανονισμούς, ώστε να νομιμοποιηθεί η εκπροσώπηση Βοσνίων στο συμβούλιο· ανησυχεί για την αυξανόμενη ένταση στο Σαντζάκ, όπως φάνηκε μεταξύ άλλων και με τα πρόσφατα βίαια περιστατικά, και απαιτεί να επιλύονται οι πολιτικές διαφωνίες με τον διάλογο εντός του πλαισίου των δημοκρατικών θεσμών·

26.  χαιρετίζει την πρόοδο που σημειώθηκε ως προς την προαγωγή της ισότητας των φύλων, ειδικά δε την έγκριση του Νόμου περί Ισότητας των Φύλων, και την έγκριση του εθνικού σχεδίου δράσης για τη βελτίωση της θέσης των γυναικών και για την προαγωγή της ισότητας των φύλων· υπενθυμίζει πάντως ότι η εφαρμογή αυτών των μέτρων εκκρεμεί ακόμη κι ότι συνεχίζονται οι διακρίσεις σε βάρος των γυναικών, κυρίως στην αγορά εργασίας· καλεί συνεπώς της Σερβικές Αρχές να θέσουν σύντομα σε εφαρμογή το νέο νομικό πλαίσιο για την ισότητα των φύλων και να αντιμετωπίσουν και τα ευρύτερα ζητήματα διακρίσεων λόγω φύλου, όπως είναι το αυξανόμενο επίπεδο ενδοοικογενειακής βίας στη Σερβία·

27.  ζητεί τη λήψη περαιτέρω μέτρων για την πλήρη εφαρμογή του νόμου κατά των διακρίσεων και χαιρετίζει την πρόοδο που συντελέσθηκε σε αυτό το πεδίο, και ειδικότερα τη θέσπιση του θεσμού του Επιτρόπου για την Προστασία της Ισότητας, ως ένα σημαντικό βήμα προς την κατοχύρωση της ίσης μεταχείρισης όλων των πολιτών της Σερβίας·

28.  υπενθυμίζει ότι η ελευθερία της έκφρασης και του συνέρχεσθαι είναι βασικές ευρωπαϊκές αρχές και χαιρετίζει την πραγματοποίηση της παρέλασης ομοφυλοφίλων (Gay Pride parade) στο Βελιγράδι στις 10 Οκτωβρίου 2010· θεωρεί την εκδήλωση αυτή ως ένα βήμα θεμελιώδους σημασίας προς την εδραίωση μιας ανοικτής, ανεκτικής και διαφοροποιημένης κοινωνίας και ως μια δέσμευση της Κυβέρνησης υπέρ της τήρησης των ευρωπαϊκών προδιαγραφών ανεκτικότητας και υπέρ της προστασίας των ευπαθών κοινωνικών μειονοτήτων· εκφράζει την ικανοποίησή του για τα ενδεδειγμένα μέτρα ασφαλείας που ελήφθησαν για την προστασία των συμμετεχόντων στην παρέλαση·

29.  θεωρεί λυπηρά όμως τα βίαια επεισόδια που ακολούθησαν μετά την Παρέλαση, και που είχαν ως αποτέλεσμα έναν μεγάλο αριθμό τραυματισμών, κυρίως μεταξύ των αστυνομικών· εφιστά την προσοχή στο ότι οι εμπλεκόμενοι εξτρεμιστές έλαβαν έμμεση βοήθεια από ορισμένα τμήματα της αστυνομίας και από προεξέχοντα εκκλησιαστικά πρόσωπα· καλεί τις Σερβικές Αρχές να διασφαλίσουν το κράτος δικαίου, διώκοντας τους αυτουργούς των βιαιοπραγιών που σημάδεψαν την Παρέλαση και θέτοντας έμπρακτα υπό απαγόρευση τις εξτρεμιστικές οργανώσεις στις οποίες αυτοί ανήκουν· επισημαίνει ότι αυτές οι οργανώσεις ευθύνονταν για περιστατικά σοβαρής βίας κατά το παρελθόν, και ειδικότερα στις 17 Φεβρουαρίου 2008 και σε ορισμένες αθλητικές εκδηλώσεις· λαμβάνει γνώση επ' αυτού ότι ορισμένα από αυτά τα περιστατικά εκκρεμούν τώρα ενώπιον του Συνταγματικού Δικαστηρίου· ζητεί την έγκριση των καταλλήλων μέτρων προκειμένου να αντιμετωπισθούν αποτελεσματικά κάθε είδους εξτρεμιστικές και ριζοσπαστικές τάσεις στην κοινωνία·

30.  τονίζει ότι πολλοί Ρομά εξακολουθούν να διαβιούν σε συνθήκες άκρας φτώχειας, πράγμα με ιδιαίτερα αρνητικό αντίκτυπο στο προσδόκιμο ζωής των νεαρών Ρομά· ακόμη, επισημαίνει ότι υφίστανται διακρίσεις στην αγορά εργασίας, ότι μόνο το 5% εξ αυτών διαθέτει μόνιμη εργασία· καλεί τις αρχές να λάβουν επείγοντα μέτρα απέναντι σε αυτή την κατάσταση, εκδίδοντας δελτία ταυτότητας σε όλους τους Ρομά, και να βελτιώσουν την πρόσβασή τους στην κατάλληλη στέγη, στην αγορά εργασίας, στην εκπαίδευση και στην υγεία· εφιστά την προσοχή σχετικά με τις συνεχιζόμενες διακρίσεις καθώς και σχετικά με τις πρόσφατες περιπτώσεις βίας σε βάρος ομάδων Ρομά και την αναγκαστική μετακίνηση Ρομά με ευθύνη των Σερβικών Αρχών·

31.  επισημαίνει ότι η Σερβία είναι η χώρα με τον υψηλότερο αριθμό προσφύγων και εσωτερικών μετακινηθέντων στην Ευρώπη· τονίζει τη δύσκολη θέση τους ως προς τη στέγη και τη φτώχεια και καλεί τις Σερβικές Αρχές να επανεξετάσουν την εθνική τους στρατηγική για τους πρόσφυγες· χαιρετίζει τις πρωτοβουλίες της Σερβίας υπέρ της αναζωογόνησης της περιφερειακής διεργασίας με σκοπό μια βιώσιμη λύση στα προβλήματα των προσφύγων και καλεί τις χώρες που υπογράφουν τη Δήλωση του Σεράγεβο να κάνουν μεγαλύτερη πρόοδο σε αυτό το πεδίο· επισημαίνει επ' αυτού την κοινή δέσμευση του Προέδρου της Σερβίας και του Προέδρου της Κροατίας περί διερεύνησης της τύχης των αγνοουμένων και περί εξεύρεσης λύσης στα ζητήματα των προσφύγων και της επιστροφής τους· καλεί την Επιτροπή να κάνει χρήση της πολιτικής της επιρροής επί των υποψηφίων και πιθανών υποψηφίων προς ένταξη στην ΕΕ χωρών της περιοχής για να διασφαλίσει την άρση των εμποδίων που κλείνουν το δρόμο στην επιστροφή των προσφύγων· ακόμη, υπενθυμίζει ότι αναμένονται πάνω από 150.000 επιστροφές ως αποτέλεσμα των συμφωνιών επανεισδοχής με τις χώρες της ΕΕ κι ότι η επιτυχής επανένταξή τους θα απαιτήσει λεπτομερείς προετοιμασίες, ιδίως εκ μέρους των τοπικών αρχών· τονίζει το σημαντικό ρόλο των οργανώσεων της κοινωνίας των πολιτών σε αυτή τη διεργασία·

32.  επικροτεί τις μεταρρυθμίσεις στον στρατιωτικό κλάδο και ειδικότερα την επαγγελματικοποίηση του Σερβικού Στρατού που ετέθη σε ισχύ την 1η Ιανουαρίου 2011, ως ένα σημαντικό βήμα προς τον εκσυγχρονισμό του στρατού και την περαιτέρω ενίσχυση του πολιτικού ελέγχου επί του στρατιωτικού κλάδου·

33.  τονίζει το σημαντικό ρόλο της κοινωνίας των πολιτών στον καθορισμό των πολιτικών προτεραιοτήτων· τονίζει τη σημασία του διαλόγου με τις οργανώσεις της κοινωνίας των πολιτών και υπογραμμίζει το ζωτικό ρόλο των συντελεστών της κοινωνίας των πολιτών στο θέμα της ενίσχυσης της περιφερειακής συνεργασίας επί κοινωνικών και πολιτικών ζητημάτων· χαιρετίζει το γεγονός ότι ο εγκριθείς το 2009 νέος Νόμος περί Ενώσεων διευκρινίζει το νομικό καθεστώς των ΜΚΟ και το γεγονός ότι έγιναν βελτιώσεις στη συνεργασία μεταξύ Σερβικής Διοίκησης και κοινωνίας των πολιτών· αναγνωρίζει τις προσπάθειες της Κυβέρνησης να ζητήσει τη γνώμη της κοινωνίας των πολιτών· καλεί τις Αρχές να λάβουν περαιτέρω μέτρα για να επισημοποιήσουν και να αυξήσουν τη συμμετοχή της κοινωνίας των πολιτών στη διαμόρφωση της πολιτικής και στην εποπτεία του έργου των Αρχών· τονίζει την ανάγκη στήριξης και προστασίας των υπερασπιστών των ατομικών δικαιωμάτων, και κυρίως των ακτιβιστών LGBT (Λεσβιών, Ομοφυλοφίλων, Αμφιφυλοφίλων και Διεμφυλικών), των ατόμων που διερευνούν τα εγκλήματα πολέμου και όσων προσπαθούν να επιτύχουν μια βελτίωση των σχέσεων μεταξύ Σερβίας και Κοσόβου·

34.  εκφράζει επ' αυτού την υποστήριξή του προς την Πρωτοβουλία RECOM (Περιφερειακή Επιτροπή Αναζήτησης και Προβολής της Αλήθειας σχετικά με τα Εγκλήματα Πολέμου και τις Άλλες Σοβαρές Παραβιάσεις των Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων στην Πρώην Γιουγκοσλαβία) με σκοπό την περαιτέρω πρόοδο στη διεργασία συνειδητοποίησης και συμφιλίωσης στα Δυτικά Βαλκάνια, και ζητεί την υποστήριξή της και από τις Αρχές της Σερβίας και των άλλων ενδιαφερομένων χωρών·

35.  τονίζει την υψίστη σημασία του εκπαιδευτικού συστήματος για τη νεολαία της χώρας και για τις μελλοντικές οικονομικές προοπτικές· τονίζει πως η σύγχρονη και υψηλών προδιαγραφών εκπαίδευση που παράγει γενεές από εργαζόμενους υψηλής ειδίκευσης αποτελεί μια από τις βασικές προϋποθέσεις για την κοινωνική και οικονομική ανάπτυξη· θεωρεί λυπηρή την υψηλή ανεργία στη χώρα, ιδίως μεταξύ των νέων, καθώς και τα χαμηλό ποσοστό πτυχιούχων πανεπιστημίου· καλεί τις Αρχές να θέσουν σε πλήρη εφαρμογή τις διατάξεις της διαδικασίας της Μπολόνιας και να ευθυγραμμίσουν το σερβικό εκπαιδευτικό σύστημα με τις ευρωπαϊκές προδιαγραφές· χαιρετίζει την πρόοδο στο πεδίο της επιστήμης και της έρευνας, αλλά τονίζει πως απαιτούνται περαιτέρω προσπάθειες για να ενταχθεί η Σερβία στον Ευρωπαϊκό Ερευνητικό Χώρο· ακόμη, ζητεί από τις Αρχές να αυξήσουν τις επενδύσεις σε εθνική ερευνητική ικανότητα ώστε οι σερβικές ερευνητικές προδιαγραφές να μην μείνουν πίσω σε σχέση με τις αντίστοιχες ευρωπαϊκές·

36.  λαμβάνει γνώση της επέκτασης της γενικής συλλογικής σύμβασης που η Σερβική Κυβέρνηση υπέγραψε με τα συνδικάτα και την ένωση εργοδοτών το Νοέμβριο 2008· προτρέπει τη Σερβική Κυβέρνηση να τερματίσει την παρούσα αναστολή λειτουργίας της συμφωνίας· τονίζει ότι τα συνδικαλιστικά δικαιώματα εξακολουθούν να υφίστανται περιορισμούς παρά τις συνταγματικές εγγυήσεις και καλεί τη Σερβία να ενισχύσει περαιτέρω τα εργατικά και συνδικαλιστικά δικαιώματα· ανησυχεί που ο κοινωνικός διάλογος παραμένει ασθενής και η διαβούλευση με τους κοινωνικούς εταίρους ακανόνιστη· αναγνωρίζει πως το Οικονομικό και Κοινωνικό Συμβούλιο συνεδρίασε πιο συχνά κι ότι όλα τα εξειδικευμένα όργανα λειτουργούν, αλλά ανησυχεί που η ικανότητά του παραμένει περιορισμένη· ζητεί να ληφθούν περαιτέρω μέτρα για την ενίσχυση του Οικονομικού και Κοινωνικού Συμβουλίου ώστε να συμμετέχει ενεργά στην ενίσχυση του κοινωνικού διαλόγου και να έχει πιο ενεργό συμβουλευτικό ρόλο στο νομοπαρασκευαστικό έργο·

37.  εφιστά την προσοχή σχετικά με τη δύσκολη κατάσταση του σωφρονιστικού συστήματος και ζητεί να ληφθούν μέτρα για την αντιμετώπιση του υπερπληθυσμού των φυλακών, για τη βελτίωση των αξιοθρήνητων συνθηκών κράτησης και για την παροχή των κατάλληλων προγραμμάτων αποκατάστασης και εκπαίδευσης στους φυλακισμένους·

38.  τονίζει τις αρνητικές συνέπειες της χρηματοπιστωτικής κρίσης για τη χώρα· λαμβάνει γνώμη της πρόσφατης επανεξέτασης της συμφωνίας stand-by με το ΔΝΤ, που συνοδεύτηκε από τη θετική αξιολόγηση των μακροοικονομικών πολιτικών της χώρας, και χαιρετίζει τη δημιουργία του Επενδυτικού Πλαισίου Δυτικών Βαλκανίων για την προώθηση της ενοποίησης και της οικονομικής ανάκαμψης της περιοχής, μέσω της διάθεσης δανείων για επείγοντα έργα υποδομής· ζητεί να επεκταθεί το εν λόγω επενδυτικό πλαίσιο ώστε να συμπεριλάβει τη στήριξη προς τις μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις και καλεί τη Σερβία να αξιοποιήσει αυτούς τους νέους χρηματοδοτικούς πόρους καθώς και τις ευκαιρίες που προσφέρει η προενταξιακή βοήθεια, ώστε μεταξύ άλλων να προστατεύσει αποτελεσματικότερα τις πιο ευπαθείς κοινωνικές ομάδες απέναντι στις επιπτώσεις της κρίσης·

39.  υπενθυμίζει πως η ύπαρξη μονοπωλίων αποτελεί σοβαρό εμπόδιο για την ανάπτυξη μιας οικονομίας της αγοράς που να λειτουργεί πλήρως· καλεί συνεπώς την Κυβέρνηση να λάβει ενεργά μέτρα για την κατάργησή τους, με σκοπό την εφαρμογή μιας αποτελεσματικής πολιτικής στον τομέα του ανταγωνισμού· τονίζει πως τα εμπόδια για την είσοδο των μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων στην οικονομία παραμένουν μεγαλύτερα του επιθυμητού· χαιρετίζει τη θέσπιση οργάνων ρύθμισης της αγοράς σε διάφορους τομείς και αναμένει από τις Αρχές ότι θα διασφαλίσουν την ανεξαρτησία των φορέων αυτών ώστε να αποτραπεί τυχόν «μονοπώληση» των αγορών·

40.  επισημαίνει ακόμη πως οι εθνικές και οικονομικές στατιστικές της χώρας απαιτούν περαιτέρω βελτίωση και ζητεί από τις Αρχές την αναβάθμισή τους·

41.  καλεί τις Αρχές και τα πολιτικά κινήματα της Σερβίας να αναλάβουν μια σταθερότερη δέσμευση για μια πολιτική στον τομέα της απασχόλησης και της κοινωνικής συνοχής και να δημιουργήσουν συνθήκες ευνοϊκές για τον εκδημοκρατισμό, το κράτος δικαίου, την ελεύθερη οικονομία της αγοράς και το σεβασμό των ανθρωπίνων δικαιωμάτων·

42.  ζητεί να γίνουν περισσότερες προσπάθειες για την ανάπτυξη ενός βιώσιμου δικτύου δημοσίων μεταφορών εντός της Σερβίας και σε ολόκληρη την περιοχή των Δυτικών Βαλκανίων καθώς και για τη βελτίωση της οδικής υποδομής, συμπεριλαμβανομένης της ταχείας ολοκλήρωσης του Διαδρόμου X, αλλά και των εξ ίσου σημαντικών σιδηροδρομικών και εσωτερικών πλωτών μεταφορών· τονίζει τη σημασία ενός συνδυασμένου συστήματος μεταφορών τόσο για την οικονομική ανάπτυξη των σερβικών περιφερειών όσο και για την ανάπτυξη του επιπέδου των περιφερειακών συναλλαγών· εκφράζει το ιδιαίτερο ενδιαφέρον του για την ανάπτυξη της Δανούβειας Στρατηγικής προκειμένου να βελτιωθούν τα συστήματα σύνδεσης και επικοινωνίας (που καλύπτουν ειδικότερα τα ζητήματα μεταφορών και ενέργειας και την κοινωνία της πληροφορίας), να προστατευθεί το περιβάλλον, να προληφθούν οι κίνδυνοι θεομηνιών και να ενισχυθεί η κοινωνικοοικονομική ανάπτυξη·

43.  θεωρεί λυπηρή επ' αυτού την μειονεκτική θέση των δημοσίων μεταφορών σε επίπεδο ειδικά σιδηροδρόμων· καλεί τη Σερβική Κυβέρνηση να κάνει πλήρη χρήση του Προενταξιακού Μέσου για να αναπτύξει, αναβαθμίσει και εκσυγχρονίσει το σιδηροδρομικό δίκτυο και για να βελτιώσει τις επιβατικέ και εμπορευματικές συνδέσεις με τις γειτονικές χώρες·

44.  χαιρετίζει τη μεγάλη πρόοδο της Σερβίας στον τομέα του περιβάλλοντος· συνιστά όμως μεγαλύτερες προσπάθειες στο πεδίο της ανανεώσιμης ενέργειας και της ενεργειακής απόδοσης, επισημαίνοντας ότι πολλά στοιχεία του κοινοτικού κεκτημένου στον τομέα της ανανεώσιμης ενέργειας δεν έχουν ακόμη μεταφερθεί στο εσωτερικό δίκαιο κι ότι ακόμη δεν έχει εγκριθεί κάποιο νομοθετικό πλαίσιο για την ενεργειακή απόδοση·

45.  χαιρετίζει την εκ μέρους του Οργανισμού Χημικών Προϊόντων έγκριση ενός κανονισμού που περιορίζει ή απαγορεύει την παραγωγή χημικών προϊόντων που ενέχουν κίνδυνο για την ανθρώπινη υγεία και το περιβάλλον και ευθυγραμμίζει έτσι περισσότερο τη χημική βιομηχανία με τους ευρωπαϊκούς κανονισμούς· θεωρεί λυπηρή την καθυστέρηση στην εφαρμογή ορισμένων διατάξεων που απαιτούν προηγμένη τεχνολογία και ανάλογες επενδύσεις επειδή, σύμφωνα με εκπροσώπους της βιομηχανίας, θα προκαλούσε οικονομικές απώλειες και διακοπή εμπορικών επιχειρήσεων για τις βιομηχανίες στη Σερβία· ζητεί την ταχεία και πλήρη εφαρμογή της «πράσινης νομοθετικής δέσμης» του 2009·

46.  χαιρετίζει τις συμφωνίες με Μαυροβούνιο και Κροατία που επιτρέπουν την έκδοση πολιτών αυτών των χωρών που είναι ύποπτοι για συμμετοχή στο οργανωμένο έγκλημα όπως επίσης χαιρετίζει τις προβλεπόμενες συνομιλίες οριοθέτησης της μεθορίου μεταξύ Σερβίας και Κροατίας· προτρέπει τη Σερβική Κυβέρνηση να συνάψει ανάλογες συμφωνίες με άλλους γείτονές της και χαιρετίζει τα μέτρα που έλαβαν προς το σκοπό αυτό η Σερβία και το Μαυροβούνιο· προτρέπει τη Σερβία να συνεχίσει με τις γειτονικές της χώρες την ανταλλαγή μυστικών πληροφοριών και αποδεικτικών στοιχείων για τα διασυνοριακά εγκληματικά δίκτυα και ειδικότερα για τα εμπλεκόμενα στο λαθρεμπόριο ναρκωτικών ώστε να αντιμετωπισθεί αποτελεσματικά το διασυνοριακό οργανωμένο έγκλημα στην περιοχή των Βαλκανίων·

47.  τονίζει το σημαντικό ρόλο της Σερβίας για τη σταθερότητα όλης της περιοχής των Δυτικών Βαλκανίων και ειδικότερα για τη σταθερότητα και τη συνοχή της Βοσνίας-Ερζεγοβίνης· ζητεί επ' αυτού από τις Σερβικές Αρχές να στηρίξουν ενεργά κάθε αναγκαία συνταγματική αλλαγή που θα επέτρεπε στους κρατικούς θεσμούς της Βοσνίας-Ερζεγοβίνης να προωθήσουν τολμηρές μεταρρυθμίσεις στη διεργασία ευρωπαϊκής ενσωμάτωσης· καλεί το Βελιγράδι ειδικότερα να στηρίξει την παγίωση, εξυγίανση και ενίσχυση των Βοσνιακών κρατικών θεσμών·

48.  καλεί τις Σερβικές Αρχές να συνεχίσουν την εναρμόνισή τους με την ευρωπαϊκή περιβαλλοντική νομοθεσία και τις προδιαγραφές και να εφαρμόζουν και να επιβάλουν την ούτω εγκρινόμενη νομοθεσία·

49.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει το παρόν ψήφισμα στο Συμβούλιο, στην Επιτροπή, και στην Κυβέρνηση και το Κοινοβούλιο της Σερβίας.

(1) A/RES/64/298.
(2) EE L 80, 19.3.2008, σ. 46.
(3) SEC(2010)1330.
(4) COM(2010)0660.
(5) EE L 334, 19.12.2007, σ. 46.
(6) ΕΕ L 336, 18.12.2009, σ. 1.
(7) ΕΕ C 263 Ε, 16.10.2008, σ. 626.
(8) ΕΕ C 285 Ε, 21.10.2010, σ. 47.


Συμφωνία σταθεροποίησης και σύνδεσης ΕΚ-Σερβίας ***
PDF 255kWORD 34k
Νομοθετικό ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 19ης Ιανουαρίου 2011 σχετικά με τo σχέδιο απόφασης του Συμβουλίου και της Επιτροπής για τη σύναψη της Συμφωνίας Σταθεροποίησης και Σύνδεσης μεταξύ των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων και των κρατών μελών τους αφενός, και της Δημοκρατίας της Σερβίας, αφετέρου (15619/1/2007 – C7-0341/2010 – 2007/0255(NLE))
P7_TA(2011)0015A7-0362/2010

(Έγκριση)

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–  έχοντας υπόψη το σχέδιο απόφασης του Συμβουλίου και της Επιτροπής (15619/1/2007),

–  έχοντας υπόψη το σχέδιο Συμφωνίας Σταθεροποίησης και Σύνδεσης μεταξύ των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων και των κρατών μελών τους, αφενός, και της Δημοκρατίας της Σερβίας, αφετέρου, (16005/2007),

–  έχοντας υπόψη την αίτηση έγκρισης που υπέβαλε το Συμβούλιο σύμφωνα με το άρθρο 217 και το άρθρο 218 παράγραφος 6 δεύτερο εδάφιο στοιχείο α) και παράγραφος 8 , της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης και το άρθρο 101, δεύτερη παράγραφος της Συνθήκης για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας Ατομικής Ενέργειας (C7-0341/2010),

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 81 και το άρθρο 90, παράγραφος 8, του Κανονισμού του,

–  έχοντας υπόψη τη σύσταση της Επιτροπής Εξωτερικών Υποθέσεων (A7-0362/2010),

1.  εγκρίνει τη σύναψη της συμφωνίας·

2.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει τη θέση του Κοινοβουλίου στο Συμβούλιο, στην Επιτροπή, καθώς και στις κυβερνήσεις και τα κοινοβούλια των κρατών μελών και της Δημοκρατίας της Σερβίας.


Ευρωπαϊκή πρωτοβουλία για τη νόσο του Αλτσχάιμερ και άλλες μορφές άνοιας
PDF 329kWORD 123k
Ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 19ης Ιανουαρίου 2011 σχετικά με μια ευρωπαϊκή πρωτοβουλία για την νόσο του Αλτσχάιμερ και άλλες μορφές άνοιας (2010/2084(INI))
P7_TA(2011)0016A7-0366/2010

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 168 της Συνθήκης ΕΚ,

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 35 του Χάρτη Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

–  έχοντας υπόψη τη σύσταση του Συμβουλίου σχετικά με μέτρα για την καταπολέμηση των νευροεκφυλιστικών νοσημάτων, ιδίως της νόσου του Αλτσχάιμερ, μέσω του κοινού προγραμματισμού των ερευνητικών δραστηριοτήτων, και τα συμπεράσματα του Συμβουλίου σχετικά με στρατηγικές στον τομέα της δημόσιας υγείας για την καταπολέμηση νευροεκφυλιστικών νόσων, που συνδέονται με την ηλικία, και συγκεκριμένα, με τη νόσο Αλτσχάιμερ,

–  έχοντας υπόψη τα πορίσματα του ενωσιακού σχεδίου της Οργάνωσης Alzheimer Europe «EuroCoDe» (Ευρωπαϊκή Συνεργασία για την Άνοια) (2006/2008) που χρηματοδοτείται από τη ΓΔ Sanco, καθώς και την Παγκόσμια Έκθεση του 2010 για το Αλτσχάιμερ που δημοσιεύθηκε από την ADI (Alzheimer's Disease International) στο πλαίσιο της Παγκόσμιας Ημέρας Αλτσχάιμερ που οργανώθηκε στις 21 Σεπτεμβρίου 2010,

–  έχοντας υπόψη τα αποτελέσματα του EuroCoDe (Ευρωπαϊκή συνεργασία για την άνοια), ενός ευρωπαϊκού σχεδίου για το Αλτσχάιμερ στην Ευρώπη το οποίο χρηματοδοτείται από την Επιτροπή,

–  έχοντας υπόψη την Ανακοίνωση της Επιτροπής προς το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο σχετικά με μια ευρωπαϊκή πρωτοβουλία για τη νόσο του Αλτσχάιμερ και άλλες μορφές άνοιας (COM(2009)0380),

–  έχοντας υπόψη το στρατηγικό στόχο της ΕΕ για την προαγωγή της καλής υγείας σε μια Ευρώπη που γερνάει, ο οποίος ορίστηκε με βάση τη Λευκή Βίβλο της Επιτροπής «Μαζί για την υγεία: Μια στρατηγική προσέγγιση για την ΕΕ, 2008-2013», και που τονίζει την ανάγκη να εντατικοποιηθεί η έρευνα χάριν της παρηγορητικής αρωγής και μιας καλύτερης κατανόησης των νευροεκφυλιστικών νόσων,

–  έχοντας υπόψη το ψήφισμά του της 9ης Σεπτεμβρίου 2010 σχετικά με τη μακροπρόθεσμη φροντίδα για τους ηλικιωμένους(1),

–  έχοντας υπόψη το ψήφισμά του της 7ης Σεπτεμβρίου 2010 σχετικά με τον ρόλο των γυναικών σε μια γηράσκουσα κοινωνία(2),

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 48 του κανονισμού του,

–  έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Περιβάλλοντος, Δημόσιας Υγείας και Ασφάλειας των Τροφίμων (A7-0366/2010),

Α.  λαμβάνοντας υπόψη ότι εκτιμώνται σε 35,6 εκατομμύρια παγκοσμίως τα άτομα που το 2010 θα πάσχουν από άνοια, οποιασδήποτε μορφής, και ότι ο αριθμός αυτός εκτιμάται πως θα διπλασιάζεται κάθε 20 περίπου χρόνια και ενδέχεται να ανέλθει στα 65,7 εκατομμύρια το 2030 (έκθεση 2010 του Alzheimer's Disease international), λαμβάνοντας υπόψη ότι ο αριθμός των ατόμων που υποφέρουν από την νόσο του Alzheimer υποτιμάται λόγω των δυσκολιών έγκαιρης διάγνωσης,

Β.  λαμβάνοντας υπόψη ότι ο αριθμός των πασχόντων από άνοια στην Ευρώπη εκτιμάται σε 9,9 εκατομμύρια, με το Αλτσχάιμερ να αντιπροσωπεύει την ευρεία πλειοψηφία (έκθεση του 2010 της Alzheimer's Disease International)· λαμβάνοντας υπόψη ότι οι νευροεκφυλιστικές νόσοι μπορούν να προσβάλουν άτομα όλων των ηλικιών αλλά αντιπροσωπεύουν μια από τις κυριότερες αιτίες αναπηρίας και εξάρτησης των ηλικιωμένων, και ότι ο αριθμός των πασχόντων από τέτοιες νόσους αναμένεται να αυξηθεί δραματικά μέχρι το 2020, λόγω του αυξημένου προσδόκιμου ζωής και της απουσίας κοινωνικής ζωής για τους συνταξιούχους· λαμβάνοντας υπόψη ότι αυτός ο αριθμός των ατόμων που προσβάλλονται σχεδόν τριπλασιάζεται όταν ληφθεί υπόψη ο αριθμός των μη επαγγελματιών που παρέχουν άτυπη φροντίδα σε άτομα με άνοια,

Γ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι, σύμφωνα με την Παγκόσμια Έκθεση του 2009 για το Αλτσχάιμερ, η Ευρώπη έχει το 28 % του συνολικού αριθμού των πασχόντων από άνοια, ερχόμενη έτσι δεύτερη, πίσω μόνο από την Ασία (που έχει το 35 %), ενώ από όλες τις περιφέρειες του πλανήτη η Δυτική Ευρώπη έχει το υψηλότερο ποσοστό πασχόντων (19 %),

Δ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι ο ευρωπαϊκός πληθυσμός γηράσκει, ενώ τα άτομα ηλικίας άνω των 80 ετών αποτελούν την ταχύτερα αυξανόμενη πληθυσμιακή ομάδα στις περισσότερες ευρωπαϊκές χώρες· λαμβάνοντας υπόψη ότι υπάρχει φθίνουσα αναλογία εργαζομένων προς συνταξιούχους και ότι αναμένεται συνεπώς να αποτελέσει η άνοια κατά τις ερχόμενες δεκαετίες ένα από τα κυριότερα προβλήματα για τη βιωσιμότητα των εθνικών κοινωνικών συστημάτων και συστημάτων υγειονομικής περίθαλψης, συμπεριλαμβανομένων των υποδομών άτυπης και μακροπρόθεσμης περίθαλψης,

Ε.  λαμβάνοντας υπόψη ότι σύμφωνα με ορισμένες εκτιμήσεις (έκθεση 2010 της Alzheimer's Disease international), το συνολικό κόστος της άμεσης ιατρικής και κοινωνικής φροντίδας για τη νόσο του Αλτσχάιμερ στην Ευρώπη θα ανέλθει σε 135,04 δισ. δολάρια,

ΣΤ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η έγκαιρη διάγνωση μπορεί να βοηθήσει στη διαχείριση του κόστους υγειονομικής περίθαλψης σε όλη την Ευρώπη,

Ζ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν διαθέτει σήμερα αρκετά ακριβή αριθμητικά στοιχεία σχετικά με τις άνοιες, και ειδικότερα, τις νευροεκφυλιστικές νόσους, με αποτέλεσμα να ποικίλουν οι εκτιμήσεις έως και το τριπλάσιο ανάλογα με τις μελέτες· κρίνεται λοιπόν αναγκαίο να πραγματοποιηθούν ευρωπαϊκές επιδημιολογικές μελέτες με βάσει κοινούς και αυστηρά καθορισμένους δείκτες,

Η.  λαμβάνοντας υπόψη ότι οι επιπτώσεις της άνοιας είναι και κοινωνικής και οικονομικής φύσης και βαρύνουν όλα τα συστήματα υγείας των κρατών μελών,

Θ.  λαμβάνοντας υπόψη πως, για την πρόληψη των οικονομικών και κοινωνικών επιπτώσεων της νόσου του Αλτσχάιμερ και των άλλων μορφών άνοιας, είναι απαραίτητο να γίνουν επενδύσεις σε επιστημονικές έρευνες και στην αποτελεσματική αντιμετώπιση εκ μέρους των συστημάτων περίθαλψης,

Ι.  λαμβάνοντας υπόψη ότι το βάρος της ερευνητικής προσπάθειας σε αυτό το πεδίο το φέρουν τα κράτη μέλη, με σχετικά χαμηλό επίπεδο διακρατικής συνεργασίας, που οδηγεί σε κατακερματισμό και περιορισμένη διάχυση των γνώσεων και των καλύτερων πρακτικών μεταξύ των κρατών μελών, και λαμβάνοντας υπόψη ότι η έρευνα για τη νόσο Αλτσχάιμερ υστερεί σε σχέση με την έρευνα για άλλες σημαντικές νόσους στην Ευρώπη,

ΙΑ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι πρόσφατα πορίσματα της οργάνωσης Alzheimer Europe δείχνουν ότι η διάγνωση της νόσου Αλτσχάιμερ εξακολουθεί να υστερεί στην ΕΕ και ότι υπάρχουν πολλές ανισότητες μεταξύ των κρατών μελών σε ό,τι αφορά στην πρόληψη, την πρόσβαση στη θεραπεία και την παροχή κατάλληλων υπηρεσιών,

ΙΒ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η σύγχρονη έρευνα υποστηρίζει ότι η συνήθης διατροφή αποτελεί ενδεχομένως σημαντικό παράγοντα για την ανάπτυξη της νόσου του Αλτσχάιμερ και ότι συνεπώς η πρόληψη της άνοιας μέσω επεμβάσεων που μπορούν να τροποποιηθούν θα πρέπει να αποτελεί προτεραιότητα και ότι ιδιαίτερη προσοχή θα πρέπει να δοθεί σε προληπτικούς παράγοντες όπως η υγιεινή διατροφή, η ενθάρρυνση της σωματικής και νοητικής δραστηριότητας και ο έλεγχος καρδιοαγγειακών παραγόντων κινδύνου όπως ο διαβήτης, η υψηλή χοληστερίνη, η υπέρταση και το κάπνισμα,

ΙΓ.  εκτιμώντας ότι γίνεται όλο και ευρύτερα αντιληπτό πως ο αντίκτυπος των νευροεκφυλιστικών νόσων στον ευρωπαϊκό πληθυσμό είναι τέτοιας έκτασης που κανένα κράτος μέλος δεν μπορεί να τις αντιμετωπίσει μόνο του· ότι συνεπώς οφείλουν τα κράτη μέλη και η ΕΕ να βελτιώσουν σε μεγάλο βαθμό τη συνεργασία και το συντονισμό των καινοτόμων και πολυεπιστημονικών κλινικών ερευνητικών προσπαθειών σχετικά με τις αιτίες, την πρόληψη και τη θεραπεία της νόσου του Αλτσχάιμερ, της ανταλλαγής πληροφοριών και του επιπέδου των οικονομικών πόρων σε αυτό το πεδίο, ώστε να αντιμετωπισθούν οι νευροεκφυλιστικές νόσοι, και ιδίως η νόσος του Αλτσχάιμερ, που αποτελεί το σοβαρότερο πρόβλημα για τις ευρωπαϊκές κοινωνίες,

ΙΔ.  εκτιμώντας ότι η παρούσα ευρωπαϊκή πρωτοβουλία δεν έχει σκοπό να αντικαταστήσει τα ήδη υφιστάμενα εθνικά σχέδια για την καταπολέμηση της νόσου του Αλτσχάιμερ και άλλων μορφών άνοιας, αλλά αντίθετα να χρησιμοποιηθεί ως μοχλός για τον αποτελεσματικότερο συντονισμό της ευρωπαϊκής έρευνας στο θέμα αυτό,

ΙΕ.  εκτιμώντας ότι η άνοια συνιστά συντριπτικό πλήγμα για τους ίδιους τους ασθενείς αλλά και, σε περίπτωση που δεν εξασφαλίζονται επαρκείς υπηρεσίες καλής ποιότητας, μπορεί να αποτελέσει τεράστιο βάρος για τους οικείους και τους νοσηλευτές, λόγω των συγκινησιακών, σωματικών και οικονομικών δυσκολιών που αντιμετωπίζουν οι συγγενείς και φίλοι των ατόμων που έχουν πληγεί από πάσης φύσεως άνοια· λαμβάνοντας υπόψη ότι σε κάθε οικογένεια με έναν ασθενή είναι κατά μέσο όρο τρία άτομα που επιμερίζονται το βάρος, αυτό σημαίνει ότι οι διάφορες μορφές της νόσου έχουν άμεση επίπτωση στη ζωή 19 εκατομμυρίων Ευρωπαίων,

ΙΣΤ.  εκτιμώντας ότι υπάρχουν ελλείψεις στην ιδρυματική μέριμνα για άτομα πάσχοντα από Αλτσχάιμερ κι ότι οι ελλείψεις θα επιδεινωθούν στο μέλλον· εκτιμώντας ότι υπάρχουν ελλείψεις σε επαγγελματικό υγειονομικό προσωπικό και σε κοινωνικούς αρωγούς ασχολούμενους με άτομα που πάσχουν από Αλτσχάιμερ κι ότι οι ελλείψεις θα επιδεινωθούν στο μέλλον· εκτιμώντας ταυτόχρονα πως είναι σαφές ότι το καλύτερο για αυτούς τους ασθενείς είναι να λάβουν βοήθεια για να παραμείνουν στο οικείο περιβάλλον του σπιτιού τους,

ΙΖ.  εκτιμώντας ότι σε ό,τι αφορά την περίθαλψη των ασθενών και τη φροντίδα τους από νοσηλευτές, η Ευρωπαϊκή Ένωση και τα κράτη μέλη πρέπει να επιδιώξουν έναν τριπλό στόχο: να εγγυηθούν την ποιοτική περίθαλψη των ασθενών, να εξασφαλίσουν χρόνο ανάπαυλας για τους νοσηλευτές προσαρμοσμένο στις ανάγκες τους και να επιτρέψουν την κατ' οίκο φροντίδα των ασθενών ή τη χρήση ποιοτικών και καινοτόμων δομών στέγασής τους,

ΙΗ.  εκτιμώντας πως οι σύγχρονες υπηρεσίες τηλε-ιατρικής μπορούν να προσφέρουν μια πολύ αποτελεσματική υποστήριξη στους ασθενείς που πάσχουν από Αλτσχάιμερ, και στα άτομα που τους φροντίζουν, και μπορούν κατά συνέπεια να συμβάλουν σε μια καλύτερη ποιότητα ζωής για τους ασθενείς εντός του οικογενειακού τους περιβάλλοντος και να προσφέρουν μια καλή εναλλακτική λύση αντί της ιδρυματικής μέριμνας,

ΙΘ.  εκτιμώντας ότι το στίγμα που συνοδεύει τη νόσο του Αλτσχάιμερ και η συμπεριφορά του κόσμου ως προς την ασθένεια και εκείνους που πάσχουν από αυτή οδηγεί τους ασθενείς και τους οικείους τους στην απομόνωση· λαμβάνοντας υπόψη ότι η συνολική προσέγγιση του προβλήματος εξακολουθεί να είναι εσφαλμένη με αποτέλεσμα τον κοινωνικό αποκλεισμό των ασθενών και των συγγενών τους, εκτιμώντας, ως εκ τούτου, ότι χρειάζεται να υπάρξει καλύτερη κατανόηση του στίγματος, της προκατάληψης και των διακρίσεων που συνδέονται με την άνοια ενώ παράλληλα χρειάζεται να διερευνηθεί ο τρόπος με τον οποίο θα παρεμποδιστεί ο κοινωνικός αποκλεισμός και θα ενθαρρυνθεί η ενεργός συμμετοχή στην κοινωνία των πολιτών έτσι ώστε να διαφυλαχθεί η αξιοπρέπεια και ο σεβασμός των ατόμων με άνοια στον πυρήνα κάθε δράσης,

Κ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η βελτίωση της ποιότητας ζωής των ασθενών συνδέεται συχνά με τη συναισθηματική κατάσταση των συγγενών τους,

ΚΑ.  εκτιμώντας ότι οι ομάδες στήριξης αντιπροσωπεύουν ένα κατάλληλο χώρο ομαδικού προβληματισμού για την υποστήριξη και τον καταμερισμό της «συνειδητοποιημένης ευθύνης» των συγγενών των ασθενών,

ΚΒ.  λαμβάνοντας υπόψη πως η νόσος του Αλτσχάιμερ και οι άλλοι τύποι άνοιας δεν πρέπει να θεωρούνται ως ένα φυσιολογικό πρόβλημα με το οποίο έρχονται αντιμέτωποι οι πολίτες στο πλαίσιο της διαδικασίας γήρανσης χωρίς να μπορούν να τύχουν της δέουσας αγωγής, ιατρικής αρωγής και εξειδικευμένης περίθαλψης,

ΚΓ.  εκτιμώντας ότι, μολονότι η κοινωνική συνειδητοποίηση και η επιστημονική γνώση για τη νόσο του Αλτσχάιμερ βελτιώθηκαν σημαντικά, και υπογραμμίζοντας ιδιαίτερα ότι η νόσος δεν χαρακτηρίζεται μόνο από τα κλινικά συμπτώματα της άνοιας αλλά και από την έναρξη συμπτωμάτων πριν από την εκδήλωση της νόσου, οι θεραπευτικές επιλογές ακόμη περιορίζονται σε αντισυμπτωματικά φάρμακα, εκτιμώντας ότι υπάρχουν σήμερα εντυπωσιακές διαφορές μεταξύ και εντός των ίδιων των κρατών μελών και σοβαρά κενά σε θέματα κατάρτισης και προσόντων του προσωπικού καθώς και διαθέσιμου ιατρικού εξοπλισμού για τη διάγνωση και την έρευνα και εκτιμώντας ότι η διάγνωση του Αλτσχάιμερ γίνεται συχνά μετά την παρέλευση ετών από την έναρξη της νόσου, με αποτέλεσμα να καθυστερεί η κάθε δυνατή θεραπεία για την επιβράδυνσή της,

ΚΔ.  εκτιμώντας ότι η πρόσφατη πρόοδος στη χρήση αξιόπιστων βιοδεικτών της νόσου Αλτσχάιμερ έχει συμβάλει στην ανάπτυξη νέων κριτηρίων για τον καθορισμό της νόσου του Αλτσχάιμερ ως κλινικής οντότητας που περιλαμβάνει όχι μόνο μία φάση που επηρεάζει τη μνήμη και το πνεύμα αλλά και μία προηγούμενη φάση,

ΚΕ.  εκτιμώντας ότι η νόσος του Αλτσχάιμερ και οι λοιπές μορφές άνοιας δεν πλήττουν μόνο τους ηλικιωμένους αλλά μπορούν να αναπτυχθούν και σε νέους ανθρώπους· ότι κρίνεται σκόπιμο λοιπόν να βελτιωθεί η πρόσβαση στη διάγνωση, την έρευνα και τις υπηρεσίες περίθαλψης, φροντίδας και στέγασης των νεαρών ασθενών,

ΚΣΤ.  εκτιμώντας ότι μια μεγαλύτερη ευαισθητοποίηση των πολιτών και των επαγγελματιών του κλάδου για τη νόσο του Αλτσχάιμερ, τόσο σε εθνικό όσο και σε ευρωπαϊκό επίπεδο, θα πρέπει να δώσει τη δυνατότητα στον πληθυσμό να αναγνωρίζει τα πρώτα συμπτώματα της νόσου, να επιδιώκει έγκαιρη διάγνωση και πρόσβαση στη θεραπεία και στην παροχή υπηρεσιών σε πρώιμο στάδιο,

ΚΖ.  εκτιμώντας ότι μία μεγαλύτερη επικέντρωση στη φάση εκδήλωσης συμπτωμάτων πριν από την εκδήλωση της νόσου του Αλτσχάιμερ θα μπορούσε να συμβάλει στην ανάπτυξη κατάλληλων θεραπευτικών παρεμβάσεων με γνώμονα την επιβράδυνση της προόδου της νόσου και, σε τελική ανάλυση, της επιβράδυνσης της εμφάνισης στους ασθενείς των πλέον σοβαρών αποδυναμωτικών στοιχείων της νόσου του Αλτσχάιμερ,

ΚΗ.  εκτιμώντας ότι η ανάπτυξη αποτελεσματικών τροποποιητικών παραγόντων της νόσου (κατ' αντίθεση με αμιγώς συμπτωματικούς παράγοντες) αντιπροσωπεύει ένα τομέα κρίσιμης και επείγουσας ανεκπλήρωτης ανάγκης για ασθενείς με τη νόσο του Αλτσχάιμερ,

ΚΘ.  εκτιμώντας επίσης ότι η διάγνωση της νόσου του Αλτσχάιμερ, η οποία εφαρμόζεται σε περίπου το 70 % των περιπτώσεων άνοιας, δεν λαμβάνει εντελώς υπόψη την ποικιλία των εμφανιζόμενων βλαβών στον εγκέφαλο ούτε και ότι οι νέοι και ηλικιωμένοι ασθενείς δεν παρουσιάζουν την ίδια παθολογική και κλινική κατάσταση,

1.  καλεί το Συμβούλιο να κηρύξει την άνοια «ευρωπαϊκή προτεραιότητα» στον τομέα της υγείας και παροτρύνει τα κράτη μέλη να αναπτύξουν ειδικές εθνικές στρατηγικές για τη νόσο του Αλτσχάιμερ προκειμένου να αντιμετωπιστούν οι κοινωνικές και υγειονομικές συνέπειες της άνοιας και για την παροχή υπηρεσιών και στήριξης στους ανοϊκούς και στις οικογένειές τους, όπως συμβαίνει σε ορισμένες χώρες μέλη, όπου με το Σχέδιο «Αλτσχάιμερ και συναφείς ασθένειες» το οποίο ξεκίνησε ήδη από το 2008 κατέστη δυνατό να συντονισθεί η ιατρο-κοινωνική φροντίδα και η κλινική και βασική έρευνα για την ασθένεια αυτή σε εθνικό επίπεδο·

2.  χαιρετίζει την ενωσιακή κοινή προγραμματική πρωτοβουλία, που ενθαρρύνεται από τα κράτη μέλη, προκειμένου να προωθηθεί η έρευνα για το Αλτσχάιμερ και για άλλες νευροεκφυλιστικές νόσους και ενθαρρύνει την Επιτροπή να εξακολουθήσει να εγκαινιάζει δραστηριότητες για την αντιμετώπιση κοινωνικών, τεχνολογικών, περιβαλλοντικών και με τον τομέα της υγείας συνδεομένων προκλήσεων με σκοπό τη θεραπεία του Αλτσχάιμερ και άλλων νευροεκφυλιστικών νόσων·

3.  καλεί το Συμβούλιο και την Επιτροπή να λαμβάνουν υπόψη τους το θέμα της άνοιας κατά την επεξεργασία μελλοντικών δράσεων στον τομέα της πρόληψης στην υγεία, σε συνδυασμό ειδικότερα με τη διασύνδεση της άνοιας με τα καρδιοαγγειακά νοσήματα, τη διανοητική υγεία, τη σωματική δραστηριότητα, την εκπαίδευση στους τομείς της υγείας και των νέων τεχνολογιών·

4.  καλεί τα κράτη μέλη να ενημερώνουν τους πολίτες της ΕΕ για τον τρόπο ζωής που μπορεί να καθυστερήσει ή να προλάβει την εμφάνιση της νόσου του Αλτσχάιμερ και των άλλων μορφών άνοιας, προάγοντας επομένως την έννοια του «υγιεινού τρόπου ζωής για ένα υγιές μυαλό'·

5.  προτείνει να εξετάσουν το Συμβούλιο και η Επιτροπή τη δυνατότητα οργάνωσης ενός Ευρωπαϊκού Έτους Διανοητικής Υγείας, που θα συμπληρώνει την Παγκόσμια Ημέρα Αλτσχάιμερ στις 21 Σεπτεμβρίου, ώστε να υπάρξει μεγαλύτερη συνειδητοποίηση για τις εγκεφαλικές νόσους που συνδέονται με τη γήρανση και να ανιχνευθούν τρόποι και να προσδιοριστούν έγκαιρα συμπτώματα τέτοιων νόσων, με ενημερωτικές εκστρατείες για την πρόληψή τους και ενημέρωσης σχετικά με τις θεραπείες των εγκεφαλικών επεισοδίων· το Ευρωπαϊκό Έτος θα πρέπει επίσης να αποτελέσει αφορμή για την προώθηση της ανταλλαγής καλών πρακτικών σε ευρωπαϊκές χώρες·

6.  επισημαίνει ότι (α) η συνεχώς αυξανόμενη γήρανση του πληθυσμού και (β) η έντονη πίεση στα δημόσια οικονομικά και στην ιδιωτική παραγωγικότητα, λόγω της αύξησης των δαπανών για τον γηράσκοντα πληθυσμό, θα δημιουργήσει διαρθρωτικό πρόβλημα για τα κράτη μέλη· η Ευρωπαϊκή Ένωση πρέπει, κατά συνέπεια, να υιοθετήσει στη μακροπρόθεσμη στρατηγική της μία πολιτική για την αποφασιστική προώθηση της αρχής της πρόληψης (όσον αφορά τις ιατρικές υπηρεσίες καθώς και την ενθάρρυνση περισσότερο υγιεινών προτύπων διαβίωσης). Οι δείκτες υγείας θα συμβάλουν την σημαντική βελτίωση των οικονομικών δεικτών·

7.  καλεί το Συμβούλιο και την Επιτροπή να αναγνωρίσουν το ρόλο των ενώσεων των ασθενών στον τομέα των νευροεκφυλιστικών ασθενειών και να τις συμπεριλάβουν στις εκστρατείες ενημέρωσης και πρόληψης και στη λήψη μέτρων στήριξης των ατόμων που πάσχουν από άνοια αλλά και στην κατάρτιση των ερευνητικών προγραμμάτων·

8.  προτείνει η Επιτροπή να εξετάσει την καθιέρωση της «Ημέρας του νοσηλευτή» προκειμένου να αυξηθεί η ευαισθητοποίηση για τον κρίσιμο ρόλο των τυπικών και άτυπων νοσηλευτών σε όλη την Ευρώπη και να αναγνωρισθεί ο ρόλος τους·

9.  τονίζει ότι η ανακάλυψη αποτελεσματικών παρεμβάσεων που αποτρέπουν την έναρξη του Αλτσχάιμερ ή καθυστερούν την πρόοδο της νόσου πρέπει να αποκτήσει έναν ιδιαιτέρως κατεπείγοντα χαρακτήρα·

10.  καλεί το Συμβούλιο και την Επιτροπή να βελτιώσουν το βαθμό συνειδητοποίησης των πολιτών της Ένωσης απέναντι στην άνοια, ώστε να αναγνωρίζουν τα πρώιμα συμπτώματα της άνοιας και να μπορεί να γίνεται η έγκαιρη διάγνωσή της, να προωθείται η σχετική αγωγή και να παρέχεται η αναγκαία υποστήριξη·

11.  τονίζει την πρωταρχική σημασία της πρόληψης καθώς και τη σημασία της έγκαιρης διάγνωσης με σκοπό τις αποτελεσματικές επεμβάσεις· τονίζει την ανάγκη και καλεί τα κράτη μέλη να βελτιώσουν τα επιδημιολογικά και κλινικά στοιχεία για τη στήριξη της άμεσης έρευνας, αποκατάστασης και δράσης, συγκεκριμένα, κατά τα ασυμπτωματικά στάδια και πριν από την έναρξη της αναπηρίας·

12.  διαπιστώνει ότι δεν υπάρχει προς το παρόν ειδική πολιτική πρόληψης της νόσου του Αλτσχάιμερ και, προς τούτο, ενθαρρύνει τη χάραξη μιας τέτοιας πολιτικής, ακόμα και σε ευρωπαϊκό επίπεδο, η οποία να στηρίζεται στην ανάγκη να διατηρηθεί ένα περιβάλλον που ευνοεί τη σωματική και πνευματική δραστηριοποίηση των ασθενών, σε μια διατροφή σύμφωνη προς όλα όσα συστήνει η Πλατφόρμα ευρωπαϊκής δράσης σχετικά με τη διατροφή, τη σωματική άσκηση και την υγεία καθώς και στην ενθάρρυνση κάθε πολιτικής για τη μείωση του καπνίσματος, ενεργού ή παθητικού·

13.  είναι πεπεισμένο ότι τα τεστ έγκαιρης διάγνωσης τα οποία πρόσφατα πρότεινε η Διεθνής Ομάδα εργασίας σχετικά με τα νέα κριτήρια της νόσου του Αλτσχάιμερ, η έρευνα σχετικά με τους παράγοντες κινδύνου και ο καθορισμός των κριτηρίων έγκαιρης διάγνωσης είναι κεφαλαιώδους σημασίας·

14.  προτρέπει όλα τα κράτη μέλη να ασχοληθούν ενεργά με τον ορισμό, ανάπτυξη και εφαρμογή κοινών πρωτοκόλλων έγκαιρης διάγνωσης, τη δημιουργία βιοδεικτών με σκοπό την αξιοποίηση των νεοεμφανιζόμενων θεραπειών τόσο για την άνοια όσο και για το στάδιο πριν από την εκδήλωση της νόσου, και την εκπόνηση ενός κοινού ερευνητικού θεματολογίου στο πεδίο των νευροεκφυλιστικών νόσων και την ανταλλαγή των καλλίτερων πρακτικών στον τομέα της έρευνας για τις νευροεκφυλιστικές νόσους, ώστε να μειωθούν οι κυριότερες ανισότητες μεταξύ και εντός των κρατών μελών ως προς τη διάγνωση και την αγωγή· τονίζει πως οι τυποποιημένες διαδικασίες αξιολόγησης των δεικτών υγείας θα είναι το κλειδί για την ανακάλυψη φαρμάκων και για την ανάπτυξη αποτελεσματικότερης τεχνολογικά υποβοηθούμενης περίθαλψης των πασχόντων από τη νόσο του Αλτσχάιμερ·

15.  ενθαρρύνει τα κράτη μέλη να διασφαλίσουν ότι τα φάρμακα που μπορούν να επιβραδύνουν την έναρξη του Αλτσχάιμερ είναι διαθέσιμα για όλους τους ασθενείς που υποφέρουν από τη νόσο και όχι μόνο για ασθενείς που η σχετική διάγνωση αναφέρεται σε σοβαρές περιπτώσεις Αλτσχάιμερ·

16.  ενθαρρύνει την Επιτροπή να καταρτίσει κατευθυντήριες γραμμές για την εκπόνηση και εφαρμογή μιας κοινής έγκαιρης διάγνωσης βάσει ενός πολυεπιστημονικού ελέγχου της μνήμης του ασθενή και ενός κατάλληλου πρωτοκόλλου κοινοποίησης και ενημέρωσης που να παρέχει στον ασθενή και την οικογένειά του το καλύτερο δυνατό πλαίσιο για την προσέγγιση της έναρξης της νόσου·

17.  ενθαρρύνει τα κράτη μέλη να ιδρύσουν σε όλη την επικράτειά τους ειδικευμένα κέντρα και να τα εξοπλίσουν με τα κατάλληλα ιατρικά μηχανήματα (συγκεκριμένα μαγνητικούς τομογράφους των οποίων η συμβολή στην έρευνα των ανοιών είναι αναμφισβήτητη)·

18.  καλεί το Συμβούλιο και την Επιτροπή, κατά την εκπόνηση σχεδίων δράσης στον τομέα της έρευνας, να λαμβάνουν υπόψη τους την ταχεία επέκταση της άνοιας και της νόσου του Αλτσχάιμερ και τις επιπτώσεις τους·

19.  προτρέπει τα κράτη μέλη να αναπτύξουν πολιτικές για μια καλύτερη πρόσβαση των ερευνητικών κονδυλίων στον τομέα της άνοιας και της νόσου του Αλτσχάιμερ, συμπεριλαμβανομένης της έρευνας στον τομέα της πρόληψης, σε επίπεδο ανάλογο προς τις οικονομικές τους επιπτώσεις για την κοινωνία·

20.  επισημαίνει τη σημασία μιας πολυκλαδικής αντίληψης των τρόπων με τους οποίους η συνεργασία και ο συντονισμός των ερευνών σε ευρωπαϊκό επίπεδο μπορούν να βελτιώσουν τις γνώσεις, τη διάγνωση, την αγωγή, την πρόληψη και την κοινωνική έρευνα προς το συμφέρον των ασθενών, των οικείων τους και των νοσηλευτών τους· εκτιμά πως η έρευνα για την επικύρωση νέων διαγνωστικών κριτηρίων, την ανάπτυξη τεστ έγκαιρης ανίχνευσης και τον εντοπισμό παραγόντων κινδύνου σε ό,τι αφορά την πρόοδο της ασθένειας από το προ-ανοϊκό στάδιο στα προχωρημένα στάδια έχει ζωτική σημασία· συνιστά τη συμμετοχή εκπροσώπων των ασθενών, οργανισμών περίθαλψης και φορέων παροχής ιατρικών υπηρεσιών στην ανωτέρω διεργασία· αποδίδει συνεπώς υψηλή προστιθέμενη αξία στη διενέργεια επιδημιολογικών και κλινικών μελετών ευρείας κλίμακας με διακρατική συνεργασία·

21.  αναγνωρίζει πως είναι σημαντικό σήμερα για την Ευρωπαϊκή Ένωση να στηρίξει 34 σχέδια για τις νευροεκφυλιστικές ασθένειες κόστους 159 εκατ. ευρώ, φρονεί ωστόσο ότι είναι αναγκαίο στο πλαίσιο του επερχόμενου 8ου ΠΠΕΤΑ να διορθωθεί ο κατακερματισμένος χαραχτήρας της έρευνας, και συγκεκριμένα για το Αλτσχάιμερ, και συμπεριλάβει σχέδια που αφορούν ανεπαρκώς διερευνημένους τομείς μη φαρμακευτικών, συμπεριφορικών και γνωστικών θεραπειών·

22.  εκτιμά πως τα τεστ έγκαιρης διάγνωσης, η έρευνα για τους παράγοντες κινδύνου και τα κριτήρια έγκαιρης διάγνωσης είναι ζωτική· αποδίδει συνεπώς υψηλή προστιθέμενη αξία στη διενέργεια επιδημιολογικών και κλινικών μελετών ευρείας κλίμακας με διακρατική συνεργασία· εκτιμά ως εξίσου σημαντική την Ευρωπαϊκή Έρευνα για την Κατάσταση της Υγείας που θα είναι σε θέση να παρέχει πολύτιμες πληροφορίες μέσω της γνωστικής δοκιμασίας, ως προς τον αριθμό των ατόμων που παρουσιάζουν πρώιμες γνωστικές δυσλειτουργίες·

23.  καλεί την Επιτροπή, το Συμβούλιο και τα κράτη μέλη να λάβουν υπόψη τις ειδικές ανάγκες των γυναικών, οι οποίες αποτελούν τον διπλάσιο αριθμό πασχόντων, και ένα δυσανάλογο αριθμό νοσηλευτών, στους τομείς της ιατρικής και κοινωνικής έρευνας, της υγείας, της απασχόλησης και των κοινωνικών πολιτικών·

24.  καλεί τα κράτη μέλη να αναπτύξουν μακροπρόθεσμες πολιτικές και μακροπρόθεσμα σχέδια δράσης στους τομείς της περίθαλψης και της πρόληψης, που να προβλέπουν και να προλαμβάνουν τις κοινωνικές και δημογραφικές τάσεις και να εστιάζονται στην υποστήριξη που προσφέρουν στην οικογένεια του ασθενούς εκείνοι που τον φροντίζουν, παρέχοντας έτσι κοινωνική προστασία στα ευπαθή άτομα που πάσχουν από άνοια·

25.  τονίζει τη σημασία της πρόληψης της νόσου του Αλτσχάιμερ, ενθαρρύνοντας έναν υγιεινό τρόπο ζωής, συμπεριλαμβανομένης της πνευματικής και κοινωνικής δραστηριότητας, και προάγοντας την καλή διατροφή και τη φυσική άσκηση·

26.  καλεί τα κράτη μέλη να αναπτύξουν ένα Στρατηγικό Ερευνητικό Σχέδιο Δράσης που θα καθορίζει τις μεσομακροπρόθεσμες ερευνητικές ανάγκες και στόχους στο πεδίο των νευροεκφυλιστικών νόσων, συμπεριλαμβανομένων των αναγκών για την εξασφάλιση περίθαλψης, ιδίως στον τομέα του Αλτσχάιμερ· Αυτά τα σχέδια δράσης πρέπει να επενδύσουν στην ενίσχυση του δυναμικού των νέων ερευνητών και να στηρίξουν καινοτόμες μεθόδους έρευνας μέσα από τη συνεργασία δημόσιου και ιδιωτικού τομέα· συνιστά την ενθάρρυνση της ανάπτυξης κέντρων αριστείας για ειδικούς ερευνητικούς τομείς και την εμπλοκή σε αυτά εκπροσώπων ασθενών, οργανώσεων νοσηλευτών και παρόχων δημόσιας/ιδιωτικής υγειονομικής περίθαλψης·

27.  καλεί τα κράτη μέλη να συνεργαστούν με την Επιτροπή για τη διερεύνηση πιθανών πρωτοβουλιών για την παροχή βοήθειας στα κράτη μέλη κατά την ανάπτυξη και εφαρμογή του κοινού ερευνητικού θεματολογίου·

28.  καλεί τα κράτη μέλη να επεξεργασθούν σχέδια δράσης για τη βελτίωση της ευεξίας και της ποιότητας ζωής των ασθενών που πάσχουν από τη νόσο του Αλτσχάιμερ και άλλες μορφές άνοιας, καθώς και των οικογενειών τους·

29.  καλεί τα ευρωπαϊκά θεσμικά όργανα να υποστηρίξουν στο μέτρο του δυνατού το Παρατηρητήριο Ερευνών για την Άνοια της Οργάνωσης Alzheimer Europe, ως χρήσιμου εργαλείου για τη διάδοση βέλτιστων πρακτικών και ερευνητικών αποτελεσμάτων σε ασθενείς και στους νοσηλευτές τους·

30.  επισημαίνει τη σημασία της έρευνας ως προς τη σχέση καθώς και τη διαφορά μεταξύ της διαδικασίας γήρανσης και της άνοιας, της άνοιας και της κατάθλιψης στους ηλικιωμένους, και μεταξύ των διαφορών του φύλου και των διαφόρων μορφών άνοιας· προτρέπει τα κράτη μέλη να προωθήσουν περαιτέρω ειδικά προγράμματα στον τομέα της υγείας και της έρευνας που να δίνουν μεγάλη σημασία στις επιλογές και τις προοπτικές του ίδιου του ασθενή, και να διατυπώνουν συστάσεις με επίκεντρο τις αρχές της αξιοπρέπειας και της κοινωνικής ένταξης, προάγοντας έτσι την αυτονομία και την αυτοδιάθεση των ατόμων με άνοια·

31.  καλεί τα κράτη μέλη να αφιερώσουν τους δέοντες πόρους στην υγειονομική υποστήριξη των ασθενών που πάσχουν από τη νόσο του Αλτσχάιμερ και στην ανταλλαγή πληροφοριών και στη δικτυακή εγγραφή των αποτελεσμάτων που επιτυγχάνονται στον τομέα αυτό·

32.  τονίζει τη σημασία της κατ' οίκον νοσηλείας των ασθενών και των ηλικιωμένων όπως και τη θεμελιώδη συμβολή των οργανώσεων μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα και των οργανώσεων εθελοντών σε ό,τι αφορά την υποστήριξη των ασθενών που πάσχουν από Αλτσχάιμερ και άλλες νόσους που συνδέονται με την ηλικία· προτρέπει τα κράτη μέλη να καθιερώσουν μορφές σύμπραξης με αυτές τις οργανώσεις και να στηρίξουν τις δραστηριότητές τους· καλεί επίσης τα κράτη μέλη να αναγνωρίσουν και να αξιοποιήσουν το ρόλο της ανεπίσημης νοσηλείας που παρέχουν τα μέλη της οικογένειας του ασθενή που πάσχει από τις νόσους αυτές·

33.  τονίζει την ανάγκη για ενέργειες οι οποίες δεν εστιάζονται απλώς στη θεραπεία του Αλτσχάιμερ με βάση τα φάρμακα όταν η νόσος έχει εκδηλωθεί, αλλά και σε προληπτικά μέτρα, συμπεριλαμβανομένης της δίαιτας και της διατροφής, προκειμένου να μειωθούν οι πιθανότητες για την ανάπτυξη του Αλτσχάιμερ· ζητεί εκτεταμένη έρευνα σχετικά με τα αποτελέσματα της δίαιτας και της διατροφής για το Αλτσχάιμερ, καθώς και την παροχή συμβουλών, συμπεριλαμβανομένων συμβουλών για το θέμα της διατροφής, με στόχο να παρεμποδιστεί η ανάπτυξη της νόσου και να διαδοθούν στο κοινό μέσω εκστρατειών ενημέρωσης·

34.  υπογραμμίζει ότι για να γίνουν κατανοητές οι ψυχολογικές και κοινωνικές πτυχές της άνοιας χρειάζεται να πραγματοποιηθεί έρευνα στις οικονομίες της υγείας, στις κοινωνικές και ανθρωπιστικές επιστήμες και σε μη φαρμακολογικές προσεγγίσεις·

35.  θεωρεί ότι η διάγνωση έγκαιρων συμπτωμάτων διαταραχών της μνήμης θα πρέπει να αποτελεί έναν από τους κομβικούς τομείς στον τομέα της επαγγελματικής υγειονομικής περίθαλψης·

36.  παροτρύνει την Επιτροπή, το Συμβούλιο και τα κράτη μέλη να εξετάσουν τη δυνατότητα επεξεργασίας προδιαγραφών ασφαλείας που θα ισχύουν για τα ειδικευμένα ιδρύματα περίθαλψης ηλικιωμένων, για τις κοινότητες στις οποίες αυτοί ανήκουν και για τις περιπτώσεις κατ' οίκον περίθαλψης·

37.  καλεί τα κράτη μέλη, σε στενή συνεργασία με την Επιτροπή και σε συνδυασμό με τα ερευνητικά ιδρύματα, να εκδώσουν κοινές κατευθυντήριες γραμμές για την κατάρτιση του προσωπικού που εργάζεται υπό οιαδήποτε ιδιότητα με ασθενείς Αλτσχάιμερ (ιατρικά και παραϊατρικά επαγγέλματα), και για την κατάρτιση των οικογενειακών και άλλων ενημερωμένων νοσηλευτών, ώστε να διασφαλιστεί η σωστή και αποτελεσματική χρήση των υπαρχόντων πόρων· επισημαίνει ότι αυξάνεται ταχέως η ανάγκη για άτομα εξειδικευμένα να εργάζονται με άτομα που πάσχουν από άνοια·

38.  καλεί τα κράτη μέλη να εξετάσουν τις ευκαιρίες που προσφέρονται από τις στρατηγικές της ΕΕ 2020 «Μία νέα ατζέντα για θέσεις εργασίας» και «Νέες δεξιότητες για νέες θέσεις εργασίας» προκειμένου να ενισχυθεί η μελλοντική ικανότητα του εργατικού δυναμικού που ασχολείται με τη φροντίδα ατόμων που πάσχουν από το Αλτσχάιμερ και άλλες μορφές άνοιας· νέες εξειδικευμένες θέσεις εργασίας πρέπει να προωθηθούν σε όλη την Ευρώπη με στόχο τη φροντίδα ενός ολοένα και μεγαλύτερου εξαρτώμενου γηράσκοντος πληθυσμού·

39.  καλεί την Επιτροπή να προβεί σε μόχλευση των πόρων της εμβληματικής πρωτοβουλίας «Ένωση καινοτομίας» στη στρατηγική Ευρώπη 2020, καθώς και της σχεδιασθείσας πιλοτικής σύμπραξης σχετικά με τα ενεργά και υγιή γηρατειά (η εκκίνηση της οποίας αναμένεται να γίνει στις αρχές του 2011) για την καταπολέμηση της άνοιας στην Ευρώπη·

40.  τονίζει πως ή πρόσφατη πρόοδος στους τομείς της απεικονιστικής και των βιολογικών δεικτών ανοίγει το δρόμο του εντοπισμού σιωπηρών μοριακών διαδικασιών και πρώιμων συμπτωμάτων της νόσου του Αλτσχάιμερ μέσω, για παράδειγμα, ενός ιχνηθέτη που μελετάται σήμερα και με τον οποίο μπορούν να γίνουν ορατές στον εγκέφαλο οι αμυλοειδείς πλάκες, μια από τις δυο βλάβες που συνδέονται με αυτή τη νόσο·

41.  αναγνωρίζει το ζωτικό ρόλο που διαδραματίζουν οικογένειες, νοσηλευτές και κοινότητες στο να καταστήσουν δυνατή τη συνειδητοποίηση εκ μέρους των πασχόντων ασθενών των δυνατοτήτων τους και ζητεί από τα κράτη μέλη να υποστηρίξουν την οικογένεια, τους νοσηλευτές και την κοινότητα·

42.  τονίζει τη σημασία της ψυχολογικής υποστήριξης των ασθενών και των οικογενειών τους· τονίζει τη σημασία του συνδυασμού της ψυχολογικής αντιμετώπισης της γήρανσης με τα αποτελέσματα της ιατρικής και βιοϊατρικής έρευνας· τονίζει την ανάγκη έρευνας στους τομείς της οικονομίας της υγείας, των κοινωνικών-ανθρωπιστικών πτυχών και στην μη φαρμακευτική προσέγγιση των θεραπειών, προκειμένου να επιτευχθεί η κατανόηση των ψυχολογικών, οικονομικών και κοινωνικών πτυχών της άνοιας και να προωθηθεί η χρήση των υφισταμένων τεχνολογιών (τηλε-ιατρική, ITC, υποστηρικτικές τεχνολογίες κ.λπ.)·

43.  συνιστά η Επιτροπή να εξετάσει πως είναι δυνατόν να επεκταθούν ενωσιακές πρωτοβουλίες στον τομέα των δικαιωμάτων των ατόμων με άνοια, συμπεριλαμβανομένης της χρήσης προηγμένων οδηγιών (διαθήκες) και του ζητήματος των συστημάτων δικαιωμάτων επιμέλειας·

44.  ενθαρρύνει τα κράτη μέλη να εξετάσουν την περίπτωση να περιοριστεί η χρήση αντιψυχωτικών φαρμάκων στα σχέδια δράσης τους για την παροχή βοήθειας σε πάσχοντες από το Αλτσχάιμερ, δεδομένου ότι ενώ τα εν λόγω φάρμακα συνταγογραφούνται επί του παρόντος ευρέως για την καταπολέμηση των συνεπειών της άνοιας, έχει αποδειχθεί ότι το ευεργετικό τους αποτέλεσμα είναι περιορισμένο και ότι, επιπλέον, συμβάλλουν σε υπερβολικό αριθμό θανάτων κάθε χρόνο λόγω της συνταγογράφησής τους·

45.  τονίζει με έμφαση ότι η αξιοπρέπεια των ατόμων με Αλτσχάιμερ θα πρέπει να διαφυλαχθεί και να εξαλειφθούν το στίγμα και οι διακρίσεις σε βάρος τους·

46.  ενθαρρύνει τα κράτη μέλη και την Επιτροπή να αναπτύξουν νέες πρωτοβουλίες για να διευκολυνθεί η διάδοση πληροφοριών και στρατηγικών πρόσβασης στην αγορά για καινοτόμες θεραπείες και διαγνωστικές εξετάσεις με σκοπό να αντιμετωπισθούν οι τρέχουσες ανεκπλήρωτες ανάγκες ασθενών με τη νόσο του Αλτσχάιμερ·

47.  προτρέπει τα κράτη μέλη να αναπτύξουν κοινωνικές υπηρεσίες και υπηρεσίες υγειονομικής περίθαλψης με κεντρική αποστολή τη μέγιστη δυνατή κάλυψη και τη διασφάλιση ίσης πρόσβασης και ισότητας, να ενθαρρύνει την παροχή ολοκληρωμένων υπηρεσιών σε κοινότητες και κατ' οίκον, ώστε να ωφεληθούν άτομα με άνοια ανεξαρτήτως ηλικίας, φύλου, εθνότητας, περιουσίας, αναπηρίας, αγροτικής ή αστικής διαμονής· ενθαρρύνει τα κράτη μέλη να αναλάβουν δράση για να εξαλείψουν αυτούς τους παράγοντες που επηρεάζουν άνισα την υγεία του πληθυσμού με τρόπο που να μπορούν να αποφευχθούν· ενθαρρύνει την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να αναπτύξουν περαιτέρω τη συλλογή δεδομένων σχετικά με τις ανισότητες στον τομέα της υγείας·

48.  καλεί τα κράτη μέλη να είναι ενήμερα για την προληπτική θεραπεία που συμβάλει στην επιβράδυνση της έναρξης της άνοιας και να διασφαλίσουν πρόσβαση σε προσιτή και ποιοτική περίθαλψη για τους πάσχοντες· τονίζει για τα κράτη μέλη ότι τέτοιες υπηρεσίες θα πρέπει να προστατεύονται σε μια περίοδο που επιδιώκεται δημοσιονομική εξυγίανση σε όλη την Ευρώπη·

49.  ζητεί από τα κράτη μέλη να δημιουργήσουν ένα ευρωπαϊκό δίκτυο διασυνδεδεμένων κέντρων αναφοράς που θα μπορούσαν να λειτουργούν συγκεντρωτικά για τις διαγνώσεις, τις θεραπείες και τη μέριμνα στον τομέα της άνοιας και του Αλτσχάιμερ και θα επέτρεπαν την ανταλλαγή και αξιολόγηση πληροφοριών και δεδομένων μεταξύ των κρατών μελών·

50.  ενθαρρύνει τα κράτη μέλη να χαράξουν εξατομικευμένες οδούς περίθαλψης και φροντίδας πολλαπλών ειδικοτήτων και επιστημών που θα συντονίζονται από έναν και μόνο παραπέμποντα ιατρό εξαρχής από τη στιγμή που θα κοινοποιηθεί η διάγνωση, να διευκολύνουν την κατ' οίκο περίθαλψη με την ενισχυμένη χρήση ποικίλων και ειδικευμένων υπηρεσιών κατ' οίκον φροντίδας και περίθαλψης, οικιακών εφαρμογών πληροφορικής και νέων τεχνολογικών πληροφόρησης και επικοινωνίας·

51.  καλεί τα κράτη μέλη να προβλέψουν ποικίλες καινοτόμες και ποιοτικές δομές ανάπαυλας για τους νοσηλευτές, όπως τα προσωρινά κέντρα στέγασης και υποδοχής και να εξασφαλίσουν την παρακολούθηση της υγείας των νοσηλευτών προτείνοντάς τους, για παράδειγμα, κατάλληλη ιατρική περίθαλψη και ψυχολογική ή κοινωνική στήριξη·

52.  καλεί την Ευρωπαϊκή Ένωση και τα κράτη μέλη, να ενισχύσουν την έρευνα, να βελτιώσουν την πρόσβαση στη διάγνωση και να προσαρμόσουν τις υπηρεσίας περίθαλψης και φροντίδας στις ανάγκες των νεαρών ασθενών·

53.  ενθαρρύνει τα κράτη μέλη, μόλις κυκλοφορούν νέες θεραπείες των οποίων η θεραπευτική αποτελεσματικότητα έχει ελεγχθεί και αποδειχθεί, να τις θέτουν το συντομότερο δυνατόν στη διάθεση των ασθενών που πάσχουν από αυτή την ασθένεια·

54.  προτρέπει τα κράτη μέλη να ενισχύσουν την ευαισθητοποίηση, σε ό,τι αφορά στην άνοια, του ευρέως κοινού και ειδικευμένων/ημι-ειδικευμένων επαγγελματιών στον τομέα της υγειονομικής περίθαλψης, εκείνων που χαράσσουν την πολιτική στον τομέα της υγειονομικής περίθαλψης, καθώς και των μέσων ενημέρωσης, με σκοπό την καλύτερη αναγνώριση των συμπτωμάτων του Αλτσχάιμερ και την κατανόηση της νόσου και της θεραπείας της· η ευαισθητοποίηση πρέπει να εστιαστεί σε διάφορες παραμέτρους όπως η διάγνωση, η θεραπεία και η ενδεδειγμένη υποστήριξη·

55.  υπενθυμίζει στην Επιτροπή την έκθεση Bowis του 2006, βάσει της οποίας οι εργοδότες καλούνται να καθιερώσουν πολιτικές για την «ψυχική υγεία στον τόπο εργασίας», ως απαραίτητο μέρος της υγείας των εργαζομένων και της ασφάλειας στον τόπο εργασίας, με στόχο να διασφαλιστεί η καλύτερη δυνατή ενσωμάτωση στην αγορά εργασίας ατόμων με ψυχικές διαταραχές, και ότι αυτές οι πολιτικές θα πρέπει να δημοσιοποιούνται και να παρακολουθούνται στο πλαίσιο της υφιστάμενης νομοθεσίας στους τομείς της υγείας και της ασφάλειας· υπενθυμίζει στην Επιτροπή ότι το Κοινοβούλιο εξακολουθεί να αναμένει τη δημοσιοποίηση των εν λόγω πολιτικών·

56.  τονίζει το μέγεθος των ιατρικών δαπανών που συνεπάγονται η νόσος του Αλτσχάιμερ και οι άλλες μορφές άνοιας και την ανάγκη εξεύρεσης βιώσιμων λύσεων που θα πρέπει να λαμβάνουν υπόψη: το άμεσο ιατρικό κόστος (συμπεριλαμβανομένου του κόστους του συστήματος υγείας: δαπάνες ειδικών, φάρμακα, ιατρικές επισκέψεις, περιοδικοί έλεγχοι), το άμεσο κοινωνικό κόστος (συμπεριλαμβανομένου του κόστους των επίσημων υπηρεσιών εκτός ιατρικού συστήματος: δημοτικές υπηρεσίες, κατ' οίκον περίθαλψη, προμήθεια τροφίμων, μεταφορές, και εισαγωγή των ασθενών σε ειδικευμένους οίκους ευγηρίας, όπου μπορούν να τυγχάνουν ιατρικής περίθαλψης), και τα ανεπίσημα έξοδα (συμπεριλαμβανομένων των δαπανών που συνδέονται με τη μειωμένη αποδοτικότητα σε περίπτωση παράτασης των ετών εργασίας, τη μειωμένη παραγωγή λόγω πρόωρης συνταξιοδότησης των ατόμων, ενδεχόμενων αδειών ασθενείας, ή ενδεχόμενου θανάτου)·

57.  προτρέπει τα κράτη μέλη να ετοιμάσουν ενημερωτικές εκστρατείες για το ευρύ κοινό αλλά και για ειδικές πληθυσμιακές κατηγορίες, όπως π.χ. μαθητές, επαγγελματίες νοσηλευτές και κοινωνικούς λειτουργούς, με σύγκριση και ανταλλαγή εμπειριών για τα μέτρα στήριξης των οικογενειακών νοσηλευτών, των ενώσεων ασθενών και των μη κυβερνητικών οργανώσεων, μέσω της δημοσίευσης και διανομής ενημερωτικών φυλλαδίων, συμπεριλαμβανομένων επιγραμμικών πληροφοριών, για την κατάρτιση και οργάνωση των εθελοντών λειτουργών και των βοηθών σε νομικά θέματα, θέματα ψυχολογίας και υγείας που εργάζονται τόσο στο σπίτι όσο και σε διημερεύοντες σταθμούς, μέσω της προώθησης ή ίδρυσης ενώσεων Αλτσχάιμερ, ώστε να μπορούν οι ενδιαφερόμενοι να ανταλλάσσουν εμπειρίες· τονίζει τη σημασία, σε όλες τις εκστρατείες ευαισθητοποίησης και επιμόρφωσης, της ικανότητας για την αναγνώριση των συμπτωμάτων της άνοιας·

58.  ενθαρρύνει τα κράτη μέλη να προωθήσουν, σε εθελοντική βάση, την πρακτική δωρεάν προσυμπτωματικών ελέγχων της μνήμης, για εκείνες τις ομάδες του πληθυσμού οι οποίες, σύμφωνα με επιστημονικά δεδομένα, παρουσιάζουν υψηλό κίνδυνο για την ανάπτυξη της νόσου του Αλτσχάιμερ ή άλλων ασθενειών άνοιας·

59.  ενθαρρύνει τα κράτη μέλη και την Επιτροπή να προωθήσουν τον προβληματισμό και μια ηθική προσέγγιση έναντι των ασθενών για να εγγυηθούν το σεβασμό της ανθρώπινης αξιοπρέπειας, και να διερευνήσουν τις πτυχές του νομικού καθεστώτος του πάσχοντος από νευροεκφυλιστικές ασθένειες για να καλυφθεί νομικά το πεδίο στέρησης της ελευθερίας και νομικής προστασίας του ασθενούς·

60.  ζητεί να αναγνωρισθούν οι ενώσεις Αλτσχάιμερ ως πρωταρχικοί εταίροι και να επιδιωχθεί η συμμετοχή τους 1) στον καθορισμό συστάσεων πρόληψης και βέλτιστων πρακτικών και στη διάδοσή τους στο ευρύ κοινό, 2) στην παροχή εξαιρετικά αναγκαίων πληροφοριών και στήριξης σε άτομα με άνοια και στους νοσηλευτές τους, 3) στην εκπροσώπηση των αναγκών ατόμων με άνοια και των νοσηλευτών τους έναντι των υπευθύνων για τη χάραξη της πολιτικής, και 4) στην προώθηση συμπράξεων με το ιατρικό επάγγελμα για την εξασφάλιση μιας ολιστικής προσέγγισης· επισημαίνει ότι προκειμένου να επιτευχθεί τούτο, τα ευρωπαϊκά θεσμικά όργανα θα πρέπει να διερευνήσουν τις δυνατότητες του Ευρωπαϊκού Προγράμματος Δημόσιας Υγείας για την εξασφάλιση τακτικής βασικής χρηματοδότησης των Ευρωπαϊκών Ενώσεων για τη νόσο του Αλτσχάιμερ, και να ενθαρρύνουν τα κράτη μέλη να υποστηρίξουν τις ενώσεις Αλτσχάιμερ σε εθνικό επίπεδο·

61.  ενθαρρύνει τα κράτη μέλη να δημιουργήσουν ομάδες στήριξης επαγγελματιών στον τομέα της υγειονομικής περίθαλψης, οι οποίοι εργάζονται στα νοσηλευτικά ιδρύματα, ομάδες στήριξης συγγενών νοσηλευομένων ασθενών, συγγενών που συνδράμουν τον ασθενή κατ' οίκον και επαγγελματιών στον τομέα της υγειονομικής περίθαλψης που παρέχουν τις υπηρεσίες τους κατ' οίκον·

62.  καλεί το Συμβούλιο, την Επιτροπή και τα κράτη μέλη, μαζί με το Κοινοβούλιο, να προαγάγουν την αυτονομία των ατόμων που πάσχουν από άνοια και να διασφαλίσουν την αξιοπρέπειά τους και την κοινωνική ένταξή τους μέσω του σχεδίου δράσης στον τομέα της υγείας, και να παρέχουν πληροφορίες σχετικά με τις καλύτερες πρακτικές για το σεβασμό των δικαιωμάτων των ευπαθών ατόμων και την καταπολέμηση της κακομεταχείρισης των ατόμων με άνοια·

63.  καλεί την Επιτροπή και το Συμβούλιο να προωθήσουν, για την εκτέλεση ερευνητικών προγραμμάτων, την ανάπτυξη συμπράξεων τόσο μεταξύ δημοσίων ιδρυμάτων όσο και μεταξύ δημοσίων και ιδιωτικών ιδρυμάτων, αξιοποιώντας με τον τρόπο αυτό τις εγκαταστάσεις, τους πόρους και την εμπειρία τόσο του ιδιωτικού όσο και του δημόσιου τομέα, ώστε να αντιμετωπισθούν οι επιπτώσεις της νόσου του Αλτσχάιμερ και των άλλων μορφών άνοιας·

64.  υπογραμμίζει την τεράστια πρόοδο που εναπομένει να σημειωθεί σε θέματα πρόσβασης στις θεραπευτικές δοκιμές για τους πάσχοντες από Αλτσχάιμερ ή συναφείς ασθένειες προκειμένου να εξασφαλισθεί η αποτελεσματικότητα των νέων μορίων· τονίζει δε ότι αυτός ο προβληματισμός πρέπει να συνεχισθεί και κατά την προσεχή αναθεώρηση της οδηγίας της ΕΕ για τις κλινικές δοκιμές φαρμάκων (2001/20/ΕΚ)·

65.  δεδομένου του βίαιου αντίκτυπου που έχει το Αλτσχάιμερ επί της μνήμης και των πνευματικών ικανοτήτων, ζητεί από τα κράτη μέλη να χαράξουν εθνικές στρατηγικές προκειμένου οι αρμόδιες αρχές να παρέχουν τις οικονομικές ενισχύσεις στους ασθενείς και να αναλαμβάνουν την υποχρέωση να ελέγχουν ότι αυτές χρησιμοποιούνται αποκλειστικά και μόνο υπέρ του ασθενούς·

66.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει το παρόν ψήφισμα στο Συμβούλιο, στην Επιτροπή, καθώς και στα κοινοβούλια και τις κυβερνήσεις των κρατών μελών.

(1) Κείμενα που εγκρίθηκαν, P7_TA(2010)0313.
(2) Κείμενα που εγκρίθηκαν, P7_TA(2010)0306.


Εισπνευστήρες για ασθματικούς
PDF 271kWORD 42k
Ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 19ης Ιανουαρίου 2011 σχετικά με την αναφορά 0473/2008 του Christoph Klein (γερμανικής ιθαγένειας), για τη μη λήψη μέτρων από την Επιτροπή όσον αφορά μία υπόθεση ανταγωνισμού και τις επιβλαβείς επιπτώσεις της στην ενδιαφερόμενη εταιρεία
P7_TA(2011)0017B7-0026/2011

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–  έχοντας υπόψη την προφορική ερώτηση O-0182/2010 - B7-0666/2010 της 10ης Νοεμβρίου 2010 προς την Επιτροπή Αναφορών 0473/2008 του Christoph Klein (γερμανικής ιθαγένειας), σχετικά με τη μη λήψη μέτρων από την Επιτροπή όσον αφορά μία υπόθεση ανταγωνισμού και τις επιβλαβείς επιπτώσεις της στην ενδιαφερόμενη εταιρεία,

  έχοντας υπόψη το άρθρο 227 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

–  έχοντας υπόψη τα άρθρα 115, παράγραφος 5, και 110, παράγραφος 2, του Κανονισμού,

–  έχοντας υπόψη τα άρθρα 201 και 202 του Κανονισμού,

Α.  εκτιμώντας ότι το εφαρμόσιμο νομικό πλαίσιο σ' αυτήν την περίπτωση είναι η οδηγία 93/42/ΕΟΚ(1) του Συμβουλίου σχετικά με τα ιατροτεχνολογικά προϊόντα, η οποία προβλέπει ότι οι κατασκευαστές ιατροτεχνολογικών προϊόντων της κλάσης Ι μπορούν να τοποθετήσουν τη συσκευή στην αγορά χωρίς την παρέμβαση του κοινοποιημένου οργανισμού ή της κοινοποιημένης αρχής, και ότι εξαρτάται από τον κατασκευαστή να αποδείξει ότι η συσκευή του πληροί τις διατάξεις της οδηγίας,

Β.  εκτιμώντας ότι τα κράτη μέλη, προκειμένου να διασφαλίσουν την εκπλήρωση αυτών των απαιτήσεων, υποχρεούνται να διενεργούν εποπτεία της αγοράς και να λαμβάνουν τα κατάλληλα μέτρα, τα οποία περιλαμβάνουν τη διαδικασία ρήτρας διασφάλισης στο πλαίσιο του άρθρου 8 και μέτρα στο πλαίσιο του άρθρου 18 σε περίπτωση παράτυπης σήμανσης CE,

Γ.  εκτιμώντας ότι ο κατασκευαστής επέδειξε στην αρμόδια αρχή του κράτους μέλους ότι η συσκευή εκπληρώνει όλες τις νομικές απαιτήσεις για την τοποθέτηση στην αγορά του ιατροτεχνολογικού προϊόντος 1 που φέρει τη σήμανση CE,

Δ.  εκτιμώντας ότι ένα κράτος μέλος μέσω της αρμόδιας αρχής, όταν λαμβάνει τα κατάλληλα ενδιάμεσα μέτρα για απόσυρση της συσκευής από την αγορά ή εμποδίζει ή περιορίζει την τοποθέτησή της στην αγορά, ενημερώνει πάραυτα την Επιτροπή για οποιοδήποτε τέτοιο μέτρο, προσδιορίζοντας τους λόγους της σχετικής απόφασης,

Ε.  εκτιμώντας ότι οι γερμανικές αρχές έχουν ήδη από το 1996 εκφράσει ανησυχίες σχετικά με την ασφάλεια της συσκευής (ένας εισπνευστήρας) και ενημέρωσαν την Επιτροπή σχετικά με το θέμα της διενέργειας και ολοκλήρωσης διαδικασίας διασφάλισης, η Επιτροπή ωστόσο δεν ζήτησε τη γνώμη του κατασκευαστή και ουδέποτε εξέδωσε σχετική απόφαση· κατ' ακολουθία, η απόφαση επί του θέματος εξακολουθεί να εκκρεμεί και ο αιτών δεν έχει πλέον στη διάθεσή του κάποιο άλλο ένδικο μέσο,

ΣΤ.  εκτιμώντας ότι οι αρχές της Σαξωνίας-Άνχαζτ επέβαλαν απαγόρευση των πωλήσεων της συσκευής το 1997, κατόπιν πιέσεων των βαυαρικών αρχών,

Ζ.  εκτιμώντας ότι η εταιρεία πωλούσε νομίμως προϊόντα πριν από την πρώτη απαγόρευση των πωλήσεων το 1997 και ικανοποιούσε όλες τις διατάξεις σύμφωνα με την οδηγία 93/42/ΕΟΚ, του Συμβουλίου όπως δηλώθηκε από την αρμόδια αρχή,

Η.  εκτιμώντας ότι ο κατασκευαστής τοποθέτησε τη συσκευή στην αγορά με νέο όνομα το 2003 και το 2005 η κυβέρνηση της Άνω Βαυαρίας διέταξε να αποσυρθεί η συσκευή από την αγορά σύμφωνα με τη γερμανική νομοθεσία για τα ιατροτεχνολογικά προϊόντα, χωρίς να ενημερώσει σχετικά την Επιτροπή,

Θ.  εκτιμώντας ότι το 2006 ο κατασκευαστής ενημέρωσε την Επιτροπή για τη δεύτερη απαγόρευση πωλήσεων με στόχο να κινηθεί η διαδικασία επί παραβάσει κατά της Γερμανίας για παραβίαση του άρθρου 8, παράγραφος 1 της οδηγίας 93/42/ΕΟΚ,

Ι.  εκτιμώντας ότι η Επιτροπή ισχυρίζεται ότι δεν υπήρχαν επαρκείς αποδείξεις για το ότι ο εισπνευστήρας ικανοποιούσε τις βασικές απαιτήσεις όπως ορίζεται στην οδηγία 93/42/ΕΟΚ και ότι κατέληξε στο συμπέρασμα ότι δεν υπήρχε ανάγκη για επανεξέταση της ασφαλείας του νέου προϊόντος, επειδή η υπόθεση ενέπιπτε στο άρθρο 18 και όχι στο άρθρο 8 της οδηγίας,

ΙΑ.  εκτιμώντας ότι το 2008 ο κατασκευαστής υπέβαλε αναφορά στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο δηλώνοντας ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, κατά την εξέταση της κατάθεσης αυτής, παραβίασε τις υποχρεώσεις της στο πλαίσιο της οδηγίας και παρέλειψε να εκπληρώσει το καθήκον της, δηλαδή να ενεργήσει ως θεματοφύλακας των συνθηκών,

1.  εκτιμά ότι η απάντηση της Επιτροπής στην Επιτροπή Αναφορών δεν ήταν ικανοποιητική όσον αφορά τα ερωτήματα του αναφέροντος και των μελών της επιτροπής σχετικά με τις επιφυλάξεις που εκφράστηκαν στη γνωμοδότηση της Επιτροπής Νομικών Θεμάτων·

2.  καλεί την Επιτροπή να λάβει αμέσως τα αναγκαία μέτρα για να τερματίσει τη διαδικασία που εξακολουθεί να εκκρεμεί και η οποία κινήθηκε το 1997 σύμφωνα με τη ρήτρα διασφάλισης του άρθρου 8 της οδηγίας 93/42/ΕΟΚ·

3.  καλεί την Επιτροπή να απαντήσει κατεπειγόντως στις δικαιολογημένες ανησυχίες του αναφέροντος, ο οποίος έχει βιώσει αυτήν την ανυπόφορη κατάσταση για 13 έτη και, επομένως, έχει υποστεί σημαντική απώλεια εισοδήματος και την καλεί να προβεί στις απαραίτητες ενέργειες για να επιτραπεί στον αναφέροντα να ασκήσει τα δικαιώματά του·

4.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει το παρόν ψήφισμα στην Επιτροπή και στην Κυβέρνηση της Ομοσπονδιακής Δημοκρατίας της Γερμανίας.

(1) ΕΕ L 169, 12.07.1993, σ. 1.


Η κατάσταση στην Αϊτή ένα χρόνο μετά το σεισμό: ανθρωπιστική βοήθεια και ανασυγκρότηση
PDF 296kWORD 76k
Ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 19ης Ιανουαρίου 2011 σχετικά με την κατάσταση στην Αϊτή μετά το σεισμό: ανθρωπιστική βοήθεια και ανασυγκρότηση
P7_TA(2011)0018RC-B7-0023/2011

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–  έχοντας υπόψη τη διεθνή διάσκεψη των δωρητών για ένα νέο μέλλον στην Αϊτή, που πραγματοποιήθηκε στη Νέα Υόρκη στις 31 Μαρτίου 2010, καθώς και την έκθεση της αποστολής της αντιπροσωπείας της Επιτροπής Ανάπτυξης του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στη Νέα Υόρκη,

–  έχοντας υπόψη το σχέδιο δράσης για την εθνική ανόρθωση και ανάπτυξη της Αϊτής και τα μεγάλα έργα για το μέλλον, του Μαρτίου 2010,

–  έχοντας υπόψη τα συμπεράσματα της έκτακτης συνόδου του Συμβουλίου Υπουργών Εξωτερικών που πραγματοποιήθηκε στις Βρυξέλλες στις 18 Ιανουαρίου 2010,

–  έχοντας υπόψη τη δήλωση της Ύπατης Εκπροσώπου της Ένωσης για Θέματα Εξωτερικής Πολιτικής και Πολιτικής Ασφάλειας σχετικά με το σεισμό στην Αϊτή στις 19 Ιανουαρίου 2010,

–  έχοντας υπόψη τα συμπεράσματα της προπαρασκευαστικής υπουργικής διάσκεψης που διοργανώθηκε στο Μόντρεαλ στις 25 Ιανουαρίου 2010,

–  έχοντας υπόψη την ευρωπαϊκή συναίνεση για την ανθρωπιστική βοήθεια που υπεγράφη από τα τρία ευρωπαϊκά θεσμικά όργανα το Δεκέμβριο του 2007,

–  έχοντας υπόψη το ψήφισμά του της 10ης Φεβρουαρίου 2010 για τον πρόσφατο σεισμό στην Αϊτή(1),

–  έχοντας υπόψη την έκθεση της αποστολής της Επιτροπής Ανάπτυξης του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στην Αϊτή (25-27 Ιουνίου 2010),

  έχοντας υπόψη την έκθεση της Κοινοβουλευτικής Συνέλευσης Ίσης Εκπροσώπησης ΑΚΕ-ΕΕ σχετικά με τη διερευνητική αποστολή στην Αϊτή και τη Δομινικανή Δημοκρατία, 30 Αυγούστου 2010,

–  έχοντας υπόψη το κοινό έγγραφο της Catherine Ashton, Αντιπροέδρου της Επιτροπής/Ύπατης Εκπροσώπου της Ένωσης για Θέματα Εξωτερικής Πολιτικής και Πολιτικής Ασφάλειας, και της Επιτρόπου Kristalina Georgieva για τα διδάγματα που αντλήθηκαν από την ανταπόκριση της Ένωσης στην καταστροφή της Αϊτής, Ιούνιος 2010,

–  έχοντας υπόψη την ανακοίνωση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής της 26ης Οκτωβρίου 2010 σχετικά με την ευρωπαϊκή ικανότητα για την αντιμετώπιση καταστάσεων έκτακτης ανάγκης (COM(2010)0600),

–  έχοντας υπόψη την Αποστολή των Ηνωμένων Εθνών για τη Σταθεροποίηση της Αϊτής (MINUSTAH),

–  έχοντας υπόψη την έκθεση του Michel Barnier με τίτλο «Για μια ευρωπαϊκή δύναμη πολιτικής προστασίας: Europe Aid», η οποία δημοσιεύθηκε τον Μάιο του 2006,

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 110, παράγραφος 2 του Κανονισμού του,

Α.  λαμβάνοντας υπόψη ότι ο σεισμός μεγέθους 7,3 της κλίμακας Ρίχτερ που έπληξε την Αϊτή στις 12 Ιανουαρίου 2010, προκάλεσε 222.750 νεκρούς, έπληξε 3 εκατομμύρια άτομα και προκάλεσε τον εκτοπισμό 1,7 εκατομμυρίου ατόμων περίπου εκ των οποίων άνω του ενός εκατομμυρίου εξακολουθούν να είναι εγκατεστημένοι σε πρόχειρους καταυλισμούς που προορίζονταν να είναι προσωρινοί, και εκτιμώντας ότι η ενώσεις υπεράσπισης των ανθρωπίνων δικαιωμάτων καταγγέλλουν τις «φρικτές» συνθήκες διαβίωσης στους εν λόγω μη οργανωμένους καταυλισμούς, συμπεριλαμβανομένων των «βιασμών και της σεξουαλικής βίας »που υφίστανται οι γυναίκες.

Β.  λαμβάνοντας υπόψη ότι 2,5-3,3 εκατ. άνθρωποι αισθάνονται επί του παρόντος ανασφάλεια σε ό,τι αφορά την τροφή τους, σε μια χώρα όπου το 60 % του πληθυσμού ζει στην ύπαιθρο και 80 % ζει σε απόλυτη φτώχεια,

Γ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι, ένα χρόνο μετά το σεισμό, η κατάσταση στην Αϊτή εξακολουθεί να είναι χαώδης, η χώρα βρίσκεται ακόμη σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης και η ανασυγκρότηση αργεί να αρχίσει,

Δ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι δεκαετίες φτώχειας, υποβάθμισης του περιβάλλοντος, ευαισθησίας στις πολλαπλές φυσικές καταστροφές, βίας, πολιτικής σταθερότητας και δικτατορίας κατέστησαν τη χώρα αυτή τη φτωχότερη της αμερικανικής ηπείρου, όπου πριν από την καταστροφή η πλειοψηφία των 12 εκατομμυρίων κατοίκων επιβίωναν με λιγότερο από δύο δολάρια την ημέρα, και ότι οι ζημίες που προκάλεσε ο σεισμός ενέτειναν την ανικανότητα του κράτους να παράσχει στοιχειώδεις δημόσιες υπηρεσίες και να ανταποκριθεί επομένως ενεργά στις προσπάθειες για βοήθεια και ανασυγκρότηση,

Ε.  λαμβάνοντας υπόψη ότι μέχρι σήμερα μόνο 1,2 δισεκατομμύρια επί των 10 δισεκατομμυρίων δολαρίων (σε δύο στάδια: 18 μήνες και 3 έτη) που είχαν υποσχεθεί οι δωρητές κατά τη διεθνή διάσκεψή τους για την ανασυγκρότηση της Αϊτής, στις 31 Μαρτίου 2010, στη Νέα Υόρκη, έχουν πραγματικά καταβληθεί,

ΣΤ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η πρόσφατη τραγωδία στην Αϊτή κατέδειξε ότι τα διαθέσιμα εργαλεία της ΕΕ για την αντιμετώπιση καταστροφών (ανθρωπιστική βοήθεια και κοινοτικός μηχανισμός πολιτικής προστασίας) θα πρέπει να βελτιωθούν σε σχέση με την αποτελεσματικότητα, την ταχύτητα, το συντονισμό και την ορατότητα,

Ζ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι έχει συσταθεί προσωρινή επιτροπή για την ανασυγκρότηση της Αϊτής (ΠΕΑΑ) κατόπιν προτάσεως της Αϊτής, με στόχο την εξασφάλιση του συντονισμού και της αποτελεσματικής κατανομής των πόρων, καθώς και την εφαρμογή του σχεδίου δράσης για την ανάπτυξη της Αϊτής· λαμβάνοντας υπόψη ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, ως κύριος δωρητής, είναι μέλος της ΠΕΑΑ και έχει δικαίωμα ψήφου,

Η.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η εκκαθάριση των ερειπίων αποτελεί σημαντική πρόκληση για την ανασυγκρότηση της χώρας – έχει εκκαθαρισθεί ένα ελάχιστο μέρος – και ότι με τους σημερινούς ρυθμούς, θα χρειασθούν 6 χρόνια για την εκκαθάριση εκατομμυρίων κυβικών μέτρων υλικών,

Θ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η επιδημία χολέρας που ξέσπασε στις 19 Οκτωβρίου 2010, έχει προκαλέσει μέχρι σήμερα περισσότερα των 3.000 θύματα ενώ έχουν μολυνθεί άνω των 150.000 άτομα, ότι η διάδοση της επιδημίας υπογραμμίζει τις πρόδηλες διαθρωτικές ελλείψεις του κράτους της Αϊτής και τα όρια του συστήματος διεθνούς βοήθειας και της Minustah (δύναμης σταθεροποίησης), καθώς και ότι οι ενέργειες αντιμετώπισης της χολέρας παρεμποδίζονται κυρίως από τη σημερινή πολιτική κρίση που προέκυψε από τις εκλογές,

Ι.  λαμβάνοντας υπόψη ότι από τα 174 εκατ. δολάρια τα Ηνωμένα Έθνη έχουν λάβει μόνο 44 εκατ. για την καταπολέμηση της επιδημίας χολέρας,

ΙΑ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι ο ΠΟΥ προβλέπει 400.000 νέες περιπτώσεις χολέρας τους επόμενους 12 μήνες εάν η επιδημία δεν εξαλειφθεί,

ΙΒ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι οι εκλογές της 28ης Νοεμβρίου 2010, τα προσωρινά αποτελέσματα των οποίων ανακοινώθηκαν στις αρχές Δεκεμβρίου, προκάλεσαν βίαιες διαδηλώσεις στην Αϊτή και πολυάριθμες καταγγελίες απάτης, αφετέρου δε ότι η διεθνής κοινότητα οφείλει να υποστηρίξει μια διαφανή και νόμιμη εκλογική διαδικασία, προκειμένου να εξασφαλισθεί η ειλικρίνεια της ψηφοφορίας που είναι απαραίτητη για την ανασυγκρότηση της χώρας, και κρίνει ότι η προστασία του πληθυσμού αποτελεί πορτεραιότητα,

1.  επαναλαμβάνει την αλληλεγγύη του προς του κατοίκους της Αϊτής που είναι θύματα του σεισμού και της χολέρας και υπογραμμίζει ότι η οι προσπάθειες ανασυγκρότησης θα πρέπει να περιλαμβάνει τη συνεργασία και τη συμμετοχή του πληθυσμού και της κοινωνίας των πολιτών της Αϊτής·

2.  επιμένει στη σθεναρή και μακροπρόθεσμη δέσμευση της διεθνούς κοινότητας, συμπεριλαμβανομένης της ΕΕ, σχετικά με την εκπλήρωση όλων των υποσχέσεων που δόθηκαν κατά τη διάρκεια της Διεθνούς Διάσκεψης Δωρητών στη Νέα Υόρκη, και ζητεί να υπάρξουν απτά αποτελέσματα χωρίς καθυστέρηση· επιπλέον, τονίζει ότι κάθε ευρωπαϊκή ανθρωπιστική και οικονομική βοήθεια παρέχεται με τη μορφή επιχορηγήσεων και όχι με τη μορφή τοκοφόρων δανείων·

3.  υπενθυμίζει την έντονη κινητοποίηση της διεθνούς κοινότητας αμέσως μετά τον καταστροφικό σεισμό στην Αϊτή και την πραγματική πολιτική βούλησή της να στηρίξει την ανασυγκρότηση της Αϊτής με διαφορετικό τρόπο, αποφεύγοντας τα λάθη του παρελθόντος, και να καταπολεμήσει άπαξ και δια παντός τις βαθιές αιτίες της φτώχειας στην Αϊτή·

4.  εκφράζει τη λύπη του για το εύρος της καταστροφής στην Αϊτή, οι συνέπειες της οποίας εξακολουθούν να είναι άκρως εμφανείς ένα χρόνο μετά το σεισμό· κρίνει ικανοποιητικό το ποσό της ανθρωπιστικής βοήθειας της Επιτροπής υπέρ της Αϊτής, το οποίο ανέρχεται σε 120 εκατομμύρια ευρώ (εκ των οποίων 12 εκατομμύρια για την καταπολέμηση της χολέρας), και τη βοήθεια των κρατών μελών της ΕΕ το ποσό της οποίας ανέρχεται σε 200 εκατομμύρια ευρώ, καθώς και την ανάληψη ενεργούς δράσης τόσο από τον επίτροπο που είναι αρμόδιος για τη διεθνή συνεργασία, την ανθρωπιστική βοήθεια και την πολιτική προστασία, όσο και από τη ΓΔ ECHO και τους εμπειρογνώμονές της·

5.  υπογραμμίζει ότι η δημιουργία συνεργατικών σχηματισμών (clusters) επέτρεψε το συντονισμό των ανθρωπιστικών παρεμβάσεων επιτοπίως, αλλά ότι η μέθοδος αυτή απέδειξε παρά ταύτα τα όριά της έναντι του μεγάλου αριθμού ανθρωπιστικών φορέων και του περίπλοκου χαρακτήρα της κατάστασης έκτακτης ανάγκης λόγω της μεγάλης αστικής συγκέντρωσης·

6.  χαιρετίζει τις προσπάθειες που καταβάλλουν και το έργο που επιτελούν οι ανθρωπιστικές οργανώσεις (Ερυθρός Σταυρός, ΜΚΟ, Ηνωμένα έθνη) και τα κράτη μέλη και εμμένει στην ανάγκη να καταστούν ορατά τα μη εμφανή αποτελέσματα των ανθρωπιστικών παρεμβάσεων και το γεγονός ότι η κατάσταση μπόρεσε να τεθεί υπό έλεγχο, κυρίως χάρη στην περίθαλψη των τραυματιών, τον εφοδιασμό με πόσιμο νερό και τρόφιμα, καθώς και με προσωρινά στέγαστρα·

7.  διαπιστώνει ότι η επιδημία χολέρας κατέδειξε την σχεδόν πλήρη ανικανότητα του κράτους της Αϊτής μπροστά σε μία ασθένεια η οποία προλαμβάνεται και θεραπεύεται εύκολα καθώς και τα όρια του συστήματος διεθνούς βοήθειας σε μία χώρα με μαζικό ανθρωπιστικό δυναμικό (12.000 ΜΚΟ)· υπογραμμίζει ότι οι ανθρωπιστικοί φορείς δεν πρέπει και δεν μπορούν να εξακολουθήσουν να αντισταθμίζουν τις αδυναμίες του κράτους της Αϊτής ή να το αντικαθιστούν και ότι είναι επείγουσα ανάγκη να αναληφθεί επιτέλους δράση υπέρ της μακροπρόθεσμης ανάπτυξης, ειδικότερα υπέρ της πρόσβασης στην υγειονομική περίθαλψη, το πόσιμο νερό και την εξυγίανση του περιβάλλοντος·

8.  εκφράζει την ικανοποίησή του για το γεγονός ότι, κατά τη διεθνή διάσκεψη των δωρητών για την ανασυγκρότηση της Αϊτής, η Επιτροπή και τα κράτη μέλη ανέλαβαν συλλογικά υποχρέωση ύψους 1,2 δισεκατομμυρίων ευρώ – εκ των οποίων 460 εκατομμύρια μη ανθρωπιστικής βοήθειας της Επιτροπής· επαναλαμβάνει το αίτημά του να διαδραματίσει η Ευρωπαϊκή Ένωση, ως κύριος διαχειριστής των πόρων, ηγετικό πολιτικό ρόλο στις προσπάθειες ανασυγκρότησης·

9.  ζητεί από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και τα κράτη μέλη να ενσωματώσουν την τοπική παραγωγή τροφίμων και τη διατροφική ασφάλεια στις προσπάθειες ανασυγκρότησης της Αϊτής με την ανάπτυξη υποδομών στην ύπαιθρο και την παροχή βοήθειας στους μικρούς γεωργούς, στο πλαίσιο της κοινής τους προσέγγισης στον προγραμματισμό των πόρων τους για την ανασυγκρότηση της Αϊτής και στο πλαίσιο της ενδιάμεσης αναθεώρησης το προγραμματισμού των υπολοίπων πόρων της Επιτροπής, δηλαδή 169 εκατ. ευρώ πάντοτε διαθέσιμα επί των 460 εκατ. που εξαγγέλθηκαν στη Νέα Υόρκη· ζητεί να εφαρμοσθεί το νέο πλαίσιο πολιτικής για την επισιτιστική ασφάλεια που ανακοινώθηκε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή τον Μάρτιο του 2010·

10.  κρίνει λυπηρό το γεγονός ότι η προσωρινή επιτροπή για την ανασυγκρότηση της Αϊτής, η οποία προορίζεται να διαδραματίσει κεντρικό ρόλο στον συντονισμό της ανασυγκρότησης, άρχισε καθυστερημένα τις εργασίες της· κρίνει λυπηρή την έλλειψη πληροφοριών όσον αφορά τη λειτουργία και την αποτελεσματικότητά της και ζητεί από την Επιτροπή, ως μέλους της ΠΕΑΑ, να παρέμβει ώστε να επιταχυνθεί η εντολή της επιτροπής αυτής και να αναθεωρηθεί η λειτουργία της, εν συνεχεία δε να υποβάλει στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο έκθεση σχετικά με τις δραστηριότητες της ΠΕΑΑ, την κατανομή των πόρων και το μέρος των υπεσχημένων στη νέα Υόρκη ποσών που διατέθηκαν πράγματι για την ανασυγκρότηση·

11.  αναγνωρίζει ότι η CIRH, κεντρική δομή διαχείρισης της ανασυγκρότησης, δεν μπορεί να λειτουργήσει αποτελεσματικά χωρίς την αποκατάσταση των ικανοτήτων του κράτους της Αϊτής και την ανανέωση των διευθυνόντων που πρέπει να εκλέγονται με μία διαφανή και νόμιμη εκλογική διαδικασία και θα έχουν την πραγματική πολιτική βούληση να λαμβάνουν τις απαραίτητες αποφάσεις προκειμένου να ολοκληρωθεί το τιτάνιο αυτό έργο·

12.  προτρέπει την κυβέρνηση της Αϊτής να επιδιώξει και να εφαρμόσει τις δεσμεύσεις του Εθνικού Σχεδίου Ανασυγκρότησης για να ενισχυθεί η κρατική εξουσία, να καταστεί αποτελεσματικότερη η τοπική κυβέρνηση, να οικοδομηθεί η ικανότητα τοπικών και εθνικών θεσμικών οργάνων και να εδραιωθεί η έννοια της πολιτικής, οικονομικής και θεσμικής αποκέντρωσης·

13.  θεωρεί ότι τόσο οι τοπικές αρχές όσο και οι εκπρόσωποι της κοινωνίας των πολιτών θα πρέπει να τύχουν καλύτερης υποστήριξης και να συμμετέχουν στη διαδικασία λήψης αποφάσεων·

14.  εκφράζει τη λύπη του γιατί οι Αϊτινοί δεν διαθέτουν παρά φτυάρια, σκαπάνες και καροτσάκια για την εκκένωση τόνων που έχουν μπλοκάρει την πρωτεύουσα, γεγονός που φαίνεται γελοίο μπροστά στο μέγεθος της κατάστασης· υπογραμμίζει ότι η αφαίρεση των ερειπίων είναι απαραίτητη για την ανασυγκρότηση της Αϊτής και εκφράζει τη λύπη του γιατί ουσιαστικά δεν έχουν αποδεσμευθεί πόροι για την αφαίρεση των ερειπίων και καλεί την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να παράσχει οικονομική βοήθεια και τεχνική υποστήριξη για την αφαίρεση των ερειπίων·

15.  καλεί τα Ηνωμένα Έθνη να επανεξετάσουν την εντολή της MINUSTAH, προσδίδοντας ιδιαίτερη προσοχή στα θέματα ασφάλειας και εκφράζει την ανησυχία του όσον αφορά την αποτελεσματικότητά της έχοντας υπόψη τα τελευταία γεγονότα, όπως η επιδημία χολέρας και οι εκκρεμούσες εκλογές·

16.  εκφράζει τη λύπη του για τη σοβαρή στεγαστική κρίση στην Αϊτή· κρίνει απογοητευτική τη μείζονα στεγαστική κρίση στην Αϊτή, τονίζει ότι η επανεγκατάσταση των άστεγων, οι περισσότεροι των οποίων έχουν εγκατασταθεί σε πρόχειρους καταυλισμούς, κυρίως στην πρωτεύουσα Port-au-Prince, προσκρούει στην έλλειψη διαθέσιμων οικοπέδων, σε ένα ανύπαρκτο κτηματολογικό σύστημα και στο γεγονός ότι πολλά τεμάχια υπόκεινται στην επιρροή της διασποράς, καλώντας τις αρχές της Αϊτής να επιδείξουν την απαραίτητη πολιτική βούληση και να λάβουν αποφασιστικά μέτρα, ειδικότερα όσον αφορά τις απαλλοτριώσεις·

17.  εκφράζει την αυξανόμενη ανησυχία του για την κατάσταση των πλέον ευάλωτων ατόμων, κυρίως των γυναικών και των παιδιών μετά από το σεισμό που έπληξε κατά τρόπο δραματικό περισσότερα από 800.000 παιδιά, που αντιμετωπίζουν την απειλή της βίας, της σεξουαλικής κακοποίησης, της εμπορίας ανθρώπων, της εκμετάλλευσης και της εγκατάλειψης, καλεί δε την Ευρωπαϊκή Ένωση (Επιτροπή) να αναλάβει αποφασιστική δέσμευση για την αποκατάσταση ενός προστατευτικού και ασφαλούς πλαισίου ζωής για τα παιδιά, υποστηρίζοντας έτσι τη διαδικασία εγκαθίδρυσης ενός συστήματος κοινωνικής προστασίας στην Αϊτή και ενθαρρύνοντας τη μεταρρύθμιση της εκπαίδευσης· ζητεί να βελτιωθούν οι συνθήκες διαβίωσης και η ασφάλειας στους καταυλισμούς·

18.  ζητεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση να συνεργασθεί με την κυβέρνηση της νήσου για την εκπόνηση μιας γενικής νομοθεσίας που να προστατεύει τα παιδιά, για τη μεταφορά στο εθνικό δίκαιο των υποχρεώσεων που απορρέουν από διάφορα, επικυρωθέντα από την Αϊτή, διεθνή μέσα σχετικά με τα δικαιώματα του παιδιού, τα δικαιώματα του ανθρώπου, την εξάλειψη της δουλείας και την προστασία των δικαιωμάτων του παιδιού·

19.  κρίνει ότι είναι άκρως σημαντικό το να υποστηρίξει η Επιτροπή την εφαρμογή της διαδικασίας εντοπισμού, απογραφής και αναζήτησης των οικογενειών των παιδιών που είναι μόνα τους και να ενισχύσει την ειδική επαγρύπνηση στα σύνορα ώστε να εμποδίζεται η εμπορία και παράνομη υιοθεσία των παιδιών·

20.  επιμένει στο γεγονός ότι είναι ουσιαστικής σημασίας αφενός να συγκροτηθούν αμέσως οι ικανότητες του κράτους της Αϊτής να εξασφαλίσει τη λειτουργία της δημοκρατίας και την χρηστή διακυβέρνηση της χώρας, απαραίτητη προϋπόθεση για την ανασυγκρότηση της χώρας, αφετέρου δε να ληφθεί μέριμνα για τη συμμετοχή της κοινωνίας των πολιτών και του πληθυσμού της Αϊτής·

21.  εκφράζει την έντονη ανησυχία του για τη σημερινή πολιτική κρίση ως συνέπεια των αποτελεσμάτων των προεδρικών και βουλευτικών εκλογών που αποτελούν αντικείμενο σφοδρής αμφισβήτησης και επιφυλακτικής επικύρωσης από τις αποστολές ξένων παρατηρητών, ενώ έχει αρχίσει νέα καταμέτρηση των ψήφων από τους εμπειρογνώμονες που επέσπευσε ο Οργανισμός Αμερικανικών Κρατών και οι οποίοι, στην έκθεση που υπέβαλαν την Πέμπτη 13 Ιανουαρίου 2011, συνιστούσαν να τεθεί στο περιθώριο ο υποψήφιος της εξουσίας Jude Célestin, υπέρ του Michel Martelly, λόγω εξακριβωμένης νόθευσης·

22.  καλεί την Ευρωπαϊκή Ένωση όπως καταβάλει κάθε δυνατή προσπάθεια προκειμένου να υποστηρίξει με σθένος τη διεξαγωγή μιας νόμιμης και διαφανούς εκλογικής διαδικασίας και την ομαλή διεξαγωγή του δεύτερου γύρου που αναβάλλεται για το Φεβρουάριο, ώστε να μην περιπέσει η Αϊτή σε μια ακόμη πιο σοβαρή κρίση· θεωρεί ότι μόνο ένας εκλεγμένος και νόμιμος Πρόεδρος καθώς και νόμιμοι βουλευτές μπορούν να λάβουν τις αναγκαίες αποφάσεις και ότι η ανασυγκρότηση απαιτεί σταθερότητα και πολιτική βούληση·

23.  καλεί επιμόνως τη διεθνή κοινότητα και την Ευρωπαϊκή Ένωση να συνεργασθούν στενά με τις μελλοντικές αρχές της Αϊτής και να τις βοηθήσουν για την οργάνωση των θεσμών τους και των κρατικών ικανοτήτων, στην πορεία προς μια νέα ισορροπία σε όλα τα επίπεδα, προς μια πλήρως λειτουργική δημοκρατία, καθώς και καθ' όλη τη διάρκεια της διαδικασίας ανασυγκρότησης·

24.  υπογραμμίζει την κρίσιμη σημασία των εισροών κεφαλαίου που συνιστούν οικονομική βοήθεια εκ μέρους των πολιτών της Αϊτής που ζουν στη διασπορά, την οποία βοήθεια ο πληθυσμός της χώρας λαμβάνει χωρίς μεσολαβητές και μπορεί να την χρησιμοποιήσει γρήγορα για τις επείγουσες ανάγκες· απαιτεί από τα κράτη μέλη και από την κυβέρνηση της Αϊτής να διευκολύνουν την προώθηση αυτών των κεφαλαίων και να καταβάλουν προσπάθειες για τη μείωση του συνακόλουθου κόστους·

25.  προτρέπει την ΕΕ και τα κράτη μέλη της να διατηρήσουν την ανασυγκρότηση και την αποκατάσταση της Αϊτής σε υψηλή θέση στην ατζέντα τους, τονίζει ότι πρέπει τώρα να παρασχεθεί βοήθεια στην Αϊτή προκειμένου να αποτελέσει μια οικονομικά και πολιτικά ισχυρή και αυτοσυντηρούμενη χώρα και καλεί τη διεθνή κοινότητα να χρησιμοποιήσει το γεγονός αυτό ως ευκαιρία για να αντιμετωπισθούν οριστικά οι ριζικές αιτίες της φτώχειας στην Αϊτή·

26.  ζητεί από την Επιτροπή να μεριμνήσει όπως, στο πνεύμα της Ευρωπαϊκής Συναίνεσης για την Ανθρωπιστική Βοήθεια , καταβληθεί σημαντική προσπάθεια για την ενσωμάτωση της διάστασης «ετοιμότητα έναντι των καταστροφών και μείωση των κινδύνων καταστροφών» τόσο στη φάση της έκτακτης ανάγκης όσο και στη μακροπρόθεσμη ανάπτυξη, τούτο δε σε συνεργασία με την κυβέρνηση, τις τοπικές αρχές και την κοινωνία των πολιτών·

27.  προτρέπει την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να υποβάλει προτάσεις το συντομότερο δυνατό για τη θέσπιση μιας ευρωπαϊκής δύναμης πολιτικής προστασίας που θα βασίζεται στον ενωσιακό μηχανισμό πολιτικής προστασίας·

28.  διαπιστώνει ότι η ανθρωπιστική βοήθεια χορηγείται από δεκαετίες στην Αϊτή και ότι η σύνδεση μεταξύ της επείγουσας βοήθειας, της αποκατάστασης και της ανάπτυξης προσλαμβάνει όλη τη σημασία της στην κρίση αυτή· τονίζει με έμφαση ότι έχει κρίσιμη σημασία τα Ηνωμένα Έθνη να είναι και να παραμείνουν επικεφαλής του συντονισμού όλων των στρατιωτικών και πολιτικών επιχειρήσεων σε ό,τι αφορά την αποκατάσταση της ασφάλειας και της ανθρωπιστικής βοήθειας και σε σχέση με την ανασυγκρότηση και την ανάπτυξη·

29.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει το παρόν ψήφισμα στην Ύπατη Εκπρόσωπο της Ένωση για τις εξωτερικές υποθέσεις και την πολιτική της ασφάλειας, στο Συμβούλιο, στην Επιτροπή και τα κράτη μέλη, στον Πρόεδρο και στην Κυβέρνηση της Αϊτής, στον Αναπληρωτή Γενικό Γραμματέα των Ηνωμένων Εθνών για Ανθρωπιστικά Ζητήματα και Αρωγή Έκτακτης Ανάγκης, καθώς και στην Παγκόσμια Τράπεζα και το ΔΝΤ.

(1) EE C 341 E, 16.12.2010, σ. 5.


Παραβίαση της ελευθερίας έκφρασης και διακρίσεις λόγω σεξουαλικού προσανατολισμού στη Λιθουανία
PDF 284kWORD 51k
Ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 19ης Ιανουαρίου 2011 σχετικά με την παραβίαση της ελευθερίας έκφαρσης και τις διακρίσεις για λόγους γενετήσιου προσανατολισμού στη Λιθουανία
P7_TA(2011)0019B7-0031/2011

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–  έχοντας υπόψη τις διεθνείς πράξεις που εγγυώνται τα ανθρώπινα δικαιώματα και τις θεμελιώδεις ελευθερίες και απαγορεύουν τις διακρίσεις, μεταξύ των οποίων ιδίως περιλαμβάνεται η Ευρωπαϊκή Σύμβαση για την Προστασία των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου και των Θεμελιωδών Ελευθεριών (ΕΣΔΑ),

–  έχοντας υπόψη τα άρθρα 6 και 7 της Συνθήκης για την Ευρωπαϊκή Ένωση (ΣΕΕ) και το άρθρο 19 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΣλΕΕ), που δεσμεύει την Ευρωπαϊκή Ένωση και τα κράτη μέλη της να σέβονται τα ανθρώπινα δικαιώματα και τις θεμελιώδεις ελευθερίες και να παρέχουν τα μέσα σε επίπεδο ΕΕ για την καταπολέμηση των διακρίσεων και των παραβιάσεων των ανθρωπίνων δικαιωμάτων,

–  έχοντας υπόψη το Χάρτη Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, και ειδικότερα το άρθρο 11, που εγγυάται το δικαίωμα της ελεύθερης έκφρασης και το άρθρο 21, που απαγορεύει τις διακρίσεις για λόγους γενετήσιου προσανατολισμού,

–  έχοντας υπόψη τα σχέδια τροπολογιών στον Κώδικα Διοικητικών Παραβάσεων της Δημοκρατίας της Λιθουανίας (αριθ. XIP-2595),

–  έχοντας υπόψη το σχέδιο γνωμοδότησης του Υπουργείου Δικαιοσύνης της Δημοκρατίας της Λιθουανίας (αριθ. 11-30-01),

–  έχοντας υπόψη τις δραστηριότητες της Ευρωπαϊκής Ένωσης με στόχο την καταπολέμηση των διακρίσεων για λόγους γενετήσιου προσανατολισμού και της ομοφοβίας,

–  έχοντας υπόψη την έκθεση του Οργανισμού για τα Θεμελιώδη Δικαιώματα, του Νοεμβρίου 2010, με τίτλο «ομοφοβία, τρανσφοβία και διακρίσεις λόγω γενετήσιου προσανατολισμού και ταυτότητας φύλου»,

–  έχοντας υπόψη το ψήφισμά του, της 17ης Σεπτεμβρίου 2009, σχετικά με την κατάσταση στη Λιθουανία μετά την έγκριση του νόμου για την προστασία των ανηλίκων(1),

–  έχοντας υπόψη τα προηγούμενα ψηφίσματά του σχετικά με την ομοφοβία, την προστασία των μειονοτήτων και τις πολιτικές κατά των διακρίσεων, και ιδίως εκείνα σχετικά με την ομοφοβία στην Ευρώπη(2),

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 115, παράγραφος 5 και το άρθρο 110, παράγραφος 2, του Κανονισμού του,

A.  λαμβάνοντας υπόψη ότι, στις 16 Δεκεμβρίου 2010, το λιθουανικό κοινοβούλιο (Seimas) ανέβαλε την ψηφοφορία επί ενός νομοσχεδίου που τροποποιεί τον Κώδικα Διοικητικών Παραβάσεων ώστε να τιμωρείται η «δημόσια προώθηση των ομοφυλοφιλικών σχέσεων» με πρόστιμο μεταξύ 2.000 και 10.000 Litas (580-2.900 ευρώ), διότι οι τροπολογίες δεν είχαν ακόμη εξετασθεί από τις αρμόδιες κοινοβουλευτικές επιτροπές και συνεχίζουν να βρίσκονται υπό εξέταση από τις εθνικές αρχές της Λιθουανίας,

B.  λαμβάνοντας υπόψη ότι, στις 8 Δεκεμβρίου 2010, η Επιτροπή Παιδείας, Επιστημών και Πολιτισμού της Seimas διέγραψε τον γενετήσιο προσανατολισμό από τον κατάλογο των λόγων για την παροχή προστασίας κατά τα προβλεπόμενα όσον αφορά την ισότητα ευκαιριών στον νόμο για την Παιδεία (άρθρο 5, παράγραφος 1),

Γ.  λαμβάνοντας υπόψη τα σχέδια τροπολογιών στον Κώδικα Διοικητικών Παραβάσεων έρχονται σε αντίθεση με το άρθρο 25 του Συντάγματος της Δημοκρατίας της Λιθουανίας, το οποίο ορίζει ότι «κανένας άνθρωπος δεν πρέπει να εμποδίζεται από την αναζήτηση και διάδοση πληροφοριών και ιδεών» και με το άρθρο 29 που ορίζει ότι «όλοι οι άνθρωποι είναι ίσοι απέναντι στο νόμο , καθώς και ενώπιον των δικαστηρίων και των λοιπών θεσμικών οργάνων και υπαλλήλων του κράτους. Δεν περιορίζονται τα δικαιώματα των ανθρώπων, ούτε δίδονται σε αυτούς προνόμια, για λόγους φύλου, φυλής, εθνικότητας, γλώσσας, καταγωγής, κοινωνικής θέσης, πίστης, πεποιθήσεων ή απόψεων»,

Δ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι ο Υπουργός Δικαιοσύνης της Λιθουανίας εξέφρασε τη γνώμη πως τα σχέδια τροπολογιών στον Κώδικα Διοικητικών Παραβάσεων αντιβαίνουν τις υποχρεώσεις της Λιθουανίας στο πλαίσιο του Συντάγματός της, αλλά και του Χάρτη των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων, της Ευρωπαϊκής Σύμβασης για την Προστασία των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου και των Θεμελιωδών Ελευθεριών και του Διεθνούς Συμφώνου για τα Αστικά και Πολιτικά Δικαιώματα,

E.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η τελευταία έκθεση του Οργανισμού για τα Θεμελιώδη Δικαιώματα, του Νοεμβρίου 2010, με τίτλο «ομοφοβία, τρανσφοβία και διακρίσεις λόγω γενετήσιου προσανατολισμού και ταυτότητας φύλου», καταλήγει ότι «οι τροποποιήσεις θα μπορούσαν να ποινικοποιήσουν σχεδόν κάθε δημόσια έκφραση ή επίδειξη ομοφυλοφιλικότητας, ή τις σχετικές πληροφορίες»,

ΣΤ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι, τον Ιούνιο του 2009, η Seimas υπερψήφισε με μεγάλη πλειοψηφία την τροποποίηση του νόμου «για την προστασία των ανηλίκων από τις αρνητικές συνέπειες δημόσιων πληροφοριών», απαγορεύοντας στους ανήλικους την πρόσβαση σε πληροφορίες σχετικά με την ομοφυλοφιλία,

Ζ.  εκτιμώντας ότι η έννοια της «εκδήλωσης ή προώθησης μορφών γενετήσιου προσανατολισμού», στον νόμο για τη διαφήμιση, παραμένει ασαφής,

H.  λαμβάνοντας υπόψη ότι τη σύνταξη του παρόντος ψηφίσματος προκάλεσαν μια σειρά ανησυχητικών γεγονότων, όπως η έγκριση του νόμου για την προστασία των ανηλίκων από τις αρνητικές συνέπειες δημόσιων πληροφοριών, η επιχειρηθείσα απαγόρευση, εκ μέρους τοπικών αρχών, της διεξαγωγής ομοφυλοφιλικών παρελάσεων («gay pride») ή πορειών ισότητας και η χρήση εμπρηστικής, γεμάτης μίσους ή απειλητικής γλώσσας από ηγετικές πολιτικές και κοινοβουλευτικές φυσιογνωμίες,

Θ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι, στις 17 Μαΐου 2010, Διεθνή Ημέρα κατά της Ομοφοβίας, η Αντιπρόεδρος της Επιτροπής, κ. Viviane Reding, η Ύπατη Εκπρόσωπος της Ευρωπαϊκής Ένωσης κ. Catherine Ashton, ο Πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, κ. Herman van Rompuy και ο Πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, κ. Jerzy Buzek καταδίκασαν ομόφωνα κάθε είδους ομοφοβία και εφαρμογή διακρίσεων για λόγους γενετήσιου προσανατολισμού,

Ι.  λαμβάνοντας υπόψη ότι, το 1990, ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας διέγραψε την ομοφυλοφιλία από τον κατάλογο των ψυχικών νοσημάτων, ότι καμία αξιόπιστη έρευνα δεν δείχνει η εκπαίδευση των παιδιών και των νέων σε θέματα σεξουαλικότητας μπορεί να επηρεάσει τον γενετήσιο προσανατολισμό τους, καθώς και ότι η εκπαίδευση σε σχέση με την πολυμορφία γενετήσιων προσανατολισμών ενθαρρύνει την ανεκτικότητα και την αποδοχή της διαφορετικότητας,

1.  υπερασπίζεται τις αξίες και τις αρχές πάνω στις οποίες θεμελιώθηκε η Ευρωπαϊκή Ένωση, και ιδίως τον σεβασμό των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, περιλαμβανομένων των δικαιωμάτων όλων των μειονοτήτων·

2.  επαναλαμβάνει ότι τα θεσμικά όργανα και τα κράτη μέλη της ΕΕ έχουν το καθήκον να εξασφαλίσουν τον σεβασμό, την προστασία και την προώθηση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων στην Ευρωπαϊκή Ένωση, όπως ορίζει η Ευρωπαϊκή Σύμβαση για την Προστασία των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου και ο Ευρωπαϊκός Χάρτης των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων, καθώς και το άρθρο 6 της Συνθήκης για την Ευρωπαϊκή Ένωση, χωρίς διάκριση για λόγους γενετήσιου προσανατολισμού·

3.  καλεί τη Seimas να απορρίψει τα σχέδια τροπολογιών στον Κώδικα Διοικητικών Παραβάσεων, να περιλάβει τον γενετήσιο προσανατολισμό στον κατάλογο των λόγων για παροχή προστασίας στο πλαίσιο του νόμου για την Παιδεία, να επιτρέψει στους ανήλικους την ελεύθερη πρόσβαση σε πληροφορίες σχετικά με τον γενετήσιο προσανατολισμό και να αποσαφηνίσει την έννοια της απαγόρευσης στον νόμο για τις διαφημίσεις·

4.  τονίζει ότι οι προτεινόμενες τροπολογίες δεν έχουν ακόμη εγκριθεί από την ολομέλεια του λιθουανικού κοινοβουλίου, αλλά εξετάζονται από τις εθνικές αρχές της Λιθουανίας·

5.  αναγνωρίζει τη σθεναρή στάση που τήρησε σε πολλές περιπτώσεις η Πρόεδρος της Δημοκρατίας της Λιθουανίας, κ. Dalia Grybauskaitė, καταγγέλλοντας τα σχέδια ομοφοβικών νομοθετημάτων, τα οποία χαρακτήρισε επιζήμια για τους πολίτες και τη διεθνή εικόνα της Λιθουανίας, και καλεί την Πρόεδρο να ασκήσει το δικαίωμα αρνησικυρίας που διαθέτει, σε περίπτωση που εγκριθούν οι τροπολογίες στον Κώδικα Διοικητικών Παραβάσεων·

6.  εκφράζει την ικανοποίησή του για τον πρόσφατο χαρακτηρισμό της ομοφοβίας ως επιβαρυντικού στοιχείου σε εγκληματικές πράξεις·

7.  εκφράζει ικανοποίηση για τη διμερή δράση που έχει αναλάβει μέχρι σήμερα η Επιτροπή· καλεί την Επιτροπή να πραγματοποιήσει μια νομική αξιολόγηση των προτεινόμενων τροποποιήσεων στον Κώδικα Διοικητικών Παραβάσεων και να διαμορφώσει έναν «χάρτη πορείας» της ΕΕ με συγκεκριμένα μέτρα κατά της ομοφοβίας και των διακρίσεων για λόγους γενετήσιου προσανατολισμού·

8.  εκφράζει την ικανοποίησή του για το γεγονός ότι οι λιθουανικές αρχές σχεδιάζουν την επανεξέταση των προτεινόμενων τροπολογιών που κρίνεται ότι έρχονται σε αντίθεση με την ενωσιακή νομοθεσία, ιδίως όσον αφορά την αρχή της μη εφαρμογής διακρίσεων για λόγους γενετήσιου προσανατολισμού·

9.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει το παρόν ψήφισμα στην Επιτροπή, στις κυβερνήσεις και τα κοινοβούλια των κρατών μελών και των υποψήφιων χωρών, στον Πρόεδρο και στο κοινοβούλιο της Δημοκρατίας της Λιθουανίας, στον Οργανισμό της ΕΕ για τα Θεμελιώδη Δικαιώματα και στον Επίτροπο του Συμβουλίου της Ευρώπης αρμόδιο για τα ανθρώπινα δικαιώματα.

(1) ΕΕ C 224 E, 19.8.2010, σ. 18.
(2) ΕΕ C 287 E, 24.11.2006, σ. 179, ΕΕ C 300 E, 9.12.2006, σ. 491, ΕΕ C 74 E, 20.3.2008, σ. 776.

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου