Indiċi 
 Preċedenti 
 Li jmiss 
 Test sħiħ 
Proċedura : 2007/0229(COD)
Ċiklu ta' ħajja waqt sessjoni
Ċiklu relatat mad-dokument : A7-0265/2010

Testi mressqa :

A7-0265/2010

Dibattiti :

PV 13/12/2010 - 18
CRE 13/12/2010 - 18

Votazzjonijiet :

PV 14/12/2010 - 9.18
CRE 14/12/2010 - 9.18
Spjegazzjoni tal-votazzjoni
PV 24/03/2011 - 6.12
CRE 24/03/2011 - 6.12

Testi adottati :

P7_TA(2011)0115

Testi adottati
PDF 554kWORD 146k
Il-Ħamis, 24 ta' Marzu 2011 - Brussell
Proċedura unika ta' applikazzjoni għal permess ta' residenza u ta' xogħol ***I
P7_TA(2011)0115A7-0265/2010
Riżoluzzjoni
 Test konsolidat

Riżoluzzjoni leġislattiva tal-Parlament Ewropew tal-24 ta' Marzu 2011 dwar il-proposta għal Direttiva tal-Parlament u tal-Kunsill dwar proċedura unika ta' applikazzjoni għal permess uniku għaċ-ċittadini ta' pajjiżi terzi sabiex jgħixu u jaħdmu fit-territorju ta' Stat Membru kif ukoll dwar ġabra komuni ta' drittijiet għall-ħaddiema minn pajjiżi terzi li jkunu qed jgħixu legalment fi Stat Membru (COM(2007)0638 – C6-0470/2007 – 2007/0229(COD))

(Proċedura leġislattiva ordinarja: l-ewwel qari)

Il-Parlament Ewropew,

–  wara li kkunsidra l-proposta tal-Kummissjoni lill-Kunsill (COM(2007)0638),

–  wara li kkunsidra l-Artikolu 63(3)(a) u l-Artikolu 67 tat-Trattat KE, skond liema artikoli ġie kkonsultat mill-Kunsill (C6–0470/2007),

–  wara li kkunsidra l-posizzjoni tiegħu tal-20 ta' Novembru 2008(1),

–  wara li kkunsidra l-Komunikazzjoni mill-Kummissjoni lill-Parlament Ewropew u lill-Kunsill bl-isem “Konsegwenzi tad-dħul fis-seħħ tat-Trattat ta' Lisbona fuq il-proċeduri interistituzzjonali ta' teħid ta' deċiżjonijiet li għaddejjin bħalissa” (COM(2009)0665),

–  wara li kkunsidra l-Artikolu 294(3) u l-punti (a) u (b) tal-Artikolu 79(2) tat-Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni Ewropea,

–  wara li kkunsidra l-opinjoni tal-Kumitat Ekonomiku u Soċjali Ewropew tad-9 ta' Lulju 2008(2),

–  wara li kkunsidra l-opinjoni tal-Kumitat tar-Reġjuni tat-18 ta' Ġunju 2008(3),

–  wara li kkunsidra l-Artikolu 55 u l-Artikolu 56(3) tar-Regoli ta' Proċedura tiegħu,

–  wara li kkunsidra r-rapport tal-Kumitat għal-Libertajiet Ċivili, il-Ġustizzja u l-Intern u l-opinjoni tal-Kumitat għall-Impjiegi u għall-Affarijiet Soċjali (A7-0265/2010),

1.  Jadotta l-pożizzjoni fl-ewwel qari li tidher hawn taħt;

2.  Jitlob lill-Kummissjoni biex terġa' tirreferi l-kwistjoni lill-Parlament jekk ikollha l-ħsieb li temenda l-proposta b'mod sustanzjali jew li tibdilha b'test ġdid;

3.  Jagħti istruzzjonijiet lill-President tiegħu sabiex jgħaddi l-pożizzjoni tal-Parlament lill-Kunsill, lill-Kummissjoni u lill-parlamenti nazzjonali.

(1) ĠU C 16 E, 22.1.2010, p. 240.
(2) ĠU C 27, 3.2.2009, p. 114.
(3) ĠU C 257, 9.10.2008, p. 20.


Pożizzjoni tal-Parlament Ewropew adottata fl-ewwel qari fl-24 ta' Marzu 2011 bil-ħsieb ta' l-adozzjoni tad-Direttiva 2011/.../UE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill dwar proċedura unika ta' applikazzjoni għal permess uniku għaċ-ċittadini ta' pajjiżi terzi sabiex jirrisjedu u jaħdmu fit-territorju ta' Stat Membru kif ukoll dwar ġabra komuni ta' drittijiet għall-ħaddiema minn pajjiżi terzi li jkunu jirrisjedulegalment fi Stat Membru
[Em. 122 ħlief jekk jingħad mod ieħor]
P7_TC1-COD(2007)0229

IL-PARLAMENT EWROPEW U L-KUNSILL TAL-UNJONI EWROPEA,

Wara li kkunsidra t-Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni Ewropea, u b'mod partikolari l-punti (a) u (b) tal-Artikolu 79(2) tiegħu,

Wara li kkunsidra l-proposta mill-Kummissjoni Ewropea,

Wara li kkunsidra l-opinjoni tal-Kumitat Ekonomiku u Soċjali Ewropew(1),

Wara li kkunsidra l-opinjoni tal-Kumitat tar-Reġjuni(2),

Filwaqt li jaġixxu skont il-proċedura leġiżlattiva ordinarja(3),

Billi:

(1)  Għall-istabbiliment gradwali ta' żona ta' libertà, sigurtà u ġustizzja, it-Trattat dwar il-Funzjonament tal-unjoni Ewropea (TFUE) jipprovdi għal miżuri li għandhom jiġu adottati fl-oqsma tal-ażil, l-immigrazzjoni u l-protezzjoni tad-drittijiet ta' ċittadini ta' pajjiżi terzi.

(2)  Il-Kunsill Ewropew, fil-laqgħa speċjali tiegħu f'Tampere fl-15 u 16 ta' Ottubru 1999, irrikonoxxa l-ħtieġa għall-armonizzazzjoni ta' leġiżlazzjoni nazzjonali li tirregola l-kondizzjonijiet għall-ammissjoni u residenza ta' ċittadini ta' pajjiżi terzi. F'dan il-kuntest, iddikjara b'mod partikolari li l-Unjoni għandha tiżgura trattament ġust għaċ-ċittadini ta' pajjiżi terzi li jgħixu legalment fit-territorju ta' Stat Membru u li politika ta' integrazzjoni aktar dinamika għandu jkollha l-għan li tagħtihom drittijiet u obbligi kumparabbli ma' dawk taċ-ċittadini tal-Unjoni. Il-Kunsill Ewropew għaldaqstant talab lill-Kunsill biex jadotta malajr l-istrumenti legali bbażati fuq il-proposti tal-Kummissjoni. Il-bżonn li jintlaħqu l-għanijiet definiti f'Tampere kien affermat mill-ġdid mill-Programm ta' Stokkolma li kien adottat mill-Kunsill Ewropew fil-10 u l-11 ta' Diċembru 2009(4).

(3)  ▌Dispożizzjonijiet għal proċedura unika ta' applikazzjoni li twassal għall-ħruġ ta' permess magħqud ta' residenza u xogħol f'“dokument amministrattiv wieħed għandhom jikkontribwixxu biex jiġu ssemplifikati u armonizzati r-regoli ▌applikabbli bħalissa fl-Istati Membri. Din is-semplifikazzjoni proċedurali diġà ġiet introdotta minn bosta Stati Membri u wasslet għal proċedura aktar effiċjenti kemm għall-migranti u kemm għal min iħaddimhom, u ppermettiet kontrolli eħfef tal-legalità tar-residenza u l-impjieg tagħhom.

(4)  Sabiex jippermettu d-dħul inizjali fit-territorju tagħhom, l-Istati Membri għandhom ikunu jistgħu joħorġu, f'waqtu, permess uniku jew, jekk joħorġu tali permessi esklussivament fit-territorju tagħhom, joħorġu viża.

(5)  Għandha tiġi stabbilita ġabra ta' regoli li jirregolaw il-proċedura għall-eżami tal-applikazzjoni għal permess uniku. Dawk il-proċeduri għandhom ikunu effettivi u maneġġabbli, filwaqt li għandu jitqies il-piż normali tax-xogħol tal-amministrazzjonijiet tal-Istat Membru, kif ukoll trasparenti u ġusti, biex tiġi offruta ċertezza legali xierqa lil dawk ikkonċernati.

(6)  Il-kundizzjonijiet u l-kriterji li fuqhom tista' tiġi rrifjutata applikazzjoni għal permess uniku għandhom ikunu oġġettivi u stabbiliti fil-liġi nazzjonali inkluż l-obbligu li jiġi rrispettat il-prinċipju tal-preferenza tal-Unjoni kif inhu espress partikolarment fid-dispożizzjonijiet rilevanti tal-Atti ta' Adeżjoni tas-16 ta' April 2003 u tal-25 ta' April 2005. Kull deċiżjoni ta' ċaħda għandha tkun immotivata kif jistħoqq.

(7)  Il-permess uniku għandu jitfassal skont ir-Regolament (KE) Nru 1030/2002, tat-13 ta' Ġunju 2002 li jistabbilixxi format uniformi għall-permess ta' residenza għaċ-ċittadini ta' pajjiżi terzi(5), biex dan jippermetti lill-Istati Membri jdaħħlu tagħrif addizzjonali, partikolarment jekk il-persuna jkollhiex il-permess li taħdem. L-Istati Membri għandhom jindikaw – anke għal skop ta' kontroll aħjar tal-migrazzjoni – mhux biss fil-permess uniku iżda anke fil-permessi ta' residenza kollha maħruġa l-informazzjoni relatata mal-permess tax-xogħol irrispettivament mit-tip tal-permess jew mit-titolu ta' residenza li, fuq il-bażi tagħhom, iċ-ċittadin ta' pajjiż terz ikun ġie ammess fit-territorju ta' Stat Membru u jkun ingħata aċċess għas-suq tax-xogħol ta' Stat Membru ▌.

(8)  L-obbligu tal-Istati Membri li jiddeterminaw jekk applikazzjoni għal permess uniku għandhiex issir miċ-ċittadin ta' pajjiż terz jew minn min iħaddmu għandu jkun bla ħsara għal kwalunkwe arranġament li jeħtieġ li t-tnejn li huma jkunu involuti fil-proċedura. L-Istati Membri għandhom jiddeċiedu jekk l-applikazzjoni għal permess uniku għandhiex issir fl-Istat Membru ta' destinazzjoni jew minn pajjiż terz. Fejn iċ-ċittadin ta' pajjiż terz ma jitħalliex japplika minn pajjiż terz, l-Istati Membri għandhom jiżguraw li l-applikazzjoni tista' ssir minn min se jħaddmu fl-Istat Membru ta' destinazzjoni.

(9)  Id-dispożizzjonijiet ta' din id-Direttiva dwar permessi ta' residenza għal skopijiet oħrajn għajr xogħol għandhom japplikaw biss għall-format ta' tali permessi u għandhom ikunu bla ħsara għar-regoli nazzjonali jew tal-Unjoni dwar il-proċeduri ta' ammissjoni u dwar il-proċeduri għall-ħruġ ta' tali permessi.

(10)  Id-dispożizzjonijiet ta' din id-Direttiva dwar il-proċedura ta' applikazzjoni unika u dwar il-permess uniku m' għandhomx japplikawx għal viżi uniformi u għal żmien twil.

(11)  L-iskadenza għall-adozzjoni ta' deċiżjoni dwar l-applikazzjoni m'għandhiex tinkludi ż-żmien meħtieġ għar-rikonoxximent ta' kwalifiki professjonali jew iż-żmien meħtieġ għall-ħruġ ta' viża. Din id-Direttiva għandha tkun bla ħsara għall-proċeduri nazzjonali dwar ir-rikonoxximent ta' diplomi.

(12)  L-għażla tal-awtorità kompetenti skont din id-Direttiva għandha tkun bla ħsara għar-rwol u r-responsabilitajiet ta' awtoritajiet oħra u, fejn applikabbli, is-sieħba soċjali, fir-rigward tal-eżami tal-applikazzjoni u d-deċiżjoni dwarha.

(13)  Id-dispożizzjonijiet ta' din id-Direttiva huma bla ħsara għall-kompetenza tal-Istati Membri li jiddeċiedu dwar l-ammissjoni, inklużi volumi ta' ammissjonijiet għal ċittadini minn pajjiżi terzi għal raġunijiet ta' xogħol.

(14)  Iċ-ċittadini ta' pajjiżi terzi li għandhom dokument tal-ivjaġġar validu u permess uniku maħruġ minn Stat Membru li japplika bis-sħiħ l-acquis ta' Schengen, għandhom ikunu jistgħu jidħlu fi u jiċċaqalqu liberament fit-territorju tal-Istati Membri li japplikaw bis-sħiħ l-acquis ta' Schengen, għal perjodu ta' mhux aktar minn tliet xhur skont ir-Regolament (KE) Nru 562/2006 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tal-15 ta' Marzu 2006 li jistabbilixxi Kodiċi Komunitarju dwar ir-regoli li jirregolaw il-moviment ta' persuni minn naħa għal oħra tal-fruntiera (Kodiċi tal-Fruntieri ta' Schengen)(6) u l-Artikolu 21 ta' l-acquis ta' Schengen – Konvenzjoni li timplimenta l-Ftehim ta' Schengen tal-14 ta' Ġunju 1985 bejn il-Gvernijiet tal-Istati tal-Unjoni Ekonomika tal-Benelux, ir-Repubblika Federali tal-Ġermanja u r-Repubblika Franċiża dwar l-abolizzjoni gradwali tal-verifiki fil-fruntieri komuni tagħhom (Konvenzjoni ta' Implimentazzjoni ta' Schengen)(7).

(15)  Fin-nuqqas ta' liġi tal-Unjoni, id-drittijiet taċ-ċittadini ta' pajjiżi terzi jvarjaw, skond l-Istat Membru li jaħdmu fih u skond in-nazzjonalità tagħhom. ▌Bil-għan li jiġi segwit l-iżvilupp ta' politika ta' l-immigrazzjoni koerenti, biex titnaqqas id-differenza tad-drittijiet bejn iċ-ċittadini tal-Unjoni u ċ-ċittadini ta' pajjiżi terzi li jaħdmu legalment fi Stat Membru, u biex jiġi kkumplementat l-acquis eżistenti dwar l-immigrazzjoni, għandha tiġi stabbilita ġabra ta' drittijiet partikolarment billi jiġu speċifikati l-oqsma tal-politika fejn it-trattament ugwali maċ-ċittadini huwa pprovdut għall-ħaddiema ta' pajjiżi terzi ammessi legalment fi Stat Membru iżda li għadhom mhumiex residenti fit-tul. Tali dispożizzjonijiet huma maħsuba biex jistabbilixxu kondizzjonijiet ugwali minimi fl-Unjoni, biex jiġi rikonoxxut li dawn iċ-ċittadini ta' pajjiżi terzi li jaħdmu legalment fi Stat Membru jikkontribwixxu għall-ekonomija Ewropea permezz tax-xogħol tagħhom u l-ħlas tat-taxxa u biex iservu bħala salvagwardja biex titnaqqas il-kompetizzjoni inġusta bejn iċ-ċittadini ta' l-UE u ċ-ċittadini ta' pajjiżi terzi li tirriżulta fi sfruttar possibbli ta' dawn ta' l-aħħar. Id-definizzjoni ta' “ħaddiem ta' pajjiż terz” f' din id-Direttiva tfisser, mingħajr preġudizzju għall-interpretazzjoni tal-kunċett tar-relazzjoni tal-impjieg f'atti legali oħrajn tal-Unjoni, , ċittadin ta' pajjiż terz li ġie ammess fit-territorju ta' Stat Membru u li jkun legalment residenti u jitħalla jaħdem hemmhekk skont il-liġi jew il-prattika nazzjonali.[Em. 123]

(16)  Iċ-ċittadini kollha ta' pajjiżi terzi b'residenza legali u b'xogħol fl-Istati Membri għandhom igawdu mill-inqas l-istess ġabra komuni ta' drittijiet fil-forma ta' trattament ugwali maċ-ċittadini tal-Istat Membru ospitanti, irrispettivament mill-għan inizjali tal-ammissjoni jew il-bażi għaliha. Id-dritt għat-trattament ugwali fl-oqsma speċifikati minn din id-Direttiva għandu jingħata mhux biss lil dawk iċ-ċittadini ta' pajjiżi terzi li ġew ammessi fit-territorju ta' Stat Membru biex jaħdmu iżda wkoll lil dawk kollha li ġew ammessi għal skopijiet oħra u ngħataw aċċess għas-suq tax-xogħol ta' dak l-Istat Membru skont il-liġi nazzjonali jew tal-Unjoni, inklużi dawk ammessi skond id-Direttiva tal-Kunsill 2003/86/KE tat-22 ta' Settembru 2003 dwar id-dritt għar-reunifikazzjoni tal-familja(8), id-Direttiva tal-Kunsill 2004/114/KE tat-13 ta' Diċembru 2004 dwar il-kondizzjonijiet ta' ammissjoni ta' ċittadini ta' pajjiżi terzi għal skopijiet ta' studju, skambju tal-istudenti, taħriġ bla ħlas jew servizz volontarju(9) jew id-Direttiva tal-Kunsill 2005/71/KE tat-12 ta' Ottubru 2005 dwar proċedura speċifika għall-ammissjoni ta' ċittadini ta' pajjiżi terzi għal skopijiet ta' riċerka xjentifika(10).

(17)  Iċ-ċittadini ta' pajjiżi terzi li jkunu residenti fit-tul skont id-Direttiva tal-Kunsill 2003/109/KE(11) mhumiex koperti minn din id-Direttiva minħabba li għandhom istatus aktar privileġġjat u jgawdu minn tip speċifiku ta' permess ta' residenza: “resident fit-tul – KE”.

(18)  Iċ-ċittadini ta' pajjiżi terzi li jintbgħatu jaħdmu f'pajjiż ieħor mhumiex koperti minn din id-Direttiva. Dan m'għandux iwaqqaf liċ-ċittadini ta' pajjiżi terzi milli jkunu residenti u jaħdmu legalment fi Stat Membru u li jintbgħatu jaħdmu fi Stat Membru ieħor milli jibqgħu jgawdu minn trattament ugwali meta mqabbla maċ-ċittadini tal-Istat Membru tal-oriġini matul il-perjodu li fih ikunu jaħdmu barra, skont dawk il-pattijiet u l-kundizzjonijiet li mhumiex affettwati mill-applikazzjoni tad-Direttiva 96/71/KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tas-16 ta' Diċembru 1996 dwar l-impjieg ta' ħaddiema fil-qafas ta' prestazzjoni ta' servizzi(12). [Em. 122 u 124]

(19)  Iċ-ċittadini ta' pajjiżi terzi li jkunu ġew ammessi fit-territorju ta' Stat Membru ▌biex jaħdmu fuq bażi staġjonali m'għandhomx ikunu koperti mid-Direttiva minħabba l-istatus temporanju tagħhom.

(20)  Id-dritt għat-trattament ugwali f'oqsma ta' politika speċifikati għandhu jkun strettament marbut mar-residenza legali taċ-ċittadini ta' pajjiżi terzi u l-aċċess mogħti għas-suq tax-xogħol fi Stat Membru, li huwa inkluż f'permess uniku li jinkludi l-awtorizzazzjoni kemm għar-residenza u għax-xogħol u f'permessi ta' residenza maħruġa għal skopijiet oħra li jkunu jinkludu l-informazzjoni dwar il-permess tax-xogħol.

(21)  Il-kundizzjonijiet tax-xogħol f'din id-Direttiva għandhom jiġu interpretati b'mod li jkopru talinqas il-ħlas u t-tkeċċija, is-saħħa u s-sigurtà fuq il-post tax-xogħol, il-ħin tax-xogħol u l-liv, filwaqt li jitiqesu kwalunkwe ftehimiet kollettivi fis-seħħ. [Em. 122 u 125]

(22)  Il-kwalifiki professjonali akkwistati minn ċittadini ta' pajjiżi terz fi Stat Membru ieħor għandhom jiġu rikonoxxuti bl-istess mod bħal dawk ta' ċittadini tal-Unjoni u l-kwalifiki akkwistati f'pajjiż terz għandhom jittieħdu in kunsiderazzjoni b'konformità mad-dispożizzjonijiet tad-Direttiva 2005/36/KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tas-7 ta' Settembru 2005 dwar ir-rikonoxximent tal-kwalifiki professjonali(13). Id-dritt ta' ħaddiema ta' pajjiżi terzi għal trattament ugwali f'dak li huwa r-rikonoxximent ta' diplomi, ta' ċertifikati u ta' kwalifiki professjonali oħrajn skont il-proċeduri nazzjonali rilevanti, huwa mingħajr preġudizzju għall-kompetenza tal-Istati Membri biex jippermettu lil dawk il-ħaddiema tal-pajjiżi terzi jidħlu fis-suq tax-xogħol tagħhom. [Em. 122 u 126]

(23)  Il-ħaddiema ta' pajjiżi terzi għandhom igawdu minn trattament ugwali fir-rigward tas-sigurtà soċjali. Fir-Regolament (KE) Nru 883/2004 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tad-29 ta' April 2004 dwar il-koordinazzjoni ta' sistemi ta' sigurtà soċjali(14) hemm definiti fergħat tas-sigurtà soċjali. Id-dispożizzjonijiet dwar it-trattament ugwali rigward is-sigurtà soċjali f'din id-Direttiva japplikaw ukoll għall-ħaddiema li jaslu fi Stat Membru direttament minn pajjiż terz. Madankollu, din id-Direttiva m'għandhiex tagħti lill-ħaddiema li ġejjin minn pajjiżi terzi aktar drittijiet minn dawk diġà pprovduti fil-liġi eżistenti tal-Unjoni fil-qasam tas-sigurtà soċjali għaċ-ċittadini ta' pajjiżi terzi li jkollhom elementi transkonfinali bejn l-Istati Membri. Barra minn hekk, din id-Direttiva ma għandhiex tagħti drittijiet marbuta ma' sitwazzjonijiet li jaqgħu barra l-kamp ta' applikazzjoni tal-liġi tal-Unjoni, pereżempju lil membri tal-familja residenti f'pajjiż terz. Din id-Direttiva tagħti drittijiet biss b'rabta ma' dawk il-membri tal-familja li jingħaqdu mal-ħaddiem tal-pajjiż terz fi Stat Membru abbażi ta' reunifikazzjoni tal-familja jew membri tal-familja li jkunu diġà residenti legali fi Stat Membru mal-ħaddiem ta' pajjiż terz.[Em. 122 u 127]

(24)  Il-liġi tal-Unjoni ma tillimitax is-setgħa tal-Istati Membri li jorganizzaw l-iskemi tas-sigurtà soċjali tagħhom. Fin-nuqqas ta' armonizzazzjoni fil-livell tal-Unjoni, il-kundizzjonijiet li skonthom jingħataw il-benefiċċji tas-sigurtà soċjali, kif ukoll l-ammont ta' tali benefiċċji u ż-żmien li għalihom jingħataw għandhom jiġu stipulati mil-liġi ta' kull Stat Membru. B'danakollu, meta jkunu qed jeżerċitaw dik is-setgħa, l-Istati Membri għandhom jikkonformaw mal-liġi tal-Unjoni. [Em. 122 u 128]

(25)  L-Istati Membri għandhom talinqas jagħtu trattament ugwali lil dawk iċ-ċittadini ta' pajjiżi terzi li għandhom impjieg jew li wara perjodu minimu ta' impjieg ikunu rreġistrati li ma għandhomx impjieg. Kwalunkwe restrizzjoni għat-trattament ugwali fil-qasam tas-sigurtà soċjali fl-ambitu ta' din id-Direttiva għandha tkun mingħajr preġudizzju għad-drittijiet mogħtija bl-applikazzjoni tar-Regolament (UE) Nru 1231/2010 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tal-24 ta' Novembru 2010 li jestendi r-Regolament (KE) Nru 883/2004 u r-Regolament (KE) Nru 987/2009 għal ċittadini ta' pajjiżi terzi li mhumiex diġà koperti b'dawn ir-Regolamenti unikament minħabba n-nazzjonalità tagħhom(15).[Em. 130]

(26)  It-trattament ugwali ta' ħaddiema ta' pajjiżi terzi ma jkoprix miżuri fil-qasam tat-taħriġ professjonali li huma ffinanzjati minn skemi ta' għajnuna soċjali. [Em. 122 u 129]

(27)  Minħabba li l-għanijiet ta' din id-Direttiva, notevolment l-istabbiliment ta' proċedura unika ta' applikazzjoni għall-ħruġ ta' permess uniku għaċ-ċittadini ta' pajjiżi terzi biex ikunu jistgħu jaħdmu fit-territorju ta' Stat Membru u l-garanzija tad-drittijiet għall-ħaddiema ta' pajjiżi terzi b'residenza legali fi Stat Membru, ma jistgħux jintlaħqu biżżejjed mill-Istati Membri u għalhekk, minħabba l-iskala u d-daqs tal-azzjoni, jistgħu jintlaħqu aħjar f'livell tal-Unjoni, l-Unjoni tista' tadotta miżuri, skont il-prinċipju tas-sussidjarjetà kif inhu stabbilit fl-Artikolu 5 tat-Trattat dwar l-Unjoni Ewropea. Skont il-prinċipju tal-proporzjonalità kif stabbilit f'dak l-Artikolu, din id-Direttiva ma tmurx lilhinn minn dak li hu meħtieġ biex jinkisbu dawk l-għanijiet.

(28)  Din id-Direttiva tirrispetta d-drittijiet fundamentali u tħares il-prinċipji rikonoxxuti mill- Karta tad-Drittijiet Fundamentali tal-Unjoni Ewropea ▌, skont l-Artikolu 6 tat-Trattat dwar l-Unjoni Ewropea.

(29)  Din id-Direttiva għandha tkun applikata bla ħsara għad-dispożizzjonijiet aktar favorevoli li jinsabu fil-liġi tal-Unjoni u fl-istrumenti internazzjonali.

(30)  L-Istati Membri għandhom japplikaw id-dispożizzjonijiet ta' din id-Direttiva mingħajr diskriminazzjoni fuq il-bażi ta' sess, razza, kulur, oriġini etnika jew soċjali, karatteristiċi ġenetiċi, lingwa, reliġjon jew twemmin, opinjonijiet politiċi jew oħrajn, sħubija f'minoranza nazzjonali, ġid, twelid, diżabilitajiet, età jew orjentazzjoni sesswali partikolarment skont id-Direttiva tal-Kunsill 2000/43/KE tad-29 ta' Ġunju 2000 li timplimenta l-prinċipju tat-trattament ugwali bejn il-persuni irrespettivament mill-oriġini tar-razza jew l-etniċità(16) u d-Direttiva tal-Kunsill 2000/78/KE tas-27 ta' Novembru 2000 li tistabbilixxi qafas ġenerali għall-ugwaljanza fit-trattament fl-impjieg u fix-xogħol(17).

(31)  Skont l-Artikoli 1 u 2 tal-Protokoll (Nru 21) dwar il-pożizzjoni tar-Renju Unit u l-Irlanda, anness mat-Trattat dwar l-Unjoni Ewropea u t-Trattat dwar l-Unjoni Ewropea u t-TFUE u bla ħsara għall-Artikolu 4 ta' dak il-Protokoll, dawk l-Istati Membri mhumiex jieħdu sehem fl-adozzjoni ta' din id-Direttiva u mhumiex marbutin bl-applikazzjoni tagħha jew suġġetti għaliha.]

(32)  Skont l-Artikoli 1 u 2 tal-Protokoll (Nru 22) dwar il-pożizzjoni tad-Danimarka annessa mat-Trattat dwar l-Unjoni Ewropea u mat-TFUE, id-Danimarka mhijiex qed tieħu sehem fl-adozzjoni ta' din id-Deċiżjoni u mhijiex marbuta biha jew soġġetta għall-applikazzjoni tagħha,

ADOTTAW DIN ID-DIRETTIVA

Kapitolu I

Dispożizzjonijiet ġenerali

Artikolu 1

Suġġett

Din id-Direttiva tistabilixxi:

   (a) proċedura unika ta' applikazzjoni għall-ħruġ ta' permess uniku għaċ-ċittadini ta' pajjiżi terzi biex ikunu jistgħu jgħixu bl-iskop ta' xogħol fit-territorju ta' Stat Membru, sabiex ikunu semplifikati l-proċeduri tal-ammissjoni tagħhom u jiġi ffaċilitat il-kontroll tal-istatus tagħhom; u
   (b) ġabra komuni ta' drittijiet għal ħaddiema ta' pajjiżi terzi legalment residenti fi Stat Membru, irrispettivament mill-għanijiet li għalihom kienu ammessi fit-territorju ta' Stat Membru, fuq il-bażi ta' trattament ugwali bħal ċittadini ta' dak l-Istat Membru.

Din id-Direttiva hija bla ħsara għas-setgħat tal-Istati Membri rigward l-ammissjoni ta' ċittadini ta' pajjiż terz għas-swieq tax-xogħol tagħhom.

Artikolu 2

Definizzjonijiet

Għall-għanijiet ta' din id-Direttiva:

   (a) “ċittadin minn pajjiż terz” tfisser kwalunkwe persuna li ma tkunx ċittadin tal-Unjoni skont it-tifsira tal-Artikolu 20(1) TFUE;
   (b) “ħaddiem ta' pajjiż terz” tfisser kwalunkwe ċittadin minn pajjiż terz li jkun ġie ammess fit-territorju ta' Stat Membru, ikun resident legali f'dak l-Istat Membru u jkun jista' jaħdem f'dak l-Istat Membru skont il-liġi jew il-prassi nazzjonali; [Em. 131]
   (c) “permess uniku” tfisser permess ta' residenza maħruġ mill-awtoritajiet ta' Stat Membru li jippermetti liċ-ċittadini ta' pajjiżi terzi li joqgħodu▌legalment fit-territorju ta' Stat Membru għall-għanijiet ta' xogħol;
   (d) “proċedura unika ta' applikazzjoni” tfisser kwalunkwe proċedura li twassal, abbażi ta' applikazzjoni unika minn ċittadin ta' pajjiż terz jew minn min jimpjegah, għall-awtorizzazzjoni ta' residenza u tax-xogħol ▌fit-territorju ta' Stat Membru, għal deċiżjoni dwar dik l-applikazzjoni għall-permess uniku.

Artikolu 3

Ambitu

1.  Din id-Direttiva għandha tapplika:

   (a) għaċ-ċittadini ta' pajjiżi terzi li jkunu jridu jgħixu fit-territorju ta' Stat Membru għall-għanijiet ta' xogħol;
   (b) għaċ-ċittadini ta' pajjiżi terzi li ġew ammessi fi Stat Membru għal skopijiet oħra għajr xogħol skont il-liġi nazzjonali jew tal-Unjoni u li jitħallew jaħdmu u jkun inħarġilhom permess ta' residenza skont ir-Regolament (KE) Nru 1030/2002; u
   (c) għaċ-ċittadini ta' pajjiż terz li ġew ammessi fi Stat Membru għall-iskop ta' xogħol skont regoli nazzjonali jew tal-Unjoni.

2.  Din id-Direttiva ma tapplikax għal ċittadini ta' pajjiżi terzi li:

   (a) ikunu membri tal-familja ta' ċittadini tal-Unjoni li jkunu eżerċitaw, jew ikunu qed jeżerċitaw id-dritt tagħhom tal-libertà tal-moviment fl-Unjoni b'konformità mad-Direttiva 2004/38/KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tad-29 ta' April 2004 dwar id-drittijiet taċ-ċittadini tal-Unjoni u tal-membri tal-familja tagħhom biex jiċċaqilqu u jgħixu liberament fit-territorju tal-Istati Membri1;
   (b) flimkien mal-membri tal-familja tagħhom, u irrispettivament min-nazzjonalità tagħhom, igawdu drittijiet ta' moviment liberu ekwivalenti għal dawk ta' ċittadini tal-Unjoni skont ftehimiet bejn l-Unjoni u l-Istati Membri tagħha, jew bejn l-Unjoni u pajjiż terz(18);
   (c) jintbgħatu jaħdmu f'pajjiż ieħor;
   (d) applikaw għal ammissjoni jew li ġew ammessi fit-territorju ta' Stat Membru għall-għanijiet ta' xogħol bħala ħaddiema trasferiti intrakorporattivi;
   (e) applikaw għall-ammissjoni jew ġew ammessi fit-territorju ta' Stat Membru bħala ħaddiema staġonali jew bħala au pairs;
   (f) ikunu awtorizzati jirrisjedu fi Stat Membru abbażi ta' protezzjoni temporanja jew li jkunu applikaw għall-awtorizzazzjoni biex jirrisjedu fuq dik il-bażi u li jkunu qed jistennew deċiżjoni dwar l-istatus tagħhom;
   (g) ikunu benefiċjarji ta' protezzjoni interna skont id-Direttiva tal-Kunsill 2004/83/KE tad-29 ta' April 2004 dwar livelli stabbiliti minimi għall-kwalifika u l-istat ta' ċittadini nazzjonali ta' pajjiżi terzi jew persuni mingħajr stat bħala refuġjati jew bħala persuni li inkella jeħtieġu protezzjoni internazzjonali u l-kontenut tal-protezzjoni mogħtija(19) jew li applikaw għal protezzjoni internazzjonali taħt dik id-Direttiva u li l-applikazzjoni tagħhom għadha ma wasslitx għal deċiżjoni aħħarija;
   (h) ikunu benefiċjarji ta' protezzjoni internazzjonali b'mod konformi mad-dritt nazzjonali, l-obbligi internazzjonali jew il-prattika tal-Istat Membru jew li applikaw għal protezzjoni b'mod konformi mal-liġi nazzjonali, l-obbligi internazzjonali jew il-prattika tal-Istati Membri u li l-applikazzjoni tagħhom tkun għadha ma wasslitx għal deċiżjoni aħħarija.
  

   (i) ikunu residenti fit-tul skont id-Direttiva 2003/109/KE;
   (j) it-tneħħija tagħhom ġiet sospiża għal raġunijiet ta' fatt jew ta' dritt;
   (k) applikaw għal ammissjoni jew ġew ammessi fit-territorju ta' Stat Membru bħala persuni li jaħdmu għal rashom;
   (l) applikaw għal ammissjoni jew ġew ammessi bħala baħħara biex jiġu impjegati jew jaħdmu fi kwalunkwe kapaċità fuq bastiment irreġistrat fi Stat Membru jew li jtajjar il-bandiera tiegħu.

3.  L-Istati Membri jistgħu jiddeċiedu li l-Kapitolu II ta' din id-Direttiva ma japplikax għaċ-ċittadini ta' pajjiżi terzi li ġew awtorizzati jaħdmu fit-territorju ta' Stat Membru għal perjodu li ma jisboqx is-sitt xhur jew li ġew ammessi f'dak l-Istat Membru għall-iskop ta' studju.

4.  Il-Kapitolu II ta' din id-Direttiva m'għandux japplika għaċ-ċittadini ta' pajjiżi terzi li jkunu awtorizzati jaħdmu abbażi ta' viża.

Kapitolu II

Proċedura unika ta' applikazzjoni u permess uniku

Artikolu 4

Proċedura unika ta' applikazzjoni

1.  L-applikazzjoni għal permess uniku għandha tiġi ppreżentata fi proċedura unika ta' applikazzjoni. L-Istati Membri għandhom jiddeterminaw jekk l-applikazzjonijiet għal permess uniku għandhomx isiru miċ-ċittadin ta' pajjiż terz jew minn min iħaddmu. L-Istati Membri jistgħu wkoll jiddeċiedu li jippermettu l-applikazzjoni minn kwalunkwe minn dawn it-tnejn. Jekk l-applikazzjoni jkollha tiġi ppreżentata miċ-ċittadin tal-pajjiż terz, l-Istati Membri għandhom jippermettu li l-applikazzjoni tiġi introdotta minn pajjiż terz, jew jekk previst mid-dritt nazzjonali, fit-territorju tal-Istat Membru fejn ikun diġà ammessi legalment.

2.  L-Istati Membri għandhom jeżaminaw l-applikazzjoni u jadottaw deċiżjoni biex jingħata, jiġi modifikat jew jiġġedded il-permess uniku jekk l-applikant jissodisfa r-rekwiżiti stipulati fil-liġi nazzjonali jew tal-Unjoni. Id-deċiżjoni li jingħata, jiġi modifikat jew jiġġedded il-permess uniku għandha tikkostitwixxi att amministrattiv uniku li jgħaqqad permess ta' residenza u permess ta' xogħol.

3.  Il-proċedura unika ta' applikazzjoni hija bla ħsara għall-proċedura tal-viża li tista' tkun meħtieġa għad-dħul inizjali.

4.  L-Istati Membri għandhom joħorġu permess uniku, f'każ li jiġu sodisfatti l-kundizzjonijiet previsti, lil dawk iċ-ċittadini ta' pajjiż terz li japplikaw għal ammissjoni, u lil dawk iċ-ċittadini ta' pajjiż terz diġà ammessi u li japplikaw biex iġeddu jew jimmodifikaw il-permess ta' residenza tagħhom wara d-dħul fis-seħħ tad-dispożizzjonijiet implimentattivi nazzjonali.

Artikolu 5

Awtorità kompetenti

1.  L-Istati Membri għandhom jagħżlu l-awtorità kompetenti biex tirċievi l-applikazzjoni u toħroġ il-permess uniku.

2.  L-awtorità kompetenti għandha tipproċessa l-applikazzjoni u tadotta deċiżjoni dwar l-applikazzjoni mill-iktar fis u fi kwalunkwe każ mhux aktar tard minn tliet xhur mid-data li fiha tkun saret l-applikazzjoni.

F'ċirkostanzi eċċezzjonali marbuta mal-komplessità tal-eżami tal-applikazzjoni, it-terminu msemmi fl-ewwel subparagrafu jista' jkun estiż.

Il-konsegwenza tan-nuqqas ta' teħid ta' deċiżjoni sa tmiem il-perjodu ta' erba' xhur imsemmi f'dan l-Artikolu għandha tiġi regolata mil-liġi nazzjonali tal-Istat Membru rilevanti.

3.  L-awtorità kompetenti għandha tinnotifika d-deċiżjoni lill-applikant bil-miktub skont il-proċeduri ta' notifika stipulati fil-liġi nazzjonali.

4.  Jekk l-informazzjoni jew id-dokumenti li jappoġġaw l-applikazzjoni ma jkunux kompluti skont il-kriterji speċifikati fid-dritt nazzjonali, l-awtorità kompetenti għandha tinnotifika lill-applikant bil-miktub dwar l-informazzjoni jew id-dokumenti addizzjonali meħtieġa u tista' tistabbilixxi skadenza raġonevoli biex jipprovduhom. Il-perjodu msemmi fil-paragrafu 2 għandu jiġi sospiż sakemm l-awtoritajiet jirċievu l-informazzjoni addizzjonali meħtieġa. Jekk l-informazzjoni jew id-dokumenti addizzjonali ma jkunux ġew ipprovduti fi żmien l-iskadenza, l-applikazzjoni tista' tiġi miċħuda.

Artikolu 6

Permess uniku

1.  L-Istati Membri għandhom joħorġu l-permess uniku billi jużaw il-format uniformi stipulat fir-Regolament (KE) Nru 1030/2002 u għandhom jindikaw l-informazzjoni dwar il-permess tax-xogħol skont il-punt 7.5-9 tal-punt (a) tal-Anness tiegħu.

2.  Meta jinħareġ il-permess uniku, l-Istati Membri m'għandhomx joħorġu permessi addizzjonali ▌ bħala prova tal-aċċess mogħti għas-suq tax-xogħol.

Artikolu 7

Permessi ta' residenza maħruġa għal skopijiet oħra li mhumiex ta' xogħol

Meta jinħarġu l-permessi ta' residenza skont ir-Regolament (KE) Nru 1030/2002 l-Istati Membri:

   (a) għandhom jindikaw l-informazzjoni relatata mal-permess tax-xogħol irrispettivament mit-tip tal-permess; u
   (b) m'għandhomx joħorġu permessi addizzjonali ▌ bħala prova ta' awtorizzazzjoni għall-aċċess għas-suq tax-xogħol.

Artikolu 8

Rimedji

1.  Deċiżjoni ta' ċħid ta' applikazzjoni għal permess uniku, jew li tiċħad li jsiru modifiki għal permess uniku jew li jiġi mġedded permess uniku, jew deċiżjoni li jiġi rtirat permess uniku, fuq il-bażi tal-kriterji stipulati fil-liġi nazzjonali jew dik tal-Unjoni, għandha tkun motivata fin-notifika bil-miktub.

2.  Kwalunkwe deċiżjoni ta' ċħid ta' applikazzjoni għal permess uniku, jew li tiċħad li jsiru modifiki għal permess uniku jew li jiġi mġedded permess uniku, jew deċiżjoni li jiġi rtirat permess unikugħandha tkun suġġetta għal appell fl-Istat Membru kkonċernat, skont il-liġi nazzjonali. In-notifika miktuba għandha tispeċifika l-qorti jew l-awtorità amministrattiva fejn għandu jsir l-appell u l-limitu ta' żmien għall-appell.

3.  Applikazzjoni tista' titqies inammissibbli minħabba l-volumi ta' ċittadini minn pajjiżi terzi ġejjin għal raġuni ta' xogħol u, fuq dik il-bażi, m'hemmx għalfejn tiġi pproċessata.

Artikolu 9

Aċċess għall-informazzjoni

L-Istati Membri, fuq talba, għandhom jipprovdu informazzjoni xierqa liċ-ċittadin minn pajjiż terz u lill-persuna li ser tħaddmu fil-futur dwar id-dokumenti meħtieġa biex issir applikazzjoni kompluta.

Artikolu 10

Miżati

L-Istati Membri jistgħu jitolbu lill-applikanti biex iħallsu miżata ▌. Fejn ikun xieraq, l-Istati Membri għandhom jimponu miżata għall-ipproċessar tal-applikazzjonijiet skont din id-Direttiva. Il-livell ta' dawn il-miżati għandu ikunu proporzjonat u jista' jkun ibbażat fuq l-ispejjeż tas-servizzi li tabilħaqq ġew ipprovduti għall-ipproċessar tal-applikazzjonijiet u l-ħruġ tal-permessi.

Artikolu 11

Drittijiet fuq il-bażi tal-permess uniku

F'każ li permess uniku nħareġ b'mod konformi mad-dritt nazzjonali huwa għandu jawtorizza, matul il-perjodu tal-validità tiegħu, lid-detentur tiegħu għall-inqas:

   (a) li jidħol ▌u joqgħod fit-territorju tal-Istat Membru li joħroġ il-permess uniku, sakemm jilħaq ir-rekwiżiti ta' ammissjoni kollha b'mod konformi mal-liġi nazzjonali;
  

   (b) li jkollu aċċess liberu għat-territorju kollu tal-Istat Membru ▌li joħroġ il-permess uniku, fil-limiti previsti mil-liġi nazzjonali ▌;
   (c) li jeżerċita l-attività professjonali speċifika awtorizzata taħt il-permess uniku b'mod konformi mad-dritt nazzjonali;
   (d) li jkun infurmat dwar id-drittijiet tiegħu relatati mal-permess uniku mogħtija b'din id-Direttiva u/jew bil-liġi nazzjonali.

Kapitolu III

Dritt għat-trattament ugwali

Artikolu 12

Drittijiet

1.  Il-ħaddiema ta' pajjiżi terzi kif imsemmija fil-punti (b) u (c) tal-Artikolu 3(1) għandhom igawdu minn trattament ugwali bħaċ-ċittadini tal-Istat Membru li fih jirresjedu fir-rigward ta':

   (a) il-kondizzjonijiet tax-xogħol, inkluż il-ħlas u s-sensja kif ukoll is-saħħa u s-sigurtà fuq il-post tax-xogħol;
   (b) il-libertà ta' assoċjazzjoni u affiljazzjoni u sħubija ta' organizzazzjoni li tirrappreżenta l-ħaddiema jew lil min iħaddem jew ta' xi organizzazzjoni li l-membri tagħha jkunu jwettqu xi xogħol speċifiku, inklużi l-benefiċċji konferiti minn dawn l-organizzazzjonijiet, bla ħsara għad-dispożizzjonijiet nazzjonali dwar il-politika pubblika u s-sigurtà pubblika;
   (c) l-edukazzjoni u t-taħriġ vokazzjonali;
   (d) ir-rikonoxximent ta' diplomi, ċertifikati u kwalifiki professjonali oħra, skont il-proċeduri nazzjonali rilevanti;
   (e) il-fergħat tas-sigurtà soċjali, kif definiti fir-Regolament (KE) Nru 883/2004; [Em. 122 u 132]
  

   (f) il-benefiċċji tat-taxxa, kemm-il darba l-ħaddiem ikun meqjus bħala residenti għal skopijiet fiskali fl-Istat Membru kkonċernat;[Em. 122 u 133]
   (g) l-aċċess għall-prodotti u s-servizzi u l-forniment tal-prodotti u s-servizzi disponibbli għall-pubbliku inkluż il-proċeduri biex tinkiseb akkomodazzjoni u l-assistenza u s-servizzi ta' konsulenza li jistgħu jagħtu l-uffiċċji tal-impjieg kif previst mil-liġi nazzjonali, mingħajr ħsara għal-libertà tal-kuntratt b'konformità mal-liġi nazzjonali u tal-Unjoni.[Em. 134]

2.  L-Istati Membri jistgħu jillimitaw it-trattament ugwali bħaċ-ċittadini:

  (a) skont il-punt (c) tal-paragrafu 1:

[Em. 122 u 136]
   billi jillimitaw l-applikazzjoni tiegħu għal dawk il-ħaddiema minn pajjiżi terzi li jkunu impjegati jew li kienu impjegati; [Em.135]
   billi jeskludu lil dawk il-ħaddiema ta' pajjiżi terzi li tħallew jidħlu fit-territorju tagħhom b'konformità mad-Direttiva 2004/114/KE;
   billi jeskludu l-għotjiet u self marbutin mal-istudju u l-manteniment jew għotjiet u self oħra;
   billi jkunu stipulati prerekwiżiti speċifiċi inkluż l-għarfien sod fil-lingwa u l-ħlas ta' miżati għat-tagħlim, b'konformità mad-dritt nazzjonali, rigward l-aċċess għall-università u għall-edukazzjoni postsekondarja u għat-taħriġ vokazzjonali, li mhijiex marbuta direttament mal-attività konkreta ta' impjieg;
   (c) billi jillimitaw id-drittijiet mogħtija taħt il-paragrafu 1(e) għall-ħaddiema ta' pajjiżi terzi, iżda ma jillimitawx tali drittijiet mogħtija lil ċittadini ta' pajjiżi terzi li jkollhom impjieg jew li jkunu f'impjeg għal mhux anqas minn sitt xhur u li jkunu reġistrati bħala mhux impjegati.

Barra minn hekk, l-Istati Membri jistgħu jiddeċiedu li l-punt (e) tal-paragrafu 1 rigward il-benefiċċji għall-familja ma għandux japplika għal ċittadini ta' pajjiżi terzi li jkunu awtorizzati jaħdmu fit-territorju ta' Stat Membru għal perjodu ta' żmien li ma jisboqx is-sitt xhur, għal ċittadini ta' pajjizi terzi li tħallew jidħlu minħabba l-istudji tagħhom jew għal ċittadini ta' pajjiżi terzi li jkollhom il-permess jaħdmu permezz ta' viża.

[Em. 122 u 137]

   (d) skont il-paragrafu 1(f) fir-rigward tal-benefiċċji fiskali billi l-applikazzjoni tagħha tkun limitata għal każi fejn il-post ta' residenza rreġistrat jew tas-soltu tal-membri tal-familja tal-ħaddiem ta' pajjiż terz, li għalihom jitlob benefiċċji, ikun fit-territorju tal-Istat Membru kkonċernat. [Em. 122 u 140]
  (d) skont il-paragrafu 1(g):
   billi jillimitaw l-applikazzjoni tiegħu għal dawk il-ħaddiema minn pajjiżi terzi li jkunu impjegati;
   billi jillimitaw l-aċċess għad-djar;

3.  Id-dritt għal trattament ugwali kif stipulat fil-paragrafu 1 huwa bla ħsara għad-dritt tal-Istat Membru li jirtira jew li jirrifjuta li jġedded il-permess ta' residenza maħruġ skont din id-Direttiva, il-permess ta' residenza maħruġ għal finijiet għajr xogħol, jew kwalunkwe awtorizzazzjoni biex taħdem fi Stat Membru.

4.  Il-ħaddiema ta' pajjiżi terzi li jmorru joqogħdu f'pajjiż terz, jew is-sopravvissuti ta' tali ħaddiema li jkunu jirresjedu f'pajjiż terz li jkollhom drittijiet derivanti mill-ħaddiem, għandhom jirċievu, fir-rigward tax-xjuħija, invalidità u mewt, il-pensjonijiet dovuti bil-liġi msejsin fuq l-impjieg preċedenti tal-ħaddiema u akkwiżiti skont il-leġiżlazzjoni stipulata fl-Artikolu 3 tar-Regolament (KE) Nru 883/2004, b'dawk l-istess kondizzjonijiet u b'dawk l-istess rati bħalma jkunu dovuti liċ-ċittadini tal-Istati Membri konċernati meta jmorru joqogħdu f'pajjiż terz. [Em. 141]

Artikolu 13

Dispożizzjonijiet aktar favorevoli

1.  Din id-Direttiva għandha tapplika bla ħsara għal dispożizzjonijiet aktar favorevoli ta':

   (a) il-liġi tal-Unjoni, inkluż il-ftehimiet bilaterali u multilaterali bejn l-Unjoni, jew l-Unjoni u l-Istati Membri, minn naħa l-waħda, u pajjiż terz wieħed jew aktar, min-naħa l-oħra;
   (b) il-ftehimiet bilaterali jew multilaterali bejn Stat Membru wieħed jew aktar u pajjiż terz wieħed jew aktar.

2.  Din id-Direttiva għandha tkun bla ħsara għad-dritt tal-Istati Membri li jadottaw jew iżommu dispożizzjonijiet li huma aktar favorevoli għall-persuni li tapplika għalihom.

Kapitolu IV

Dispożizzjonijiet finali

Artikolu 14

Informazzjoni lill-pubbliku ġenerali

Kull Stat Membru għandu jqiegħed għad-disponibilità tal-pubbliku ġenerali ġabra ta' informazzjoni aġġornata b'mod regolari, dwar il-kondizzjonijiet tad-dħul u ta' residenza taċ-ċittadini ta' pajjiżi terzi fit-territorju tiegħu għal għanijiet ta' xogħol.

Artikolu 15

Rappurtar

1.  Perjodikament, u għall-ewwel darba sa ...(20), il-Kummisjoni għandha tippreżenta rapport lill-Parlament Ewropew u lill-Kunsill dwar l-applikazzjoni ta' din id-Direttiva fl-Istati Membri u għandha tipproponi kwalunkwe emenda li tqis li tkun meħtieġa.

2.  Kull sena, u għall-ewwel darba sa l-1 ta' Lulju ...(21)*, l-Istati Membri għandhom jikkomunikaw lill-Kummissjoni ▌l-istatistiċi dwar il-volumi ta' ċittadini minn pajjiżi terzi li ngħataw ▌il-permess uniku ▌matul is-sena kalendarja preċedenti, b'mod konformi mar-Regolament (KE) Nru 862/2007 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tal-11 ta' Lulju 2007 dwar l-istatistika Komunitarja dwar il-migrazzjoni u l-protezzjoni internazzjonali(22).

Artikolu 16

Traspożizzjoni

1.  L-Istati Membri għandhom idaħħlu fis-seħħ il-liġijiet, ir-regolamenti u d-dispożizzjonijiet amministrattivi meħtieġa sabiex jikkonformaw ma' din id-Direttiva sa...(23). Għandhom jikkomunikaw minnufih lill-Kummissjoni t-test ta' dawn id-dispożizzjonijiet u tabella ta' korrelazzjoni bejn dawn id-dispożizzjonijiet u din id-Direttiva.

Meta l-Istati Membri jadottaw dawn il-miżuri, dawn għandu jkun fihom referenza għal din id-Direttiva jew għandhom ikunu akkumpanjati minn referenza bħal din fl-okkażjoni tal-pubblikazzjoni uffiċjali tagħhom. Il-metodi ta' kif issir din ir-referenza għandhom jiġu deċiżi mill-Istati Membri.

2.  L-Istati Membri għandhom jikkomunikaw lill-Kummissjoni t-test tad-dispożizzjonijiet ewlenin tal-liġi nazzjonali li jadottaw fil-qasam kopert minn din id-Direttiva.

Artikolu 17

Dħul fis-seħħ

Din id-Direttiva għandha tidħol fis-seħħ fl-għoxrin jum wara dak li fih tiġi ppubblikata f“Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea.

Artikolu 18

Destinatarji

Din id-Direttiva hija indirizzata lill-Istati Membri skont it-Trattati.

Magħmul fi

Għall-Parlament Ewropew Għall-Kunsill

Il-President Il-President

(1) ĠU C 27, 3.2.2009, p. 114.
(2) ĠU C 257, 9.10.2008, p. 20.
(3) Pożizzjoni tal-Parlament Ewropew tal-24 ta' Marzu 2011.
(4) ĠU C 115, 4.5.2010, p. 1.
(5) ĠU L 157, 15.6.2002, p. 1.
(6) ĠU L 105, 13.4.2006, p. 1.
(7) ĠU L 239, 22.9.2000, p. 19.
(8) ĠU L 251, 3.10.2003, p. 12.
(9) ĠU L 375, 23.12.2004, p. 12.
(10) ĠU L 289, 3.11.2005, p. 15.
(11) ĠU L 16, 23.1.2004, p. 44.
(12) ĠU L 18, 21.1.1997, p. 1.
(13) ĠU L 255, 30.9.2005, p. 22.
(14) ĠU L 166, 30.4.2004, p. 1.
(15) ĠU L 344, 29.12.2010, p. 1.
(16) ĠU L 180, 19.7.2000, p. 22.
(17) ĠU L 303, 2.12.2000, p. 16.
(18) ĠU L 158, 30.4.2004, p. 77.
(19) ĠU L 304, 30.9.2004, p. 12.
(20)* ĠU jekk jogħġbok daħħal id-data: tliet snin wara d-data speċifikata fl-Artikolu 16.
(21)** Sena wara d-data ta' traspożizzjoni ta' din id-Direttiva.
(22) ĠU L 199, 31.7.2007, p. 23.
(23)* ĠU daħħal id-data: ...

Avviż legali - Politika tal-privatezza