Seznam 
 Předchozí 
 Další 
 Úplné znění 
Postup : 2008/0196(COD)
Průběh na zasedání
Stadia projednávání dokumentu : A7-0038/2011

Předložené texty :

A7-0038/2011

Rozpravy :

PV 23/03/2011 - 20
CRE 23/03/2011 - 20

Hlasování :

PV 24/03/2011 - 6.13
CRE 24/03/2011 - 6.13
Vysvětlení hlasování
Vysvětlení hlasování
PV 23/06/2011 - 12.19
CRE 23/06/2011 - 12.19
Vysvětlení hlasování
Vysvětlení hlasování

Přijaté texty :

P7_TA(2011)0116
P7_TA(2011)0293

Přijaté texty
PDF 1079kWORD 992k
Čtvrtek, 24. března 2011 - Brusel
Práva spotřebitelů ***I
P7_TA(2011)0116A7-0038/2011

Pozměňovací návrhy Evropského parlamentu přijaté dne 24. března 2011 k návrhu směrnice Evropského parlamentu a Rady o právech spotřebitelů (KOM(2008)0614 – C6-0349/2008 – 2008/0196(COD))

(Řádný legislativní postup: první čtení)

Návrh byl pozměněn takto(1):

Znění navržené Komisí   Pozměňovací návrh
Pozměňovací návrh 1
Návrh směrnice
Bod odůvodnění 2
(2)  Uvedené směrnice byly s ohledem na získané zkušenosti přezkoumány za účelem zjednodušení a aktualizace platných pravidel a odstranění nesrovnalostí a nežádoucích mezer v pravidlech. Přezkum ukázal, že je vhodné uvedené čtyři směrnice nahradit touto jedinou směrnicí. Tato směrnice by proto měla stanovit standardní pravidla pro společné aspekty a upustit od koncepce minimální harmonizace obsažené v původních směrnicích, na základě níž mohly členské státy ponechat v platnosti nebo přijmout přísnější vnitrostátní pravidla.
(2)  Uvedené směrnice byly s ohledem na získané zkušenosti přezkoumány za účelem zjednodušení a aktualizace platných pravidel a odstranění nesrovnalostí a nežádoucích mezer v pravidlech. Přezkum ukázal, že je vhodné uvedené čtyři směrnice nahradit touto jedinou směrnicí. Tato směrnice by proto měla stanovit standardní pravidla pro společné aspekty a umožnit členským státům ponechat v platnosti nebo přijmout vnitrostátní pravidla, pokud jde o některé další aspekty, což by zaručilo vyšší míru ochrany spotřebitelů.
Pozměňovací návrh 2
Návrh směrnice
Bod odůvodnění 5
(5)  Spotřebitelé nevyužívají v plné míře přeshraniční potenciál prodeje na dálku, který by měl být jedním z hlavních hmatatelných výsledků vnitřního trhu. Ve srovnání s významným růstem domácího prodeje na dálku v posledních několika letech je růst přeshraničního prodeje na dálku omezený. Obzvlášť výrazný je tento nepoměr u prodeje přes internet, který má velký potenciál dalšího růstu. Přeshraniční potenciál smluv sjednaných mimo obchodní prostory (přímý prodej) je omezen řadou faktorů, jako jsou mimo jiné odlišná vnitrostátní pravidla na ochranu spotřebitele, která musí podniky dodržovat. Ve srovnání s růstem domácího přímého prodeje v posledních několika letech, zejména v odvětví služeb (např. veřejných služeb), zůstal počet spotřebitelů využívajících této možnosti k přeshraničním nákupům nízký. Vzhledem ke vzrůstajícím obchodním příležitostem v mnohých členských státech by měly malé a střední podniky (včetně jednotlivých podnikatelů) nebo zástupci společností zabývajících se přímým prodejem ve větší míře vyhledávat obchodní příležitosti v jiných členských státech, zejména v příhraničních oblastech. Úplná harmonizace v oblasti informací pro spotřebitele a práva odstoupit od smluv uzavřených na dálku a smluv uzavřených mimo obchodní prostory proto přispěje k lepšímu fungování spotřebitelského vnitřního trhu.
(5)  Přeshraniční potenciál prodeje na dálku, který by měl být jedním z hlavních hmatatelných výsledků vnitřního trhu, není v plné míře využíván. Ve srovnání s významným růstem domácího prodeje na dálku v posledních několika letech je růst přeshraničního prodeje na dálku omezen. Obzvlášť výrazný je tento nepoměr u prodeje přes internet, který má velký potenciál dalšího růstu. Přeshraniční potenciál smluv sjednaných mimo obchodní prostory (přímý prodej) je omezen řadou faktorů, jako jsou mimo jiné odlišná vnitrostátní pravidla na ochranu spotřebitele, která musí podniky dodržovat. Ve srovnání s růstem domácího přímého prodeje v posledních několika letech, zejména v odvětví služeb (např. veřejných služeb), zůstal počet spotřebitelů využívajících této možnosti k přeshraničním nákupům nízký. Vzhledem ke vzrůstajícím obchodním příležitostem v mnohých členských státech by měly malé a střední podniky (včetně jednotlivých obchodníků) nebo zástupci společností zabývajících se přímým prodejem ve větší míře vyhledávat obchodní příležitosti v jiných členských státech, zejména v příhraničních oblastech. Úplná harmonizace v oblasti některých aspektů informací pro spotřebitele a práva odstoupit od smluv uzavřených na dálku a smluv uzavřených mimo obchodní prostory proto přispěje k vyšší míře ochrany spotřebitelů a k lepšímu fungování spotřebitelského vnitřního trhu.
Pozměňovací návrh 3
Návrh směrnice
Bod odůvodnění 6
(6)  Právo týkající se spotřebitelských smluv je v různých členských státech značně odlišné, což může vést k výraznému narušování hospodářské soutěže a překážkám řádnému fungování vnitřního trhu. Stávající právní předpisy Společenství v oblastech spotřebitelských smluv uzavřených na dálku nebo mimo obchodní prostory, spotřebního zboží a záruk na toto zboží a rovněž nepřiměřených smluvních podmínek stanoví minimální standardy pro harmonizaci právních předpisů, které členským státům umožňují ponechat v platnosti nebo zavést přísnější opatření za účelem zajištění vyšší úrovně ochrany spotřebitele na jejich území. Kromě toho jsou mnohé otázky ve směrnicích regulovány rozdílně, nebo byly ponechány otevřené. Tyto otázky členské státy řešily různým způsobem. Proto se vnitrostátní právní předpisy, kterými se provádí směrnice o smluvním právu týkajícím se spotřebitelů, zásadním způsobem liší.
vypouští se
Pozměňovací návrh 4
Návrh směrnice
Bod odůvodnění 7
(7)  Tyto rozdíly tvoří významné překážky vnitřnímu trhu, které poškozují podniky i spotřebitele. Způsobují zvýšení nákladů na zajištění souladu pro podniky, které se chtějí věnovat přeshraničnímu prodeji zboží nebo přeshraničnímu poskytování služeb. Tato roztříštěnost rovněž oslabuje důvěru spotřebitele ve vnitřní trh. Negativní dopad na důvěru spotřebitele je ještě zesílen nestejnoměrnou úrovní ochrany spotřebitele v různých členských státech. Tento problém se jeví jako velmi naléhavý zejména při pohledu na nový vývoj na trzích.
(7)  Určité rozdíly v právních předpisech členských států v oblasti spotřebitelských smluv, zejména smluv uzavřených na dálku nebo mimo obchodní prostory, tvoří významné překážky vnitřnímu trhu, které poškozují obchodníky i spotřebitele. Způsobují zvýšení nákladů na zajištění souladu pro obchodníky, kteří se chtějí věnovat přeshraničnímu prodeji zboží nebo přeshraničnímu poskytování služeb. Nerovnoměrná roztříštěnost rovněž oslabuje důvěru spotřebitelů ve vnitřní trh.
Pozměňovací návrh 5
Návrh směrnice
Bod odůvodnění 8
(8)  Úplnou harmonizací některých klíčových regulačních aspektů se významným způsobem zvýší právní jistota jak pro spotřebitele, tak pro podniky. Spotřebitelé i podniky se budou moci spolehnout na jednotný regulační rámec vycházející z jasně vymezených právních pojmů, které upravují určitá hlediska smluv uzavíraných mezi podniky a spotřebiteli v celém Společenství. Tím budou odstraněny překážky vzniklé v důsledku roztříštěnosti pravidel a bude dotvořen vnitřní trh v této oblasti. Tyto překážky lze odstranit pouze tím, že budou stanovena jednotná pravidla na úrovni Společenství. Kromě toho budou spotřebitelé moci požívat společné vysoké úrovně ochrany v celém Společenství.
(8)  Pokud není v souladu s článkem 169 Smlouvy o fungování Evropské unie stanoveno jinak, neměla by ustanovení této směrnice členským státům bránit v tom, aby schválily nebo ponechaly v platnosti přísnější opatření vlastních právních předpisů, která vedou k lepší ochraně spotřebitelů. Úplná harmonizace některých klíčových regulačních aspektů je však oprávněná, má-li být zajištěn jednotný regulační rámec ochrany spotřebitelů a má-li se významným způsobem zvýšit právní jistota jak pro spotřebitele, tak pro obchodníky v rámci přeshraničního obchodu. Spotřebitelé i obchodníci se budou v tomto případě moci spolehnout na jednotný regulační rámec vycházející z jasně vymezených právních pojmů, které upravují určitá hlediska smluv uzavíraných mezi podniky a spotřebiteli v celé Unii. Spotřebitel by se tak mohl těšit stejně vysoké míře ochrany na území celé Unie. Stanovením jednotných pravidel na úrovni Unie by měly být odstraněny překážky vzniklé v důsledku nadměrné roztříštěnosti pravidel a dotvořen vnitřní trh v této oblasti.
Pozměňovací návrh 6
Návrh směrnice
Bod odůvodnění 10 a (nový)
(10a)  Tato směrnice by se neměla vztahovat na oblast zdravotnictví, tj. zdravotnické služby, které zdravotničtí pracovníci poskytují pacientům za účelem vyšetření jejich zdravotního stavu a zachování zdraví či uzdravení.
Pozměňovací návrh 7
Návrh směrnice
Bod odůvodnění 10 b (nový)
(10b)  Vzhledem k velmi specifické povaze provozování hazardních her, včetně loterie a sázení, by měly být tyto činnosti z působnosti dané směrnice vyňaty. Členským státům by proto mělo být umožněno přijímat jiná opatření, včetně přísnějších opatření na ochranu spotřebitelů, pokud jde o tyto činnosti.
Pozměňovací návrh 8
Návrh směrnice
Bod odůvodnění 11
(11)  Stávající právní předpisy Společenství o finančních službách pro spotřebitele obsahují mnoho pravidel na ochranu spotřebitele. Z tohoto důvodu se ustanovení této směrnice vztahují na smlouvy v oblasti finančních služeb jen do té míry, která je nezbytná pro odstranění regulačních nedostatků.
(11)  Stávající právní předpisy Unie týkající se mj. finančních služeb nebo souborných služeb pro cesty obsahují mnoho pravidel na ochranu spotřebitele. Z tohoto důvodu by se články 5 až 19 a článek 23a této směrnice neměly vztahovat na smlouvy v oblasti finančních služeb a články 9 až 19 by se neměly vztahovat na smlouvy týkající se souborných služeb pro cesty, uzavřené na dálku nebo mimo obchodní prostory, aniž by byla dotčena další ustanovení stávajících právních předpisů Unie. Pokud jde o finanční služby, členské státy by měly být nabádány k tomu, aby se při vytváření právních předpisů v oblastech, které nejsou regulovány na úrovni Unie, nechávaly inspirovat stávajícími právními předpisy Unie v této oblasti, aby byly zajištěny stejné podmínky pro všechny spotřebitele a všechny smlouvy týkající se finančních služeb. Komise by se měla snažit doplňovat právní předpisy Unie v oblasti finančních služeb, aby bylo možné odstranit stávající nedostatky a ochránit spotřebitele v případě všech typů smluv.
Pozměňovací návrh 9
Návrh směrnice
Bod odůvodnění 11 a (nový)
(11a)  Články 9 až 19 této směrnice by nemělo být dotčeno uplatňování ustanovení členských států v oblasti nabývání nemovitostí a záruk týkajících se nemovitostí nebo vzniku či převodu věcných práv k nemovitostem. To se týká dohod spojených s těmito právními akty, jako je prodej dosud nepostavených nemovitostí a splátkový prodej. 
Pozměňovací návrh 10
Návrh směrnice
Bod odůvodnění -11 b (nový)
(11b)  Vzhledem k tomu, že v případě, že smlouvu v souladu s ustanoveními členských států uzavírá veřejný funkcionář, nevzniká obtížná psychologická situace, a proto měly by být tyto smlouvy z působnosti článků 9 až 19 této směrnice vyloučeny.
Pozměňovací návrh 11
Návrh směrnice
Bod odůvodnění 11 c (nový)
(11c)  Leasingové smlouvy na motorová vozidla v případě, že je motorové vozidlo po ukončení smlouvy vráceno, by se pro účely této směrnice měly považovat za smlouvy o pronájmu motorových vozidel.
Pozměňovací návrh 12
Návrh směrnice
Bod odůvodnění 11 d (nový)
(11d)  Mnoho členských států se rozhodlo uplatňovat vlastní předpisy na ochranu spotřebitelů i na jiné subjekty, jako jsou nevládní organizace, začínající podniky a malé a střední podniky, a možná o to mají zájem i jiné členské státy. Je třeba připomenout, že členské státy mohou rozšířit působnost vlastních předpisů, které přijaly za účelem uplatňování této směrnice, tak aby se vztahovaly i na fyzické či právnické osoby, které nejsou ve smyslu této směrnice považovány za spotřebitele.
Pozměňovací návrh 13
Návrh směrnice
Bod odůvodnění 11 e (nový)
(11e)  Digitální obsah poskytnutý spotřebiteli v digitální podobě, kdy spotřebitel získá možnost používat jej natrvalo nebo způsobem podobným fyzickému vlastnictví zboží, by měl být za účelem uplatňování ustanovení této směrnice, která se vztahují na prodejní smlouvy, považován za zboží. Právo na odstoupení od smlouvy by však mělo platit pouze do chvíle, kdy se spotřebitel rozhodne stáhnout si digitální obsah.
Pozměňovací návrh 14
Návrh směrnice
Bod odůvodnění 12
(12)  Nová definice smlouvy uzavřené na dálku by měla zahrnovat všechny případy, kdy jsou kupní smlouvy a smlouvy o poskytování služeb uzavírány výhradně s využitím jednoho nebo několika komunikaèních prostředků na dálku (např. objednávka poštou, přes internet, telefon nebo fax). Tím by měly být zajištěny rovné podmínky pro všechny obchodníky zabývající se prodejem na dálku. Rovněž by tato nová definice měla nastolit větší právní jistotu než stávající definice, která předpokládá existenci organizovaného systému prodeje na dálku, který obchodník provádí až do uzavření smlouvy.
(12)  Nová definice smlouvy uzavřené na dálku by měla zahrnovat všechny případy, kdy jsou smlouvy týkající se dodání zboží nebo poskytnutí služby uzavírány mezi obchodníkem a spotřebitelem na základě organizovaného systému prodeje nebo poskytování služeb, aniž by byly strany zároveň fyzicky přítomny, výhradně s využitím jednoho nebo několika prostředků komunikace na dálku (např. objednávka poštou, přes internet, telefon nebo fax). Na internetové stránky, které nabízejí pouze informace o obchodníkovi, jeho zboží nebo službách, by se definice tohoto organizovaného systému prodeje nebo poskytování služeb vztahovat neměla, i když tyto stránky nabízejí jednu nebo více možností komunikace na dálku. Tím by měly být zajištěny rovné podmínky pro všechny obchodníky zabývající se prodejem na dálku.
Pozměňovací návrh 15
Návrh směrnice
Bod odůvodnění 13
(13)  Konkrétní okolnosti, za nichž byla učiněna nabídka nebo sjednána smlouva, by neměly mít pro definici smlouvy uzavřené na dálku význam. Spotřebitelé by neměli přicházet o ochranu z toho důvodu, že obchodník je jen příležitostným prodejcem na dálku nebo že využívá organizovaného systému provozovaného třetí stranou, například online platformy. Podobně transakce sjednaná mezi obchodníkem a spotřebitelem osobně mimo obchodní prostory by měla být považována za smlouvu uzavřenou na dálku, jestliže smlouva byla poté uzavřena výhradně s využitím komunikačních prostředků na dálku, jako je internet nebo telefon. Pro obchodníky by jednodušší definice smlouvy uzavřené na dálku měla představovat větší právní jistotu a chránit je před nekalou hospodářskou soutěží.
(13)  Konkrétní okolnosti, za nichž byla učiněna nabídka nebo sjednána smlouva, by neměly mít pro definici smlouvy uzavřené na dálku význam. Spotřebitelé by neměli přicházet o ochranu z toho důvodu, že obchodník využívá organizovaného systému prodeje či poskytování služeb na dálku provozovaného třetí stranou, například online platformy. Podobně transakce sjednaná mezi obchodníkem a spotřebitelem osobně mimo obchodní prostory by měla být považována za smlouvu uzavřenou na dálku, jestliže smlouva byla poté uzavřena výhradně s využitím komunikačních prostředků na dálku, jako je internet nebo telefon. Pro obchodníky by jednodušší definice smlouvy uzavřené na dálku měla představovat větší právní jistotu a chránit je před nekalou hospodářskou soutěží.
Pozměňovací návrh 16
Návrh směrnice
Bod odůvodnění 14
(14)  Jako smlouva uzavřená mimo obchodní prostory by měla být definována smlouva uzavřená za současné fyzické přítomnosti obchodníka a spotřebitele mimo obchodní prostory, například u spotřebitele doma nebo na jeho pracovišti. Mimo obchodní prostory se spotřebitelé nacházejí pod psychickým tlakem, přičemž nehraje roli, zda si návštěvu obchodníka vyžádali či nikoli. Kromě toho by smlouva sjednaná například u spotřebitele doma, avšak uzavřená v prodejně, měla být rovněž považována za smlouvu uzavřenou mimo obchodní prostory, aby se předešlo obcházení pravidel v případech, kdy jsou spotřebitelé kontaktováni mimo obchodní prostory.
(14)  Jako smlouva uzavřená mimo obchodní prostory by měla být definována smlouva uzavřená za současné fyzické přítomnosti obchodníka a spotřebitele mimo obchodní prostory, například u spotřebitele doma nebo na jeho pracovišti. Mimo obchodní prostory se spotřebitelé dočasně nacházejí ve zvláštní situaci, která se liší od situace v prodejně, např. z psychologického hlediska, nebo pokud jde o možnost porovnání zboží a cen, přičemž nehraje roli, zda si návštěvu obchodníka vyžádali či nikoli. Kromě toho by smlouva sjednaná například u spotřebitele doma, avšak uzavřená v prodejně, měla být rovněž považována za smlouvu uzavřenou mimo obchodní prostory, aby se předešlo obcházení pravidel v případech, kdy jsou spotřebitelé kontaktováni mimo obchodní prostory, avšak pouze v případě, že hlavní prvky smlouvy byly dojednány v průběhu zájezdu, volnočasové akce nebo při předváděcí akci. Na smlouvy, u nichž platba provedená spotřebitelem nepřesahuje 40 EUR, by se požadavky na informace stanovené touto směrnicí vztahovat neměly, aby tak nebyli např. pouliční prodejci, kteří své zboží dodávají okamžitě, nadměrně zatěžováni povinností poskytovat informace. V tomto případě není nutné ani právo na odstoupení od smlouvy, jelikož důsledky těchto smluv jsou ihned jasné. Členské státy by však měly mít možnost stanovit nižší hodnotu a mělo by jím to být také doporučováno.
Pozměňovací návrh 17
Návrh směrnice
Bod odůvodnění 15
(15)  Obchodní prostory by měly být prostory v jakékoli podobě (například prodejny nebo nákladní automobily), které obchodníkovi slouží jako trvalé místo jeho obchodování. Stánky na trhu a veletržní stánky by měly být považovány za obchodní prostory i přesto, že je obchodníci mohou využívat jen příležitostně. Ostatní prostory, jež jsou pronajímány pouze na krátkou dobu a v nichž obchodník není usazen (jako jsou hotely, restaurace, konferenční centra a kina pronajatá obchodníky, kteří v nich nejsou usazeni), by neměly být považovány za obchodní prostory. Rovněž veškeré veřejné prostory včetně veřejné dopravy nebo veřejných zařízení i soukromá obydlí nebo pracoviště by neměly být považovány za obchodní prostory.
(15)  Obchodní prostory by měly být prostory v jakékoli podobě (například prodejny, vozidla taxislužby nebo nákladní automobily), které obchodníkovi slouží jako trvalé místo jeho činnosti. Stánky na trhu by měly být považovány za obchodní prostory i přesto, že je obchodníci mohou využívat ▌příležitostně nebo pravidelně. Ostatní prostory, jež jsou pronajímány pouze na krátkou dobu a v nichž obchodník není usazen (jako jsou hotely, restaurace, konferenční centra a kina pronajatá obchodníky, kteří v nich nejsou usazeni), by neměly být považovány za obchodní prostory. Za obchodní prostory by neměly být považovány ani žádné veřejné prostory včetně veřejné dopravy nebo veřejných zařízení ani soukromá obydlí nebo pracoviště.
Pozměňovací návrh 18
Návrh směrnice
Bod odůvodnění 16
(16)   Definice trvalého nosiče by měla zahrnovat zejména dokumenty na papíře, zařízení USB, CD-ROMy, DVD, paměťové karty a pevný disk počítače, na němž je uložena elektronická pošta nebo soubor ve formátu PDF.
(16)   Mezi trvalé nosiče by měl patřit zejména papír, zařízení USB, CD-ROMy, DVD, paměťové karty nebo pevné disky počítače. Aby se elektronická pošta nebo internetová stránka dala považovat za  „trvalý nosič“, musí zaprvé umožnit spotřebiteli uchovávat informace tak dlouho, jak je to pro něj důležité z hlediska ochrany jeho zájmů plynoucích z jeho vztahu s obchodníkem. Zadruhé, elektronická pošta nebo internetová stránka musí umožňovat takové uchovávání informací, aby je obchodník nemohl jednostranně změnit.
Pozměňovací návrh 19
Návrh směrnice
Bod odůvodnění 17
(17)  Spotřebitelé by měli mít nárok na to, aby byli před uzavřením smlouvy informováni. Obchodníci by však neměli mít povinnost poskytovat informace, pokud jsou již patrné ze souvislostí. Například u transakce probíhající v obchodních prostorách mohou být již patrné ze souvislostí hlavní charakteristiky produktu, totožnost obchodníka a podmínky dodání. U transakcí na dálku a transakcí mimo obchodní prostory by obchodník měl vždy poskytnout informace o podmínkách platby, dodání, plnění a vyřizování reklamací a stížností, jelikož tyto informace nemusí být patrné ze souvislostí.
(17)  Spotřebitel by měl získat zevrubné informace předtím, než pro něj bude smlouva uzavřená v prodejně, na dálku, mimo prodejnu, nebo odpovídající nabídka na uzavření smlouvy závazná.
Při poskytování těchto informací by měl obchodník přihlédnout ke specifickým potřebám spotřebitelů, kteří jsou vzhledem ke své duševní, tělesné nebo duševní chorobě, věku či důvěřivosti obzvlášť ohroženi způsobem, který může obchodník v rozumné míře předpovídat. Přihlížení k těmto specifickým potřebám by však nemělo vést k různé míře ochrany spotřebitele.
Pozměňovací návrh 228
Návrh směrnice
Bod odůvodnění 17 a (nový)
(17a)  Aniž je dotčena výjimka pro obchodníky poskytovat informace uvedené v článku 9 o trvalém nosiči při uzavírání smluv se smíšeným účelem mimo obchodní prostory, u nichž obchodník i spotřebitel plní své smluvní závazky okamžitě a platba, kterou má spotřebitel provést, nepřesahuje 200 EUR, by měl být spotřebitel obchodníkem plně informován o základních bodech smlouvy, zejména pokud jde o cenu, ještě před tím, než je spotřebitel touto smlouvou vázán.
Pozměňovací návrh 20
Návrh směrnice
Bod odůvodnění 20
(20)  Spotřebitel by měl vědět, zda uzavírá smlouvu s obchodníkem nebo s prostředníkem zastupujícím jiného spotřebitele, jelikož v druhém případě nemá nárok na ochranu na základě této směrnice. Prostředník by tedy měl spotřebitele o této skutečnosti a o jejích důsledcích informovat. Definice prostředníka by neměla zahrnovat platformy obchodující online, které neuzavírají smlouvu jménem nebo z pověření jakékoli třetí strany.
vypouští se
Pozměňovací návrh 21
Návrh směrnice
Bod odůvodnění 22
(22)  Jelikož v případě prodeje na dálku nemá spotřebitel možnost zboží před uzavřením smlouvy vidět, měl by mít právo odstoupit od smlouvy, které mu umožňuje ujistit se o povaze a funkčnosti zboží.
(22)  Jelikož v případě prodeje na dálku nemá spotřebitel možnost zboží před uzavřením smlouvy vidět, měl by mít právo odstoupit od smlouvy, tak aby se před uplynutím doby, po kterou je možné od smlouvy odstoupit, měl možnost ujistit o povaze, kvalitě a funkčnosti zboží. Toto právo odstoupit od smlouvy by mělo platit i pro smlouvy uzavřené mimo obchodní prostory.
Pozměňovací návrh 22
Návrh směrnice
Bod odůvodnění 24
(24)  Za účelem zajištění právní jistoty je vhodné, aby se nařízení Rady (EHS, Euratom) č. 1182/71 ze dne 3. června 1971, kterým se určují pravidla pro lhůty, data a termíny, použilo i pro výpočet lhůt obsažených v této směrnici. Proto by všechny lhůty obsažené v této směrnici měly být chápány jako lhůty vyjádřené v kalendářních dnech.
vypouští se
Pozměňovací návrh 23
Návrh směrnice
Bod odůvodnění 26
(26)  Jestliže si spotřebitel objedná více než jedno zboží od téhož obchodníka, měl by mít nárok na uplatnění práva odstoupit od smlouvy u každého jednotlivého zboží. Pokud je zboží dodáno odděleně, lhůta pro odstoupení od smlouvy by měla začít běžet v okamžiku, kdy spotřebitel získá každé jednotlivé zboží do fyzického držení. Pokud je zboží dodáváno po různých šaržích nebo částech, lhůta pro odstoupení od smlouvy by měla začít běžet v okamžiku, kdy spotřebitel nebo třetí strana určená spotřebitelem získá do fyzického držení poslední šarži nebo část.
(26)  V případě opakujících se dodávek stejného zboží by měla lhůta pro odstoupení od smlouvy začít běžet v den, kdy spotřebitel nebo jím určená třetí strana (jiná než dopravce) získá do fyzického držení první zásilku zboží. Pokud je zboží dodáváno po různých šaržích nebo částech, lhůta pro odstoupení od smlouvy by měla začít běžet ode dne, kdy spotřebitel získá do fyzického držení poslední šarži nebo část. Pokud spotřebitel objedná v rámci jedné objednávky několik druhů zboží, které však jsou dodány samostatně, měla by lhůta pro odstoupení od smlouvy začít běžet v okamžiku, kdy spotřebitel získá poslední zboží.
Pozměňovací návrh 24
Návrh směrnice
Bod odůvodnění 27
(27)  Pokud obchodník neinformoval spotřebitele o právu odstoupit od smlouvy před uzavřením smlouvy na dálku nebo mimo obchodní prostory, lhůta pro odstoupení od smlouvy by měla být prodloužena. Za účelem zajištění právní jistoty i z časového hlediska by však mělo být zavedeno omezení v podobě tříměsíční lhůty v případech, kdy obchodník v plné míře splnil své smluvní závazky. Za splnění závazků v plné míře by měla být považována situace, kdy obchodník dodal zboží nebo úplně provedl služby objednané spotřebitelem.
(27)  Pokud obchodník neinformoval spotřebitele o právu odstoupit od smlouvy před uzavřením smlouvy na dálku nebo mimo obchodní prostory, lhůta pro odstoupení od smlouvy by měla být prodloužena. Za účelem zajištění dlouhodobé právní jistoty by však mělo být zavedeno omezení v podobě jednoleté lhůty. Členské státy by však měly mít možnost ponechat v platnosti stávající vnitrostátní právní předpisy za účelem prodloužení daného časového omezení.
Pozměňovací návrh 229
Návrh směrnice
(28)  Z důvodu rozdílů ve způsobu, jakým je uplatňováno právo odstoupit od smlouvy v jednotlivých členských státech, vznikly náklady podnikům prodávajícím přes hranice. Zavedení harmonizovaného standardního formuláře pro odstoupení od smlouvy pro spotřebitele by mělo zjednodušit proces odstoupení od smlouvy a zaručit právní jistotu. Z těchto důvodů by členské státy neměly pro standardní formulář platný pro celé Společenství stanovovat žádné další prezentační požadavky týkající se například velikosti písma.
(28)  Z důvodu rozdílů ve způsobu, jakým je uplatňováno právo odstoupit od smlouvy v jednotlivých členských státech, vznikly náklady podnikům prodávajícím přes hranice. Zavedení harmonizovaného standardního formuláře pro odstoupení od smlouvy, který může spotřebitel použít, by mělo zjednodušit proces odstoupení od smlouvy a zaručit právní jistotu. Z těchto důvodů by členské státy neměly pro standardní formulář platný pro celou Unii stanovovat žádné další požadavky, pokud jde o jeho vzhled, týkající se například velikosti písma. Spotřebitel by však měl mít i nadále možnost odstoupit od smlouvy na základě prohlášení formulovaného vlastními slovy, za předpokladu, že je jeho prohlášení jednoznačné. Vrácení zboží, dopis, nebo telefonní hovor by tomuto požadavku mohly také vyhovovat, spotřebitel však bude muset prokázat, že odstoupil od smlouvy ve lhůtě stanovené touto směrnicí. Je proto v zájmu spotřebitele, aby obchodníka o svém odstoupení od smlouvy informoval prostřednictvím trvalého nosiče.
Pozměňovací návrh 26
Návrh směrnice
Bod odůvodnění 30
(30)  V případě odstoupení od smlouvy by měl obchodník vrátit veškeré platby, které obdržel od spotřebitele, včetně plateb pokrývajících náklady obchodníka na dodání zboží spotřebiteli.
(30)  V případě odstoupení od smlouvy by měl obchodník vrátit veškeré platby, které od spotřebitele obdržel, včetně plateb pokrývajících náklady obchodníka na dodání zboží spotřebiteli, avšak s výjimkou platby za expresní dodání na výslovné přání spotřebitele. Mělo by být možné vrátit peníze jakýmkoli způsobem platby za předpokladu, že se jedná o zákonné platidlo v členském státě, v němž spotřebitel platbu přijme. Vrácení peněz proto nemůže probíhat formou poukázek nebo dobropisu.
Pozměňovací návrh 230
Návrh směrnice
Bod odůvodnění 32
(32)  Aby obchodník nemusel vracet platby spotřebiteli, který zboží nevrátil, měl by mít spotřebitel povinnost odeslat zboží zpět nejpozději do 14 dní poté, co obchodníka informoval o svém rozhodnutí odstoupit od smlouvy.
(32)  Aby obchodník nemusel vracet platby spotřebiteli, který zboží nevrátil, měl by mít spotřebitel povinnost odeslat zboží zpět nejpozději do 14 dní poté, co obchodníka informoval o svém rozhodnutí odstoupit od smlouvy. Obchodník by měl obdobně být oprávněn podnítit vrácení platby tím, že spotřebitel musí nejprve prokázat, že zboží odeslal zpět.
Pozměňovací návrh 231
Návrh směrnice
Bod odůvodnění 33
(33)  Z práva odstoupit od smlouvy by měly existovat určité výjimky, například v situacích, kdy právo odstoupit od smlouvy není vzhledem k povaze výrobku účelné. To se týká například vína, které bylo dodáno až po dlouhé době od uzavření smlouvy spekulativní povahy a jehož cena závisí na kolísání cen na trhu („vin en primeur“).
(33)  Z práva odstoupit od smlouvy by měly existovat určité výjimky, například v situacích, kdy právo odstoupit od smlouvy není vzhledem k povaze výrobku účelné a uplatnění tohoto práva obchodníka nepřiměřeně poškodí. To se týká zejména potravin a jiného zboží, na které jsou kladeny vysoké hygienické nároky nebo které rychle podléhá zkáze, například vína, které bylo dodáno až po dlouhé době od uzavření smlouvy spekulativní povahy a jehož cena závisí na kolísání cen na trhu („vin en primeur “). Z práva na odstoupení od smlouvy by měly být vyňaty i některé jiné druhy zboží a služeb, jejichž cena závisí na kolísání cen na trhu, například komodity, jako je topný olej.
Pozměňovací návrh 28
Návrh směrnice
Bod odůvodnění 34
(34)  Kromě toho v případě smluv o poskytování služeb uzavřených na dálku, jejichž plnění začíná během lhůty pro odstoupení od smlouvy (např. datové soubory stažené uživatelem během této doby), by nebylo správné povolit uživateli odstoupit od smlouvy poté, co této služby již plně nebo částečně využil. Proto by spotřebitel měl ztratit své právo odstoupit od smlouvy v okamžiku, kdy s jeho předchozím výslovným souhlasem začíná plnění smlouvy.
(34)  Kromě toho v případě smluv o poskytování služeb uzavřených na dálku nebo mimo obchodní prostory, jejichž plnění začíná během lhůty pro odstoupení od smlouvy (např. datové soubory stažené uživatelem během této doby), by nebylo správné povolit uživateli odstoupit od smlouvy poté, co této služby již plně nebo částečně využil. Proto by spotřebitel měl ztratit své právo odstoupit od smlouvy v okamžiku, kdy s jeho předchozím výslovným souhlasem začíná plnění smlouvy, a to za předpokladu, že takový souhlas představuje informovaný souhlas, tedy že spotřebitel byl informován o důsledcích své volby s ohledem na ztrátu svého práva odstoupit od smlouvy.
Pozměňovací návrh 29
Návrh směrnice
Bod odůvodnění 37
(37)  Z důvodu zjednodušení a právní jistoty by se právo odstoupit od smlouvy mělo vztahovat na všechny typy smluv uzavřených mimo obchodní prostory, kromě případu, kdy nastanou přesně definované okolnosti, které lze snadno prokázat. Proto by se právo odstoupit od smlouvy nemělo vztahovat na naléhavé opravy u spotřebitele doma, kdy by toto právo odstoupit od smlouvy nebylo slučitelné s nouzovou situací, a ani na donáškové služby poskytované supermarkety, které spotřebitelům umožňují vybrat si potraviny, nápoje a jiné zboží určené pro běžnou spotřebu v domácnosti na internetových stránkách supermarketu a nechat si je doručit až domů. V tomto případě se jedná o zboží, které není drahé a které spotřebitelé kupují pravidelně pro svou každodenní spotřebu nebo každodenní použití v domácnosti, a proto by se na ně nemělo vztahovat právo odstoupit od smlouvy. Hlavní problémy, se kterými se spotřebitelé setkávají, a hlavním zdrojem konfliktů s obchodníky jsou otázky týkající se dodání zboží, mimo jiné případy, kdy se zboží během přepravy ztratí nebo poškodí, a případy pozdního nebo neúplného dodání. Proto je vhodné objasnit a harmonizovat vnitrostátní pravidla týkající se dodání a přenosu rizika.
(37)  Z důvodu zjednodušení a právní jistoty by se právo odstoupit od smlouvy mělo vztahovat na všechny typy smluv uzavřených na dálku a mimo obchodní prostory, kromě případu, kdy nastanou přesně definované okolnosti, které lze snadno prokázat.
Pozměňovací návrh 30
Návrh směrnice
Bod odůvodnění 37 a (nový)
(37a)  Hlavní problémy spotřebitelů a jejich konflikty s obchodníky většinou souvisejí s dodáním zboží, jako v případech, kdy se zboží během přepravy ztratí nebo poškodí, či v případech opožděných nebo neúplných dodávek. Proto je vhodné harmonizovat vnitrostátní předpisy týkající se dodání zboží a přenosu rizika.
Pozměňovací návrh 31
Návrh směrnice
Bod odůvodnění 37 b (nový)
(37b)  Jestliže obchodník nesplnil svou povinnost dodat zboží, měl by ho spotřebitel na trvalém nosiči vyzvat k provedení dodávky ve lhůtě nejméně sedmi dnů a sdělit mu svůj úmysl odstoupit od smlouvy, pokud dodávka nebude provedena. Pokud obchodník neučinil do ukončení platnosti dané lhůty patřičná opatření, měla by se smlouva považovat ze strany spotřebitele za vypovězenou. Aniž jsou dotčena práva spotřebitele na odškodnění, měl by mít v případě již provedené platby nárok na vrácení peněz během sedmi dnů od odstoupení od smlouvy. Za účelem zajištění větší míry ochrany spotřebitelů by měly mít členské státy možnost přijímat či ponechat v platnosti určitá ustanovení vlastních právních předpisů.
Pozměňovací návrh 32
Návrh směrnice
Bod odůvodnění 38
(38)  Pokud jde o prodej zboží spotřebitelům, dodání zboží probíhá různým způsobem. Pouze pravidlo, z nějž lze učinit libovolnou výjimku, umožní flexibilitu nutnou pro zohlednění různých možností. Spotřebitel by měl být chráněn před rizikem ztráty nebo poškození zboží, k nimž došlo během přepravy, kterou zařídil nebo provedl obchodník. Nové pravidlo o přenosu rizika by se nemělo použít v případě, kdy se spotřebitel nepřiměřeně zpozdí s převzetím zboží (například když si nevyzvedne zboží na poště ve lhůtě, kterou pošta stanovila). Za těchto okolností by měl po termínu dodání dohodnutém s obchodníkem nést riziko ztráty nebo poškození zboží spotřebitel.
(38)  Pokud jde o prodej zboží spotřebitelům, dodání zboží probíhá různým způsobem: buď okamžitě, nebo k pozdějšímu datu. Jestliže se strany nedohodly na konkrétní dodací lhůtě, měl by obchodník dodat zboží co nejdříve, v každém případě nejpozději třicet dní od uzavření smlouvy. Spotřebitel by měl být chráněn před rizikem ztráty nebo poškození zboží, k nimž došlo během přepravy, kterou zařídil nebo provedl obchodník. Nové pravidlo o přenosu rizika by se nemělo použít v případě, kdy se spotřebitel nepřiměřeně zpozdí s převzetím zboží (například když si nevyzvedne zboží na poště ve lhůtě, kterou pošta stanovila). Za těchto okolností by měl po termínu dodání dohodnutém s obchodníkem nést riziko ztráty nebo poškození zboží spotřebitel.
Pozměňovací návrh 33
Návrh směrnice
Bod odůvodnění 38 a (nový)
(38a)  U mnohých obchodů spotřebitelé nemají dostatečnou možnost výběru, pokud jde o způsob platby, nebo je jim účtován poplatek, pokud některý z nabízených způsobů odmítnou. Tuto situaci je potřeba zohlednit v ustanovení, které by zajistilo, že obchodník spotřebiteli nabídne různé způsoby platby, jež budou v případě smluv uzavíraných na dálku zahrnovat elektronické i jiné způsoby platby. Takovým příkladem jiného systému placení by byla možnost vytisknout objednávku z internetových stránek obchodníka, která by byla následně zaplacena v hotovosti v bance nebo na jakémkoli jiném kontaktním místě obchodníka.
Pozměňovací návrh 34
Návrh směrnice
Bod odůvodnění 39
(39)  Obchodník by měl být odpovědný spotřebiteli, jestliže je zboží v rozporu se smlouvou. Mělo by se předpokládat, že zboží je v souladu se smlouvou tehdy, pokud splňuje určité podmínky, zejména pokud jde o jeho kvalitu. Kvalita a provedení, které může spotřebitel rozumně očekávat, závisejí mimo jiné i na tom, zda je zboží nové nebo použité, a rovněž na předpokládané životnosti zboží.
(39)  Obchodník by měl být odpovědný spotřebiteli, jestliže je zboží v rozporu se smlouvou. Mělo by se předpokládat, že zboží je v souladu se smlouvou tehdy, pokud splňuje určité podmínky, zejména pokud jde o jeho kvalitu a množství. Kvalita a provedení, které může spotřebitel rozumně očekávat, závisejí mimo jiné i na tom, zda je zboží nové nebo použité, a rovněž na předpokládané životnosti zboží. V případech dodání jiného než objednaného zboží nebo dodání menšího množství zboží, než bylo objednáno, by se mělo předpokládat, že zboží není v souladu se smlouvou.
Pozměňovací návrh 35
Návrh směrnice
Bod odůvodnění 40
(40)  Jestliže je zboží v rozporu se smlouvou, měl by mít spotřebitel v první řadě možnost požádat obchodníka o opravu nebo výměnu zboží za jiné dle uvážení obchodníka, pokud obchodník neprokáže, že uvedená náprava je nepřípustná, nemožná nebo by pro něj představovala nepřiměřenou zátěž. Zátěž obchodníka by měla být určena objektivně s přihlédnutím k nákladům vzniklým obchodníkovi při nápravě rozporu se smlouvou, k hodnotě zboží a závažnosti rozporu se smlouvou. Nedostatek náhradních dílů by neměl představovat oprávněný důvod pro to, že obchodník v rozumné lhůtě či bez nepřiměřené zátěže neprovedl nápravu rozporu se smlouvou.
(40)   Nejprve by měl spotřebitel mít možnost požadovat u obchodníka opravu zboží nebo jeho nahrazení, ledaže by se taková náprava nedala provést nebo by byla nepřiměřená. Mělo by se objektivně posoudit, zda je takové zjednání nápravy nepřiměřené, či nikoli. Nepřiměřené by mělo být takové zjednání nápravy, které v porovnání s jinými formami přináší nepřiměřené náklady. Při zjišťování, zda se jedná o nepřiměřené náklady, bude rozhodující, zda by náklady na zjednání takové nápravy byly jednoznačně vyšší než náklady na zjednání jiné formy nápravy.
Pozměňovací návrh 36
Návrh směrnice
Bod odůvodnění 41
(41)  Spotřebitel by neměl nést žádné náklady související s nápravou rozporu se smlouvou, zejména výdaje na poštovné, práci a materiál. Kromě toho by spotřebitel neměl platit obchodníkovi náhradu za používání vadného zboží.
(41)  Spotřebitel by neměl nést žádné náklady související s nápravou rozporu se smlouvou, zejména výdaje na poštovné, práci a materiál. Kromě toho by spotřebitel neměl platit obchodníkovi náhradu za používání vadného zboží. V souladu s ustanoveními příslušných právních předpisů členských států by měl mít spotřebitel možnost požadovat náhradu za škodu vzniklou v důsledku rozporu se smlouvou, kdy obchodník nezjednal nápravu. Umožňují-li to právní předpisy členských států, mělo by být možné, aby způsoby náhrady obsahovaly i možnost nepeněžité náhrady.
Pozměňovací návrh 37
Návrh směrnice
Bod odůvodnění 42
(42)  Pokud obchodník odmítl rozpor se smlouvou napravit nebo se o to více než jednou bez úspěchu pokusil, měl by mít spotřebitel nárok na to, aby si sám zvolil jakoukoli dostupnou nápravu. Odmítnutí obchodníka může být explicitní nebo implicitní, přičemž implicitním odmítnutím se rozumí situace, kdy obchodník nereaguje na žádost spotřebitele o nápravu rozporu se smlouvou nebo ji ignoruje.
(42)  Spotřebitel by měl mít nárok na to, aby si sám zvolil jakoukoli dostupnou nápravu, pokud nemá nárok na opravu nebo výměnu zboží. Členské státy by měly mít možnost přijmout nebo ponechat v platnosti vlastní právní předpisy o svobodné volbě možností nápravy při rozporu zboží se smlouvou, aby byla zajištěna vyšší úroveň ochrany spotřebitele.
Pozměňovací návrh 38
Návrh směrnice
Bod odůvodnění 42 a (nový)
(42a)  Je potřeba stanovit, že odpovědnost obchodníka může být v určitých případech dána i v případě rozporu se smlouvou, který existuje již v okamžiku přechodu rizika na spotřebitele, ačkoli se tento rozpor projeví až následně.
Pozměňovací návrh 39
Návrh směrnice
Bod odůvodnění 42 b (nový)
(42b)  Je-li obchodník jakožto konečný prodejce odpovědný vůči spotřebiteli v důsledku jednání nebo opomenutí výrobce, mělo by být zajištěno, aby obchodník jakožto konečný prodejce mohl uplatnit postih proti ručiteli nebo ručitelům ve smluvním řetězci. Za tímto účelem by měly vnitrostátní předpisy členských států stanovit osobu ručitele a také postup a podmínky uplatňování postihu.
Pozměňovací návrh 40
Návrh směrnice
Bod odůvodnění 42 c (nový)
(42c)  Spotřebiteli by měla být dána pro případ rozporu se smlouvou dvouletá záruční lhůta. Není-li prokázán opak, mělo by se v jeho prospěch mít za to, že rozpor se smlouvou, který se objevil v průběhu šesti měsíců po přenosu rizika na spotřebitele, existoval již v okamžiku tohoto přenosu. Členské státy by měly mít možnost přijmout nebo ponechat v platnosti vnitrostátní právní předpisy týkající se záručních lhůt a doby trvání obrácení důkazního břemene nebo zvláštní pravidla pro značné rozpory se smlouvou, které se projeví po uplynutí záruční lhůty, aby byla zajištěna vyšší úroveň ochrany spotřebitele.
Pozměňovací návrh 41
Návrh směrnice
Bod odůvodnění 43
(43)  Směrnice 1999/44/ES umožnila členským státům stanovit lhůtu alespoň dvou měsíců, během níž měl spotřebitel obchodníkovi oznámit jakýkoli rozpor se smlouvou. Odlišné prováděcí předpisy tvoří překážky obchodu. Proto je nezbytné odstranit tuto regulatorní možnost a vytvořit větší právní jistotu tím, že spotřebitelé budou mít povinnost informovat obchodníka o rozporu se smlouvou do dvou měsíců od jeho zjištění.
vypouští se
Pozměňovací návrh 42
Návrh směrnice
Bod odůvodnění 44
(44)  Někteří obchodníci nebo výrobci nabízejí spotřebitelům obchodní záruky. Za účelem zajištění toho, aby spotřebitel nebyl klamán, by obchodní záruky měly obsahovat určité informace, mimo jiné dobu jejich platnosti, místní působnost a prohlášení, že obchodní zárukou nejsou dotčena práva spotřebitele.
(44)  Někteří obchodníci nebo výrobci nabízejí spotřebitelům obchodní záruky. Za účelem zajištění toho, aby spotřebitel nebyl klamán, by obchodní záruky měly obsahovat určité informace, mimo jiné dobu jejich platnosti, místní působnost a prohlášení, že obchodní zárukou nejsou dotčena zákonná práva spotřebitele stanovená v rámci platné vnitrostátní právní úpravy, ani práva stanovená v této směrnici.
Pozměňovací návrh 43
Návrh směrnice
Bod odůvodnění 45 a (nový)
(45a)  Harmonizované regulační aspekty se týkají pouze smluv uzavřených mezi obchodníky a spotřebiteli. Ustanoveními o nepřiměřených smluvních podmínkách by proto neměly být dotčeny vnitrostátní právní předpisy v oblasti pracovních smluv, smluv týkajících se dědického práva, smluv týkajících se rodinného práva a smluv týkajících se zřizování a organizace společností nebo dohod o partnerství a také smluv v oblasti cenných papírů.
Pozměňovací návrh 44
Návrh směrnice
Bod odůvodnění 46
(46)  Ustanovení o nepřiměřených smluvních podmínkách by se nemělo vztahovat na smluvní podmínky, které přímo nebo nepřímo odrážejí závaznáprávní ustanovení členských států, která jsou v souladu s právem Společenství. Podobně podmínky, které odrážejí zásady nebo ustanovení mezinárodních úmluv, jejichž stranami jsou členské státy nebo Společenství, zejména v oblasti dopravy, by neměly být podrobeny zkoušce nepřiměřenosti.
(46)  Ustanovení o nepřiměřených smluvních podmínkách by se nemělo vztahovat na smluvní podmínky, které přímo nebo nepřímo odrážejí statutární,regulačnínebo veřejně politická ustanovení členských států, která jsou v souladu s právem Unie. Smluvní podmínky by měly obdobně odrážet zásady a ustanovení Listiny základních práv Evropské unie. Podmínky, které odrážejí zásady nebo ustanovení mezinárodních úmluv, jejichž stranami jsou členské státy nebo Unie, zejména v oblasti dopravy, by neměly být podrobeny zkoušce nepřiměřenosti.
Pozměňovací návrh 45
Návrh směrnice
Bod odůvodnění 47
(47)  Spotřebitelské smlouvy by měly být vyhotoveny v jasném a srozumitelném jazyce a měly by být čitelné. Obchodníci by měli mít možnost volby, pokud jde o druh nebo velikost písma, které použijí pro vyhotovení smluvních podmínek. Spotřebiteli by mělo být umožněno si podmínky přečíst před uzavřením smlouvy, a to tím způsobem, že mu jsou na požádání poskytnuty (v případě smluv uzavíraných v obchodních prostorách) nebo mu jsou dány k dispozici jiným způsobem (např. na internetových stránkách obchodníka, v případě smluv uzavíraných na dálku) nebo jsou standardní podmínky připojeny k objednávkovému formuláři (v případě smluv uzavíraných mimo obchodní prostory). Obchodník by měl požadovat výslovný souhlas spotřebitele pro každou dodatečnou platbu kromě úhrady za hlavní smluvní závazek obchodníka. Mělo by být zakázáno podsouvat spotřebiteli souhlas prostřednictvím systémů s možností volby, jako jsou předem zaškrtnutá políčka u internetových transakcí.
(47)  Všechny smluvní podmínky by měly být formulovány jasným a srozumitelným způsobem. Mají-li smluvní podmínky písemnou formu, měly by být vždy formulovány jasným a srozumitelným jazykem. Obchodníci by měli mít možnost volby, pokud jde o druh nebo velikost písma, které použijí pro vyhotovení smluvních podmínek. Spotřebiteli by mělo být umožněno si podmínky přečíst před uzavřením smlouvy, a to tím způsobem, že mu jsou na požádání poskytnuty (v případě smluv uzavíraných v obchodních prostorách) nebo mu jsou dány k dispozici jiným způsobem (např. na internetových stránkách obchodníka, v případě smluv uzavíraných na dálku) nebo jsou standardní podmínky připojeny k objednávkovému formuláři (v případě smluv uzavíraných mimo obchodní prostory). Obchodník by měl požadovat výslovný souhlas spotřebitele s každou dodatečnou platbou kromě úhrady za hlavní smluvní závazek obchodníka. Mělo by být zakázáno podsouvat spotřebiteli souhlas prostřednictvím systémů s možností volby, jako jsou předem zaškrtnutá políčka u internetových transakcí.
Pozměňovací návrh 46
Návrh směrnice
Bod odůvodnění 47 a (nový)
(47a)  Obchodníci by měli mít možnost volby, pokud jde o způsob, který použijí pro sdělení smluvních podmínek, například druh nebo velikost písma použité pro vyhotovení smluvních podmínek. Členské státy by neměly stanovovat žádné požadavky, pokud jde o vzhled těchto podmínek, s výjimkou požadavků zohledňujících zdravotně postižené osoby nebo pokud zboží a služby mohou představovat zvláštní zdravotní a bezpečnostní riziko pro spotřebitele nebo třetí osoby. Členské státy mohou rovněž usilovat o uložení dodatečných požadavků tam, kde s ohledem na vlastní složitost smluv na dodávku zboží nebo poskytnutí služeb existuje riziko poškození zákazníka včetně problémů spojených s hospodářskou soutěží v daném odvětví. To se může vztahovat například na smlouvy týkající se poskytování finančních služeb, dodávek plynu, elektřiny a vody, telekomunikačních služeb a nabývání nemovitostí. Nevztahuje se to však na formální požadavky členských států týkající se uzavření smlouvy nebo dalších formálních požadavků, jako je například jazyk podmínek, požadavky na jejich obsah nebo formulace některých smluvních podmínek pro specifická odvětví. Tato směrnice by neměla harmonizovat jazykové požadavky na spotřebitelské smlouvy. Členské státy by proto měly mít možnost ponechat v platnosti jazykové požadavky vztahující se na smluvní podmínky nebo je do svých právních předpisů zavést.
Pozměňovací návrh 47
Návrh směrnice
Bod odůvodnění 49
(49)  Pro účely této směrnice by neměla být posuzována ani přiměřenost podmínek, které se týkají hlavního předmětu smlouvy, ani poměr kvality a ceny dodaného zboží nebo poskytnutých služeb, pouze v případě, pokud tyto podmínky neodpovídají požadavkům na transparentnost. K hlavnímu předmětu smlouvy a k poměru kvality a ceny by však mělo být přihlédnuto při posuzování přiměřenosti jiných podmínek. Například v pojistných smlouvách by předmětem takového posouzení neměly být podmínky, které jasně definují nebo vymezují pojištěné riziko a závazek pojišťovatele, protože se tato omezení berou v úvahu při výpočtu pojistné prémie, kterou platí spotřebitel.
(49)  Pro účely této směrnice by neměla být posuzována ani přiměřenost podmínek, které se týkají hlavního předmětu smlouvy, ani poměr kvality a ceny dodaného zboží nebo poskytnutých služeb, pouze v případě, že tyto podmínky neodpovídají požadavkům na transparentnost. K hlavnímu předmětu smlouvy a k poměru kvality a ceny by však mělo být přihlédnuto při posuzování přiměřenosti jiných podmínek. Například v pojistných smlouvách by předmětem takového posouzení neměly být podmínky, které jasně definují nebo vymezují pojištěné riziko a závazek pojišťovatele, protože se tato omezení berou v úvahu při výpočtu pojistné prémie, kterou platí spotřebitel. Tato výjimka se nevztahuje na předpokládanou úhradu doplňkových či podmíněných poplatků pro obchodníka, které byly stanoveny ve smlouvě, včetně poplatků a plateb za porušení některé z podmínek smlouvy, jež by měly plně podléhat zkoušce přiměřenosti.
Pozměňovací návrh 48
Návrh směrnice
Bod odůvodnění 50
(50)  Za účelem zajištění právní jistoty a lepšího fungování vnitřního trhu by směrnice měla obsahovat dva seznamy nepřiměřených podmínek. Příloha II obsahuje seznam podmínek, jež by za všech okolností měly být považovány za nepřiměřené. Příloha III obsahuje seznam podmínek, jež by měly být považovány za nepřiměřené, pokud obchodník neprokáže opak. Tytéž seznamy by měly platit ve všech členských státech.
(50)  Za účelem zajištění právní jistoty a lepšího fungování vnitřního trhu by směrnice měla obsahovat dva demonstrativní seznamy nepřiměřených podmínek. Příloha II obsahuje seznam podmínek, jež by za všech okolností měly být považovány za nepřiměřené. Příloha III obsahuje seznam podmínek, jež by měly být považovány za nepřiměřené, pokud obchodník neprokáže opak.
Pozměňovací návrh 49
Návrh směrnice
Bod odůvodnění 51
(51)  Opatření nutná pro provedení této směrnice by měla být přijata v souladu s rozhodnutím Rady 1999/468/ES ze dne 28. června 1999 o postupech pro výkon prováděcích pravomocí svěřených Komisi.
vypouští se
Pozměňovací návrh 50
Návrh směrnice
Bod odůvodnění 52
(52)  Zejména by Komisi měla být svěřena pravomoc změnit přílohy II a III o smluvních podmínkách, které mají být považovány za nepřiměřené. Jelikož tato opatření mají obecný význam a jejich účelem je změnit jiné než podstatné prvky této směrnice, musí být přijata regulativním postupem s kontrolou stanoveným v článku 5a rozhodnutí 1999/468/ES.
vypouští se
Pozměňovací návrh 51
Návrh směrnice
Bod odůvodnění 53
(53)  Komise by měla své pravomoci ke změně příloh II a III využít pro zajištění jednotného provádění pravidel o nepřiměřených podmínkách tak, že uvedené přílohy doplní o smluvní podmínky, jež by za všech okolností měly být považovány za nepřiměřené, nebo jež by měly být považovány za nepřiměřené, pokud obchodník neprokáže opak.
vypouští se
Pozměňovací návrh 52
Návrh směrnice
Bod odůvodnění 55 a (nový)
(55a)  Členské státy by měly zajistit, aby jejich vnitrostátní orgány v potřebné míře spolupracovaly se sítí evropských spotřebitelských center (ESC) s cílem reagovat na přeshraniční případy, zejména na žádosti projednávané v evropských spotřebitelských centrech.
Pozměňovací návrh 53
Návrh směrnice
Bod odůvodnění 60
(60)  Evropská komise bude hledat nejvhodnější způsob, jak zajistit, aby všichni spotřebitelé byli informováni o svých právech v místě prodeje.
(60)  Komise bude po konzultaci s členskými státy a zainteresovanými stranami hledat nejvhodnější způsob, jak zajistit, aby všichni spotřebitelé a obchodníci byli informováni o svých právech v místě prodeje. Komise by měla využít zejména prostředky, které nabízejí nástroje informační a komunikační technologie a veřejné sdělovací prostředky.
Pozměňovací návrh 54
Návrh směrnice
Bod odůvodnění 61 a (nový)
(61a)  Měl by být stanoven postup vzájemného hodnocení, v jehož rámci musejí členské státy v průběhu lhůty pro provedení této směrnice ve vlastních právních předpisech nejprve provést přezkum svých právních předpisů s cílem určit, která přísnější ustanovení, jež jsou v souladu se Smlouvou o fungování Evropské unie, budou v jejich vnitrostátním právu ponechána v platnosti nebo přijata s cílem zajistit vyšší úroveň ochrany spotřebitelů. Členské státy by měly do konce lhůty pro provedení této směrnice ve vnitrostátních předpisech vypracovat zprávu o výsledcích tohoto přezkumu. Komise by měla každou zprávu předat všem ostatním členským státům a příslušným zainteresovaným stranám. Členské státy a Evropský parlament by poté měly šest měsíců na to, aby předložily své připomínky k těmto zprávám. Komise by měla nejpozději jeden rok po uplynutí lhůty pro provedení této směrnice v právních předpisech členských států a poté každé tři roky vypracovat zprávu, která by případně obsahovala legislativní návrhy. Při vytváření společné metodiky by Komise měla být členským státům v případě potřeby nápomocna.
Pozměňovací návrh 55
Návrh směrnice
Bod odůvodnění 61 b (nový)
(61b)  Pro zajištění vysoké úrovně ochrany spotřebitelů ve všech členských státech by měly být osoby a organizace, které mají oprávněný zájem na ochraně spotřebitelů, nabádány k tomu, aby informovaly členské státy a Komisi o svých hodnoceních a aby vydávaly nezávazná doporučení, která by mohla být zohledněna v rámci přezkumu této směrnice.
Pozměňovací návrh 56
Návrh směrnice
Bod odůvodnění 63
(63)  Je vhodné provést přezkum této směrnice, pokud budou zjištěny nějaké překážky pro vnitřní trh. Přezkum by mohl vést k návrhu Komise na změnu této směrnice, který by mohl zahrnovat změny jiných právních předpisů týkajících se ochrany spotřebitele, které odrážejí závazek vyplývající ze strategie spotřebitelské politiky Komise, jímž je přezkum stávajícího acquis s cílem dosáhnout vysoké společné úrovně ochrany spotřebitele.
vypouští se
Pozměňovací návrh 57
Návrh směrnice
Článek 1
Účelem této směrnice je přispět k řádnému fungování vnitřního trhu a dosáhnout vysoké úrovně ochrany spotřebitele sblížením určitých aspektů právních a správních předpisů členských států týkajících se smluv mezi spotřebiteli a obchodníky.
Účelem této směrnice je dosáhnout vysoké úrovně ochrany spotřebitele a přispět k řádnému fungování vnitřního trhu sblížením určitých aspektů právních a správních předpisů členských států týkajících se smluv mezi spotřebiteli a obchodníky.
Pozměňovací návrh 59
Návrh směrnice
Čl. 2 – bod 1
(1) „spotřebitelem“ se rozumí fyzická osoba, která ve smlouvách, na které se vztahuje tato směrnice, jedná za účelem, který nelze považovat za její živnost, podnikání, řemeslo nebo povolání;
(1) „spotřebitelem“ se rozumí fyzická osoba, která ve smlouvách, na které se vztahuje tato směrnice, jedná za účelem, který nelze v první řadě považovat za její živnost, podnikání, řemeslo nebo povolání.
Členské státy mohou ponechat v platnosti nebo rozšířit uplatňování této směrnice na právnické či fyzické osoby, které nejsou „spotřebiteli“ ve smyslu této směrnice;
Pozměňovací návrh 60
Návrh směrnice
Čl. 2 – bod 2
(2) „obchodníkem“ se rozumí fyzická nebo právnická osoba, která ve smlouvách, na které se vztahuje tato směrnice, jedná za účelem, který lze považovat za její obchodní nebo výrobní činnost, řemeslo nebo povolání, a kdokoli, kdo jedná jménem obchodníka nebo v jeho zastoupení;
(2) „obchodníkem“ se rozumí fyzická nebo právnická osoba, která nehledě na to, zda je v soukromém či veřejném vlastnictví jedná za účelem, který lze považovat za její obchodní nebo výrobní činnost, řemeslo nebo povolání, a kdokoli, kdo s ohledem na smlouvy, na něž se vztahuje tato směrnice, jedná jménem obchodníka;
Pozměňovací návrh 61
Návrh směrnice
Čl. 2 – bod 2 a (nový)
(2a) „zbožím“ se rozumějí veškeré hmotné movité předměty a veškeré nehmotné předměty, které lze použít způsobem rovným fyzickému vlastnictví, s výjimkou zboží prodávaného na základě výkonu rozhodnutí nebo jiných soudních opatření. Za zboží v tomto smyslu se považuje také voda, plyn a elektřina, jsou-li prodávány v omezeném objemu nebo v určitém množství;
Pozměňovací návrh 62
Návrh směrnice
Čl. 2 – bod 2 b (nový)
(2b) „zbožím vyrobeným podle požadavků spotřebitele“ se rozumí veškeré zboží, které není prefabrikováno a o jehož konečné podobě rozhoduje individuální výběr nebo požadavky spotřebitele;
Pozměňovací návrh 63
Návrh směrnice
Čl. 2 – bod 3
(3) „kupní smlouvou“ se rozumí jakákoli smlouva o prodeji zboží obchodníkem spotřebiteli, včetně smlouvy se smíšeným účelem, jejímž předmětem je jak zboží, tak služby;
vypouští se
Pozměňovací návrh 64
Návrh směrnice
Čl. 2 – bod 4
(4) „zbožím“ se rozumí veškeré hmotné movité předměty, s výjimkou:
vypouští se
a) zboží, které se prodává na základě výkonu rozhodnutí nebo jiných soudních opatření;
b) vody a plynu, nejsou-li prodávány v omezeném objemu nebo v určitém množství;
c) elektřiny;
Pozměňovací návrh 65
Návrh směrnice
Čl. 2 – bod 5
(5) „smlouvou o poskytování služeb“ se rozumí jakákoli smlouva jiná než kupní smlouva, jejímž předmětem je poskytnutí služby obchodníkem spotřebiteli;
(5) „službou“ se rozumí jakákoli práce či služba, kterou obchodník vykonává či poskytuje spotřebiteli za úhradu;
Pozměňovací návrh 66
Návrh směrnice
Čl. 2 – bod 5 a (nový)
(5a) 'kupní smlouvou' se rozumí jakákoli smlouva, jejímž prostřednictvím obchodník v souladu s platným vnitrostátním právem zajistí spotřebiteli vlastnictví určitého zboží nebo se zavazuje k tomu, že spotřebiteli zajistí vlastnictví určitého zboží, a jejímž prostřednictvím se spotřebitel zavazuje k zaplacení dohodnuté ceny.
Pro účely této směrnice se za kupní smlouvy považují také smlouvy o dodání zboží, které je ještě nutno zhotovit nebo vyrobit;
Pozměňovací návrh 67
Návrh směrnice
Čl. 2 – bod 5 b (nový)
(5b) „smíšenou smlouvou“ se rozumí jakákoli smlouva obsahující zároveň prvky kupní smlouvy i smlouvy o poskytování služeb;
Pozměňovací návrh 68
Návrh směrnice
Čl. 2 – bod 6
(6) „smlouvou uzavřenou na dálku“ se rozumí jakákoli kupní smlouva nebo smlouva o poskytování služeb, kdy obchodník k uzavření smlouvy použije výhradně jeden nebo několik komunikačních prostředků na dálku;
(6) „smlouvou uzavřenou na dálku“ se rozumí jakákoli smlouva mezi obchodníkem a spotřebitelem o dodání zboží nebo poskytnutí služby, která byla uzavřena v rámci organizovaného systému prodeje či poskytování služeb na dálku a při jejímž uzavření nejsou obchodník a spotřebitel současně fyzicky přítomni, nýbrž používají výhradně jeden nebo několik prostředků komunikace na dálku;
Pozměňovací návrh 69
Návrh směrnice
Čl. 2 – bod 7
(7) „prostředky komunikace na dálku“ se rozumí jakékoli prostředky, které mohou být použity k uzavření smlouvy mezi obchodníkem a spotřebitelem bez jejich současné fyzické přítomnosti;
vypouští se
Pozměňovací návrh 70
Návrh směrnice
Čl. 2 – bod 8
(8) „smlouvou uzavřenou mimo obchodní prostory“ se rozumí:
(8) „smlouvou uzavřenou mimo obchodní prostory“ se rozumí jakákoli smlouva uzavřená mezi obchodníkem a spotřebitelem o dodání zboží nebo poskytnutí služby:
a) jakákoli kupní smlouva nebo smlouva o poskytování služeb uzavřená mimo obchodní prostory za současné fyzické přítomnosti obchodníka a spotřebitele nebo jakákoli kupní smlouva nebo smlouva o poskytování služeb, pro kterou byla předložena nabídka spotřebitelem za stejných okolností, nebo
a) která je uzavřena mimo obchodní prostory za současné fyzické přítomnosti obchodníka a spotřebitele nebo
aa) pro kterou spotřebitel předložil nabídku za současné fyzické přítomnosti obchodníka i spotřebitele mimo obchodní prostory nebo
b) jakákoli kupní smlouva nebo smlouva o poskytování služeb, která byla uzavřena v obchodních prostorách, avšak byla sjednána mimo obchodní prostory za současné fyzické přítomnosti obchodníka a spotřebitele;
b) jejíž hlavní prvky byly dojednány v průběhu zájezdu, volnočasové akce nebo při předváděcí akci, kterou zorganizoval obchodník mimo obchodní prostory za současné fyzické přítomnosti obchodníka a spotřebitele, přičemž cílem takového zájezdu, volnočasové akce nebo předváděcí akce je uzavřít následně smlouvu v obchodních prostorách;
Pozměňovací návrh 71
Návrh směrnice
Čl. 2 – bod 9 – písm. b
b) stánky na trhu a veletržní stánky, kde obchodník provozuje svou činnost pravidelně nebo dočasně;
b) stánky na trhu, kde obchodník provozuje svou činnost pravidelně nebo dočasně;
Pozměňovací návrh 72
Návrh směrnice
Čl. 2 – bod 12
(12) „produktem“ se rozumí zboží nebo služby včetně nemovitostí, práv a závazků;
vypouští se
Pozměňovací návrh 73
Návrh směrnice
Čl. 2 – bod 14
(14) „náležitou profesionální péčí“ se rozumí úroveň zvláštních dovedností a péče, kterou lze od obchodníka ve vztahu ke spotřebiteli rozumně očekávat a která odpovídá poctivým obchodním praktikám a/nebo obecné zásadě dobré víry v oblasti obchodníkovy činnosti;
vypouští se
Pozměňovací návrh 74
Návrh směrnice
Čl. 2 – bod 15
(15) „dražbou“ se rozumí způsob prodeje, kdy obchodník nabízí zboží nebo služby prostřednictvím konkurenčního nabídkového řízení, jež může zahrnovat použití prostředků komunikace na dálku, a osoba, která podá nejvyšší nabídku, je zavázána k nákupu zboží nebo služeb. Transakce uzavřená na základě nabídky s pevně stanovenou cenou není dražbou, a to ani v případě, že spotřebitel má možnost uzavřít ji prostřednictvím nabídkového řízení;
vypouští se
Pozměňovací návrh 75
Návrh směrnice
Čl. 2 – bod 16
(16) „veřejnou dražbou“ se rozumí způsob prodeje, kdy obchodník nabízí zboží spotřebitelům, kteří se dražby osobně účastní nebo je jim dána možnost se jí osobně účastnit, prostřednictvím konkurenčního nabídkového řízení prováděného dražitelem, a osoba, která podá nejvyšší nabídku, je zavázána k nákupu zboží;
(16) „veřejnou dražbou“ se rozumí způsob prodeje, kdy obchodník nabízí zboží nebo službu spotřebitelům během akce, jíž se může fyzicky účastnit veřejnost, prostřednictvím transparentního konkurenčního nabídkového řízení prováděného třetí osobou (dražitelem), která za úplatu jedná jako zástupce obchodníka; v dražbě se zvyšující se cenou získá zboží nebo službu spotřebitel, který učinil nejvyšší nabídku, nebo osoba vystupující jeho jménem. V dražbě s klesající cenou získává zboží nebo službu spotřebitel, který okamžitě a jako první prohlásí, že dané zboží nebo službu kupuje za uvedenou cenu, nebo osoba vystupující jeho jménem;
Pozměňovací návrh 76
Návrh směrnice
Čl. 2 – bod 17
(17) „výrobcem“ se rozumí výrobce zboží, dovozce zboží na území Společenství nebo jakákoli jiná osoba, která se prohlásí za výrobce tím, že na zboží umístí své jméno, ochrannou známku nebo jiné rozlišovací označení;
(17) „výrobcem“ se rozumí výrobce zboží, dovozce zboží na území Unie nebo jakákoli jiná osoba, která se prohlásí za výrobce tím, že na zboží umístí své jméno, ochrannou známku nebo jiné rozlišovací označení;
Pozměňovací návrh 77
Návrh směrnice
Čl. 2 – bod 18
(18) „obchodní zárukou“ se rozumí jakýkoli závazek obchodníka nebo výrobce (dále jen „poskytovatel záruky“) vůči spotřebiteli spočívající v tom, že mu vrátí zaplacenou cenu nebo že zboží vymění, opraví nebo zařídí jeho servis, pokud zboží neodpovídá údajům uvedeným v záručním listě nebo v příslušné reklamě dostupné v době uzavření smlouvy nebo před jejím uzavřením;
(18) „obchodní zárukou“ se rozumí jakýkoli závazek obchodníka nebo výrobce (dále jen „poskytovatel záruky“) vůči spotřebiteli přesahující jeho záruční povinnosti vyplývající ze zákona a spočívající v tom, že mu vrátí zaplacenou cenu nebo že zboží vymění, opraví nebo zařídí jeho servis, pokud zboží neodpovídá údajům nebo jakékoli jiné okolnosti uvedené v záručním listě, která se netýká splnění zákonných podmínek, nebo v příslušné reklamě dostupné v době uzavření smlouvy nebo před jejím uzavřením;
Pozměňovací návrh 78
Návrh směrnice
Čl. 2 – bod 19
(19) „zprostředkovatelem“ se rozumí obchodník, který uzavírá smlouvu jménem spotřebitele nebo v jeho zastoupení;
vypouští se
Pozměňovací návrh 79
Návrh směrnice
Čl. 2 – bod 20
(20) „doplňkovou smlouvou“ se rozumí smlouva, na základě níž získává spotřebitel zboží nebo služby, které jsou předmětem smlouvy uzavřené na dálku nebo smlouvy uzavřené mimo obchodní prostory, a toto zboží nebo služby jsou poskytnuty obchodníkem nebo třetí stranou na základě ujednání mezi uvedenou třetí stranou a obchodníkem.
(20) „související smlouvou“ se rozumí jakákoli smlouva mezi obchodníkem a spotřebitelem o dodání zboží nebo poskytnutí služby:
a) která z objektivního hlediska tvoří obchodní celek se smlouvou uzavřenou na dálku nebo mimo obchodní prostory a
b) kdy je zboží dodáno nebo služby poskytovány obchodníkem nebo třetí osobou na základě ujednání mezi touto třetí osobou a obchodníkem.
Má se za to, že se jedná o obchodní celek, pokud zboží a služby poskytované v rámci související smlouvy souvisejí s plněním smlouvy uzavřené na dálku, příp. smlouvy uzavřené mimo obchodní prostory nebo s používáním dodaného zboží či služby poskytnuté v rámci takovéto smlouvy uzavřené na dálku nebo mimo obchodní prostory.
Pozměňovací návrhy 80 a 232
Návrh směrnice
Článek 3
1.  Tato směrnice se použije za podmínek a v rozsahu uvedeném v jejích ustanoveních na kupní smlouvy a smlouvy o poskytování služeb uzavírané mezi obchodníkem a spotřebitelem.
1.  Tato směrnice se použije za podmínek a v rozsahu uvedeném v jejích ustanoveních na smlouvy o dodání zboží nebo smlouvy o poskytování služeb a smlouvy se smíšeným účelem uzavírané mezi obchodníkem a spotřebitelem.
2.  Tato směrnice se použije na finanční služby pouze tehdy, pokud jde o určité smlouvy uzavřené mimo obchodní prostory, jak stanoví články 8 až 20, nepřiměřené smluvní podmínky, jak stanoví články 30 až 39, a obecná ustanovení, jak stanoví články 40 až 46, ve spojení s článkem 4 o úplné harmonizaci.
2.  Touto směrnicí nejsou dotčeny právní předpisy Unie pro jednotlivá odvětví, jimiž se řídí smlouvy uzavřené mezi obchodníkem a spotřebitelem.
2a.  Tato směrnice se nevztahuje na smlouvy týkající se:
a) sociálních služeb;
b) zdravotní péče, tj. zdravotnické služby, které zdravotničtí pracovníky poskytují pacientům za účelem vyšetření jejich zdravotního stavu, a udržení jejich zdravotního stavu nebo jejich uzdravení;
c) hazardních her, které zahrnují sázení peněžitých částek, včetně loterií, hazardních her v kasinech a sázkových her.
2b.  Články 5 až 19 a článek 23a  této směrnice se nevztahují na následující smlouvy:
a) smlouvy související s finančními službami;
b) smlouvy spadající do oblasti působnosti směrnice Evropského parlamentu a Rady 2002/65/ES ze dne 23. září 2002 o uvádění finančních služeb pro spotřebitele na trh na dálku1
3.   Na smlouvy, které spadají do oblasti působnosti směrnice Evropského parlamentu a Rady 94/47/ES a směrnice Rady 90/314/EHS, se použijí pouze články 30 až 39 o právech spotřebitelů týkajících se nepřiměřených smluvních podmínek ve spojení s článkem 4 o úplné harmonizaci.
3.   S výhradou odstavců 4 až 4c tohoto článku se články 9 až 19 vztahují na smlouvy uzavřené na dálku a smlouvy uzavřené mimo obchodní prostory.
4.  Články 5, 7, 9 a 11 nejsou dotčena ustanovení o požadavcích na informace obsažená ve směrnici Evropského parlamentu a Rady 2006/123/ES a ve směrnici Evropského parlamentu a Rady 2000/31/ES.
4.  Články 9 až 19 se nepoužijí na smlouvy uzavřené na dálku a smlouvy uzavřené mimo obchodní prostory:
a) týkající se zakládání, nabývání či převádění práv k nemovitostem nebo ručení nemovitostí, nebo týkající se stavby či rozsáhlé rekonstrukce budovy nebo pronájmu budovy či bytu;
b) spadající do působnosti směrnice Rady 90/314/EHS ze dne 13. června 1990 o souborných službách pro cesty, pobyty a zájezdy2nebo směrnice Evropského parlamentu a Rady 2008/122/ES ze dne 14. ledna 2009 o ochraně spotřebitele ve vztahu k některým aspektům smluv o dočasném užívání ubytovacího zařízení (timeshare), o dlouhodobých rekreačních produktech, o dalším prodeji a o výměně3;
c) jež jsou podle předpisů členských států uzavírány za spoluúčasti státního úředníka, který musí být ze zákona nezávislý a nestranný a musí prostřednictvím vyčerpávajícího právního prohlášení zajistit, že spotřebitel smlouvu uzavírá výhradně po zralé úvaze a s vědomím jejího právního dosahu.
4a.  Články 9 až 19 se nevztahují na smlouvy uzavřené mimo obchodní prostory, u nichž obchodník i spotřebitel plní své smluvní závazky okamžitě a platba, kterou má spotřebitel provést, nepřesahuje 40 EUR, jestliže jsou takovéto smlouvy vzhledem ke své povaze obvykle uzavírány mimo obchodní prostory. Členské státy mohou ve svých vnitrostátních právních předpisech stanovit nižší hodnotu této platby.
4b.  Články 9 až 19 se nepoužijí na smlouvy uzavřené na dálku:
a) uzavřené při použití prodejních automatů nebo automatizovaných obchodních prostor;
b) uzavřené s provozovateli telekomunikací za použití veřejných placených telefonů, je-li jejich používání předmětem smlouvy, nebo pokud se týkají jednotlivých telefonních, internetových či faxových spojení navázaných spotřebitelem.
4c.  Čl. 11 odst. 1b a články 12 až 19 se nepoužijí na smlouvy uzavřené na dálku o poskytování ubytovacích a přepravních služeb, pronájmu vozidel, stravovacích služeb nebo služeb pro volný čas v případě smluv, v nichž je stanoveno konkrétní datum nebo lhůta plnění.
4d.  S výhradou odstavců 4e, 4f a 4g tohoto článku se články 22 až 29 vztahují na kupní smlouvy. Pokud se jedná o smlouvu se smíšeným účelem, použijí se články 22 až 29 pouze na zboží, aniž je dotčen čl. 24 odst. 5.
4e.  Články 22a a 23a se vztahují také na smlouvy o poskytování služeb a na smlouvy se smíšeným účelem.
4f.  Články 22 až 29 se nevztahují na:
a) elektrickou energii;
b) vodu a plyn, nejsou-li prodávány v omezeném objemu nebo v určitém množství.
4g.  Články 22 až 29 se nevztahují na použité zboží, které se prodává ve veřejné dražbě.
____________________
1 Úř. věst. L 271, 9.10.2002, s. 16
2Úř. věst. L 158, 23.6.1990, s. 59.
3Úř. věst. L 33, 3.2.2009, s. 10.
Pozměňovací návrh 81
Návrh směrnice
Čl. 4 – nadpis
Úplná harmonizace
Stupeň harmonizace
Pozměňovací návrh 82
Návrh směrnice
Článek 4
Členské státy nesmí v rámci svého vnitrostátního práva ponechat v platnosti ani zavádět ustanovení odchylná od ustanovení této směrnice, včetně více či méně přísných ustanovení za účelem zajištění odlišné úrovně ochrany spotřebitele.
1.  Kromě případů, kdy odstavce 1a a 1b stanovují jinak, mohou členské státy ve svých vnitrostátních právních předpisech ponechat v platnosti nebo zavést přísnější ustanovení kompatibilní se Smlouvou o fungování Evropské unie, s cílem zajistit vyšší úroveň ochrany spotřebitele, a to v souladu s rozsahem a podmínkami stanovenými v článku 5, čl. 9 odst. 5 a čl. 9 odst. 6, článcích 22 až 29, čl. 31 odst. 4 a článcích 34 a 35.
2.  Členské státy mohou v souladu s čl. 12 odst. 4 a čl. 13 odst. 2 ve svých vnitrostátních právních předpisech zachovat přísnější ustanovení kompatibilní se Smlouvou o fungování Evropské unie, aby zajistily vyšší úroveň ochrany spotřebitele.
3.  Členské státy nesmí v rámci svého vnitrostátního práva ponechat v platnosti ani zavádět ustanovení odchylná od článků 2, čl. 9 odst. 1 až  4, čl. 9 odst. 8 , článků 10 a 11, čl. 12 odst. 1 až 3, čl. 13 odst. 1, článků 14 až 19, článků 30 až 33 a článku 36, včetně přísnějších ustanovení za účelem zajištění odlišné úrovně ochrany spotřebitele.
Pozměňovací návrh 83
Návrh směrnice
Článek 4 a (nový)
Článek 4 a
Lhůty, data a termíny
Pro výpočet lhůt, dat a termínů uvedených v této směrnici se použije nařízení Rady (EHS, Euratom) č. 1182/71 ze dne 3. června 1971, kterým se určují pravidla pro lhůty, data a termíny.
____________________
1Úř. věst. L 124, 8.6.1971, s. 1.
Pozměňovací návrh 84
Návrh směrnice
Kapitola II – název
Informace pro spotřebitele
Informace pro spotřebitele v rámci smluv uzavíraných v obchodních prostorách
Pozměňovací návrh 85
Návrh směrnice
Čl. 5 – nadpis
Obecné požadavky na informace
Požadavky na informace v rámci smluv uzavíraných v obchodních prostorách
Pozměňovací návrh 86
Návrh směrnice
Čl. 5 – odst. 1 – návětí
1.  Před uzavřením jakékoli kupní smlouvy nebo smlouvy o poskytování služeb poskytne obchodník spotřebiteli tyto informace, pokud již nejsou patrné ze souvislostí:
1.   Při uzavření smlouvy uzavírané v obchodních prostorách poskytne obchodník spotřebiteli jasným a srozumitelným způsobem tyto informace, pokud již nejsou patrné ze souvislostí:
Pozměňovací návrh 87
Návrh směrnice
Čl. 5 – odst. 1 – písm. a
a) hlavní znaky produktu v rozsahu odpovídajícím danému médiu a produktu;
a) hlavní znaky zboží nebo služby v rozsahu odpovídajícím danému zboží nebo službě;
Pozměňovací návrh 88
Návrh směrnice
Čl. 5 – odst. 1 – písm. b
b) zeměpisnou adresu a totožnost obchodníka, například jeho obchodní název, a případně adresu a totožnost obchodníka, v jehož zastoupení jedná;
b) totožnost obchodníka, například jeho obchodní název;
Pozměňovací návrh 89
Návrh směrnice
Čl. 5 – odst. 1 – písm. b a (nové)
ba) adresu místa podnikání obchodníka, jeho telefonní číslo, číslo faxu a e-mailovou adresu, pokud existují, aby mohl spotřebitel obchodníka rychle kontaktovat a efektivně s ním komunikovat;
Pozměňovací návrh 90
Návrh směrnice
Čl. 5 – odst. 1 – písm. c
c) cenu včetně daní, nebo pokud z povahy produktu vyplývá, že cenu nelze rozumně stanovit předem, způsob jejího výpočtu a případně i veškeré další poplatky za dopravu, dodání nebo poštovné, nebo pokud tyto poplatky nelze rozumně stanovit předem, skutečnost, že k ceně mohou být účtovány takové dodatečné poplatky;
c) celkovou cenu včetně daní, nebo pokud z povahy zboží či služby vyplývá, že cenu nelze rozumně stanovit předem, způsob jejího výpočtu a případně i veškeré další poplatky za dopravu, dodání nebo poštovné a jakékoliv další náklady, nebo pokud tyto poplatky nelze rozumně stanovit předem, skutečnost, že k ceně mohou být účtovány takové dodatečné poplatky; v případě smlouvy na dobu neurčitou vyjadřuje cena celkové měsíční náklady;
Pozměňovací návrh 91
Návrh směrnice
Čl. 5 – odst. 1 – písm. d
d) podmínky platby, dodání, plnění a vyřizování reklamací a stížností, pokud se tyto podmínky odchylují od požadavků náležité profesionální péče;
d) ve vhodných případech podmínky platby, dodání, plnění, lhůtu, do níž se obchodník zavazuje dodat zboží nebo poskytnout službu, a obchodníkovy podmínky vyřizování reklamací a stížností;
Pozměňovací návrh 92
Návrh směrnice
Čl. 5 – odst. 1 – písm. f
f) existenci a podmínky případného poprodejního servisu a obchodních záruk;
f) kromě připomenutí zákonné záruky za zboží existenci a podmínky případného poprodejního servisu a obchodních záruk;
fa) případně existenci kodexů chování a způsob, jakým je lze získat;
Pozměňovací návrh 93
Návrh směrnice
Čl. 5 – odst. 1 – písm. g
g) případně dobu platnosti smlouvy nebo, pokud je smlouva uzavřena na dobu neurčitou, podmínky ukončení smlouvy;
g) případně dobu platnosti smlouvy nebo, pokud je smlouva uzavřena na dobu neurčitou nebo automaticky obnovována, podmínky ukončení smlouvy;
Pozměňovací návrh 94
Návrh směrnice
Čl. 5 – odst. 1 – písm. i
i) existenci záloh nebo jiných finančních záruk, které musí spotřebitel na žádost obchodníka zaplatit nebo poskytnout, a podmínky, které se na ně vztahují.
i) případně existenci záloh nebo jiných finančních záruk, které musí spotřebitel na žádost obchodníka zaplatit nebo poskytnout, a podmínky, které se na ně vztahují;
Pozměňovací návrh 95
Návrh směrnice
Čl. 5 – odst. 1 – písm. i a, i b a i c (nová)
ia) uplatnění případných technických ochranných opatření u digitálního obsahu;
ib) případně jakékoliv informace o interoperabilitě digitálního obsahu s hardwarem a softwarem, které jsou obchodníkovi známy nebo u nichž lze rozumně očekávat, že známy být mohly, včetně chybějící interoperability;
ic) případně možnost přístupu k mechanismu mimosoudního urovnávání stížností a prostředků nápravy, jemuž obchodník podléhá, a způsob přístupu k němu.
Pozměňovací návrh 96
Návrh směrnice
Čl. 5 – odst. 2
2.  V případě veřejné dražby mohou být informace uvedené v odst. 1 písm. b) nahrazeny zeměpisnou adresou a totožností dražitele.
2.  Odstavec 1 se nevztahuje na smlouvy o doručení zboží nebo poskytnutí služby, které zahrnují transakce probíhající ze dne na den a v jejichž rámci musí obchodník doručit zboží nebo poskytnout službu okamžitě po uzavření smlouvy.
Pozměňovací návrh 97
Návrh směrnice
Čl. 5 – odst. 3
3.  Informace uvedené v odstavci 1 tvoří nedílnou součást kupní smlouvy či smlouvy o poskytování služeb.
3.  Členské státy mohou přijmout či ponechat v platnosti dodatečné požadavky na informace poskytované před uzavřením smlouvy.
Pozměňovací návrh 98
Návrh směrnice
Čl. 6 – odst. 2
2.  Aniž je dotčen čl. 7 odst. 2 a články 13 a 42, důsledky jakéhokoli porušení článku 5 jsou stanoveny podle platného vnitrostátního práva. Členské státy ve svém vnitrostátním právu stanoví účinné smluvní opravné prostředky pro jakýkoli případ porušení článku 5.
2.  Aniž jsou dotčeny články 13 a 42, důsledky jakéhokoli porušení článku 5 jsou stanoveny podle platného vnitrostátního práva. Členské státy ve svém vnitrostátním právu stanoví účinné a přiměřené opravné prostředky pro jakýkoli případ porušení článku 5.
Pozměňovací návrh 99
Návrh směrnice
Článek 7
Článek 7
Zvláštní požadavky na informace pro zprostředkovatele
vypouští se
1.  Před uzavřením smlouvy sdělí zprostředkovatel spotřebiteli, že jedná jménem nebo v zastoupení jiného spotřebitele a že uzavíraná smlouva není považována za smlouvu mezi spotřebitelem a obchodníkem, ale za smlouvu mezi dvěma spotřebiteli, a proto nespadá do oblasti působnosti této směrnice.
2.  Pokud zprostředkovatel nesplnil povinnost stanovenou v odstavci 1, považuje se jím uzavřená smlouva za smlouvu, kterou uzavřel svým jménem.
3.  Tento článek se nepoužije na veřejné dražby.
Pozměňovací návrh 100
Návrh směrnice
Článek 8
Článek 8
vypouští se
Oblast působnosti
Tato kapitola se použije na smlouvy uzavřené na dálku a na smlouvy uzavřené mimo obchodní prostory.
Pozměňovací návrh 101
Návrh směrnice
Článek 9
Článek 9
Článek 9
Požadavky na informace v případě smluv uzavřených na dálku a smluv uzavřených mimo obchodní prostory
Požadavky na informace poskytované před uzavřením smlouvy v případě smluv uzavřených na dálku a smluv uzavřených mimo obchodní prostory
Pokud jde o smlouvy uzavřené na dálku a smlouvy uzavřené mimo obchodní prostory, poskytne obchodník tyto informace, které tvoří nedílnou součást smlouvy:
1.  Obchodník poskytne spotřebiteli jasným a srozumitelným způsobem, a to s dostatečným předstihem před tím, než je spotřebitel vázán smlouvou uzavřenou na dálku, smlouvou uzavřenou mimo obchodní prostory nebo příslušným návrhem smlouvy, tyto informace:
a) informace uvedené v článcích 5 a 7 a odchylně od čl. 5 odst. 1 písm. d) ve všech případech i podmínky platby, dodání a plnění;
a) hlavní znaky zboží nebo služby v rozsahu odpovídajícím danému nosiči dat a danému zboží nebo službě;
b) pokud se použije právo odstoupit od smlouvy, podmínky a postupy pro uplatnění uvedeného práva v souladu s přílohou I;
b) totožnost obchodníka, například jeho obchodní název;
ba) adresu místa podnikání obchodníka, jeho telefonní číslo, číslo faxu a e-mailovou adresu, pokud existují, aby mohl spotřebitel obchodníka rychle kontaktovat a efektivně s ním komunikovat;
c) adresu místa podnikání obchodníka, pokud se liší od jeho vlastní adresy, (a případně adresu obchodníka, v jehož zastoupení jedná), na kterou může spotřebitel zaslat případné stížnosti;
c) celkovou cenu včetně daní, nebo pokud z povahy zboží či služby vyplývá, že cenu nelze rozumně stanovit předem, způsob jejího výpočtu a případně i veškeré další poplatky za dopravu, dodání nebo poštovné a jakékoliv další náklady, nebo pokud tyto poplatky nelze rozumně stanovit předem, skutečnost, že takové dodatečné poplatky mohou být účtovány k ceně; v případě smlouvy na dobu neurčitou vyjadřuje cena celkové měsíční náklady;
d) případně existenci kodexů chování a způsob, jakým je lze získat;
d) podmínky platby, dodání, plnění, lhůtu, do níž se obchodník zavazuje dodat zboží nebo vykonat službu a obchodníkovy podmínky vyřizování reklamací a stížností;
e) možnost případného využití smírného řešení sporu;
e) existuje-li právo odstoupit od smlouvy, podmínky, lhůtu a postup pro uplatnění tohoto práva, včetně případných nákladů spotřebitele vzniklých z důvodu vrácení zboží; obchodník může k tomuto účelu použít vzorové poučení podle přílohy I v části A a vzorový formulář pro odstoupení od smlouvy podle přílohy I v části B nebo jiné jednoznačně formulované prohlášení; informuje-li obchodník spotřebitele za použití vzorového formuláře pro odstoupení od smlouvy podle přílohy I části A, považují se požadavky na informace uvedené v tomto článku v souvislosti s právem na odstoupení za splněné;
ea) pokud nelze využít práva na odstoupení od smlouvy podle čl. 19 odst. 1, informaci, že spotřebitel nemůže tohoto práva využít;
f) skutečnost, že smlouva bude uzavřena s obchodníkem, a proto spotřebitel požívá ochrany, kterou mu zajišťuje tato směrnice.
f) kromě připomenutí zákonné záruky za zboží existenci a podmínky případného poprodejního servisu a obchodních záruk;
fa) případně existenci kodexů chování a způsob, jakým lze získat jejich kopie;
fb) případně dobu platnosti smlouvy nebo, pokud je smlouva uzavřena na dobu neurčitou nebo automaticky obnovována, podmínky ukončení smlouvy;
fc) případně minimální dobu trvání závazků spotřebitele vyplývajících ze smlouvy;
fd) existenci záloh nebo jiných finančních záruk, které musí spotřebitel na žádost obchodníka zaplatit nebo poskytnout, a podmínky, které se na ně vztahují;
fe) uplatnění případných technických ochranných opatření u digitálního obsahu;
ff) případně jakékoli informace o interoperabilitě digitálního obsahu s hardwarem a softwarem, které jsou obchodníkovi známy nebo u nichž lze rozumně očekávat, že známy být mohly, včetně chybějící interoperability;
fg) případně možnost přístupu k mechanismu mimosoudního urovnávání stížností a prostředků nápravy, který se na obchodníka vztahuje, a způsob přístupu k němu.
2.  V případě veřejné dražby mohou být informace uvedené v odst. 1 písm. a), ba) a c) nahrazeny ekvivalentními podrobnostmi pro dražitele.
3.  Informace uvedené v odstavci 1 tvoří nedílnou součást smlouvy uzavřené na dálku a smlouvy uzavřené mimo obchodní prostory.
4.  Členské státy nestanoví žádné další obsahové požadavky na vzorové poučení pro odstoupení od smlouvy uvedené v příloze I části A.
5.  V případě smluv uzavřených mimo obchodní prostory, které se týkají poskytování dopravních služeb nebo zdravotních a bezpečnostních požadavků, mohou členské státy přijmout nebo ponechat v platnosti ustanovení vnitrostátních právních předpisů vymezující dodatečné požadavky na informace poskytované před uzavřením smlouvy, pokud jsou v souladu se Smlouvou o fungování Evropské unie a pokud jsou takovéto požadavky přiměřené s ohledem na vhodné informování spotřebitele.
6.  Členské státy mohou ukládat nebo ponechat v platnosti další požadavky na informace poskytované před uzavřením smlouvy v případě všech smluv o poskytování služeb uzavřených na dálku a smluv uzavřených mimo obchodní prostory, pokud podle čl. 22 odst. 5 směrnice Evropského parlamentu a Rady 2006/123/ES ze dne 12. prosince 2006 o službách na vnitřním trhu1 stanoví pro poskytovatele těchto služeb usazené na jejich území dodatečné požadavky na informace.
7.  Odstavcem 5 není dotčena směrnice Evropského parlamentu a Rady 2000/31/ES o některých právních aspektech služeb informační společnosti, zejména elektronického obchodu, na vnitřním trhu2.
8.  Důkazní břemeno ohledně plnění informačních povinností uvedených v této kapitole nese obchodník.
____________________
1 Úř. věst. L 376, 27.12.2006, s. 36.
2Úř. věst. L 178, 17.7.2000, s. 1.
Pozměňovací návrh 102
Návrh směrnice
Čl. 10 – nadpis
Formální požadavky na smlouvy uzavřené mimo obchodní prostory
Formální požadavky na informace poskytované před uzavřením smlouvy v případě smluv uzavřenýchmimo obchodní prostory
Pozměňovací návrh 233
Návrh směrnice
Čl. 10 – odst. 1
1.  V případě smluv uzavřených mimo obchodní prostory jsou informace stanovené v článku 9 uvedeny v objednávkovém formuláři jasným a srozumitelným jazykem a jsou čitelné. Objednávkový formulář obsahuje standardní formulář pro odstoupení od smlouvy, který je uveden v části B přílohy I.
1.  V případě smluv uzavřených mimo obchodní prostory jsou informace stanovené v článku 9 uvedeny v objednávkovém formuláři pro spotřebitele v papírové podobě nebo na jiném trvanlivém nosiči jasným a srozumitelným jazykem a jsou čitelné.
Pozměňovací návrh 104
Návrh směrnice
Čl. 10 – odst. 2
2.  Smlouva uzavřená mimo obchodní prostory je platná pouze tehdy, pokud spotřebitel podepsal objednávkový formulář, a v případech, kdy objednávkový formulář není na papíře, obdržel kopii objednávkového formuláře na jiném trvalém nosiči.
2.  Smlouva uzavřená mimo obchodní prostory vstupuje v platnost pouze tehdy, pokud spotřebitel podepsal objednávkový formulář.
Pozměňovací návrh 234
Návrh směrnice
Čl. 10 – odst. 2 a (nový)
2a.  Aniž jsou dotčeny odstavce 1 a 2 v případě smluv se smíšeným účelem uzavřených mimo obchodní prostory, u nichž obchodník i spotřebitel plní své smluvní závazky okamžitě a platba, kterou má spotřebitel provést, nepřesahuje 200 EUR:
a) obchodník není povinen poskytovat informace uvedené v článku 3 na papíře nebo na jiném trvalém nosiči; a
b) pro vstup smlouvy v platnost není vyžadován spotřebitelův podpis na objednávkovém formuláři;
za předpokladu, že jsou takovéto smlouvy vzhledem k jejich povaze obvykle uzavírány mimo obchodní prostory.
Pozměňovací návrh 105
Návrh směrnice
Čl. 10 – odst. 3
3.  Členské státy neukládají žádné jiné formální požadavky.
3.  V souvislosti s plněním požadavků na poskytování informací uvedených v čl. 9 odst. 1 členské státy neukládají žádné jiné formální požadavky na informace poskytované před uzavřením smlouvy.
Pozměňovací návrh 106
Návrh směrnice
Čl. 11 – nadpis
Formální požadavky na smlouvy uzavřené na dálku
Formální požadavky na informace poskytované před uzavřením smlouvy v případě smluv uzavřenýchna dálku
Pozměňovací návrhy 107, 235 a 236
Návrh směrnice
Čl. 11. – odst. 1
1.  V případě smluv uzavřených na dálku jsou před uzavřením smlouvy spotřebiteli poskytnuty nebo zpřístupněny informace stanovené v čl. 9 písm. a) jasným a srozumitelným jazykem, jsou čitelné a jsou mu poskytnuty nebo zpřístupněny způsobem odpovídajícím použitému prostředku komunikace na dálku.
1.  V případě smluv uzavřených na dálku jsou spotřebiteli poskytnuty nebo zpřístupněny informace stanovené v článku 9 na trvalém médiu, jasným a srozumitelným jazykem, jsou čitelné a jsou mu poskytnuty nebo zpřístupněny způsobem odpovídajícím použitému prostředku komunikace na dálku.
1a.  Pokud smlouva uzavíraná na dálku přes internet za účelem doručení zboží nebo poskytnutí služeb, jejíž podmínky nebyly individuálně sjednány, zavazuje spotřebitele provést platbu, spotřebitel je smlouvou vázán pouze tehdy, pokud:
a) obchodník upozorní spotřebitele jasně a zvýrazněným textem na celkovou cenu, včetně všech souvisejících cenových složek; a
b) spotřebitel potvrdí, že si přečetl náležité informace uvedené v bodě a) a porozuměl jim. S ohledem na smlouvy uzavřené přes internet se tento požadavek považuje za splněný, pokud jsou internetové stránky navržené tak, že závaznou objednávku je možné uskutečnit teprve poté, co se spotřebitel na internetové stránky obchodníka zaregistroval, aby využil obchodníkovu nabídku.
1b.  Odchylně od písmene b) odstavce 1a, podle kterého je smlouva uzavíraná na dálku uzavírána po telefonu, je spotřebitel vázán touto smlouvou, pouze pokud obchodník spotřebiteli zaslal na trvalém nosiči potvrzení své nabídky, včetně informace vyžadované v písmenu a) odstavce 1a.
Pozměňovací návrh 108
Návrh směrnice
Čl. 11. – odst. 2
2.  Jestliže obchodník spotřebiteli zatelefonuje za účelem uzavření smlouvy na dálku, sdělí mu svou totožnost a obchodní účel hovoru na začátku hovoru se spotřebitelem.
2.  Jestliže obchodník nebo prostředník zastupující obchodníka spotřebiteli zatelefonuje za účelem uzavření smlouvy na dálku, sdělí mu svou totožnost a obchodní účel hovoru na začátku hovoru se spotřebitelem.
2a.  Na internetových stránkách elektronického obchodu musí být na domovské stránce jasně a čitelně uvedeno, zda pro některé členské státy platí jakákoli omezení týkající se dodání zboží, včetně omezení souvisejících s možností platby.
Pozměňovací návrh 109
Návrh směrnice
Čl. 11 – odst. 3
3.  Pokud se smlouva uzavírá prostřednictvím nosiče, který poskytuje jen omezený prostor nebo čas pro uvedení informací, obchodník na tomto konkrétním nosiči před uzavřením takové smlouvy uvede přinejmenším informace o hlavních znacích produktu a o celkové ceně podle čl. 5 odst. 1 písm. a) a c). Ostatní informace podle článků 5 a 7 poskytne obchodník spotřebiteli vhodným způsobem v souladu s odstavcem 1.
3.  Pokud se smlouva uzavírá prostřednictvím nosiče, který poskytuje jen omezený prostor nebo čas pro uvedení informací, obchodník na tomto konkrétním nosiči před uzavřením takové smlouvy uvede přinejmenším informace o hlavních znacích zboží nebo služby, o celkové ceně, době platnosti smlouvy, které se poskytují před uzavřením smlouvy, a v případě smlouvy na dobu neurčitou podmínky ukončení smlouvy, podle s čl. 9 odst. 1 písm. a), b), c), e) a g). Ostatní informace podle článku 9 poskytne obchodník vhodným způsobem v souladu s odstavcem 1.
Pozměňovací návrh 110
Návrh směrnice
Čl. 11 – odst. 4
4.  Spotřebitel obdrží potvrzení veškerých informací uvedených v čl. 9 písm. a) až f) na trvalém nosiči v přiměřené lhůtě po uzavření jakékoli smlouvy uzavírané na dálku a nejpozději v okamžiku dodání zboží nebo v okamžiku, kdy začalo plnění služby, jestliže nebyly tyto informace spotřebiteli poskytnuty na trvalém nosiči již před uzavřením jakékoli smlouvy uzavírané na dálku.
vypouští se
Pozměňovací návrh 237
Návrh směrnice
Čl. 11 – odst. 5
5.  Členské státy neukládají žádné jiné formální požadavky než ty, které jsou stanoveny v odstavcích 1 až 4.
5.  V souvislosti s plněním požadavků na poskytování informací uvedených v čl. 9 odst. 1 členské státy neukládají žádné jiné formální požadavky na informace poskytované před uzavřením smlouvy.
Aniž je dotčen první pododstavec v případě smluv uvedených v odstavci 1b tohoto článku, členské státy mohou přijmout nebo zachovat ustanovení vnitrostátních předpisů v tom smyslu, že spotřebitel je vázán smlouvou pouze tehdy, pokud obchodníkovi potvrdil uzavření smlouvy na trvalém nosiči. Členské státy informují o těchto ustanoveních Komisi, která tyto informace zveřejní tak, aby byly snadno dostupné.
Pozměňovací návrh 112
Návrh směrnice
Čl. 12. – odst. 1 a (nový)
1a.  V případě smlouvy uzavřené na dálku nebo smlouvy uzavřené mimo obchodní prostory počíná lhůta pro odstoupení od smlouvy uvedená v odstavci 1 běžet ode dne, kdy byla smlouva uzavřena, nebo ode dne, kdy spotřebitel obdržel na trvalém nosiči kopii podepsaného smluvního dokumentu, jedná-li se o jiný den, než kdy byla smlouva uzavřena.
Pozměňovací návrh 113
Návrh směrnice
Čl. 12 – odst. 2
2.  V případě smlouvy uzavřené mimo obchodní prostory počíná běžet lhůta pro odstoupení od smlouvy ode dne, kdy spotřebitel podepsal objednávkový formulář, nebo v případech, kdy objednávkový formulář není v tištěné podobě, v den, kdy obdržel kopii objednávkového formuláře na jiném trvalém nosiči.
2.  Bez ohledu na odstavec 1 počíná v případě smlouvy za účelem dodání zboží uzavřené na dálku nebo mimo obchodní prostory běžet lhůta pro odstoupení od smlouvy ode dne, kdy spotřebitel nebo jím určená třetí strana (jiná než dopravce) získá do fyzického držení veškeré objednané zboží nebo:
V případě smlouvy uzavřené na dálku za účelem prodeje zboží počíná běžet lhůta pro odstoupení od smlouvy ode dne, kdy spotřebitel nebo jím určená třetí strana (jiná než dopravce) získá do fyzického držení veškeré objednané zboží.
V případě smlouvy uzavřené na dálku za účelem poskytnutí služeb počíná běžet lhůta pro odstoupení od smlouvy ode dne uzavření smlouvy.
a) v případě, že spotřebitel objedná v rámci jedné objednávky různé druhy zboží, které jsou dodány samostatně, ode dne doručení posledního druhu zboží;
b) v případě zboží sestávajícího z více částí nebo dílů ode dne doručení poslední části nebo dílu;
c) v případě opakovaného dodání zboží stejného druhu po stanovenou dobu ode dne, kdy bylo zboží doručeno poprvé.
Pozměňovací návrh 115
Návrh směrnice
Čl. 12 – odst. 4
4.  Členské státy nebrání stranám v plnění jejich závazků vyplývajících ze smlouvy během lhůty pro odstoupení od smlouvy.
4.  Členské státy nebrání stranám v plnění jejich smluvních závazků během lhůty pro odstoupení od smlouvy. V případě smluv uzavřených mimo obchodní prostory však mohou členské státy ponechat v platnosti stávající vnitrostátní právní předpisy, které obchodníkovi zabraňují inkasovat platbu během určitého období po uzavření smlouvy.
Pozměňovací návrh 116
Návrh směrnice
Článek 13
Pokud obchodník porušil ustanovení čl. 9 písm. b), čl. 10 odst. 1 a čl. 11 odst. 4 tím, že neposkytl spotřebiteli informace o právu odstoupit od smlouvy, uplyne lhůta pro odstoupení od smlouvy tři měsíce poté, co obchodník zcela splnil své závazky vyplývající ze smlouvy.
1.  Pokud obchodník porušil ustanovení čl. 9 odst. 1 písm. e) tím, že neposkytl spotřebiteli informace o právu odstoupit od smlouvy, uplyne lhůta pro odstoupení od smlouvy jeden rok po skočení původní lhůty pro odstoupení od smlouvy, jak je stanoveno v souladu s čl. 12 odst. 1a a odst. 2.
2.  Členské státy však mohou ponechat v platnosti vnitrostátní právní předpisy, které stanovují pro uplynutí lhůty pro odstoupení od smlouvy delší lhůtu.
Pozměňovací návrhy 238 a 239
Návrh směrnice
Čl. 14 – odst. 1 – pododstavec 1
Spotřebitel informuje obchodníka o svém rozhodnutí odstoupit od smlouvy na trvalém nosiči buď prostřednictvím prohlášení formulovaného vlastními slovy a zaslaného obchodníkovi nebo prostřednictvím standardního formuláře pro odstoupení od smlouvy, který je uveden v části B přílohy I.
1.  Spotřebitel informuje obchodníka o svém rozhodnutí odstoupit od smlouvy před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy. Spotřebitel může k tomuto účelu buď:
a) použít vzorový formulář pro odstoupení od smlouvy, který je uveden v části B přílohy I, nebo jiné jednoznačné prohlášení; nebo
b) vrátit zboží obchodníkovi a přiložit jednoznačné prohlášení vysvětlující rozhodnutí od smlouvy odstoupit.
Členské státy nestanoví žádné formální požadavky na tento standardní formulář pro odstoupení od smlouvy.
2.  Členské státy nestanoví žádné další formální požadavky na vzorový formulář pro odstoupení od smlouvy než požadavky stanovené podle části B přílohy I.
Pozměňovací návrh 240
Návrh směrnice
Čl. 14 – odst. 2
2.  V případě smluv uzavřených na dálku přes internet může dát obchodník spotřebiteli kromě možností uvedených v odstavci 1 i možnost vyplnit a odeslat standardní formulář pro odstoupení od smlouvy elektronickou cestou na internetových stránkách obchodníka. V tomto případě obchodník neprodleně zašle spotřebiteli e-mailem potvrzení o přijetí takového odstoupení od smlouvy.
2.  V případě smluv uzavřených na dálku přes internet může dát obchodník spotřebiteli kromě možností uvedených v odstavci 1 i možnost elektronicky vyplnit a odeslat buď vzorový formulář pro odstoupení od smlouvy uvedený v části I přílohy B, nebo jakékoliv jiné jednoznačné prohlášení nacházející se na internetových stránkách obchodníka. V těchto případech obchodník neprodleně zašle spotřebiteli e-mailem na trvalém nosiči potvrzení o přijetí tohoto oznámení o odstoupení od smlouvy.
Pozměňovací návrh 119
Návrh směrnice
Čl. 15 – písm. a a b
a) plnění smlouvy uzavřené na dálku nebo smlouvy uzavřené mimo obchodní prostory nebo
a) plnění smlouvy uzavřené na dálku nebo smlouvy uzavřené mimo obchodní prostory nebo
b) uzavření smlouvy mimo obchodní prostory v případech, kdy spotřebitel učinil nabídku.
b) uzavření smlouvy na dálku nebo mimo obchodní prostory v případech, kdy spotřebitel učinil nabídku.
Pozměňovací návrh 120
Návrh směrnice
Čl. 16 – odst. 1
1.  Obchodník vrátí veškeré platby, které obdržel od spotřebitele, do třiceti dnů ode dne, kdy obdržel sdělení o odstoupení od smlouvy.
1.  Obchodník vrátí veškeré platby, které obdržel od spotřebitele, případně včetně nákladů na dodání, bez zbytečného prodlení, v každém případě nejpozději do čtrnácti dnů ode dne, kdy byl informován o rozhodnutí spotřebitele odstoupit od smlouvy v souladu s článkem 14. Obchodník může takovéto vrácení plateb provést jakýmkoliv platebním prostředkem, který je zákonným platidlem v zemi, v níž spotřebitel platbu přijme, a to za předpokladu, že spotřebitel nebude v důsledku vrácení platby zatížen žádnými poplatky.
Pozměňovací návrh 241
Návrh směrnice
Čl. 16 – odst. 2
2.  V případě kupních smluv může obchodník s vrácením plateb počkat do té doby, než zboží obdrží nebo vyzvedne zpět, nebo do té doby, než spotřebitel prokáže, že zboží odeslal zpět, podle toho, co nastane dříve.
2.  Aniž je dotčen odstavec 1, není obchodník povinen uhradit dodatečné náklady související s dodáním, pokud spotřebitel výslovně zvolil jiný než standardní způsob dodání. V případě kupních smluv může obchodník podnítit vrácení platby tím, že spotřebitel prokáže, že zboží odeslal zpět.
Pozměňovací návrh 122
Návrh směrnice
Čl. 17 – odst. 1
1.  V případě kupních smluv, kdy se fyzické držení zboží přesunulo na spotřebitele nebo (na jeho žádost) na třetí stranu před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy, spotřebitel zašle zboží zpět nebo je předá obchodníkovi či osobě oprávněné obchodníkem k jeho převzetí do čtrnácti dnů ode dne, kdy obchodníkovi sdělil své odstoupení od smlouvy, pokud mu obchodník nenabídl, že si zboží sám vyzvedne.
1.  V případě smluv o dodání zboží uzavřených na dálku a mimo obchodní prostory spotřebitel zašle zboží zpět nebo je předá obchodníkovi či osobě oprávněné obchodníkem k jeho převzetí neprodleně, nejpozději však do čtrnácti dnů ode dne, kdy obchodníkovi v souladu s článkem 14 sdělil své rozhodnutí od smlouvy odstoupit, pokud mu obchodník nenabídl, že si zboží sám vyzvedne.
Spotřebitel platí pouze přímé náklady na vrácení zboží, pokud obchodník nesouhlasil s převzetím těchto nákladů.
Spotřebitel platí pouze přímé náklady na vrácení zboží. Tyto náklady nemusí platit, pokud obchodník ve smlouvě souhlasil s převzetím těchto nákladů nebo pokud hodnota zboží, které má odeslat zpět obchodníkovi, překračuje částku 40 EUR.
Pozměňovací návrh 123
Návrh směrnice
Čl. 17. – odst. 2
2.  Spotřebitel odpovídá pouze za případné snížení hodnoty zboží v důsledku nakládání s tímto zbožím jiným způsobem, než je nutné k tomu, aby se ujistil o povaze a funkčnosti zboží. Není odpovědný za snížení hodnoty, pokud obchodník neposkytl informace o právu odstoupit od smlouvy podle čl. 9 písm. b). V případě smluv o poskytování služeb, na které se vztahuje právo odstoupit od smlouvy, nenese spotřebitel žádné náklady na služby provedené zcela nebo částečně během lhůty pro odstoupení od smlouvy.
2.  Spotřebitel odpovídá pouze za případné snížení hodnoty zboží v důsledku nakládání s tímto zbožím jiným způsobem, než je nutné k tomu, aby zjistil povahu, vlastnosti a funkčnost zboží. Spotřebitel není v žádném případě odpovědný za případné snížení hodnoty zboží, pokud obchodník neposkytl informace o právu odstoupit od smlouvy podle čl. 9 odst. 1 písm. e).
2a.  Není-li v tomto článku stanoveno jinak, nenese spotřebitel v důsledku využití svého práva odstoupit od smlouvy žádnou odpovědnost.
Pozměňovací návrh 125
Návrh směrnice
Čl. 18 – odst. 1
1.  Aniž je dotčen článek 15 směrnice 2008/48/ES, jestliže spotřebitel uplatní své právo odstoupit od smlouvy uzavřené na dálku nebo smlouvy uzavřené mimo obchodní prostory v souladu s články 12 až 17, jsou veškeré doplňkové smlouvy automaticky ukončeny bez jakýchkoli nákladů pro spotřebitele.
1.  Aniž je dotčen článek 15 směrnice 2008/48/ES, jestliže spotřebitel uplatní své právo odstoupit od smlouvy uzavřené na dálku nebo smlouvy uzavřené mimo obchodní prostory v souladu s články 12 až 17, jsou veškeré související smlouvy automaticky ukončeny bez jakýchkoli jiných nákladů pro spotřebitelenež jsou náklady stanovené v této směrnici.
Pozměňovací návrh 126
Návrh směrnice
Čl. 19 – odst. 1 – návětí
1.  V případě smluv uzavřených na dálku se právo odstoupit od smlouvy nepoužije, pokud jde o:
1.  V případě smluv uzavřených na dálku a smluv uzavřených mimo obchodní prostory se právo odstoupit od smlouvy nepoužije, pokud jde o:
Pozměňovací návrh 127
Návrh směrnice
Čl. 19 – odst. 1 – písm. a
a) služby, jejichž plnění začalo s předchozím výslovným souhlasem spotřebitele před uplynutím čtrnáctidenní lhůty uvedené v článku 12;
a) služby, jejichž plnění začalo s předchozím výslovným souhlasem spotřebitele, který je zaznamenán na trvalém nosiči, před uplynutím čtrnáctidenní lhůty uvedené v článku 12; v takových případech se musí tento souhlas rovněž týkat toho, že se spotřebitel vzdává svého práva odstoupit od smlouvy;
Pozměňovací návrh 128
Návrh směrnice
Čl. 19 – odst. 1 – písm. b
b) dodání zboží nebo služeb, jejichž cena závisí na kolísání cen na finančním trhu, které obchodník nemůže ovlivnit;
b) dodání zboží nebo poskytnutí služeb, jejichž cena závisí na kolísání cen na trhu, které obchodník nemůže ovlivnit a k němuž může dojít během lhůty pro odstoupení od smlouvy;
Pozměňovací návrh 129
Návrh směrnice
Čl. 19 – odst. 1 – písm. c
c) dodání zboží upraveného podle požadavků spotřebitele nebo zboží přizpůsobeného osobním potřebám nebo zboží, které snadno podléhá zkáze nebo má krátkou dobu spotřeby;
c) dodání zboží nebo poskytnutí služeb upravených podle požadavků spotřebitele nebo zboží přizpůsobeném osobním potřebám, jejichž výroba vyžaduje od podnikatele zvláštní opatření, která by mu jinak nebyla k užitku, nebo zboží, které snadno podléhá zkáze nebo má krátkou dobu spotřeby;
Pozměňovací návrh 130
Návrh směrnice
Čl. 19 – odst. 1 – písm. d
d) dodávku vína, jehož cena byla sjednána v době uzavření kupní smlouvy a jež může být dodáno až po uplynutí lhůty stanovené v čl. 22 odst. 1 a jeho skutečná cena závisí na kolísání cen na trhu, které obchodník nemůže ovlivnit;
d) dodávku
– potravin,
– nápojů,
– léčiv nebo
- jiného zboží, na nějž jsou kladeny vysoké hygienické nároky, pokud spotřebitel otevřel jejich obal nebo porušil pečeť a byl předtím informován, že tím zaniká právo odstoupit od smlouvy;
da) smlouvy, v souvislosti s nimiž spotřebitel požádal obchodníka o jejich okamžité plnění za účelem vyřešení bezprostřední nouzové situace; pokud při této příležitosti obchodník poskytne nebo prodá jiné další zboží nebo další služby než ty, které jsou nezbytně nutné k řešení bezprostřední nouzové situace spotřebitele, má spotřebitel právo od smlouvy na uvedené další zboží nebo služby odstoupit;
db) smlouvy, u nichž spotřebitel výslovně požádal obchodníka o to, aby jej navštívil v místě bydliště za účelem provedení opravy nebo údržby; pokud při příležitosti takovéto návštěvy obchodník poskytne jiné služby než ty, které si zákazník výslovně vyžádal, nebo dodá jiné zboží než náhradní díly nutné k provedení údržby nebo oprav, má spotřebitel právo od smlouvy na uvedené další služby nebo zboží odstoupit;
Pozměňovací návrh 132
Návrh směrnice
Čl. 19 – odst. 1 – písm. f
f) dodání novin, periodik a časopisů;
f) dodání novin, periodik a časopisů, s výjimkou smluv o předplatném na dodávání takovýchto publikací;
Pozměňovací návrh 133
Návrh směrnice
Čl. 19 – odst. 1 – písm. g
g) poskytování sázkových a loterijních služeb;
vypouští se
Pozměňovací návrh 134
Návrh směrnice
Čl. 19 – odst. 1 – písm. h
h) smlouvy uzavřené při dražbě.
h) smlouvy uzavřené při veřejné dražbě;
ha) dodání digitálního obsahu, jestliže spotřebitel zahájil stahování digitálního obsahu.
Pozměňovací návrh 135
Návrh směrnice
Čl. 19 – odst. 2
2.  V případě smluv uzavřených mimo obchodní prostory se právo odstoupit od smlouvy nepoužije, pokud jde o:
vypouští se
a) smlouvy o dodání potravin, nápojů nebo jiného zboží, které je určeno pro běžnou spotřebu v domácnosti, spotřebitel si je předem vybral s využitím prostředku komunikace na dálku a bylo fyzicky doručeno ke spotřebiteli domů, do místa jeho bydliště nebo na jeho pracoviště obchodníkem, jenž obvykle toto zboží prodává ve svých obchodních prostorách;
b) smlouvy, u nichž spotřebitel požádal obchodníka o jejich bezprostřední plnění za účelem vyřešení bezprostřední nouzové situace; pokud při této příležitosti obchodník poskytne nebo prodá další zboží nebo další služby jiné než ty, které jsou nezbytně nutné k řešení bezprostřední nouzové situace spotřebitele, právo odstoupit od smlouvy se na uvedené další služby nebo zboží použije;
c) smlouvy, u nichž spotřebitel výslovně požádal obchodníka prostřednictvím prostředků komunikace na dálku o to, aby jej navštívil doma za účelem opravy nebo provedení údržby jeho majetku; pokud při této příležitosti obchodník poskytne další služby jiné než ty, které si zákazník výslovně vyžádal, nebo zboží jiné než náhradní díly nutné k údržbě majetku nebo k provedení oprav, právo odstoupit od smlouvy se na uvedené další služby nebo zboží použije.
Pozměňovací návrh 136
Návrh směrnice
Čl. 19 – odst. 3
3.  Strany semůžou dohodnout neuplatnit odstavce 1 a 2.
2.  Obchodník a spotřebitel se mohou dohodnout neuplatnit odstavec 1.
Pozměňovací návrh 137
Návrh směrnice
Článek 20
Článek 20
Výjimky pro smlouvy uzavřené na dálku a smlouvy uzavřené mimo obchodní prostory
vypouští se
1.  Články 8 až 19 se nepoužijí na smlouvy uzavřené na dálku a smlouvy uzavřené mimo obchodní prostory:
a) které se týkají prodeje nemovitosti nebo jiných práv k nemovitostem s výjimkou nájmu a prací souvisejících s nemovitostí;
b) uzavřené při použití prodejních automatů nebo automatizovaných obchodních prostor;
c) uzavřené s provozovateli telekomunikací za použití veřejných placených telefonů;
d) týkající se dodání potravin a nápojů obchodníkem, který podniká časté a pravidelné prodejní objížďky v blízkosti svých obchodních prostor.
2.  Články 8 až 19 se nepoužijí na smlouvy uzavřené mimo obchodní prostory týkající se:
a) pojištění;
b) finančních služeb, jejichž cena závisí na kolísání cen na finančním trhu, které obchodník nemůže ovlivnit a ke kterým může dojít během lhůty pro odstoupení od smlouvy uvedené v čl. 6 odst. 2 písm. a) směrnice 2002/65/ES, a
c) úvěru, který spadá do oblasti působnosti směrnice 2008/48/ES.
3.  Články 8 až 19 se nepoužijí na smlouvy uzavřené na dálku o poskytování ubytovacích a přepravních služeb, pronájmu vozidel, stravovacích nebo zábavních služeb v případě smluv, v nichž je stanoveno konkrétní datum nebo lhůta plnění.
Pozměňovací návrh 138
Návrh směrnice
Článek 21
Článek 21
Oblast působnosti
vypouští se
1.  Tato kapitola se použije na kupní smlouvy. Aniž je dotčen čl. 24 odst. 5, pokud se jedná o smlouvu se smíšeným účelem, jejímž předmětem je jak zboží, tak služby, použije se tato kapitola pouze na zboží.
2.  Tato kapitola se použije rovněž na smlouvy o dodání zboží, které je nutno sestavit nebo vyrobit.
3.  Tato kapitola se nepoužije na náhradní díly, které obchodník vyměnil v rámci nápravy rozporu se smlouvou opravou zboží podle článku 26.
4.  Členské státy se mohou rozhodnout nepoužít tuto kapitolu na prodej použitého zboží při veřejných dražbách.
Pozměňovací návrh 139
Návrh směrnice
Čl. 22 – odst. 1
1.  Pokud se strany nedohodly jinak, obchodník dodá zboží tak, že převede zboží do fyzického držení spotřebitele nebo třetí strany (jiné než dopravce) určené spotřebitelem nejpozději do třiceti dnů ode dne uzavření smlouvy.
1.  V případě, že se strany nedohodly na termínu dodání, obchodník dodá zboží tak, že převede zboží do fyzického držení spotřebitele nebo třetí strany (jiné než dopravce), kterou určí spotřebitel, a to neprodleně, avšak nejpozději do třiceti dnů ode dne uzavření smlouvy
Pozměňovací návrh 140
Návrh směrnice
Čl. 22 – odst. 2
2.  Nesplní-li obchodník své povinnosti ohledně dodání, spotřebitel má nárok na vrácení všech částek, které zaplatil, do sedmi dnů od data dodání stanoveného v odstavci 1.
2.  Nesplní-li obchodník své povinnosti ohledně dodání zboží v termínu dohodnutém se spotřebitelem, nebo v souladu s odstavcem 1, spotřebitel je oprávněn smlouvu ukončit, jestliže není zboží dodáno v nové lhůtě, kterou určí spotřebitel a která nepřesahuje sedm dní. Za tímto účelem spotřebitel obchodníka předem písemně uvědomí o nové dodací lhůtě a oznámí mu svůj záměr odstoupit od smlouvy v případě, že k dodání nedojde před uplynutím této nové dodací lhůty. Pokud výše uvedená lhůta uplyne bez výsledku, má se za to, že spotřebitel od kupní smlouvy odstoupil.
Aniž je dotčen první pododstavec, je spotřebitel oprávněn ukončit smlouvu s okamžitou platností, pokud obchodník explicitně či implicitně odmítl zboží dodat, nebo v případě, kdy je splnění dohodnuté dodací lhůty považováno za zásadní prvek smlouvy, a to při zohlednění okolností, které uzavření smlouvy provázely.
2a.  Ihned po ukončení smlouvy obchodník okamžitě, nejpozději však do sedmi dnů po ukončení smlouvy, vrátí všechny částky, které spotřebitel na základě smlouvy uhradil.
2b.  Tímto článkem není dotčeno právo spotřebitele požadovat náhradu škody.
Pozměňovací návrh 141
Návrh směrnice
Článek 22 a (nový)
Článek 22a
Právo na dodání zboží či poskytnutí služby v jiném členském státě
V případě smlouvy uzavřené na dálku má spotřebitel právo požadovat od obchodníka dodání zboží či poskytnutí služby v jiném členského státě. Obchodník spotřebiteli vyhoví, pokud je to technicky proveditelné a spotřebitel souhlasí s tím, že ponese veškeré náklady s tím spojené. Uvedené náklady obchodník vždy předem vyčíslí.
Pozměňovací návrh 142
Návrh směrnice
Článek 22 b (nový)
Článek 22b
Způsob platby
1.  Obchodník a spotřebitel se mezi sebou mohou dohodnout na uhrazení zálohy nebo na uhrazení zboží při doručení.
2.  V souladu s čl. 52 odst. 3 směrnice Evropského parlamentu a Rady 2007/64/ES ze dne 13. listopadu 2007 o platebních službách na vnitřním trhu1 mohou členské státy obchodníkům s ohledem na nutnost podpořit konkurenceschopnost a napomoci využití efektivních platebních nástrojů zakázat nebo omezit jejich právo požadovat od spotřebitelů poplatky.
3.  Členské státy zakážou obchodníkům účtovat spotřebitelům v souvislosti s použitím konkrétního způsoby platby poplatky, které by převyšovaly náklady na použití daného způsobu, které nese obchodník.
Úř. věst. L 319, 5.12.2007, s. 1.
Pozměňovací návrh 143
Návrh směrnice
Čl. 23 – odst. 1
1.  Riziko ztráty nebo poškození zboží přechází na spotřebitele v okamžiku, kdy on sám nebo třetí strana (jiná než dopravce) určená spotřebitelem získá zboží do fyzického držení.
1.  Riziko ztráty nebo poškození zboží přechází na spotřebitele v okamžiku, kdy on sám nebo třetí strana (jiná než dopravce) určená spotřebitelem získá zboží do fyzického držení. Riziko přechází na spotřebitele při předání zboží dopravci, jestliže dopravce pověřil dopravou spotřebitel a tohoto dopravce mu nenabídl obchodník, aniž jsou dotřena práva spotřebitele vůči dopravci.
Pozměňovací návrh 144
Návrh směrnice
Čl. 23 – odst. 2
2.  Riziko uvedené v odstavci 1 přechází na spotřebitele v termínu dodání dohodnutém stranami, jestliže spotřebitel nebo třetí strana (jiná než dopravce) určená spotřebitelem nepodnikla odpovídající kroky pro získání zboží do fyzického držení.
2.  Riziko uvedené v odstavci 1 přechází na spotřebitele v termínu dodání dohodnutém stranami, jestliže spotřebitel nebo třetí strana (jiná než dopravce) určená spotřebitelem evidentně nepodnikla odpovídající kroky pro získání zboží do fyzického držení.
Pozměňovací návrh 145
Návrh směrnice
Článek 23 a (nový)
Článek 23a
Platnost smluv
1.  Aniž jsou dotčena ustanovení této směrnice o nepřiměřených smluvních podmínkách, smlouvy uzavřené mezi spotřebiteli a obchodníky nesmějí stanovit výchozí dobu trvání závazku delší než dvanáct měsíců.
2.  Po uplynutí výchozí doby trvání závazku o délce 12 měsíců jsou spotřebitelé oprávněni kdykoli od smlouvy odstoupit. Na odstoupení od smlouvy se vztahuje povinnost dodržet výpovědní lhůtu, která nesmí přesáhnout 2 měsíce. Spotřebitelé jsou oprávněni o svém úmyslu odstoupit od smlouvy informovat před koncem výchozí doby 12 měsíců trvání závazku s cílem ukončit smlouvu s účinností od konce této doby.
Pozměňovací návrh 146
Návrh směrnice
Čl. 24 – odst. 1
1.  Obchodník dodá zboží v souladu s kupní smlouvou.
1.  Obchodník dodá zboží v souladu se smlouvou, zejména pokud jde o kvalitu a kvantitu, na nichž se strany společně dohodly.
Pozměňovací návrh 147
Návrh směrnice
Čl. 24 – odst. 2 – písm. a
a) souhlasí s popisem uvedeným obchodníkem a má vlastnosti zboží, které obchodník spotřebiteli předvedl ve formě vzorku nebo modelu;
a) souhlasí s popisem uvedeným obchodníkem a má vlastnosti zboží, které obchodník spotřebiteli předvedl ve formě vzorku nebo modelu, a;
Pozměňovací návrh 148
Návrh směrnice
Čl. 24 – odst. 2 – písm. b
b) hodí se ke konkrétnímu účelu, pro který je spotřebitel požadoval, o němž obchodníka informoval v době uzavření smlouvy a s nímž obchodník souhlasil;
b) pokud neexistuje dohoda o jeho vlastnostech, hodí se k účelu, pro který je smluvní strany v době uzavření smlouvy určily, a
Pozměňovací návrh 149
Návrh směrnice
Čl. 24 – odst. 2 – písm. c a d
c) hodí se k účelům, ke kterým se zboží tohoto druhu obvykle používá, nebo
c) hodí se k účelům, ke kterým by se zboží tohoto druhu obvykle použilo, a vykazuje jakost a vlastnosti, které jsou obvyklé u zboží tohoto druhu, a to mimo jiné se zohledněním účelu, vzhledu, trvanlivosti a povrchové úpravy, a které může spotřebitel rozumně očekávat podle charakteru zboží a rovněž zejména na základě veřejného vyjádření obchodníka, výrobce nebo jeho zástupce o konkrétních vlastnostech zboží uvedeného v reklamě nebo na etiketách.
d) vykazuje jakost a vlastnosti, které jsou obvyklé u zboží tohoto druhu a které může spotřebitel rozumně očekávat podle charakteru zboží a rovněž zejména na základě veřejného vyjádření v reklamě nebo na etiketách obchodníka, výrobce nebo jeho zástupce o konkrétních vlastnostech zboží.
Pozměňovací návrh 151
Návrh směrnice
Čl. 24 – odst. 4 – písm. b
b) dotyčné vyjádření bylo v době uzavření smlouvy opraveno;
b) dotyčné vyjádření bylo v době uzavření smlouvy ve stanovené lhůtě opraveno, a to buď způsobem, rovnocenným tomu, jak bylo učiněno, nebo alespoň ve zvýrazněné podobě ve smluvním dokumentu;
Pozměňovací návrh 152
Návrh směrnice
Čl. 24 – odst. 5
5.  Jakýkoli rozpor se smlouvou mající původ v nesprávné montáži zboží se považuje za rozpor zboží se smlouvou v případě, že montáž byla součástí kupní smlouvy a byla prováděna obchodníkem nebo na jeho odpovědnost. To platí i v případě, že bylo zboží určené k montáži namontováno spotřebitelem a k nesprávné montáži došlo v důsledku chyby v návodu k montáži.
5.   Obchodník odpovídá za jakýkoli rozpor se smlouvou, který vznikl v důsledku balení nebo který má původ v nesprávné montáži zboží v případě, že montáž byla součástí kupní smlouvy a byla prováděna obchodníkem nebo na jeho odpovědnost To platí i v případě, že bylo zboží určené k montáži namontováno spotřebitelem a k nesprávné montáži došlo v důsledku chyby v návodu k montáži.
Pozměňovací návrh 153
Návrh směrnice
Čl. 26 – odst. 1
1.  Jak je stanoveno v odstavcích 2 až 5, pokud je zboží v rozporu se smlouvou, spotřebitel má nárok na:
1.  Pokud je zboží v rozporu se smlouvou má spotřebitel nárok buď na:
a) nápravu rozporu se smlouvou opravou zboží nebo jeho nahrazením;
a) nápravu rozporu se smlouvou opravou zboží nebo jeho nahrazením podle odstavců 2, 3 a 5, nebo na
b) snížení ceny;
b) přiměřené snížení ceny nebo odstoupení od smlouvy v souladu s odstavci 4, 5 a odst. 5 písm. a).
c) odstoupení od smlouvy.
Pozměňovací návrh 154
Návrh směrnice
Čl. 26 – odst. 2
2.   Obchodník napraví rozpor se smlouvou opravou zboží nebo jeho nahrazením podle svého uvážení.
2.   Spotřebitel může od obchodníka požadovat opravu zboží nebo jeho nahrazení, pokud to není nemožné nebo nepřiměřené.
Pozměňovací návrh 155
Návrh směrnice
Čl. 26 – odst. 3
3.  Pokud obchodník prokáže, že náprava rozporu se smlouvou opravou zboží nebo nahrazením je nepřípustná, nemožná nebo by pro něj představovala nepřiměřenou zátěž, spotřebitel si může zvolit mezi snížením ceny a odstoupením od smlouvy. Zátěž je pro obchodníka nepřiměřená tehdy, když mu způsobí náklady, které jsou ve srovnání se snížením ceny nebo odstoupením od smlouvy nadměrné, s přihlédnutím k tomu, jakou hodnotu by mělo zboží v souladu se smlouvou, a k závažnosti rozporu se smlouvou.
3.   Obě možnosti nápravy uvedené v odstavci 2 se považují za nepřiměřené, pokud by obchodníkovi způsobily náklady, které by ve srovnání s náhradní možností nápravy (opravou nebo nahrazením) byly nepřiměřené
Spotřebitel smí odstoupit od smlouvy pouze tehdy, pokud rozpor se smlouvou není nevýznamný.
a) s přihlédnutím k tomu, jakou hodnotu by mělo zboží v případě, že by nebylo v rozporu se smlouvou,
b) s přihlédnutím k závažnosti rozporu se smlouvou a
c) po zvážení otázky, zda by bylo možné použít náhradní možnost nápravy (opravu nebo nahrazení), aniž by spotřebiteli vznikly značné obtíže.
Oprava nebo nahrazení zboží musí proběhnout v přiměřené lhůtě a nesmí spotřebiteli způsobit značné obtíže.
Pozměňovací návrh 156
Návrh směrnice
Čl. 26 – odst. 4
4.  Spotřebitel smí usilovat o jakoukoli nápravu uvedenou v odstavci 1, když dojde k jedné z těchto situací:
4.  Aniž je dotčen odst. 5 písm. b), smí spotřebitel požadovat přiměřené snížení ceny nebo odstoupení od smlouvy, když dojde k jedné z těchto situací:
a) obchodník implicitně nebo explicitně odmítl napravit rozpor se smlouvou;
a) spotřebitel nemá nárok na opravu zboží ani na jeho nahrazení;
aa) obchodník výslovně nebo způsobem svého jednání odmítl napravit rozpor se smlouvou;
b) obchodník nenapravil rozpor se smlouvou v přiměřené lhůtě;
b) obchodník nenapravil rozpor se smlouvou v přiměřené lhůtě;
c) obchodník se pokusil napravit rozpor se smlouvou a způsobil přitom spotřebiteli značné obtíže;
c) obchodník napravil rozpor se smlouvou a způsobil přitom spotřebiteli značné obtíže.
d) tatáž vada se objevila během krátké doby více než jednou.
Pozměňovací návrh 158
Návrh směrnice
Čl. 26. – odst. 5 a (nový)
5a.  Při nevýznamném rozporu se smlouvou nemá spotřebitel nárok na odstoupení od smlouvy.
Pozměňovací návrh 159
Návrh směrnice
Čl. 26 b – odst. 5 b (nový)
5b.  Členské státy mohou za účelem zajištění větší ochrany spotřebitelů v rámci svého vnitrostátního práva ponechat v platnosti nebo přijmout ustanovení, která spotřebitelům v případě rozporu se smlouvou přiznají právo na to, aby během krátké lhůty smlouvu ukončili a získali zpět celou částku nebo si zvolili kterýkoliv z nápravných prostředků uvedených v odstavci 1.
Pozměňovací návrh 160
Návrh směrnice
Čl. 27 – odst. 2
2.  Aniž jsou dotčena ustanovení této kapitoly, spotřebitel může požadovat náhradu za veškeré škody, které nebyly napraveny podle článku 26.
2.  V souladu s ustanoveními platných vnitrostátních právních předpisů a aniž jsou dotčena ustanovení této kapitoly, spotřebitel může požadovat náhradu za veškeré škody, které nebyly napraveny podle článku 26.
Pozměňovací návrh 161
Návrh směrnice
Článek 27 a (nový)
Článek 27 a
Právo na postih
Má-li obchodník jakožto konečný prodejce vůči spotřebiteli závazky z důvodu rozporu se smlouvou, který vznikl v důsledku jednání nebo opomenutí výrobce, předcházejícího prodejce ve stejném smluvním řetězci nebo jiného prostředníka, může obchodník jakožto konečný prodejce uplatnit postih proti ručiteli nebo ručitelům ve smluvním řetězci. Vnitrostátní právo stanoví ručitele, proti němuž nebo proti nimž může obchodník jakožto konečný prodejce uplatnit postih, a také příslušné kroky a postup tak, aby byla zajištěna účinnost tohoto práva.
Osoba, která je ve smyslu prvního odstavce ručitelem, nese důkazní břemeno ohledně prokázání toho, že rozpor se smlouvou nelze přičítat jí, nebo že náprava, kterou konečný prodejce poskytl spotřebiteli, nebyla ve skutečnosti nutná.
Pozměňovací návrh 162
Návrh směrnice
Čl. 28 – odst. 2
2.  Jestliže obchodník sjednal nápravu rozporu se smlouvou nahrazením zboží, je podle článku 25 odpovědný, pokud se rozpor se smlouvou projeví ve lhůtě dvou let od okamžiku, kdy spotřebitel nebo třetí strana (jiná než dopravce) určená spotřebitelem získala nahrazené zboží do fyzického držení.
vypouští se
Pozměňovací návrh 163
Návrh směrnice
Čl. 28 – odst. 4
4.  Aby mohl spotřebitel využít svých práv podle článku 25, informuje obchodníka o rozporu se smlouvou do dvou měsíců ode dne, kdy rozpor se smlouvou zjistil.
vypouští se
Pozměňovací návrh 164
Návrh směrnice
Čl. 28. – odst. 5 a (nový)
5a.  Členské státy mohou za účelem zajištění větší ochrany spotřebitelů v rámci svého vnitrostátního práva přijmout nebo ponechat v platnosti ustanovení, která stanoví delší záruční lhůtu, delší dobu obrácení důkazního břemene ve prospěch spotřebitele nebo zvláštní pravidla pro značné rozpory se smlouvou, které se projeví po uplynutí záruční lhůty.
Pozměňovací návrh 165
Návrh směrnice
Článek 28 a (nový)
Článek 28 a
Komunikace a dosažitelnost
Obchodník zajistí, aby byl po dobu platnosti smlouvy o poskytování služeb nebo od uzavření kupní smlouvy do uplynutí lhůty uvedené v čl. 28 odst. 1 za přijatelných podmínek dosažitelný a mohl podávat vysvětlení a sdělení a odpovídat na dotazy spotřebitelů týkající se práv a povinností vyplývajících ze smlouvy o poskytování služeb nebo z kupní smlouvy. Dbá zejména o to, aby mu byla bez prodlení předávána sdělení spotřebitele týkající se smlouvy a aby spotřebitel byl obratem informován o jejich doručení. Spotřebiteli nesmí být za telefonické informace, vysvětlení, sdělení a otázky týkající se smlouvy o poskytování služeb či kupní smlouvy účtovány žádné poplatky; není tím dotčen nárok poskytovatele telekomunikačních služeb na poplatek za tyto telefonáty.
Pozměňovací návrh 166
Návrh směrnice
Čl. 29 – odst. 2 – návětí
2.  Záruční list je vyhotoven v jasném a srozumitelném jazyce a je čitelný. Obsahuje:
2.  Záruční list je vyhotoven v jasném a srozumitelném jazyce, je čitelný a napsán písmem stejné velikosti. Je vyhotoven ve stejném jazyce jako smlouva. Záruční list obsahuje:
Pozměňovací návrh 167
Návrh směrnice
Čl. 29 – odst. 2 – písm. a, b a c
a) práva spotřebitele stanovená v článku 26 a jasné prohlášení, že uvedená práva nejsou obchodní zárukou dotčena;
a) práva spotřebitele stanovená v článcích 26 a 28 a ustanovení platných vnitrostátních právních předpisů a rovněž jasné prohlášení, že uvedená práva nejsou obchodní zárukou dotčena;
b) uvedení toho, co je obsahem obchodní záruky a podmínky pro její uplatnění, zejména trvání, místní působnost záruky a jméno a adresu poskytovatele záruky;
b) uvedení toho, co je obsahem obchodní záruky a podmínky pro její uplatnění, zejména trvání, místní působnost záruky a jméno a adresu poskytovatele záruky;
c) aniž jsou dotčeny články 32 a 35 a příloha III bod 1 písm. j), případně údaj o tom, že obchodní záruka není přenositelná na dalšího kupujícího.
c) informaci o tom, že obchodní záruka může být přenositelná na dalšího kupujícího.
Pozměňovací návrh 168
Návrh směrnice
Čl. 29 – odst. 3
3.  Na žádost spotřebitele mu obchodník dá k dispozici záruční list na trvalém nosiči.
3.  Obchodník dá k dispozici záruční list na trvalém nosiči a na žádost spotřebitele rovněž na papíře.
Pozměňovací návrh 169
Návrh směrnice
Čl. 30 – odst. 1
1.  Tato kapitola se použije na smluvní podmínky předem formulované obchodníkem nebo třetí stranou, s nimiž spotřebitel souhlasil, aniž měl možnost ovlivnit jejich obsah, zejména v případech, kdy jsou tyto smluvní podmínky součástí předem sepsané běžné smlouvy.
1.  Tato kapitola se použije na smluvní podmínky předem formulované obchodníkem nebo třetí stranou, které nebyly sjednány individuálně. Smluvní podmínka je vždy považována za nesjednanou individuálně, jestliže byla sepsána předem, a spotřebitel proto nemohl ovlivnit její obsah, zejména v případech, kdy je tato smluvní podmínka součástí předem sepsané běžné smlouvy.
Pozměňovací návrh 170
Návrh směrnice
Čl. 30 – odst. 2
2.  Skutečnost, že spotřebitel měl možnost ovlivnit obsah určitých aspektů smluvních podmínek nebo jednu konkrétní podmínku, nevylučuje použití této kapitoly na ostatní smluvní podmínky, které tvoří součást smlouvy.
2.  Skutečnost, že obsah určitých aspektů smluvních podmínek nebo jedné konkrétní podmínky byl individuálně sjednán, nevylučuje použití této kapitoly na ostatní smluvní podmínky, které tvoří součást smlouvy.
Pozměňovací návrh 171
Návrh směrnice
Čl. 30 – odst. 3
3.  Tato kapitola se nepoužije na smluvní podmínky, které odrážejí závaznáprávní ustanovení, která jsou v souladu s právem Společenství, nebo ustanovení či zásady mezinárodních úmluv, jejichž stranami jsou členské státy nebo Společenství.
3.  Tato kapitola se nepoužije na smluvní podmínky, které odrážejí statutární, regulačnínebo veřejně politická ustanovení, která jsou v souladu s právem Unie, nebo ustanovení či zásady mezinárodních úmluv, jejichž stranami jsou členské státy nebo Unie.
Pozměňovací návrh 172
Návrh směrnice
Článek 30 a (nový)
Článek 30 a
Stupeň harmonizace
Pokud není stanoveno jinak, nesmí členské státy v rámci svého vnitrostátního práva ponechat v platnosti ani zavádět ustanovení odchylná od ustanovení této kapitoly, včetně více či méně přísných ustanovení za účelem zajištění odlišné úrovně ochrany spotřebitele.
Pozměňovací návrh 173
Návrh směrnice
Čl. 31 – odst. 1
1.  Smluvní podmínky jsou formulovány jasným a srozumitelným jazykem a jsou čitelné.
1.  Všechny smluvní podmínky jsou formulovány jasným a srozumitelným způsobem. Jsou-li smluvní podmínky v písemné formě, musí být vždy vyhotoveny v jasném a srozumitelném jazyce a být čitelné.
Pozměňovací návrh 174
Návrh směrnice
Čl. 31 – odst. 4
4.  Členské státy nestanoví žádné prezentační požadavky týkající se způsobu, jakým jsou smluvní podmínky formulovány nebo zpřístupněny spotřebiteli.
4.  Členské státy nestanoví žádné požadavky, pokud jde o provedení smluvních podmínek, s výjimkou prezentačních požadavků týkajících se osob se zdravotním postižením nebo pokud zboží a služby mohou pro spotřebitele nebo třetí osoby představovat zvláštní zdravotní a bezpečnostní riziko nebo v případě zvláštního zboží či služeb, u nichž je prokázáno poškozování spotřebitelů.
Pozměňovací návrh 175
Návrh směrnice
Čl. 32 – odst. 2
2.  Aniž jsou dotčeny články 34 a 38, posuzuje se nepřiměřenost smluvní podmínky s ohledem na charakter produktů, pro které byla smlouva uzavřena, a s odvoláním na všechny okolnosti v době uzavření smlouvy, které uzavření smlouvy provázely, a na všechny další podmínky této smlouvy nebo jiné smlouvy, ze kterých tato smlouva vychází. Při posuzování přiměřenosti smluvní podmínky přihlíží příslušný vnitrostátní orgán rovněž ke způsobu, jakým byla smlouva vyhotovena a dána obchodníkem spotřebiteli k dispozici podle článku 31.
2.  Aniž jsou dotčeny články 34 a 38, posuzuje se nepřiměřenost smluvní podmínky s ohledem na charakter produktů, pro které byla smlouva uzavřena, a s odvoláním na všechny okolnosti v době uzavření smlouvy, které uzavření smlouvy provázely, a na všechny další podmínky této smlouvy nebo jiné smlouvy, ze kterých tato smlouva vychází.
Pozměňovací návrh 176
Návrh směrnice
Čl. 32. – odst. 2 a (nový)
2a.  Při posuzování přiměřenosti smluvní podmínky přihlíží příslušný vnitrostátní orgán rovněž ke způsobu, jakým byla smlouva vyhotovena a jakým s ní obchodník spotřebitele seznámil podle čl. 31 odst. 1 a 2. Podmínka stanovená obchodníkem v rozporu s požadavkem na transparentnost, jejž ukládá čl. 31 odst. 1 a 2, může být pouze z tohoto jediného důvodu považována za nepřiměřenou.
Pozměňovací návrh 177
Návrh směrnice
Čl. 32 – odst. 3
3.  Odstavce 1 a 2 se nepoužijí na posouzení hlavního předmětu smlouvy ani na přiměřenost předpokládané úhrady za hlavní smluvní závazek obchodníka, jestliže obchodník dodržel všechna ustanovení článku 31.
3.  Odstavce 1, 2 a 2a) tohoto článku se nepoužijí na posouzení hlavního předmětu smlouvy ani na přiměřenost předpokládané úhrady za hlavní smluvní závazek obchodníka, jestliže obchodník dodržel všechna ustanovení čl. 31 odst. 1, 2 a 3.
Pozměňovací návrh 178
Návrh směrnice
Článek 33
Jestliže obchodník tvrdí, že určitá podmínka byla individuálně sjednána, je povinen o tom předložit důkaz.
Jestliže obchodník tvrdí, že určitá podmínka byla individuálně sjednána nebo že určitá podmínka je v souladu s požadavky na transparentnost uvedenými v čl. 31 odst. 1 a 2, je povinen o tom předložit důkaz.
Pozměňovací návrh 179
Návrh směrnice
Článek 34
Členské státy zajistí, aby smluvní podmínky uvedené na seznamu v příloze II byly považovány za nepřiměřené za všech okolností. Uvedený seznam smluvních podmínek platí ve všech členských státech a smí být změněn pouze v souladu s čl. 39 odst. 2 a článkem 40.
1.  Členské státy zajistí, aby smluvní podmínky uvedené na seznamu v příloze II byly považovány za nepřiměřené za všech okolností.
2.  Členské státy mohou ve svých vnitrostátních právních předpisech stanovit další smluvní podmínky považované za nepřiměřené za všech okolností. Členské státy oznámí smluvní podmínky uvedené v odstavci 1 Komisi.
Komise tyto informace zveřejní tak, aby byly snadno dostupné.
Pozměňovací návrh 180
Návrh směrnice
Článek 35
Členské státy zajistí, aby smluvní podmínky uvedené na seznamu v příloze III bodě 1 byly považovány za nepřiměřené, pokud obchodník neprokáže, že tyto smluvní podmínky jsou přiměřené v souladu s článkem 32. Uvedený seznam smluvních podmínek platí ve všech členských státech a smí být změněn pouze v souladu s čl. 39 odst. 2 a článkem 40.
1.  Členské státy zajistí, aby smluvní podmínky uvedené na seznamu v příloze III bodě 1 byly považovány za nepřiměřené, pokud obchodník neprokáže, že tyto smluvní podmínky jsou přiměřené v souladu s článkem 32.
2.  Členské státy mohou ve svých vnitrostátních právních předpisech stanovit další smluvní podmínky, jež budou považovány za nepřiměřené. Členské státy oznámí smluvní podmínky uvedené v odstavci 1 Komisi.
Komise tyto informace zveřejní tak, aby byly snadno dostupné.
Pozměňovací návrh 181
Návrh směrnice
Článek 37
Nepřiměřené smluvní podmínky nejsou pro spotřebitele závazné. Smlouva je pro strany nadále závazná, pokud může nadále platit i bez těchto nepřiměřených podmínek.
Smluvní podmínky, které jsou podle této směrnice nepřiměřené, nejsou pro spotřebitele podle vnitrostátních právních předpisů závazné. Smlouva je pro strany nadále závazná, pokud může nadále platit i bez těchto nepřiměřených podmínek.
Pozměňovací návrh 182
Návrh směrnice
Čl. 38 – odst. 1
1.  Členské státy zajistí, aby v zájmu spotřebitelů a konkurentů existovaly přiměřené a účinné prostředky zabraňující dalšímu používání nepřiměřených podmínek ve smlouvách, které uzavírají obchodníci se spotřebiteli.
1.  Členské státy zajistí, aby v zájmu spotřebitelů a konkurentů existovaly přiměřené a účinné prostředky zabraňující používání nepřiměřených podmínek ve smlouvách, které uzavírají obchodníci se spotřebiteli.
Pozměňovací návrh 184
Návrh směrnice
Článek 39
Článek 39
vypouští se
Přezkum podmínek v přílohách II a III
1.  Členské státy oznámí Komisi podmínky, které byly shledány příslušnými vnitrostátními orgány za nepřiměřené a které považují za významné pro účely změny této směrnice, jak je stanoveno v odstavci 2.
2.  S ohledem na oznámení obdržená podle odstavce 1 změní Komise přílohy II a III. Uvedená opatření, jejichž účelem je změna jiných než podstatných prvků této směrnice, se přijmou regulativním postupem s kontrolou uvedeným v čl. 40 odst. 2.
Pozměňovací návrh 185
Návrh směrnice
Článek 40
Článek 40
Výbor
vypouští se
1.  Komisi je nápomocen Výbor pro nepřiměřené podmínky ve spotřebitelských smlouvách (dále jen „výbor“).
2.  Odkazuje-li se na tento odstavec, použije se čl. 5a odst. 1 až 4 a článek 7 rozhodnutí 1999/468/ES1 s ohledem na článek 8 uvedeného rozhodnutí.
Pozměňovací návrh 186
Návrh směrnice
Čl. 41 – odst. 1
1.  Členské státy zajistí, aby existovaly přiměřené a účinné prostředky pro zajištění dodržování této směrnice.
1.  Členské státy a Komise zajistí, aby existovaly přiměřené a účinné prostředky pro zajištění dodržování spotřebitelských práv stanovených touto směrnicí.
Pozměňovací návrh 187
Návrh směrnice
Článek 44
Členské státy přijmou vhodná opatření k informování spotřebitelů o vnitrostátních právních předpisech, kterými se provádí tato směrnice, a případně vyzvou obchodníky a držitele kodexu, aby informovali spotřebitele o svých kodexech chování.
Členské státy a Komise přijmou vhodná opatření k informování spotřebitelů a obchodníků o vnitrostátních právních předpisech, kterými se provádí tato směrnice, přičemž toto informování bude probíhat zejména prostřednictvím nástrojů informačních a komunikačních technologií a veřejných sdělovacích prostředků, a případně vyzvou obchodníky a držitele kodexu, aby informovali spotřebitele o svých kodexech chování.
Pozměňovací návrh 188
Návrh směrnice
Článek 45
Spotřebitel nemusí poskytnout žádnou úhradu v případech nevyžádaného dodání produktu, jak je stanoveno v čl. 5 odst. 5 a v příloze I bodě 29 směrnice 2005/29/ES. Neexistenci odpovědi ze strany spotřebitele po takovém nevyžádaném dodání nelze považovat za souhlas.
Spotřebitel nemusí poskytnout žádnou úhradu v případech nevyžádaného dodání zboží nebo poskytnutí služby, jak je stanoveno v čl. 5 odst. 5 a v příloze I bodě 29 směrnice 2005/29/ES. V těchto případech nelze neexistenci odpovědi ze strany spotřebitele po takovém nevyžádaném dodání považovat za souhlas.
Pozměňovací návrh 189
Návrh směrnice
Čl. 46 – odst. 2
2.  Členské státy sdělí Komisi znění hlavních ustanovení vnitrostátních právních předpisů, které přijmou v oblasti působnosti této směrnice.
vypouští se
Pozměňovací návrh 190
Návrh směrnice
Článek 46 a (nový)
Článek 46 a
Podávání zpráv a vzájemné hodnocení členskými státy
1.  Členské státy předloží do [termínu, kdy má být dokončeno provedení právních předpisů] a následně pak každé tři roky zprávu, která obsahuje následující údaje:
a) znění veškerých dodatečných požadavků na informace poskytované před uzavřením smlouvy, které členské státy v souladu s čl. 9 odst. 5 a 6 schválily nebo ponechaly v platnosti;
b) znění odchylných ustanovení vnitrostátních právních předpisů, které členské státy v souladu s čl. 12 odst. 4 a čl. 13 odst. 2 přijaly nebo ponechaly v platnosti;
c) znění odchylných ustanovení vnitrostátních právních předpisů, které členské státy v souladu s čl. 22 odst. 2 písm. a) přijaly nebo ponechaly v platnosti;
d) znění odchylných ustanovení vnitrostátních právních předpisů, které členské státy v souladu s čl. 26 odst. 5 písm. b) a čl. 28 odst. 5 písm. a) přijaly nebo ponechaly v platnosti;
e) znění dodatečných smluvních podmínek, které členské státy považují na základě čl. 34 odst. 1 písm. a) za podmínky, které jsou za všech okolností nepřiměřené;
f) znění dodatečných smluvních podmínek, které členské státy považují na základě čl. 35 odst. 1 písm. a) za nepřiměřené;
g) znění důležitých rozhodnutí – včetně příslušných odůvodnění –, která v oblasti působnosti této směrnice přijaly soudy, rozhodčí orgány nebo příslušné orgány státní správy členských států.
2.  Zpráva uvedená v odstavci 1 bude předložena Komisi. Pokud jde o údaje uvedené v odst. 1 písm. a) až e) členské státy vysvětlí, proč jsou odchylná ustanovení vnitrostátních předpisů s ohledem na splnění účelu této směrnice vhodná a přiměřená.
3.  Komise zajistí, aby údaje uvedené v odst. 1 písm. d) a e) byly spotřebitelům a obchodníkům snadno přístupné, mimo jiné na webových stránkách, které za tímto účelem založí a bude spravovat Komise.
4.  Komise předá zprávy uvedené v odstavci 1 ostatním členským státům a Evropskému parlamentu, které ke každé zprávě do šesti měsíců od jejího obdržení předloží své připomínky. Ve stejné lhůtě Komise tyto zprávy projedná se zúčastněnými stranami.
Pozměňovací návrh 191
Návrh směrnice
Článek 46 b (nový)
Článek 46 b
Předkládání zpráv orgány pro ochranu práv spotřebitele
Osoby nebo organizace, které mají podle vnitrostátních právních předpisů ve smyslu čl. 38 odst. 2 oprávněný zájem na ochraně spotřebitele, informují Komisi o závěrech, které vyvodily z hodnocení uplatňování a dopadu této směrnice na práva spotřebitelů a na fungování vnitřního trhu.
Pozměňovací návrh 192
Návrh směrnice
Článek 46 c (nový)
Článek 46 c
Předkládání zpráv Komisí a přezkum
S ohledem na informace získané v souladu s čl. 46 a odst. 4 a článkem 46 b předloží Komise Evropskému parlamentu a Radě do [jeden rok po uplynutí lhůty pro provedení] a poté každé tři roky zprávu o provádění této směrnice. Ke zprávě případně přiloží legislativní návrhy pro přizpůsobení směrnice vývoji v oblasti práv spotřebitelů.
Pozměňovací návrh 193
Návrh směrnice
Článek 47 (nový)
Směrnice 2002/65/ES
Článek -47
Změna směrnice 2002/65/ES
V článku 2 směrnice 2002/65/ES se písmeno a) nahrazuje tímto:
' a) „smlouvou uzavřenou na dálku“ se rozumí jakákoli smlouva mezi obchodníkem a spotřebitelem o dodání zboží nebo poskytnutí služby, která byla uzavřena v rámci organizovaného systému pro prodej, případně poskytování služeb na dálku, při jejímž uzavření nejsou obchodník a spotřebitel současně fyzicky přítomni, nýbrž používají výhradně jeden nebo několik prostředků komunikace na dálku;.„
Pozměňovací návrh 194
Návrh směrnice
Čl. 47 – odst. 1
Směrnice 85/577/EHS, 93/13/EHS a 97/7/ES a směrnice 1999/44/ES ve znění směrnic uvedených v příloze IV se zrušují.
Směrnice 85/577/EHS, 93/13/EHS a 97/7/ES a směrnice 1999/44/ES ve znění směrnic uvedených v příloze IV se zrušují dnem [den provedení].
Pozměňovací návrh 195
Návrh směrnice
Článek 48
Článek 48
Přezkum
vypouští se
Komise provede přezkum této směrnice a podá o něm zprávu Evropskému parlamentu a Radě nejpozději do [vložte totéž datum jako v čl. 46 odst. 1 druhém pododstavci + pět let].
V případě potřeby předloží návrhy na přizpůsobení směrnice vývoji v dané oblasti. Komise si může vyžádat informace od členských států.
Pozměňovací návrh 196
Návrh směrnice
Článek 48 a (nový)
Článek 48 a
Komise zváží přijetí návrhu nařízení o smlouvách uzavřených na dálku a smlouvách uzavřených mimo obchodní prostory, a to s výjimkou dopravních a zdravotnických služeb.
Pozměňovací návrh 197
Návrh směrnice
Příloha I – část A
A.  Informace, které musí být uvedeny ve formuláři pro odstoupení od smlouvy
A.   Vzorové poučení o právu na odstoupení od smlouvy
1.  Jméno, zeměpisná adresa a e-mailová adresa obchodníka, jemuž musí být formulář pro odstoupení od smlouvy zaslán.
Právo na odstoupení od smlouvy
2.  Upozornění na to, že spotřebitel má právo odstoupit od smlouvy a že toto právo může uplatnit tak, že formulář pro odstoupení od smlouvy uvedený níže zašle na trvalém nosiči obchodníkovi uvedenému v odstavci 1:
Od této smlouvy můžete odstoupit bez udání důvodu ve lhůtě 14 dnů uvedením svého rozhodnutí na trvalém nosiči [nebo – pokud vám zboží bylo doručeno před uplynutím této lhůty – vrácením zboží].
a) u smluv uzavřených mimo obchodní prostory do čtrnácti dnů ode dne, kdy podepsal objednávkový formulář;
Lhůta pro odstoupení od smlouvy začíná [den obdržení objednaného zboží] (1). Do lhůty pro odstoupení od smlouvy se nezapočítává den [přijetí zboží] (2). Připadá-li poslední den lhůty pro odstoupení od smlouvy na svátek, sobotu nebo neděli, skončí tato lhůta následující pracovní den.
Lhůta pro odstoupení od smlouvy je dodržena, je-li prohlášení o odstoupení od smlouvy nebo zboží odesláno před jejím uplynutím. Odeslání prohlášení o odstoupení od smlouvy i odeslání zboží před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy musí být prokazatelné (např. prostřednictvím podacího lístku).
b) u kupních smluv uzavřených na dálku do čtrnácti dnů ode dne, kdy spotřebitel nebo jím určená třetí strana (jiná než dopravce) získal zboží do fyzického držení;
Prohlášení o odstoupení od smlouvy by mělo být zasláno na trvalém nosiči (např. formou dopisu odeslaného poštou)(3) na adresu: (4). Spotřebitel může použít níže uvedený formulář, není to však povinné.
c) u smluv o poskytování služeb uzavřených na dálku:
Účinky odstoupení od smlouvy
- do čtrnácti dnů od uzavření smlouvy, pokud spotřebitel nedal svůj předchozí výslovný souhlas k tomu, aby plnění smlouvy začalo před uplynutím této čtrnáctidenní lhůty;
Má-li odstoupení od smlouvy nabýt účinnosti, musíte dodané zboží během čtrnácti dnů zaslat na [naše náklady] (5) zpět. Lhůta pro vrácení platby se začíná počítat od chvíle, kdy obdržíme vaše prohlášení o odstoupení od smlouvy nebo zboží. Den, kdy toto prohlášení o odstoupení od smlouvy obdržíme, se do lhůty pro vrácení platby nezapočítává. Připadá-li poslední den této lhůty na svátek, sobotu nebo neděli, skončí tato lhůta následující pracovní den.
- do dne, kdy začíná plnění smlouvy, pokud spotřebitel dal svůj předchozí výslovný souhlas k tomu, aby plnění smlouvy začalo před uplynutím této čtrnáctidenní lhůty.
Nemůžete-li zboží zaslat zpět v původním stavu, nesete odpovědnost za snížení jeho hodnoty. Toto ustanovení platí pouze v případě, že snížení hodnoty zboží je důsledkem zacházení, které nebylo nutné pro zjištění toho, o jaké zboží se jedná a jak funguje. Snížení hodnoty zboží můžete zabránit tak, že s ním nebudete nakládat jako se svým vlastním majetkem a že se vyvarujete jakéhokoli zacházení, při němž je snížení hodnoty daného zboží pravděpodobné.
3.  U všech kupních smluv upozornění informující spotřebitele o lhůtách pro zaslání zboží zpět obchodníkovi, o jeho formách a o podmínkách vrácení plateb v souladu s článkem 16 a čl. 17 odst. 2.
Je-li odstoupení od smlouvy platné, jsme povinni vám do 14 dnů vrátit veškeré platby, které jsme od vás obdrželi. Lhůta pro vrácení plateb začíná běžet od chvíle, kdy obdržíme vaše prohlášení o odstoupení od smlouvy. Den, kdy toto prohlášení o odstoupení od smlouvy obdržíme, se do lhůty pro vrácení platby nezapočítává. Připadá-li poslední den této lhůty na svátek, sobotu nebo neděli, skončí tato lhůta následující pracovní den.
4.  U smluv uzavřených na dálku přes internet upozornění na to, že spotřebitel může vyplnit a odeslat standardní formulář pro odstoupení od smlouvy elektronickou cestou na internetových stránkách obchodníka a že od obchodníka neprodleně obdrží e-mailem potvrzení o přijetí takového odstoupení od smlouvy.
Vrácení vašich plateb můžeme podmínit tím, že od vás obdržíme vrácené zboží.
5.  Upozornění na to, že spotřebitel může použít formulář pro odstoupení od smlouvy uvedený v části B.
Návrh jiného možného znění:
(1)  Nastane-li některý z níže uvedených případů, bude v závorkách uveden následující text:
v případě smluv o poskytování služeb uzavíraných na dálku nebo mimo obchodní prostory: „dnem uzavření smlouvy nebo dnem, kdy jste obdržel(a) kopii podepsané smlouvy na trvalém nosiči, pokud k tomu nedošlo v den uzavření smlouvy“.
(2)  Nastane-li některý z níže uvedených případů, bude v závorkách uveden následující text:
v případě smluv o poskytování služeb uzavíraných na dálku nebo mimo obchodní prostory: „uzavření smlouvy nebo den, kdy jste obdržel(a) kopii podepsané smlouvy na trvalém nosiči, pokud k tomu nedošlo v den uzavření smlouvy“.
(3)  V případě smluv uzavřených na dálku se doplní následující text:
a) pokud obchodník spotřebiteli umožní odstoupit od smlouvy prostřednictvím elektronické pošty: „elektronickou poštou“;
b) pokud obchodník spotřebiteli umožní vyplnit vzorový formulář pro odstoupení od smlouvy elektronicky na internetových stránkách: „nebo na naší internetové stránce“.
(4)  Uveďte tyto údaje: totožnost a obchodní adresu obchodníka. V případě smluv uzavíraných na dálku je nutno uvést navíc i tyto údaje: e-mailovou nebo internetovou adresu obchodníka, na níž může spotřebitel oznámit odstoupení od smlouvy.
(5)  Nepřevyšuje-li cena vraceného zboží částku 40 EUR, uvede se v závorkách: „na vaše náklady“.
Pozměňovací návrh 198
Návrh směrnice
Příloha I – část B
(vyplňte tento formulář a pošlete jej zpět pouze v případě, že chcete odstoupit od smlouvy)
Adresát:
Adresát: (totožnost, obchodní adresa a případně e-mailová adresa obchodníka) (*)
Oznamuji/oznamujeme*, že tímto odstupuji/odstupujeme* od smlouvy o nákupu tohoto zboží* / o poskytnutí těchto služeb*
Oznamuji/oznamujeme**, že tímto odstupuji/odstupujeme** od smlouvy o nákupu tohoto zboží** / o poskytnutí těchto služeb**
Datum objednání* / datum obdržení*
Datum objednání ():
Jméno spotřebitele/spotřebitelů
Jméno spotřebitele/spotřebitelů ():
Adresa spotřebitele/spotřebitelů
Adresa spotřebitele/spotřebitelů ():
Podpis spotřebitele/spotřebitelů (pouze pokud je tento formulář zasílán písemnou formou)
Podpis/podpisy spotřebitele/spotřebitelů (pouze pokud je tento formulář předán na papíře) ():
Datum
Datum():
*Nehodící se škrtněte.
(*) Vyplní obchodník před předáním formuláře spotřebiteli.
(**)Nehodící se škrtněte.
() Vyplní spotřebitel/spotřebitelé.
Pozměňovací návrh 199
Návrh směrnice
Příloha II – odst. 1 – písm. a a (nové)
aa) vyloučení nebo omezení odpovědnosti obchodníka za škodu na majetku spotřebitele způsobenou úmyslným nebo hrubě nedbalým jednáním nebo opomenutím obchodníka;
Pozměňovací návrh 201
Návrh směrnice
Příloha II – odst. 1 – písm. c a (nové)
ca) svěření výlučné pravomoci k projednávání veškerých sporů souvisejících se smlouvou soudu v místě, kde má obchodník sídlo, pokud není zvolený soud také místně příslušný podle místa bydliště spotřebitele;
Pozměňovací návrh 202
Návrh směrnice
Příloha III –odst. 1 – písm. a a (nové)
aa) stanovení povinnosti pro spotřebitele, která je vázána na podmínku, jejíž splnění závisí výhradně na úmyslu obchodníka;
Pozměňovací návrh 203
Návrh směrnice
Příloha III – odst. 1 – písm. c a (nové)
ca) požadavek, aby si spotřebitel koupil doplňkové zboží nebo služby, které nebyly zmíněny v souvislosti s cenou vztahující se na hlavní předmět smlouvy;
Pozměňovací návrh 204
Návrh směrnice
Příloha III – odst. 1 – písm. c b (nové)
cb) účtování případných poplatků, jako jsou sankce za nedodržení smluvních podmínek, jestliže jsou jednoznačně nepřiměřené nákladům, které obchodníkovi vzniknou v souvislosti s porušením těchto podmínek;
Pozměňovací návrh 205
Návrh směrnice
Příloha III – odst. 1 – písm. d a (nové)
da) vyloučení či omezení práva spotřebitele pověřit a oprávnit třetí osobu, aby uzavřela smlouvu mezi daným spotřebitelem a obchodníkem nebo učinila kroky, které mají vést k uzavření smlouvy mezi daným spotřebitelem a obchodníkem nebo je usnadnit.
Pozměňovací návrh 206
Návrh směrnice
Příloha III – odst. 1 – písm. e
e) umožnění obchodníkovi ukončit smlouvu na dobu neurčitou bez patřičné výpovědní lhůty, s výjimkou případů, kdy spotřebitel závažným způsobem smlouvu porušil;
e) umožnění obchodníkovi ukončit smluvu s platností na dobu neurčitou bez patřičné výpovědní lhůty, s výjimkou případů, kdy pro to existují závažné důvody; tímto ustanovením nejsou v odůvodněných případech dotčeny podmínky smluv o finančních službách, a to za předpokladu, že poskytovatel má povinnost neprodleně o této skutečnosti informovat druhou smluvní stranu;
Pozměňovací návrh 207
Návrh směrnice
Příloha III – odst. 1 – písm. g
g) umožnění obchodníkovi zvýšit cenu dohodnutou se spotřebitelem v době uzavření smlouvy, aniž by měl spotřebitel právo smlouvu ukončit;
g) stanovení toho, že cena zboží nebo jiných položek bude určena při doručení nebo dodání, nebo umožnění obchodníkovi zvýšit cenu dohodnutou se spotřebitelem v době uzavření smlouvy, aniž by měl spotřebitel právo smlouvu ukončit, pokud je zvýšená cena příliš vysoká v poměru k ceně dohodnuté při uzavírání smlouvy; tímto ustanovením nejsou dotčeny doložky o indexaci cen, pokud je zákon připouští, za předpokladu, že způsob, kterým se ceny mění, je výslovně popsán;
Pozměňovací návrh 208
Návrh směrnice
Příloha III – odst. 1 – písm. k
k) umožnění obchodníkovi jednostranně měnit podmínky smlouvy, mimo jiné i vlastnosti produktu nebo služby;
k) umožnění obchodníkovi jednostranně měnit podmínky smlouvy, mimo jiné i vlastnosti produktu nebo služby, bez udání dostatečného důvodu, který je uveden ve smlouvě; tímto ustanovením nejsou dotčeny podmínky, na jejichž základě si poskytovatel finančních služeb vyhrazuje právo měnit úrokovou sazbu placenou spotřebitelem či vyplácenou v jeho prospěch nebo měnit bez předchozího upozornění výši poplatků za finanční služby, pokud k tomu existuje oprávněný důvod, a to za předpokladu, že poskytovatel má povinnost spotřebiteli tuto skutečnost při nejbližší příležitosti sdělit a že spotřebitel má možnost s okamžitou platností smluvní vztah ukončit; tímto ustanovením nejsou dotčeny ani podmínky, na jejichž základě si obchodník vyhrazuje právo jednostranně měnit podmínky smlouvy s platností na dobu neurčitou, a to za předpokladu, že má obchodník povinnost o tom spotřebitele patřičně informovat a pokud má spotřebitel možnost smluvní vztah ukončit;
Pozměňovací návrh 209
Návrh směrnice
Příloha III – odst. 1 – písm. 1 a (nové)
la) umožnění obchodníkovi, aby v případě nedostupnosti objednaného zboží dodal náhradní zboží, aniž by spotřebitele výslovně informoval o této možnosti a o skutečnosti, že obchodník má povinnost nést náklady spojené s vracením zboží, které spotřebitel obdržel v rámci smlouvy, jestliže spotřebitel uplatní právo odstoupit od smlouvy.
Pozměňovací návrh 210
Návrh směrnice
Příloha III – odst. 2
2.  Bod 1 písm. e) se nepoužije na podmínky, na základě nichž si poskytovatel finančních služeb vyhrazuje právo jednostranně ukončit smlouvu na dobu neurčitou bez výpovědní lhůty, pokud má povinnost o tom neprodleně informovat druhou smluvní stranu nebo strany.
vypouští se
Pozměňovací návrh 211
Návrh směrnice
Příloha III – odst. 3 – písm. c a (nové)
ca) smlouvy o souborných službách, které upravuje směrnice 90/314/EHS
Pozměňovací návrh 212
Návrh směrnice
Příloha III – odst. 4 – návětí
4.  Bod 1 písm. k) se nepoužije na:
4.  Bod 1 písm. e), g) a k) se nepoužije na:
Pozměňovací návrh 213
Návrh směrnice
Příloha III – odst. 4 – písm. a
a) podmínky, na základě nichž si poskytovatel finančních služeb vyhrazuje právo bez předchozího oznámení změnit úrokovou sazbu, kterou má platit spotřebitel nebo která má být spotřebiteli placena, nebo částku jiných poplatků za finanční služby, v případě, kdy je k tomu pádný důvod, za předpokladu, že se po poskytovateli vyžaduje, aby při nejbližší příležitosti informoval druhou smluvní stranu nebo strany, a že tato strana nebo strany mají možnost vypovědět smlouvu okamžitě;
vypouští se
Pozměňovací návrh 214
Návrh směrnice
Příloha III – odst. 4 – písm. b
b) obchody s převoditelnými cennými papíry, finančními nástroji a s jinými produkty nebo službami, u nichž je cena závislá na kotaci či indexu burzy cenných papírů nebo tržní sazbě, na které nemá obchodník žádný vliv;
vypouští se
Pozměňovací návrh 215
Návrh směrnice
Příloha III – odst. 4 – písm. d
d) podmínky, na základě nichž si obchodník vyhrazuje právo jednostranně měnit podmínky smlouvy na dobu neurčitou, pokud má povinnost o tom spotřebitele patřičně informovat a pokud má spotřebitel možnost smlouvu ukončit.
vypouští se

(1) Věc byla poté vrácena výboru podle článku 57 (2) druhého pododstavce (A7-0038/2011).

Právní upozornění - Ochrana soukromí