Seznam 
 Předchozí 
 Další 
 Úplné znění 
Postup : 2011/2614(RSP)
Průběh na zasedání
Stadia dokumentu na zasedání :

Předložené texty :

RC-B7-0168/2011

Rozpravy :

Hlasování :

PV 10/03/2011 - 15.3
CRE 10/03/2011 - 15.3

Přijaté texty :

P7_TA(2011)0100

Přijaté texty
PDF 213kWORD 46k
Čtvrtek, 10. března 2011 - Štrasburk
Situace a kulturní dědictví v Kašgaru (ujgurská autonomní oblast Sin-ťiang, Čína)
P7_TA(2011)0100RC-B7-0168/2011

Usnesení Evropského parlamentu ze dne 10. března 2011 o situaci a kulturním dědictví v Kašgaru (Ujgurská autonomní oblast Sin-ťiang, Čína)

Evropský parlament,

–  s ohledem na svá dřívější usnesení o Číně, zejména na svá usnesení o lidských právech a právech menšin, a především pak na usnesení ze dne 26. listopadu 2009(1) a 25. listopadu 2010(2),

–  s ohledem na 13. summit EU−Čína, který se konal dne 6. října 2010 v Bruselu, jehož součástí bylo i první kulturní fórum na vysoké úrovni EU−Čína, které se zaměřilo na posílení kulturního dialogu a spolupráce mezi EU a Čínou,

–  s ohledem na Deklaraci OSN o právech příslušníků národnostních, etnických, náboženských a jazykových menšin, která byla přijata rezolucí Valného shromáždění 47/135 ze dne 18. prosince 1992 a která stanoví, že státy chrání existenci a národnostní, etnickou, kulturní, náboženskou a jazykovou identitu menšin na svých územích,

–  s ohledem na články 4, 22 a 119 Ústavy Čínské lidové republiky, které zaručují vládní pomoc při kulturním rozvoji regionů obývaných národnostními menšinami a státní ochranu cenných kulturních pamětihodností a památek, a ochranu kulturního dědictví jednotlivých národností,

–  s ohledem na čl. 122 odst. 5 jednacího řádu,

A.  vzhledem k tomu, že čínská vláda oznámila projekt opravy nebezpečných domů v Kašgaru v hodnotě 500 milionů USD, což je program rekonstrukce města, v jehož rámci dochází od roku 2009 k postupnému ničení starobylého města Kašgar, které leží na Hedvábné stezce, přičemž je plánováno zbourat 85 % tradičního starého města a nahradit jej moderními činžovními domy a ze zbývající části starého města má být vytvořena smíšená čínsko-ujgurská turistická zóna,

B.  vzhledem k tomu, že Peking i nadále brání, aby bylo město Kašgar začleněno do žádostí o zařazení na seznam památek světového dědictví Organizace spojených národů pro výchovu, vědu a kulturu (UNESCO), jakou je například plánovaná žádost několika států, jejímž účelem je ochrana určitých kulturních památek, jež jsou součástí Hedvábné stezky ve Střední Asii,

C.  vzhledem k tomu, že je město Kašgar památkou mezinárodního významu a nachází se v něm vzácné architektonické dědictví, které má historický a zeměpisný význam, neboť se jedná o starobylé centrum obchodu a turistického ruchu,

D.  vzhledem k tomu, že Kašgar má dodnes vysoce symbolickou hodnotu pro kulturní identitu místních obyvatel, kteří patří k ujgurské menšině a menšině Hui, a také pro kulturní rozmanitost Číny,

E.  vzhledem k tomu, že jako oficiální důvod pro program rekonstrukce je uváděna potřeba zpevnit konstrukci domů kvůli zemětřesení, což však nevyžaduje kompletní demolici tradičních budov, neboť další možností je provedení kulturně citlivé renovace budov,

F.  vzhledem k tomu, že Peking zahájil destruktivní modernizaci budov v dalších částech Číny prostřednictvím různých místních plánů rozvoje, v jejichž důsledku dochází k ničení historických budov a násilnému přesidlování obyvatel, aniž by se bral ohled na skutečnost, že dochází ke ztrátě památek nevyčíslitelné historické a kulturní hodnoty, a aniž by se upřednostnilo uchování památek či zásadních stavebních artefaktů a architektonických děl, ať už formou chráněných oblastí či vytvořením muzeí, aby tak mohly být předány budoucím generacím a světu jako díla ilustrující tisíce let trvající historický a kulturní rozvoj Číny,

G.  vzhledem k tomu, že Peking i nadále uplatňuje v Ujgurské autonomní oblasti Sin-ťiang (XUAR) represivní etnicko-kulturní politiky, které tragicky vyvrcholily při povstání v Urumči v roce 2009 násilným a tvrdým zásahem proti ujgurským protestujícím,

H.  vzhledem k tomu, že jsou neustále porušována lidská práva příslušníků ujgurské menšiny a menšiny Hui, přičemž mnohým z nich je upíráno právo na řádné politické zastoupení a kulturní sebeurčení,

1.  vyzývá čínskou vládu, aby okamžitě zastavila kulturní destrukci, která ohrožuje přežití architektonické podoby Kašparu, a aby provedla komplexní odborný průzkum ohledně kulturně šetrných metod renovace;

2.  vyzývá čínskou vládu, aby ukončila veškeré nucené přesidlování a sociální marginalizaci ujgurských obyvatel Kašgaru, ke kterým dochází v důsledku ničení obytných částí města, a aby patřičně odškodnila všechny oběti z minulosti za ztráty, které jim vznikly;

3.  vyzývá čínské orgány, aby vyvinuly veškeré úsilí k rozvoji skutečného dialogu mezi příslušníky etnika Chan a Ujgury a aby v oblasti Sin-ťiang přijaly komplexnější hospodářské politiky přístupnější pro všechny, jež budou zaměřeny na posílení místního pocitu sounáležitosti s komunitou a na ochranu kulturní identity ujgurské populace;

4.  naléhavě vyzývá čínskou vládu, aby dodržovala své ústavní povinnosti tím, že bude řádně podporovat kulturní tradice Kašgaru a Ujgurské autonomní oblasti Sin-ťiang, které jsou silně ovlivněny ujgurskou identitou;

5.  vyzývá čínské orgány, aby zavedly více opatření k boji proti nelegálnímu obchodu a pašování, které se podílejí na ztrátě památek čínské civilizace;

6.  vyzývá čínského ministra kultury, aby provedl přezkum stávajících předpisů a zákonů v oblasti ochrany kulturních památek s cílem přizpůsobit je stávajícím změnám v životním stylu etnických menšin, které někdy, aniž jsou si vědomy svých pokladů, nevhodným způsobem nakládají se svým kulturním dědictvím či odmítají jeho ochranu; prohlašuje, že v této záležitosti by měla proběhnout na národní úrovni osvětová kampaň;

7.  naléhavě vyzývá čínskou vládu, aby posoudila možnost zahrnutí města Kašgar do společné žádosti Kazachstánu, Kyrgyzstánu, Tádžikistánu a Uzbekistánu o zařazení Hedvábné stezky do seznamu světového kulturního dědictví organizace UNESCO;

8.  vyzývá čínskou vládu, aby zastavila veškeré diskriminační a represivní politiky zaměřené proti příslušníkům ujgurské menšiny a menšiny Hui, a aby dodržovala jejich základní právo na svobodu kulturního projevu, zejména s ohledem na případ Tursunjana Hezima, bývalého učitele dějepisu, který byl v tajném soudním procesu odsouzen k 7 letům vězení, a na další aktivisty, kteří byli odsouzeni v posledních měsících;

9.  vyzývá Evropskou službu pro vnější činnost, aby předložila návrh dodatečných opatření v rámci evropského nástroje pro demokracii a lidská práva, jejichž účelem bude ochrana lidských a kulturních práv etnických, náboženských a jazykových menšin v Číně,

10.  vyzývá zástupce EU a místopředsedkyni Komise / vysokou představitelku Unie pro zahraniční věci a bezpečnostní politiku, aby posílili a zintenzívnili jednání o lidských právech a právech menšin s Čínskou lidovou republikou, a aby zefektivnili dialog o lidských právech a zaměřili se v jeho rámci více na dosažení konkrétních výsledků;

11.  pověřuje svého předsedu, aby toto usnesení předal místopředsedkyni Komise / vysoké představitelce Unie pro zahraniční věci a bezpečnostní politiku, vládám a parlamentům členských států, generálnímu tajemníkovi OSN, Radě OSN pro lidská práva, organizaci UNESCO, Všečínskému shromáždění lidových zástupců Čínské lidové republiky (a jeho Stálému výboru) a Stálému výboru regionální strany Ujgurské autonomní oblasti Sin-ťiang (XUAR).

(1) Úř. věst. C 285 E, 21.10.2010, s. 80.
(2) Přijaté texty, P7_TA(2010)0449.

Právní upozornění - Ochrana soukromí