Zoznam 
 Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
 Úplné znenie 
Postup : 2008/0196(COD)
Postup v rámci schôdze
Postup dokumentu : A7-0038/2011

Predkladané texty :

A7-0038/2011

Rozpravy :

PV 23/03/2011 - 20
CRE 23/03/2011 - 20

Hlasovanie :

PV 24/03/2011 - 6.13
CRE 24/03/2011 - 6.13
Vysvetlenie hlasovaní
Vysvetlenie hlasovaní
PV 23/06/2011 - 12.19
CRE 23/06/2011 - 12.19
Vysvetlenie hlasovaní
Vysvetlenie hlasovaní

Prijaté texty :

P7_TA(2011)0116
P7_TA(2011)0293

Prijaté texty
PDF 1012kWORD 1082k
Štvrtok, 24. marca 2011 - Brusel
Práva spotrebiteľov ***I
P7_TA(2011)0116A7-0038/2011

Pozmeňujúce a doplňujúce návrhy Európskeho parlamentu prijaté 24. marca 2011 k návrhu smernice Európskeho parlamentu a Rady o právach spotrebiteľov (KOM(2008)0614 – C6-0349/2008 – 2008/0196(COD))

(Riadny legislatívny postup: prvé čítanie)

Návrh bol zmenený a doplnený takto(1):

Text predložený Komisiou   Pozmeňujúci a doplňujúci návrh
Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 1
Návrh smernice
Odôvodnenie 2
(2)  Uvedené smernice sa na základe skúseností preskúmali s cieľom zjednodušiť a aktualizovať platné pravidlá, odstrániť rozdiely a vyplniť neželané medzery v pravidlách. Toto preskúmanie ukázalo, že je vhodné nahradiť uvedené štyri smernice jednou smernicou. V tejto smernici by sa zodpovedajúcim spôsobom mali stanoviť štandardné pravidlá týkajúce sa spoločných aspektov a odstrániť prístup spočívajúci v minimálnej harmonizácii stanovený v predchádzajúcich smerniciach, podľa ktorého mohli členské štáty ponechať v platnosti alebo prijať prísnejšie vnútroštátne pravidlá.
(2)  Uvedené smernice sa na základe skúseností preskúmali s cieľom zjednodušiť a aktualizovať platné pravidlá, odstrániť rozdiely a vyplniť neželané medzery v pravidlách. Toto preskúmanie ukázalo, že je vhodné nahradiť uvedené štyri smernice jednou smernicou. V tejto smernici by sa zodpovedajúcim spôsobom mali stanoviť štandardné pravidlá týkajúce sa spoločných aspektov a súčasne by sa malo umožniť členským štátom, aby mohli v súvislosti s určitými inými aspektmi ponechať v platnosti alebo prijať vnútroštátne pravidlá poskytujúce vyššiu úroveň ochrany spotrebiteľa.
Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 2
Návrh smernice
Odôvodnenie 5
(5)  Cezhraničný potenciál predaja na diaľku, ktorý by mal byť jedným z hlavných hmatateľných výsledkov vnútorného trhu, spotrebitelia nevyužívajú v plnej miere. V porovnaní so značným nárastom domáceho predaja na diaľku za niekoľko posledných rokoch bol rast cezhraničného predaja na diaľku obmedzený. Rozdiel je výrazný najmä pokiaľ ide o internetový predaj, ktorý má vysoký potenciál ďalšieho rastu. Cezhraničný potenciál zmlúv uzatvorených mimo prevádzkových priestorov (priamy predaj) je obmedzený niekoľkými faktormi, vrátane rôznych vnútroštátnych pravidiel v oblasti ochrany spotrebiteľa uložených výrobnému odvetviu. V porovnaní s nárastom domáceho priameho predaja za posledných niekoľko rokov, najmä v sektore služieb (napr. verejné služby), počet spotrebiteľov využívajúcich tento kanál cezhraničného nákupu zostal nízky. V nadväznosti na rast podnikateľských príležitostí v mnohých členských štátoch, malé a stredné podniky (vrátane jednotlivých podnikateľov) alebo zástupcovia spoločností zaoberajúcich sa priamym predajom by sa mali vo väčšej miere usilovať hľadať podnikateľské príležitosti v iných členských štátoch, najmä v pohraničných regiónoch. Úplná harmonizácia informácií pre spotrebiteľov a práva na odstúpenie od zmluvy uzatvorenej na diaľku alebo mimo prevádzkových priestorov preto prispeje k lepšiemu fungovaniu spotrebiteľského vnútorného trhu.
(5)  Cezhraničný potenciál predaja na diaľku, ktorý by mal byť jedným z hlavných hmatateľných výsledkov vnútorného trhu, nie je využívaný v plnej miere. V porovnaní so značným nárastom domáceho predaja na diaľku za niekoľko posledných rokov bol rast cezhraničného predaja na diaľku obmedzený. Rozdiel je výrazný najmä pokiaľ ide o internetový predaj, ktorý má vysoký potenciál ďalšieho rastu. Cezhraničný potenciál zmlúv uzatvorených mimo prevádzkových priestorov (priamy predaj) je obmedzený niekoľkými faktormi, vrátane rôznych vnútroštátnych pravidiel v oblasti ochrany spotrebiteľa uložených výrobnému odvetviu. V porovnaní s nárastom domáceho priameho predaja za posledných niekoľko rokov, najmä v sektore služieb (napr. verejné služby), počet spotrebiteľov využívajúcich tento kanál cezhraničného nákupu zostal nízky. V nadväznosti na rast podnikateľských príležitostí v mnohých členských štátoch, malé a stredné podniky (vrátane jednotlivých obchodníkov) alebo zástupcovia spoločností zaoberajúcich sa priamym predajom by sa mali vo väčšej miere usilovať hľadať podnikateľské príležitosti v iných členských štátoch, najmä v pohraničných regiónoch. Úplná harmonizácia určitých aspektov týkajúcich sa informácií pre spotrebiteľov a práva na odstúpenie od zmluvy uzatvorenej na diaľku alebo mimo prevádzkových priestorov preto prispeje k vysokej úrovni ochrany spotrebiteľa a k lepšiemu fungovaniu spotrebiteľského vnútorného trhu.
Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 3
Návrh smernice
Odôvodnenie 6
(6)  Právne predpisy členských štátov týkajúce sa spotrebiteľských zmlúv vykazujú zreteľné rozdiely, ktoré môžu spôsobovať značné narušenie hospodárskej súťaže a prekážky pre bezproblémové fungovanie vnútorného trhu. V existujúcich právnych predpisoch Spoločenstva v oblasti spotrebiteľských zmlúv uzatvorených na diaľku alebo mimo prevádzkových priestorov, spotrebiteľského tovaru a záruk, ako aj neprijateľných zmluvných podmienok sa stanovujú minimálne normy pre harmonizáciu právnych predpisov umožňujúcich členským štátom naďalej uplatňovať alebo zaviesť prísnejšie opatrenia, ktoré zabezpečujú vyššiu úroveň ochrany spotrebiteľa na danom území. Navyše mnohé otázky sú v smerniciach upravené nejednotne alebo sa ponechávajú otvorené. Tieto otázky riešili členské štáty rôzne. V dôsledku toho sa vnútroštátne ustanovenia implementujúce smernice o zmluvnom práve v oblasti ochrany spotrebiteľa značne líšia.
vypúšťa sa
Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 4
Návrh smernice
Odôvodnenie 7
(7)  Tieto rozdiely vytvárajú na vnútornom trhu značné prekážky, ktoré majú vplyv na podniky a spotrebiteľov. Zvyšujú náklady na súlad s pravidlami pre podniky, ktoré chcú predávať tovar alebo poskytovať služby v zahraničí. Fragmentácia takisto podkopáva dôveru spotrebiteľov vo vnútorný trh. Negatívny vplyv na dôveru spotrebiteľov posilňuje rozdielna úroveň ochrany spotrebiteľa v Spoločenstve. Tento problém je vzhľadom na nový vývoj na trhu osobitne naliehavý.
(7)  Niektoré rozdiely medzi právnymi predpismi členských štátov v oblasti spotrebiteľských zmlúv, predovšetkým zmlúv uzatvorených na diaľku alebo mimo prevádzkových priestorov, vytvárajú na vnútornom trhu značné prekážky, ktoré majú vplyv na obchodníkov a spotrebiteľov. Zvyšujú náklady na súlad s pravidlami pre obchodníkov, ktorí chcú predávať tovar alebo poskytovať služby v zahraničí. Neprimeraná fragmentácia takisto podkopáva dôveru spotrebiteľov vo vnútorný trh.
Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 5
Návrh smernice
Odôvodnenie 8
(8)  Úplná harmonizácia niektorých kľúčových regulačných aspektov podstatne zvýši právnu istotu pre spotrebiteľov i podniky. Spotrebitelia aj podniky sa budú môcť spoliehať na jednotný regulačný rámec založený na jasne vymedzených právnych pojmoch upravujúcich určité aspekty zmlúv uzatváraných medzi podnikmi a spotrebiteľmi v celom Spoločenstve. Výsledkom bude odstránenie prekážok vyplývajúcich z fragmentácie pravidiel a dokončenie vnútorného trhu v tejto oblasti. Tieto prekážky sa môžu odstrániť iba ustanovením jednotných pravidiel na úrovni Spoločenstva. Navyše spotrebitelia budú môcť čerpať výhody z vysokej spoločnej úrovne ochrany v celom Spoločenstve.
(8)  Ak nie je uvedené inak, v súlade s článkom 169 Zmluvy o fungovaní Európskej únie by ustanovenia tejto smernice nemali brániť členským štátom v tom, aby prijali alebo ponechali v platnosti prísnejšie opatrenia vnútroštátneho práva, ktoré zlepšujú ochranu spotrebiteľa. Úplná harmonizácia niektorých kľúčových regulačných aspektov je však opodstatnená, aby sa zabezpečil jednotný regulačný rámec ochrany spotrebiteľa a aby sa podstatne zvýšila právna istota pre spotrebiteľov i obchodníkov pri cezhraničnom podnikaní. Spotrebitelia aj obchodníci sa v tomto prípade budú môcť spoliehať na jednotný regulačný rámec založený na jasne vymedzených právnych pojmoch upravujúcich určité aspekty zmlúv uzatváraných medzi podnikmi a spotrebiteľmi v celej Únii. Spotrebitelia tak budú požívať vysokú spoločnú úroveň ochrany v celej Únii. Navyše, vymedzením jednotných pravidiel na úrovni Únie by sa mali odstrániť prekážky vyplývajúce z nerovnomernej fragmentácie pravidiel a dokončiť vnútorný trh v tejto oblasti.
Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 6
Návrh smernice
Odôvodnenie 10 a (nové)
(10a)  Táto smernica by sa nemala vzťahovať na zdravotnú starostlivosť, t. j. na zdravotnícke služby, ktoré zdravotnícky personál poskytuje pacientom s cieľom posúdiť, udržiavať alebo napraviť ich zdravotný stav.
Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 7
Návrh smernice
Odôvodnenie 10 b (nové)
(10b)  Hazardné hry vrátane lotérií a stávok by mali byť vyňaté z rozsahu pôsobnosti tejto smernice vzhľadom na veľmi špecifický charakter týchto činností, na základe čoho by členské štáty mali mať v súvislosti s takýmito činnosťami možnosť prijať ďalšie, a to i prísnejšie opatrenia na ochranu spotrebiteľa.
Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 8
Návrh smernice
Odôvodnenie 11
(11)  Existujúce právne predpisy Spoločenstva o poskytovaní finančných služieb spotrebiteľom obsahujú viaceré pravidlá o ochrane spotrebiteľa. Z tohto dôvodu sa ustanovenia tejto smernice vzťahujú na zmluvy týkajúce sa finančných služieb len vtedy, ak je to nevyhnutné na vyplnenie regulačných medzier.
(11)  Existujúce právne predpisy Únie týkajúce sa okrem iného poskytovania finančných služieb spotrebiteľom alebo balíka cestovných služieb obsahujú viaceré pravidlá o ochrane spotrebiteľa. Z tohto dôvodu by sa články 5 až 19 a článok 23a tejto smernice nemali vzťahovať na zmluvy o finančných službách a články 9 až 19 by sa nemali vzťahovať na zmluvy uzavreté na diaľku alebo mimo prevádzkových priestorov, ktoré sa týkajú balíka cestovných služieb, a to bez toho, aby boli dotknuté ostatné ustanovenia existujúcich právnych predpisov Únie. Pokiaľ ide o finančné služby, členské štáty by mali byť nabádané k tomu, aby sa pri tvorbe právnych predpisov v oblastiach, ktoré nie sú regulované na úrovni Únie, inšpirovali existujúcimi právnymi predpismi Únie v danej oblasti, a to takým spôsobom, aby boli zabezpečené rovnaké podmienky pre všetkých spotrebiteľov a všetky zmluvy týkajúce sa finančných služieb. Komisia by sa mala zamerať na doplnenie právnych predpisov Únie v oblasti finančných služieb s cieľom zaplniť existujúce medzery a chrániť spotrebiteľov v rámci všetkých typov zmlúv.
Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 9
Návrh smernice
Odôvodnenie 11 a (nové)
(11a)  Článkami 9 až 19 tejto smernice by nemalo byť dotknuté uplatňovanie ustanovení členských štátov, ktoré sa týkajú nadobúdania nehnuteľného majetku a záruk týkajúcich sa nehnuteľného majetku alebo vzniku či prevodu vecných práv k nehnuteľnostiam. Sem patria aj dohody spojené s takýmito právnymi aktmi, napríklad predaj rozostavanej nehnuteľnosti a predaj na splátky.
Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 10
Návrh smernice
Odôvodnenie 11 b (nové)
(11b)  Vzhľadom na to, že pri uzatváraní zmlúv prostredníctvom úradníka verejnej správy v súlade s ustanoveniami členských štátov nevzniká výnimočná psychologická situácia, tieto zmluvy by mali byť vyňaté z rozsahu pôsobnosti článkov 9 až 19 tejto smernice.
Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 11
Návrh smernice
Odôvodnenie 11 c (nové)
(11c)  Na účely tejto smernice by leasingové zmluvy na motorové vozidlá, v prípade ktorých je motorové vozidlo vrátené na konci zmluvy, mali byť považované za prenájom motorových vozidiel.
Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 12
Návrh smernice
Odôvodnenie 11 d (nové)
(11d)  Mnohé členské štáty sa rozhodli uplatňovať vnútroštátne predpisy ochrany spotrebiteľa na iné subjekty, ako sú mimovládne organizácie, začínajúce podniky a malé a stredné podniky, a ostatné členské štáty tak možno budú chcieť tiež urobiť. Malo by sa pripomenúť, že členské štáty môžu rozšíriť rozsah pôsobnosti vnútroštátnych predpisov prijatých na vykonanie tejto smernice aj na fyzické alebo právnické osoby, ktorí nie sú spotrebiteľmi v zmysle tejto smernice.
Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 13
Návrh smernice
Odôvodnenie 11 e (nové)
(11e)  Digitálny obsah prenášaný spotrebiteľovi v digitálnom formáte, pri ktorom spotrebiteľ získava možnosť využívať ho trvalo alebo iným spôsobom podobným fyzickej držbe tovaru, by sa mal na účely uplatňovania ustanovení tejto smernice, ktoré sa vzťahujú na kúpne zmluvy, považovať za tovar. Právo na odstúpenie od zmluvy by sa však malo uplatňovať len do okamihu, keď sa spotrebiteľ rozhodne digitálny obsah stiahnuť.
Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 14
Návrh smernice
Odôvodnenie 12
(12)  Nové vymedzenie pojmu „zmluva uzatvorená na diaľku“ by sa malo vzťahovať na všetky prípady, keď sú kúpne zmluvy a zmluvy o službách uzatvorené za použitia výlučne jedného alebo viacerých prostriedkov komunikácie na diaľku (napríklad objednávka poštou, internetom, telefónom alebo faxom). To by malo vytvoriť rovnaké podmienky pre všetkých obchodníkov zaoberajúcich sa predajom na diaľku. Mala by sa tým takisto zvýšiť právna istota v porovnaní so súčasným vymedzením vyžadujúcim existenciu organizovaného systému predaja na diaľku, ktorý obchodník prevádzkuje, až do uzatvorenia zmluvy.
(12)  Nové vymedzenie pojmu „zmluva uzatvorená na diaľku“ by sa malo vzťahovať na všetky prípady, keď sú zmluvy o dodaní tovaru alebo poskytnutí služby uzatvorené medzi obchodníkom a spotrebiteľom v rámci organizovaného systému predaja alebo poskytovania služieb na diaľku a bez súčasnej fyzickej prítomnosti strán za použitia výlučne jedného alebo viacerých prostriedkov komunikácie na diaľku (napríklad objednávka elektronickou poštou, internetom, telefónom alebo faxom). Internetové stránky, ktoré ponúkajú výlučne informácie o obchodníkovi, jeho tovare a/alebo službách, by nemali byť zahrnuté do vymedzenia pojmu takéhoto organizovaného systému predaja alebo poskytovania služieb na diaľku, a to ani vtedy, ak je na týchto stránkach uvedený jeden alebo viac prostriedkov komunikácie na diaľku. To by malo vytvoriť rovnaké podmienky pre všetkých obchodníkov zaoberajúcich sa predajom na diaľku.
Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 15
Návrh smernice
Odôvodnenie 13
(13)  Konkrétne okolnosti, za ktorých bola uskutočnená ponuka alebo dohodnutá zmluva, by nemali mať pri vymedzení pojmu „zmluva uzatvorená na diaľku“ význam. Spotrebitelia by nemali prichádzať o ochranu z dôvodu, že obchodník je príležitostný predajca na diaľku alebo že využíva organizovaný systém prevádzkovaný treťou stranou, ako napríklad online platforma. Podobne transakcia dohodnutá osobne medzi obchodníkom a spotrebiteľom mimo prevádzkových priestorov by mala byť zmluva na diaľku, ak bola zmluva následne uzatvorená výlučne použitím prostriedkov komunikácie na diaľku, ako je internet alebo telefón. V prípade obchodníkov by jednoduchšie vymedzenie pojmu „zmluva uzatvorená na diaľku“ malo zvýšiť právnu istotu a ochrániť ich pred nekalou hospodárskou súťažou.
(13)  Konkrétne okolnosti, za ktorých bola uskutočnená ponuka alebo dohodnutá zmluva, by nemali mať pri vymedzení pojmu „zmluva uzatvorená na diaľku“ význam. Spotrebitelia by nemali prichádzať o ochranu z dôvodu, že obchodník využíva organizovaný systém predaja alebo poskytovania služieb na diaľku prevádzkovaného treťou stranou, ako napríklad online platforma. Podobne transakcia dohodnutá osobne medzi obchodníkom a spotrebiteľom mimo prevádzkových priestorov by mala byť zmluva na diaľku, ak bola zmluva následne uzatvorená výlučne použitím prostriedkov komunikácie na diaľku, ako je internet alebo telefón. V prípade obchodníkov by jednoduchšie vymedzenie pojmu „zmluva uzatvorená na diaľku“ malo zvýšiť právnu istotu a ochrániť ich pred nekalou hospodárskou súťažou.
Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 16
Návrh smernice
Odôvodnenie 14
(14)  Zmluva uzatvorená mimo prevádzkových priestorov by sa mala vymedziť ako zmluva uzatvorená so súčasnou fyzickou prítomnosťou obchodníka a spotrebiteľa mimo prevádzkových priestorov, napríklad v dome spotrebiteľa alebo na jeho pracovisku. Spotrebitelia sa mimo prevádzkových priestorov cítia pod psychologickým tlakom bez ohľadu na to, či si návštevu obchodníka vyžiadali alebo nie. Okrem toho, s cieľom zabrániť obchádzaniu pravidiel, keď sú spotrebitelia oslovovaní mimo prevádzkových priestorov a zmluva je dohodnutá napríklad v dome spotrebiteľa, ale uzatvorená v obchode, by sa takáto zmluva mala považovať za zmluvu uzatvorenú mimo prevádzkových priestorov.
(14)  Zmluva uzatvorená mimo prevádzkových priestorov by sa mala vymedziť ako zmluva uzatvorená so súčasnou fyzickou prítomnosťou obchodníka a spotrebiteľa mimo prevádzkových priestorov, napríklad v dome spotrebiteľa alebo na jeho pracovisku. Spotrebitelia sa mimo prevádzkových priestorov prechodne ocitajú v mimoriadnej situácii, ktorá je odlišná od situácie v predajni, napríklad z psychologického hľadiska a vzhľadom na možnosti porovnania tovaru a cien bez ohľadu na to, či si návštevu obchodníka vyžiadali alebo nie. Okrem toho, s cieľom zabrániť obchádzaniu pravidiel, keď sú spotrebitelia oslovovaní mimo prevádzkových priestorov a zmluva je dohodnutá napríklad v dome spotrebiteľa, ale uzatvorená v obchode, by sa takáto zmluva mala považovať za zmluvu uzatvorenú mimo prevádzkových priestorov iba vtedy, keď podstatné časti zmluvy boli stanovené v rámci exkurzie, podujatia vo voľnom čase alebo predvádzania výrobku na účel predaja. Avšak na zmluvy, na základe ktorých výška platby, ktorú má spotrebiteľ zaplatiť, nepresahuje 40 EUR, by sa nemali vzťahovať informačné požiadavky stanovené v tejto smernici, aby napríklad obchodníci pouličného predaja, ktorých tovar je dodávaný okamžite, neboli neprimerane zaťažení požiadavkami na informácie. V takýchto prípadoch je právo na odstúpenie od zmluvy takisto zbytočné, pretože dôsledky takejto zmluvy sú ľahko zrozumiteľné. Členské štáty by však mali mať možnosť stanoviť nižšiu sumu a mali by byť k tomu nabádané.
Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 17
Návrh smernice
Odôvodnenie 15
(15)  Prevádzkové priestory by mali zahŕňať priestory v akejkoľvek forme (napríklad obchody alebo nákladné automobily), ktoré slúžia ako stále miesto podnikania obchodníka. Stánky na trhoch a veľtrhoch by sa mali považovať za prevádzkové priestory, aj keď ich obchodníci používajú len dočasne. Ostatné priestory, ktoré sú prenajaté iba na krátky čas a kde obchodník nemá sídlo (napríklad hotely, reštaurácie, konferenčné centrá, kiná prenajaté obchodníkmi, ktorí tam nemajú sídlo), by sa nemali považovať za prevádzkové priestory. Podobne všetky verejné priestory vrátane verejnej dopravy alebo verejných zariadení, ako aj súkromné obydlia alebo pracoviská, by sa nemali považovať za prevádzkové priestory.
(15)  Prevádzkové priestory by mali zahŕňať priestory v akejkoľvek forme (napríklad obchody, taxíky alebo nákladné automobily), ktoré slúžia ako stále miesto činnosti obchodníka. Stánky na trhoch by sa mali považovať za prevádzkové priestory, aj keď ich obchodníci používajú len dočasne alebo pravidelne. Ostatné priestory, ktoré sú prenajaté iba na krátky čas a kde obchodník nemá sídlo (napríklad hotely, reštaurácie, konferenčné centrá, kiná prenajaté obchodníkmi, ktorí tam nemajú sídlo), by sa nemali považovať za prevádzkové priestory. Podobne všetky verejné priestory vrátane verejnej dopravy alebo verejných zariadení, ako aj súkromné obydlia alebo pracoviská, by sa nemali považovať za prevádzkové priestory.
Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 18
Návrh smernice
Odôvodnenie 16
(16)   Vymedzenie pojmu „trvalé médium“ by malo zahŕňať najmä dokumenty v papierovej podobe, USB kľúče, CD-ROMy, DVD, pamäťové karty a pevný disk počítača, na ktorých je uložená elektronická pošta alebo súbory vo formáte pdf.
(16)  „Trvalé médiá“ by mali zahŕňať najmä papierovú podobu, USB kľúče, CD-ROMy, DVD, pamäťové karty alebo pevné disky počítačov. Aby mohla byť elektronická pošta alebo internetová stránka považovaná za „trvalé médium“, musí v prvom rade umožňovať zákazníkovi uloženie informácií na dobu, ktorú potrebuje na to, aby mohol chrániť svoje záujmy vyplývajúce z jeho vzťahu s obchodníkom. Po druhé by elektronická pošta alebo internetová stránka mali umožňovať uloženie informácií takým spôsobom, aby ich obchodník nemohol jednostranne zmeniť.
Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 19
Návrh smernice
Odôvodnenie 17
(17)  Spotrebitelia by mali mať nárok na získanie informácií o zmluve pred jej uzatvorením. Obchodníci by však už nemuseli poskytovať informácie, ktoré sú už zjavné z kontextu. Napríklad pri transakcii v prevádzkových priestoroch môže byť hlavná charakteristika produktu, totožnosť obchodníka a podmienky dodania zjavné z kontextu. Pri transakciách na diaľku a pri transakciách mimo prevádzkových priestorov by mal obchodník vždy poskytnúť informácie o podmienkach platby, dodania, plnenia a vybavovania sťažností, keďže tieto informácie nemusia byť zjavné z kontextu.
(17)  Spotrebiteľ by mal dostať úplné informácie predtým, ako bude viazaný zmluvou uzatvorenou v prevádzkových priestoroch, zmluvou uzatvorenou na diaľku, zmluvou uzatvorenou mimo prevádzkových priestorov alebo príslušnou zmluvnou ponukou. Pri poskytovaní týchto informácií by mal obchodník zohľadniť špecifické potreby spotrebiteľov, ktorí sú obzvlášť zraniteľní vzhľadom na ich oslabený duševný, fyzický alebo psychický stav, vek alebo dôverčivosť, a to spôsobom, ktorý môže obchodník rozumne predpokladať. Zohľadnenie takýchto špecifických potrieb by však nemalo viesť k rôznym úrovniam ochrany spotrebiteľa.
Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 228
Návrh smernice
Odôvodnenie 17 a (nové)
(17a)  Bez ohľadu na výnimku pre obchodníkov poskytovať informácie stanovené v článku 9 na trvalom nosiči pri uzatváraní zmiešanej zmluvy mimo prevádzkových priestorov, v rámci ktorej obchodník a spotrebiteľ bezodkladne vykonávajú svoje zmluvné povinnosti a platba, ktorú má uskutočniť spotrebiteľ, nepresahuje 200 EUR, obchodník by však mal poskytnúť spotrebiteľovi komplexné informácie o podstatných bodoch zmluvy, najmä pokiaľ ide o cenu, skôr než bude zmluva pre spotrebiteľa záväzná.
Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 20
Návrh smernice
Odôvodnenie 20
(20)  Spotrebiteľ by mal vedieť, či zmluvu uzatvára s obchodníkom alebo so sprostredkovateľom konajúcim v mene iného spotrebiteľa, keďže v tom druhom v prípade sa na spotrebiteľa nemusí vzťahovať ochrana podľa tejto smernice. Sprostredkovateľ by mal preto informovať o tejto skutočnosti a jej dôsledkoch. Pojem sprostredkovateľ by sa nemal vzťahovať na platformy obchodujúce online, ktoré neuzatvárajú zmluvy v mene alebo z poverenia tretej strany.
vypúšťa sa
Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 21
Návrh smernice
Odôvodnenie 22
(22)  Keďže v prípade predaja na diaľku spotrebiteľ nemôže tovar pred uzatvorením zmluvy vidieť, mal by mať právo na odstúpenie od zmluvy, ktoré mu umožňuje uistiť sa o charaktere a fungovaní tovaru.
(22)  Keďže v prípade predaja na diaľku spotrebiteľ nemôže tovar pred uzatvorením zmluvy vidieť, mal by mať právo na odstúpenie od zmluvy, aby sa až do uplynutia lehoty na odstúpenie od zmluvy mohol uistiť o charaktere, kvalite a fungovaní tovaru. Takéto právo na odstúpenie od zmluvy by malo byť priznané aj v prípade zmlúv uzatvorených mimo prevádzkových priestorov.
Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 22
Návrh smernice
Odôvodnenie 24
(24)  V záujme zabezpečenia právnej istoty je vhodné, aby sa nariadenie Rady (EHS, Euratom) č. 1182/71 z 3. júna 1971, ktorým sa stanovujú pravidlá pre lehoty, dátumy a termíny, uplatňovalo na výpočet lehôt uvedených v tejto smernici. Preto by sa mali všetky lehoty zahrnuté v tejto smernici chápať ako lehoty vyjadrené v kalendárnych dňoch.
vypúšťa sa
Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 23
Návrh smernice
Odôvodnenie 26
(26)  Ak spotrebiteľ objednáva od toho istého obchodníka viac ako jeden produkt, mal by mať právo na odstúpenie od zmluvy v prípade každého z týchto produktov. Ak sú jednotlivé produkty dodané samostatne, lehota na odstúpenie od zmluvy by mala začať plynúť, keď spotrebiteľ nadobudne hmotné vlastníctvo všetkých produktov. Ak je tovar dodaný v rôznych dieloch alebo častiach, lehota na odstúpenie od zmluvy by mala začať plynúť, keď spotrebiteľ alebo ním poverená tretia strana nadobudne hmotné vlastníctvo posledného dielu alebo časti.
(26)  Ak je tovar dodaný vo viacerých ako jednej dodávke, lehota na odstúpenie od zmluvy by mala začať plynúť odo dňa, keď spotrebiteľ alebo spotrebiteľom poverená tretia strana s výnimkou dopravcu nadobudne hmotné vlastníctvo prvej časti dodávky. Ak je tovar dodaný v rôznych dieloch alebo častiach, lehota na odstúpenie od zmluvy by mala začať plynúť odo dňa, keď spotrebiteľ nadobudne hmotné vlastníctvo posledného dielu alebo časti. Ak si spotrebiteľ objednal viac druhov tovaru v rámci jednej objednávky, ale tento tovar bude dodaný oddelene, lehota na odstúpenie od zmluvy by mala začať plynúť, keď spotrebiteľ nadobudne hmotné vlastníctvo posledného tovaru.
Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 24
Návrh smernice
Odôvodnenie 27
(27)  Ak obchodník neinformoval spotrebiteľa o práve na odstúpenie od zmluvy pred uzatvorením zmluvy na diaľku alebo mimo prevádzkových priestorov, lehota na odstúpenie od zmluvy by sa mala predĺžiť. Na účely zabezpečenia právnej istoty by však malo byť zavedené obmedzenie v podobe trojmesačnej lehoty za predpokladu, že obchodník v plnej miere splnil svoje zmluvné záväzky. Záväzky obchodníka by sa mali považovať za splnené v plne miere vtedy, keď dodal tovar alebo poskytol v plnej miere služby podľa spotrebiteľovej objednávky.
(27)  Ak obchodník neinformoval spotrebiteľa o práve na odstúpenie od zmluvy pred uzatvorením zmluvy na diaľku alebo mimo prevádzkových priestorov, lehota na odstúpenie od zmluvy by sa mala predĺžiť. Na účely zabezpečenia právnej istoty by však malo byť zavedené obmedzenie v podobe ročnej lehoty. Členské štáty by však v záujme predĺženia tejto lehoty mali mať možnosť ponechať v platnosti existujúce vnútroštátne právne predpisy.
Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 229
Návrh smernice
Odôvodnenie 28
(28)  Rozdiely v spôsobe, akým sa právo na odstúpenie od zmluvy uplatňuje v členských štátoch, spôsobili náklady pre podniky zaoberajúce sa cezhraničným obchodom. Zavedením harmonizovaného štandardného formulára na odstúpenie od zmluvy používaného spotrebiteľmi by sa mal uľahčiť proces odstúpenia od zmluvy a zabezpečiť právna istota. Z týchto dôvodov by členské štáty nemali v štandardnom formulári platnom pre celé Spoločenstvo dopĺňať žiadne ďalšie prezentačné požiadavky týkajúce sa napríklad veľkosti písma.
(28)  Rozdiely v spôsobe, akým sa právo na odstúpenie od zmluvy uplatňuje v členských štátoch, spôsobili náklady pre podniky zaoberajúce sa cezhraničným obchodom. Zavedením harmonizovaného štandardného formulára na odstúpenie od zmluvy, ktorý spotrebiteľ môže využiť, by sa mal uľahčiť proces odstúpenia od zmluvy a zabezpečiť právna istota. Z týchto dôvodov by členské štáty nemali v štandardnom formulári platnom pre celú Úniu dopĺňať žiadne ďalšie prezentačné požiadavky týkajúce sa napríklad veľkosti písma. Spotrebiteľovi by však mala zostať možnosť využiť na odstúpenie od zmluvy jeho vlastné formulované znenie, pričom sa predpokladá, že toto vyjadrenie bude pre obchodníka jasne pochopiteľné. Vrátenie tovaru, zaslanie písomného oznámenia alebo uskutočnenie telefonického hovoru by tiež malo splniť túto požiadavku, ale dôkazné bremeno preukazujúce odstúpenie od zmluvy v rámci lehoty uvedenej v tejto smernici môže byť na strane spotrebiteľa. Preto by malo byť v záujme spotrebiteľa využívať trvalý nosič pri informovaní obchodníka o odstúpení od zmluvy.
Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 26
Návrh smernice
Odôvodnenie 30
(30)  V prípade odstúpenia od zmluvy by mal obchodník vrátiť spotrebiteľovi všetky prijaté platby, vrátane platieb pokrývajúcich náklady obchodníka na doručenie tovaru spotrebiteľovi.
(30)  V prípade odstúpenia od zmluvy by mal obchodník vrátiť spotrebiteľovi všetky prijaté platby vrátane platieb pokrývajúcich náklady obchodníka na doručenie tovaru spotrebiteľovi, s výnimkou platieb za expresné dodávky na výslovné želanie spotrebiteľa. Úhrada by mala byť možná akýmkoľvek prostriedkom platby za predpokladu, že tento prostriedok je zákonným platidlom v danom členskom štáte, kde ho spotrebiteľ dostane. Preto sa úhrada nevypláca vo forme poukážok alebo dobropisov.
Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 230
Návrh smernice
Odôvodnenie 32
(32)  S cieľom vyhnúť sa tomu, aby obchodník vrátil spotrebiteľovi peniaze ešte pred vrátením tovaru, by mal mať spotrebiteľ povinnosť zaslať tovar späť najneskôr do 14 dní od informovania obchodníka o svojom rozhodnutí odstúpiť od zmluvy.
(32)  S cieľom vyhnúť sa tomu, aby obchodník vrátil spotrebiteľovi peniaze ešte pred vrátením tovaru, by mal mať spotrebiteľ povinnosť zaslať tovar späť najneskôr do 14 dní od informovania obchodníka o svojom rozhodnutí odstúpiť od zmluvy. Rovnako by obchodník mal tiež mať možnosť uskutočniť vrátenie peňazí za predpokladu, že spotrebiteľ dodal dôkaz o zaslaní tovaru späť.
Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 231
Návrh smernice
Odôvodnenie 33
(33)  Pokiaľ ide o právo na odstúpenie od zmluvy, mali by existovať určité výnimky, napríklad v prípade, keď by bolo právo na odstúpenie od zmluvy nevhodné vzhľadom na charakter produktu. To sa vzťahuje napríklad na víno dodané dlho po uzatvorení zmluvy špekulatívneho charakteru, kde jeho hodnota závisí od kolísania cien na trhu (vin en primeur).
(33)  Pokiaľ ide o právo na odstúpenie od zmluvy, mali by existovať určité výnimky, napríklad v prípade, keď by bolo právo na odstúpenie od zmluvy nevhodné vzhľadom na charakter produktu a uplatňovanie práva na odstúpenie by pre obchodníka znamenalo neprimerané znevýhodnenie. To sa vzťahuje najmä na potraviny a iný hygienicky citlivý tovar alebo tovar podliehajúci skaze, napríklad na víno dodané dlho po uzatvorení zmluvy špekulatívneho charakteru, kde jeho hodnota závisí od kolísania cien na trhu (vin en primeur). Z práva na odstúpenie od zmluvy by mal byť vyňatý aj niektorý iný tovar alebo služby, ktorých cena závisí od výkyvov na trhu, ako sú suroviny, napríklad palivový olej.
Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 28
Návrh smernice
Odôvodnenie 34
(34)  Navyše v prípade zmlúv na diaľku týkajúcich sa poskytovania služieb, ktorých plnenie začína počas lehoty na odstúpenie od zmluvy (napr. súbory údajov stiahnuté spotrebiteľom počas uvedeného obdobia), by nebolo správne umožniť zákazníkovi odstúpiť od zmluvy po tom, čo tieto služby v plnej miere alebo čiastočne využil. Spotrebiteľ by mal preto stratiť právo na odstúpenie od zmluvy, ak plnenie zmluvy začína s jeho predchádzajúcim výslovným súhlasom.
(34)  Navyše v prípade zmlúv na diaľku a zmlúv uzatvorených mimo prevádzkových priestorov týkajúcich sa poskytovania služieb, ktorých plnenie začína počas lehoty na odstúpenie od zmluvy (napr. súbory údajov stiahnuté spotrebiteľom počas uvedeného obdobia), by nebolo správne umožniť zákazníkovi odstúpiť od zmluvy po tom, čo tieto služby v plnej miere alebo čiastočne využil. Spotrebiteľ by mal preto stratiť právo na odstúpenie od zmluvy, ak plnenie zmluvy začína s jeho predchádzajúcim výslovným súhlasom, za predpokladu, že táto zmluva predstavuje informovaný súhlas, to znamená, že spotrebiteľ bol informovaný o dôsledkoch tohto rozhodnutia, pokiaľ ide o stratu jeho práva na odstúpenie od zmluvy.
Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 29
Návrh smernice
Odôvodnenie 37
(37)  V záujme zjednodušenia a právnej istoty by sa malo právo na odstúpenie od zmluvy vzťahovať na všetky druhy zmlúv uzatvorených mimo prevádzkových priestorov, s výnimkou úzko vymedzených okolností, ktoré je možné ľahko dokázať. Preto by sa právo na odstúpenie od zmluvy nemalo vzťahovať na nutné opravy v obydlí spotrebiteľa, v prípade ktorých by takéto právo nebolo zlučiteľné s naliehavosťou situácie, ako aj na donáškové služby poskytované supermarketmi, ktoré umožňujú spotrebiteľom vybrať si jedlá, nápoje a iný tovar určené na bežnú spotrebu v domácnosti na internetovej stránke supermarketu a nechať si ich doručiť domov. Ide o tovar, ktorý nie je drahý a ktorý spotrebitelia kupujú pravidelne na svoju každodennú spotrebu alebo použitie v domácnosti, preto by sa naň nemalo vzťahovať právo na odstúpenie od zmluvy. K hlavným problémom, s ktorými sa spotrebitelia stretávajú a ktoré sú hlavným zdrojom sporov s obchodníkmi, patrí dodanie tovaru vrátane prípadov, kedy sa tovar počas prepravy stratí alebo poškodí a prípadov neskorého alebo čiastočného dodania tovaru. Je preto vhodné objasniť a harmonizovať vnútroštátne pravidlá o dodávaní a prenose rizika.
(37)  V záujme zjednodušenia a právnej istoty by sa malo právo na odstúpenie od zmluvy vzťahovať na všetky druhy zmlúv na diaľku a zmlúv uzatvorených mimo prevádzkových priestorov, s výnimkou úzko vymedzených okolností, ktoré je možné ľahko dokázať.
Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 30
Návrh smernice
Odôvodnenie 37 a (nové)
(37a)  K hlavným problémom, s ktorými sa spotrebitelia stretávajú a ktoré sú hlavným zdrojom sporov s obchodníkmi, patrí dodanie tovaru vrátane prípadov, keď sa tovar počas prepravy stratí alebo poškodí, a prípadov neskorého alebo čiastočného dodania tovaru. Je preto vhodné harmonizovať vnútroštátne predpisy o dodávke a o prechode rizika.
Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 31
Návrh smernice
Odôvodnenie 37 b (nové)
(37b)  Ak obchodník nesplní svoje povinnosti dodať tovar, spotrebiteľ by ho mal na trvalom nosiči vyzvať na vykonanie dodávky v lehote najmenej sedem dní a oznámiť mu svoj úmysel zrušiť zmluvu v prípade neuskutočnenia dodávky. Ak do uplynutia lehoty neboli prijaté žiadne opatrenia, malo by sa usudzovať, že spotrebiteľ odstúpil od zmluvy. Spotrebiteľ by mal mať v prípade, že platbu už vykonal, nárok na vrátenie platby do siedmich dní odo dňa odstúpenia od zmluvy bez toho, aby boli dotknuté jeho právo na odškodnenie. Členské štáty by mali mať možnosť prijať alebo ponechať v platnosti ustanovenia vnútroštátneho práva, aby zabezpečili vyššiu úroveň ochrany spotrebiteľa.
Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 32
Návrh smernice
Odôvodnenie 38
(38)  V súvislosti s predajom tovaru spotrebiteľom prebieha dodanie tovaru rôznym spôsobom. Iba pravidlo, od ktorého je možné voľne sa odchýliť, umožní potrebnú flexibilitu pri zohľadňovaní uvedených rôznych možností. Spotrebiteľ by mal byť chránený v prípade akéhokoľvek rizika straty alebo poškodenia tovaru počas prepravy organizovanej alebo vykonanej obchodníkom. Pravidlo týkajúce sa prenosu rizika by sa nemalo vzťahovať na prípad, keď spotrebiteľ neoprávnene odďaľuje nadobudnutie vlastníctva tovaru (napríklad keď si spotrebiteľ tovar neprevezme na pošte v lehote, ktorú pošta stanovila). Za týchto okolností by mal spotrebiteľ niesť riziko straty alebo poškodenia po uplynutí lehoty dodania, na ktorej sa dohodol s obchodníkom.
(38)  V súvislosti s predajom tovaru spotrebiteľom prebieha dodanie tovaru rôznymi spôsobmi: buď okamžite alebo neskôr. Ak sa strany nedohodli na konkrétnom termíne dodania, obchodník by mal dodať tovar čo najskôr, v každom prípade však najneskôr do tridsiatich dní odo dňa uzatvorenia zmluvy. Spotrebiteľ by mal byť chránený v prípade akéhokoľvek rizika straty alebo poškodenia tovaru počas prepravy organizovanej alebo vykonanej obchodníkom. Pravidlo týkajúce sa prenosu rizika by sa nemalo vzťahovať na prípad, keď spotrebiteľ neoprávnene odďaľuje nadobudnutie vlastníctva tovaru (napríklad keď si spotrebiteľ tovar neprevezme na pošte v lehote, ktorú pošta stanovila). Za týchto okolností by mal spotrebiteľ niesť riziko straty alebo poškodenia po uplynutí lehoty dodania, na ktorej sa dohodol s obchodníkom.
Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 33
Návrh smernice
Odôvodnenie 38 a (nové)
(38a)  Pri mnohých transakciách spotrebitelia nemajú dostatok možností výberu spôsobu platby alebo platia poplatky, ak niektoré spôsoby odmietnu použiť. Táto situácia by sa mala riešiť ustanovením, ktoré zabezpečí, aby obchodník ponúkal spotrebiteľovi rôzne spôsoby platby, pričom zmluvy uzatvorené na diaľku by mali zahŕňať elektronické aj neelektronické spôsoby platby. Príkladom neelektronického systému platby by bolo vytlačenie objednávky z internetovej stránky obchodníka a jej následné zaplatenie v hotovosti v banke alebo na akomkoľvek inom kontaktnom mieste obchodníka.
Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 34
Návrh smernice
Odôvodnenie 39
(39)  Obchodník by sa mal zodpovedať spotrebiteľovi v prípade, ak tovar nie je v súlade so zmluvou. Malo by sa predpokladať, že tovar je v súlade so zmluvou vtedy, ak spĺňa niekoľko podmienok týkajúcich sa najmä kvality tovaru. Kvalita a prevedenie, ktoré môže spotrebiteľ rozumne očakávať, závisí okrem iného od toho, či je tovar nový alebo použitý, ako aj od očakávanej životnosti tovaru.
(39)  Obchodník by sa mal zodpovedať spotrebiteľovi v prípade, ak tovar nie je v súlade so zmluvou. Malo by sa predpokladať, že tovar je v súlade so zmluvou vtedy, ak spĺňa niekoľko podmienok týkajúcich sa najmä kvality a množstva tovaru. Kvalita a prevedenie, ktoré môže spotrebiteľ rozumne očakávať, závisí okrem iného od toho, či je tovar nový alebo použitý, ako aj od očakávanej životnosti tovaru. V prípade, že bol dodaný iný ako objednaný tovar alebo ak bol tovar dodaný v nedostatočnom množstve, o tovare by sa malo predpokladať, že nie je v súlade so zmluvou.
Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 35
Návrh smernice
Odôvodnenie 40
(40)  Ak tovar nie je v súlade so zmluvou, spotrebiteľ by mal mať najprv možnosť požiadať obchodníka o opravu tovaru alebo jeho výmenu podľa uváženia obchodníka, pokiaľ obchodník nedokáže, že táto náprava je nezákonná, nemožná alebo predstavujúca pre obchodníka neprimerané úsilie. Úsilie obchodníka by malo byť stanovené objektívne s prihliadnutím na náklady vynaložené zo strany obchodníka na nápravu nesúladu, na hodnotu tovaru a na význam nesúladu. Nedostatok náhradných dielov by nemal byť opodstatnený dôvod na to, aby obchodník v primeranej lehote a bez neprimeraného úsilia nevykonal nápravu nesúladu.
(40)  Spotrebiteľ by mal mať v prvom rade možnosť požiadať obchodníka, aby tovar opravil alebo vymenil, pokiaľ táto náprava nie je nemožná alebo neprimeraná. To, či je náprava neprimeraná, by malo byť stanovené objektívne. Náprava by sa mala považovať za neprimeranú, ak v porovnaní s iným riešením predstavuje neprimerané náklady. S cieľom stanoviť, či sú náklady neprimerané, by náklady na jednu nápravu mali byť výrazne vyššie ako náklady na inú nápravu.
Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 36
Návrh smernice
Odôvodnenie 41
(41)  Spotrebiteľ by nemal znášať náklady na nápravu nesúladu, najmä náklady na poštovné, prácu a materiály. Okrem toho by spotrebiteľ nemal poskytnúť obchodníkovi náhradu za používanie chybného tovaru.
(41)  Spotrebiteľ by nemal znášať náklady na nápravu nesúladu, najmä náklady na poštovné, prácu a materiály. Okrem toho by spotrebiteľ nemal poskytnúť obchodníkovi náhradu za používanie chybného tovaru. Spotrebiteľ by mal mať nárok žiadať náhradu škody v súlade s ustanoveniami uplatniteľného vnútroštátneho práva za akúkoľvek stratu vzniknutú nesúladom s kúpnou zmluvou, ktorý obchodník nenapravil. Malo by byť možné, aby takéto odškodnenie zahŕňalo nefinančné odškodnenie, ak tak ustanovujú vnútroštátne právne predpisy.
Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 37
Návrh smernice
Odôvodnenie 42
(42)  Ak obchodník odmietol napraviť nesúlad alebo ho jeden alebo viackrát nenapravil, spotrebiteľ nárok slobodne si vybrať akúkoľvek dostupnú formu nápravy. Odmietnutie zo strany obchodníka môže byť explicitné alebo implicitné, čo znamená, že pri implicitnom odmietnutí obchodník nereaguje na žiadosť spotrebiteľa o nápravu nesúladu alebo ju ignoruje.
(42)  Spotrebiteľ by mal mať nárok slobodne si vybrať akúkoľvek dostupnú formu nápravy, ak nemá nárok na opravu tovaru alebo na jeho výmenu. Členské štáty by mali mať možnosť prijať alebo ponechať v platnosti vnútroštátne právne predpisy týkajúce sa slobodného výberu formy nápravy v prípade nesúladu, aby zabezpečili vyššiu úroveň ochrany spotrebiteľa.
Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 38
Návrh smernice
Odôvodnenie 42 a (nové)
(42a)  Je potrebné stanoviť, že v určitých prípadoch môže obchodník zodpovedať za nesúlad so zmluvou, ktorý existoval v čase prechodu rizika na spotrebiteľa, a to aj vtedy, ak tento nesúlad vyjde najavo až neskôr.
Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 39
Návrh smernice
Odôvodnenie 42 b (nové)
(42b)  Ak obchodník zodpovedá voči spotrebiteľovi ako konečný predávajúci za  konanie alebo opomenutie výrobcu, malo by sa zabezpečiť, aby obchodník ako konečný predávajúci mohol žiadať nápravu od zodpovednej osoby alebo osôb v zmluvnom reťazci. Na tento účel by v ustanoveniach vnútroštátnych právnych predpisov členských štátov mala byť určená zodpovedná osoba či osoby, ako aj príslušné opatrenia a postup.
Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 40
Návrh smernice
Odôvodnenie 42 c (nové)
(42c)  Čo sa týka nesúladu so zmluvou, spotrebiteľ by mal mať nárok na dvojročnú záručnú lehotu. Ak sa nepreukázal opak, malo by sa v prospech spotrebiteľa predpokladať, že akýkoľvek nesúlad so zmluvou, ktorý sa prejavil do šiestich mesiacov od prechodu rizika na spotrebiteľa, existoval už v čase tohto prechodu. Členské štáty by v záujme zabezpečenia vyššej úrovne ochrany spotrebiteľa mali mať možnosť prijať alebo ponechať v platnosti ustanovenia vnútroštátneho práva týkajúce sa záručných lehôt a dĺžky trvania obrátenia dôkazného bremena alebo prijať či ponechať v platnosti osobitné pravidlá podstatného nesúladu so zmluvou, ktorý sa prejaví po uplynutí záručnej lehoty.
Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 41
Návrh smernice
Odôvodnenie 43
(43)  Smernica 1999/44/ES dovoľuje členským štátom stanoviť lehotu v trvaní najmenej dvoch mesiacov, počas ktorej má spotrebiteľ informovať obchodníka o nesúlade. Rozdielna transpozícia právnych predpisov vytvorila prekážky v obchode. Preto je potrebné odstrániť túto regulačnú možnosť a zvýšiť právnu istotu tým, že spotrebitelia budú povinní informovať obchodníka o nesúlade v lehote dvoch mesiacov odo dňa jeho zistenia.
vypúšťa sa
Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 42
Návrh smernice
Odôvodnenie 44
(44)  Niektorí obchodníci alebo výrobcovia ponúkajú spotrebiteľom obchodné záruky. Aby sa zabezpečilo, že spotrebitelia nebudú zavádzaní, obchodné záruky by mali obsahovať určité informácie vrátane trvania záruky, územného rozsahu pôsobnosti a vyhlásenia, že obchodná záruka nebude mať vplyv na zákonné práva spotrebiteľa.
(44)  Niektorí obchodníci alebo výrobcovia ponúkajú spotrebiteľom obchodné záruky. S cieľom zabezpečiť, aby spotrebitelia neboli zavádzaní, by obchodné záruky mali obsahovať určité informácie vrátane trvania záruky, územného rozsahu pôsobnosti a vyhlásenia, že obchodná záruka nebude mať vplyv na zákonné práva spotrebiteľa podľa platných vnútroštátnych ustanovení ani na práva ustanovené touto smernicou.
Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 43
Návrh smernice
Odôvodnenie 45 a (nové)
(45a)  Harmonizované regulačné aspekty sa týkajú len zmlúv uzatvorených medzi obchodníkmi a spotrebiteľmi. Ustanovenia o nespravodlivých zmluvných podmienkach by preto nemali mať vplyv na vnútroštátne právo v oblasti zmlúv súvisiacich s pracovným právom, zmlúv týkajúcich sa dedičských práv, zmlúv súvisiacich s rodinným právom a zmlúv súvisiacich so zakladaním a organizáciou spoločností alebo s dohodami o partnerstve a s emisnými podmienkami dlhopisov.
Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 44
Návrh smernice
Odôvodnenie 46
(46)  Ustanovenia o neprijateľných zmluvných podmienkach by sa nemali vzťahovať na zmluvné podmienky, ktoré priamo alebo nepriamo odrážajú záväzné zákonné a regulačné ustanovenia členských štátov, ktoré sú v súlade s právnymi predpismi Spoločenstva. Podobne podmienky, ktoré odrážajú zásady alebo ustanovenia medzinárodných dohovorov, ktorých stranami sú členské štáty alebo Spoločenstvo, najmä v oblasti dopravy, by nemali byť podrobené preskúmaniu z hľadiska neprijateľnosti.
(46)  Ustanovenia o neprijateľných zmluvných podmienkach by sa nemali vzťahovať na zmluvné podmienky, ktoré priamo alebo nepriamo odzrkadľujú zákonnéregulačné alebo verejnoprávne ustanovenia členských štátov, ktoré sú v súlade s právnymi predpismi Únie. Podobne by zmluvné podmienky mali odzrkadľovať zásady a ustanovenia Charty základných práv Európskej únie. Podmienky, ktoré odzrkadľujú zásady alebo ustanovenia medzinárodných dohovorov, ktorých stranami sú členské štáty alebo Únia, najmä v oblasti dopravy, by nemali byť podrobené preskúmaniu z hľadiska neprijateľnosti.
Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 45
Návrh smernice
Odôvodnenie 47
(47)  Spotrebiteľské zmluvy by mali byť vyhotovené v jasnom a zrozumiteľnom jazyku a mali by byť čitateľné. Obchodníci by mali mať možnosť slobodne si vybrať typ alebo veľkosť písma, ktoré použijú pri vyhotovení zmluvných podmienok. Spotrebiteľovi by malo byť umožnené si podmienky pred uzatvorením zmluvy prečítať. To by mu malo byť umožnené tak, že sú mu podmienky na požiadanie poskytnuté (v prípade zmlúv uzatvorených v prevádzkových priestoroch) alebo inak sprístupnené (napr. na internetovej stránke obchodníka, pokiaľ ide o zmluvy na diaľku) alebo sú štandardné podmienky pripojené k formuláru objednávky (v prípade zmlúv uzatvorených mimo prevádzkových priestorov). Obchodník by sa mal snažiť získať výslovný súhlas spotrebiteľa, pokiaľ ide o akúkoľvek dodatočnú platbu, okrem úhrady za hlavný zmluvný záväzok obchodníka. Malo by sa zakázať podsúvať súhlas spotrebiteľovi prostredníctvom systému s možnosťou voľby, ako sú vopred zaškrtnuté políčka pri internetových transakciách.
(47)  Všetky zmluvné podmienky by mali byť vyjadrené jasným a zrozumiteľným spôsobom. Ak je niektorá zmluvná podmienka v písomnej podobe, mala by byť vždy napísaná v jasnom a zrozumiteľnom jazyku. Obchodníci by mali mať možnosť slobodne si vybrať typ alebo veľkosť písma, ktoré použijú pri vyhotovení zmluvných podmienok. Spotrebiteľovi by malo byť umožnené si podmienky pred uzatvorením zmluvy prečítať. To by mu malo byť umožnené tak, že sú mu podmienky na požiadanie poskytnuté (v prípade zmlúv uzatvorených v prevádzkových priestoroch) alebo inak sprístupnené (napr. na internetovej stránke obchodníka, pokiaľ ide o zmluvy na diaľku) alebo sú štandardné podmienky pripojené k formuláru objednávky (v prípade zmlúv uzatvorených mimo prevádzkových priestorov). Obchodník by sa mal snažiť získať výslovný súhlas spotrebiteľa, pokiaľ ide o akúkoľvek dodatočnú platbu, okrem úhrady za hlavný zmluvný záväzok obchodníka. Malo by sa zakázať podsúvať súhlas spotrebiteľovi prostredníctvom systému s možnosťou voľby, ako sú vopred zaškrtnuté políčka pri internetových transakciách.
Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 46
Návrh smernice
Odôvodnenie 47 a (nové)
(47a)  Obchodníci by mali mať možnosť rozhodnúť sa, akým spôsobom oznámia zmluvné podmienky, napríklad typ alebo veľkosť písma zmluvných podmienok. Členské štáty by nemali ukladať žiadne prezentačné požiadavky s výnimkou prezentačných požiadaviek, ktoré sa týkajú osôb so zdravotným postihnutím, alebo prípadov, keď tovar či služby môžu predstavovať osobitné riziko pre zdravie a bezpečnosť spotrebiteľa či tretej osoby. Členské štáty sa môžu tiež snažiť uložiť dodatočné požiadavky, keď v dôsledku komplikácií spojených so zmluvami na tento tovar alebo služby existuje riziko poškodenia spotrebiteľa vrátane otázok, ktoré súvisia s hospodárskou súťažou v danom odvetví. Môže sa to vzťahovať napríklad na zmluvy, ktoré sa týkajú finančných služieb, plynu, elektriny a vody, telekomunikácií a nehnuteľného majetku. Nemalo by sa to však vzťahovať na formálne vnútroštátne požiadavky na uzatvorenie zmluvy alebo iných formálnych požiadaviek, ako napríklad jazyka zmluvných podmienok, požiadaviek na ich obsah alebo formulovania určitých zmluvných podmienok pre konkrétne odvetvia. Touto smernicou by sa nemali harmonizovať jazykové požiadavky, ktoré platia pre spotrebiteľské zmluvy. Členské štáty by preto mali mať možnosť ponechať vo svojich vnútroštátnych predpisoch lingvistické požiadavky na zmluvné podmienky alebo ich do nich zaviesť.
Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 47
Návrh smernice
Odôvodnenie 49
(49)  Na účely tejto smernice by nemala byť posudzovaná prijateľnosť podmienok, ktoré opisujú hlavný predmet zmluvy, ani pomer kvality a ceny dodaného tovaru alebo poskytnutých služieb, pokiaľ tieto podmienky zodpovedajú požiadavkám na transparentnosť. Hlavný predmet zmluvy a pomer ceny a kvality by sa mal však zohľadniť pri posúdení prijateľnosti iných podmienok. Napríklad poistné zmluvy, ktorých podmienky jasne vymedzujú alebo opisujú poistné riziko a zodpovednosť poisťovateľa, by nemali podliehať takémuto posúdeniu, keďže tieto obmedzenia sa berú do úvahy pri výpočte poistného plateného spotrebiteľom.
(49)  Na účely tejto smernice by nemala byť posudzovaná prijateľnosť podmienok, ktoré opisujú hlavný predmet zmluvy, ani pomer kvality a ceny dodaného tovaru alebo poskytnutých služieb, pokiaľ tieto podmienky zodpovedajú požiadavkám na transparentnosť. Hlavný predmet zmluvy a pomer ceny a kvality by sa mal však zohľadniť pri posúdení prijateľnosti iných podmienok. Napríklad poistné zmluvy, ktorých podmienky jasne vymedzujú alebo opisujú poistné riziko a zodpovednosť poisťovateľa, by nemali podliehať takémuto posúdeniu, keďže tieto obmedzenia sa berú do úvahy pri výpočte poistného plateného spotrebiteľom. Táto výnimka sa nevzťahuje na odmenu pre obchodníka vyplývajúcu z doplnkových alebo eventuálnych poplatkov, ktoré stanovuje zmluva, vrátane poplatkov za porušenie akýchkoľvek zmluvných podmienok, čo by malo v plnej miere podliehať preskúmaniu prijateľnosti.
Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 48
Návrh smernice
Odôvodnenie 50
(50)  V záujme zabezpečenia právnej istoty a zlepšenia fungovania vnútorného trhu by táto smernica mala obsahovať dva zoznamy neprijateľných podmienok. Príloha II obsahuje zoznam podmienok, ktoré by sa mali považovať za neprijateľné za každých okolností. Príloha III obsahuje zoznam podmienok, ktoré by sa mali považovať za neprijateľné, pokiaľ obchodník nedokáže opak. Rovnaké zoznamy by sa mali uplatňovať vo všetkých členských štátoch.
(50)  V záujme zabezpečenia právnej istoty a zlepšenia fungovania vnútorného trhu by táto smernica mala obsahovať dva neúplné zoznamy neprijateľných podmienok. Príloha II obsahuje zoznam podmienok, ktoré by sa mali považovať za neprijateľné za každých okolností. Príloha III obsahuje zoznam podmienok, ktoré by sa mali považovať za neprijateľné, pokiaľ obchodník nedokáže opak.
Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 49
Návrh smernice
Odôvodnenie 51
(51)  Opatrenia potrebné na implementáciu tejto smernice by sa mali prijímať v súlade s rozhodnutím Rady 1999/468/ES z 28. júna 1999, ktorým sa ustanovujú postupy pre výkon vykonávacích právomocí prenesených na Komisiu.
vypúšťa sa
Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 50
Návrh smernice
Odôvodnenie 52
(52)  Komisii by sa mala udeliť právomoc meniť a dopĺňať prílohy II a III o zmluvných podmienkach, ktoré sú neprijateľné alebo ktoré sú považované za neprijateľné. Keďže tieto opatrenia majú všeobecnú pôsobnosť a ich cieľom je zmeniť iné ako podstatné prvky tejto smernice, musia sa prijať v súlade s regulačným postupom s kontrolou ustanoveným v článku 5a rozhodnutia 1999/468/ES.
vypúšťa sa
Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 51
Návrh smernice
Odôvodnenie 53
(53)  Právomoc Komisie meniť a dopĺňať prílohy II a III by sa mala využiť na zabezpečenie konzistentnej implementácie pravidiel o neprijateľných podmienkach tak, že sa do týchto príloh doplnia zmluvné podmienky, ktoré sú neprijateľné za každých okolností alebo ktoré sa považujú za neprijateľné, pokiaľ obchodník nedokáže opak.
vypúšťa sa
Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 52
Návrh smernice
Odôvodnenie 55 a (nové)
(55a)  Členské štáty by mali zabezpečiť, aby ich vnútroštátne orgány v potrebnej miere spolupracovali so sieťou európskych spotrebiteľských centier, a mohli tak reagovať v cezhraničných prípadoch, najmä na nevybavené žiadosti predložené európskym spotrebiteľským centrám.
Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 53
Návrh smernice
Odôvodnenie 60
(60)  Európska komisia bude hľadať najvhodnejší spôsob, ako zabezpečiť, aby boli všetci spotrebitelia informovaní o svojich právach v mieste predaja.
(60)  Komisia bude po konzultácii s členskými štátmi a zainteresovanými stranami hľadať najvhodnejší spôsob, ako zabezpečiť, aby boli všetci spotrebitelia a obchodníci informovaní o svojich právach v mieste predaja. Komisia by mala využívať predovšetkým prostriedky poskytnuté nástrojmi informačných a komunikačných technológií a verejných médií.
Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 54
Návrh smernice
Odôvodnenie 61 a (nové)
(61a)  Mal by sa ustanoviť proces vzájomného hodnotenia, na základe ktorého by museli členské štáty v rámci lehoty na transpozíciu tejto smernice najskôr preskúmať svoje právne predpisy s cieľom zistiť, aké prísnejšie právne predpisy, ktoré sú v súlade so Zmluvou o fungovaní Európskej únie, majú ponechať v platnosti alebo prijať do svojho vnútroštátneho práva, aby sa zabezpečila vyššia úroveň ochrany spotrebiteľa. Do uplynutia lehoty na transpozíciu tejto smernice by členské štáty mali vypracovať správu o výsledkoch tohto preskúmania. Komisia by mala postúpiť každú správu všetkým ostatným členským štátom a zainteresovaným stranám. Členské štáty a Európsky parlament by potom mali šesť mesiacov na predloženie svojich pripomienok k týmto správam. Komisia by mala najneskôr jeden rok po uplynutí lehoty na transpozíciu tejto smernice a potom každé tri roky vypracovať správu doplnenú v prípade potreby legislatívnymi návrhmi. Ak je to potrebné, Komisia by mohla pomôcť členským štátom pri vypracúvaní spoločnej metodiky.
Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 55
Návrh smernice
Odôvodnenie 61 b (nové)
(61b)  Na zabezpečenie vysokej úrovne ochrany spotrebiteľa vo všetkých členských štátoch by osoby a organizácie, ktoré majú odôvodnený záujem na ochrane spotrebiteľa, mali byť podnecované k informovaniu členských štátov a Komisie o svojich hodnoteniach a k vypracovaniu nezáväzných odporúčaní, aby ich pri revízii tejto smernice bolo možné zohľadniť.
Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 56
Návrh smernice
Odôvodnenie 63
(63)  Je vhodné preskúmať túto smernicu, ak sa zistia nejaké prekážky pre vnútorný trh. Preskúmanie by mohlo viesť k návrhu Komisie na zmenu a doplnenie tejto smernice, ktorý môže obsahovať zmeny a doplnenia iných právnych predpisov v oblasti ochrany spotrebiteľa odrážajúcich záväzok Komisie podľa Stratégie spotrebiteľskej politiky preskúmať existujúce acquis, aby sa dosiahla vysoká spoločná úroveň ochrany spotrebiteľa.
vypúšťa sa
Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 57
Návrh smernice
Článok 1
Účelom tejto smernice je prispieť k riadnemu fungovaniu vnútorného trhu a dosiahnuť vysokú úroveň ochrany spotrebiteľa aproximáciou určitých aspektov zákonov, iných právnych predpisov a správnych opatrení členských štátov týkajúcich sa zmlúv medzi spotrebiteľmi a obchodníkmi.
Účelom tejto smernice je dosiahnuť vysokú úroveň ochrany spotrebiteľa a prispieť k riadnemu fungovaniu vnútorného trhu aproximáciou určitých aspektov zákonov, iných právnych predpisov a správnych opatrení členských štátov týkajúcich sa zmlúv medzi spotrebiteľmi a obchodníkmi.
Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 59
Návrh smernice
Článok 2 – bod 1
(1) „spotrebiteľ“ je akákoľvek fyzická osoba, ktorá v zmluvách, na ktoré sa vzťahuje táto smernica, koná na účely, ktoré sa netýkajú jej obchodnej alebo podnikateľskej činnosti, remesla alebo povolania;
(1) „spotrebiteľ“ je akákoľvek fyzická osoba, ktorá v zmluvách, na ktoré sa vzťahuje táto smernica, koná na účely, ktoré sa primárne netýkajú jej obchodnej alebo podnikateľskej činnosti, remesla alebo povolania.
Členské štáty môžu ponechať alebo rozšíriť uplatňovanie tejto smernice na právnické alebo fyzické osoby, ktoré nie sú „spotrebiteľmi“ v zmysle tejto smernice;
Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 60
Návrh smernice
Článok 2 – bod 2
(2) „obchodník“ je akákoľvek fyzická alebo právnická osoba, ktorá v zmluvách, na ktoré sa vzťahuje táto smernica, koná na účely, ktoré sa týkajú jej obchodnej alebo podnikateľskej činnosti, remesla alebo povolania, a ktokoľvek, kto koná v mene obchodníka alebo z jeho poverenia;
(2) „obchodník“ je akákoľvek fyzická alebo právnická osoba, ktorá bez ohľadu na to, či je vo verejnom alebo v súkromnom vlastníctve, koná na účely, ktoré sa týkajú jej obchodnej alebo podnikateľskej činnosti, remesla alebo povolania, a ktokoľvek, kto koná v meneobchodníka, pokiaľ ide o zmluvy, na ktoré sa vzťahuje táto smernica;
Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 61
Návrh smernice
Článok 2 – bod 2 a (nový)
(2a) „tovar“ je akýkoľvek hmotný hnuteľný alebo akýkoľvek nehmotný predmet použiteľný spôsobom, ktorý možno prirovnať k fyzickej držbe, s výnimkou tovaru predávaného prostredníctvom exekúcie alebo iným spôsobom na základe zákona. Voda, plyn a elektrina sa považujú za „tovar“ v zmysle tejto smernice, keď sa predávajú v obmedzenom objeme alebo v stanovenom množstve;
(Pozri pozmeňujúci a doplňujúci návrh k článku 2 bod 4)
Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 62
Návrh smernice
Článok 2 – bod 2 b (nový)
(2b) „tovar zhotovený podľa špecifikácií spotrebiteľa“ je akýkoľvek tovar, ktorý nie je prefabrikovaný a je zhotovemý na základe individuálneho výberu alebo rozhodnutia spotrebiteľa;
Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 63
Návrh smernice
Článok 2 – bod 3
(3) „kúpna zmluva“ je akákoľvek zmluva o predaji tovaru obchodníkom spotrebiteľovi, vrátane akejkoľvek zmluvy so zmiešaným účelom, ktorej predmetom je tovar aj služba;
vypúšťa sa
Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 64
Návrh smernice
Článok 2 – bod 4
(4) „tovar“ je akýkoľvek hmotný hnuteľný predmet s výnimkou:
vypúšťa sa
(a) tovaru predávaného formou exekúcie alebo iným spôsobom na základe zákonnej moci;
(b) vody a plynu, keď sa nepredávajú v obmedzenom objeme alebo v určitom množstve;
(c) elektrickej energie;
Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 65
Návrh smernice
Článok 2 – bod 5
(5) „zmluva o službách“ je akákoľvek zmluva okrem kúpnej zmluvy, ktorej predmetom je poskytnutie služby spotrebiteľovi obchodníkom;
(5) „služba“ je akékoľvek poskytovanie prác alebo ostatných služieb každého druhu obchodníkom spotrebiteľovi za úhradu;
Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 66
Návrh smernice
Článok 2 – bod 5 a (nový)
(5a) „kúpna zmluva“ je akákoľvek zmluva, prostredníctvom ktorej obchodník zabezpečuje spotrebiteľovi v súlade s platným vnútroštátnym právom vlastníctvo tovaru, alebo sa zaväzuje spotrebiteľovi vlastníctvo takéhoto tovaru zabezpečiť, a v ktorej sa spotrebiteľ zaväzuje uhradiť dohodnutú cenu. Za kúpne zmluvy sa na účely tejto smernice považujú aj zmluvy o dodávke tovaru, ktorý sa má vyhotoviť alebo vyrobiť;
Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 67
Návrh smernice
Článok 2 – bod 5 b (nový)
(5b) „zmiešaná zmluva“ je akákoľvek zmluva, ktorá obsahuje hľadiská poskytovania služby, ako aj hľadiská dodania tovaru;
Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 68
Návrh smernice
Článok 2 – bod 6
(6) „zmluva uzatvorená na diaľku“ je akákoľvek kúpna zmluva alebo zmluva o službách, ktorú obchodník uzatvorí použitím výlučne jedného alebo viacerých prostriedkov komunikácie na diaľku;
(6) „zmluva uzatvorená na diaľku“ je akákoľvek zmluva o dodávke tovaru alebo poskytnutí služby uzatvorená medzi obchodníkom a spotrebiteľom v rámci systému predaja alebo poskytovania služieb organizovaného na diaľku, pričom obchodník a spotrebiteľ nie sú pri uzatvorení zmluvy súčasne fyzicky prítomní, ale uzatvoria ju použitím výlučne jedného alebo viacerých prostriedkov komunikácie na diaľku;
Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 69
Návrh smernice
Článok 2 – bod 7
(7) „prostriedky komunikácie na diaľku“ sú akékoľvek prostriedky, ktoré možno, bez súčasnej fyzickej prítomnosti obchodníka a spotrebiteľa, použiť na uzatvorenie zmluvy medzi uvedenými stranami;
vypúšťa sa
Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 70
Návrh smernice
Článok 2 – bod 8
(8) „zmluva uzatvorená mimo prevádzkových priestorov“ je:
(8) „zmluva uzatvorená mimo prevádzkových priestorov“ je akákoľvek zmluva o dodávke tovaru alebo poskytnutí služby uzatvorená medzi obchodníkom a spotrebiteľom:
a) akákoľvek kúpna zmluva alebo zmluva o službách uzatvorená mimo prevádzkových priestorov za súčasnej fyzickej prítomnosti obchodníka a spotrebiteľa alebo akákoľvek kúpna zmluva alebo zmluva o službách, v prípade ktorej bola predložená ponuka spotrebiteľovi za rovnakých okolností, alebo
a) ktorá je uzatvorená mimo prevádzkových priestorov za súčasnej fyzickej prítomnosti obchodníka a spotrebiteľa, alebo
aa) v prípade ktorej bola predložená ponuka zo strany spotrebiteľa mimo prevádzkových priestorov za súčasnej fyzickej prítomnosti obchodníka, alebo
b) akákoľvek kúpna zmluva alebo zmluva o službách uzatvorená v prevádzkových priestoroch, ale dohodnutá mimo prevádzkových priestorov, za súčasnej fyzickej prítomnosti obchodníka a spotrebiteľa;
b) ktorej podstatné náležitosti boli určené v rámci exkurzie, podujatia vo voľnom čase alebo predvádzania výrobku na účel predaja, ktoré zorganizoval obchodník mimo prevádzkových priestorov, za súčasnej fyzickej prítomnosti obchodníka a spotrebiteľa, pričom cieľom takejto exkurzie, podujatia v rámci voľného času alebo predvádzania výrobku je následné uzavretie zmluvy v prevádzkových priestoroch;
Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 71
Návrh smernice
Článok 2 – bod 9 – písmeno b
b) stánky na trhoch alebo veľtrhoch, kde obchodník vykonáva svoju činnosť pravidelne alebo dočasne;
b) stánky na trhoch, kde obchodník vykonáva svoju činnosť pravidelne alebo dočasne;
Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 72
Návrh smernice
Článok 2 – bod 12
(12) „produkt“ je akýkoľvek tovar alebo služba vrátane nehnuteľného majetku, práv a záväzkov;
vypúšťa sa
Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 73
Návrh smernice
Článok 2 – bod 14
(14) „profesionálna starostlivosť“ je úroveň špeciálnej schopnosti a starostlivosti, ktorú možno rozumne očakávať od obchodníka vo vzťahu k spotrebiteľovi, a ktorá zodpovedá čestným obchodným postupom a/alebo všeobecnej zásade dobrej viery v oblasti obchodníkovej činnosti;
vypúšťa sa
Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 74
Návrh smernice
Článok 2 – bod 15
(15) „dražba“ je metóda predaja, keď obchodník ponúka tovar alebo služby prostredníctvom konkurenčného ponukového konania, ktoré môže zahŕňať použitie prostriedkov komunikácie na diaľku, a osoba, ktorá ponúkne najvyššiu sumu, je zaviazaná kúpiť tovar alebo služby. Transakcia uzatvorená na základe pevne stanovenej cenovej ponuky nie je dražba, a to ani v prípade, keď má spotrebiteľ možnosť uzatvoriť ju prostredníctvom ponukového konania.
vypúšťa sa
Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 75
Návrh smernice
Článok 2 – bod 16
(16) „verejná dražba“ je metóda predaja, keď obchodník ponúka tovar spotrebiteľom, ktorí sa na dražbe osobne zúčastnia alebo je im daná možnosť sa na nej osobne zúčastniť, prostredníctvom konkurenčného ponukového konania uskutočneného dražiteľom, a osoba, ktorá ponúkne najvyššiu sumu, je zaviazaná kúpiť tovar;
(16) „verejná dražba“ je metóda predaja, keď obchodník ponúka tovar alebo službu spotrebiteľom na podujatí, na ktorom sa verejnosť môže fyzicky zúčastniť, prostredníctvom transparentného, konkurenčného ponukového konania uskutočneného treťou stranou, ktorá za odmenu koná ako zástupca obchodníka. Vo vzostupnej dražbe sú tovar alebo služba predané spotrebiteľovi alebo osobe konajúcej v jeho mene, ktorá predloží najvyššiu ponuku. V zostupnej dražbe sú tovar alebo služba predané spotrebiteľovi alebo osobe konajúcej v jeho mene, ktorá ako prvá okamžite súhlasí s tým, že kúpi tovar alebo službu za požadovanú cenu;
Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 76
Návrh smernice
Článok 2 – bod 17
(17) „výrobca“ je zhotoviteľ tovaru, dovozca tovaru na územie Spoločenstva alebo akákoľvek osoba, ktorá sa označuje za výrobcu tým, že na tovar umiestni svoje meno, ochrannú známku alebo iné rozlišujúce označenie;
(17) „výrobca“ je zhotoviteľ tovaru, dovozca tovaru na územie Únie alebo akákoľvek osoba, ktorá sa označuje za výrobcu tým, že na tovar umiestni svoje meno, ochrannú známku alebo iné rozlišujúce označenie;
Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 77
Návrh smernice
Článok 2 – bod 18
(18) „obchodná záruka“ je akýkoľvek záväzok obchodníka alebo výrobcu (ďalej len „poskytovateľ záruky“) vrátiť spotrebiteľovi zaplatenú cenu alebo vymeniť alebo opraviť výrobok alebo zariadiť jeho servis, ak tovar nezodpovedá údajom uvedeným v záručnom liste alebo v príslušnej reklame dostupnej v čase uzatvorenia zmluvy alebo pred jej uzatvorením;
(18) „obchodná záruka“ je akýkoľvek záväzok obchodníka alebo výrobcu (ďalej len „poskytovateľ záruky“) nad rámec jeho zákonných povinností týkajúcich sa záruky za súlad so zmluvou vrátiť spotrebiteľovi zaplatenú cenu za tovar alebo vymeniť, alebo opraviť tovar, alebo zariadiť jeho servis, ak nezodpovedá údajom alebo akýmkoľvek iným požiadavkám, ktoré nesúvisia so súladom, uvedeným v záručnom liste alebo v príslušnej reklame dostupnej v čase uzatvorenia zmluvy alebo pred jej uzatvorením;
Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 78
Návrh smernice
Článok 2 – bod 19
(19) „sprostredkovateľ“ je obchodník, ktorý uzatvára zmluvu v menej spotrebiteľa alebo z jeho poverenia;
vypúšťa sa
Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 79
Návrh smernice
Článok 2 – bod 20
(20) „doplnková zmluva“ je zmluva, ktorou spotrebiteľ nadobúda tovar alebo služby, ktoré sú predmetom zmluvy uzatvorenej na diaľku alebo zmluvy uzatvorenej mimo prevádzkových priestorov, a tento tovar alebo služby sú poskytnuté obchodníkom alebo treťou stranou na základe dohody medzi touto treťou stranou a obchodníkom.
(20) „spojená zmluva“ je akákoľvek zmluva na dodávku tovaru alebo poskytnutie služby:
a) ktorou sa z objektívneho hľadiska vytvára obchodná jednotka so zmluvou uzatvorenou na diaľku alebo mimo prevádzkových priestorov; a
b) v rámci ktorej obchodník alebo tretia strana dodáva tovar alebo poskytuje služby na základe dojednania medzi treťou stranou a obchodníkom.
Obchodná jednotka sa pokladá za existujúcu, ak tovar a služby poskytované na základe spojenej zmluvy sú spojené s vykonávaním zmluvy uzatvorenej na diaľku alebo prípadne zmluvy uzatvorenej mimo prevádzkových priestorov, alebo s používaním tovaru dodaného na základe takejto zmluvy uzatvorenej na diaľku alebo mimo prevádzkových priestorov alebo služieb poskytnutých na základe takejto zmluvy uzatvorenej na diaľku alebo mimo prevádzkových priestorov.
Pozmeňujúce a doplňujúce návrhy 80 a 232
Návrh smernice
Článok 3
1.  Táto smernica sa vzťahuje na kúpne zmluvy a zmluvy o službách uzatvorené medzi obchodníkom a spotrebiteľom za podmienok a v rozsahu stanovenom v jej ustanoveniach.
1.  Táto smernica sa vzťahuje na zmluvy uzatvorené medzi obchodníkom a spotrebiteľom o dodávke tovaru alebo poskytnutí služby a na zmluvy so zmiešaným účelom za podmienok a v rozsahu stanovenom v jej ustanoveniach.
2.  Táto smernica sa vzťahuje iba na finančné služby týkajúce sa zmlúv uzatvorených mimo prevádzkových priestorov stanovené v článkoch 8 až 20, na neprijateľné zmluvné podmienky stanovené v článkoch 30 až 39 a na všeobecné ustanovenia stanovené v článkoch 40 až 46, v spojení s článkom 4 o úplnej harmonizácii.
2.  Touto smernicou nie sú dotknuté osobitné odvetvové právne predpisy Únie, ktorým podliehajú zmluvy uzatvorené medzi obchodníkom a spotrebiteľom.
2a.  Táto smernica sa neuplatňuje na zmluvy týkajúce sa:
a) sociálnych služieb,
b) zdravotnej starostlivosti, t. j. zdravotníckych služieb poskytovaných odborníkmi v oblasti zdravotníctva pacientom v cieľom vyhodnotiť, zachovať alebo zlepšiť ich zdravotný stav;
c) hazardných hier, ktoré zahŕňajú uzatváranie peňažných stávok pri hazardných hrách vrátane lotérií, hier v kasínach a stávkových transakcií.
2b.  Články 5 až 19 a článok 23a sa neuplatňujú na:
a) zmluvy týkajúce sa finančných služieb;
b) zmluvy, ktoré patria do rozsahu pôsobnosti smernice Európskeho parlamentu a Rady 2002/65/ES z 23. septembra 2002 o poskytovaní finančných služieb spotrebiteľom na diaľku1.
3.   Na zmluvy, ktoré patria do rozsahu pôsobnosti smernice Európskeho parlamentu a Rady 94/47/ES a smernice Rady 90/314/EHS , sa vzťahujú iba články 30 až 39 o spotrebiteľských právach týkajúcich sa neprijateľných zmluvných podmienok, v spojení s článkom 4 o úplnej harmonizácii.
3.   Na zmluvy uzatvorené na diaľku a zmluvy uzatvorené mimo prevádzkových priestorov sa s výhradou odsekov 4 až 4c tohto článku uplatňujú články 9 až 19.
4.  Článkami 5, 7, 9 a 11 nie sú dotknuté ustanovenia týkajúce sa požiadaviek na informácie uvedené v smernici Európskeho parlamentu a Rady 2006/123/ES a v smernici Európskeho parlamentu a Rady 2000/31/ES.
4.  Články 9 až 19 sa neuplatňujú na zmluvy uzatvorené na diaľku a mimo prevádzkových priestorov, ktoré:
a) sa týkajú zakladania, získavania alebo prevodu práv k nehnuteľnostiam alebo záruk, ktoré sa k nehnuteľnostiam viažu, alebo týkajúce sa výstavby, alebo rozsiahlej prestavby budovy, alebo prenájmu budovy alebo bytu;
b) patria do rozsahu pôsobnosti smernice Rady 90/314/EHS z 13. júna 1990, o balíku cestovných, dovolenkových a výletných služieb2 alebo smernice Európskeho parlamentu a Rady 2008/122/ES zo 14. januára 2009 o ochrane spotrebiteľov, pokiaľ ide o určité aspekty zmlúv o časovo vymedzenom užívaní ubytovacích zariadení, o dlhodobom dovolenkovom produkte, o ďalšom predaji a o výmene3;
c) podľa predpisov členských štátov overí verejný činiteľ, ktorý musí byť zo zákona nezávislý a nestranný a ktorý musí prostredníctvom rozsiahleho právneho výkladu zabezpečiť, aby spotrebiteľ uzatvoril zmluvu až po dôkladnom uvážení a po pochopení právneho významu.
4a.  Články 9 až 19 sa neuplatňujú na zmluvy uzatvorené mimo prevádzkových priestorov, v rámci ktorých obchodník a spotrebiteľ vykonávajú svoje zmluvné povinnosti ihneď a platba, ktorú má uhradiť spotrebiteľ, nepresahuje 40 EUR, ak sa takéto zmluvy svojou povahou zvyčajne uzatvárajú mimo obchodných priestorov. Členské štáty môžu vo svojich vnútroštátnych právnych predpisoch stanoviť nižšiu hodnotu.
4b.  Články 9 až 19 sa neuplatňujú na zmluvy uzatvorené na diaľku, ktoré:
a) boli uzatvorené prostredníctvom predajných automatov alebo automatizovaných prevádzkových priestorov;
b) boli uzatvorené s telekomunikačnými operátormi prostredníctvom spoplatnených verejných telefónov na účel ich používania, alebo ktorých predmetom sú samostatné telefónne, internetové alebo faxové prepojenia vytvorené spotrebiteľom.
4c.  Článok 11 ods. 1 písm. b) a články 12 až 19 sa nevzťahujú na zmluvy uzatvorené na diaľku o poskytovaní ubytovacích a dopravných služieb, prenájme vozidiel, stravovacích služieb alebo služieb voľného času, pokiaľ sa v týchto zmluvách stanovuje konkrétny dátum alebo lehota ich plnenia.
4d.  Na kúpne zmluvy sa s výnimkou odsekov 4e, 4f a 4g tohto článku uplatňujú články 22 až 29. Bez toho, aby bol dotknutý článok 24 ods. 5, ak ide o zmluvu so zmiešaným účelom sa články 22 až 29 uplatňujú len na tovar.
4e.  Články 22a a 23a sa uplatňujú aj na zmluvy o poskytnutí služieb a zmluvy so zmiešaným účelom.
4f.  Články 22 až 29 sa neuplatňujú na:
a) elektrickú energiu;
b) vodu a plyn, keď sa nepredávajú v obmedzenom objeme alebo v určitom množstve.
4g.  Články 22 až 29 sa neuplatňujú na predaj použitého tovaru na verejných dražbách.
____________________
1. Ú. v. ES L 271, 9.10.2002, s. 16.
2 Ú. v. ES L 158, 23.6.1990, s. 59.
3Ú. v. EÚ L 33, 3.2.2009, s. 10.
Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 81
Návrh smernice
Článok 4 – nadpis
Úplná harmonizácia
Stupeň harmonizácie
Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 82
Návrh smernice
Článok 4
Členské štáty nesmú vo svojich vnútroštátnych právnych predpisoch ponechať v platnosti ani zaviesť ustanovenia, ktoré sa odchyľujú od ustanovení tejto smernice, vrátane viac alebo menej prísnych ustanovení, ktoré zabezpečujú odlišnú úroveň ochrany spotrebiteľa.
1.  Členské štáty môžu okrem prípadov ustanovených v odsekoch 1a a 1b vo svojich vnútroštátnych právnych predpisoch ponechať v platnosti alebo zaviesť prísnejšie ustanovenia zlučiteľné so Zmluvou o fungovaní Európskej únie s cieľom zabezpečiť vyššiu mieru ochrany spotrebiteľa podľa podmienok a v rozsahu, ktoré sú ustanovené v článku 5, článku 9 ods. 5 a 6, článkoch 22 až 29, článku 31 ods. 4 a článkoch 34 a 35.
2.  Členské štáty môžu vo svojich vnútroštátnych právnych predpisoch ponechať v platnosti prísnejšie ustanovenia zlučiteľné so Zmluvou o fungovaní Európskej únie, s cieľom zabezpečiť vyššiu mieru ochrany spotrebiteľa, ako sa stanovuje v článku 12 ods. 4 a článku 13 ods. 2.
3.  Členské štáty nesmú vo svojich vnútroštátnych právnych predpisoch ponechať v platnosti ani zaviesť ustanovenia, ktoré sa odchyľujú od ustanovení článku 2, článku 9 ods. 1 až 4 a článku 9 ods. 8, článkov 10 a 11, článku 12 ods. 1 až 3, článku 13 ods. 1, článkov 14 až 19, článkov 30 až 33 a článku 36 vrátane prísnejších ustanovení s cieľom zabezpečiť odlišnú úroveň ochrany spotrebiteľa.
Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 83
Návrh smernice
Článok 4 a (nový)
Článok 4a
Lehoty, dátumy a termíny
Nariadenie Rady (EHS, Euratom) č. 1182/71 z 3. júna 1971, ktorým sa stanovujú pravidlá pre lehoty, dátumy a termíny, sa uplatňuje na počítanie lehôt, dátumov a termínov uvedených v tejto smernici.
____________________
1 Ú. v. ES L 124, 8.6.1971, s. 1.
Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 84
Návrh smernice
Kapitola II – nadpis
Informácie pre spotrebiteľov
Informácie pre spotrebiteľov v prípade zmlúv uzatvorených v prevádzkových priestoroch
Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 85
Návrh smernice
Článok 5 – nadpis
Všeobecné požiadavky na informácie
Požiadavky na informácie v prípade zmlúv uzatvorených v prevádzkových priestoroch
Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 86
Návrh smernice
Článok 5 – odsek 1 – úvodná časť
1.   Pred uzatvorením akejkoľvek kúpnej zmluvy alebo zmluvy o službách poskytne obchodník spotrebiteľovi tieto informácie, ak nie sú zjavné z kontextu:
1.   Pri uzatváraní zmluvy uzatvorenej v prevádzkových priestoroch poskytne obchodník spotrebiteľovi jasným a zrozumiteľným spôsobom tieto informácie, ak nie sú zjavné z kontextu:
Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 87
Návrh smernice
Článok 5 – odsek 1 – písmeno a
a) hlavné vlastnosti produktu, v rozsahu primeranom komunikačnému prostriedku a produktu;
a) hlavné vlastnosti tovaru alebo služby, v rozsahu primeranom danému tovaru alebo službe;
Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 88
Návrh smernice
Článok 5 – odsek 1 – písmeno b
b) poštová adresa a totožnosť obchodníka, napríklad jeho obchodný názova prípadne poštová adresa a totožnosť obchodníka, v mene ktorého koná;
b) totožnosť obchodníka, t. j. jeho obchodné meno;
Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 89
Návrh smernice
Článok 5 – odsek 1 – písmeno b a (nové)
ba) adresa, telefónne číslo, faxové číslo a e-mailová adresa obchodníka, ak je dostupná, aby mohol spotrebiteľ obchodníka rýchlo kontaktovať a efektívne s ním komunikovať;
Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 90
Návrh smernice
Článok 5 – odsek 1 – písmeno c
c) cena vrátane daní, alebo ak vzhľadom na charakter produktu nemožno cenu primerane stanoviť vopred, spôsob, ktorým sa vypočíta, a prípadne všetky ďalšie náklady na dopravu, dodanie alebo poštovné, alebo ak tieto poplatky nemožno primerane vypočítať vopred, skutočnosť, že do ceny môžu byť zarátané takéto ďalšie poplatky;
c) celková cena vrátane daní, alebo ak vzhľadom na charakter tovaru alebo služby nemožno cenu primerane stanoviť vopred, spôsob, ktorým sa vypočíta, a prípadne všetky ďalšie náklady na dopravu, dodanie alebo poštovné a akékoľvek iné náklady, alebo ak tieto poplatky nemožno primerane vypočítať vopred, skutočnosť, že do ceny môžu byť zarátané takéto ďalšie poplatky; v prípade zmluvy na dobu neurčitú sa celkovou cenou rozumejú celkové mesačné náklady;
Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 91
Návrh smernice
Článok 5 – odsek 1 – písmeno d
d) podmienky týkajúce sa platby, dodania, plnenia a vybavovania reklamácií, ak sa odlišujú od požiadaviek týkajúcich sa profesionálnej starostlivosti;
d) prípadne podmienky týkajúce sa platby, dodania, plnenia, dátum, do ktorého sa obchodník zaväzuje dodať tovar alebo poskytnúť službu, a podmienky vybavovania reklamácií obchodníkom;
Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 92
Návrh smernice
Článok 5 – odsek 1 – písmeno f
f) existencia a podmienky prípadného popredajného servisu a obchodných záruk;
f) okrem pripomenutia existencie zákonnej záruky súladu tovaru so zmluvou existencia a podmienky prípadného popredajného servisu a obchodných záruk;
fa) prípadná existencia kódexov správania a spôsob ich získania;
Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 93
Návrh smernice
Článok 5 – odsek 1 – písmeno g
g) prípadné trvanie zmluvy, alebo ak je zmluva uzatvorená na dobu neurčitú, podmienky ukončenia zmluvy;
g) prípadné trvanie zmluvy, alebo ak je zmluva uzatvorená na dobu neurčitú alebo sa automaticky obnovuje, podmienky ukončenia zmluvy;
Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 94
Návrh smernice
Článok 5 – odsek 1 – písmeno i
i) existencia záloh alebo iných finančných záruk, ktoré musí spotrebiteľ na žiadosť obchodníka zaplatiť alebo poskytnúť, a podmienky, ktoré sa na ne vzťahujú.
i) prípadne existencia záloh alebo iných finančných záruk, ktoré musí spotrebiteľ na žiadosť obchodníka zaplatiť alebo poskytnúť, a podmienky, ktoré sa na ne vzťahujú.
Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 95
Návrh smernice
Článok 5 – odsek 1 – písmená i a, i b a i c (nové)
ia) prípadne uplatňovanie technických ochranných opatrení pre digitálny obsah;
ib) prípadne kompatibilita digitálneho obsahu s hardvérom a softvérom, o ktorej obchodník vie alebo ktorú možno logicky pokladať za takú, o ktorej vie, vrátane akejkoľvek nekompatibility;
ic) prípadne možnosť mimosúdneho riešenia sporov a dosiahnutia nápravy, ktorému podlieha obchodník, a podmienky možnosti využitia tohto postupu.
Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 96
Návrh smernice
Článok 5 – odsek 2
2.  V prípade verejnej dražby sa namiesto informácií v odseku 1 písm. b) môže uviesť poštová adresa a totožnosť dražiteľa.
2.  Odsek 1 sa nevzťahuje na zmluvy o dodávke tovaru alebo o poskytnutí služby, ktoré sa týkajú každodenných transakcií a v prípade ktorých musí obchodník dodať tovar alebo poskytnúť službu ihneď po uzatvorení zmluvy.
Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 97
Návrh smernice
Článok 5 – odsek 3
3.  Informácie uvedené v odseku 1 tvoria neoddeliteľnú súčasť kúpnej zmluvy alebo zmluvy o službách.
3.  Členské štáty môžu prijať alebo ponechať v platnosti dodatočné predzmluvné požiadavky na informácie.
Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 98
Návrh smernice
Článok 6 – odsek 2
2.  Bez toho, aby bol dotknutý článok 7 ods. 2, článok 13 a článok 42, dôsledky každého porušenia článku 5 sa určia v súlade s platnými vnútroštátnymi predpismi. Členské štáty vo svojich vnútroštátnych právnych predpisoch stanovia účinné opravné prostriedky zmluvného práva za každé porušenie článku 5.
2.  Bez toho, aby boli dotknuté články 13 a 42, dôsledky každého porušenia článku 5 sa určia v súlade s platnými vnútroštátnymi predpismi. Členské štáty vo svojich vnútroštátnych právnych predpisoch stanovia účinné a primerané prostriedky nápravy za každé porušenie článku 5.
Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 99
Návrh smernice
Článok 7
Článok 7
Osobitné požiadavky na informácie pre sprostredkovateľov
vypúšťa sa
1.  Pred uzatvorením zmluvy sprostredkovateľ informuje spotrebiteľa o skutočnosti, že koná v mene alebo z poverenia iného spotrebiteľa a že uzatvorená zmluva sa nepovažuje za zmluvu medzi spotrebiteľom a obchodníkom, ale skôr za zmluvu medzi dvomi spotrebiteľmi, a ako taká nepatrí do rozsahu pôsobnosti tejto smernice.
2.  Ak sprostredkovateľ neplní záväzok podľa článku 1, usudzuje sa, že uzatvoril zmluvu vo svojom vlastnom mene.
3.  Tento článok sa nevzťahuje na verejné dražby.
Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 100
Návrh smernice
Článok 8
Článok 8
vypúšťa sa
Rozsah pôsobnosti
Táto kapitola sa vzťahuje na zmluvy uzatvorené na diaľku a mimo prevádzkových priestorov.
Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 101
Návrh smernice
Článok 9
Článok 9
Článok 9
Požiadavky na informácie v prípade zmlúv uzatvorených na diaľku a mimo prevádzkových priestorov
Predzmluvné požiadavky na informácie v prípade zmlúv uzatvorených na diaľku a zmlúv uzatvoreých mimo prevádzkových priestorov
Pokiaľ ide o zmluvy uzatvorené na diaľku alebo mimo prevádzkových priestorov, obchodník poskytne ako neoddeliteľnú súčasť zmluvy tieto informácie:
1.  Obchodník poskytne spotrebiteľovi jasným a zrozumiteľným spôsobom v dostatočnom predstihu predtým, než bude spotrebieľ viazaný zmluvou uzatvorenou na diaľku alebo uzatvorenej mimo prevádzkových priestorov alebo inou podobnou ponukou, tieto informácie:
a) informácie uvedené v článkoch 5 a 7 a odchylne od článku 5 ods. 1 písm. d) vo všetkých prípadoch podmienky týkajúce sa platby, dodania a plnenia;
a) hlavné vlastnosti tovaru alebo služby, v rozsahu primeranom danému nosiču a tovaru alebo službe;
b) ak sa uplatňuje právo na odstúpenie od zmluvy, podmienky a postupy na uplatnenie tohto práva v súlade s prílohou I;
b) totožnosť obchodníka, t. j. jeho obchodné meno;
ba) adresu podnikania, telefónne číslo, faxové číslo a e-mailovú adresu obchodníka, ak je dostupná, aby mohol spotrebiteľ obchodníka rýchlo kontaktovať a efektívne s ním komunikovať;
c) poštová adresa miesta podnikania obchodníka, ak sa líši od jeho vlastnej poštovej adresy (prípadne poštová adresa obchodníka, v mene ktorého koná), na ktorú môže spotrebiteľ zaslať prípadnú reklamáciu;
c) celkovú cenu vrátane daní, alebo ak vzhľadom na charakter tovaru alebo služby nemožno cenu primerane stanoviť vopred, spôsob, ktorým sa vypočíta, a prípadne všetky ďalšie náklady na dopravu, dodanie alebo poštovné a akékoľvek iné náklady, alebo ak tieto poplatky nemožno primerane vypočítať vopred, skutočnosť, že do ceny môžu byť zarátané takéto ďalšie poplatky; v prípade zmluvy na dobu neurčitú sa celkovou cenou rozumejú celkové mesačné náklady;
d) prípadná existencia kódexov správania a spôsob ich získania;
d) podmienky týkajúce sa platby, dodania, plnenia, dátum, do ktorého sa obchodník zaväzuje dodať tovar alebo poskytnúť službu, a podmienky vybavovania reklamácií obchodníkom;
e) prípadná možnosť využiť spôsob vyriešenia sporu mimosúdnou cestou;
e) ak existuje právo na odstúpenie od zmluvy, podmienky, lehotu a postup uplatnenia tohto práva vrátane prípadných nákladov pre spotrebiteľa na vrátenie tovaru; obchodník môže na tento účel použiť vzorové pokyny pre prípad odstúpenia od zmluvy ustanovené v prílohe I(A) a vzorový formulár na odstúpenie od zmluvy ustanovený v prílohe I(B), alebo iné jednoznačné vyhlásenie; ak obchodník informuje spotrebiteľa použitím vzorových pokynov pre prípad odstúpenia od zmluvy sanovených v prílohe I(A), pokladá sa to za splnenie požiadaviek na informácie ustanovených v tomto článku v súvislosti s právom odstúpiť od zmluvy;
ea) v prípade, ak sa v súlade s článkom 19 ods. 1 právo na odstúpenie od zmluvy neuplatňuje, informáciu, že spotrebiteľ nemôže uplatniť právo na odstúpenie od zmluvy;
f) skutočnosť, že zmluva bude uzatvorená s obchodníkom, a preto sa bude na spotrebiteľa vzťahovať ochrana, ktorú mu poskytuje táto smernica.
f) okrem pripomenutia existencie zákonnej záruky súladu tovaru so zmluvou existenciu a podmienky prípadného popredajného servisu a obchodných záruk;
fa) prípadnú existenciu kódexov správania a akým spôsobom možno získať ich kópiu;
fb) prípadnú dobu platnosti zmluvy, alebo ak je zmluva uzatvorená na dobu neurčitú alebo sa automaticky obnovuje, podmienky ukončenia zmluvy;
fc) prípadnú minimálnu dĺžku trvania záväzkov spotrebiteľa vyplývajúcich zo zmluvy;
fd) existenciu záloh alebo iných finančných záruk, ktoré musí spotrebiteľ na žiadosť obchodníka zaplatiť alebo poskytnúť, a podmienky, ktoré sa na ne vzťahujú;
fe) prípadné uplatňovanie technických ochranných opatrení pre digitálny obsah;
ff) prípadne kompatibilitu digitálneho obsahu s hardvérom a softvérom, o ktorej obchodník vie, alebo ktorú možno logicky pokladať za takú, o ktorej vie, vrátane akejkoľvek nekompatibility;
fg) prípadne možnosť pristúpiť k mimospdnemu riešeniu sťažnosti a spôsobu nápravy, ktorému podlieha obchodník, a podmienky možnosti využitia tohto postupu.
2.  V prípade verejnej dražby sa namiesto informácií uvedených v odseku 1 písm. b), ba) a c) môžu oznámiť rovnocenné údaje týkajúce sa licitátora.
3.  Informácie uvedené v odseku 1 tvoria neoddeliteľnú súčasť zmluvy uzatvorenej na diaľku alebo uzatvorenej mimo prevádzkových priestorov.
4.  Členské štáty neuložia žiadne ďalšie požiadavky na obsah vzorových pokynov pre prípad odstúpenia od zmluvy ustanovených v prílohe I(A).
5.  V prípade zmlúv uzatvorených na diaľku a uzatvorených mimo prevádzkových priestorov, ktoré sa týkajú dopravných služieb alebo zdravotných a bezpečnostných požiadaviek, môžu členské štáty prijať alebo ponechať v platnosti ustanovenia vnútroštátnych právnych predpisov stanovujúce dodatočné predzmluvné požiadavky na informácie, ak sú zlučiteľné so Zmluvou o fungovaní Európskej únie a vhodné na náležité informovanie spotrebiteľa.
6.  Členské štáty môžu prijať alebo ponechať v platnosti dodatočné predzmluvné požiadavky na informácie v prípade všetkých zmlúv o poskytovaní služieb uzavretých na diaľku alebo mimo prevádzkových priestorov, v prípade ktorých podľa článku 22 ods. 5 smernice Európskeho parlamentu a Rady 2006/123/ES z 12. decembra 2006 o službách na vnútornom trhu stanovujú dodatočné požiadavky na informácie pre poskytovateľov služieb, ktorí majú sídlo na ich území.
7.  Článkom 5 nie je dotknutá smernica Európskeho parlamentu a Rady 2000/31/ES o určitých právnych aspektoch služieb informačnej spoločnosti na vnútornom trhu, najmä o elektronickom obchode2.
8.  Bremeno dokazovania plnenia požiadaviek na informácie uvedených v tejto kapitole nesie obchodník.
____________________
1 Ú. v. EÚ L 376, 27.12.2006, s. 36.
2 Ú. v. ES L 178, 17.7.2000, s. 1.
Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 102
Návrh smernice
Článok 10 – nadpis
Formálne požiadavky na zmluvy uzatvorené mimo prevádzkových priestorov
Predzmluvnéformálne požiadavkyna informácie týkajúce sa zmlúv uzatvorenýchmimo prevádzkových priestorov
Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 233
Návrh smernice
Článok 10 – odsek 1
1.  Pokiaľ ide o zmluvy uzatvorené mimo prevádzkových priestorov, informácie stanovené v článku 9 sa uvedú v objednávkovom formulári v jasnom zrozumiteľnom jazyku a musia byť čitateľné. Objednávkový formulár obsahuje štandardný formulár na odstúpenie od zmluvy uvedený v prílohe I(B).
1.  Pokiaľ ide o zmluvy uzatvorené mimo prevádzkových priestorov, informácie stanovené v článku 9 sa uvedú pre spotrebiteľov v objednávkovom formulári v papierovej podobe alebo, ak spotrebiteľ súhlasí, na inom trvalom nosiči v jasnom, zrozumiteľnom jazyku a musia byť čitateľné.
Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 104
Návrh smernice
Článok 10 – odsek 2
2.  Zmluva uzatvorená mimo prevádzkových priestorov je platná len vtedy, ak spotrebiteľ podpísal objednávkový formulár, a v prípade, ak objednávkový formulár nie je v papierovej podobe, dostal kópiu objednávkového formulára na inom trvalom nosiči.
2.  Zmluva uzatvorená mimo prevádzkových priestorov nadobúda platnosť len vtedy, ak spotrebiteľ podpísal objednávkový formulár.
Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 234
Návrh smernice
Článok 10 – odsek 2 a (nový)
2a.  Bez ohľadu na odseky 1 a 2 a po zohľadnení zmiešaných zmlúv uzatvorených mimo prevádzkových priestorov, v rámci ktorých obchodník a spotrebiteľ bezodkladne vykonávajú svoje zmluvné povinnosti a platba, ktorú má uskutočniť spotrebiteľ, nepresahuje 200 EUR:
a) sa od obchodníka nevyžaduje, aby poskytoval informácie uvedené v článku 9 v papierovej podobe alebo na inom trvalom nosiči; a
b) sa pre platnosť zmluvy nevyžaduje podpis spotrebiteľa na objednávkovom formulári;
za predpokladu, že sa takéto zmluvy svojou povahou zvyčajne uzatvárajú mimo obchodných priestorov.
Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 105
Návrh smernice
Článok 10 – odsek 3
3.  Členské štáty nestanovia žiadne iné formálne požiadavky než tie, ktoré sú uvedené v odsekoch 1 a 2.
3.  Členské štáty neuložia žiadne ďalšie predzmluvné formálne požiadavky na informácie na účel plnenia povinností poskytnúť informácie uvedených v článku 9 ods. 1.
Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 106
Návrh smernice
Článok 11 – nadpis
Formálne požiadavky na zmluvy uzatvorené na diaľku
Predzmluvné formálne požiadavky na informácie týkajúce sa zmlúv uzatvorenýchna diaľku
Pozmeňujúce a doplňujúce návrhy 107, 235 a 236
Návrh smernice
Článok 11 – odsek 1
1.  V prípade zmlúv uzatvorených na diaľku sa informácie stanovené v článku 9 ods. a) poskytnú alebo sprístupnia spotrebiteľovi pred uzatvorením zmluvy v jasnom a zrozumiteľnom jazyku, musia byť čitateľné sú mu poskytnuté alebo sprístupnené spôsobom, ktorý je primeraný použitému prostriedku komunikácie na diaľku.
1.  V prípade zmlúv uzatvorených na diaľku sa informácie stanovené v článku 9 poskytnú alebo sprístupnia spotrebiteľovi na trvalom nosiči v jasnom a zrozumiteľnom jazyku, čitateľne a spôsobom, ktorý je primeraný použitému prostriedku komunikácie na diaľku.
1a.  Ak zmluva na diaľku, ktorej podmienky sa neprerokovali individuálne a ktorá sa má uzatvoriť elektronickým spôsobom, na dodanie tovaru alebo poskytnutie služieb ukladá spotrebiteľovi povinnosť vykonať platbu, spotrebiteľ je viazaný zmluvou iba v prípade, ak:
a) obchodník spotrebiteľa jednoznačne a dôrazne upozornil na celkovú cenu vrátane všetkých súvisiacich cenových zložiek; a
b) spotrebiteľ potvrdil, že si prečítal a porozumel informáciám požadovaným podľa písmena a). V prípade zmlúv uzatvorených prostredníctvom internetových stránok sa tieto požiadavky považujú za splnené, ak je internetová stránka vytvorená takým spôsobom, že záväznú objednávku nemožno uskutočniť, ak sa spotrebiteľ nezaregistroval na internetovej stránke obchodníka s cieľom využiť ponuku obchodníka.
1b.  Prostredníctvom odchýlenia od odseku 1a písm. b), ak sa zmluva na diaľku uvedená v tomto odseku má uzavrieť telefonicky, je spotrebiteľ zmluvou viazaný len v prípade, ak obchodník zaslal spotrebiteľovi na trvalom nosiči potvrdenie ponuky vrátane informácií požadovaných v rámci odseku 1a písm. a).
Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 108
Návrh smernice
Článok 11 – odsek 2
2.  Ak obchodník zatelefonuje spotrebiteľovi s cieľom uzatvoriť s ním zmluvu na diaľku, musí spotrebiteľovi poskytnúť informáciu o svojej totožnosti a o obchodnom účele telefonátu na začiatku rozhovoru so spotrebiteľom.
2.  Ak obchodník alebo sprostredkovateľ konajúci v mene obchodníka zatelefonuje spotrebiteľovi s cieľom uzatvoriť s ním zmluvu na diaľku, musí spotrebiteľovi poskytnúť informáciu o svojej totožnosti a o obchodnom účele telefonátu na začiatku rozhovoru so spotrebiteľom.
2a.  Obchodné internetové stránky na svojej úvodnej stránke jasne a čitateľne uvádzajú, či existujú obmedzenia akéhokoľvek druhu vrátane obmedzení spôsobov platby týkajúce sa dodávky do niektorých členských štátov.
Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 109
Návrh smernice
Článok 11 – odsek 3
3.  Ak je zmluva uzatvorená pomocou nosiča, ktorý je časovo alebo priestorovo obmedzený na zobrazenie informácií, obchodník poskytne aspoň informácie o hlavných vlastnostiach produktu a celkovej cene uvedených v článku 5 ods. 1 písm. a) a c) na tomto konkrétnom nosiči pred uzatvorením takejto zmluvy. Ostatné informácie uvedené v článkoch 5 a 7 poskytne obchodník spotrebiteľovi primeraným spôsobom v súlade s odsekom 1.
3.  Ak je zmluva uzatvorená prostredníctvom nosiča, ktorý poskytuje obmedzený priestor alebo čas na zobrazenie informácií, obchodník poskytne minimálne na tomto osobitnom nosiči pred uzatvorením takejto zmluvy predzmluvné informácie o podstatných vlastnostiach tovaru alebo služby, celkovej cene, dobe platnosti zmluvy a v prípade zmluvy na dobu neurčitú aj informácie o podmienkach ukončenia zmluvy uvedených v článku 9 ods. 1 písm. a), b), c), e) a g). Ostatné informácie uvedené v článku 9 poskytne obchodník spotrebiteľovi primeraným spôsobom v súlade s odsekom 1.
Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 110
Návrh smernice
Článok 11 – odsek 4
4.  Spotrebiteľ dostane potvrdenie všetkých informácií uvedených v článku 9 písm. a) až f) na trvalom nosiči a v primeranom čase po uzatvorení akejkoľvek zmluvy na diaľku, a to najneskôr do dňa dodania tovaru alebo keď začalo poskytnutie služby, pokiaľ tieto informácie neboli spotrebiteľovi poskytnuté na trvalom nosiči už pred uzatvorením akejkoľvek zmluvy na diaľku.
vypúšťa sa
Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 237
Návrh smernice
Článok 11 – odsek 5
5.  Členské štáty nestanovia žiadne iné formálne požiadavky než tie, ktoré sú uvedené v odsekoch 1 až 4.
5.  Členské štáty nestanovia žiadne ďalšie predzmluvné formálne požiadavky na informácie na účel plnenia povinností poskytnúť informácie uvedených v článku 9 ods. 1.
Bez ohľadu na prvý pododsek a po zohľadnení zmlúv uvedených v odseku 1b tohto článku môžu členské štáty zaviesť alebo zachovať ustanovenia vnútroštátneho prráva na ten účel, aby bol spotrebiteľ zmluvne viazaný len vtedy, ak potvrdil obchodníkovi uzatvorenie zmluvy na trvalom nosiči. Členské štáty oznámia tieto ustanovenia Komisii, ktorá tieto informácie poskytne verejnosti prístupným spôsobom.
Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 112
Návrh smernice
Článok 12 – odsek 1 a (nový)
1a.  V prípade zmluvy uzatvorenej na diaľku alebo uzatvorenej mimo prevádzkových priestorov, lehota na odstúpenie od zmluvy uvedená v odseku 1 začína plynúť dňom uzatvorenia zmluvy alebo dňom, keď spotrebiteľ dostane kópiu podpísaného zmluvného dokumentu na trvalom nosiči, ak to nie je deň uzatvorenia zmluvy.
Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 113
Návrh smernice
Článok 12 – odsek 2
2.  V prípade zmluvy uzatvorenej mimo prevádzkových priestorov začína lehota na odstúpenie od zmluvy plynúť dňom, keď spotrebiteľ podpísal objednávkový formulár, alebo ak objednávkový formulár nie je v papierovej podobe, dňom, keď spotrebiteľ dostal kópiu objednávkového formulára na inom trvalom nosiči.
2.  Bez toho, aby bol dotknutý odsek 1, v prípade zmluvy o dodávke tovaru uzatvorenej na diaľku alebo mimo prevádzkových priestorov začína lehota na odstúpenie od zmluvy plynúť dňom, keď spotrebiteľ alebo ním určená tretia strana s výnimkou dopravcu nadobudne hmotné vlastníctvo objednaného tovaru, alebo:
V prípade zmluvy na diaľku uzatvorenej na predaj tovaru začína lehota na odstúpenie od zmluvy plynúť dňom, keď spotrebiteľ alebo ním určená tretia strana s výnimkou dopravcu nadobudne hmotné vlastníctvo všetkých častí objednaného tovaru.
V prípade zmluvy na diaľku uzatvorenej na poskytnutie služieb začína lehota na odstúpenie od zmluvy plynúť dňom uzatvorenia zmluvy.
a) v prípade viacerých tovarov objednaných spotrebiteľom jednou objednávkou a dodaných samostatne, keď došlo k dodaniu posledného tovaru;
b) v prípade tovaru pozostávajúceho z viacerých zásielok alebo kusov, keď došlo k dodaniu poslednej zásielky alebo posledného kusu;
c) v prípade opakovaného dodávania tovaru rovnakého druhu počas určeného časového obdobia, keď došlo k dodaniu prvého tovaru.
Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 115
Návrh smernice
Článok 12 – odsek 4
4.  Členské štáty nebránia stranám v plnení ich záväzkov vyplývajúcich zo zmluvy počas lehoty na odstúpenie od zmluvy.
4.  Členské štáty nebránia stranám v plnení ich zmluvných záväzkov počas lehoty na odstúpenie od zmluvy. Členské štáty však v prípade zmlúv uzatvorených mimo prevádzkových priestorov môžu ponechať v platnosti platné vnútroštátne právne predpisy, ktoré obchodníkovi zakazujú vyberať platby počas určitého obdobia po uzatvorení zmluvy.
Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 116
Návrh smernice
Článok 13
Ak obchodník porušil článok 9 písm. b), článok 10 ods. 1 a článok 11 ods. 4 tým, že neposkytol spotrebiteľovi informáciu o práve na odstúpenie od zmluvy, lehota na odstúpenie od zmluvy uplynie tri mesiace odo dňa, keď obchodník v plnej miere splnil svoje ostatné zmluvné záväzky.
1.  Ak obchodník porušil článok 9 ods. 1 písm. e) tým, že neposkytol spotrebiteľovi informáciu o práve na odstúpenie od zmluvy, lehota na odstúpenie od zmluvy uplynie jeden rok od konca počiatočnej lehoty na odstúpenie od zmluvy uvedenej v článku 12 ods. 1a a 2.
2.  Členské štáty však môžu ponechať v platnosti platné vnútroštátne právne predpisy ustanovujúce dlhšiu dobu na uplynutie lehoty na odstúpenie od zmluvy.
Pozmeňujúce a doplňujúce návrhy 238 a 239
Návrh smernice
Článok 14 – odsek 1
Spotrebiteľ informuje obchodníka o svojom rozhodnutí odstúpiť od zmluvy na trvalom nosiči buď vo forme vyhlásenia určenom obchodníkovi a formulovanom vlastnými slovami alebo použitím formulára na odstúpenie od zmluvy uvedenom v prílohe I(B).
Spotrebiteľ informuje obchodníka o svojom rozhodnutí odstúpiť od zmluvy pred uplynutím lehoty na odstúpenie od zmluvy. Na tento účel môže spotrebiteľ:
a) využiť vzorový formulár na odstúpenie od zmluvy uvedený v prílohe I(B), alebo iné jednoznačné vyhlásenie; alebo
Členské štáty nestanovia žiadne iné formálne požiadavky týkajúce sa tohto štandardného formulára na odstúpenie od zmluvy.
b) vrátiť tovar obchodníkovi spolu s jednoznačne formulovaným vyhlásením spotrebiteľa o jeho rozhodnutí odstúpiť od zmluvy.
Členské štáty nestanovia žiadne formálne požiadavky platné pre vzor tlačiva na odstúpenie od zmluvy, okrem tých, ktoré sú ustanovené v prílohe I(B).
Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 240
Návrh smernice
Článok 14 – odsek 2
2.  Pokiaľ ide o zmluvy uzatvorené cez internet, obchodník môže popri možnostiach uvedených v článku 1 umožniť spotrebiteľovi vyplniť a zaslať formulár na odstúpenie od zmluvy elektronicky na svojej internetovej stránke. V tomto prípade obchodník bezodkladne zašle spotrebiteľovi potvrdenie o prijatí takéhoto odstúpenia od zmluvy e-mailom.
2.  Pokiaľ ide o zmluvy na diaľku uzatvorené cez internet, obchodník môže popri možnostiach uvedených v odseku 1 umožniť spotrebiteľovi vyplniť a zaslať buď vzor tlačiva na odstúpenie od zmluvy ustanovený v prílohe I(B) alebo akékoľvek jednoznačne formulované vyhlásenie elektronicky na svojej internetovej stránke. V týchto prípadoch obchodník bezodkladne zašle spotrebiteľovi potvrdenie o prijatí takéhoto odstúpenia od zmluvy e-mailom na trvalom nosiči.
Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 119
Návrh smernice
Článok 15 – písmená a a b
a) plnenie zmluvy uzatvorenej na diaľku alebo mimo prevádzkových priestorov, alebo
a) plnenie zmluvy uzatvorenej na diaľku alebo mimo prevádzkových priestorov, alebo
b) uzatvorenie zmluvy mimo prevádzkových priestorov v prípade, keď už spotrebiteľ predložil ponuku.
b) uzatvorenie zmluvy na diaľku alebo mimo prevádzkových priestorov v prípade, keď už spotrebiteľ predložil ponuku.
Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 120
Návrh smernice
Článok 16 – odsek 1
1.  Obchodník vráti spotrebiteľovi každú uhradenú platbu do 30 dní odo dňa doručenia jeho oznámenia o odstúpení od zmluvy.
1.  Obchodník vráti spotrebiteľovi každú uhradenú platbu, prípadne vrátane nákladov na doručenie, bez zbytočného odkladu a v každom prípade najneskôr do 14 dní odo dňa, kedy bol informovaný o rozhodnutí spotrebiteľa odstúpiť od zmluvy na základe článku 14. Obchodník môže toto vrátenie uskutočniť platobnými prostriedkami, ktoré sú zákonné v krajine, v ktorej ich spotrebiteľ prijme, a pokiaľ vrátenie nespôsobuje spotrebiteľovi žiadne náklady.
Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 241
Návrh smernice
Článok 16 – odsek 2
2.  Pokiaľ ide o kúpne zmluvy, obchodník môže s vrátením platby čakať dovtedy, kým nedostane tovar späť alebo kým si ho nevyzdvihne, alebo kým spotrebiteľ nedokáže, že tovar odoslal späť, podľa toho, čo nastane skôr.
2.  Bez toho, aby bol dotknutý odsek 1, obchodník nie je povinný uhradiť dodatočné dodacie náklady, ak si spotrebiteľ výslovne zvolil neštandardný spôsob dodania. Pokiaľ ide o kúpne zmluvy, obchodník môže mať možnosť uskutočniť úhradu za predpokladu, že spotrebiteľ dodal dôkaz o zaslaní tovaru späť.
Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 122
Návrh smernice
Článok 17 – odsek 1
1.  V prípade kúpnych zmlúv, pri ktorých sa hmotné vlastníctvo tovaru prenieslo na spotrebiteľa alebo na jeho žiadosť na tretiu stranu pred uplynutím lehoty na odstúpenie od zmluvy, spotrebiteľ zašle späť tovar alebo ho odovzdá obchodníkovi alebo osobe poverenej obchodníkom takýto tovar prebrať, do 14 dní odo dňa, kedy oznámil obchodníkovi svoje odstúpenie od zmluvy, pokiaľ obchodník neponúkol, že si tovar vyzdvihne sám.
1.  V prípade zmlúv o dodaní tovaru uzatvorených na diaľku alebo mimo prevádzkových priestorov na dodávku tovaru spotrebiteľ zašle späť tovar alebo ho odovzdá obchodníkovi alebo osobe poverenej obchodníkom takýto tovar prebrať bez zbytočného odkladu a v každom prípade najneskôr do 14 dní odo dňa, kedy oznámil obchodníkovi svoje rozhodnutie odstúpiť od zmluvy v súlade s článkom 14, pokiaľ obchodník neponúkol, že si tovar vyzdvihne sám
Spotrebiteľovi sa účtujú iba priame náklady na vrátenie tovaru, pokiaľ obchodník nesúhlasil, že bude takéto náklady znášať sám.
Spotrebiteľovi sa účtujú iba priame náklady na vrátenie tovaru. Tieto náklady nemusí uhradiť, ak už obchodník v zmluve súhlasil, že bude takéto náklady znášať sám, alebo ak hodnota tovaru, ktorý má poslať späť obchodníkovi, presahuje sumu 40 EUR.
Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 123
Návrh smernice
Článok 17 – odsek 2
2.  Spotrebiteľ zodpovedá iba za akékoľvek zníženie hodnoty tovaru v dôsledku zaobchádzania s týmto tovarom iným spôsobom, než aký je potrebný na uistenie sa o charaktere a funkčnosti tovaru. Spotrebiteľ nezodpovedá za zníženie hodnoty tovaru, ak obchodník neposkytol informáciu o práve na odstúpenie od zmluvy v súlade s článkom 9 ods. b). V prípade zmlúv o službách, na ktoré sa vzťahuje právo na odstúpenie od zmluvy, spotrebiteľ neplatí počas lehoty na odstúpenie žiadne čiastočné ani plné náklady za poskytnuté služby.
2.  Spotrebiteľ zodpovedá iba za akékoľvek zníženie hodnoty tovaru v dôsledku zaobchádzania s týmto tovarom iným spôsobom, než aký je potrebný na zistenie charakteru, kvality a funkčnosti tovaru. Spotrebiteľ v žiadnom prípade nezodpovedá za žiadne zníženie hodnoty tovaru, ak obchodník neposkytol informáciu o práve na odstúpenie od zmluvy v súlade s článkom 9 ods. 1 písm. e).
2a.  S výnimkou ustanovení tohto článku spotrebiteľovi nevzniká z uplatňovania práva na odstúpenie od zmluvy žiadny záväzok.
Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 125
Návrh smernice
Článok 18 – odsek 1
1.  Bez toho, aby bol dotknutý článok 15 smernice 2008/48/ES, ak si spotrebiteľ uplatní právo na odstúpenie od zmluvy uzatvorenej na diaľku alebo mimo prevádzkových priestorov v súlade s článkami 12 až 17, akékoľvek doplnkové zmluvy sa automaticky ukončia bez akýchkoľvek nákladov pre spotrebiteľa.
1.  Bez toho, aby bol dotknutý článok 15 smernice 2008/48/ES, ak si spotrebiteľ uplatní právo na odstúpenie od zmluvy uzatvorenej na diaľku alebo mimo prevádzkových priestorov v súlade s článkami 12 až 17, akékoľvek súvisiace zmluvy sa automaticky ukončia bez nákladov pre spotrebiteľa, ktoré nie sú stanovené v tejto smernici.
Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 126
Návrh smernice
Článok 19 – odsek 1 – úvodná časť
1.  V prípade zmlúv uzatvorených na diaľku sa právo na odstúpenie od zmluvy neuplatňuje, pokiaľ ide o:
1.  V prípade zmlúv uzatvorených na diaľku alebo mimo prevádzkových priestorov sa právo na odstúpenie od zmluvy neuplatňuje, pokiaľ ide o:
Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 127
Návrh smernice
Článok 19 – odsek 1 – písmeno a
a) služby, ktorých poskytnutie sa začalo s predchádzajúcim výslovným súhlasom spotrebiteľa pred koncom štrnásťdňovej lehoty uvedenej v článku 12;
a) služby, ktorých poskytnutie sa začalo s predchádzajúcim výslovným súhlasom spotrebiteľa na trvalom nosiči pred koncom štrnásťdňovej lehoty uvedenej v článku 12; v tomto prípade by sa súhlas mal týkať aj vzdania sa práva spotrebiteľa na odstúpenie od zmluvy;
Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 128
Návrh smernice
Článok 19 – odsek 1 – písmeno b
b) dodanie tovaru alebo služieb, ktorých cena závisí od kolísania cien na finančnom trhu, ktoré obchodník nemôže ovplyvniť;
b) dodanie tovaru alebo poskytnutie služieb, ktorých cena závisí od kolísania cien na trhu, ktoré obchodník nemôže ovplyvniť a ktoré sa môžu vyskytnúť v rámci lehoty na odstúpenie od zmluvy;
Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 129
Návrh smernice
Článok 19 – odsek 1 – písmeno c
c) dodanie tovaru zhotoveného podľa špecifikácií zadaných spotrebiteľom, jasne personalizovaného tovaru alebo tovaru, ktorý rýchlo podlieha zníženiu kvality alebo skaze;
c) dodanie tovaru zhotoveného podľa špecifikácií zadaných spotrebiteľom alebo poskytnutie služieb upravených podľa týchto špecifikácií alebo jasne personalizovaného tovaru alebo služieb, ktoré si vyžadujú, aby obchodník uplatnil osobitné úsilie, ktoré nemôže zužitkovať iným spôsobom, alebo tovaru a služieb, ktoré rýchlo podliehajú zníženiu kvality alebo skaze;
Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 130
Návrh smernice
Článok 19 – odsek 1 – písmeno d
d) dodanie vína, cena ktorého sa dohodla v čase uzatvorenia kúpnej zmluvy, a dodávka ktorého sa môže uskutočniť iba po lehote uvedenej v článku 22 ods. 1 a ktorého vlastná hodnota závisí od kolísania cien na trhu, ktoré obchodník nemôže ovplyvniť;
d) dodanie:
– potravín,
– nápojov,
– liehov alebo
iného z hygienického hľadiska citlivého tovaru, pokiaľ spotrebiteľ otvoril ich obal alebo porušil pečať po tom, ako mu boli poskytnuté informácie o vylúčení práva na odstúpenie od zmluvy;
da) zmluvy, v prípade ktorých si spotrebiteľ v záujme riešenia naliehavej situácie vyžiadal okamžité plnenie zo strany obchodníka; ak pri tejto príležitosti obchodník poskytuje alebo predáva dodatočné služby alebo tovar iný než služby a tovar, ktoré sú nevyhnutne potrebné na riešenie naliehavej situácie spotrebiteľa, právo na odstúpenie od zmluvy sa uplatňuje na tieto dodatočné služby alebo tovar;
db) zmluvy, v prípade ktorých spotrebiteľ výslovne požiadal obchodníka o to, aby ho navštívil doma v záujme vykonania opravy alebo údržby; ak pri príležitosti takejto návštevy obchodník poskytne ďalšie služby okrem tých, ktoré si spotrebiteľ osobitne vyžiadal, alebo tovar iný než náhradné diely potrebné na vykonanie údržby alebo na opravy, právo na odstúpenie od zmluvy sa uplatňuje na tieto dodatočné služby alebo tovar;
Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 132
Návrh smernice
Článok 19 – odsek 1 – písmeno f
f) dodanie novín, periodík a časopisov;
f) dodanie novín, periodík a časopisov s výnimkou zmlúv o predplatnom na dodávku takýchto publikácií;
Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 133
Návrh smernice
Článok 19 – odsek 1 – písmeno g
g) služby týkajúce sa lotérie a iných podobných hier;
vypúšťa sa
Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 134
Návrh smernice
Článok 19 – odsek 1 – písmeno h
h) zmluvy uzatvorené na dražbe.
h) zmluvy uzatvorené na verejnej dražbe;
ha) dodávka digitálneho obsahu, ak už spotrebiteľ začal sťahovať tento digitálny obsah.
Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 135
Návrh smernice
Článok 19 – odsek 2
2.  V prípade zmlúv na diaľku sa právo na odstúpenie od zmluvy neuplatňuje, pokiaľ ide o:
vypúšťa sa
(a) zmluvy na dodanie potravín, nápojov alebo iného tovaru určeného na bežnú spotrebu v domácnosti, vopred vybraného spotrebiteľom prostredníctvom komunikácie na diaľku a fyzicky dodaného do jeho domova, bydliska alebo na pracovisko obchodníkom, ktorý spravidla predáva takýto tovar vo svojich vlastných prevádzkových priestoroch;
(b) zmluvy, pri ktorých si spotrebiteľ v záujme riešenia naliehavej situácie vyžiadal okamžité vykonanie zmluvy obchodníkom; ak pri tejto príležitosti obchodník poskytuje alebo predáva dodatočné služby alebo tovar iný než služby a tovar, ktoré sú nevyhnutne potrebné na riešenie naliehavej situácie spotrebiteľa, právo na odstúpenie od zmluvy sa uplatňuje na tieto dodatočné služby alebo tovar;
(c) zmluvy, pri ktorých si spotrebiteľ osobitne vyžiadal od obchodníka prostredníctvom komunikácie na diaľku návštevu svojho domova na účely opravy alebo údržby svojho majetku; ak pri tejto príležitosti poskytne obchodník ďalšie služby okrem tých, ktoré si spotrebiteľ osobitne vyžiadal, alebo tovar iný než náhradné diely potrebné na vykonanie údržby alebo na opravy, právo na odstúpenie od zmluvy sa uplatňuje na tieto dodatočné služby alebo tovar.
Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 136
Návrh smernice
Článok 19 – odsek 3
3.  Strany sa môžu dohodnúť neuplatňovať odseky 1 a 2.
2.  Obchodník a spotrebiteľ sa môžu dohodnúť neuplatňovať odsek 1.
Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 137
Návrh smernice
Článok 20
Článok 20
Výnimky v prípade zmlúv uzatvorených na diaľku a mimo prevádzkových priestorov
vypúšťa sa
1.  Články 8 až 19 sa neuplatňujú na zmluvy uzatvorené na diaľku a mimo prevádzkových priestorov:
(a) týkajúce sa predaja nehnuteľného majetku, alebo týkajúce sa iných práv súvisiacich s nehnuteľným majetkom, okrem nájmu a prác týkajúcich sa nehnuteľného majetku;
(b) uzatvorené prostredníctvom predajných automatov alebo automatizovaných prevádzkových priestorov;
(c) uzatvorené s telekomunikačnými operátormi pomocou verejných telefónnych automatov na používanie takýchto automatov;
(d) týkajúce sa dodania potravín alebo nápojov obchodníkom na jeho častých a pravidelných obchôdzkach v blízkosti jeho prevádzkových priestorov.
2.  Články 8 až 19 sa neuplatňujú na zmluvy uzatvorené mimo prevádzkových priestorov, ktoré sa týkajú:
(a) poistenia;
(b) finančných služieb, ktorých cena závisí od kolísania cien na finančnom trhu, na ktoré obchodník nemá vplyv a ktoré môže nastať počas lehoty na odstúpenie od zmluvy, ako je stanovené v článku 6 ods. 2 písm. a) smernice 2002/65/ES; a
(c) úveru, ktorý patrí do rozsahu pôsobnosti smernice 2008/48/ES.
3.  Články 8 až 19 sa nevzťahujú na zmluvy na diaľku o poskytovaní ubytovacích a dopravných služieb, prenájmu áut, stravovacích služieb alebo služieb voľného času, pokiaľ ide o zmluvy, v ktorých sa stanovuje konkrétny dátum alebo lehota na ich poskytnutie.
Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 138
Návrh smernice
Článok 21
Článok 21
Rozsah pôsobnosti
vypúšťa sa
1.  Táto kapitola sa uplatňuje na kúpne zmluvy. Bez toho, aby bol dotknutý článok 24 ods. 5, ak ide o zmluvy so zmiešaným účelom, ktorej predmetom je tovar aj služba, táto kapitola sa uplatňuje len na tovar.
2.  Táto kapitola sa takisto uplatňuje na zmluvy na dodanie tovaru, ktorý sa má vyhotoviť alebo vyrobiť.
3.  Táto kapitola sa neuplatňuje na náhradné diely, ktoré obchodník vymenil v dôsledku nesúladu tovaru so zmluvou opravou tovaru podľa článku 26.
4.  Členské štáty sa môžu rozhodnúť neuplatňovať túto kapitolu na predaj použitého tovaru na verejných dražbách.
Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 139
Návrh smernice
Článok 22 – odsek 1
1.  Ak sa strany nedohodli inak, obchodník dodá tovar prevodom hmotného vlastníctva tovaru na spotrebiteľa alebo ním určenú tretiu stranu s výnimkou dopravcu maximálne do 30 dní od uzatvorenia zmluvy.
1.  Ak sa strany nedohodli na dátume dodávky, obchodník dodá tovar prevodom hmotného vlastníctva tovaru na spotrebiteľa alebo ním určenú tretiu stranu s výnimkou dopravcu čo možno najskôr, avšak najneskôr do 30 dní od uzatvorenia zmluvy.
Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 140
Návrh smernice
Článok 22 – odsek 2
2.  Ak obchodník nesplnil záväzky týkajúce sa dodania, spotrebiteľ má nárok na vrátenie každej zaplatenej sumy do siedmich dní od dátumu dodania stanoveného v odseku 1.
2.  Ak obchodník nesplnil záväzky týkajúce sa dodania tovaru v lehote, ktorú odsúhlasil so spotrebiteľom, alebo v súlade s odsekom 1, spotrebiteľ má nárok naukončenie zmluvy, okrem prípadu, ak je tovar dodaný v novej lehote, ktorú určil spotrebiteľ a ktorá nepresahuje sedem dní. Na tento účel spotrebiteľ vopred zašle obchodníkovi písomné oznámenie, v ktorom uvedie novú lehotu dodania a uvedie svoj zámer ukončiť zmluvu v prípade, že sa dodanie neuskutoční do konca tejto novej lehoty dodania. Ak po uplynutí tejto lehoty obchodník nedodal tovar, považuje sa to za odstúpenie od zmluvy zo strany spotrebiteľa.
Bez toho, aby bol dotknutý prvý pododsek, je spotrebiteľ oprávnený vypovedať zmluvu s okamžitou účinnosťou, ak obchodník implicitne alebo explicitne odmietol dodať tovar, alebo ak sa dodržanie odsúhlasenej lehoty dodania považuje za podstatný prvok zmluvy so zreteľom na okolnosti súvisiace s uzatvorením zmluvy.
2a.  Po vypovedaní zmluvy obchodník bezodkladne a v každom prípade najneskôr do siedmych dní od vypovedania zmluvy vráti všetky sumy zaplatené na základe zmluvy.
2b.  Týmto článkom nie je dotknuté právo spotrebiteľa na náhradu škody.
Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 141
Návrh smernice
Článok 22 a (nový)
Článok 22a
Právo na dodanie tovaru alebo poskytnutie služby do iného členského štátu
V prípade zmluvy uzatvorenej na diaľku má spotrebiteľ právo požadovať od obchodníka dodanie tovaru alebo poskytnutie služby do iného členského štátu. Obchodník musí vyhovieť žiadosti spotrebiteľa, ak je to technicky uskutočniteľné a ak je spotrebiteľ ochotný niesť celkové náklady s tým spojené. Uvedené náklady obchodník vždy vopred vyčísli.
Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 142
Návrh smernice
Článok 22 b (nový)
Článok 22b
Platobné prostriedky
1.  Obchodník a spotrebiteľ sa môžu dohodnúť na zaplatení preddavku alebo zálohy za dodávku.
2.  V súlade s článkom 52 ods. 3 smernice Európskeho parlamentu a Rady 2007/64/ES z 13. novembra 2007 o platobných službách na vnútornom trhu môžu členské štáty zakázať alebo obmedziť právo obchodníkov požadovať poplatky od spotrebiteľov so zreteľom na potrebu podnietiť hospodársku súťaž a presadzovať využívanie účinných platobných nástrojov.
3.  Členské štáty zakážu obchodníkom účtovať spotrebiteľom v súvislosti s použitím určitého platobného prostriedku poplatky, ktoré prevyšujú náklady, ktoré znáša obchodník na používanie takéhoto prostriedku.
1 Ú. v. EÚ L 319, 5.12.2007, s. 1.
Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 143
Návrh smernice
Článok 23 – odsek 1
1.  Riziko straty alebo poškodenia tovaru sa prenáša na spotrebiteľa, keď spotrebiteľ alebo ním určená tretia strana s výnimkou dopravcu nadobudla hmotné vlastníctvo tovaru.
1.  Riziko straty alebo poškodenia tovaru prechádza na spotrebiteľa, keď spotrebiteľ alebo ním určená tretia strana s výnimkou dopravcu nadobudla hmotné vlastníctvo tovaru. Bez toho, aby boli dotknuté práva spotrebiteľa voči prepravcovi, riziko prechádza na spotrebiteľa odovzdaním tovaru prepravcovi, ak spotrebiteľ poveril prepravcu prepravou a ak túto možnosť neponúkol obchodník.
Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 144
Návrh smernice
Článok 23 – odsek 2
2.  Riziko uvedené v článku 1 prechádza na spotrebiteľa v čase dodania podľa dohody strán, ak spotrebiteľ alebo ním určená tretia strana s výnimkou dopravcu nepodnikla primerané kroky pre nadobudnutie hmotného vlastníctva tovaru.
2.  Riziko uvedené v článku 1 prechádza na spotrebiteľa v čase dodania podľa dohody strán, ak spotrebiteľ alebo ním určená tretia strana s výnimkou dopravcu zjavne nepodnikla primerané kroky pre nadobudnutie hmotného vlastníctva tovaru.
Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 145
Návrh smernice
Článok 23 a (nový)
Článok 23a
Trvanie zmluvy
1.  Bez toho, aby boli dotknuté ustanovenia tejto smernice o neprijateľných zmluvných podmienkach sa v zmluvách uzatvorených medzi spotrebiteľmi a obchodníkmi nesmie ustanoviť počiatočné obdobie viazanosti prekračujúce 12 mesiacov.
2.  Po uplynutí počiatočného 12-mesačného obdobia viazanosti majú spotrebitelia právo zmluvu kedykoľvek ukončiť. Ukončenie zmluvy podlieha výpovednej lehote, ktorá nesmie presiahnuť 2 mesiace. Spotrebitelia majú právo takto vypovedať zmluvu pred uplynutím počiatočného 12-mesačného obdobia viazanosti s cieľom ukončiť zmluvu s účinnosťou od konca danej lehoty.
Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 146
Návrh smernice
Článok 24 – odsek 1
1.  Obchodník dodá tovar v súlade s kúpnou zmluvou.
1.  Obchodník dodá tovar v súlade so zmluvou, predovšetkým pokiaľ ide o kvalitu a množstvo, na ktorých sa strany spoločne dohodli.
Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 147
Návrh smernice
Článok 24 – odsek 2 – písmeno a
a) zodpovedá opisu poskytnutému obchodníkom a má tie vlastnosti ako vzorka alebo model, ktoré obchodník predviedol spotrebiteľovi;
a) zodpovedá opisu poskytnutému obchodníkom a má tie vlastnosti ako vzorka alebo model tovaru, ktoré obchodník predviedol spotrebiteľovi; a
Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 148
Návrh smernice
Článok 24 – odsek 2 – písmeno b
b) je vhodný na konkrétny účel, pre ktorý ho spotrebiteľ požadoval, s ktorým bol v čase uzavretia zmluvy obchodník oboznámený a akceptoval ho;
b) je vhodný, pri chýbajúcej dohode o jeho charakteristikách, na účel určený zmluvnými stranami v čase uzavretia zmluvy; a
Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 149
Návrh smernice
Článok 24 – odsek 2 – písmená c a d
c) je vhodný na účely, pre ktoré sa tovar rovnakého druhu bežne používa;
c) je vhodný na účely, pre ktoré by sa tovar rovnakého druhu bežne používal a má kvalitu a prevedenie, ktoré sú bežné pri tovare rovnakého druhu s prihliadnutím okrem iného na účel, vzhľad, trvanlivosť a vyhotovenie, ktoré spotrebiteľ môže rozumne očakávať pri danom druhu tovaru a pri zohľadnení akýchkoľvek verejných vyhlásení o konkrétnych vlastnostiach tovaru, ktoré o ňom obchodník, výrobca alebo jeho zástupca urobil, najmä pri jeho propagácii alebo na označení.
d) má kvalitu a prevedenie, ktoré sú bežné pri tovare rovnakého druhu a ktoré môže spotrebiteľ rozumne očakávať pri danom druhu tovaru a zohľadnení akýchkoľvek verejných vyhlásení o konkrétnych vlastnostiach tovaru, ktoré o ňom obchodník, výrobca alebo jeho zástupca urobil, najmä pri jeho propagácii alebo na označení.
Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 151
Návrh smernice
Článok 24 – odsek 4 – písmeno b
b) v čase uzatvorenia zmluvy bolo vyhlásenie opravené;
b) v čase uzatvorenia zmluvy bolo vyhlásenie opravené v primeranom čase a rovnocenným spôsobom alebo minimálne vo zvýraznenej podobe v zmluvnom dokumente;
Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 152
Návrh smernice
Článok 24 – odsek 5
5.  Akýkoľvek nesúlad so zmluvou vyplývajúci z nesprávnej montáže tovaru sa považuje za nesúlad tovaru, ak je montáž súčasťou kúpnej zmluvy a tovar montoval obchodník, alebo sa montoval na jeho zodpovednosť. Toto taktiež platí, ak tovar, ktorý má montovať spotrebiteľ, spotrebiteľ zmontuje nesprávne v dôsledku nedostatkov v návode na montáž.
5.  Obchodník je zodpovedný za akýkoľvek nesúlad so zmluvou v dôsledku balenia alebo vyplývajúci z nesprávnej montáže tovaru, ak je montáž súčasťou kúpnej zmluvy a tovar montoval obchodník, alebo sa montoval na jeho zodpovednosť. Toto taktiež platí, ak tovar, ktorý má montovať spotrebiteľ, spotrebiteľ zmontuje nesprávne v dôsledku nedostatkov v návode na montáž.
Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 153
Návrh smernice
Článok 26 – odsek 1
1.  Ako sa stanovuje v odsekoch 2 až 5, ak tovar nie je v súlade so zmluvou, spotrebiteľ má nárok na:
1.  Ak tovar nie je v súlade so zmluvou má spotrebiteľ nárok buď na:
a) odstránenie nesúladu opravou alebo výmenou,
a) odstránenie nesúladu opravou alebo výmenou podľa odsekov 2, 3 a 5, alebo na
b) zľavu z ceny,
b) primerané zníženie ceny, alebo na zrušenie zmluvy podľa odsekov 4, 5 a 5a.
c) zrušenie zmluvy.
Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 154
Návrh smernice
Článok 26 – odsek 2
2.   Obchodník napraví nesúlad so zmluvou opravou alebo výmenou podľa svojho vlastného uváženia.
2.   Spotrebiteľ môže najprv žiadať obchodníka o opravu alebo výmenu tovaru, ak to nie je nemožné alebo neprimerané.
Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 155
Návrh smernice
Článok 26 – odsek 3
3.   Ak obchodník dokázal, že náprava nesúladu opravou alebo výmenou je nezákonná, nemožná alebo by mu spôsobila vynaloženie neprimeraného úsilia, spotrebiteľ si môže vybrať medzi zľavou z ceny a zrušením zmluvy. Úsilie vynaložené obchodníkom je neprimerané, ak spôsobuje náklady, ktoré sú v porovnaní so znížením ceny alebo zrušením zmluvy nadmerné, s prihliadnutím na to, akú hodnotu by mal tovar v súlade so zmluvou, a na závažnosť nesúladu so zmluvou.
3.   Každá z foriem nápravy uvedených v odseku 2 sa považuje za neprimeranú, ak by obchodníkovi spôsobila náklady, ktoré by boli neprimerané v porovnaní s alternatívnymi spôsobmi nápravy (oprava alebo výmena):
Spotrebiteľ môže zrušiť zmluvu iba vtedy, ak nesúlad nie je malého rozsahu.
a) vzhľadom na to, akú by mal tovar hodnotu pri neexistencii nesúladu so zmluvou,
b) pri zohľadnení závažnosti nesúladu so zmluvou,
c) pri zohľadnení otázky, či by sa mohli uskutočniť iné nápravy (oprava alebo výmena) bez výrazných komplikácií pre spotrebiteľa.
Oprava alebo výmena sa uskutoční v primeranej lehote a bez výrazných komplikácií pre spotrebiteľa.
Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 156
Návrh smernice
Článok 26 – odsek 4
4.   Spotrebiteľ môže využiť akýkoľvek spôsob nápravy podľa odseku 1, ak nastane jedna s týchto situácií:
4.   Bez toho, aby bol dotknutý odsek 5b, spotrebiteľ môže žiadať primerané zníženie ceny alebo zrušenie zmluvy, ak nastane jedna týchto situácií:
a) obchodník implicitne alebo explicitne odmietol napraviť nesúlad;
a) spotrebiteľ nemá nárok ani na opravu, ani na výmenu;
aa) obchodník výslovne alebo nepriamo svojím chovaním odmietne napraviť nesúlad so zmluvou;
b) obchodník nenapravil nesúlad v primeranej lehote;
b) obchodník nenapraví nesúlad v primeranej lehote;
c) obchodník sa pokúsil napraviť nesúlad, ale spotrebiteľovi spôsobil značné problémy;
c) obchodník napraví nesúlad, ale spotrebiteľovi spôsobí výrazné komplikácie.
d) rovnaký nedostatok sa objavil viac ako jeden krát v krátkom časovom období.
Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 158
Návrh smernice
Článok 26 – odsek 5 a (nový)
5a.  Spotrebiteľ nemá nárok na zrušenie zmluvy v prípade nepodstatného nesúladu so zmluvou.
Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 159
Návrh smernice
Článok 26 – odsek 5 b (nový)
5b.  S cieľom zabezpečiť vyššiu úroveň ochrany spotrebiteľa môžu členské štáty prijať alebo ponechať v platnosti vnútroštátne právne predpisy, ktoré spotrebiteľom v prípade nesúladu so zmluvou na krátky čas poskytnú právo zmluvu ukončiť a dostať úplnú náhradu alebo im umožnia slobodný výber niektorej z možností nápravy uvedených v odseku 1.
Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 160
Návrh smernice
Článok 27 – odsek 2
2.  Bez toho, aby boli dotknuté ustanovenia tejto kapitoly, môže spotrebiteľ žiadať náhradu škody za akúkoľvek stratu nenapravenú podľa článku 26.
2.  V súlade s ustanoveniami uplatniteľných vnútroštátnych predpisov a bez toho, aby boli dotknuté ustanovenia tejto kapitoly, môže spotrebiteľ žiadať náhradu škody za akúkoľvek stratu nenapravenú podľa článku 26.
Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 161
Návrh smernice
Článok 27 a (nový)
Článok 27a
Právo na náhradu
Ak je obchodník ako konečný predajca zodpovedný voči spotrebiteľovi, má v prípade nesúladu so zmluvou v dôsledku konania alebo opomenutia výrobcu, predchádzajúceho predajcu v rovnakom zmluvnom reťazci alebo akéhokoľvek sprostredkovateľa nárok na nápravu od zodpovednwj osoby alebo osôb v rámci zmluvného reťazca. Osobu alebo osoby, voči ktorým sa obchodník môže ako konečný predajca domáhať nápravných opatrení, ako aj príslušné kroky a postup, určí vnútroštátne právo, a to tak, aby sa zabezpečila účinnosť tohto práva.
Osoba stanovená ako osoba nesúca zodpovednosť v zmysle prvého odseku nesie dôkazné bremeno, že zodpovednosť za nesúlad so zmluvou nemá, alebo že nápravné opatrenie poskytnuté konečným predajcom spotrebiteľovi nebolo v skutočnosti potrebné.
Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 162
Návrh smernice
Článok 28 – odsek 2
2.  Keď obchodník napravil nesúlad výmenou, je zodpovedný podľa článku 25 v prípade, keď sa nesúlad so zmluvou prejaví do dvoch rokov od nadobudnutia hmotného vlastníctva vymeneného tovaru spotrebiteľom alebo treťou stranou ním určenou.
vypúšťa sa
Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 163
Návrh smernice
Článok 28 – odsek 4
4.  Aby mohol spotrebiteľ využiť svoje právo podľa článku 25, informuje obchodníka o nesúlade so zmluvou do dvoch mesiacov od zistenia takéhoto nesúladu.
vypúšťa sa
Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 164
Návrh smernice
Článok 28 – odsek 5 a (nový)
5a.  Členské štáty môžu prijať alebo ponechať v platnosti vnútroštátne právne predpisy, ktoré ustanovujú dlhšiu záručnú lehotu, dlhšiu lehotu obrátenia dôkazného bremena v prospech spotrebiteľa alebo osobitné pravidlá vážneho nesúladu so zmluvou, ktorý sa prejaví po uplynutí záručnej lehoty, aby zabezpečili vyššiu úroveň ochrany spotrebiteľa.
Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 165
Návrh smernice
Článok 28 a (nový)
Článok 28a
Komunikácia a možnosť kontaktovania
Obchodník zabezpečí, že počas trvania zmluvy o poskytnutí služieb alebo po uzatvorení kúpnej zmluvy až do uplynutia lehoty stanovenej v článku 28 ods. 1 pre ponuky, oznámenia a otázky spotrebiteľa súvisiace s právami a povinnosťami vyplývajúcimi zo zmluvy o poskytnutí služieb alebo z kúpnej zmluvy ho bude možné za primeraných podmienok kontaktovať. Musí zabezpečiť najmä to, aby bezodkladne dostal príslušné ponuky spotrebiteľa a aby bol spotrebiteľ informovaný o ich prijatí. Náklady na telefonické prevzatie a riešenie ponúk, oznámení a otázok súvisiacich so zmluvou o poskytnutí služieb alebo s kúpnou zmluvou nesmú byť spotrebiteľovi účtované; nie je tým dotknuté právo poskytovateľa telekomunikačných služieb na poplatok za tieto hovory.
Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 166
Návrh smernice
Článok 29 – odsek 2 – úvodná časť
2.  Záručný list je vyhotovený v jasnom a zrozumiteľnom jazyku a je čitateľný. Obsahuje nasledujúce informácie:
2.  Záručný list je vyhotovený v jasnom a zrozumiteľnom jazyku, je čitateľný a vyhotovený v rovnakej veľkosti písma. Je napísaný v rovnakom jazyku ako zmluva. Záručný list obsahuje tieto informácie:
Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 167
Návrh smernice
Článok 29 – odsek 2 – písmená a, b a c
a) zákonné práva spotrebiteľa stanovené v článku 26 a jasné vyhlásenie, že uvedené práva nie sú dotknuté obchodnou zárukou,
a) zákonné práva spotrebiteľa podľa článkov 26 a 28 a ustanovenia uplatniteľných vnútroštátnych predpisov, ako aj jasné vyhlásenie, že uvedené práva nie sú dotknuté obchodnou zárukou,
b) obsah obchodnej záruky a podmienky reklamácie, najmä trvanie, územná pôsobnosť a názov a adresa ručiteľa,
b) obsah obchodnej záruky a podmienky reklamácie, najmä trvanie, územná pôsobnosť a meno a adresa ručiteľa,
c) bez toho, aby boli dotknuté články 32 a 35 a príloha III ods. 1 písm. j), musí byť prípadne stanovené, že obchodná záruka nesmie byť prenesená na ďalšieho kupujúceho.
c) informáciu, že obchodná záruka môže byť prenesená na ďalšieho kupujúceho.
Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 168
Návrh smernice
Článok 29 – odsek 3
3.  Na žiadosť spotrebiteľa obchodník vystaví záručný list na trvalom nosiči.
3.  Obchodník vystaví záručný list na trvalom nosiči a, ak o to spotrebiteľ požiada, aj v písomnej podobe.
Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 169
Návrh smernice
Článok 30 – odsek 1
1.  Táto kapitola sa uplatňuje na zmluvné podmienky vopred vypracované obchodníkom alebo treťou stranou, s ktorými spotrebiteľ súhlasil bez možnosti ovplyvniť ich obsah, najmä ak takéto zmluvné podmienky tvoria súčasť vopred zostavenej štandardnej zmluvy.
1.  Táto kapitola sa uplatňuje na zmluvné podmienky vopred vypracované obchodníkom alebo treťou stranou, ktoré neboli dohodnuté individuálne. Zmluvná podmienka sa nepovažuje za individuálne dohodnutú, ak bola navrhnutá vopred, a spotrebiteľ preto nemal možnosť ovplyvniť jej podstatu, najmä ak takáto zmluvná podmienka tvorí súčasť vopred zostavenej štandardnej zmluvy.
Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 170
Návrh smernice
Článok 30 – odsek 2
2.  Skutočnosť, že spotrebiteľ mal možnosť ovplyvniť obsah určitých aspektov zmluvnej podmienky alebo jednu konkrétnu podmienku, nevylučuje uplatňovanie tejto kapitoly na iné zmluvné podmienky, ktoré tvoria súčasť zmluvy.
2.  Skutočnosť, že sa niektoré aspekty zmluvnej podmienky alebo jedna konkrétna podmienka dohodli individuálne, nevylučuje uplatňovanie tejto kapitoly na iné zmluvné podmienky, ktoré tvoria súčasť zmluvy.
Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 171
Návrh smernice
Článok 30 – odsek 3
3.  Táto kapitola sa nevzťahuje na zmluvné podmienky odrážajúce povinné zákonné alebo regulačné ustanovenia, ktoré sú v súlade s právnymi predpismi Spoločenstva, a ustanovenia alebo zásady medzinárodných dohovorov, stranami ktorých sú členské štáty alebo Spoločenstvo.
3.  Táto kapitola sa nevzťahuje na zmluvné podmienky odrážajúce zákonné a regulačné ustanovenia alebo ustanovenia verejného poriadku, ktoré sú v súlade s právom Únie, a ustanovenia alebo zásady medzinárodných dohovorov, ktorých stranou je Únia alebo členské štáty.
Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 172
Návrh smernice
Článok 30 a (nový)
Článok 30a
Stupeň harmonizácie
Ak nie je stanovené inak, členské štáty neponechajú vo svojom vnútroštátnom práve v platnosti ani nezavedú ustanovenia, ktoré sa odchyľujú od ustanovení uvedených v tejto kapitole, vrátane viac alebo menej prísnych ustanovení, ktoré zabezpečujú odlišnú úroveň ochrany spotrebiteľa.
Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 173
Návrh smernice
Článok 31 – odsek 1
1.  Zmluvné podmienky sú vyjadrené v jasnom a zrozumiteľnom jazyku a sú čitateľné.
1.   Všetky zmluvné podmienky sú vyjadrené jasne a zrozumiteľne. Ak je niektorá zmluvná podmienka v písomnej podobe, je vždy napísaná v jasnom a zrozumiteľnom jazyku a je čitateľná.
Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 174
Návrh smernice
Článok 31 – odsek 4
4.  Členské štáty sa zdržia uloženia akýchkoľvek prezentačných požiadaviek, pokiaľ ide o spôsob, akým sú zmluvné podmienky vyjadrené alebo sprístupnené spotrebiteľovi.
4.  Členské štáty sa zdržia uloženia akýchkoľvek požiadaviek, pokiaľ ide o prezentáciu zmluvných podmienok, okrem prezentačných požiadaviek, ktoré sa týkajú osôb so zdravotným postihnutím, alebo prípadov, keď tovar alebo služby môžu predstavovať osobitné riziko pre zdravie a bezpečnosť spotrebiteľa alebo tretej osoby, alebo v prípade špecifických tovarov či služieb, ktoré by dokázateľne znamenali poškodenie spotrebiteľa.
Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 175
Návrh smernice
Článok 32 – odsek 2
2.  Bez toho, aby boli dotknuté články 34 a 38, neprijateľnosť zmluvných podmienok sa hodnotí so zreteľom na charakter produktov, na ktoré bola zmluva uzatvorená a na všetky okolnosti súvisiace s uzatvorením zmluvy, v dobe uzatvorenia zmluvy a na všetky ostatné podmienky zmluvy alebo na inú zmluvu, od ktorej závisí. Pri posudzovaní prijateľnosti zmluvnej podmienky príslušný vnútroštátny orgán takisto vezme do úvahy spôsob, akým obchodník zmluvu vyhotovil a predložil spotrebiteľovi v súlade s článkom 31.
2.  Bez toho, aby boli dotknuté články 34 a 38, neprijateľnosť zmluvných podmienok sa hodnotí so zreteľom na charakter produktov, na ktoré bola zmluva uzatvorená, a na všetky okolnosti súvisiace s uzatvorením zmluvy v dobe uzatvorenia zmluvy a na všetky ostatné podmienky zmluvy alebo na inú zmluvu, od ktorej závisí.
Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 176
Návrh smernice
Článok 32 – odsek 2 a (nový)
2a.  Pri posudzovaní prijateľnosti zmluvnej podmienky príslušný vnútroštátny orgán takisto vezme do úvahy spôsob, akým obchodník zmluvu vyhotovil a predložil spotrebiteľovi v súlade s článkom 31 ods. 1 a 2. Podmienka, ktorú stanovil obchodník porušením povinnosti transparentnosti uloženej v článku 31 ods. 1 a 2, sa môže len na tomto základe považovať za neprijateľnú.
Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 177
Návrh smernice
Článok 32 – odsek 3
3.  Odseky 1 a 2 sa nevzťahujú na posúdenie hlavného predmetu zmluvy alebo na primeranosť odmeny pre obchodníka za hlavný zmluvný záväzok za predpokladu, že obchodník v plnej miere splnil ustanovenia článku 31.
3.  Odseky 1, 2 a 2a tohto článku sa nevzťahujú na posúdenie hlavného predmetu zmluvy alebo na primeranosť odmeny pre obchodníka za hlavný zmluvný záväzok za predpokladu, že obchodník v plnej miere splnil ustanovenia článku 31 ods. 1, 2 a 3.
Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 178
Návrh smernice
Článok 33
Keď obchodník tvrdí, že zmluvná podmienka bola dohodnutá individuálne, dôkazné bremeno znáša obchodník.
Keď obchodník tvrdí, že zmluvná podmienka bola dohodnutá individuálne, alebo že zmluvná podmienka je v súlade s požiadavkami transparentnosti ustanovenými v článku 31 ods. 1 a 2, dôkazné bremeno znáša obchodník.
Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 179
Návrh smernice
Článok 34
Členské štáty zaistia, že zmluvné podmienky stanovené v zozname v prílohe II, sa budú považovať za neprijateľné za každých okolností. Uvedený zoznam zmluvných podmienok sa uplatňuje vo všetkých členských štátoch a môže byť zmenený alebo doplnený len v súlade s článkom 39 ods. 2 a článkom 40.
1.  Členské štáty zaistia, že zmluvné podmienky stanovené v zozname v prílohe II, sa budú považovať za neprijateľné za každých okolností.
2.  Členské štáty môžu vo svojich vnútroštátnych právnych predpisoch stanoviť dodatočné zmluvné podmienky, ktoré sa budú považovať za neprijateľné za každých okolností. Členské štáty oznámia Komisii zmluvné podmienky uvedené v odseku 1.
Komisia tieto informácie zverejní tak, aby boli ľahko dostupné.
Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 180
Návrh smernice
Článok 35
Členské štáty zaistia, že zmluvné podmienky stanovené v zozname v bode 1 prílohy III sa budú považovať za neprijateľné, pokiaľ obchodník nepreukáže, že takéto zmluvné podmienky sú prijateľné v súlade s článkom 32. Uvedený zoznam zmluvných podmienok sa uplatňuje vo všetkých členských štátoch a môže byť zmenený alebo doplnený len v súlade s článkom 39 ods. 2 a článkom 40.
1.  Členské štáty zaistia, že zmluvné podmienky stanovené v zozname v bode 1 prílohy III sa budú považovať za neprijateľné, pokiaľ obchodník nepreukáže, že takéto zmluvné podmienky sú prijateľné v súlade s článkom 32.
2.  Členské štáty môžu vo svojich vnútroštátnych právnych predpisoch stanoviť dodatočné zmluvné podmienky, ktoré sa budú považovať za neprijateľné. Členské štáty oznámia Komisii zmluvné podmienky uvedené v odseku 1.
Komisia tieto informácie zverejní tak, aby boli ľahko dostupné.
Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 181
Návrh smernice
Článok 37
Neprijateľné zmluvné podmienky nie sú pre spotrebiteľa záväzné. Zmluva naďalej zaväzuje strany, ak môže zostať v platnosti aj bez neprijateľných podmienok.
Zmluvné podmienky, ktoré sú podľa tejto smernice neprijateľné, nie sú pre spotrebiteľa záväzné podľa vnútroštátneho práva. Zmluva naďalej zaväzuje strany, ak môže zostať účinná aj bez neprijateľných podmienok.
Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 182
Návrh smernice
Článok 38 – odsek 1
1.  Členské štáty zabezpečia, aby v záujme spotrebiteľov a subjektov hospodárskej súťaže existovali primerané a účinné prostriedky, ktoré by zabránili ďalšiemu uplatňovaniu neprijateľných podmienok v zmluvách uzatvorených medzi obchodníkmi a spotrebiteľmi.
1.  Členské štáty zabezpečia, aby v záujme spotrebiteľov a subjektov hospodárskej súťaže existovali primerané a účinné prostriedky, ktoré by zabránili uplatňovaniu neprijateľných podmienok obchodníkmi v zmluvách uzatvorených so spotrebiteľmi.
Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 184
Návrh smernice
Článok 39
Článok 39
vypúšťa sa
Preskúmanie podmienok v prílohách II a III
1.  Členské štáty oznámia Komisii podmienky, o ktorých príslušné vnútroštátne orgány zistili, že sú neprijateľné, a ktoré považujú za relevantné na účely zmeny a doplnenia tejto smernice, ako sa ustanovuje v odseku 2.
2.  Na základe oznámení prijatých podľa odseku 1 Komisia zmení a doplní prílohy II a III. Uvedené opatrenia určené na zmenu a doplnenie iných ako podstatných prvkov tejto smernice sa prijmú v súlade s regulačným postupom s kontrolou uvedenom v článku 40 ods. 2.
Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 185
Návrh smernice
Článok 40
Článok 40
Výbor
vypúšťa sa
1.  Komisii pomáha Výbor pre neprijateľné podmienky v spotrebiteľských zmluvách (ďalej len „výbor“).
2.  Ak sa odkazuje na tento odsek, uplatňuje sa článok 5a ods. 1 až 4 a článok 7 rozhodnutia 1999/468/ES1 , so zreteľom na ustanovenia jeho článku 8.
Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 186
Návrh smernice
Článok 41 – odsek 1
1.  Členské štáty zabezpečia, aby existovali primerané a účinné prostriedky na zabezpečenie súladu s touto smernicou.
1.  Členské štáty a Komisia zabezpečia, aby existovali primerané a účinné prostriedky na zabezpečenie dodržiavania práv spotrebiteľa stanovených touto smernicou.
Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 187
Návrh smernice
Článok 44
Členské štáty prijmú primerané opatrenia na informovanie spotrebiteľov o vnútroštátnych ustanoveniach transponujúcich túto smernicu a prípadne podporia obchodníkov a tvorcov kódexov, aby informovali spotrebiteľov o svojich kódexoch správania.
Členské štáty a Komisia prijmú primerané opatrenia na informovanie spotrebiteľov a obchodníkov, najmä prostredníctvom nástrojov informačných a komunikačných technológií a verejných médií, o vnútroštátnych ustanoveniach transponujúcich túto smernicu a prípadne podporia obchodníkov a majiteľov kódexov, aby informovali spotrebiteľov o svojich kódexoch správania.
Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 188
Návrh smernice
Článok 45
Spotrebiteľ je oslobodený od akéhokoľvek protiplnenia v prípade nevyžiadanej dodávky produktu, ako sauvádzav článku 5 ods. 5 a v bode 29 prílohy I smernice 2005/29/ES. Absencia odpovede zo strany spotrebiteľa v prípade takejto nevyžiadanej dodávky nepredstavuje súhlas.
Spotrebiteľ je oslobodený od akéhokoľvek protiplnenia v prípade nevyžiadanej dodávky tovaru alebo poskytnutia služby, ktoré sú zakázané podľa článku 5 ods. 5 a bodu 29 prílohy I smernice 2005/29/ES. V takýchto prípadoch absencia odpovede zo strany spotrebiteľa pri takejto nevyžiadanej dodávke nepredstavuje súhlas.
Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 189
Návrh smernice
Článok 46 – odsek 2
2.  Členské štáty oznámia Komisii znenie hlavných ustanovení vnútroštátnych právnych predpisov, ktoré prijmú v oblasti pôsobnosti tejto smernice.
vypúšťa sa
Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 190
Návrh smernice
Článok 46 a (nový)
Článok 46a
Podávanie správ a vzájomné hodnotenie členskými štátmi
1.  Členské štáty predkladajú do [konca lehoty na transpozíciu] a potom každé tri roky správu obsahujúcu tieto informácie:
a) znenie dodatočných predzmluvných požiadaviek na informácie, ktoré členské štáty prijali alebo ponechali v platnosti podľa článku 9 ods. 5 a 6;
b) znenie odchylných ustanovení vnútroštátneho práva, ktoré členské štáty prijali alebo ponechali v platnosti podľa článku 12 ods. 4 a článku 13 ods. 2;
c) znenie odchylných ustanovení vnútroštátneho práva, ktoré členské štáty prijali alebo ponechali v platnosti podľa článku 22 ods. 2a;
d) znenie odchylných ustanovení vnútroštátneho práva, ktoré členské štáty prijali alebo ponechali v platnosti podľa článku 26 ods. 5b a článku 28 ods. 5a;
e) znenie dodatočných zmluvných podmienok, ktoré členské štáty vyhlásia podľa článku 34 ods. 1a za každých okolností za neprijateľné;
f) znenie dodatočných zmluvných podmienok, ktoré členské štáty vyhlásia podľa článku 35 ods. 1a za neprijateľné;
g) znenie rozhodnutí s podstatným významom spolu s ich odôvodneniami, ktoré súdy, orgány na urovnávanie sporov alebo príslušné správne orgány členských štátov prijmú v oblasti, na ktorú sa vzťahuje táto smernica.
2.  Správa uvedená v odseku 1 sa predloží Komisii. V prípade informácií uvedených v odseku 1 písm. a) až e) členské štáty vysvetlia, prečo sú odchylné ustanovenia vnútroštátneho práva vhodné a primerané so zreteľom na dosiahnutie cieľa tejto smernice.
3.  Komisia zabezpečí, aby informácie uvedené v odseku 1 písm. d) a e) boli pre spotrebiteľov a obchodníkov ľahko dostupné okrem iného na samostatnej internetovej stránke, ktorú zriadi a bude spravovať Komisia.
4.  Komisia postúpi správy uvedené v odseku 1 členským štátom a Európskemu parlamentu, ktorí ku každej správe predložia do šiestich mesiacov od jej obdržania svoje pripomienky. V rovnakej lehote uskutoční Komisia o týchto správach konzultácie so zainteresovanými stranami.
Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 191
Návrh smernice
Článok 46 b (nový)
Článok 46b
Podávanie správ ochrancami práv spotrebiteľov
Osoby alebo organizácie, ktoré majú podľa vnútroštátneho práva v zmysle článku 38 ods. 2 legitímny záujem na ochrane spotrebiteľov, informujú Komisiu o výsledku svojho posúdenia uplatňovania a vplyvu tejto smernice na práva spotrebiteľa a fungovanie vnútorného trhu.
Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 192
Návrh smernice
Článok 46 c (nový)
Článok 46c
Podávanie správ Komisou a preskúmanie
Pri zohľadnení informácií získaných podľa článku 46a ods. 4 a článku 46b predkladá Komisia Európskemu parlamentu a Rade do (jeden rok po uplynutí lehoty na transpozíciu) a potom každé tri roky správu o uplatňovaní tejto smernice. V prípade potreby sa priložia k tejto správe legislatívne návrhy s cieľom prispôsobiť smernicu vývoju v oblasti práv spotrebiteľa.
Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 193
Návrh smernice
Článok -47 (nový)
Smernica 2002/65/ES
Článok -47
Zmena a doplnenie smernice 2002/65/ES
V článku 2 sa písmeno a) smernice 2002/65/ES nahrádza takto:
'a) „zmluva uzatvorená na diaľku“ je akákoľvek zmluva o dodávke tovaru alebo poskytnutí služby uzatvorená medzi obchodníkom a spotrebiteľom, ktorá sa uzatvára v rámci systému predaja, resp. poskytovania služieb organizovaného na diaľku, pričom obchodník a spotrebiteľ nie sú pri uzatvorení zmluvy súčasne fyzicky prítomní, ale uzatvoria ju použitím výlučne jedného alebo viacerých prostriedkov komunikácie na diaľku;„
Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 194
Návrh smernice
Článok 47 – odsek 1
Smernice 85/577/EHS, 93/13/EHS, 97/7/ES a smernica 1999/44/ES, zmenené a doplnené smernicami uvedenými v prílohe IV, sa zrušujú.
Smernice 85/577/EHS, 93/13/EHS, 97/7/ES a smernica 1999/44/ES, zmenené a doplnené smernicami uvedenými v prílohe IV, sa zrušujú k (dátum transpozície).
Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 195
Návrh smernice
Článok 48
Článok 48
Preskúmanie
vypúšťa sa
Komisia preskúma túto smernicu a podá správu Európskemu parlamentu a Rade najneskôr do [vlož rovnaký dátum ako v druhom pododseku článku 46 ods. 1 + päť rokov].
V prípade potreby vypracuje návrhy s cieľom prispôsobiť ju vývoju v danej oblasti. Komisia môže členské štáty požiadať o informácie.
(Pozri PDN k článku 46c)
Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 196
Návrh smernice
Článok 48 a (nový)
Článok 48a
Komisia zváži prijatie návrhu nariadenia o zmluvách uzavretých na diaľku alebo uzavretých mimo prevádzkových priestorov, z ktorého sa vyjmú prepravné a zdravotnícke služby.
Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 197
Návrh smernice
Príloha I – časť A
A.   Informácie, ktoré musia byť uvedené vo formulári na odstúpenie od zmluvy
A.   Vzor pokynov o odstúpení od zmluvy
1.  Názov, poštová adresa a e-mailová adresa obchodníka, ktorému sa má formulár na odstúpenie od zmluvy zaslať.
Právo na odstúpenie
2.  Vyhlásenie, že spotrebiteľ má právo odstúpiť od zmluvy, a že toto právo si môže uplatniť zaslaním formulára na odstúpenie od zmluvy na trvalom nosiči obchodníkovi uvedenom v odseku 1:
Môžete od tejto zmluvy odstúpiť do štrnástich dní bez uvedenia dôvodu na trvalom nosiči [alebo keď vám bude tovar doručený pred uplynutím tejto lehoty, prostredníctvom jeho vrátenia].
a) v prípade zmlúv uzatvorených mimo prevádzkových priestorov do 14 dní od podpisu objednávkového formulára;
Táto lehota na odstúpnie od zmluvy začína plynúť [prijatím objednaného tovaru] (1). Do lehoty na odstúpnie od zmluvy sa nezapočítava deň [prijatia tovaru] (2). Ak posledný deň lehoty na odstúpenie od zmluvy pripadne na sviatok, sobotu alebo nedeľu, koniec lehoty bude prvý nasledujúci pracovný deň.
Lehota na odstúpenie od zmluvy sa považuje za dodržanú, ak ste Vaše ozámenie o odstúpení od zmluvy alebo tovar poslali pred jej uplynutím. Odoslanie buď oznámenia o odstúpení od zmluvy alebo tovaru pred uplynutím lehoty na odstúpenie od zmluvy musí byť dokázateľné (napríklad vo forme podacieho lístka).
b) v prípade kúpnych zmlúv do 14 dní od nadobudnutia hmotného vlastníctva tovaru spotrebiteľom alebo ním určenou treťou stranou s výnimkou dopravcu;
Odstúpenie od zmluvy by sa malo poslať na trvalom nosiči (napríklad formou listu odoslaného poštou) (3) na adresu: (4). Na tento účel môžete použiť nižšie uvedený vzor, nie je to však povinné.
c) v prípade zmlúv uzatvorených na diaľku:
Účinky odstúpenia od zmluvy
– do 14 dní od uzatvorenia zmluvy, ak spotrebiteľ nedal predchádzajúci výslovný súhlas na to, že sa zmluva začne plniť pred koncom štrnásťdňovej lehoty;
Aby bolo odstúpenie od zmluvy platné, musíte tovar do štrnástich dní od odoslania vášho odstúpenia od zmluvy na [naše náklady] (5) odoslať späť. Lehota na vrátenie platby začína plynúť, keď obdržíme Vaše oznámenie o odstúpení od zmluvy. Do lehoty na vrátenie platby sa nezapočítava deň prijatia oznámenia o odstúpení od zmluvy. Ak posledný deň tejto lehoty pripadne na sviatok, sobotu alebo nedeľu, lehota sa končí prvý nasledujúci pracovný deň.
– odo dňa, kedy sa začína plnenie zmluvy, ak dal spotrebiteľ predchádzajúci výslovný súhlas na to, že sa zmluva začne plniť pred koncom štrnásťdňovej lehoty.
Ak nemôžete tovar vrátiť v pôvodnom stave, ste zodpovední za akékoľvek zníženie jeho hodnoty. Toto platí len vtedy, ak túto stratu hodnoty možno pripísať zaobchádzaniu s tovarom, ktoré nie je potrebné na zistenie jeho povahy a vlastností. Tomuto zníženiu hodnoty tovaru môžete zabrániť tým, že s tovarom nebudete narábať ako so svojím majetkom a vyhnete sa akémukoľvek zaobchádzaniu, ktorým by sa znížila jeho hodnota.
3.   V prípade všetkých kúpnych zmlúv vyhlásenie informujúce spotrebiteľa o lehotách a formách zaslania tovaru späť obchodníkovi a podmienkach vrátenia peňazí v súlade s článkom 16 a článkom 17 ods. 2.
V prípade platného odstúpenia od zmluvy Vám musíme každú platbu, ktorú sme od Vás prijali, vrítiť do 14 dní. Lehota na vrátenie platby začína plynúť, keď obdržíme Vaše oznámenie o odstúpení od zmluvy. Do tejto lehoty sa nezapočítava deň prijatia oznámenia o odstúpení od zmluvy. Ak posledný deň tejto lehoty pripadne na sviatok, sobotu alebo nedeľu, lehota sa končí prvý nasledujúci pracovný deň.
4.  Pri zmluvách na diaľku uzatvorených cez internet vyhlásenie, že spotrebiteľ môže elektronicky vyplniť a zaslať štandardný formulár na odstúpenie od zmluvy na internetovej stránke obchodníka a že mu obchodník bezodkladne e-mailom zašle potvrdenie o prijatí takéhoto odstúpenia od zmluvy.
Vrátenie platieb môžeme podmieniť tým, že musíme obdržať vrátený tovar.
5.  Vyhlásenie, že spotrebiteľ môže použiť formulár na odstúpenie od zmluvy uvedený v časti B.
Pripomienky k alternatívnemu zneniu:
(1)  V nasledujúcich osobitných prípadoch by mal text v zátvorkách znieť:
v prípade zmlúv o poskytovaní služieb uzatvorených na diaľku alebo uzatvorených mimo prevádzkových priestorov: „odo dňa uzatvorenia zmluvy alebo dňom, keď ste dostali kópiu podpísanej zmluvy na trvalom nosiči, ak tento deň nie je dňom uzatvorenia zmluvy“.
(2)  V nasledujúcich osobitných prípadoch by mal text v zátvorkách znieť:
v prípade zmlúv o poskytovaní služieb uzatvorených na diaľku alebo uzatvorených mimo prevádzkových priestorov: „uzatvorenia zmluvy alebo deň, keď ste dostali kópiu podpísanej zmluvy na trvalom nosiči, ak tento deň nie je dňom uzatvorenia zmluvy“.
(3)  V prípade zmlúv uzatvorených na diaľku by sa malo vložiť toto:
a) ak obchodník umožní spotrebiteľovi, aby odstúpil od zmluvy prostredníctvom elektronickej pošty: „alebo elektronickou poštou“;
b) ak obchodník umožní spotrebiteľovi, aby vyplnil vzorový formulár elektronicky na internetovej stránke: „alebo prostredníctvom našej internetovej stránky“.
(4)  Doplniť: meno a obchodnú adresu obchodníka. V prípade zmlúv uzatvorených na diaľku treba tiež uviesť: e-mailovú adresu a/alebo internetovú adresu obchodníka, ktorú môže spotrebiteľ použiť na odstúpenie od zmluvy.
(5)  Ak cena tovaru, ktorý sa má vrítiť, nepresahuje sumu 40 EUR, text v zátvorkách by mal znieť takto: „na Vaše náklady“.
Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 198
Návrh smernice
Príloha I – časť B
(vyplňte a zašlite tento formulár len v prípade, že si želáte odstúpiť od zmluvy)
Adresát:
Adresát: (meno, obchodná adresa a prípadne e-mailová adresa obchodníka) (*)
Ja/my* týmto oznamujem/oznamujeme, že ja/my* odstupujem/odstupujeme od kúpnej zmluvy na tento tovar*/poskytnutie tejto služby*
Ja/my** týmto oznamujem/oznamujeme, že ja/my** odstupujem/odstupujeme od kúpnej zmluvy na tento tovar**/poskytnutie tejto služby**
Dátum objednania*/dátum prijatia*
Dátum objednania ():
Meno spotrebiteľa/spotrebiteľov
Meno spotrebiteľa(-ov) ():
Adresa spotrebiteľa/spotrebiteľov
Adresa spotrebiteľa(-ov) ():
Podpis spotrebiteľa/spotrebiteľov (iba ak sa tento formulár podáva písomne)
Podpis/podpisy spotrebiteľa/spotrebiteľov (iba ak sa tento formulár zasiela na papieri)():
Dátum
Dátum ():
*Nehodiace sa prečiarknite.
(*) Vyplní obchodník skôr, než poskytne formulár spotrebiteľovi.
(**) Nehodiace sa prečiarknite.
() Vyplní spotrebiteľ/spotrebitelia.
Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 199
Návrh smernice
Príloha II – odsek 1 – písmeno a a (nové)
aa) vylúčiť alebo obmedziť zodpovednosť obchodníka za škodu na majetku spotrebiteľa spôsobenú úmyselne alebo v dôsledku hrubej nedbanlivosti vyplývajúcej z konania alebo opomenutia zo strany obchodníka;
Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 201
Návrh smernice
Príloha II – odsek 1 – písmeno c a (nové)
ca) priznať výlučnú právomoc na všetky spory vyplývajúce zo zmluvy miestu, kde má obchodník sídlo, pokiaľ zvolený súd nie je aj súdom príslušným podľa miesta bydliska spotrebiteľa;
Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 202
Návrh smernice
Príloha III – odsek 1 – písmeno a a (nové)
aa) stanoviť pre spotrebiteľa povinnosť, na ktorú sa vzťahuje podmienka, ktorej splnenie závisí výlučne od zámeru obchodníka;
Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 203
Návrh smernice
Príloha III – odsek 1 – písmeno c a (nové)
ca) požadovať od spotrebiteľa kúpu doplnkového tovaru alebo služieb, ktoré nie sú zahrnuté do ceny uvedenej v hlavnej zmluve;
Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 204
Návrh smernice
Príloha III – odsek 1 – písmeno c b (nové)
cb) účtovať prípadné poplatky, ako napr. pokutu za porušenie zmluvných podmienok, ktorá jednoznačne nezodpovedá nákladom, ktoré vzniknú obchodníkovi v dôsledku porušenia týchto podmienok;
Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 205
Návrh smernice
Príloha III – odsek 1 – písmeno d a (nové)
da) neposkytnúť spotrebiteľovi právo alebo mu brániť v uplatňovaní práva poveriť tretiu stranu uzatvorením zmluvy medzi spotrebiteľom a obchodníkom a/alebo prijatím opatrení, ktoré majú viesť k uzatvoreniu zmluvy medzi spotrebiteľom a obchodníkom alebo ho uľahčiť.
Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 206
Návrh smernice
Príloha III – odsek 1 – písmeno e
e) umožniť obchodníkovi ukončiť zmluvu na dobu neurčitú bez primeranej výpovednej lehoty s výnimkou prípadu, keď spotrebiteľ závažným spôsobom porušil zmluvu;
e) umožniť obchodníkovi ukončiť zmluvu uzatvorenú na dobu neurčitú bez primeranej výpovednej lehoty s výnimkou prípadu, keď na to existujú závažné dôvody; toto nemá vplyv na podmienky zmlúv o finančných službách, keď existuje oprávnený dôvod, za predpokladu, že sa od poskytovateľa vyžaduje ihneď o tom informovať druhú zmluvnú stranu;
Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 207
Návrh smernice
Príloha III – odsek 1 – písmeno g
g) umožniť obchodníkovi zvýšiť cenu dohodnutú so spotrebiteľom pri uzatváraní zmluvy bez toho, aby mal spotrebiteľ právo ukončiť zmluvu;
g) stanoviť, že cena tovaru alebo iných aktív sa určí pri doručení alebo dodaní alebo umožniť obchodníkovi zvýšiť cenu dohodnutú so spotrebiteľom pri uzatváraní zmluvy bez toho, aby mal spotrebiteľ právo ukončiť zmluvu, pokiaľ je zvýšená cena príliš vysoká v pomere k cene dohodnutej pri uzatváraní zmluvy; toto sa netýka doložiek o cenových indexoch, ak to dovoľuje zákon, za predpokladu, že spôsob cenovej variability je výslovne opísaný;
Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 208
Návrh smernice
Príloha III – odsek 1 – písmeno k
k) umožniť obchodníkovi jednostranne meniť podmienky zmluvy, vrátane vlastností produktu alebo služby;
k) umožniť podniku jednostranne meniť podmienky zmluvy vrátane vlastností produktu alebo služby bez oprávneného dôvodu, ktorý je uvedený v zmluve; netýka sa to podmienok, podľa ktorých si poskytovateľ finančných služieb vyhradzuje právo zmeniť úrokovú sadzbu, ktorú má platiť spotrebiteľ, alebo ktorá sa vypláca spotrebiteľovi, alebo výšku iných poplatkov za finančné služby bez oznámenia, ak existuje oprávnený dôvod, pokiaľ sa od poskytovateľa vyžaduje, aby o tom ihneď informoval spotrebiteľa, a spotrebiteľ má možnosť zmluvný vzťah s okamžitou účinnosťou ukončiť; netýka sa to ani podmienok, podľa ktorých si obchodník vyhradzuje právo jednostranne meniť podmienky zmluvy na dobu neurčitú, za predpokladu, že sa od obchodníka vyžaduje, aby o tom náležite informoval spotrebiteľa, a že spotrebiteľ môže zmluvný vzťah ukončiť;
Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 209
Návrh smernice
Príloha III – odsek 1 – písmeno l a (nové)
la) umožniť obchodníkovi, aby v prípade nedostupnosti objednaného dodal rovnocennú náhradu bez toho, aby musel spotrebiteľa výslovne informovať o tejto možnosti a o skutočnosti, že obchodník musí niesť náklady na vrátenie toho, čo spotrebiteľ dostal v rámci zmluvy, ak spotrebiteľ uplatní svoje právo na odstúpenie od zmluvy.
Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 210
Návrh smernice
Príloha III – odsek 2
2.  Bod 1 písm. e) sa nevzťahuje na podmienky, podľa ktorých si poskytovateľ finančnej služby vyhradzuje právo jednostranne ukončiť zmluvu na dobu neurčitú bez výpovednej lehoty, ak sa od poskytovateľa vyžaduje bezodkladne o tom informovať druhú zmluvnú stranu alebo strany.
vypúšťa sa
Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 211
Návrh smernice
Príloha III – odsek 3 – písmeno c a (nové)
ca) zmluvy o balíku cestovných služieb, ktoré upravuje smernica 90/314/EHS .
Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 212
Návrh smernice
Príloha III – odsek 4 – úvodná časť
4.  Bod 1 písm. k) sa nevzťahuje na:
4.  Bod 1 písm. e), g) a k) sa nevzťahuje na:
Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 213
Návrh smernice
Príloha III – odsek 4 – písmeno a
a) podmienky, podľa ktorých si poskytovateľ finančných služieb vyhradzuje právo zmeniť úrokovú sadzbu, ktorú má platiť spotrebiteľ alebo ktorá je vyplatená spotrebiteľovi, alebo výšku iných poplatkov za finančné služby bez oznámenia, ak je to opodstatnené, ak sa od poskytovateľa vyžaduje ihneď o tom informovať druhú zmluvnú stranu alebo strany pri najbližšej príležitosti a ak druhá strana alebo strany majú možnosť ihneď odstúpiť od zmluvy;
vypúšťa sa
Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 214
Návrh smernice
Príloha III – odsek 4 – písmeno b
b) transakcie s prevoditeľnými cennými papiermi, finančnými nástrojmi a inými produktmi alebo službami, kde je cena závislá od pohybu kurzov a indexov na burze cenných papierov alebo od trhovej sadzby, ktoré obchodník nekontroluje;
vypúšťa sa
Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 215
Návrh smernice
Príloha III – odsek 4 – písmeno d
d) podmienky, podľa ktorých si obchodník vyhradzuje právo jednostranne meniť podmienky zmluvy na dobu neurčitú, ak sa od neho vyžaduje, aby o tom náležite informoval spotrebiteľa, a ak spotrebiteľ môže ukončiť zmluvu.
vypúšťa sa

(1) Vec bola vrátená výboru podľa článku 57 ods. 2 druhý pododsek (A7-0038/2011).

Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia