Index 
 Vorige 
 Volgende 
 Volledige tekst 
Procedure : 2008/0196(COD)
Stadium plenaire behandeling
Documentencyclus : A7-0038/2011

Ingediende teksten :

A7-0038/2011

Debatten :

PV 23/03/2011 - 20
CRE 23/03/2011 - 20

Stemmingen :

PV 24/03/2011 - 6.13
CRE 24/03/2011 - 6.13
Stemverklaringen
Stemverklaringen
PV 23/06/2011 - 12.19
CRE 23/06/2011 - 12.19
Stemverklaringen
Stemverklaringen

Aangenomen teksten :

P7_TA(2011)0116
P7_TA(2011)0293

Aangenomen teksten
PDF 778kWORD 834k
Donderdag 24 maart 2011 - Brussel
Consumentenrechten ***I
P7_TA(2011)0116A7-0038/2011

Amendementen van het Europees Parlement aangenomen op 24 maart 2011 op het voorstel voor een richtlijn van het Europees Parlement en de Raad betreffende consumentenrechten (COM(2008)0614 – C6-0349/2008 – 2008/0196(COD))

(Gewone wetgevingsprocedure: eerste lezing)

Het voorstel werd gewijzigd als volgt(1):

Door de Commissie voorgestelde tekst   Amendement
Amendement 1
Voorstel voor een richtlijn
Overweging 2
(2)  Deze richtlijnen zijn opnieuw bestudeerd, in het licht van de opgedane ervaringen, met het oog op het vereenvoudigen en bijwerken van de toepasselijke regels, het wegnemen van inconsistenties en het opvullen van lacunes. Uit dit onderzoek is gebleken dat het zinvol is de genoemde vier richtlijnen te vervangen door deze enkele richtlijn. Deze richtlijn dient dan ook standaardregels aan te geven voor de gemeenschappelijke aspecten en een stap verder te gaan dan de benadering van minimale harmonisatie waarop de vroegere richtlijnen gebaseerd waren, in het kader waarvan de lidstaten eventueel striktere nationale regels konden invoeren of handhaven.
(2)  Deze richtlijnen zijn opnieuw bestudeerd, in het licht van de opgedane ervaringen, met het oog op het vereenvoudigen en bijwerken van de toepasselijke regels, het wegnemen van inconsistenties en het opvullen van lacunes. Uit dit onderzoek is gebleken dat het zinvol is de genoemde vier richtlijnen te vervangen door deze enkele richtlijn. Deze richtlijn dient dan ook standaardregels aan te geven voor de gemeenschappelijke aspecten, maar moet de lidstaten daarbij de mogelijkheid laten om voor bepaalde andere aspecten nationale regels in te voeren of te handhaven die een hoger niveau van consumentenbescherming bieden.
Amendement 2
Voorstel voor een richtlijn
Overweging 5
(5)  Het grensoverschrijdende potentieel van verkoop op afstand, dat een van de voornaamste zichtbare resultaten van de interne markt zou moeten zijn, wordt niet ten volle benut door consumenten. Vergeleken met de significante groei van de binnenlandse verkoop op afstand in de afgelopen jaren is groei van de grensoverschrijdende verkoop op afstand beperkt gebleven. Deze discrepantie is met name opvallend wat de verkoop via internet betreft, waar een groot potentieel voor verdere groei bestaat. De ontwikkeling van het grensoverschrijdende potentieel van buiten verkoopruimten gesloten overeenkomsten (rechtstreekse verkoop) wordt belemmerd door een aantal factoren, waaronder de uiteenlopende nationale regels inzake consumentenbescherming waarmee het bedrijfsleven rekening moet houden. Vergeleken met de groei van de binnenlandse rechtstreekse verkoop in de afgelopen jaren, met name in de dienstensector (bv. nutsbedrijven), is het aantal consumenten dat langs deze weg grensoverschrijdend koopt nauwelijks toegenomen. Gezien de sterk toegenomen mogelijkheden om zaken te doen in veel lidstaten, zouden kleine en middelgrote ondernemingen (inclusief eenmansbedrijven) en vertegenwoordigers van firma's die rechtstreeks verkopen eigenlijk meer geneigd moeten zijn om deze nieuwe mogelijkheden te ontdekken, met name in grensregio's. De volledige harmonisatie van consumenteninformatie en van het herroepingsrecht bij op afstand en buiten verkoopruimten gesloten overeenkomsten zal dan ook bijdragen tot het beter functioneren van de b2c-interne markt.
(5)  Het grensoverschrijdende potentieel van verkoop op afstand, dat een van de voornaamste zichtbare resultaten van de interne markt zou moeten zijn, wordt niet ten volle benut. Vergeleken met de significante groei van de binnenlandse verkoop op afstand in de afgelopen jaren is groei van de grensoverschrijdende verkoop op afstand beperkt gebleven. Deze discrepantie is met name opvallend wat de verkoop via internet betreft, waar een groot potentieel voor verdere groei bestaat. De ontwikkeling van het grensoverschrijdende potentieel van buiten verkoopruimten gesloten overeenkomsten (rechtstreekse verkoop) wordt belemmerd door een aantal factoren, waaronder de uiteenlopende nationale regels inzake consumentenbescherming waarmee het bedrijfsleven rekening moet houden. Vergeleken met de groei van de binnenlandse rechtstreekse verkoop in de afgelopen jaren, met name in de dienstensector (bv. nutsbedrijven), is het aantal consumenten dat langs deze weg grensoverschrijdend koopt nauwelijks toegenomen. Gezien de sterk toegenomen mogelijkheden om zaken te doen in veel lidstaten, zouden kleine en middelgrote ondernemingen (inclusief individuele handelaars) en vertegenwoordigers van firma's die rechtstreeks verkopen eigenlijk meer geneigd moeten zijn om deze nieuwe mogelijkheden te ontdekken, met name in grensregio's. De volledige harmonisatie van bepaalde aspecten van consumenteninformatie en van het herroepingsrecht bij op afstand en buiten verkoopruimten gesloten overeenkomsten zal dan ook bijdragen tot een hoog niveau van consumentenbescherming en een beter functioneren van de b2c-interne markt.
Amendement 3
Voorstel voor een richtlijn
Overweging 6
(6)  De wetten van de lidstaten betreffende consumentenovereenkomsten vertonen duidelijke verschillen, die aanzienlijke concurrentieverstoringen en belemmeringen voor een goede werking van de interne markt kunnen veroorzaken. De bestaande communautaire wetgeving op de gebieden van consumentenovereenkomsten die op afstand of buiten verkoopruimten worden gesloten, consumptiegoederen en garanties, en oneerlijke bedingen in overeenkomsten stelt minimumnormen vast voor het harmoniseren van de wetgeving, waarbij de lidstaten de mogelijkheid hebben striktere maatregelen te handhaven of in te voeren die op hun grondgebied een hoger niveau van consumentenbescherming waarborgen. Verder zijn veel aspecten in de richtlijnen niet consequent geregeld of zelfs helemaal buiten beschouwing gelaten. Deze kwesties zijn door de lidstaten op uiteenlopende wijze geregeld. Als gevolg daarvan lopen de nationale bepalingen waarmee de richtlijnen inzake consumentenrecht zijn omgezet, ook sterk uiteen.
Schrappen
Amendement 4
Voorstel voor een richtlijn
Overweging 7
(7)   Deze dispariteiten vormen ernstige belemmeringen voor het goede functioneren van de interne markt, ten nadele van het bedrijfsleven en van consumenten. Ondernemingen die grensoverschrijdend goederen willen verkopen of diensten willen aanbieden, krijgen te maken met hogere nalevingskosten. Deze versnippering ondermijnt ook het vertrouwen van de consument in de interne markt. Het negatieve effect op het vertrouwen van de consument wordt nog versterkt door het ongelijke niveau van consumentenbescherming in de Gemeenschap. Dit probleem is bijzonder dringend in het licht van nieuwe marktontwikkelingen.
(7)   Sommige dispariteiten tussen de wetgevingen van de lidstaten op het gebied van consumentenovereenkomsten, met name de overeenkomsten op afstand en buiten verkoopsruimten gesloten overeenkomsten, vormen ernstige belemmeringen voor het goede functioneren van de interne markt, ten nadele van de handelaars en van consumenten. Handelaars die grensoverschrijdend goederen willen verkopen of diensten willen aanbieden, krijgen te maken met hogere nalevingskosten. Deze onevenredige versnippering ondermijnt ook het vertrouwen van de consument in de interne markt.
Amendement 5
Voorstel voor een richtlijn
Overweging 8
(8)  Volledige harmonisatie van bepaalde centrale regelgevingsaspecten zal de rechtszekerheid voor zowel de consumenten als het bedrijfsleven aanzienlijk verbeteren. Zij zullen zich kunnen verlaten op één enkel regelgevend kader, op basis van duidelijk omschreven rechtsbegrippen, dat bepaalde aspecten van b2c-overeenkomsten in de gehele Gemeenschap regelt. Het effect daarvan zal zijn dat de barrières als gevolg van de versnippering van de regelgeving zullen worden geëlimineerd en dat de interne markt op dit terrein voltooid zal kunnen worden. Het wegnemen van deze barrières is alleen mogelijk door uniforme regels op communautair niveau vast te stellen. Verder zullen de consumenten een hoog gemeenschappelijk niveau van bescherming genieten in de gehele Gemeenschap.
(8)   Tenzij anders gespecificeerd mogen de bepalingen van deze richtlijn, overeenkomstig artikel 169 van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie, niet beletten dat de lidstaten strengere nationale wettelijke bepalingen vaststellen of handhaven die de consumentenbescherming verbeteren. Volledige harmonisatie van bepaalde centrale regelgevingsaspecten is evenwel verantwoord om voor één regelgevingskader inzake consumentenbescherming te zorgen en om de rechtszekerheid voor zowel de consumenten als de handelaars bij grensoverschrijdende transacties aanzienlijk te verbeteren. Zowel de consumenten als de handelaars zullen zich in dit geval kunnen verlaten op één enkel regelgevend kader, op basis van duidelijk omschreven rechtsbegrippen, dat bepaalde aspecten van b2c-overeenkomsten in de gehele Unie regelt. Zo zullen de consumenten een hoog gemeenschappelijk niveau van bescherming genieten in de gehele Unie. Bovendien moet de vaststelling van uniforme regels op het niveau van de Unie ertoe leiden dat de belemmeringen als gevolg van de onevenredige versnippering van de regelgeving worden weggenomen en dat de interne markt op dit terrein wordt voltooid.
Amendement 6
Voorstel voor een richtlijn
Overweging 10 bis (nieuw)
(10 bis)  Deze richtlijn mag niet van toepassing zijn op gezondheidszorg, d.w.z. gezondheidsdiensten die door gezondheidswerkers aan patiënten worden verstrekt om de gezondheid van deze laatsten te beoordelen, te behouden of te herstellen.
Amendement 7
Voorstel voor een richtlijn
Overweging 10 ter (nieuw)
(10 ter)  Gokactiviteiten, met inbegrip van transacties in het kader van loterijen en weddenschappen, moeten van het toepassingsgebied van deze richtlijn worden uitgesloten, gelet op het zeer specifieke karakter ervan, in het licht waarvan de lidstaten voor deze activiteiten andere waaronder strengere maatregelen moeten kunnen vaststellen.
Amendement 8
Voorstel voor een richtlijn
Overweging 11
(11)  De bestaande communautaire wetgeving betreffende financiële diensten omvat talrijke regels inzake consumentenbescherming. De bepalingen van deze richtlijn gaan dan ook alleen in op overeenkomsten met betrekking tot financiële diensten voor zover dat noodzakelijk is om de lacunes in de regelgeving op te vullen.
(11)  De bestaande wetgeving van de Unie, onder meer op het gebied van financiële diensten voor consumenten of pakketreizen, omvat talrijke regels inzake consumentenbescherming Daarom mogen de artikelen 5 tot 19 en artikel 23 bis van deze richtlijn niet van toepassing zijn op overeenkomsten met betrekking tot financiële diensten en mogen de artikelen 9 tot 19 niet van toepassing zijn op overeenkomsten op afstand en buiten verkoopruimten gesloten overeenkomsten met betrekking tot pakketreizen, onverminderd andere bepalingen van de bestaande Uniewetgeving. Wat financiële diensten betreft, moeten de lidstaten ertoe worden aangemoedigd inspiratie te putten uit de bestaande wetgeving van de Unie op dit gebied, wanneer zij wetgeving vaststellen op terreinen die op het niveau van de Unie niet zijn gereguleerd, zodat een gelijk speelveld voor alle consumenten en alle overeenkomsten met betrekking tot financiële diensten gegarandeerd is. De Commissie moet ernaar streven de wetgeving van de Unie op het gebied van financiële diensten aan te vullen, om bestaande lacunes op te vullen en de consumenten bij alle typen van overeenkomsten te beschermen.
Amendement 9
Voorstel voor een richtlijn
Overweging 11 bis (nieuw)
(11 bis)  De artikelen 9 tot 19 van deze richtlijn dient de toepassing van de voorschriften van de lidstaten met betrekking tot de aankoop van onroerende goederen en garanties in verband met onroerende goederen of tot de vorming of overdracht van zakelijke onroerende rechten in onverlet. Hiertoe behoren ook overeenkomsten die verband houden met de genoemde rechtshandelingen, zoals de verkoop van onroerende goederen dat nog moet worden ontwikkeld en huurkoop.
Amendement 10
Voorstel voor een richtlijn
Overweging 11 ter (nieuw)
(11 ter)  Aangezien er geen sprake is van een moeilijke psychologische situatie, wanneer overeenkomsten worden opgesteld door een openbaar ambtenaar, overeenkomstig de voorschriften van de lidstaten, moeten deze overeenkomsten van de toepassing van de artikelen 9 tot 19 van deze richtlijn worden uitgesloten.
Amendement 11
Voorstel voor een richtlijn
Overweging 11 quater (nieuw)
(11 quater)  Voor de toepassing van deze richtlijn moeten leasingovereenkomsten voor motorvoertuigen, waarbij het voertuig aan het einde van de overeenkomst wordt terugbezorgd, als diensten in verband met de verhuur van motorvoertuigen worden beschouwd.
Amendement 12
Voorstel voor een richtlijn
Overweging 11 quinquies (nieuw)
(11 quinquies)  Vele lidstaten hebben ervoor gekozen nationale regels ter bescherming van de consument toe te passen op andere entiteiten, zoals niet-gouvernementele organisaties, startersbedrijven en kleine en middelgrote ondernemingen, en andere lidstaten willen misschien hetzelfde doen. Er zij aan herinnerd dat de lidstaten het toepassingsgebied van de nationale regels die ter uitvoering van deze richtlijn worden vastgesteld, mogen uitbreiden naar natuurlijke of rechtspersonen die geen consument in de zin van deze richtlijn zijn.
Amendement 13
Voorstel voor een richtlijn
Overweging 11 sexies (nieuw)
(11 sexies)  Digitale inhoud die aan de consument wordt verzonden in digitale vorm, waarbij de consument de mogelijkheid verwerft het goed permanent, of op gelijkaardige wijze als een goed dat hij fysiek bezit, te gebruiken, moet voor de toepassing van de bepalingen van deze richtlijn die gelden voor verkoopovereenkomsten, worden behandeld als een goed. Er mag evenwel maar een herroepingsrecht gelden tot het moment waarop de consument ervoor kiest de digitale inhoud te downloaden.
Amendement 14
Voorstel voor een richtlijn
Overweging 12
(12)  De nieuwe definitie van „op afstand gesloten overeenkomst” dient alle gevallen te bestrijken waar bij het sluiten van verkoop- en dienstenovereenkomsten uitsluitend gebruik wordt gemaakt van (een of meer) middelen voor communicatie op afstand (zoals postorder, internet, telefoon of fax). Dit zou alle handelaren op afstand gelijke concurrentievoorwaarden bieden. Het zou ook de rechtszekerheid verbeteren ten opzichte van de huidige definitie, volgens welke sprake moet zijn van een door de leverancier georganiseerd systeem voor verkoop op afstand of dienstverlening op afstand waarbij, voor deze overeenkomst, uitsluitend gebruik gemaakt wordt van een of meer technieken voor communicatie op afstand tot en met de sluiting van de overeenkomst zelf.
(12)  De nieuwe definitie van „overeenkomst op afstand” dient alle gevallen te bestrijken waar overeenkomsten betreffende de levering van een goed of de verlening van een dienst tussen de handelaar en de consument worden gesloten in het kader van een georganiseerd systeem voor verkoop of dienstverlening op afstand, zonder de gelijktijdige fysieke aanwezigheid van de partijen, met uitsluitend gebruikmaking van (een of meer) middelen voor communicatie op afstand (zoals postorder, internet, telefoon of fax). Websites die louter informatie over de handelaar en diens goederen en/of diensten bevatten, mogen niet onder de definitie van dit georganiseerd systeem voor verkoop of dienstverlening op afstand vallen, zelfs als op deze websites een of meer middelen voor communicatie op afstand staan aangegeven. Dit zou alle handelaren op afstand gelijke concurrentievoorwaarden bieden.
Amendement 15
Voorstel voor een richtlijn
Overweging 13
(13)  De specifieke omstandigheden waaronder een aanbod werd gedaan of een overeenkomst werd gesloten, zouden niet relevant moeten zijn voor de definitie van een overeenkomst op afstand. Wanneer een handelaar alleen nu en dan op afstand verkoopt of gebruikt maakt van een door derden georganiseerd systeem zoals bijvoorbeeld een online-platform, zou dat niet moeten betekenen dat de consumenten minder bescherming genieten. Ook wanneer er bij een transactie sprake is geweest van persoonlijk contact buiten verkoopruimten tussen handelaar en consument, dient de overeenkomst toch als een overeenkomst op afstand beschouwd te worden, als de overeenkomst vervolgens gesloten is uitsluitend door middel van technieken voor communicatie op afstand, zoals internet of telefoon. Voor handelaren zou een eenvoudigere definitie van een overeenkomst op afstand de rechtszekerheid verbeteren en hen beschermen tegen oneerlijke concurrentie.
(13)  De specifieke omstandigheden waaronder een aanbod werd gedaan of een overeenkomst werd gesloten, zouden niet relevant moeten zijn voor de definitie van een overeenkomst op afstand. Wanneer een handelaar gebruikt maakt van een door derden georganiseerd systeem voor verkoop of dienstverlening op afstand zoals bijvoorbeeld een online-platform, zou dat niet moeten betekenen dat de consumenten minder bescherming genieten. Ook wanneer er bij een transactie sprake is geweest van persoonlijk contact buiten verkoopruimten tussen handelaar en consument, dient de overeenkomst toch als een overeenkomst op afstand beschouwd te worden, als de overeenkomst vervolgens gesloten is uitsluitend door middel van technieken voor communicatie op afstand, zoals internet of telefoon. Voor handelaren zou een eenvoudigere definitie van een overeenkomst op afstand de rechtszekerheid verbeteren en hen beschermen tegen oneerlijke concurrentie.
Amendement 16
Voorstel voor een richtlijn
Overweging 14
(14)  Een buiten verkoopruimten gesloten overeenkomst zou gedefinieerd moeten worden als een overeenkomst bij de sluiting waarvan de handelaar en de consument beide fysiek aanwezig waren, buiten verkoopruimten, bijvoorbeeld bij de consument thuis of op zijn arbeidsplaats. Bij een verkoopsituatie buiten verkoopruimten staan consumenten onder een zekere psychologische druk, of zij nu zelf om het bezoek van de handelaar gevraagd hebben of niet. Om omzeiling van de regels te vermijden wanneer consumenten buiten verkoopruimten worden benaderd, zou bovendien een overeenkomst waarover bijvoorbeeld bij de consument thuis onderhandeld is maar die in een winkel wordt gesloten, beschouwd moeten worden als een buiten verkoopruimten gesloten overeenkomst.
(14)  Een buiten verkoopruimten gesloten overeenkomst zou gedefinieerd moeten worden als een overeenkomst bij de sluiting waarvan de handelaar en de consument beide fysiek aanwezig waren, buiten verkoopruimten, bijvoorbeeld bij de consument thuis of op zijn arbeidsplaats. Bij een verkoopsituatie buiten verkoopruimten bevinden consumenten zich tijdelijk in een situatie die, bijvoorbeeld in psychologisch opzicht en met betrekking tot de mogelijkheid om goederen en prijzen te vergelijken, afwijkt van de situatie in een winkel, of zij nu zelf om het bezoek van de handelaar gevraagd hebben of niet. Om omzeiling van de regels te vermijden wanneer consumenten buiten verkoopruimten worden benaderd, zou bovendien een overeenkomst waarover bijvoorbeeld bij de consument thuis onderhandeld is maar die in een winkel wordt gesloten, beschouwd moeten worden als een buiten verkoopruimten gesloten overeenkomst, maar alleen als de belangrijkste componenten van de overeenkomst zijn vastgesteld tijdens een excursie, een vrijetijdsevenement of een verkoopsdemonstratie. Overeenkomsten waarbij de door de consument te verrichten betaling niet meer bedraagt dan 40 EUR, mogen evenwel niet onder de in deze richtlijn vastgelegde eisen vallen, om te voorkomen dat bijvoorbeeld straatverkopers, wier goederen onmiddellijk worden geleverd, bovenmatig met informatieverplichtingen worden belast. In deze gevallen is ook geen herroepingsrecht nodig, aangezien de gevolgen van deze overeenkomsten gemakkelijk te begrijpen zijn. Toch moeten de lidstaten de mogelijkheid behouden en worden aangemoedigd om een lagere waarde vast te stellen.
Amendement 17
Voorstel voor een richtlijn
Overweging 15
(15)  Het begrip verkoopruimten dient alle ruimten, van welke aard ook (winkels, bestelwagens), te omvatten die voor de handelaar als permanente bedrijfsruimte dienen. Marktkramen en stands op beurzen dienen als verkoopruimten te worden beschouwd, ook als de handelaar er slechts tijdelijk gebruik van maakt. Andere ruimten die slechts voor korte tijd worden gehuurd en waar de handelaar niet gevestigd is (zoals hotels, restaurants, conferentiecentra en bioscopen die worden gehuurd door handelaren die daar niet gevestigd zijn) dienen niet als verkoopruimten beschouwd te worden. Ook alle openbare ruimten, met inbegrip van openbare vervoermiddelen en faciliteiten, en privéwoningen en arbeidsplaatsen, dienen niet als verkoopruimten beschouwd te worden.
(15)  Het begrip verkoopruimten dient alle ruimten, van welke aard ook (winkels, taxi's,bestelwagens), te omvatten die voor de handelaar als permanente activiteitsruimte dienen. Marktkramen dienen als verkoopruimten te worden beschouwd, ook als de handelaar er slechts tijdelijk of regelmatig gebruik van maakt. Andere ruimten die slechts voor korte tijd worden gehuurd en waar de handelaar niet gevestigd is (zoals hotels, restaurants, conferentiecentra en bioscopen die worden gehuurd door handelaren die daar niet gevestigd zijn) dienen niet als verkoopruimten beschouwd te worden. Ook alle openbare ruimten, met inbegrip van openbare vervoermiddelen en faciliteiten, en privéwoningen en arbeidsplaatsen, dienen niet als verkoopruimten beschouwd te worden.
Amendement 18
Voorstel voor een richtlijn
Overweging 16
(16)   De definitie van duurzame drager dient met name papieren documenten, usb-sticks, cd-rom's, dvd's, memory cards en de harde schijf van de computer waar een e-mail of een pdf-bestand is opgeslagen, te omvatten.
(16)  Duurzame dragers moeten met name papier, usb-sticks, cd-rom's, dvd's, geheugenkaarten en harde schijven van computers omvatten. Om als „duurzame drager” te worden beschouwd, moet een e-mail of website in de eerste plaats de consument in staat stellen de informatie zo lang op te slaan als voor hem relevant is om zijn belangen in het kader van zijn verhouding met de handelaar te beschermen. Daarnaast moet de informatie met de e-mail of website zo kunnen worden opgeslagen dat de handelaar haar niet eenzijdig kan wijzigen.
Amendement 19
Voorstel voor een richtlijn
Overweging 17
(17)   Consumenten moeten een wettelijk recht hebben bepaalde informatie te ontvangen voor de sluiting van de overeenkomst. Handelaren moeten echter niet verplicht worden om informatie te verstrekken die al duidelijk is uit de context. Bij een transactie in een verkoopruimte bijvoorbeeld kunnen de voornaamste kenmerken van een product, de identiteit van de handelaar en de wijze van levering al duidelijk zijn uit de context. Bij transacties op afstand en buiten verkoopruimten dient de handelaar in alle gevallen informatie te verstrekken over de wijze van betaling, levering, uitvoering en de klachtenprocedure, aangezien die mogelijk niet duidelijk zijn uit de context.
(17)   De consument moet volledige informatie krijgen vóór hij door een binnen verkoopruimten gesloten overeenkomst, een overeenkomst op afstand, een buiten verkoopruimten gesloten overeenkomst of een aanbod voor een van deze overeenkomsten wordt gebonden. Bij de verstrekking van deze informatie moet de handelaar rekening houden met de specifieke behoeften van consumenten die door hun mentale, lichamelijke of psychologische handicap, hun leeftijd of hun goedgelovigheid bijzonder kwetsbaar zijn op een manier die de handelaar redelijkerwijs kon worden verwacht te voorzien. Het feit dat rekening met deze specifieke behoeften wordt gehouden, mag evenwel niet tot verschillende niveaus van consumentenbescherming leiden.
Amendement 228
Voorstel voor een richtlijn
Overweging 17 bis (nieuw)
(17 bis)  Hoewel de handelaar ervan wordt vrijgesteld de in artikel 9 vervatte informatie op een duurzame drager te verstrekken wanneer het een buiten verkoopruimten gesloten gemengde overeenkomst betreft waarbij de handelaar en de consument hun verplichtingen uit de overeenkomst onmiddellijk nakomen en het door de consument te betalen bedrag niet meer dan 200 EUR bedraagt, dient de consument niettemin uitgebreide informatie van de handelaar te ontvangen over de essentiële elementen van de overeenkomst, in het bijzonder met betrekking tot de prijs, alvorens de consument aan deze overeenimst is gebonden.
Amendement 20
Voorstel voor een richtlijn
Overweging 20
(20)  De consument dient te weten of hij een overeenkomst sluit met een handelaar of met een tussenpersoon die namens een andere consument optreedt, aangezien hij in het laatste geval mogelijk niet de bescherming uit hoofde van deze richtlijn geniet. De tussenpersoon dient dit dus mede te delen, en ook wat de consequenties daarvan zijn. Online-platforms die geen overeenkomsten in naam van of ten behoeve van enige andere partij sluiten, dienen niet onder de definitie van het begrip tussenpersoon te vallen.
Schrappen
Amendement 21
Voorstel voor een richtlijn
Overweging 22
(22)  Aangezien de consument bij verkoop op afstand de goederen niet kan zien voordat hij de overeenkomst sluit, dient hij een herroepingsrecht te hebben, dat hem de tijd geeft om de aard en het functioneren van de goederen te controleren.
(22)  Aangezien de consument bij verkoop op afstand de goederen niet kan zien voordat hij de overeenkomst sluit, dient hij een herroepingsrecht te hebben, zodat hij tot het verstrijken van de herroepingstermijn de aard, de kwaliteit en het functioneren van de goederen kan controleren. Dit herroepingsrecht moet ook voor buiten verkoopruimten gesloten overeenkomsten worden toegekend.
Amendement 22
Voorstel voor een richtlijn
Overweging 24
(24)  Met het oog op de rechtszekerheid dient Verordening (EEG, Euratom) nr. 1182/71 van de Raad van 3 juni 1971 houdende vaststelling van de regels die van toepassing zijn op termijnen, data en aanvangs- en vervaltijden van toepassing te zijn op de berekening van de in deze richtlijn bedoelde termijnen. Alle in deze richtlijn aangegeven termijnen zijn dan ook uitgedrukt in kalenderdagen.
Schrappen
Amendement 23
Voorstel voor een richtlijn
Overweging 26
(26)   Wanneer een consument meer dan één artikel bestelt bij dezelfde handelaar, dient hij voor elk artikel afzonderlijk van zijn herroepingsrecht gebruik te kunnen maken. Wanneer deze goederen separaat geleverd worden, dient de herroepingstermijn voor ieder afzonderlijk artikel in te gaan op het moment dat de consument het daadwerkelijk in ontvangst neemt. Wanneer een goed in verschillende partijen of onderdelen geleverd wordt, dient de herroepingstermijn in te gaan op het moment dat de consument of een door de consument aangewezen derde de laatste partij of het laatste onderdeel daadwerkelijk in bezit krijgt.
(26)   Als goederen worden geleverd in meer dan één keer, moet de herroepingstermijn ingaan op de dag dat de consument of een door de consument aangewezen derde, die niet de vervoerder is, het eerste deel van de levering daadwerkelijk in bezit krijgt. Wanneer een goed in verschillende partijen of onderdelen geleverd wordt, dient de herroepingstermijn in te gaan op de dag dat de consument de laatste partij of het laatste onderdeel daadwerkelijk in bezit krijgt. Als door de consument in één bestelling meerdere goederen worden besteld, maar deze goederen afzonderlijk worden geleverd, moet de herroepingstermijn ingaan, wanneer de consument het laatste goed daadwerkelijk in bezit krijgt.
Amendement 24
Voorstel voor een richtlijn
Overweging 27
(27)  Wanneer de handelaar de consument vóór de sluiting van een overeenkomst op afstand of buiten verkoopruimten niet op de hoogte heeft gesteld van het herroepingsrecht, dient de herroepingstermijn verlengd te worden. Om echter rechtszekerheid op langere termijn te waarborgen, dient een uiterste limiet van drie maanden te worden bepaald, op voorwaarde dat de handelaar volledig aan zijn contractuele verplichtingen heeft voldaan. De handelaar moet geacht worden volledig aan zijn verplichtingen te hebben voldaan wanneer hij de door de consument bestelde goederen heeft geleverd of de bestelde diensten heeft verleend.
(27)  Wanneer de handelaar de consument vóór de sluiting van een overeenkomst op afstand of buiten verkoopruimten niet op de hoogte heeft gesteld van het herroepingsrecht, dient de herroepingstermijn verlengd te worden. Om echter rechtszekerheid op langere termijn te waarborgen, dient een uiterste limiet van één jaar te worden bepaald. De lidstaten moeten evenwel het recht hebben om bestaande nationale wetgeving op grond waarvan de uiterste limiet kan worden verlengd, te handhaven.
Amendement 229
Voorstel voor een richtlijn
Overweging 28
(28)  Verschillen tussen de manieren waarop het herroepingsrecht wordt uitgeoefend in de lidstaten veroorzaken extra kosten voor ondernemingen die grensoverschrijdend verkopen. Invoering van een geharmoniseerd standaardformulier voor herroeping door de consument zal het herroepingsproces vereenvoudigen en meer rechtszekerheid brengen. Om die reden dienen de lidstaten af te zien van aanvullende eisen betreffende de presentatie, bijvoorbeeld betreffende de lettergrootte, waaraan het standaardformulier voor de hele Gemeenschap zou moeten voldoen.
(28)  Verschillen tussen de manieren waarop het herroepingsrecht wordt uitgeoefend in de lidstaten veroorzaken extra kosten voor ondernemingen die grensoverschrijdend verkopen. Invoering van een geharmoniseerd standaardformulier voor herroeping waarvan de consument gebruik kan maken, zal het herroepingsproces vereenvoudigen en meer rechtszekerheid brengen. Om die reden dienen de lidstaten af te zien van aanvullende eisen betreffende de presentatie, bijvoorbeeld betreffende de lettergrootte, waaraan het standaardformulier voor de hele Unie zou moeten voldoen. Desalniettemin dient de consument de vrijheid te behouden om een overeenkomst te herroepen en daarbij gebruik te maken van zijn eigen bewoordingen, mits zijn aan de handelaar gerichte verklaring helder is geformuleerd. Aan deze eis kan tevens worden voldaan door het retourneren van de goederen, het verzenden van een brief of een telefoongesprek, doch de bewijslast om aan te tonen dat de herroeping binnen de in deze richtlijn gepreciseerde termijn heeft plaatsgevonden, kan bij de consument worden gelegd. Daarom heeft de consument er belang bij gebruik te maken van een duurzame drager wanneer hij de handelaar van de herroeping in kennis stelt.
Amendement 26
Voorstel voor een richtlijn
Overweging 30
(30)  Bij herroeping dient de handelaar alle van de consument ontvangen bedragen terug te betalen, inclusief die voor de kosten van levering van de goederen aan de consument.
(30)  Bij herroeping dient de handelaar alle van de consument ontvangen bedragen terug te betalen, inclusief die voor de kosten van levering van de goederen aan de consument, met uitzondering van de bedragen voor expresleveringen op uitdrukkelijk verzoek van de consument. Terugbetaling moet kunnen worden verricht met elk betaalmiddel dat in de lidstaat waar de consument de betaling ontvangt, wettig is. Bijgevolg wordt geen terugbetaling verricht in de vorm van tegoedbonnen of kredietnota's.
Amendement 230
Voorstel voor een richtlijn
Overweging 32
(32)  Om te voorkomen dat een handelaar een consument zijn geld terugbetaalt terwijl de laatste de goederen niet heeft geretourneerd, dient de consument verplicht te worden de goederen terug te zenden binnen veertien dagen nadat hij de handelaar heeft medegedeeld dat hij de overeenkomst herroept.
(32)  Om te voorkomen dat een handelaar een consument zijn geld terugbetaalt terwijl de laatste de goederen niet heeft geretourneerd, dient de consument verplicht te worden de goederen terug te zenden binnen veertien dagen nadat hij de handelaar heeft medegedeeld dat hij de overeenkomst herroept. De handelaar moet eveneens in staat worden gesteld de terugbetaling afhankelijk te maken van de voorwaarde dat de consument heeft aangetoond dat hij de goederen heeft geretourneerd.
Amendement 231
Voorstel voor een richtlijn
Overweging 33
(33)  Bepaalde uitzonderingen op het herroepingsrecht moeten mogelijk zijn, zoals in gevallen waar een dergelijk recht onredelijk zou zijn, gezien de aard van het product. Dat geldt bijvoorbeeld voor overeenkomsten van speculatieve aard betreffende wijn die pas langere tijd na sluiting van de overeenkomst wordt geleverd, en waarbij de waarde afhangt van schommelingen van de markt (vin en primeur).
(33)  Bepaalde uitzonderingen op het herroepingsrecht moeten mogelijk zijn, zoals in gevallen waar een dergelijk recht onredelijk zou zijn, gezien de aard van het product, en waar de uitoefening van het herroepingsrecht tot een onbillijke benadeling van de handelaar zou leiden. Dat geldt in het bijzonder voor levensmiddelen en andere hygiënisch gevoelige of bederfelijke goederen, bijvoorbeeld voor overeenkomsten van speculatieve aard betreffende wijn die pas langere tijd na sluiting van de overeenkomst wordt geleverd, en waarbij de waarde afhangt van schommelingen van de markt (vin en primeur). Ook bepaalde andere goederen of diensten waarvan de prijs afhankelijk is van marktschommelingen, bijvoorbeeld producten als stookolie, moeten van het herroepingsrecht worden uitgezonderd.
Amendement 28
Voorstel voor een richtlijn
Overweging 34
(34)  Ook bij overeenkomsten op afstand betreffende de verlening van diensten, waarbij die verlening begint vóór het einde van de herroepingstermijn (bv. het downloaden van gegevensbestanden door de consument), zou het onredelijk zijn als consument zou kunnen herroepen nadat hij al volledig of gedeeltelijk gebruik heeft gemaakt van de dienst. De consument dient daarom zijn herroepingsrecht te verliezen zodra de verlening van de dienst begint, voor zover hij daar van te voren uitdrukkelijk mee heeft ingestemd.
(34)  Ook bij overeenkomsten op afstand en buiten verkoopruimten gesloten overeenkomsten betreffende de verlening van diensten, waarbij die verlening begint vóór het einde van de herroepingstermijn (bv. het downloaden van gegevensbestanden door de consument), zou het onredelijk zijn als consument zou kunnen herroepen nadat hij al volledig of gedeeltelijk gebruik heeft gemaakt van de dienst. De consument dient daarom zijn herroepingsrecht te verliezen zodra de verlening van de dienst met zijn uitdrukkelijke voorafgaande toestemming begint, mits deze toestemming met kennis van zaken is gegeven, dat wil zeggen dat de consument is geïnformeerd over de gevolgen van zijn beslissing, namelijk verlies van zijn herroepingsrecht.
Amendement 29
Voorstel voor een richtlijn
Overweging 37
(37)  Met het oog op vereenvoudiging en rechtszekerheid dient het herroepingsrecht van toepassing te zijn op alle typen buiten verkoopruimten gesloten overeenkomsten, behalve onder bepaalde nauwkeurig omschreven en gemakkelijk aan te tonen omstandigheden. Zo dient er geen herroepingsrecht te gelden bij dringende reparaties bij de consument thuis, omdat een dergelijk herroepingsrecht onverenigbaar zou zijn met de dringende aard van de situatie, en ook niet bij levering aan huis door supermarkten waarbij consumenten levensmiddelen, dranken en andere goederen voor normale huishoudelijke consumptie kunnen bestellen via de website van de supermarkt. Het gaat daarbij om relatief geringe bedragen en om goederen die regelmatig door consumenten worden gekocht voor dagelijkse consumptie of dagelijks gebruik in het huishouden, waarvoor dus geen herroepingsrecht zou moeten gelden. De voornaamste problemen voor consumenten en de voornaamste bron van geschillen met handelaren betreffen de levering van goederen, zoals goederen die verloren gaan of beschadigd worden gedurende het vervoer, en late en onvolledige levering. Het is daarom zinvol de nationale regels inzake levering en het overgaan van risico's te verduidelijken en te harmoniseren.
(37)  Met het oog op vereenvoudiging en rechtszekerheid dient het herroepingsrecht van toepassing te zijn op alle typen overeenkomsten op afstand en buiten verkoopruimten gesloten overeenkomsten, behalve onder bepaalde nauwkeurig omschreven en gemakkelijk aan te tonen omstandigheden.
Amendement 30
Voorstel voor een richtlijn
Overweging 37 bis (nieuw)
(37 bis)  De belangrijkste moeilijkheden warmee consumenten te maken krijgen en de belangrijkste bron van geschillen met handelaars hebben betrekking op de levering van goederen, inclusief goederen die verloren of beschadigd raken bij het vervoer en late of onvolledige levering. Het is daarom zinvol de nationale regels inzake levering en de overdracht van het risico te harmoniseren.
Amendement 31
Voorstel voor een richtlijn
Overweging 37 ter (nieuw)
(37 ter)  Als de handelaar zijn leveringsplicht inzake de goederen niet is nagekomen, moet de consument hem op een duurzame drager verzoeken om de levering binnen een termijn van ten minste zeven dagen te verrichten en hem zijn voornemen meedelen de overeenkomst te herroepen, als de levering niet plaatsvindt. De consument moet worden geacht de overeenkomst te hebben herroepen, als geen actie is ondernomen op het moment dat de tijdslimiet verstrijkt. Onverminderd zijn recht schadevergoeding te eisen, moet de consument recht hebben op terugbetaling binnen zeven dagen na de herroeping, indien de betaling reeds is verricht. De lidstaten moet bepalingen van nationaal recht kunnen vaststellen of handhaven, om voor een hoger niveau van consumentenbescherming te zorgen.
Amendement 32
Voorstel voor een richtlijn
Overweging 38
(38)  In de context van verkoop aan consumenten kan de levering van goederen op verschillende manieren plaatsvinden. De noodzakelijke flexibiliteit om met deze verschillen rekening te kunnen houden, kan alleen verzekerd worden door een regel waarop ruime uitzonderingen mogelijk zijn. De consument dient beschermd te worden tegen alle risico's van verlies of beschadiging van de goederen gedurende het door de handelaar geregelde of verzorgde vervoer. De regel betreffende de overgang van deze risico's dient niet van toepassing te zijn wanneer de consument onnodig lang wacht tot hij de goederen in ontvangst neemt (bijvoorbeeld wanneer hij de goederen niet afhaalt bij het postkantoor binnen de door de post aangegeven termijn). Onder die omstandigheden dient de consument het risico van verlies of bederf te dragen nadat het met de handelaar overeengekomen tijdstip van levering verstreken is.
(38)  In de context van verkoop aan consumenten kan de levering van goederen op verschillende manieren plaatsvinden: onmiddellijk of op latere datum. Als de partijen geen specifieke leveringsdatum hebben afgesproken, moet de handelaar de goederen zo spoedig mogelijk en in elk geval uiterlijk dertig dagen na de sluiting van de overeenkomst leveren. De consument dient beschermd te worden tegen alle risico's van verlies of beschadiging van de goederen gedurende het door de handelaar geregelde of verzorgde vervoer. De regel betreffende de overgang van deze risico's dient niet van toepassing te zijn wanneer de consument onnodig lang wacht tot hij de goederen in ontvangst neemt (bijvoorbeeld wanneer hij de goederen niet afhaalt bij het postkantoor binnen de door de post aangegeven termijn). Onder die omstandigheden dient de consument het risico van verlies of bederf te dragen nadat het met de handelaar overeengekomen tijdstip van levering verstreken is.
Amendement 33
Voorstel voor een richtlijn
Overweging 38 bis (nieuw)
(38 bis)  Bij veel transacties krijgen de consumenten onvoldoende keuze wat de betalingsmogelijkheid betreft of worden hun kosten aangerekend, als zij weigeren bepaalde betalingswijzen te gebruiken. Deze situatie moet worden aangepakt met een bepaling die ervoor zorgt dat de handelaar de consument verschillende betalingsmogelijkheden zal aanbieden die bij overeenkomsten op afstand zowel elektronische als niet-elektronische betalingswijzen moeten omvatten. Een niet-elektronische betalingsmogelijkheid is bijvoorbeeld het afdrukken van een bestelling van de website van de handelaar, die bij een bank of elk ander contactpunt van de handelaar in baar geld wordt betaald.
Amendement 34
Voorstel voor een richtlijn
Overweging 39
(39)  De handelaar dient aansprakelijk te zijn jegens de consument wanneer de goederen niet in overeenstemming zijn met de overeenkomst. De goederen moeten geacht worden in overeenstemming met de overeenkomst te zijn wanneer zij voldoen aan een aantal voorwaarden, hoofdzakelijk met betrekking tot de kwaliteit. Welke kwaliteit en prestaties de consumenten redelijkerwijs kunnen verwachten, hangt onder andere af van de vraag of de goederen nieuw of tweedehands zijn, en van de te verwachten levensduur van de goederen.
(39)  De handelaar dient aansprakelijk te zijn jegens de consument wanneer de goederen niet in overeenstemming zijn met de overeenkomst. De goederen moeten geacht worden in overeenstemming met de overeenkomst te zijn wanneer zij voldoen aan een aantal voorwaarden, hoofdzakelijk met betrekking tot de kwaliteit en kwantiteit. Welke kwaliteit en prestaties de consumenten redelijkerwijs kunnen verwachten, hangt onder andere af van de vraag of de goederen nieuw of tweedehands zijn, en van de te verwachten levensduur van de goederen. Een gebrek aan overeenstemming van goederen met de overeenkomst dient ook dan te worden verondersteld wanneer de goederen niet overeenkomen met de bestelling of in een mindere hoeveelheid zijn geleverd.
Amendement 35
Voorstel voor een richtlijn
Overweging 40
(40)  Wanneer het goed niet in overeenstemming is met de overeenkomst, dient de consument allereerst het recht te hebben om van de handelaar herstel of vervanging te verlangen, naar keuze van de handelaar, tenzij de handelaar kan aantonen dat deze genoegdoening onwettig of onmogelijk is of de handelaar buitensporige inspanningen zou kosten. De van de handelaar verlangde inspanning dient objectief vastgesteld te worden, rekening houdende met de kosten van het verhelpen van het gebrek aan overeenstemming, de waarde van de goederen, en het belang van het gebrek aan overeenstemming. Het ontbreken van reserveonderdelen dient niet beschouwd te worden als een geldige reden voor de handelaar om het gebrek aan overeenstemming niet – binnen een redelijke termijn en zonder bovenmatige inspanning – te verhelpen.
(40)   De consument dient in eerste instantie van de handelaar te kunnen verlangen dat deze de goederen herstelt of vervangt tenzij deze vormen van genoegdoening onmogelijk of buiten verhouding zijn. Of een vorm van genoegdoening al dan niet buiten verhouding is, moet objectief worden vastgesteld. Een vorm van genoegdoening is buiten verhouding als hij, vergeleken met andere vormen van genoegdoening, onredelijke kosten met zich brengt. Bij de beantwoording van de vraag of de kosten van een vorm van genoegdoening onredelijk zijn, moet de doorslag geven dat zij beduidend hoger liggen dan de kosten van een andere vorm van genoegdoening.
Amendement 36
Voorstel voor een richtlijn
Overweging 41
(41)  De consument dient geen kosten te dragen voor het verhelpen van het gebrek aan overeenstemming, met name de kosten van verzending, arbeid of materiaal. Verder dient de consument de handelaar geen compensatie te betalen voor het gebruik van de goederen met gebreken.
(41)  De consument dient geen kosten te dragen voor het verhelpen van het gebrek aan overeenstemming, met name de kosten van verzending, arbeid of materiaal. Verder dient de consument de handelaar geen compensatie te betalen voor het gebruik van de goederen met gebreken. De consument moet het recht hebben overeenkomstig de bepalingen van de toepasselijke nationale wet schadevergoeding te eisen voor elk verlies dat het gevolg is van het gebrek aan overeenstemming met de verkoopovereenkomst en dat niet door de handelaar is verholpen. Deze schadevergoeding moet een niet-geldelijke vergoeding kunnen omvatten, als de toepasselijke nationale wet hierin voorziet.
Amendement 37
Voorstel voor een richtlijn
Overweging 42
(42)   Wanneer de handelaar geweigerd heeft om het gebrek aan overeenstemming te verhelpen, of daar bij herhaling niet in geslaagd is, moet de consument vrijelijk kunnen kiezen uit de beschikbare rechtsmogelijkheden. De weigering van de handelaar kan hetzij expliciet of impliciet zijn; het laatste is het geval wanneer de handelaar niet reageert of niet ingaat op het verzoek van de consument om het gebrek aan overeenstemming te verhelpen.
(42)  De consument moet vrijelijk kunnen kiezen uit de beschikbare rechtsmogelijkheden, indien hij geen recht heeft op herstel of vervanging van de goederen. De lidstaten dienen de mogelijkheid te hebben in nationaal recht bepalingen vast te stellen betreffende de vrije keuze uit de rechtsmogelijkheden bij een gebrek aan overeenstemming of deze te handhaven, om een hoger beschermingsniveau voor de consument te waarborgen.
Amendement 38
Voorstel voor een richtlijn
Overweging 42 bis (nieuw)
(42 bis)  Er moet worden geregeld dat de handelaar in bepaalde gevallen aansprakelijk kan worden gesteld voor een gebrek aan overeenstemming dat op het moment waarop het risico op de consument overgaat reeds bestaat, ook al manifesteert zich dat gebrek eerst naderhand.
Amendement 39
Voorstel voor een richtlijn
Overweging 42 ter (nieuw)
(42 ter)  Wanneer de handelaar als eindverkoper jegens de consument aansprakelijk is ingevolge van een handelen of nalaten van de producent, moet gewaarborgd worden dat de handelaar als eindverkoper verhaal nemen kan op de aansprakelijke persoon of personen in de contractuele keten. In het nationaal recht van de lidstaten moet daartoe worden bepaald wie aansprakelijk is, welke vordering moet worden ingesteld, alsmede de wijze van procederen.
Amendement 40
Voorstel voor een richtlijn
Overweging 42 quater (nieuw)
(42 quater)  De consument moet bij gebreken aan overeenstemming een aansprakelijkheidstermijn van twee jaar hebben. Er moet in het voordeel van de consument weerlegbaar verondersteld worden dat gebreken aan overeenstemming die binnen zes maanden na de risico-overdracht zijn opgetreden, reeds op het tijdstip van de risico-overdracht bestonden. De lidstaten moeten de mogelijkheid hebben in nationaal recht bepalingen inzake aansprakelijkheidstermijnen, duur van de bewijslastomkering of specifieke regels voor aanzienlijke gebreken aan overeenstemming die na het verstrijken van de aansprakelijkheidstermijn aan het licht komen, in nationaal recht vast te stellen of te handhaven, om een hoger beschermingsniveau voor de consument te waarborgen.
Amendement 41
Voorstel voor een richtlijn
Overweging 43
(43)  Richtlijn 1999/44/EG bood de lidstaten de mogelijkheid om een periode van niet minder dan twee maanden te bepalen waarbinnen de consument de handelaar op de hoogte diende te brengen van enig gebrek aan overeenstemming. De uiteenlopende omzetting daarvan heeft handelsbelemmeringen gecreëerd. Het is dan ook noodzakelijk deze regelgevingsoptie te schrappen en de rechtszekerheid te verbeteren door consumenten te verplichten om de handelaar binnen twee maanden na de datum waarop een gebrek aan overeenstemming wordt vastgesteld daarvan op de hoogte te stellen.
Schrappen
Amendement 42
Voorstel voor een richtlijn
Overweging 44
(44)  Sommige handelaren of producenten bieden consumenten handelsgaranties. Teneinde te verzekeren dat de consument niet misleid wordt, moeten de handelsgaranties bepaalde gegevens bevatten, onder meer de duur, de territoriale reikwijdte en een verklaring dat zij de rechten van de consument onverlet laten.
(44)  Sommige handelaren of producenten bieden consumenten handelsgaranties. Teneinde te verzekeren dat de consument niet misleid wordt, moeten de handelsgaranties bepaalde gegevens bevatten, onder meer de duur, de territoriale reikwijdte en een verklaring dat zij de rechten van de consument op grond van het geldende nationale recht en deze richtlijn onverlet laten.
Amendement 43
Voorstel voor een richtlijn
Overweging 45 bis (nieuw)
(45 bis)  De geharmoniseerde regelgevingsaspecten hebben enkel betrekking op overeenkomsten tussen bedrijven en consumenten. Bijgevolg mogen bepalingen inzake oneerlijke bedingen in overeenkomsten geen afbreuk doen aan het nationale recht inzake arbeidsovereenkomsten, overeenkomsten betreffende erfrechten, overeenkomsten met betrekking tot het familierecht en overeenkomsten met betrekking tot de oprichting en de statuten van vennootschappen of contractuele samenwerkingen en obligatievoorwaarden.
Amendement 44
Voorstel voor een richtlijn
Overweging 46
(46)  Bepalingen inzake oneerlijke bedingen in overeenkomsten dienen niet van toepassing te zijn op bedingen die direct of indirect wettelijke of regelgevende bepalingen van de lidstaten weerspiegelen die in overeenstemming zijn met het Gemeenschapsrecht. Ook bedingen die de beginselen weerspiegelen van internationale verdragen waarbij de Gemeenschap of de lidstaten partij zijn, met name wat vervoer betreft, dienen niet op oneerlijkheid getoetst te worden.
(46)  Bepalingen inzake oneerlijke bedingen in overeenkomsten dienen niet van toepassing te zijn op bedingen die direct of indirect wettelijke of regelgevende bepalingen dan wel bepalingen van openbare orde van de lidstaten weerspiegelen die in overeenstemming zijn met het recht van de Unie. Op dezelfde manier moeten bedingen in overeenkomsten de beginselen en bepalingen van het Handvest van de grondrechten van de Europese Unie weerspiegelen. Bedingen die de beginselen weerspiegelen van internationale verdragen waarbij de Unie of de lidstaten partij zijn, met name wat vervoer betreft, dienen niet op oneerlijkheid getoetst te worden.
Amendement 45
Voorstel voor een richtlijn
Overweging 47
(47)   Consumentenovereenkomsten dienen in eenvoudige en begrijpelijke taal opgesteld te worden en goed leesbaar te zijn. Handelaren dienen vrij te zijn om zelf lettertype en lettergrootte van de bedingen te bepalen. De consument dient gelegenheid te krijgen om de bedingen door te lezen voordat de overeenkomst gesloten wordt. Dit kan inhouden dat de bedingen op verzoek overhandigd worden (bij overeenkomsten in verkoopruimten), of dat die op andere wijze toegankelijk worden gemaakt (bv. op de website van de handelaar bij overeenkomsten op afstand), of dat standaardbedingen aan het bestelformulier worden gehecht (bij buiten verkoopruimten gesloten overeenkomsten). De handelaar dient de consument te vragen of deze instemt met eventuele aanvullende betalingen naast de betaling voor het onderwerp van de eigenlijke contractuele verlichting van de handelaar. Dat deze instemming geacht wordt te zijn verkregen door opt-out-systemen, zoals al aangekruiste vakjes bij online-verkoop, dient verboden te worden.
(47)  Alle bedingen in overeenkomsten dienen in eenvoudige en begrijpelijke taal gesteld te zijn. Schriftelijke bedingen moeten altijd in eenvoudige en begrijpelijke taal opgesteld te worden. Handelaren dienen vrij te zijn om zelf lettertype en lettergrootte van de bedingen te bepalen. De consument dient gelegenheid te krijgen om de bedingen door te lezen voordat de overeenkomst gesloten wordt. Dit kan inhouden dat de bedingen op verzoek overhandigd worden (bij overeenkomsten in verkoopruimten), of dat die op andere wijze toegankelijk worden gemaakt (bv. op de website van de handelaar bij overeenkomsten op afstand), of dat standaardbedingen aan het bestelformulier worden gehecht (bij buiten verkoopruimten gesloten overeenkomsten). De handelaar dient de consument te vragen of deze instemt met eventuele aanvullende betalingen naast de betaling voor het onderwerp van de eigenlijke contractuele verlichting van de handelaar. Dat deze instemming geacht wordt te zijn verkregen door opt-out-systemen, zoals al aangekruiste vakjes bij online-verkoop, dient verboden te worden.
Amendement 46
Voorstel voor een richtlijn
Overweging 47 bis (nieuw)
(47 bis)  Handelaren dienen vrij te zijn om zelf de wijze waarop bedingen worden bekendgemaakt, zoals lettertype en lettergrootte van de bedingen, te bepalen. De lidstaten leggen geen aanvullende eisen op met betrekking tot de wijze waarop de bedingen in overeenkomsten worden gepresenteerd, behalve waar het gaat om eisen met betrekking tot personen met een handicap of wanneer van de goederen of diensten een bepaald gevaar kan uitgaan voor de gezondheid en veiligheid van de consument of een derde. De lidstaten mogen eveneens aanvullende eisen opleggen wanneer er door de inherente complexiteit van de overeenkomsten voor deze goederen of diensten een risico bestaat op consumentenbenadeling, met inbegrip van kwesties die te maken hebben met de concurrentie in de betrokken sector. Dit kan bijvoorbeeld gelden voor overeenkomsten met betrekking tot financiële diensten, gas, elektriciteit en water, telecom en onroerende goederen. Dit geldt echter niet voor nationale vormvereisten betreffende de sluiting van de overeenkomst of andere vormvereisten zoals eisen betreffende de taal waarin de bedingen zijn opgesteld, de inhoud van de bedingen of de formulering van bepaalde bedingen voor specifieke sectoren. Bij deze richtlijn mogen de taalvereisten voor consumentenovereenkomsten niet worden geharmoniseerd. De lidstaten dienen derhalve de mogelijkheid te hebben om in hun nationale recht eisen inzake het taalgebruik voor de contractuele bedingen te handhaven of in te voeren.
Amendement 47
Voorstel voor een richtlijn
Overweging 49
(49)  Voor de doeleinden van deze richtlijn dient de eerlijkheid van de bedingen die het centrale onderwerp van de overeenkomst beschrijven niet beoordeeld te worden, noch de kwaliteit-prijsverhouding van de geleverde goederen of diensten, tenzij deze bedingen niet aan de voorschriften inzake transparantie voldoen. Het centrale onderwerp van de overeenkomst en de prijs-kwaliteitverhouding spelen echter wel een rol bij de beoordeling van de eerlijkheid van andere bedingen. Bij verzekeringsovereenkomsten bijvoorbeeld dienen de bedingen die het verzekerde risico en de verbintenis van de verzekeraar duidelijk omschrijven of afbakenen, niet het voorwerp van een dergelijke toetsing te zijn, aangezien deze beperkingen in aanmerking worden genomen bij de berekening van de door de consument betaalde premie.
(49)  Voor de doeleinden van deze richtlijn dient de eerlijkheid van de bedingen die het centrale onderwerp van de overeenkomst beschrijven niet beoordeeld te worden, noch de kwaliteit-prijsverhouding van de geleverde goederen of diensten, tenzij deze bedingen niet aan de voorschriften inzake transparantie voldoen. Het centrale onderwerp van de overeenkomst en de prijs-kwaliteitverhouding spelen echter wel een rol bij de beoordeling van de eerlijkheid van andere bedingen. Bij verzekeringsovereenkomsten bijvoorbeeld dienen de bedingen die het verzekerde risico en de verbintenis van de verzekeraar duidelijk omschrijven of afbakenen, niet het voorwerp van een dergelijke toetsing te zijn, aangezien deze beperkingen in aanmerking worden genomen bij de berekening van de door de consument betaalde premie. De vergoeding aan de handelaar van in de overeenkomst genoemde nevenkosten en bijkomende kosten, met inbegrip van vergoedingen of boetes bij niet-nakoming van de overeenkomst, vallen niet onder deze uitzondering en moeten wel aan een dergelijke toetsing worden onderworpen.
Amendement 48
Voorstel voor een richtlijn
Overweging 50
(50)  Om te zorgen voor rechtszekerheid en om het functioneren van de interne markt te verbeteren, bevat de richtlijn twee lijsten van oneerlijke bedingen. Bijlage II bevat een lijst van bedingen die onder alle omstandigheden als oneerlijk beschouwd moeten worden. Bijlage III bevat een list van bedingen die als oneerlijk beschouwd moeten worden tenzij de handelaar het tegendeel kan bewijzen. Deze lijsten dienen in alle lidstaten van toepassing te zijn.
(50)  Om te zorgen voor rechtszekerheid en om het functioneren van de interne markt te verbeteren, bevat de richtlijn twee niet-limitatieve lijsten van oneerlijke bedingen. Bijlage II bevat een lijst van bedingen die onder alle omstandigheden als oneerlijk beschouwd moeten worden. Bijlage III bevat een list van bedingen die als oneerlijk beschouwd moeten worden tenzij de handelaar het tegendeel kan bewijzen.
Amendement 49
Voorstel voor een richtlijn
Overweging 51
(51)  De voor de tenuitvoerlegging van deze richtlijn vereiste maatregelen dienen te worden vastgesteld overeenkomstig Besluit 1999/468/EG van de Raad van 28 juni 1999 tot vaststelling van de voorwaarden voor de uitoefening van de aan de Commissie verleende uitvoeringsbevoegdheden.
Schrappen
Amendement 50
Voorstel voor een richtlijn
Overweging 52
(52)  Meer in het bijzonder dient de Commissie bevoegd te zijn de bijlagen II en III betreffende als oneerlijk beschouwde bedingen in overeenkomsten te wijzigen. Daar het maatregelen van algemene strekking betreft tot wijziging van niet-essentiële onderdelen van deze richtlijn, moeten zij worden vastgesteld volgens de in artikel 5 bis van Besluit 1999/468/EG bepaalde regelgevingsprocedure met toetsing.
Schrappen
Amendement 51
Voorstel voor een richtlijn
Overweging 53
(53)  De bevoegdheid van de Commissie om de bijlagen II en III te wijzigen, dient te worden gebruikt om consistente toepassing van de regels inzake oneerlijke bedingen te waarborgen, door aanvulling van deze bijlagen met contractuele bedingen die respectievelijk onder alle omstandigheden of totdat de handelaar het tegendeel bewijst als oneerlijk moeten worden beschouwd.
Schrappen
Amendement 52
Voorstel voor een richtlijn
Overweging 55 bis (nieuw)
(55 bis)  De lidstaten moeten ervoor zorgen dat hun nationale autoriteiten goed samenwerken met het ECC-netwerk (European Consumer Center), zodat in grensoverschrijdende kwesties, vooral bij hangende aanvragen bij ECC's, kan worden gereageerd.
Amendement 53
Voorstel voor een richtlijn
Overweging 60
(60)  De Europese Commissie zal nagaan wat de meest geëigende manier is om ervoor te zorgen dat alle consumenten op het verkooppunt worden geïnformeerd over hun rechten.
(60)  De Commissie zal na overleg met de lidstaten en de belanghebbenden nagaan wat de meest geëigende manier is om ervoor te zorgen dat alle consumenten en handelaren op het verkooppunt worden geïnformeerd over hun rechten. Zij moet met name de mogelijkheden benutten die worden geboden door de instrumenten van de informatie- en communicatietechnologie en de publieke media.
Amendement 54
Voorstel voor een richtlijn
Overweging 61 bis (nieuw)
(61 bis)  Er dient voorzien te worden in een proces van wederzijdse evaluatie in het kader waarvan de lidstaten tijdens de omzettingstermijn van deze richtlijn hun wetgeving moeten toetsen om vast te stellen welke met het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie overeenstemmende strengere bepalingen in hun nationaal recht worden gehandhaafd of vastgesteld om een hoger beschermingsniveau voor de consument te waarborgen. Aan het eind van de omzettingstermijn van deze richtlijn dienen de lidstaten een verslag over de resultaten van die toetsing op te stellen. Ieder verslag moet aan alle andere lidstaten en belanghebbenden door de Commissie worden toegezonden. De lidstaten en het Europees Parlement krijgen vervolgens zes maanden om hun opmerkingen over deze verslagen in te dienen. De Commissie moet uiterlijk een jaar na het einde van de omzettingstermijn van deze richtlijn en vervolgens om de drie jaar een samenvattend verslag opstellen, eventueel met wetgevingsvoorstellen. De Commissie moet de lidstaten zo nodig bij de ontwikkeling van een gemeenschappelijke methodiek ondersteunen.
Amendement 55
Voorstel voor een richtlijn
Overweging 61 ter (nieuw)
(61 ter)  Om te waarborgen dat in alle lidstaten een hoog niveau van consumentenbescherming gewaarborgd wordt moeten personen en organisaties die een rechtmatig belang hebben bij consumentenbescherming, worden aangemoedigd de lidstaten en de Commissie op de hoogte te stellen van hun bevindingen en niet-bindende aanbevelingen te doen zodat daar rekening mee gehouden kan worden in het kader van de herziening van deze richtlijn.
Amendement 56
Voorstel voor een richtlijn
Overweging 63
(63)  Deze richtlijn moet opnieuw worden bezien wanneer belemmeringen van het functioneren van de interne markt worden gesignaleerd. De toetsing zou kunnen leiden tot een voorstel van de Commissie tot wijziging van deze richtlijn, die zou kunnen bestaan in wijzigingen van andere regelgeving inzake consumentenbescherming, als afspiegeling van de toezegging die de Commissie in het kader van haar strategie voor het consumentenbeleid heeft gedaan om het acquis opnieuw te bezien teneinde een hoog gemeenschappelijk niveau van consumentenbescherming tot stand te brengen.
Schrappen
Amendement 57
Voorstel voor een richtlijn
Artikel 1
Het doel van deze richtlijn is om bij te dragen aan de goede werking van de interne markt en om een hoog niveau van consumentenbescherming tot stand te brengen door bepaalde aspecten van de wettelijke en bestuursrechtelijke bepalingen van de lidstaten inzake consumentenovereenkomsten te harmoniseren.
Het doel van deze richtlijn is een hoog niveau van consumentenbescherming tot stand te brengen en bij te dragen aan de goede werking van de interne markt door bepaalde aspecten van de wettelijke en bestuursrechtelijke bepalingen van de lidstaten inzake consumentenovereenkomsten te harmoniseren.
Amendement 59
Voorstel voor een richtlijn
Artikel 2 – punt 1
(1) „consument”: iedere natuurlijke persoon die bij onder deze richtlijn vallende overeenkomsten handelt voor doeleinden die buiten zijn bedrijfs- of beroepsactiviteit vallen;
(1) „consument”: iedere natuurlijke persoon die bij onder deze richtlijn vallende overeenkomsten handelt voor doeleinden die hoofdzakelijk buiten zijn bedrijfs- of beroepsactiviteit vallen.
De lidstaten kunnen de toepassing van deze richtlijn handhaven of uitbreiden met betrekking tot rechtspersonen of natuurlijke personen die geen „consument” zijn in de betekenis van deze richtlijn;
Amendement 60
Voorstel voor een richtlijn
Artikel 2 – punt 2
(2) „handelaar”: iedere natuurlijke persoon of rechtspersoon die in onder deze richtlijn vallende overeenkomsten handelt voor doeleinden die betrekking hebben op zijn bedrijfs- of beroepsactiviteit, alsook degene die in naam van of voor rekenschap van een handelaar optreedt;
(2) „handelaar”: iedere natuurlijke persoon of rechtspersoon die, ongeacht of hij openbaar of particulier is, handelt voor doeleinden die betrekking hebben op zijn bedrijfs- of beroepsactiviteit, alsook degene die voor rekenschap van een handelaar optreedt, met betrekking tot onder deze richtlijn vallende overeenkomsten;
Amendement 61
Voorstel voor een richtlijn
Artikel 2 – punt 2 bis (nieuw)
(2 bis) „goederen”: alle roerende lichamelijke zaken, en alle onlichamelijke zaken die kunnen worden gebruikt op een manier die kan worden gelijkgesteld fysiek bezit, met uitzondering van goederen die executoriaal of anderszins gerechtelijk worden verkocht. Water, gas en elektriciteit worden als goederen in de zin van deze richtlijn beschouwd als zij te koop worden aangeboden in een beperkt volume of een welbepaalde hoeveelheid;
Amendement 62
Voorstel voor een richtlijn
Artikel 2 – punt 2 ter (nieuw)
(2 ter) „volgens specificaties van de consument vervaardigde goederen”: alle goederen die niet geprefabriceerd zijn en waarvan de vervaardiging afhangt van een individuele keuze of beslissing van de consument;
Amendement 63
Voorstel voor een richtlijn
Artikel 2 – punt 3
(3) „verkoopovereenkomst”: iedere overeenkomst betreffende de verkoop van goederen door een handelaar aan een consument, met inbegrip van overeenkomsten met een gemengd doel die zowel goederen als diensten betreffen;
Schrappen
Amendement 64
Voorstel voor een richtlijn
Artikel 2 – punt 4
(4) „goederen”: alle roerende lichamelijke zaken, behalve:
Schrappen
a) goederen die executoriaal of anderszins gerechtelijk worden verkocht;
b) water en gas die niet marktklaar zijn gemaakt in een bepaald volume of in een bepaalde hoeveelheid;
c) elektriciteit;
Amendement 65
Voorstel voor een richtlijn
Artikel 2 – punt 5
(5) „dienstenovereenkomst iedere andere overeenkomst dan een verkoopovereenkomst, waarbij de handelaar de consument een dienst levert;
(5) „dienst: alle werkzaamheden of andere diensten van welke aard ook die door de handelaar tegen een vergoeding aan de consument worden geleverd;
Amendement 66
Voorstel voor een richtlijn
Artikel 2 – punt 5 bis (nieuw)
(5 bis) „verkoopovereenkomst”: iedere overeenkomst waardoor een handelaar, in overeenstemming met het toepasselijke nationale recht, de eigendom van goederen overdraagt aan een consument of zich ertoe verplicht deze eigendom over te dragen, en waardoor de consument zich verplicht tot het betalen van de afgesproken prijs. Als verkoopovereenkomst in de zin van deze richtlijn gelden ook overeenkomsten voor de levering van goederen die nog vervaardigd of geproduceerd moeten worden;
Amendement 67
Voorstel voor een richtlijn
Artikel 2 – punt 5 ter (nieuw)
(5 ter) „gemengde overeenkomst”: elke overeenkomst die zowel elementen betreffende de verrichting van diensten, als elementen betreffende de levering van goederen bevat;
Amendement 68
Voorstel voor een richtlijn
Artikel 2 – punt 6
(6) „overeenkomst op afstand”: iedere verkoop- of dienstenovereenkomst waarbij de handelaar, vóór de sluiting van de overeenkomst, uitsluitend gebruik maakt van een of meer technieken voor communicatie op afstand;
(6) „overeenkomst op afstand”: iedere overeenkomst betreffende de levering van een goed of de verlening van een dienst die in het kader van een georganiseerd systeem voor verkoop of dienstverlening op afstand tussen een handelaar en een consument wordt gesloten, waarbij de handelaar en de consument niet gelijktijdig fysiek aanwezig zijn voor de sluiting van de overeenkomst, maar uitsluitend gebruik maken van een of meer technieken voor communicatie op afstand;
Amendement 69
Voorstel voor een richtlijn
Artikel 2 – punt 7
(7) „techniek voor communicatie op afstand”: ieder middel dat, zonder gelijktijdige fysieke aanwezigheid van handelaar en consument kan worden gebruikt voor de sluiting van de overeenkomst tussen deze partijen;
Schrappen
Amendement 70
Voorstel voor een richtlijn
Artikel 2 – punt 8
(8) „buiten verkoopruimten gesloten overeenkomst':
(8) „buiten verkoopruimten gesloten overeenkomst”: iedere tussen een handelaar en een consument gesloten overeenkomst betreffende de levering van een goed of de verlening van een dienst:
a)   Iedere verkoop- of dienstenovereenkomst die buiten verkoopruimten wordt gesloten in gelijktijdige fysieke aanwezigheid van de handelaar en de consument, of iedere verkoop- of dienstenovereenkomst waarvoor de consument een aanbod heeft gedaan onder dezelfde omstandigheden, of
a) die buiten verkoopruimten wordt gesloten in gelijktijdige fysieke aanwezigheid van de handelaar en de consument, of
a bis) waarvoor de consument buiten verkoopruimten in gelijktijdige fysieke aanwezigheid van de handelaar en de consument een aanbod heeft gedaan, of
b) iedere verkoop- of dienstenovereenkomst die gesloten wordt in verkoopruimten maar waarover buiten verkoopruimten onderhandeld is, in gelijktijdige fysieke aanwezigheid van de handelaar en de consument;
b) waarvan de belangrijkste onderdelen zijn vastgesteld buiten verkoopruimten, tijdens een door de handelaar georganiseerde excursie, vrijetijdsevenement of verkoopsdemonstratie, in gelijktijdige fysieke aanwezigheid van de handelaar en de consument, waarbij het doel van de excursie, het vrijetijdsevenement of de verkoopsdemonstratie is vervolgens binnen een verkoopsruimte een overeenkomst te sluiten;
Amendement 71
Voorstel voor een richtlijn
Artikel 2 – punt 9 – letter b
b) marktkramen en beursstands waar de handelaar op regelmatige of tijdelijke basis zijn activiteiten uitvoert;
b) marktkramen waar de handelaar op regelmatige of tijdelijke basis zijn activiteiten uitvoert;
Amendement 72
Voorstel voor een richtlijn
Artikel 2 – punt 12
(12) „product”: een goed of dienst, met inbegrip van onroerend goed, rechten en verplichtingen;
Schrappen
Amendement 73
Voorstel voor een richtlijn
Artikel 2 – punt 14
(14) „professionele toewijding”: het normale niveau van bijzondere vakkundigheid en zorgvuldigheid dat redelijkerwijs van een handelaar ten aanzien van consumenten mag worden verwacht, overeenkomstig eerlijke marktpraktijken en/of het algemene beginsel van goede trouw in de sector van de handelaar;
Schrappen
Amendement 74
Voorstel voor een richtlijn
Artikel 2 – punt 15
(15) „verkoop bij opbod”: een verkoopmethode waarbij goederen of diensten worden aangeboden door een handelaar door middel van een competitieve biedprocedure, waarbij eventueel ook gebruik gemaakt kan worden van technieken voor communicatie op afstand, en waarbij de hoogste bieder verplicht is de goederen of de diensten af te nemen. Een transactie op basis van een vaste vraagprijs is geen verkoop bij opbod, ook niet als de consument de optie geboden wordt om de overeenkomst te sluiten via een biedprocedure;
Schrappen
Amendement 75
Voorstel voor een richtlijn
Artikel 2 – punt 16
(16) „publieke verkoop bij opbod”: een verkoopmethode waarbij goederen door de handelaar worden aangeboden aan de consumenten, die persoonlijk aanwezig zijn of de mogelijkheid krijgen om persoonlijk aanwezig te zijn, door middel van een competitieve biedprocedure, onder leiding van een veilingmeester, en waarbij de hoogste bieder verplicht is de goederen te kopen;
(16) „publieke verkoop”: een verkoopmethode waarbij een goed of een dienst door de handelaar tijdens een voor het publiek fysiek toegankelijke bijeenkomst worden aangeboden aan de consumenten door middel van een transparante competitieve biedprocedure, onder leiding van een derde (de veilingmeester) die tegen een geldelijke vergoeding als agent van de handelaar optreedt. Bij een verkoop bij opbod worden de goederen of de diensten verkocht aan de consument die het hoogste bod heeft uitgebracht. Bij een verkoop bij afslag worden de goederen of de diensten verkocht aan de consument of namens hem optredende persoon die direct en als eerste verklaart de goederen of de diensten tegen de gevraagde prijs te willen kopen;
Amendement 76
Voorstel voor een richtlijn
Artikel 2 – punt 17
(17) „producent”: de fabrikant van goederen, de importeur van goederen op het grondgebied van de Europese Gemeenschap, of elke andere persoon die zich als producent voordoet door zijn naam, handelsmerk of enig ander onderscheidend teken op de goederen aan te brengen;
(17) „producent”: de fabrikant van goederen, de importeur van goederen op het grondgebied van de Europese Unie, of elke andere persoon die zich als producent voordoet door zijn naam, handelsmerk of enig ander onderscheidend teken op de goederen aan te brengen;
Amendement 77
Voorstel voor een richtlijn
Artikel 2 – punt 18
(18) „handelsgarantie”: iedere toezegging van de handelaar of producent (de „garant”) aan de consument de betaalde prijs te zullen vergoeden, of de goederen op enigerlei wijze te zullen vervangen, repareren of onderhouden, wanneer die niet voldoen aan specificaties in de garantieverklaring of in de desbetreffende reclameboodschappen ten tijde van of vóór de sluiting van de overeenkomst;
(18) „handelsgarantie”: iedere toezegging van de handelaar of producent (de „garant”) om boven hetgeen hij wettelijk verplicht is uit hoofde van de garantie van overeenstemming, aan de consument de betaalde prijs te zullen vergoeden, of de goederen op enigerlei wijze te zullen vervangen, repareren of onderhouden, wanneer die niet voldoen aan specificaties of aan enig ander element dat geen verband houdt met de overeenstemming in de garantieverklaring of in de desbetreffende reclameboodschappen ten tijde van of vóór de sluiting van de overeenkomst;
Amendement 78
Voorstel voor een richtlijn
Artikel 2 – punt 19
(19) „tussenpersoon”: een handelaar die namens of ten behoeve van een consument een overeenkomst sluit;
Schrappen
Amendement 79
Voorstel voor een richtlijn
Artikel 2 – punt 20
(20) „aanvullende overeenkomst”: een overeenkomst waarbij een consument goederen of diensten verwerft in verband met een overeenkomst op afstand of een buiten verkoopruimten gesloten overeenkomst, en deze goederen of diensten door de handelaar of door een derde partij worden geleverd op basis van een afspraak tussen die derde partij en de handelaar.
(20) „gekoppelde overeenkomst”: elke overeenkomst betreffende de levering van een goed of de verlening van een dienst:
a) die uit objectief oogpunt een commerciële eenheid met een overeenkomst op afstand of een buiten verkoopruimten gesloten overeenkomst vormt; en
b) waarbij de goederen worden geleverd of de diensten verleend door de handelaar of een derde op basis van een regeling tussen deze derde en de handelaar.
Er wordt geacht sprake te zijn van een commerciële eenheid, als de goederen of diensten die op grond van de gekoppelde overeenkomst worden geleverd respectievelijk verstrekt, verband houden met de uitvoering van de overeenkomst op afstand of buiten verkoopruimten gesloten overeenkomst, al naar gelang, of met het gebruik van de op grond van de overeenkomst op afstand of buiten verkoopruimten gesloten overeenkomst geleverde goederen of verleende diensten.
Amendementen 80 en 232
Voorstel voor een richtlijn
Artikel 3
1.  Deze richtlijn is van toepassing, onder de voorwaarden en in die mate als aangegeven in de bepalingen ervan, op verkoop- en dienstenovereenkomsten tussen handelaren en consumenten.
1.  Deze richtlijn is van toepassing, onder de voorwaarden en in die mate als aangegeven in de bepalingen ervan, op overeenkomsten voor de levering van een goed of de verlening van een dienst en op gemengde overeenkomsten die tussen handelaren en consumenten zijn gesloten.
2.  Deze richtlijn is alleen van toepassing op financiële diensten voor wat betreft bepaalde buiten verkoopruimten gesloten overeenkomsten zoals bedoeld in de artikelen 8 tot en met 20, oneerlijke bedingen in overeenkomsten zoals bedoeld in de artikelen 30 tot en met 39, en algemene bepalingen zoals bedoeld in de artikelen 40 tot en met 46, gelezen in samenhang met artikel 4 betreffende volledige harmonisatie.
2.  Deze richtlijn laat sectorspecifieke wetgeving van de Unie betreffende tussen een handelaar en een consument gesloten overeenkomsten onverlet.
2 bis.  Deze richtlijn is niet van toepassing op overeenkomsten die betrekking hebben op:
a) scoiale diensten;
b) gezondheidszorg, d.w.z. gezondheidsdiensten die door gezondheidswerkers aan patiënten worden verstrekt om de gezondheid van deze laatsten te beoordelen, te behouden of te herstellen;
c) gokactiviteiten waarbij een geldbedrag wordt ingezet bij kansspelen, met inbegrip van loterijen, casinospelen en transacties voor weddenschappen;
2 ter.  De artikelen 5 tot en met 19 en artikel 23 bis zijn niet van toepassing op overeenkomsten:
a) betreffende financiële diensten;
b) die in het toepassingsgebied van Richtlijn 2002/65/EG van het Europees Parlement en de Raad van 23 september 2002 betreffende de verkoop op afstand van financiële diensten aan consumenten1vallen.
3.   Alleen de artikelen 30 tot en met 39 betreffende consumentenrechten in verband met oneerlijke bedingen in overeenkomsten, gelezen in samenhang met artikel 4 betreffende volledige harmonisatie, zijn van toepassing op overeenkomsten die vallen binnen de werkingssfeer van Richtlijn 94/47/EG van het Europees Parlement en de Raad en van Richtlijn 90/314/EEG van de Raad.
3.   Onder voorbehoud van de leden 4 tot 4 quater van dit artikel zijn de artikelen 12 tot 19 op op afstand en buiten verkoopruimten gesloten overeenkomsten van toepassing.
4.  De artikelen 5, 7, 9 en 11 laten de bepalingen betreffende informatieverplichtingen in Richtlijn 2006/123/EG van het Europees Parlement en van de Raad en in Richtlijn 2000/31/EG van het Europees Parlement en de Raad onverlet.
4.  De artikelen 9 tot en met 19 gelden niet voor overeenkomsten op afstand en buiten verkoopruimten gesloten overeenkomsten:
a) die betrekking hebben op het ontstaan, de verwerving of de overdracht van rechten of garanties met betrekking tot onroerende goederen, of die betrekking hebben op de bouw of grootschalige verbouwing van een gebouw of de verhuur van een gebouw of een woning;
b) die binnen de werkingssfeer van Richtlijn 90/314/EEG van de Raad van 13 juni 1990 betreffende pakketreizen, met inbegrip van vakantiepakketten en rondreispakketten2 of binnen de werkingssfeer van Richtlijn 2008/122/EG van het Europees Parlement en de Raad van 14 januari 2009 betreffende de bescherming van de consumenten met betrekking tot bepaalde aspecten van overeenkomsten betreffende gebruik in deeltijd, vakantieproducten van lange duur, doorverkoop en uitwisseling3 vallen;
c) die conform de voorschriften van de lidstaten worden opgesteld door een openbaar ambtenaar die bij wet onafhankelijk en onpartijdig moet zijn en door middel van uitgebreide juridische informatie dient te verzekeren dat de consument de overeenkomst alleen na rijp beraad en in het besef van de juridische reikwijdte ervan sluit;
4 bis.  De artikelen 9 tot 19 zijn niet van toepassing op buiten verkoopruimten gesloten overeenkomsten waarbij de handelaar en de consument hun contractuele verplichtingen onmiddellijk uitvoeren en de door de consument te verrichten betaling niet meer bedraagt dan 40 EUR, als deze overeenkomsten wegens de aard ervan gewoonlijk worden gesloten buiten verkoopruimten. De lidstaten kunnen in hun nationale wetgeving een lagere waarde vaststellen.
4 ter.  De artikelen 9 tot en met 19 zijn niet van toepassing op overeenkomsten op afstand:
a) die worden gesloten door middel van distributieautomaten of geautomatiseerde handelsruimten;
b) die met exploitanten van telecommunicatie worden gesloten via publieke telefoons voor het gebruik hiervan, of met het oog op het gebruik van afzonderlijke, door de consument tot stand gebrachte telefoon-, internet- of faxverbindingen.
4 quater.  Artikel 11, lid 1 ter, en de artikelen 12 tot en met 19 zijn niet van toepassing op overeenkomsten op afstand voor de levering van logies, vervoer, verhuur van motorvoertuigen, het restaurantbedrijf en vrijetijdsbesteding, voor wat betreft overeenkomsten waarin een bepaalde datum of periode van uitvoering is voorzien.
4 quinquies.  Behoudens de leden 4 sexies tot 4 octies van dit artikel zijn de artikelen 22 tot 29 op verkoopovereenkomsten van toepassing. Onverminderd artikel 24, lid 5, zijn, als de overeenkomst een gemengde overeenkomst is, de artikelen 22 tot 29 alleen van toepassing op de goederen.
4 sexies.  Artikel 22 bis en 23 bis zijn ook van toepassing op overeenkomsten betreffende diensten en op gemengde overeenkomsten.
4 septies.  De artikelen 22 tot en met 29 zijn niet van toepassing op:
a) elektriciteit;
b) water en gas die niet marktklaar zijn gemaakt in een beperkt volume of in een bepaalde hoeveelheid.
4 octies.  De artikelen 22 tot 29 zijn niet van toepassing op de verkoop van tweedehandsgoederen bij een openbare verkoop.
______________
1 PB L 271 van 9.10.2002, blz. 16.
2PB L 158 van 23.6.1990, blz. 59.
3 PB L 33 van 3.2.2009, blz. 10.
Amendement 81
Voorstel voor een richtlijn
Artikel 4 – titel
Volledige harmonisatie
Harmonisatiegraad
Amendement 82
Voorstel voor een richtlijn
Artikel 4
Lidstaten mogen in hun nationale wetgeving geen bepalingen handhaven of invoeren die afwijken van de bepalingen in deze richtlijn, met inbegrip van meer of minder strikte bepalingen die een ander niveau van consumentenbescherming moeten waarborgen.
1.  Onverminderd de leden 1 bis en 1 ter mogen de lidstaten in hun nationale recht strengere, met het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie verenigbare bepalingen handhaven of invoeren om een hoger niveau van consumentenbescherming te waarborgen, onder de voorwaarden en in de mate bepaald in artikel 5, artikel 9, leden 5 en 6, de artikelen 22 tot 29, artikel 31, lid 4, en de artikelen 34 en 35.
2.  De lidstaten mogen in hun nationale recht strengere, met het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie verenigbare bepalingen handhaven om een hoger niveau van consumentenbescherming te waarborgen, overeenkomstig artikel 12, lid 4, en artikel 13, lid 2.
3.  De lidstaten mogen in hun nationale recht geen bepalingen handhaven of invoeren die afwijken van de bepalingen in artikel 2, artikel 9, leden 1 tot 3 bis, en artikel 9, lid 3 sexies, de artikelen 10 en 11, artikel 12, leden 1 tot 3, artikel 13, lid 1, de artikelen 14 tot 19, de artikelen 30 tot 33 en artikel 36, met inbegrip van strengere bepalingen die een verschillend niveau van consumentenbescherming moeten waarborgen.
Amendement 83
Voorstel voor een richtlijn
Artikel 4 bis (nieuw)
Artikel 4 bis
Termijnen, data en aanvangs- en vervaltijden
Verordening (EEG, Euratom) nr. 1182/71 van de Raad van 3 juni 1971 houdende vaststelling van de regels die van toepassing zijn op termijnen, data en aanvangs- en vervaltijden1is van toepassing op de berekening van de termijnen, data en aanvangs- en vervaltijden in deze richtlijn.
_____________
1 PB L 124 van 8.6.1971, blz. 1.
Amendement 84
Voorstel voor een richtlijn
Hoofdstuk II – titel
Consumenteninformatie
Consumenteninformatie voor binnen verkoopruimten gesloten overeenkomsten
Amendement 85
Voorstel voor een richtlijn
Artikel 5 – titel
Algemene informatieverplichtingen
Informatieverplichtingen voor binnen verkoopruimten gesloten overeenkomsten
Amendement 86
Voorstel voor een richtlijn
Artikel 5 – lid 1 – inleidende formule
1.   Voorafgaande aan de sluiting van enige verkoop- of dienstenovereenkomst verstrekt de handelaar de consument de volgende informatie, voor zover die niet al duidelijk is uit de context:
1.   Bij de sluiting van een overeenkomst binnen verkoopruimten verstrekt de handelaar de consument op duidelijke en begrijpelijke wijze de volgende informatie, voor zover die niet al duidelijk is uit de context:
Amendement 87
Voorstel voor een richtlijn
Artikel 5 – lid 1 – punt a
a) de voornaamste kenmerken van het product, in de mate waarin zulks gezien het medium en het product passend is;
a) de voornaamste kenmerken van het goed of de dienst, in de mate waarin zulks gezien het goed of de dienst passend is;
Amendement 88
Voorstel voor een richtlijn
Artikel 5 – lid 1 – letter b
b) het geografische adres en de identiteit van de handelaar, in het bijzonder zijn handelsnaam, en, in voorkomend geval, het geografische adres en de identiteit van de handelaar namens wie hij optreedt;
b) de identiteit van de handelaar, in het bijzonder zijn handelsnaam;
Amendement 89
Voorstel voor een richtlijn
Artikel 5 – lid 1 – onder b bis (nieuw)
b bis) het bedrijfsadres van de handelaar en zijn telefoonnummer, faxnummer en e-mailadres, indien beschikbaar, opdat de consument snel contact met de handelaar kan opnemen en efficiënt met hem kan communiceren;
Amendement 90
Voorstel voor een richtlijn
Artikel 5 – lid 1 – letter c
c) de prijs, inclusief belastingen, of, als het om een soort product gaat waarvan de prijs redelijkerwijs niet vooraf kan worden berekend, de manier waarop de prijs wordt berekend, en, in voorkomend geval, alle extra vracht-, leverings- of portokosten of, indien deze kosten redelijkerwijs niet vooraf kunnen worden berekend, in ieder geval het feit dat er eventueel dergelijke extra kosten moeten worden betaald;
c) de totale prijs, inclusief belastingen, of, als het om een soort goed of dienst gaat waarvan de prijs redelijkerwijs niet vooraf kan worden berekend, de manier waarop de prijs wordt berekend, en, in voorkomend geval, alle extra vracht-, leverings- of portokosten en eventuele andere kosten of, indien deze kosten redelijkerwijs niet vooraf kunnen worden berekend, in ieder geval het feit dat er eventueel dergelijke extra kosten moeten worden betaald; bij een overeenkomst van onbepaalde duur geldt als totale prijs de totale maandelijkse kosten;
Amendement 91
Voorstel voor een richtlijn
Artikel 5 – lid 1 – letter d
d) de wijze van betaling, levering, uitvoering en het beleid inzake klachtenbehandeling, indien deze afwijken van de vereisten van professionele toewijding;
d) indien nodig, de wijze van betaling, levering en uitvoering, alsook de termijn waarbinnen de handelaar zich verbindt het goed te leveren of de dienst te verlenen en het beleid inzake klachtenbehandeling van de handelaar;
Amendement 92
Voorstel voor een richtlijn
Artikel 5 – lid 1 – letter f en f bis (nieuw)
f) het bestaan en de voorwaarden van klantenservice en handelsgaranties, voor zover van toepassing;
f) naast een herinnering aan het bestaan van een wettelijke garantie van overeenstemming voor de goederen, het bestaan en de voorwaarden van klantenservice en handelsgaranties, voor zover van toepassing;
f bis) het eventuele bestaan van gedragscodes, en eventueel hoe die geraadpleegd kunnen worden;
Amendement 93
Voorstel voor een richtlijn
Artikel 5 – lid 1 – letter g
g) de duur van de overeenkomst, indien van toepassing, of, wanneer de overeenkomst van onbepaalde duur is, de voorwaarden voor het beëindigen van de overeenkomst;
g) de duur van de overeenkomst, indien van toepassing, of, wanneer de overeenkomst van onbepaalde duur of automatisch verlengbaar is, de voorwaarden voor het beëindigen van de overeenkomst;
Amendement 94
Voorstel voor een richtlijn
Artikel 5 – lid 1 – punt i
i) het bestaan en de voorwaarden van aanbetalingen of andere financiële waarborgen die de consument op verzoek van de handelaar moet betalen of bieden.
i) indien van toepassing, het bestaan en de voorwaarden van aanbetalingen of andere financiële waarborgen die de consument op verzoek van de handelaar moet betalen of bieden;
Amendement 95
Voorstel voor een richtlijn
Artikel 5 – lid 1 – punten i bis, i ter en i quater (nieuw)
i bis) het gebruik van technische beveiligingsvoorzieningen voor digitale inhoud, voor zover van toepassing;
i ter) de interoperabiliteit van digitale inhoud met hardware en software waarvan de handelaar op de hoogte is of redelijkerwijs kan worden verondersteld op de hoogte te zijn geweest, evenals informatie over eventuele niet-interoperabiliteit;
i quater) indien van toepassing de mogelijkheid van toegang tot buitengerechtelijke klachten- en verhaalprocedures waaraan de handelaar is onderworpen, en de voorwaarden voor toegang daartoe.
Amendement 96
Voorstel voor een richtlijn
Artikel 5 – lid 2
2.  Bij een openbare verkoop bij opbod kan de in lid 1, onder b), bedoelde informatie vervangen worden door het geografische adres en de identiteit van de veilingmeester.
2.  Lid 1 is niet van toepassing op overeenkomsten voor de levering van een goed of de verlening van een dienst die betrekking hebben op dagdagelijkse transacties waarbij de handelaar het goed moet leveren of de dienst moet verlenen onmiddellijk na sluiting van de overeenkomst.
Amendement 97
Voorstel voor een richtlijn
Artikel 5 – lid 3
3.   De in lid 1 bedoelde informatie vormt een integrerend onderdeel van de verkoop- of dienstenovereenkomst.
3.   De lidstaten kunnen aanvullende voorschriften betreffende vóór de sluiting van de overeenkomst te verstrekken informatie vaststellen of handhaven.
Amendement 98
Voorstel voor een richtlijn
Artikel 6 – lid 2
2.  Onverminderd artikel 7, lid 2, en de artikelen 13 en 42, worden de gevolgen van een inbreuk op artikel 5 vastgesteld overeenkomstig het toepasselijke nationale recht. De lidstaten zorgen ervoor dat hun nationale wettelijke bepalingen inzake verbintenissenrecht voorzien in effectieve rechtsmiddelen voor inbreuken op artikel 5.
2.  Onverminderd de artikelen 13 en 42, worden de gevolgen van een inbreuk op artikel 5 vastgesteld overeenkomstig het toepasselijke nationale recht. De lidstaten zorgen ervoor dat hun nationale wettelijke bepalingen voorzien in effectieve en proportionele rechtsmiddelen voor inbreuken op artikel 5.
Amendement 99
Voorstel voor een richtlijn
Artikel 7
Artikel 7
Specifieke informatievoorschriften voor tussenpersonen
Schrappen
1.  Voorafgaande aan de sluiting van de overeenkomst deelt de tussenpersoon de consument mee dat hij optreedt namens een andere consument, en dat de overeenkomst niet beschouwd dient te worden als een overeenkomst tussen een consument en een handelaar, maar als een overeenkomst tussen twee consumenten, en dus buiten de werkingssfeer van deze richtlijn valt.
2.  Een tussenpersoon die niet aan de onder lid 1 bedoelde verplichting voldoet, wordt geacht de overeenkomst op eigen naam te hebben gesloten.
3.  Dit artikel is niet van toepassing op openbare verkopen bij opbod.
Amendement 100
Voorstel voor een richtlijn
Artikel 8
Artikel 8
Schrappen
Toepassingsgebied
Dit hoofdstuk is van toepassing op op afstand en buiten verkoopruimten gesloten overeenkomsten.
Amendement 101
Voorstel voor een richtlijn
Artikel 9
Artikel 9
Artikel 9
Informatievoorschriften voor op afstand en buiten verkoopruimten gesloten overeenkomsten
Voorschriften betreffende vóór de sluiting van de overeenkomst te verstrekken informatie voor op afstand en buiten verkoopruimten gesloten overeenkomsten
Bij op afstand of buiten verkoopruimten gesloten overeenkomsten verstrekt de handelaar de volgende informatie, die een integrerend onderdeel vormt van de overeenkomst:
1.  Ruim voordat de consument door een overeenkomst op afstand of een buiten verkoopruimten gesloten overeenkomst of een aanbod voor zulke overeenkomst is gebonden, verstrekt de handelaarde consument op duidelijke en begrijpelijke wijze de volgende informatie:
a) de in de artikelen 5 en 7 bedoelde informatie, en in afwijking van artikel 5, lid 1, onder d), in alle gevallen de wijze van betaling, levering en uitvoering;
a) de voornaamste kenmerken van het goed of de dienst, in de mate waarin zulks gezien de drager en het goed of de dienst passend is;
b) wanneer een recht van herroeping bestaat, de voorwaarden en procedures voor de uitoefening van dat recht, overeenkomstig bijlage I;
b) de identiteit van de handelaar, zoals zijn handelsnaam;
b bis) het bedrijfsadres van de handelaar en zijn telefoonnummer, faxnummer en e-mailadres, indien beschikbaar, opdat de consument snel contact met de handelaar kan opnemen en efficiënt met hem kan communiceren;
c) wanneer dat verschilt van zijn persoonlijke geografische adres, het geografische adres van de bedrijfsruimten van de handelaar (en indien van toepassing dat van de handelaar namens wie hij optreedt), waaraan de consument eventuele klachten kan richten;
c) de totale prijs, inclusief belastingen, of, als het om een soort goed of dienst gaat waarvan de prijs redelijkerwijs niet vooraf kan worden berekend, de manier waarop de prijs wordt berekend, en, in voorkomend geval, alle extra vracht-, leverings- of portokosten en eventuele andere kosten of, indien deze kosten redelijkerwijs niet vooraf kunnen worden berekend, in ieder geval het feit dat er eventueel dergelijke extra kosten moeten worden betaald; bij een overeenkomst van onbepaalde duur geldt als totale prijs de totale maandelijkse kosten;
d) het eventuele bestaan van gedragscodes, en hoe die geraadpleegd kunnen worden;
d) de wijze van betaling, levering en uitvoering, de termijn waarbinnen de handelaar zich verplicht het goed te leveren of de dienst te verlenen en het beleid van de handelaar inzake klachtenbehandeling;
e) het bestaan van een regeling voor minnelijke schikking van eventuele geschillen, voor zover van toepassing;
e) indien een herroepingsrecht bestaat, de voorwaarden, de termijn en de procedure voor het uitoefenen ervan, inclusief de eventuele kosten voor de consument van het retourneren van de goederen; de handelaar kan hiertoe de modelinstructies voor herroeping opgesomd in bijlage I, deel A, en het model van een herroepingsformulier in bijlage I, deel B, of een andere duidelijke verklaring gebruiken; als de handelaar de consument informeert met de modelinstructies voor herroeping opgesomd in bijlage I, deel A, wordt hij geacht aan de informatievereisten met betrekking tot het herroepingsrecht waarin dit artikel voorziet, te hebben voldaan;
e bis) indien er geen herroepingsrecht is overeenkomstig artikel 19, lid 1, de informatie dat de consument geen herroepingsrecht kan uitoefenen;
f) dat de overeenkomst wordt gesloten met een handelaar en dat de consument derhalve de door deze richtlijn geboden bescherming geniet.
f) naast een herinnering aan het bestaan van een wettelijke garantie van overeenstemming voor de goederen, het bestaan en de voorwaarden van de diensten na verkoop en handelsgaranties, voor zover van toepassing;
f bis) het bestaan van gedragscodes, en eventueel hoe kopieën ervan geraadpleegd kunnen worden;
f ter) de duur van de overeenkomst, indien van toepassing, of, wanneer de overeenkomst van onbepaalde duur of automatisch verlengbaar is, de voorwaarden voor het beëindigen van de overeenkomst;
f quater) de minimumduur van de verplichtingen van de consument uit hoofde van de overeenkomst, voor zover van toepassing;
f quinquies) het bestaan en de voorwaarden van een waarborgsom of andere financiële garanties die de consument op verzoek van de handelaar moet betalen of bieden;
f sexies) het gebruik van technische beveiligingsvoorzieningen voor digitale inhoud, voor zover van toepassing;
f septies) de interoperabiliteit van digitale inhoud met hardware en software waarvan de handelaar op de hoogte is of redelijkerwijs kan worden verondersteld op de hoogte te zijn, evenals informatie over eventuele niet-interoperabiliteit;
f octies) indien van toepassing de mogelijkheid van toegang tot buitengerechtelijke klachten- en geschilbeslechtingsprocedures waaraan de handelaar is onderworpen, en de voorwaarden voor toegang daartoe.
2.  Bij een openbare verkoop kan de in lid 1, onder b), b bis) en c) bedoelde informatie vervangen worden door de overeenkomstige gegevens van de veilingmeester.
3.  De in lid 1 bedoelde informatie vormt een integrerend onderdeel van de overeenkomst op afstand of de buiten verkoopruimten gesloten overeenkomst.
4.  De lidstaten leggen voor de inhoud van de modelinstructies voor herroeping opgesomd in bijlage I, deel A, geen verdere voorschriften op.
5.  Voor overeenkomsten op afstand en buiten verkoopruimten gesloten overeenkomsten betreffende vervoerdiensten of gezondheids- en veiligheidsvoorschriften kunnen de lidstaten bepalingen van nationaal recht vaststellen of handhaven om aanvullende voorschriften betreffende vóór de sluiting van de overeenkomst te verstrekken informatie vast te stellen, op voorwaarde dat deze verenigbaar zijn met het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie en geschikt zijn om de consument behoorlijk te informeren.
6.  De lidstaten kunnen aanvullende voorschriften betreffende vóór de sluiting van de overeenkomst te verstrekken informatie vaststellen of handhaven voor alle overeenkomsten op afstand en buiten verkoopruimten gesloten overeenkomsten voor de levering van diensten waarvoor zij overeenkomstig artikel 22, lid 5, van Richtlijn 2006/123/EG van het Europees Parlement en de Raad van 12 december 2006 betreffende diensten op de interne markt1 aanvullende informatievoorschriften voor dienstverleners die op hun grondgebied zijn gevestigd, voorschrijven.
7.  Artikel 5 laat Richtlijn 2000/31/EG van het Europees Parlement en de Raad betreffende bepaalde juridische aspecten van de diensten van de informatiemaatschappij, met name de elektronische handel, in de interne markt2 onverlet.
8.  De bewijslast voor het aantonen van de naleving van de in dit hoofdstuk bedoelde informatievoorschriften ligt bij de handelaar.
________________
1PB L 376 van 27.12.2006, blz. 36.
2 PB L 178 van 17.7.2000, blz. 1.
Amendement 102
Voorstel voor een richtlijn
Artikel 10 – titel
Formele vereisten voor buiten verkoopruimten gesloten overeenkomsten
Formele voorschriften betreffende vóór de sluiting van de overeenkomst te verstrekken informatievoor buiten verkoopruimten gesloten overeenkomsten
Amendement 233
Voorstel voor een richtlijn
Artikel 10 – lid 1
1.  Bij buiten verkoopruimten gesloten overeenkomsten wordt de in artikel 9 genoemde informatie op het bestelformulier verstrekt, in duidelijke en begrijpelijke taal en in goed leesbare vorm. Het bestelformulier omvat verder ook het standaardformulier voor herroeping zoals aangegeven in bijlage I, deel B.
1.  Bij buiten verkoopruimten gesloten overeenkomsten wordt de in artikel 9 genoemde informatie op het bestelformulier aan de consument verstrekt, op papier of, indien de consument hiermee instemt, op een andere duurzame drager, in duidelijke en begrijpelijke taal en in goed leesbare vorm.
Amendement 104
Voorstel voor een richtlijn
Artikel 10 – lid 2
2.  Een buiten verkoopruimten gesloten overeenkomst is alleen geldig wanneer de consument een bestelformulier ondertekent en wanneer hij, wanneer het geen formulier op papier betreft, een kopie van het formulier op een andere duurzame drager ontvangt.
2.  Een buiten verkoopruimten gesloten overeenkomst wordt pas geldig, wanneer de consument een bestelformulier heeft ondertekend.
Amendement 234
Voorstel voor een richtlijn
Artikel 10 – lid 2 bis (nieuw)
2 bis.  In afwijking van de leden 1 en 2, voor wat betreft buiten verkoopruimten gesloten gemengde overeenkomsten waarbij de handelaar en de consument hun contractuele verplichtingen onmiddellijk nakomen en het door de consument te betalen bedrag niet meer dan 200 EUR bedraagt:
a) hoeft de handelaar de in artikel 9 opgenomen informatie niet op papier of een andere duurzame drager te verstrekken; en
b) is ondertekening door de consument van het bestelformulier geen voorwaarde voor de geldigheid van de overeenkomst;
mits dergelijke overeenkomsten wegens de aard ervan gewoonlijk buiten verkoopruimten worden gesloten.
Amendement 105
Voorstel voor een richtlijn
Artikel 10 – lid 3
3.  De lidstaten leggen geen andere formele vereisten op dan die in de leden 1 en 2.
3.  De lidstaten leggen voor de nakoming van de in artikel 9, lid 1, bedoelde informatievoorschriften geen verdere formele voorschriften betreffende vóór de sluiting van de overeenkomst te verstrekken informatie op.
Amendement 106
Voorstel voor een richtlijn
Artikel 11 – titel
Formele vereisten voor overeenkomsten op afstand
Formele voorschriften betreffende vóór de sluiting van de overeenkomst te verstrekken informatievoor overeenkomsten op afstand
Amendementen 107, 235 en 236
Voorstel voor een richtlijn
Artikel 11 – lid 1
1.  Bij overeenkomsten op afstand wordt de in artikel 9, onder a), genoemde informatie vóór de sluiting van de overeenkomst aan de consument verstrekt of beschikbaar gemaakt, in duidelijke en begrijpelijke taal en in leesbare vorm, op een wijze die passend is voor de gebruikte techniek voor communicatie op afstand.
1.  Bij overeenkomsten op afstand wordt de in artikel 9 genoemde informatie aan de consument verstrekt of beschikbaar gemaakt op een duurzame drager, in duidelijke en begrijpelijke taal en in leesbare vorm, op een wijze die passend is voor de gebruikte techniek voor communicatie op afstand.
1 bis.  Indien een via elektronische weg te sluiten overeenkomst op afstand voor de levering van een goed of de verlening van een dienst, over de bedingen waarvan niet afzonderlijk is onderhandeld, een betalingsverplichting voor de consument inhoudt, is de consument alleen aan de overeenkomst gebonden wanneer:
a) de handelaar de consument op duidelijke en expliciete wijze heeft gewezen op de totale prijs, met inbegrip van alle onderdelen die samen de totale prijs vormen; en
b) de consument heeft bevestigd dat hij de onder a) vermelde informatie heeft gelezen en begrepen. Bij via websites gesloten overeenkomsten wordt geacht aan deze eis te zijn voldaan indien de website zodanig van opzet is dat er alleen een bindende bestelling kan worden geplaatst wanneer de consument zich voorafgaand heeft geregistreerd op de website van de handelaar om op het aanbod van de handelaar in te gaan.
1 ter.  In afwijking van lid 1 bis, onder b), is de consument, indien de in dit lid vermelde overeenkomst op afstand via de telefoon wordt gesloten, alleen gebonden aan deze overeenkomst wanneer de handelaar de consument op een duurzame drager een bevestiging van zijn aanbod heeft gestuurd, waarin de in lid 1 bis, onder a) vermelde informatie is opgenomen.
Amendement 108
Voorstel voor een richtlijn
Artikel 11 – lid 2
2.  Wanneer de handelaar de consument opbelt met het oogmerk een overeenkomst op afstand te sluiten, geeft hij aan het begin van het telefoongesprek met de consument zijn identiteit en het commerciële doel van het gesprek aan.
2.  Wanneer de handelaar of een tussenpersoon die namens hem optreedt, de consument opbelt met het oogmerk een overeenkomst op afstand te sluiten, geeft hij aan het begin van het telefoongesprek met de consument zijn identiteit en het commerciële doel van het gesprek aan.
2 bis.  Op websites waarop handel wordt gedreven, wordt op de homepage duidelijk en leesbaar aangegeven of er enigerlei beperkingen bestaan – inclusief wat de betalingswijze betreft – voor levering naar bepaalde lidstaten.
Amendement 109
Voorstel voor een richtlijn
Artikel 11 – lid 3
3.  Wanneer de overeenkomst gesloten wordt door middel van een medium dat maar weinig ruimte of tijd biedt voor het tonen van de informatie, vertrekt de handelaar ten minste de informatie betreffende de voornaamste kenmerken van het product en de totale prijs, zoals bedoeld in de artikelen 5, lid 1, onder a) en c), via dat medium voordat de overeenkomst gesloten wordt. De overige in de artikelen 5 en 7 bedoelde informatie wordt door de handelaar op passende wijze aan de consument verstrekt, overeenkomstig lid 1.
3.  Wanneer de overeenkomst gesloten wordt door middel van een medium dat maar weinig ruimte of tijd biedt voor het tonen van de informatie, verstrekt de handelaar via dat medium voordat de overeenkomst gesloten wordt ten minste de vóór de sluiting van de overeenkomst te verstrekken informatie betreffende de voornaamste kenmerken van het goed of de dienst, de totale prijs, de duur van de overeenkomst en, in geval van overeenkomsten voor onbepaalde tijd, de mogelijkheden om de overeenkomst te beëindigen, zoals bedoeld in artikel 9, lid 1, onder a), b), c), e) en g). De overige in artikel 9 bedoelde informatie wordt door de handelaar op passende wijze aan de consument verstrekt, overeenkomstig lid 1.
Amendement 110
Voorstel voor een richtlijn
Artikel 11 – lid 4
4.  De consument ontvangt een bevestiging van alle in artikel 9, onder a) tot en met f) bedoelde informatie, op een duurzame drager, binnen een redelijke periode na sluiting van een overeenkomst op afstand, en uiterlijk bij de levering van de goederen of wanneer de verrichting van de dienst begint, tenzij die informatie al vóór de sluiting van de overeenkomst op afstand op een duurzame drager aan de consument is verstrekt.
Schrappen
Amendement 237
Voorstel voor een richtlijn
Artikel 11 – lid 5
5.  De lidstaten leggen geen andere formele vereisten op dan die in de leden 1 tot en met 4.
5.  De lidstaten leggen voor de nakoming van de in artikel 9, lid 1, bedoelde informatievoorschriften geen verdere formele vereisten op betreffende vóór de sluiting van de overeenkomst te verstrekken informatie.
Onverminderd de eerste alinea kunnen lidstaten met betrekking tot de in lid 1 ter van dit artikel vermelde overeenkomsten nationale bepalingen invoeren of handhaven waarin is vastgelegd dat de consument alleen aan de overeenkomst is gebonden indien hij de sluiting van de overeenkomst op een duurzame drager bij de handelaar heeft bevestigd. De lidstaten brengen deze bepalingen ter kennis van de Commissie, die deze informatie op een gemakkelijk toegankelijke wijze openbaar maakt.
Amendement 112
Voorstel voor een richtlijn
Artikel 12 – lid 1 bis (nieuw)
1 bis.  Bij een overeenkomst op afstand of een buiten verkoopruimten gesloten overeenkomst begint de in lid 1 bedoelde herroepingstermijn op de dag waarop de overeenkomst wordt gesloten of op de dag waarop de consument op een duurzame drager een kopie van het ondertekende contractdocument krijgt, als dit een andere dag is dan degene waarop de overeenkomst is gesloten.
Amendement 113
Voorstel voor een richtlijn
Artikel 12 – lid 2
2.  Bij een buiten verkoopruimten gesloten overeenkomst begint de herroepingstermijn op de dag waarop de consument het bestelformulier ondertekent, of, wanneer het bestelformulier niet van papier is, wanneer de consument een kopie van het bestelformulier op een andere duurzame drager ontvangt.
2.   Onverminderd lid 1 begint de herroepingstermijnbij eenovereenkomst op afstand of eenbuiten verkoopruimten gesloten overeenkomst betreffendede levering van goederenop de dag waarop de consument of een door de consument aangewezen derde, die niet de vervoerder is, de goederen daadwerkelijk in bezit krijgt,of:
Bij een overeenkomst op afstand betreffende de verkoop of goederen begint de herroepingstermijn op de dag waarop de consument of een door de consument aangewezen derde partij, die niet de vervoerder is, de goederen daadwerkelijk in ontvangst neemt.
Bij een overeenkomst op afstand voor de verlening van diensten begint de herroepingstermijn op de dag van de sluiting van de overeenkomst.
a) als meerdere goederen door de consument worden besteld in één bestelling maar afzonderlijk geleverd, op de dag waarop de consument het laatst geleverde goed daadwerkelijk in bezit krijgt;
b) in geval van een goed in verschillende partijen of onderdelen, op de dag waarop de consument de laatste partij of het laatste onderdeel daadwerkelijk in bezit krijgt;
c) in geval van de herhaalde levering van goederen van dezelfde soort gedurende een bepaalde periode, op de dag waarop de consument het eerst geleverde goed daadwerkelijk in bezit krijgt.
Amendement 115
Voorstel voor een richtlijn
Artikel 12 – lid 4
4.  De lidstaten verbieden de partijen niet hun verplichtingen uit hoofde van de overeenkomst na te komen gedurende de herroepingstermijn.
4.  De lidstaten verbieden de partijen niet hun verplichtingen uit hoofde van de overeenkomst na te komen gedurende de herroepingstermijn. Voor buiten verkoopruimten gesloten overeenkomsten kunnen de lidstaten bestaande nationale wetgeving waarbij het de handelaar wordt verboden om de betaling te innen gedurende een bepaalde periode na de sluiting van de overeenkomst, evenwel handhaven.
Amendement 116
Voorstel voor een richtlijn
Artikel 13
Wanneer de handelaar de consument niet de ingevolge artikel 9, onder b), artikel 10, lid 1, en artikel 11, lid 4, verplichte informatie over het herroepingsrecht heeft verstrekt, loopt de herroepingstermijn af drie maanden nadat de handelaar volledig aan zijn andere contractuele verplichtingen heeft voldaan.
1.  Als de handelaar de consument niet de ingevolge artikel 9, lid 1, onder e), verplichte informatie over het herroepingsrecht heeft verstrekt, loopt de herroepingstermijn één jaar na het einde van de oorspronkelijke, overeenkomstig artikel 12, lid 1 bis en 2, bepaalde herroepingstermijn af.
2.  De lidstaten kunnen evenwel bestaande nationale wetgeving waarbij in een latere verstrijking van de herroepingstermijn is voorzien, handhaven.
Amendementen 238 en 239
Voorstel voor een richtlijn
Artikel 14 – lid 1
De consument stelt de handelaar op een duurzame drager op de hoogte van zijn beslissing de overeenkomst te herroepen, hetzij in een tot de handelaar gerichte verklaring in eigen woorden, hetzij met gebruikmaking van het standaardformulier voor herroeping zoals aangegeven in bijlage I, deel B.
De consument stelt de handelaar vóór het verstrijken van de herroepingstermijn op de hoogte van zijn beslissing de overeenkomst te herroepen. Daartoe kan de gebruiker:
a) het in bijlage I, deel B, opgenomen modelformulier voor herroeping of een andere duidelijk geformuleerde verklaring gebruiken, of
b) de goederen aan de handelaar retourneren, met een duidelijk geformuleerde verklaring dat hij heeft besloten de overeenkomst te herroepen.
De lidstaten leggen geen andere formele vereisten op met betrekking tot dit standaardformulier voor herroeping.
De lidstaten leggen geen andere formele vereisten op met betrekking tot het modelformulier voor herroeping, anders dan degene die zijn opgenomen in bijlage I, deel B.
Amendement 240
Voorstel voor een richtlijn
Artikel 14 – lid 2
2.  Bij overeenkomsten op afstand die op internet worden gesloten, kan de handelaar, naast de in lid 1 bedoelde mogelijkheden, de consument de mogelijkheid bieden het standaardformulier voor herroeping in te vullen en toe te zenden via de website van de handelaar. In dat geval stuurt de handelaar de consument onverwijld per e-mail een bevestiging van de ontvangst van de herroeping.
2.  Bij overeenkomsten op afstand die op internet worden gesloten, kan de handelaar, naast de in lid 1 bedoelde mogelijkheden, de consument de mogelijkheid bieden het in bijlage I, deel B, opgenomen modelformulier voor herroeping of een andere duidelijk geformuleerde verklaring elektronisch in te vullen en toe te zenden via de website van de handelaar. In deze gevallen stuurt de handelaar de consument onverwijld per e-mail op een duurzame drager een bevestiging van de ontvangst van de herroeping.
Amendement 119
Voorstel voor een richtlijn
Artikel 15 – lid 1 – letters a en b
a) de op afstand of buiten verkoopruimten gesloten overeenkomst uit te voeren, of
a) de op afstand of buiten verkoopruimten gesloten overeenkomst uit te voeren, of
b) een overeenkomst buiten verkoopruimten te sluiten, in het geval de consument een aanbod heeft gedaan.
b) een overeenkomst op afstand of buiten verkoopruimten te sluiten, in het geval de consument een aanbod heeft gedaan.
Amendement 120
Voorstel voor een richtlijn
Artikel 16 – lid 1
1.  De handelaar vergoedt alle van de consument ontvangen betalingen binnen dertig dagen na ontvangst van het bericht van herroeping.
1.  De handelaar vergoedt alle van de consument ontvangen betalingen, inclusief, indien van toepassing, de leveringskosten, onverwijld en in elk geval uiterlijk veertien dagen na de dag waarop hij wordt geïnformeerd over het besluit van de consument om de overeenkomst overeenkomstig artikel 14 te herroepen. De handelaar kan de terugbetaling verrichten met elk betaalmiddel dat wettig is in het land waar de consument de betaling ontvangt, waarbij de consument als gevolg van de terugbetaling geen kosten mag oplopen.
Amendement 241
Voorstel voor een richtlijn
Artikel 16 – lid 2
2.  Bij verkoopovereenkomsten kan de handelaar wachten met terugbetaling totdat hij alle goederen heeft teruggekregen of teruggehaald, of totdat de consument heeft aangetoond dat hij de goederen heeft teruggezonden, al naar gelang welk tijdstip eerder valt.
2.   Onverminderd lid 1 hoeft de handelaar geen bijkomende leveringskosten terug te betalen, wanneer de consument uitdrukkelijk voor een andere leveringswijze dan de standaardlevering heeft gekozen. Bij verkoopovereenkomsten kan de handelaar terugbetaling afhankelijk maken van de voorwaarde dat de consument heeft aangetoond dat hij de goederen heeft teruggezonden.
Amendement 122
Voorstel voor een richtlijn
Artikel 17 – lid 1
1.  Bij verkoopovereenkomsten waar de consument de goederen daadwerkelijk in ontvangst heeft genomen, of wanneer die op zijn verzoek aan een derde partij zijn overgedragen, vóór het einde van de herroepingstermijn, zendt de consument de goederen terug of overhandigt die aan de handelaar of aan een persoon die door de handelaar gemachtigd is om de goederen in ontvangst te nemen, binnen veertien dagen na de dag waarop hij de herroeping aan de handelaar heeft medegedeeld, tenzij de handelaar aangeboden heeft de goederen zelf af te halen.
1.  Bij overeenkomsten op afstand of buiten verkoopruimten gesloten overeenkomsten voor de levering van goederen zendt de consument de goederen terug of overhandigt die aan de handelaar of aan een persoon die door de handelaar gemachtigd is om de goederen in ontvangst te nemen, onverwijld en in elk geval binnen veertien dagen na de dag waarop hij zijn besluit de overeenkomst te herroepen overeenkomstig artikel 14 aan de handelaar heeft medegedeeld, tenzij de handelaar aangeboden heeft de goederen zelf af te halen.
De consument draagt alleen de directe kosten van het retourneren van de goederen, tenzij de handelaar ermee instemt deze kosten voor zijn rekening te nemen.
De consument draagt alleen de directe kosten van het retourneren van de goederen. Hij draagt deze kosten niet indien de handelaar er in de overeenkomst mee heeft ingestemd deze kosten voor zijn rekening te nemen of de prijs van de te retourneren goederen het bedrag van 40 EUR overschrijdt.
Amendement 123
Voorstel voor een richtlijn
Artikel 17 – lid 2
2.  De consument is alleen aansprakelijk voor de waardevermindering van de goederen die het gevolg is van hanteren of gebruik dat verder ging dan nodig was om de aard en het functioneren van de goederen te controleren. Hij is niet aansprakelijk voor waardevermindering wanneer de handelaar heeft nagelaten om overeenkomstig artikel 9, onder b), informatie over het herroepingsrecht te verstrekken. Voor dienstenovereenkomsten waarvoor een herroepingsrecht geldt, draagt de consument geen kosten voor diensten die geheel of ten dele tijdens de herroepingstermijn zijn verleend.
2.  De consument is alleen aansprakelijk voor de waardevermindering van de goederen die het gevolg is van hanteren of gebruik dat verder ging dan nodig was om de aard, de kwaliteiten en het functioneren van de goederen vast te stellen. De consument is in geen geval aansprakelijk voor waardevermindering van de goederen wanneer de handelaar heeft nagelaten om overeenkomstig artikel 9, lid 1, onder e), informatie over het herroepingsrecht te verstrekken.
2 bis.  Tenzij anders bepaald in dit artikel, kan de consument in geen enkel opzicht aansprakelijk worden gesteld wegens uitoefening van zijn herroepingsrecht.
Amendement 125
Voorstel voor een richtlijn
Artikel 18 – lid 1
1.  Onverminderd artikel 15 van Richtlijn 2008/48/EG worden, wanneer de consument gebruik maakt van zijn recht van herroeping van een overeenkomstig de artikelen 12 tot en met 17 op afstand of buiten verkoopruimten gesloten overeenkomst, alle eventuele aanvullende overeenkomsten automatisch eveneens beëindigd, zonder kosten voor de consument.
1.  Onverminderd artikel 15 van Richtlijn 2008/48/EG worden, wanneer de consument gebruik maakt van zijn recht van herroeping van een overeenkomstig de artikelen 12 tot en met 17 op afstand of buiten verkoopruimten gesloten overeenkomst, alle eventuele gekoppelde overeenkomsten automatisch eveneens beëindigd, zonder kosten voor de consument waarin in deze richtlijn niet is voorzien.
Amendement 126
Voorstel voor een richtlijn
Artikel 19 – lid 1 – inleidende formule
1.  Met betrekking tot overeenkomsten op afstand is het herroepingsrecht niet van toepassing op:
1.  Met betrekking tot overeenkomsten op afstand en buiten verkoopruimten gesloten overeenkomsten is het herroepingsrecht niet van toepassing op:
Amendement 127
Voorstel voor een richtlijn
Artikel 19 – lid 1 – punt a
a) diensten waarvan de uitvoering is begonnen, met uitdrukkelijke voorafgaande instemming van de consument, vóór het einde van de in artikel 12 bedoelde periode van veertien dagen;
a) diensten waarvan de uitvoering is begonnen, met uitdrukkelijke voorafgaande instemming van de consument op een duurzame drager, vóór het einde van de in artikel 12 bedoelde periode van veertien dagen; in deze gevallen moet de instemming ook betrekking hebben op het afzien door de consument van zijn herroepingsrecht;
Amendement 128
Voorstel voor een richtlijn
Artikel 19 – lid 1 – letter b
b) de levering van goederen of diensten waarvan de prijs gebonden is aan schommelingen op de financiële markt waarop de handelaar geen invloed heeft;
b) de levering van goederen of diensten waarvan de prijs gebonden is aan schommelingen op de markt waarop de handelaar geen invloed heeft en die zich binnen de herroepingstermijn kunnen voordoen;
Amendement 129
Voorstel voor een richtlijn
Artikel 19 – lid 1 – letter c
c) de levering van goederen die zijn vervaardigd volgens specificaties van de consument, of die duidelijk voor een specifieke persoon bestemd zijn, of die snel bederven of aflopen;
c) de levering van goederen die zijn vervaardigd of diensten die zijn verleend volgens specificaties van de consument, of die duidelijk voor een specifieke persoon bestemd zijn, waarvoor de handelaar specifieke regelingen moet treffen die hem voorts van geen nut zijn, of die snel bederven of aflopen;
Amendement 130
Voorstel voor een richtlijn
Artikel 19 − lid 1 − letter d
d)  De levering van wijn waarvan de prijs is overeengekomen bij de sluiting van de verkoopovereenkomst, maar waarvan de levering alleen kan plaatsvinden na de in artikel 22, lid 1, bedoelde termijn, en waarvan de feitelijke waarde afhankelijk is van schommelingen van de markt waarop de handelaar geen invloed heeft;
d)  De levering van
– levensmiddelen,
– dranken,
– farmaceutische producten, of
andere hygiënisch kwetsbare goederen waarvan de consument de verpakking of verzegeling al heeft geopend of verbroken na op de hoogte te zijn gesteld van de uitsluiting van het herroepingsrecht;
d bis) overeenkomsten waarvoor de consument, om te reageren op een direct noodgeval, de handelaar heeft verzocht om onmiddellijke uitvoering; als de handelaar bij deze gelegenheid bijkomende diensten of goederen verstrekt of verkoopt die niet strikt noodzakelijk zijn om te voldoen aan het directe noodgeval van de consument, is het herroepingsrecht op deze bijkomende goederen of diensten van toepassing;
d ter) overeenkomsten waarbij de consument de handelaar expliciet verzocht heeft hem thuis te bezoeken om daar herstellingen of onderhoud te verrichten; als de handelaar bij dit bezoek bijkomende diensten verleent naast degene waarom de consument expliciet heeft gevraagd of andere goederen verstrekt dan de vervangingsonderdelen die strikt noodzakelijk zijn om het onderhoud of de herstellingen uit te voeren, is het herroepingsrecht op deze bijkomende diensten of goederen van toepassing;
Amendement 132
Voorstel voor een richtlijn
Artikel 19 – lid 1 – letter f
f) de levering van kranten en tijdschriften;
f) de levering van kranten en tijdschriften, met uitzondering van abonnementsovereenkomsten voor de levering van deze publicaties;
Amendement 133
Voorstel voor een richtlijn
Artikel 19 – lid 1 – letter g
g) diensten van kansspelen en loterijen;
Schrappen
Amendement 134
Voorstel voor een richtlijn
Artikel 19 – lid 1 – letter h
h) overeenkomsten die zijn gesloten bij een verkoop bij opbod.
h) overeenkomsten die bij een openbare verkoop worden gesloten.
h bis) de levering van digitale inhoud, als de consument eenmaal met het downloaden hiervan is begonnen.
Amendement 135
Voorstel voor een richtlijn
Artikel 19 – lid 2
2.  Wat buiten verkoopruimten gesloten overeenkomsten betreft, is het herroepingsrecht niet van toepassing op:
Schrappen
a) overeenkomsten betreffende de levering van levensmiddelen, dranken of andere goederen die bestemd zijn voor dagelijkse huishoudelijke consumptie, die door de consument van te voren worden geselecteerd door middel van communicatie op afstand, en die fysiek bij de woning of arbeidsplaats van de consument worden afgeleverd door een handelaar die dergelijke goederen gewoonlijk in zijn eigen bedrijfsruimten verkoopt;
b) overeenkomsten waarbij de consument, met het oog op onmiddellijke reactie op een noodgeval, de handelaar verzocht heeft om de overeenkomst onmiddellijk uit te voeren; wanneer echter de handelaar bij die gelegenheid aanvullende diensten verleent of goederen verkoopt die niet strikt noodzakelijk zijn om het hoofd te bieden aan het noodgeval van de consument, is het herroepingsrecht van toepassing op deze aanvullende diensten of goederen;
c) overeenkomsten waarbij de consument de handelaar door middel van communicatie op afstand expliciet verzocht heeft hem thuis te bezoeken om daar reparaties of onderhoud te verrichten; wanneer echter de handelaar bij die gelegenheid aanvullende diensten verleent waarom de consument niet expliciet heeft gevraagd, of goederen levert die niet strikt noodzakelijk zijn voor het verrichten van de reparaties of het onderhoud, is het herroepingsrecht van toepassing op die aanvullende diensten of goederen.
Amendement 136
Voorstel voor een richtlijn
Artikel 19 – lid 3
3.  De partijen kunnen overeenkomen de leden 1 en 2 niet toe te passen.
2.  De handelaar en de consument kunnen overeenkomen lid 1 niet toe te passen.
Amendement 137
Voorstel voor een richtlijn
Artikel 20
Artikel 20
Uitgesloten op afstand en buiten verkoopruimten gesloten overeenkomsten
Schrappen
1.  De artikelen 8 tot en met 19 gelden niet voor op afstand en buiten verkoopruimten gesloten overeenkomsten:
a) voor de verkoop van onroerende goederen, alsmede overeenkomsten betreffende andere rechten op onroerende goederen, met uitzondering van verhuur en werkzaamheden met betrekking tot onroerende goederen;
b) die worden gesloten door middel van distributieautomaten of geautomatiseerde handelsruimten;
c) die worden gesloten met telecommunicatie-exploitanten via openbare telefoons voor dat doel;
d) voor de levering van levensmiddelen of dranken door een handelaar die frequente en regelmatige rondes maakt in de omgeving van zijn bedrijfsruimten.
2.  De artikelen 8 tot en met 19 zijn niet van toepassing op buiten verkoopruimten gesloten overeenkomsten met betrekking tot:
a) verzekeringen;
b) financiële diensten waarvan de prijs afhangt van schommelingen van de financiële markten waarop de handelaar geen invloed heeft en die kunnen plaatsvinden tijdens de herroepingstermijn, zoals bepaald in artikel 6, lid 2, onder a), van Richtlijn 2002/65/EG;
c) kredieten die binnen de werkingssfeer van Richtlijn 2008/48/EG vallen.
3.  De artikelen 8 tot en met 19 zijn niet van toepassing op overeenkomsten op afstand voor de levering van logies, vervoer, het restaurantbedrijf en vrijetijdsbesteding, voor wat betreft overeenkomsten waarin een bepaalde datum of periode van uitvoering is voorzien.
Amendement 138
Voorstel voor een richtlijn
Artikel 21
Artikel 21
Toepassingsgebied
Schrappen
1.  Dit hoofdstuk is van toepassing op verkoopovereenkomsten. Onverminderd artikel 24, lid 5, dat betrekking heeft op „gemengde” overeenkomsten die zowel goederen als diensten betreffen, is dit hoofdstuk allen van toepassing op goederen.
2.  Dit hoofdstuk is ook van toepassing op overeenkomsten voor de levering van goederen die nog vervaardigd of geproduceerd moeten worden.
3.  Dit hoofdstuk is niet van toepassing op de reserveonderdelen die een handelaar monteert bij het verhelpen van een gebrek aan overeenstemming door reparatie zoals bedoeld in artikel 26.
4.  De lidstaten kunnen besluiten dit hoofdstuk niet toe te passen op de verkoop van tweedehands goederen bij openbare verkopen bij opbod.
Amendement 139
Voorstel voor een richtlijn
Artikel 22 – lid 1
1.   Tenzij de partijen anders zijn overeengekomen, levert de handelaar de goederen door deze fysiek over te dragen aan de consument of aan een door de consument aangewezen derde partij, die niet de vervoerder is, binnen ten hoogste dertig dagen na de dag van de sluiting van de overeenkomst.
1.   Als de partijen geen tijdstip voor de levering zijn overeengekomen, levert de handelaar de goederen door deze zo spoedig mogelijk, maar uiterlijk dertig dagen na de dag van de sluiting van de overeenkomst fysiek over te dragen aan de consument of aan een door de consument aangewezen derde partij, die niet de vervoerder is.
Amendement 140
Voorstel voor een richtlijn
Artikel 22 – lid 2
2.  Wanneer de handelaar niet voldaan heeft aan zijn verplichtingen inzake levering, heeft de consument recht op vergoeding van alle betaalde bedragen binnen zeven dagen na de uiterlijke datum van levering zoals bepaald in lid 1.
2.  Wanneer de handelaar niet voldaan heeft aan zijn verplichting om de goederen te leveren op het tijdstip dat met de consument is overeengekomen of overeenkomstig lid 1, heeft de consument het recht de overeenkomst op te zeggen, tenzij de goederen worden geleverd binnen een nieuwe, door de consument bepaalde termijn van maximum zeven dagen. Hiertoe stelt de consument de handelaar vooraf schriftelijk in kennis van de nieuwe leveringstermijn en van zijn intentie de overeenkomst op te zeggen, als de levering niet binnen die nieuwe termijn wordt uitgevoerd. Als bij het verstrijken van die termijn geen actie is ondernomen, wordt de consument geacht de overeenkomst te hebben herroepen.
Als afwijking van de eerste alinea heeft de consument het recht de overeenkomst met onmiddellijke ingang op te zeggen, als de handelaar impliciet of expliciet heeft geweigerd de goederen te leveren of als naleving van het overeengekomen tijdstip voor de levering als essentieel element van de overeenkomst wordt beschouwd, gelet op de omstandigheden waarin deze is gesloten.
2 bis.  Bij beëindiging van de overeenkomst betaalt de handelaar onmiddellijk en in elk geval uiterlijk zeven dagen na de beëindiging alle uit hoofde van de overeenkomst betaalde bedragen terug.
2 ter.  Dit artikel laat het recht van de consument om schadevergoeding te eisen onverlet.
Amendement 141
Voorstel voor een richtlijn
Artikel 22 bis (nieuw)
Artikel 22 bis
Recht op levering van goederen of verlening van diensten in een andere lidstaat
In het geval van een overeenkomst op afstand heeft de consument het recht om de handelaar te verzoeken de goederen te leveren of de diensten te verlenen in een andere lidstaat. De handelaar willigt het verzoek van de consument in als dit technisch haalbaar is en de consument ermee instemt alle hieruit voortvloeiende kosten voor zijn rekening te nemen. De handelaar geeft deze kosten in elk geval vooraf op.
Amendement 142
Voorstel voor een richtlijn
Artikel 22 ter (nieuw)
Artikel 22 ter
Betaalmogelijkheden
1.  De handelaar en de consument kunnen een aanbetaling of een waarborgsom bij de levering overeenkomen.
2.  Overeenkomstig artikel 52, lid 3, van Richtlijn 2007/64/EG van het Europees Parlement en de Raad van 13 november 2007 betreffende betalingsdiensten in de interne markt1 mogen de lidstaten het recht van handelaars om van consumenten een vergoeding te verlangen verbieden of beperken, met inaanmerkingneming van de noodzaak concurrentie en het gebruik van efficiënte betaalinstrumenten aan te moedigen.
3.  De lidstaten verbieden handelaars om consumenten voor het gebruik van een bepaald betaalmiddel vergoedingen aan te rekenen die de kosten voor de handelaar als gevolg van het gebruik van dit middel overschrijden.
___________
1PB L 319 van 5.12.2007, blz. 1.
Amendement 143
Voorstel voor een richtlijn
Artikel 23 – lid 1
1.  Het risico van verlies of beschadiging van de goederen gaat over op de consument zodra hij of een door hem aangewezen derde partij, die niet de vervoerder is, de goederen daadwerkelijk in bezit heeft gekregen.
1.  Het risico van verlies of beschadiging van de goederen gaat over op de consument zodra hij of een door hem aangewezen derde partij, die niet de vervoerder is, de goederen daadwerkelijk in bezit heeft gekregen. Het risico gaat over op de consument bij levering aan de vervoerder, als deze van de consument de opdracht heeft gekregen de goederen te vervoeren en deze keuze niet door de handelaar was aangeboden, onverminderd de rechten van de consument ten aanzien van de vervoerder.
Amendement 144
Voorstel voor een richtlijn
Artikel 23 – lid 2
2.  Wanneer de consument of een door hem aangewezen derde partij, die niet de vervoerder is, nagelaten heeft redelijke stappen te nemen om de goederen daadwerkelijk in bezit te krijgen, gaat het in lid 1 bedoelde risico over op de consument op het door de partijen overeengekomen tijdstip van levering.
2.  Wanneer de consument of een door hem aangewezen derde partij, die niet de vervoerder is, duidelijk nagelaten heeft redelijke stappen te nemen om de goederen daadwerkelijk in bezit te krijgen, gaat het in lid 1 bedoelde risico over op de consument op het door de partijen overeengekomen tijdstip van levering.
Amendement 145
Voorstel voor een richtlijn
Artikel 23 bis (nieuw)
Artikel 23 bis
Duur van overeenkomsten
1.  Onverminderd de bepalingen in deze richtlijn over oneerlijke bedingen wordt in tussen consumenten en handelaars gesloten overeenkomsten niet voorzien in een initiële bindende termijn van meer dan 12 maanden.
2.  Na de initiële bindende termijn van 12 maanden hebben de consumenten het recht de overeenkomst op elk moment te beëindigen. Voor de beëindiging van de overeenkomst geldt een opzeggingstermijn van ten hoogste 2 maanden. De consumenten hebben het recht de opzegging te doen vóór het einde van de initiële bindende termijn, om de overeenkomst te beëindigen met ingang van het einde van de bindende termijn.
Amendement 146
Voorstel voor een richtlijn
Artikel 24 – lid 1
1.  De handelaar levert de goederen in overeenstemming met de verkoopovereenkomst.
1.  De handelaar levert de goederen in overeenstemming met de overeenkomst, met name wat kwaliteit en kwantiteit betreft, die de partijen samen zijn overeengekomen.
Amendement 147
Voorstel voor een richtlijn
Artikel 24 – lid 2 – letter a
a) ze zijn in overeenstemming met de door de handelaar gegeven beschrijving ervan, en bezitten de eigenschappen van de goederen die de handelaar aan de consument als monster of als model heeft getoond;
a) ze zijn in overeenstemming met de door de handelaar gegeven beschrijving ervan, en bezitten de eigenschappen van de goederen die de handelaar aan de consument als monster of als model heeft getoond, en
Amendement 148
Voorstel voor een richtlijn
Artikel 24 – lid 2 – letter b
b) ze zijn geschikt voor elk bijzonder door de consument gewenst gebruik dat deze aan de handelaar bij het sluiten van de overeenkomst heeft medegedeeld en dat de handelaar heeft aanvaard;
b) zij zijn, bij ontstentenis van een overeenkomst over de kenmerken van de goederen, geschikt voor het gebruik waarvoor de partijen bij de overeenkomst ze bij de sluiting van de overeenkomst hebben bedoeld; en
Amendement 149
Voorstel voor een richtlijn
Artikel 24 – lid 2 – letters c en d
c) ze zijn geschikt voor het gebruik waarvoor goederen van dezelfde soort gewoonlijk dienen, of
c) zij zijn geschikt voor het gebruik waarvoor goederen van dezelfde soort gewoonlijk zouden dienen en zij vertonen de kwaliteit en prestaties die voor goederen van dezelfde soort normaal zijn, met name rekening houdend met het gebruik, het uiterlijk, de duurzaamheid en de afwerking, en die de consument redelijkerwijs mag verwachten, gelet op de aard van de goederen en eventuele publieke mededelingen over de bijzondere kenmerken ervan door de handelaar, de producent of diens vertegenwoordiger, met name in reclame of op etikettering.
d) ze bieden de kwaliteit en prestaties die voor goederen van dezelfde soort normaal zijn en die de consument redelijkerwijs mag verwachten, gelet op de aard van de goederen en op de eventuele door de handelaar, de producent of diens vertegenwoordiger met name in reclame of etikettering – publiekelijk gedane mededelingen over de bijzondere kenmerken ervan.
Amendement 151
Voorstel voor een richtlijn
Artikel 24 – lid 4 – letter b
b) de mededeling was op het tijdstip van sluiting van de overeenkomst rechtgezet;
b) de mededeling was op het tijdstip van sluiting van de overeenkomst rechtgezet, waarbij de rechtzetting tijdig was gedaan en op een wijze die gelijkwaardig is aan degene waarop de mededeling was gedaan of op zijn minst op opvallende wijze in het contractdocument;
Amendement 152
Voorstel voor een richtlijn
Artikel 24 – lid 5
5.  Elk gebrek aan overeenstemming dat het gevolg is van een niet-correcte installatie van de geleverde goederen wordt beschouwd als niet-conformiteit van de goederen zelf, indien de installatie deel uitmaakt van de verkoopovereenkomst en de goederen door de handelaar of onder diens verantwoordelijkheid werden geïnstalleerd. Hetzelfde geldt als voor montage door de consument bestemde goederen door de consument zijn geïnstalleerd en de verkeerde installatie een gevolg is van fouten of onduidelijkheden in de montagehandleiding.
5.   De handelaar is aansprakelijk voor elk gebrek aan overeenstemming dat ontstaat door de verpakking of het gevolg is van een niet-correcte installatie, indien de installatie deel uitmaakt van de verkoopovereenkomst en de goederen door de handelaar of onder diens verantwoordelijkheid werden geïnstalleerd. Hetzelfde geldt als voor montage door de consument bestemde goederen door de consument zijn geïnstalleerd en de verkeerde installatie een gevolg is van fouten of onduidelijkheden in de montagehandleiding.
Amendement 153
Voorstel voor een richtlijn
Artikel 26 – lid 1
1.   Zoals bepaald in de leden 2 tot en met 5 heeft de consument wanneer de goederen niet in overeenstemming zijn met de overeenkomst recht op:
1.   Bij gebrek aan overeenstemming heeft de consument recht op:
a) reparatie of vervanging om het gebrek aan overeenstemming te verhelpen,
a) reparatie of vervanging om het gebrek aan overeenstemming te verhelpen, in overeenstemming met de leden 2, 3 en 5, of
b) verlaging van de prijs,
b) passende verlaging van de prijs, of op de ontbinding van de overeenkomst overeenkomstig de leden 4, 5 en 5 bis.
c) ontbinding van de overeenkomst.
Amendement 154
Voorstel voor een richtlijn
Artikel 26 – lid 2
2.  De handelaar verhelpt het gebrek aan overeenstemming door hetzij reparatie of vervanging, naar zijn keuze.
2.   De consument kan de handelaar eerst verzoeken de goederen te herstellen of te vervangen, als deze oplossing niet onmogelijk of buitensporig is.
Amendement 155
Voorstel voor een richtlijn
Artikel 26 – lid 3
3.  Wanneer de handelaar heeft aangetoond dat het verhelpen van het gebrek aan overeenstemming door reparatie of vervanging onwettig of onmogelijk is, of van de handelaar buitensporige inspanningen zou verlangen, kan de consument kiezen tussen een korting op de prijs of ontbinding van de overeenkomst. De van een handelaar verlangde inspanning is buitensporig wanneer hij daarbij kosten maakt die veel hoger zijn dan die van korting van de prijs of ontbinding van de overeenkomst, rekening houdende met de waarde van de goederen als er geen gebrek aan overeenstemming zou zijn en met het belang van het gebrek aan overeenstemming.
3.   Een in lid 2 genoemde wijze van schadeloosstelling geldt als buitensporig, wanneer die voor de handelaar kosten met zich meebrengt die vergeleken met de alternatieve wijze van schadeloosstelling (herstelling of vervanging) onredelijk zouden zijn:
De consument kan de overeenkomst alleen opzeggen als het gebrek aan overeenstemming van meer dan geringe aard is.
a) ten opzichte van de waarde die het goed zou hebben zonder het gebrek aan overeenstemming,
b) met inachtneming van de ernst van het gebrek aan overeenstemming,
c) na de afweging of teruggegrepen zou kunnen worden op een alternatieve wijze van schadeloosstelling (herstelling of vervanging) zonder aanzienlijke overlast voor de consument,
De herstelling of de vervanging moet binnen een redelijke termijn en zonder aanzienlijke overlast voor de consument plaatsvinden.
Amendement 156
Voorstel voor een richtlijn
Artikel 26 – lid 4
4.  De consument kan gebruik maken van een van de in lid 1 genoemde mogelijkheden wanneer een van de volgende situaties bestaat:
4.   Onverminderd lid 5 ter kan de consument een passende verlaging van de prijs of een ontbinding van de verkoopovereenkomst eisen, wanneer een van de volgende situaties bestaat:
a) de handelaar heeft impliciet of expliciet geweigerd het gebrek aan overeenstemming te verhelpen;
a) de consument heeft recht noch op herstelling noch op vervanging;
a bis) de handelaar heeft expliciet of stilzwijgend geweigerd het gebrek aan overeenstemming te verhelpen;
b) de handelaar heeft het gebrek aan overeenstemming niet binnen een redelijke termijn verholpen;
b) de handelaar heeft het gebrek aan overeenstemming niet binnen een redelijke termijn verholpen;
c) de handelaar heeft geprobeerd het gebrek aan overeenstemming te verhelpen, maar heeft daarbij de consument aanzienlijke overlast bezorgd;
c) de handelaar heeft het gebrek aan overeenstemming verholpen, maar heeft daarbij de consument aanzienlijke overlast bezorgd.
d) hetzelfde gebrek heeft zich binnen een korte periode meerdere malen voorgedaan.
Amendement 158
Voorstel voor een richtlijn
Artikel 26 – lid 5 bis (nieuw)
5 bis.  Ontbinding van de overeenkomst kan door de consument niet worden gevraagd indien het gebrek aan overeenstemming van geringe betekenis is.
Amendement 159
Voorstel voor een richtlijn
Artikel 26 – lid 5 ter (nieuw)
5 ter.  Teneinde voor een hoger niveau van consumentenbescherming te zorgen kunnen de lidstaten bepalingen van nationaal recht vaststellen of handhaven die consumenten bij een gebrek aan overeenstemming het recht geven om de overeenkomst binnen een korte termijn op te zeggen en volledige terugbetaling te verlangen of vrijelijk te kiezen tussen de in lid 1 beschreven wijze van schadeloosstelling.
Amendement 160
Voorstel voor een richtlijn
Artikel 27 – lid 2
2.  Onverminderd de bepalingen van dit hoofdstuk kan de consument schadevergoeding eisen voor verlies of schade dat of die niet overeenkomstig artikel 26 in orde is gebracht.
2.  Onverminderd de bepalingen van dit hoofdstuk kan de consument overeenkomstig de bepalingen van het toepasselijke nationale recht schadevergoeding eisen voor verlies of schade dat of die niet overeenkomstig artikel 26 in orde is gebracht.
Amendement 161
Voorstel voor een richtlijn
Artikel 27 bis (nieuw)
Artikel 27 bis
Recht op verhaal
Wanneer de eindverkoper jegens de consument aansprakelijk is uit hoofde van een gebrek aan overeenstemming dat voortvloeit uit een handelen of nalaten van de producent, van een eerdere verkoper in dezelfde contractuele keten of van enige andere tussenpersoon, kan de handelaar als eindverkoper verhaal nemen op de aansprakelijke persoon of personen in de contractuele keten. De persoon of personen op wie de handelaar als eindverkoper verhaal kan nemen alsmede de rechtsvorderingen en de wijze van procederen worden bepaald door het nationale recht, teneinde de doeltreffendheid van dit recht te waarborgen.
De aansprakelijke persoon, als bedoeld in het eerste lid, dient aan te tonen dat het gebrek aan overeenstemming niet aan hem te wijten was of dat de eindverkoper niet werkelijk gehouden was jegens de consument dit gebrek te verhelpen.
Amendement 162
Voorstel voor een richtlijn
Artikel 28 – lid 2
2.  Wanneer de handelaar het gebrek aan overeenstemming heeft verholpen door de goederen te vervangen, is hij krachtens artikel 25 aansprakelijk wanneer het gebrek aan overeenstemming zich manifesteert binnen een termijn van twee jaar nadat de consument of een door de consument aangewezen derde partij de vervangende goederen daadwerkelijk in bezit heeft gekregen.
Schrappen
Amendement 163
Voorstel voor een richtlijn
Artikel 28 – lid 4
4.  Om zijn rechten uit hoofde van artikel 25 gebruik te kunnen maken, dient de consument de handelaar op de hoogte te stellen van het gebrek aan overeenstemming binnen twee maanden na de datum waarop hij dat gebrek aan overeenstemming heeft geconstateerd.
Schrappen
Amendement 164
Voorstel voor een richtlijn
Artikel 28 – lid 5 bis (nieuw)
5 bis.  De lidstaten kunnen in nationaal recht bepalingen vaststellen of handhaven die voorzien in een langere aansprakelijkheidstermijn, een langere duur van de bewijslastomkering ten gunste van de consument of specifieke regels voor aanzienlijke, na het verstrijken van de aansprakelijkheidstermijn aan het licht gekomen gebreken van overeenstemming, om een hoger beschermingsniveau voor de consument te waarborgen.
Amendement 165
Voorstel voor een richtlijn
Artikel 28 bis (nieuw)
Artikel 28 bis
Communicatie en bereikbaarheid
De handelaar zorgt ervoor dat hij gedurende de looptijd van een dienstenovereenkomst of na sluiting van een verkoopsovereenkomst tot het einde van de in artikel 28, lid 1, bedoelde termijn voor verklaringen, mededelingen en vragen van de consument die verband houden met de uit de diensten- of verkoopsovereenkomst voortvloeiende rechten en verplichtingen onder redelijke voorwaarden bereikbaar is. Hij moet er inzonderheid voor zorgen dat verklaringen van de consument betreffende de overeenkomst hem onverwijld bereiken en dat de ontvangst ervan de consument per omgaande wordt meegedeeld. Voor de telefonische ontvangst en beantwoording van verklaringen, mededelingen en vragen in verband met de diensten- of verkoopsovereenkomst mogen de consument geen kosten in rekening worden gebracht, behoudens het recht van de telecommunicatieaanbieder op vergoeding van de gesprekskosten.
Amendement 166
Voorstel voor een richtlijn
Artikel 29 – lid 2 – inleidende formule
2.  Het garantiebewijs dient in duidelijke en begrijpelijke taal te zijn opgesteld en goed leesbaar te zijn. Hierbij gaat het om:
2.  Het garantiebewijs dient in duidelijke en begrijpelijke taal te zijn opgesteld, goed leesbaar te zijn en in één en dezelfde lettergrootte te zijn weergegeven. Het garantiebewijs dient in dezelfde taal te zijn opgesteld als de overeenkomst. Het garantiebewijs bevat de volgende elementen:
Amendement 167
Voorstel voor een richtlijn
Artikel 29 – lid 2 – letters a, b en c
a) de wettelijke rechten van de consument, zoals bepaald in artikel 26, en een duidelijke verklaring dat de handelsgarantie die rechten onverlet laat,
a) de wettelijke rechten van de consument op grond van de artikelen 26 en 28 en de bepalingen van het toepasselijke nationale recht, alsmede een duidelijke verklaring dat de handelsgarantie die rechten onverlet laat,
b) de inhoud van de handelsgarantie en de voorwaarden voor het indienen van claims, met name de duur en het geografische toepassingsgebied van de garantie en naam en adres van de garant,
b) de inhoud van de handelsgarantie en de voorwaarden voor het indienen van claims, met name de duur en het geografische toepassingsgebied van de garantie en naam en adres van de garant,
c) onverminderd de artikelen 32 en 35 en bijlage III, punt 1, onder j), een verklaring, voor zover van toepassing, dat de handelsgarantie niet kan worden overgedragen bij doorverkoop.
c) de informatie dat de handelsgarantie kan worden overgedragen bij doorverkoop.
Amendement 168
Voorstel voor een richtlijn
Artikel 29 – lid 3
3.   Wanneer de consument daarom verzoekt, stelt de handelaar de garantie ter beschikking op een duurzame drager.
3.  De handelaar stelt de garantie ter beschikking op een duurzame drager en, als de consument hierom verzoekt, ook op papier.
Amendement 169
Voorstel voor een richtlijn
Artikel 30 – lid 1
1.  Dit hoofdstuk is van toepassing op bedingen in overeenkomsten die van te voren door de handelaar of een derde partij zijn opgesteld en waarmee de consument heeft ingestemd zonder invloed op de inhoud te hebben, met name wanneer dergelijke bedingen in overeenkomsten onderdeel zijn van een vooraf opgestelde standaardovereenkomst.
1.  Dit hoofdstuk is van toepassing op bedingen in overeenkomsten die van te voren door de handelaar of een derde zijn opgesteld en waarover niet afzonderlijk is onderhandeld. Een beding wordt in geen geval geacht voorwerp van afzonderlijke onderhandeling te zijn geweest wanneer het van te voren is opgesteld en de consument derhalve geen invloed heeft gehad op de inhoud van het beding, met name wanneer een dergelijk beding onderdeel is van een vooraf opgestelde standaardovereenkomst.
Amendement 170
Voorstel voor een richtlijn
Artikel 30 – lid 2
2.  Het feit dat de consument de mogelijkheid had om de inhoud van bepaalde aspecten van een van de voorwaarden van de overeenkomst, of een specifieke voorwaarde, te beïnvloeden, staat niet in de weg aan toepassing van dit hoofdstuk op andere bedingen die deel uitmaken van diezelfde overeenkomst.
2.  Het feit dat de inhoud van bepaalde aspecten van een van de voorwaarden van de overeenkomst, of een specifieke voorwaarde, voorwerp van afzonderlijke onderhandeling is geweest, staat niet in de weg aan toepassing van dit hoofdstuk op andere bedingen die deel uitmaken van diezelfde overeenkomst.
Amendement 171
Voorstel voor een richtlijn
Artikel 30 – lid 3
3.  Dit hoofdstuk is niet van toepassing op bedingen in overeenkomsten die dwingende wettelijke of regelgevende bepalingen weerspiegelen die in overeenstemming zijn met het Gemeenschapsrecht en met de bepalingen of beginselen van internationale verdragen waarbij de Gemeenschap of de lidstaten partij zijn.
3.  Dit hoofdstuk is niet van toepassing op bedingen in overeenkomsten die wettelijke of regelgevende bepalingen dan wel bepalingen van openbare orde weerspiegelen die in overeenstemming zijn met het recht van de Unie en met de bepalingen of beginselen van internationale verdragen waarbij de Unie of de lidstaten partij zijn.
Amendement 172
Voorstel voor een richtlijn
Artikel 30 bis (nieuw)
Artikel 30 bis
Harmonisatiegraad
Tenzij anders bepaald, handhaven of voeren de lidstaten in hun nationale recht geen bepalingen in die afwijken van de bepalingen in dit hoofdstuk, met inbegrip van meer of minder strikte bepalingen die een verschillend niveau van consumentenbescherming moeten waarborgen.
Amendement 173
Voorstel voor een richtlijn
Artikel 31 – lid 1
1.  Bedingen in overeenkomsten dienen in duidelijke en begrijpelijke taal opgesteld en goed leesbaar te zijn.
1.   Alle bedingen in overeenkomsten dienen duidelijk en begrijpelijk gesteld te zijn. Schriftelijke bedingen dienen altijd in duidelijke en begrijpelijke taal opgesteld en goed leesbaar te zijn.
Amendement 174
Voorstel voor een richtlijn
Artikel 31 – lid 4
4.  De lidstaten leggen geen aanvullende eisen op met betrekking tot de wijze waarop de bedingen in overeenkomsten gepresenteerd, geformuleerd of ter beschikking van de consument gesteld worden.
4.  De lidstaten leggen geen aanvullende eisen op met betrekking tot de presentatie van bedingen in overeenkomsten, behalve waar het gaat om presentatievereisten in verband met personen met een handicap of wanneer van de goederen of diensten een bepaald gevaar kan uitgaan voor de gezondheid en veiligheid van de consument of een derde, of met betrekking tot specifieke goederen of diensten waar er bewijs is van consumentenbenadeling.
Amendement 175
Voorstel voor een richtlijn
Artikel 32 – lid 2
2.  Onverminderd de artikelen 34 en 38 worden voor de beoordeling van het oneerlijke karakter van een beding in een overeenkomst alle omstandigheden rond de sluiting van de overeenkomst, alsmede alle andere bedingen van de overeenkomst of van een andere overeenkomst waarvan deze afhankelijk is, op het moment waarop de overeenkomst is gesloten in aanmerking genomen, rekening houdende met de aard van de producten waarop de overeenkomst betrekking heeft. Bij de beoordeling van het (on)eerlijke karakter van een voorwaarde in een overeenkomst houdt de bevoegde nationale autoriteit ook rekening met de wijze waarop de handelaar de overeenkomst heeft opgesteld en aan de consument heeft medegedeeld, in het licht van artikel 31.
2.  Onverminderd de artikelen 34 en 38 worden voor de beoordeling van het oneerlijke karakter van een beding in een overeenkomst alle omstandigheden rond de sluiting van de overeenkomst, alsmede alle andere bedingen van de overeenkomst of van een andere overeenkomst waarvan deze afhankelijk is, op het moment waarop de overeenkomst is gesloten in aanmerking genomen, rekening houdende met de aard van de producten waarop de overeenkomst betrekking heeft.
Amendement 176
Voorstel voor een richtlijn
Artikel 32 – lid 2 bis (nieuw)
2 bis.  Bij de beoordeling van het (on)eerlijke karakter van een beding in een overeenkomst, houdt de bevoegde nationale autoriteit ook rekening met de wijze waarop de handelaar de overeenkomst heeft opgesteld en aan de consument heeft medegedeeld, overeenkomstig artikel 31, leden 1 en 2. Door de handelaar gestipuleerde bedingen die in strijd zijn met de transparantieverplichting als voorgeschreven in artikel 31, leden 1 en 2, kunnen alleen al op grond daarvan als oneerlijk worden beschouwd.
Amendement 177
Voorstel voor een richtlijn
Artikel 32 – lid 3
3.  De leden 1 en 2 zijn niet van toepassing op de beoordeling van het eigenlijke onderwerp van de overeenkomst of op de redelijkheid van de aangegeven betaling voor de vervulling van de centrale contractuele verplichting van de handelaar, op voorwaarde dat de handelaar volledig voldaan heeft aan artikel 31.
3.  De leden 1, 2 en 2 bis van dit artikel zijn niet van toepassing op de beoordeling van het eigenlijke onderwerp van de overeenkomst of op de redelijkheid van de aangegeven betaling voor de vervulling van de centrale contractuele verplichting van de handelaar, op voorwaarde dat de handelaar volledig voldaan heeft aan artikel 31, leden 1, 2 en 3.
Amendement 178
Voorstel voor een richtlijn
Artikel 33
Wanneer de handelaar beweert dat een beding in een overeenkomst het voorwerp is geweest van afzonderlijke onderhandeling, is het aan hem om dit te bewijzen.
Wanneer de handelaar beweert dat een beding in een overeenkomst het voorwerp is geweest van afzonderlijke onderhandeling, of dat een beding in een overeenkomst in overeenstemming is met de transparantievereisten van artikel 31, leden 1 en 2, is het aan hem om dit te bewijzen
Amendement 179
Voorstel voor een richtlijn
Artikel 34
De lidstaten zorgen ervoor dat de in de lijst in bijlage II opgenomen bedingen in overeenkomsten onder alle omstandigheden als oneerlijk beschouwd worden. Deze lijst van bedingen in overeenkomsten is van toepassing in alle lidstaten en mag alleen worden gewijzigd zoals aangegeven in artikel 39, lid 2, en artikel 40.
1.  De lidstaten zorgen ervoor dat de in de lijst in bijlage II opgenomen bedingen in overeenkomsten onder alle omstandigheden als oneerlijk beschouwd worden.
2.  De lidstaten kunnen in hun nationale wetgeving aanvullende bedingen opnemen die onder alle omstandigheden vermoed worden oneerlijk te zijn. De lidstaten melden de in lid 1 bedoelde bedingen aan de Commissie.
De Commissie maakt deze informatie op een gemakkelijk toegankelijke wijze openbaar.
Amendement 180
Voorstel voor een richtlijn
Artikel 35
De lidstaten zorgen ervoor dat de in de lijst in punt 1 van bijlage III opgenomen bedingen in overeenkomsten als oneerlijk beschouwd worden tenzij de handelaar aantoont dat dergelijke bedingen eerlijk zijn in de zin van artikel 32. Deze lijst van bedingen in overeenkomsten is van toepassing in alle lidstaten en mag alleen worden gewijzigd zoals aangegeven in artikel 39, lid 2, en artikel 40.
1.  De lidstaten zorgen ervoor dat de in de lijst in punt 1 van bijlage III opgenomen bedingen in overeenkomsten als oneerlijk beschouwd worden tenzij de handelaar aantoont dat dergelijke bedingen eerlijk zijn in de zin van artikel 32.
2.  De lidstaten kunnen in hun nationale wetgeving aanvullende bedingen opnemen die als oneerlijk beschouwd worden. De lidstaten melden de in lid 1 bedoelde bedingen aan de Commissie.
De Commissie maakt deze informatie op een gemakkelijk toegankelijke wijze openbaar.
Amendement 181
Voorstel voor een richtlijn
Artikel 37
Oneerlijke bedingen in overeenkomsten zijn niet bindend voor de consument. Een overeenkomst blijft echter bindend voor de partijen wanneer die van kracht kan blijven zonder de oneerlijke bedingen.
Bedingen in overeenkomsten die op grond van deze richtlijn oneerlijk zijn, zijn niet bindend voor de consument overeenkomstig het nationale recht. Een overeenkomst blijft echter bindend voor de partijen wanneer die van kracht kan blijven zonder de oneerlijke bedingen.
Amendement 182
Voorstel voor een richtlijn
Artikel 38 – lid 1
1.  De lidstaten zien erop toe dat er, in het belang van de consumenten en van de concurrerende handelaren, doeltreffende en geschikte middelen bestaan om een eind te maken aan het gebruik van oneerlijke bedingen in overeenkomsten tussen consumenten en handelaren.
1.  De lidstaten zien erop toe dat er, in het belang van de consumenten en van de concurrerende handelaren, doeltreffende en geschikte middelen bestaan om het gebruik van oneerlijke bedingen in overeenkomsten tussen consumenten en handelaren te verhinderen.
Amendement 184
Voorstel voor een richtlijn
Artikel 39
Artikel 39
Schrappen
Herziening van de bedingen in de bijlagen II en III
1.  De lidstaten stellen de Commissie op de hoogte van de bedingen die als oneerlijk zijn beoordeeld door de bevoegde nationale instanties en die zij relevant achten met het oog op aanpassing van deze richtlijn, zoals voorzien in lid 2.
2.  In het licht van de uit hoofde van lid 1 ontvangen kennisgevingen past de Commissie de bijlagen II en III aan. Maatregelen met betrekking tot aanpassing van niet-essentiële elementen van deze richtlijn worden aangenomen volgens de regelgevende procedure met toetsing zoals bedoeld in artikel 40, lid 2.
Amendement 185
Voorstel voor een richtlijn
Artikel 40
Artikel 40
Het comité
Schrappen
1.  De Commissie wordt bijgestaan door het Comité voor oneerlijke bedingen in consumentenovereenkomsten (hierna „het comité” genoemd).
2.  Wanneer naar dit lid wordt verwezen, zijn artikel 5 bis, leden 1 tot en met 4, en artikel 7 van Besluit 1999/468/EG van toepassing, met inachtneming van artikel 8 van dat besluit.
Amendement 186
Voorstel voor een richtlijn
Artikel 41 – lid 1
1.  De lidstaten zorgen ervoor dat passende en doeltreffende middelen beschikbaar zijn om de bepalingen van deze richtlijn te doen naleven.
1.  De lidstaten en de Commissie zorgen ervoor dat passende en doeltreffende middelen beschikbaar zijn om de in deze richtlijn bepaalde consumentenrechten te doen eerbiedigen.
Amendement 187
Voorstel voor een richtlijn
Artikel 44
De lidstaten nemen passende maatregelen om de consumenten op de hoogte te brengen van de nationale bepalingen die met het oog op de omzetting van deze richtlijn zijn vastgesteld en moedigen, waar passend, handelaren en houders van een gedragscode aan om de consumenten over hun rechten in te lichten.
De lidstaten en de Commissie nemen passende maatregelen om de consumenten en de handelaars, met name via de instrumenten van de informatie- en communicatietechnologie en de publieke media, op de hoogte te brengen van de nationale bepalingen die met het oog op de omzetting van deze richtlijn zijn vastgesteld en moedigen, waar passend, handelaren en houders van een gedragscode aan om de consumenten over hun rechten in te lichten.
Amendement 188
Voorstel voor een richtlijn
Artikel 45
Consumenten zijn niet verplicht enige vergoeding te betalen in gevallen van ongevraagde levering van een product zoals verboden door artikel 5, lid 5, en punt 29 van bijlage I van Richtlijn 2005/29/EC. Het feit dat een consument niet reageert op een dergelijke ongevraagde levering betekent niet dat hij met de levering instemt.
Consumenten zijn niet verplicht enige vergoeding te betalen in gevallen van ongevraagde levering van goederen of verlening van diensten die verboden is overeenkomstig artikel 5, lid 5, en punt 29 van bijlage I van Richtlijn 2005/29/EC. In deze gevallen betekent het feit dat een consument niet reageert op de ongevraagde levering, niet dat hij met de levering instemt.
Amendement 189
Voorstel voor een richtlijn
Artikel 46 – lid 2
2.  De lidstaten delen de Commissie de tekst van de belangrijkste bepalingen van intern recht mee die zij op het onder deze richtlijn vallende gebied vaststellen.
Schrappen
Amendement 190
Voorstel voor een richtlijn
Artikel 46 bis (nieuw)
Artikel 46 bis
Kennisgevingsplicht en wederzijdse evaluatie door de lidstaten
1.  Uiterlijk op [laatste dag van de termijn voor de omzetting] en vervolgens om de drie jaar dienen de lidstaten bij de Commissie een verslag in met de volgende informatie:
a) de tekst van aanvullende voorschriften betreffende vóór de sluiting van de overeenkomst te verstrekken informatie die de lidstaten overeenkomstig artikel 9, leden 5 en 6, vaststellen of handhaven;
b) de tekst van afwijkende bepalingen in nationaal recht die de lidstaten overeenkomstig artikel 12, lid 4, en artikel 13, lid 2, vaststellen of handhaven;
c) de tekst van afwijkende bepalingen in nationaal recht die de lidstaten overeenkomstig artikel 22, lid 2 bis, vaststellen of handhaven;
d) de tekst van afwijkende bepalingen in nationaal recht die de lidstaten overeenkomstig artikel 26, lid 5 ter, en artikel 28, lid 5 bis, vaststellen of handhaven;
e) de tekst van aanvullende bedingen die de lidstaten overeenkomstig artikel 34, lid 1 bis, als oneerlijk onder alle omstandigheden aanmerken;
f) de tekst van aanvullende bedingen die de lidstaten overeenkomstig artikel 35, lid 1 bis, als vermoedelijk oneerlijk aanmerken;
g) de tekst van besluiten van fundamenteel belang – samen met de bijbehorende motivering – die hun rechtbanken, arbitrageinstanties of bevoegde administratieve instanties op het onder deze richtlijn vallende gebied vellen.
2.  Het in lid 1 bedoelde verslag wordt ingediend bij de Commissie. Voor de in lid 1, onder a) tot e) genoemde informatie moeten de lidstaten uitleggen waarom de afwijkende bepalingen in nationaal recht passend en evenredig zijn met het oog op de doelstelling van deze richtlijn.
3.  De Commissie waarborgt dat de in lid 1, onder d) en e) genoemde informatie voor consumenten en handelaren gemakkelijk toegankelijk is, onder andere op een hiervoor bestemde website die door de Commissie wordt gecreëerd en bijgehouden.
4.  De Commissie stuurt de in lid 1 bedoelde verslagen naar de andere lidstaten en het Europees Parlement, die binnen zes maanden na ontvangst hun opmerkingen over elk van de verslagen indienen. Binnen dezelfde termijn raadpleegt de Commissie de belanghebbenden over de verslagen.
Amendement 191
Voorstel voor een richtlijn
Artikel 46 ter (nieuw)
Artikel 46 ter
Verslaglegging door consumentenbeschermers
Personen of organisaties die volgens het nationale recht een legitiem belang hebben bij het beschermen van consumenten in de zin van artikel 38, lid 2, stellen de Commissie in kennis van de conclusies die zij trekken uit de beoordeling van de toepassing en effecten van deze richtlijn voor de consumentenrechten en de werking van de interne markt.
Amendement 192
Voorstel voor een richtlijn
Artikel 46 quater (nieuw)
Artikel 46 quater
Verslaglegging door de Commissie en toetsing
Rekening houdend met de overeenkomstig artikel 46 bis, lid 4, en artikel 46 ter verzamelde informatie legt de Commissie het Europees Parlement en de Raad uiterlijk op [één jaar na afloop van de omzettingstermijn] en vervolgens om de drie jaar een uitvoerig verslag voor over de toepassing van deze richtlijn. Zo nodig voegt zij aan dit verslag wetgevingsvoorstellen toe om deze richtlijn aan de ontwikkelingen op het gebied van consumentenrechten aan te passen.
Amendement 193
Voorstel voor een richtlijn
Artikel - 47 (nieuw)
Richtlijn 2002/65/EG
Artikel 47
Wijziging van Richtlijn 2002/65/EG
Artikel 2, onder a), van Richtlijn 2002/65/EG wordt vervangen door:
a) 'overeenkomst op afstand”: iedere overeenkomst betreffende de levering van een goed of de verlening van een dienst die in het kader van een georganiseerd systeem voor verkoop of dienstverlening op afstand tussen een handelaar en een consument wordt gesloten, waarbij de handelaar en de consument niet gelijktijdig fysiek aanwezig zijn voor de sluiting van de overeenkomst, maar uitsluitend gebruik maken van een of meer technieken voor communicatie op afstand;„
Amendement 194
Voorstel voor een richtlijn
Artikel 47 – lid 1
De Richtlijnen 85/577/EEG 93/13/EEG en 97/7/EG, en Richtlijn 1999/44/EG zoals gewijzigd bij de in bijlage IV genoemde richtlijnen, worden ingetrokken.
De Richtlijnen 85/577/EEG 93/13/EEG en 97/7/EG, en Richtlijn 1999/44/EG zoals gewijzigd bij de in bijlage IV genoemde richtlijnen, worden met ingang van [datum van omzetting] ingetrokken.
Amendement 195
Voorstel voor een richtlijn
Artikel 48
Artikel 48
Herziening
Schrappen
De Commissie evalueert deze richtlijn en brengt uiterlijk op [vijf jaar na de in artikel 46, lid 1, genoemde datum] verslag uit aan het Europees Parlement en de Raad.
Zo nodig doet zij voorstellen om de richtlijn aan de ontwikkelingen op dit terrein aan te passen. De Commissie kan inlichtingen bij de lidstaten vragen.
Amendement 196
Voorstel voor een richtlijn
Artikel 48 bis (nieuw)
Artikel 48 bis
De Commissie overweegt de goedkeuring van een voorstel voor een verordening over overeenkomsten op afstand en buiten verkoopruimten gesloten overeenkomsten, waarvan vervoer en gezondheidsdiensten zullen worden vrijgesteld.
Amendement 197
Voorstel voor een richtlijn
Bijlage I – deel A
A.  Informatie die bij het herroepingsformulier gevoegd moet worden
A.  Modelinstructies voor herroeping
1.  Naam, geografisch adres en e-mailadres van de handelaar aan wie het herroepingsformulier gezonden moet worden.
Herroepingsrecht
2.  Een verklaring dat de consument het recht heeft de overeenkomst te herroepen, en dat hij van dit recht gebruik kan maken door onderstaand herroepingsformulier in te vullen en op een duurzame drager aan de in lid 1 bedoelde handelaar te zenden:
U beschikt over een termijn van veertien kalenderdagen om de overeenkomst zonder opgave van redenen middels een verklaring op een duurzame drager [of – indien de goederen u voor het einde van de die termijn ter beschikking zijn gesteld – door het retourneren van de goederen] te herroepen.
a) voor buiten verkoopruimten gesloten overeenkomsten: binnen een periode van veertien dagen nadat hij het bestelformulier heeft ondertekend;
De termijn begint [op het moment van ontvangst van de bestelde goederen](1). Bij de berekening van de termijn wordt de dag [van ontvangst van de goederen](2) niet meegerekend. Indien de laatste dag van de termijn op een feestdag, een zaterdag of een zondag valt, eindigt de termijn op de eerstvolgende werkdag.
Voor het doen beginnen van de herroepingstermijn volstaat de tijdige verzending van uw herroepingsverklaring of de goederen. De verzending van de herroepingsverklaring of de goederen vóór het verstrijken van de herroepingstermijn moet bewijsbaar zijn (bijvoorbeeld met een ontvangstbevestiging van de post).
b) voor verkoopovereenkomsten op afstand: binnen een periode van veertien dagen nadat de consument of een door de consument aangewezen derde partij, die niet de vervoerder is, de goederen daadwerkelijk in ontvangst heeft genomen;
De herroepingsverklaring moet op een duurzame drager (bijv. een per post verzonden brief)(3) worden gericht aan: (4). U kunt het onderstaande formulier gebruiken, maar bent hiertoe niet verplicht.
c) voor op afstand gesloten dienstenovereenkomsten:
Gevolgen van herroeping
– binnen een periode van veertien dagen na de sluiting van de overeenkomst, wanneer de consument er van te voren niet uitdrukkelijk mee heeft ingestemd dat de uitvoering van de overeenkomst kan beginnen vóór het einde van deze periode van veertien dagen;
Om de herroeping geldig te doen zijn, moet u de ontvangen goederen binnen veertien kalenderdagen op [onze kosten](5) terugzenden. De termijn begint voor u met de verzending van uw herroepingsverklaring. De termijn begint voor u met de verzending van uw herroepingsverklaring of de goederen. Bij de berekening van deze termijn wordt de dag van ontvangst van de herroepingsverklaring niet meegerekend. Indien de laatste dag van deze termijn op een feestdag, een zaterdag of een zondag valt, eindigt de termijn op de eerstvolgende werkdag.
– binnen een periode die eindigt zodra de uitvoering van de overeenkomst begint, wanneer de consument er van te voren uitdrukkelijk mee heeft ingestemd dat de uitvoering van de overeenkomst kan beginnen vóór het einde van deze periode van veertien dagen.
Indien u ons de ontvangen goederen alleen in verslechterde toestand kunt terugzenden, bent u aansprakelijk voor het waardeverlies van de goederen. Dit geldt alleen indien dit waardeverlies het gevolg is van hanteren of gebruik dat verder ging dan nodig was om de aard, de toestand en het functioneren van de goederen vast te stellen. U kunt een verslechtering vermijden door de goederen niet als zijnde uw eigendom in gebruik te nemen en alles te vermijden wat hun waarde beïnvloedt.
3.  Voor alle verkoopovereenkomsten: een verklaring waarin de consument geïnformeerd wordt over de termijnen en modaliteiten voor het retourneren van de goederen aan de handelaar en over de voorwaarden voor vergoeding overeenkomstig artikel 16 en artikel 17, lid 2.
In het geval van een geldige herroeping moeten wij iedere betaling die wij van u hebben ontvangen binnen veertien kalenderdagen terugbetalen. De termijn begint voor ons met de ontvangst van uw herroepingsverklaring. Bij de berekening van deze termijn wordt de dag van ontvangst van de herroepingsverklaring niet meegerekend. Indien de laatste dag van deze termijn op een feestdag, een zaterdag of een zondag valt, eindigt de termijn op de eerstvolgende werkdag.
4.  Voor op overeenkomsten op afstand die op internet zijn gesloten: een verklaring dat de consument het standaardherroepingsformulier elektronisch kan invullen en inzenden op de website van de handelaar, en dat hij zo snel mogelijk van de handelaar per e-mail een bevestiging van de ontvangst van de herroeping zal ontvangen.
Wij kunnen de vergoeding van betalingen afhankelijk stellen van de ontvangst van de geretourneerde goederen.
5.  Een verklaring dat de consument het in deel B aangegeven herroepingsformulier kan gebruiken.
Andere mogelijke formuleringen:
(1)  In het geval van een van de volgende bijzondere situaties, luidt de zin tussen vierkante haken als volgt:
bij op afstand of buiten verkoopruimten gesloten dienstenovereenkomsten: „op de dag waarop de overeenkomst is gesloten, of op de dag waarop u een exemplaar van de ondertekende overeenkomst op een duurzame drager heeft ontvangen indien dit niet het geval was op de dag van sluiting van de overeenkomst”.
(2)  In het geval van een van de volgende bijzondere situaties, luidt de zin tussen vierkante haken als volgt:
bij op afstand of buiten verkoopruimten gesloten dienstenovereenkomsten: „op de dag waarop de overeenkomst is gesloten, of op de dag waarop u een exemplaar van de ondertekende overeenkomst op een duurzame drager heeft ontvangen indien dit niet het geval was op de dag van sluiting van de overeenkomst”.
(3)  Bij op afstand gesloten overeenkomsten moet het volgende worden toegevoegd:
a) indien de handelaar de consument toestaat per e-mail te herroepen: „of per e-mail”;
b) indien de handelaar de consument toestaat het standaardherroepingsformulier op een website elektronisch in te vullen: „of op onze website”.
(4)  Invoegen: De identiteit en het adres van de handelaar. Bij op afstand gesloten overeenkomsten moet daarnaast worden vermeld: E-mailadres en/of internetadres van de handelaar dat de consument kan gebruiken om de overeenkomst te herroepen.
(5)  Indien de prijs van de terug te zenden goederen een bedrag van 40 EUR niet overschrijdt, luidt de zin tussen vierkante haken als volgt: „op uw eigen kosten”.
Amendement 198
Voorstel voor een richtlijn
Bijlage I – deel B
(dit formulier alleen invullen en inzenden als u de overeenkomst wilt herroepen)
Aan:
Aan: (identiteit, adres en eventueel e-mailadres van de handelaar) (*)
Ik/Wij* deel/delen* u hierbij mede dat ik/wij* onze overeenkomst betreffende de verkoop van de volgende goederen/levering van de volgende dienst* herroep/herroepen*
Ik/Wij**deel/delen** u hierbij mede dat ik/wij** onze overeenkomst betreffende de verkoop van de volgende goederen/levering van de volgende dienst**herroep/herroepen**
Besteld op*/Ontvangen op*
Besteld op ():
Naam/Namen consument(en)
Na(a)m(en) van deconsument(en)) ():
Adres consument(en)
Adres(sen) van deconsument(en) ():
Handtekening van consument(en) (alleen wanneerdit formulier op papier wordt ingediend)
Handtekening(en)van deconsument(en) (alleen indiendit formulier op papier wordt ingeleverd ) ():
Datum
Datum ():
__________
*Doorhalen wat niet van toepassing is.
(*) In te vullen door de handelaar alvorens hij het formulier aan de consument verstrekt.
(**) Schrappen wat niet van toepassing is.
() in te vullen door de consument(en).
Amendement 199
Voorstel voor een richtlijn
Bijlage II – punt 1 – letter a bis (nieuw)
a bis) het uitsluiten of beperken van de aansprakelijkheid van de handelaar voor schade aan eigendommen van de consument die opzettelijk wordt veroorzaakt door of het gevolg is van grove nalatigheid van de handelaar;
Amendement 201
Voorstel voor een richtlijn
Bijlage II – punt 1 – letter c bis (nieuw)
c bis) het toewijzen van de exclusieve bevoegdheid voor alle uit een overeenkomst voortvloeiende geschillen aan de voor de woonplaats van de handelaar bevoegde rechtbank, tenzij deze rechtbank ook bevoegd is voor de woonplaats van de consument;
Amendement 202
Voorstel voor een richtlijn
Bijlage III – punt 1 – letter a bis (nieuw)
a bis) het aangaan door de consument van een verplichting die is onderworpen aan een voorwaarde waarvan de verwezenlijking uitsluitend afhankelijk is van de wil van de handelaar;
Amendement 203
Voorstel voor een richtlijn
Bijlage III – punt 1 – letter c bis (nieuw)
c bis) het verplichten van de consument tot het aanschaffen van aanvullende goederen of diensten die niet zijn inbegrepen in de prijs die is aangegeven in de hoofdovereenkomst;
Amendement 204
Voorstel voor een richtlijn
Bijlage III – punt 1 – letter c ter (nieuw)
c ter) het berekenen van bijkomende kosten, zoals boetes bij in gebreke blijven, die kennelijk onevenredig zijn aan de kosten die daardoor voor de handelaar zijn ontstaan;
Amendement 205
Voorstel voor een richtlijn
Bijlage III – punt 1 – letter d bis (nieuw)
d bis) het uitsluiten of beperken van het recht van de consument om een derde opdracht te geven en te machtigen om een overeenkomst tussen de consument en de handelaar te sluiten en/of om stappen te ondernemen die de sluiting van een overeenkomst tussen de consument en de handelaar beogen of vergemakkelijken.
Amendement 206
Voorstel voor een richtlijn
Bijlage III – punt 1 – letter e
e) de mogelijkheid voor de handelaar om een overeenkomst van onbepaalde duur zonder redelijke opzeggingstermijn eenzijdig op te zeggen, zonder dat de consument ernstig in gebreke is gebleven;
e) de mogelijkheid voor de handelaar om een overeenkomst van onbepaalde duur zonder redelijke opzeggingstermijn eenzijdig op te zeggen, behalve in geval van gewichtige redenen; dit laat onverlet bedingen in overeenkomsten betreffende financiële diensten bij geldige reden, mits de verkoper verplicht wordt dit onverwijld ter kennis te brengen van de andere contracterende partij;
Amendement 207
Voorstel voor een richtlijn
Bijlage III – punt 1 – letter g
g) de mogelijkheid voor de handelaar om de met de consument bij de sluiting van de overeenkomst overeengekomen prijs te verhogen, zonder dat de consument het recht heeft de overeenkomst op te zeggen;
g) de bepaling dat de prijs van de goederen of andere vermogensbestanddelen op het tijdstip van levering worden vastgesteld, of de mogelijkheid voor de handelaar om de met de consument bij de sluiting van de overeenkomst overeengekomen prijs te verhogen, zonder dat de consument het recht heeft de overeenkomst op te zeggen indien de gestegen prijs te hoog is in verhouding tot de prijs die werd overeengekomen bij sluiting van de overeenkomst; dit laat bedingen onverlet van prijsindexering, voor zover deze wettig zijn en de wijze waarop de prijs wordt aangepast hierin expliciet beschreven is;
Amendement 208
Voorstel voor een richtlijn
Bijlage III – punt 1 – letter k
k) de mogelijkheid voor de handelaar om eenzijdig de bedingen van de overeenkomst te wijzigen, met inbegrip van de kenmerken van het product of de dienst;
k) de mogelijkheid voor de handelaar om eenzijdig de bedingen van de overeenkomst te wijzigen, met inbegrip van de kenmerken van het product of de dienst, zonder dat hiervoor een gegronde, in de overeenkomst gespecificeerde reden bestaat; dit laat bedingen onverlet waarbij een leverancier van financiële diensten zich het recht voorbehoudt de door of aan de consument te betalen rentevoet of het bedrag van alle andere op de financiële diensten betrekking hebbende lasten bij geldige reden zonder opzegtermijn te wijzigen, mits de verkoper verplicht wordt dit zo spoedig mogelijk ter kennis te brengen van de consument en deze vrij is de overeenkomst met onmiddellijk ingang op te zeggen; tevens laat dit bedingen onverlet waarbij de handelaar zich het recht voorbehoudt de voorwaarden van een overeenkomst voor onbepaalde tijd eenzijdig te wijzigen, mits hij verplicht is de consument daarvan redelijke tijd vooraf in kennis te stellen en het de laatste vrijstaat de overeenkomst te ontbinden;
Amendement 209
Voorstel voor een richtlijn
Bijlage III – punt 1 – letter l bis (nieuw)
l bis) de mogelijkheid voor de handelaar om, wanneer het bestelde goed niet beschikbaar is, een equivalent te leveren zonder de consument uitdrukkelijk op deze mogelijkheid en op het feit te hebben gewezen dat de handelaar de kosten moet dragen van terugzending van het goed dat de consument in het kader van de overeenkomst heeft ontvangen, wanneer hij van zijn herroepingsrecht gebruik maakt.
Amendement 210
Voorstel voor een richtlijn
Bijlage III – punt 2
2.  Punt 1, onder e), is niet van toepassing op bedingen waarbij de leverancier van financiële diensten zich het recht voorbehoudt om eenzijdig en zonder opzegtermijn een eind te maken aan een overeenkomst van onbepaalde duur, mits de leverancier verplicht is de andere contracterende partij(en) hiervan onmiddellijk op de hoogte te stellen.
Schrappen
Amendement 211
Voorstel voor een richtlijn
Bijlage III – punt 4 – letter c bis (nieuw)
c bis) pakketreizen zoals geregeld bij Richtlijn 90/314/EEG.
Amendement 212
Voorstel voor een richtlijn
Bijlage III – punt 4 – inleidende formule
4.  Punt 1, onder k), is niet van toepassing op:
4.  Punt 1, onder e), g) en k), is niet van toepassing op:
Amendement 213
Voorstel voor een richtlijn
Bijlage III – punt 4 – letter a
a) bedingen waarbij de leverancier van financiële diensten zich het recht voorbehoudt de door of aan de consument te betalen rentevoet of het bedrag van alle andere op de financiële diensten betrekking hebbende lasten bij geldige reden zonder opzegtermijn te wijzigen, mits de leverancier verplicht is dit zo spoedig mogelijk ter kennis te brengen van de andere contracterende partij(en) en deze vrij is (zijn) onmiddellijk de overeenkomst op te zeggen;
Schrappen
Amendement 214
Voorstel voor een richtlijn
Bijlage III – punt 4 – letter b
b) transacties met betrekking tot effecten, financiële instrumenten en andere producten of diensten waarvan de prijs verband houdt met de fluctuaties van een beurskoers of een beursindex dan wel financiële marktkoersen waar de handelaar geen invloed op heeft;
Schrappen
Amendement 215
Voorstel voor een richtlijn
Bijlage III – punt 4 – letter d
d) bedingen waarbij de handelaar zich het recht voorbehoudt om eenzijdig de voorwaarden van een overeenkomst van onbepaalde duur te wijzigen, mits hij verplicht is dit zo spoedig mogelijk ter kennis te brengen van de consument en deze vrij is de overeenkomst op te zeggen.
Schrappen

(1) De zaak werd dan terugverwezen naar de Commissie uit hoofde van artikel 57, lid 2, tweede alinea, van het Reglement (A7-0038/2011).

Juridische mededeling - Privacybeleid