Indeks 
 Poprzedni 
 Następny 
 Pełny tekst 
Procedura : 2010/0140(COD)
Przebieg prac nad dokumentem podczas sesji
Dokument w ramach procedury : A7-0051/2011

Teksty złożone :

A7-0051/2011

Debaty :

PV 23/03/2011 - 22
CRE 23/03/2011 - 22

Głosowanie :

PV 24/03/2011 - 6.2
Wyjaśnienia do głosowania

Teksty przyjęte :

P7_TA(2011)0105

Teksty przyjęte
PDF 279kWORD 41k
Czwartek, 24 marca 2011 r. - Bruksela
Ogólny system preferencji taryfowych ***I
P7_TA(2011)0105A7-0051/2011
Rezolucja
 Tekst

Rezolucja legislacyjna Parlamentu Europejskiego z dnia 24 marca 2011 r. w sprawie wniosku dotycz№cego rozporz№dzenia Parlamentu Europejskiego i Rady zmieniaj№cego rozporz№dzenie Rady (WE) nr 732/2008 wprowadzaj№ce ogуlny system preferencji taryfowych na okres od dnia 1 stycznia 2009 r. do dnia 31 grudnia 2011 r. (COM(2010)0142 – C7-0135/2010 - 2010/0140(COD))

(Zwykіa procedura ustawodawcza: pierwsze czytanie)

Parlament Europejski,

–  uwzglкdniaj№c wniosek Komisji przedstawiony Parlamentowi i Radzie (COM(2010)0142),

–  uwzglкdniaj№c art. 294 ust. 2 oraz art. 207 ust. 2 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, zgodnie z ktуrymi Komisja przedstawiіa wniosek Parlamentowi (C7-0135/2010),

–  uwzglкdniaj№c art. 294 ust. 3 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,

–  uwzglкdniaj№c art. 55 Regulaminu,

–  uwzglкdniaj№c sprawozdanie Komisji Handlu Miкdzynarodowego oraz opiniк Komisji Rozwoju (A7-0051/2011),

1.  przyjmuje przedstawione poniїej stanowisko w pierwszym czytaniu;

2.  zwraca siк do Komisji o ponowne przekazanie mu sprawy, jeїeli uzna ona za stosowne wprowadzenie znacz№cych zmian do wniosku lub zast№pienie go innym tekstem;

3.  zwraca siк do Komisji o bezzwіoczne przedstawienie wniosku dotycz№cego nowego rozporz№dzenia wprowadzaj№cego ogуlny system preferencji taryfowych;

4.  zobowi№zuje swojego przewodnicz№cego do przekazania stanowiska Parlamentu Radzie, Komisji i parlamentom narodowym.


Stanowisko Parlamentu Europejskiego przyjкte w pierwszym czytaniu w dniu 24 marca 2011 r. w celu przyjкcia rozporz№dzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr .../2011 zmieniaj№cego rozporz№dzenie Rady (WE) nr 732/2008 wprowadzaj№ce ogуlny system preferencji taryfowych na okres od dnia 1 stycznia 2009 r. do dnia 31 grudnia 2011 r.
P7_TC1-COD(2010)0140

(Jako їe pomiкdzy Parlamentem i Rad№ osi№gniкte zostaіo porozumienie, stanowisko Parlamentu odpowiada ostatecznej rozporz№dzenia (UE) nr 512/2011)

Informacja prawna - Polityka ochrony prywatności