Показалец 
 Назад 
 Напред 
 Пълен текст 
Процедура : 2011/2614(RSP)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документите :

Внесени текстове :

RC-B7-0168/2011

Разисквания :

Гласувания :

PV 10/03/2011 - 15.3
CRE 10/03/2011 - 15.3

Приети текстове :

P7_TA(2011)0100

Приети текстове
PDF 278kWORD 45k
Четвъртък, 10 март 2011 г. - Страсбург
Положението в Кашгар и културно наследство (Синдзян-уйгурски автономен регион)
P7_TA(2011)0100RC-B7-0168/2011

Резолюция на Европейския парламент от 10 март 2011 г. относно положението и културното наследство в Кашгар (Синцзян-уйгурски автономен регион, Китай)

Европейският парламент,

–  като взе предвид предишните си резолюции относно Китай, по-специално резолюциите за правата на човека и правата на малцинствата и особено резолюциите от 26 ноември 2009 г.(1) и 25 ноември 2010 г.(2),

–  като взе предвид 13-та среща на високо равнище ЕС-Китай, проведена на 6 октомври 2010 г. в Брюксел, в рамките на която се състоя първият културен форум на високо равнище между ЕС и Китай, насочен към засилване на културния диалог и сътрудничеството между ЕС и Китай,

–  като взе предвид Декларацията на ООН за правата на лицата, принадлежащи към национални или етнически, религиозни и езикови малцинства, приета с Резолюция № 47/135 на Общото събрание от 18 декември 1992 г., в която се заявява, че „държавите защитават съществуването и националната или етническа, културна, религиозна и езикова идентичност на малцинствата, населяващи техните територии“,

–  като взе предвид членове 4, 22 и 119 от Конституцията на Китайската народна република , които постановяват съответно правителствена помощ за културното развитие на региони, населени с национални малцинства, държавна закрила за ценните културни паметници и останки и закрила на културното наследство на националностите,

–  като взе предвид член 122, параграф 5 от своя правилник,

A.  като има предвид, че през 2009 г. китайското правителство обяви „Реформа на опасните сгради в Кашгар“ на стойност 500 млн. долара, програма за градско преустройство, която от 2009 г. насам прогресивно унищожава древния град на Пътя на коприната Кашгар, като планът е да се съборят 85% от традиционните къщи в стария град, да се заместят с модерни блокове, а останалите части от стария град да се превърнат в смесени китайско-уйгурски туристически комплекси,

Б.  като има предвид, че Пекин продължава да изключва град Кашгар от кандидатстване за статут на обект на световното наследство на Организацията за образование, наука и култура към ООН (ЮНЕСКО) подобно на планираната транснационална кандидатура за статут на защитени обекти на няколко културни обекта от Пътя на коприната в Централна Азия,

В.  като има предвид, че град Кашгар е международно значим обект с уникално архитектурно наследство и географско значение като древен център на търговията и туризма,

Г.  като има предвид, че град Кашгар продължава да има висока символична стойност за културната идентичност на уйгурите и хуейците, населяващи региона, както и за културното многообразие на Китай,

Д.  като има предвид, че официалната обосновка на програмата за преустройство – противоземетръсно укрепване – не изисква пълното разрушаване на традиционни сгради, като съществува друг вариант на щадящо културата обновяване,

Е.  като има предвид, че Пекин се е ангажирал с разрушителна модернизация на сгради и в други части на Китай чрез различни местни „планове за развитие“, по силата на които се събарят исторически сгради и обитателите им се преселват насилствено, без да се отчита загубата на безценно историческо и културно наследство и без да се поставя като приоритет опазването – в защитени зони или в музеи – на останки или на предмети и архитектурни конструкции от основни сгради, за да се предадат на бъдещите поколения и на света предмети, илюстриращи хилядолетното китайско историческо и културно развитие,

Ж.  като има предвид, че Пекин непрекъснато прилага репресивни етнокултурни политики в Синцзян-уйгурския автономен регион (СУАР), които достигнаха печална връхна точка по време на насилственото потушаване на бунтовете на протестиращите уйгури в Урумчи през 2009 г.,

З.  като има предвид, че уйгурите и хуейците страдат от продължаващи нарушения на правата на човека, и като има предвид, че на много от тях се отказва подходящо политическо представителство и културно самоопределение,

1.  Призовава китайското правителство незабавно да прекрати разрушаването на културата, застрашаващо оцеляването на архитектурата на Кашгар, и да извърши задълбочени експертни проучвания на методи за щадящо културата обновяване;

2.  Призовава китайското правителство да преустанови всякакво насилствено преселване и социално маргинализиране на уйгурското население на Кашгар, които са причинени от разрушаването на жилищни квартали, и да обезщети по подходящ начин всички вече пострадали лица за претърпените загуби;

3.  Призовава китайските органи да положат всички усилия за постигане на същински диалог между народността Хан и уйгурите, за възприемане на по-всеобхватна и включваща икономическа политика в Синцзян, която да цели укрепването на ангажираността на местно равнище и за защита на културната идентичност на уйгурското население;

4.  Настоятелно призовава китайското правителство да се придържа към конституционните си задължения, като поддържа в необходимата степен културните традиции на Кашгар и СУАР, които са силно повлияни от уйгурската идентичност;

5.  Призовава китайските органи да предприемат повече мерки, за да попречат на незаконната търговия и контрабандата, които допринасят за загубата на наследството на китайските цивилизации;

6.  Призовава китайския министър на културата да преразгледа съществуващата нормативна уредба и закона за защитата на обектите на културата, за да се адаптира променящият се понастоящем начин на живот на малцинствената етническа група, която понякога, неосъзнавайки, че става въпрос за съкровища, използва своето културно наследство по неподходящ начин или отказва защитата му; заявява, че следва да се насърчи образователна кампания на национално равнище по този въпрос;

7.  Настоятелно призовава китайското правителство да оцени възможността да включи град Кашгар в съвместното заявление на Казахстан, Киргизстан, Таджикистан и Узбекистан за вписване на Пътя на коприната в списъка на ЮНЕСКО на обекти от световното културно наследство;

8.  Призовава китайското правителство да преустанови всички дискриминационни и репресивни политики спрямо уйгурците и хуейците и да зачита тяхното основно право на свобода на културно изразяване, като има предвид по-конкретно Tursunjan Hezim, бивш учител по история, осъден след таен процес на седем години затвор, както и други активисти, осъдени през последните месеци;

9.  Призовава Европейската служба за външна дейност да разработи допълнителни мерки в контекста на Европейския инструмент за демокрация и права на човека, за да защити човешките и културни права на китайските етнически, религиозни и езикови малцинства;

10.  Призовава представителите на ЕС и заместник-председателя на Комисията/върховен представител на Съюза по въпросите на външните работи и политиката на сигурност да засилят и задълбочат разговорите за правата на човека и правата на малцинствата с Китайската народна република и да направят диалога за правата на човека по-ефективен и ориентиран към резултати;

11.  Възлага на своя председател да предаде настоящата резолюция на заместник-председателя на Комисията/върховен представител на Съюза по въпросите на външните работи и политиката на сигурност, правителствата и парламентите на държавите-членки, генералния секретар на Организацията на обединените нации, на Съвета на ООН за правата на човека, ЮНЕСКО, Общокитайското събрание на народните представители на Китайската народна република и неговата постоянна комисия и постоянната комисия на регионалната партийна организация на Китайската комунистическа партия в Синцзян-уйгурския автономен регион.

(1) ОВ С 285 Е, 21.10.2010 г., стр. 80.
(2) Приети текстове, P7_TA(2010)0449.

Правна информация - Политика за поверителност