Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Förfarande : 2008/0196(COD)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång : A7-0038/2011

Ingivna texter :

A7-0038/2011

Debatter :

PV 23/03/2011 - 20
CRE 23/03/2011 - 20

Omröstningar :

PV 24/03/2011 - 6.13
CRE 24/03/2011 - 6.13
Röstförklaringar
Röstförklaringar
PV 23/06/2011 - 12.19
CRE 23/06/2011 - 12.19
Röstförklaringar
Röstförklaringar

Antagna texter :

P7_TA(2011)0116
P7_TA(2011)0293

Antagna texter
PDF 966kWORD 817k
Torsdagen den 24 mars 2011 - Bryssel
Konsumenträttigheter ***I
P7_TA(2011)0116A7-0038/2011

Europaparlamentets ändringar antagna den 24 mars 2011 om förslaget till Europaparlamentets och rådets direktiv om konsumenträttigheter (KOM(2008)0614 – C6-0349/2008 – 2008/0196(COD))

(Ordinarie lagstiftningsförfarande: första behandlingen)

Förslaget ändrades enligt följande(1):

Kommissionens förslag   Ändring
Ändring 1
Förslag till direktiv
Skäl 2
(2)  Dessa direktiv har med hänsyn till erfarenheterna setts över i syfte att förenkla och uppdatera gällande bestämmelser, undanröja inkonsekvenser och åtgärda oönskade brister i bestämmelserna. Översynen visade att de fyra direktiven bör ersättas med ett enda direktiv. Detta direktiv bör därför innehålla standardbestämmelser för gemensamma aspekter och inte längre föreskriva en minimiharmonisering som i de tidigare direktiven, enligt vilka medlemsstaterna kunde behålla eller anta strängare nationella bestämmelser.
(2)  Dessa direktiv har med hänsyn till erfarenheterna setts över i syfte att förenkla och uppdatera gällande bestämmelser, undanröja inkonsekvenser och åtgärda oönskade brister i bestämmelserna. Översynen visade att de fyra direktiven bör ersättas med ett enda direktiv. Detta direktiv bör därför innehålla standardbestämmelser för gemensamma aspekter och göra det möjligt för medlemsstaterna att i vissa hänseenden behålla eller anta nationella bestämmelser i syfte att säkerställa en högre konsumentskyddsnivå.
Ändring 2
Förslag till direktiv
Skäl 5
(5)  Möjligheterna med distansförsäljning över gränserna, som borde vara ett av de mer påtagliga resultaten av den inre marknaden, utnyttjas inte fullt ut av konsumenterna. Jämfört med den stora ökningen av den inhemska distansförsäljningen under de senaste åren har den gränsöverskridande distansförsäljningen ökat i begränsad utsträckning. Denna skillnad är särskilt påtaglig i fråga om näthandel, där det finns stora möjligheter till ytterligare tillväxt. De gränsöverskridande möjligheterna när det gäller avtal som ingås utanför fasta affärslokaler (direktförsäljning) begränsas av vissa faktorer, till exempel de skilda nationella konsumentskyddsbestämmelser som näringslivet måste rätta sig efter. Jämfört med ökningen av den inhemska direktförsäljningen under de senaste åren, särskilt inom tjänstesektorn (t.ex. försörjningstjänster), har antalet konsumenter som utnyttjat denna kanal för inköp över gränserna inte förändrats. Med hänsyn till de ökade affärsmöjligheterna i många medlemsstater bör små och medelstora företag (inklusive enskilda näringsidkare) eller ombud för företag som bedriver direktförsäljning vara mer benägna att söka affärsmöjligheter i andra medlemsstater, särskilt i gränsregioner. En fullständig harmonisering av konsumentinformation och ångerrätt i distansavtal och avtal utanför fasta affärslokaler kommer därför att bidra till att den inre marknaden fungerar bättre i förhållandet mellan näringsidkare och konsumenter.
(5)  Möjligheterna med distansförsäljning över gränserna, som borde vara ett av de mer påtagliga resultaten av den inre marknaden, utnyttjas inte fullt ut. Jämfört med den stora ökningen av den inhemska distansförsäljningen under de senaste åren har den gränsöverskridande distansförsäljningen ökat i begränsad utsträckning. Denna skillnad är särskilt påtaglig i fråga om näthandel, där det finns stora möjligheter till ytterligare tillväxt. De gränsöverskridande möjligheterna när det gäller avtal som ingås utanför fasta affärslokaler (direktförsäljning) begränsas av vissa faktorer, till exempel de skilda nationella konsumentskyddsbestämmelser som näringslivet måste rätta sig efter. Jämfört med ökningen av den inhemska direktförsäljningen under de senaste åren, särskilt inom tjänstesektorn (t.ex. försörjningstjänster), har antalet konsumenter som utnyttjat denna kanal för inköp över gränserna inte förändrats. Med hänsyn till de ökade affärsmöjligheterna i många medlemsstater bör små och medelstora företag (inklusive enskilda näringsidkare) eller ombud för företag som bedriver direktförsäljning vara mer benägna att söka affärsmöjligheter i andra medlemsstater, särskilt i gränsregioner. En fullständig harmonisering av vissa bestämmelser om konsumentinformation och om ångerrätt i distansavtal och avtal utanför fasta affärslokaler kommer därför att bidra till en hög konsumentskyddsnivå och till att den inre marknaden fungerar bättre i förhållandet mellan näringsidkare och konsumenter.
Ändring 3
Förslag till direktiv
Skäl 6
(6)  Medlemsstaternas lagar om konsumentavtal uppvisar påtagliga skillnader som kan leda till en betydande snedvridning av konkurrensen och som hindrar den inre marknaden från att fungera smidigt. I gällande gemenskapslagstiftning om konsumentavtal som ingås på distans eller utanför fasta affärslokaler, om konsumentvaror och garantier och om oskäliga avtalsvillkor fastställs minimikrav på harmonisering av lagstiftningen, vilket ger medlemsstaterna möjlighet att behålla eller införa strängare bestämmelser som garanterar ett bättre konsumentskydd inom deras territorier. I många frågor innehåller de olika direktiven dessutom sinsemellan oförenliga bestämmelser eller också har frågorna lämnats olösta. Dessa frågor har behandlats på olika sätt av medlemsstaterna. Till följd av detta skiljer sig de nationella genomförandebestämmelserna till direktiven om konsumentavtalsrätt betydligt åt.
utgår
Ändring 4
Förslag till direktiv
Skäl 7
(7)  Dessa skillnader skapar betydande hinder på den inre marknaden som påverkar näringsidkare och konsumenter. De ökar kostnaderna för att följa regelverket för de näringsidkare som vill sälja varor eller tillhandahålla tjänster över gränserna. Fragmenteringen undergräver också konsumenternas förtroende för den inre marknaden. Den negativa effekten på konsumenternas förtroende stärks genom den ojämna konsumentskyddsnivån i gemenskapen. Problemet är särskilt påtagligt när det gäller ny utveckling på marknaden.
(7)  Vissa skillnader i medlemsstaternas lagar om konsumentavtal, särskilt distansavtal och avtal utanför fasta affärslokaler, skapar betydande hinder på den inre marknaden som påverkar näringsidkare och konsumenter. De ökar kostnaderna för att följa regelverket för de näringsidkare som vill sälja varor eller tillhandahålla tjänster över gränserna. Denna oproportionerliga fragmentering undergräver också konsumenternas förtroende för den inre marknaden.
Ändring 5
Förslag till direktiv
Skäl 8
(8)  En fullständig harmonisering av vissa huvudaspekter i lagstiftningen kommer att leda till en betydligt större rättslig säkerhet både för konsumenter och för näringsidkare. Både konsumenter och näringsidkare kommer att kunna förlita sig på ett enda regelverk grundat på tydligt definierade rättsliga begrepp som reglerar vissa aspekter i avtal mellan näringsidkare och konsumenter i hela gemenskapen. Effekten kommer att bli att de hinder som följer av de fragmenterade bestämmelserna undanröjs och att den inre marknaden fullbordas på detta område. Dessa hinder kan bara undanröjas genom att det införs enhetliga gemenskapsbestämmelser. Konsumenterna kommer också att tillförsäkras en hög gemensam skyddsnivå i hela gemenskapen.
(8)   Om inte annat anges och i enlighet med artikel 169 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt bör bestämmelserna i detta direktiv inte hindra medlemsstaterna att anta eller behålla strängare nationell lagstiftning som förbättrar konsumentskyddet. En fullständig harmonisering av vissa huvudaspekter i lagstiftningen är emellertid motiverad för att tillförsäkra en enhetlig ram för konsumentskydd och för att tillförsäkra en betydligt större rättslig säkerhet både för konsumenter och för näringsidkare i den gränsöverskridande handeln. Både konsumenter och näringsidkare kommer i dessa fall att kunna förlita sig på ett enda regelverk grundat på tydligt definierade rättsliga begrepp som reglerar vissa aspekter i avtal mellan näringsidkare och konsumenter i hela unionen. Konsumenterna kommer sålunda att tillförsäkras en hög gemensam skyddsnivå i hela unionen. Dessutom bör inrättandet av enhetliga bestämmelser på unionsnivå undanröja de hinder som följer av de oproportionerligt fragmenterade bestämmelserna och leda till att den inre marknaden fullbordas på detta område.
Ändring 6
Förslag till direktiv
Skäl 10a (nytt)
(10a)  Detta direktiv bör inte gälla hälsovård, dvs. hälsovårdstjänster som tillhandahålls av hälsovårdspersonal för att bedöma, bevara eller återställa patienters hälsa.
Ändring 7
Förslag till direktiv
Skäl 10b (nytt)
(10b)  Spelverksamhet, inbegripet lotterier och vadslagningar, bör undantas från detta direktivs tillämpningsområde med hänsyn till de särdrag som kännetecknar denna verksamhet och som medför att medlemsstaterna måste kunna införa andra, inbegripet strängare, konsumentskyddsåtgärder.
Ändring 8
Förslag till direktiv
Skäl 11
(11)  Gällande gemenskapslagstiftning om finansiella tjänster till konsumenter innehåller åtskilliga bestämmelser om konsumentskydd. Bestämmelserna i detta direktiv bör därför omfatta avtal om finansiella tjänster bara i den mån det är nödvändigt för att åtgärda brister i regelverket.
(11)  Gällande unionslagstiftning om bland annat finansiella tjänster till konsumenter eller paketresor innehåller åtskilliga bestämmelser om konsumentskydd. Därför bör artikel 5–19 och 23a i detta direktiv inte gälla avtal om finansiella tjänster och artikel 9–19 bör inte gälla distansavtal och avtal utanför fasta affärslokaler om paketresor utan att påverka bestämmelserna i befintlig unionslagstiftning. När det gäller finansiella tjänster bör medlemsstaterna uppmuntras att låta sig inspireras av gällande unionslagstiftning på området när de lagstiftar på områden som inte regleras på unionsnivå, så att likvärdiga förutsättningar för alla konsumenter och alla avtal om finansiella tjänster säkerställs. Kommissionen bör inrikta sig på att komplettera unionslagstiftningen på området finansiella tjänster för att täppa till existerande luckor och skydda konsumenter i alla typer av avtal.
Ändring 9
Förslag till direktiv
Skäl 11a (nytt)
(11a)  Artikel 9–19 i detta direktiv bör inte påverka tillämpningen av medlemsstaternas bestämmelser rörande förvärv av fast egendom och garantier om fast egendom eller skapande eller överlåtelse av sakrätt till fast egendom. Detta inbegriper avtal knutna till sådana rättsliga handlingar, såsom försäljning av fast egendom som ännu inte byggts samt avbetalningsköp.
Ändring 10
Förslag till direktiv
Skäl 11b (nytt)
(11b)  Eftersom det inte råder någon psykologisk undantagssituation när avtal, i enlighet med medlemsstaternas bestämmelser, upprättas av en offentlig tjänsteman ska sådana avtal uteslutas från tillämpningsområdet för artikel 9–19 i detta direktiv.
Ändring 11
Förslag till direktiv
Skäl 11c (nytt)
(11c)  I detta direktiv bör leasingavtal för motorfordon, där motorfordonet återlämnas när avtalet löpt ut, betraktas som uthyrning av motorfordon.
Ändring 12
Förslag till direktiv
Skäl 11d (nytt)
(11d)  Många medlemsstater har valt att tillämpa konsumentskyddsbestämmelser på andra personer eller enheter, t.ex. icke-statliga organisationer, nystartade företag och små och medelstora företag, och det är möjligt att andra medlemsstater också vill göra det. Till följd av detta måste medlemsstaterna tillåtas behålla eller utöka skyddsbestämmelserna till att gälla andra fysiska eller juridiska personer som inte är konsumenter i den bemärkelse som avses i detta direktiv.
Ändring 13
Förslag till direktiv
Skäl 11e (nytt)
(11e)  Digitalt innehåll som skickas till konsumenten i digitalt format vilka konsumenten får möjlighet att använda varaktigt eller på ett sätt som liknar ett fysiskt innehav av en vara och som konsumenten kan lagra i sin dator, bör behandlas som varor som omfattas av de bestämmelser i detta direktiv som tillämpas på försäljningsavtal. Ångerrätten bör dock gälla endast fram till det ögonblick då konsumenten väljer att ladda ned det digitala innehållet.
Ändring 14
Förslag till direktiv
Skäl 12
(12)  Den nya definitionen av distansavtal bör omfatta samtliga fall då köpe- och tjänsteavtal ingås enbart med hjälp av ett eller flera medel för distanskommunikation (t.ex. postorder, Internet, telefon eller fax). Detta bör skapa rättvisa förutsättningar för alla näringsidkare som bedriver handel på distans. Det bör också leda till en ökad rättslig säkerhet jämfört med den nuvarande definitionen, där krav ställs på att det ska finnas ett organiserat system för distansförsäljning som näringsidkaren sköter fram till dess att avtalet ingås.
(12)  Den nya definitionen av distansavtal bör omfatta samtliga fall då avtal om leverans av en vara eller tillhandahållande av en tjänst ingås mellan en näringsidkare och en konsument inom ramen för ett system för distansförsäljning eller erbjudande av tjänster på distans utan parternas samtidiga fysiska närvaro och avtalet ingås enbart med hjälp av ett eller flera medel för distanskommunikation (t.ex. postorder, Internet, telefon eller fax). Webbplatser som uteslutande erbjuder information om näringsidkaren samt hans varor och/eller tjänster bör inte omfattas av definitionen på ett system för distansförsäljning eller erbjudande av tjänster på distans, inte ens om ett eller flera medel för distanskommunikation anges på webbplatserna. Detta bör skapa rättvisa förutsättningar för alla näringsidkare som bedriver handel på distans.
Ändring 15
Förslag till direktiv
Skäl 13
(13)  De särskilda omständigheter under vilka ett erbjudande har lämnats eller ett avtal har förhandlats fram bör inte vara relevanta i definitionen av ett distansavtal. Att näringsidkaren bedriver distansförsäljning på tillfällig basis eller använder ett organiserat system som sköts av en tredje part, t.ex. en webbplattform, bör inte innebära att konsumenten fråntas sitt skydd. En transaktion som förhandlats fram vid direkt kontakt mellan näringsidkaren och konsumenten utanför fasta affärslokaler bör också betraktas som ett distansavtal, om avtalet därefter ingåtts enbart med hjälp av medel för distanskommunikation, t.ex. Internet eller telefon. En förenklad definition av distansavtal bör öka den rättsliga säkerheten för näringsidkarna och skydda dem från illojal konkurrens.
(13)  De särskilda omständigheter under vilka ett erbjudande har lämnats eller ett avtal har förhandlats fram bör inte vara relevanta i definitionen av ett distansavtal. Att näringsidkaren använder ett organiserat system för distansförsäljning eller tillhandahållande av tjänster, som sköts av en tredje part, t.ex. en webbplattform, bör inte innebära att konsumenten fråntas sitt skydd. En transaktion som förhandlats fram vid direkt kontakt mellan näringsidkaren och konsumenten utanför fasta affärslokaler bör också betraktas som ett distansavtal, om avtalet därefter ingåtts enbart med hjälp av medel för distanskommunikation, t.ex. Internet eller telefon. En förenklad definition av distansavtal bör öka den rättsliga säkerheten för näringsidkarna och skydda dem från illojal konkurrens.
Ändring 16
Förslag till direktiv
Skäl 14
(14)  Ett avtal utanför fasta affärslokaler bör definieras som ett avtal som ingås mellan en näringsidkare och en konsument som samtidigt är fysiskt närvarande, utanför fasta affärslokaler, t.ex. i konsumentens bostad eller på dennes arbetsplats. Utanför fasta affärslokaler står konsumenterna under ett psykologiskt tryck oavsett om de har beställt besöket av näringsidkaren eller inte. För att undvika att bestämmelserna kringgås när konsumenter söks upp utanför fasta affärslokaler bör ett avtal som exempelvis förhandlas fram i konsumentens bostad men som ingås i en affär betraktas som ett avtal utanför fasta affärslokaler.
(14)  Ett avtal utanför fasta affärslokaler bör definieras som ett avtal som ingås mellan en näringsidkare och en konsument som samtidigt är fysiskt närvarande, utanför fasta affärslokaler, t.ex. i konsumentens bostad eller på dennes arbetsplats. Utanför fasta affärslokaler råder tillfälligt en särskild situation för konsumenterna, vilken skiljer sig från situationen i en affärslokal, exempelvis i psykologiskt hänseende och när det gäller möjligheten att jämföra varor och priser; detta gäller oavsett om de har beställt besöket av näringsidkaren eller inte. För att undvika att bestämmelserna kringgås när konsumenter söks upp utanför fasta affärslokaler bör ett avtal som exempelvis förhandlas fram i konsumentens bostad men som ingås i en affär betraktas som ett avtal utanför fasta affärslokaler endast om avtalets väsentliga inslag har fastställts under en utflykt, ett fritidsevenemang eller en försäljningsdemonstration. För att inte belasta t.ex. näringsidkare som bedriver gatuförsäljning och levererar varan omgående med alltför stränga informationskrav bör dock inte sådana avtal där konsumenten ska betala ett belopp som inte överskrider 40 EUR omfattas av informationskraven som fastställs i detta direktiv. Någon ångerrätt behövs inte heller i sådana fall, eftersom konsekvenserna av sådana affärer är överskådliga. Medlemsstaterna bör dock ha frihet att fastställa ett lägre värde och uppmuntras att göra så.
Ändring 17
Förslag till direktiv
Skäl 15
(15)  Fasta affärslokaler bör omfatta alla typer av lokaler (t.ex. affärer eller lastbilar) som näringsidkaren använder som fast plats för sin affärsverksamhet. Marknads- och mässtånd bör betraktas som fasta affärslokaler även om näringsidkaren bara använder dem på tillfällig basis. Andra lokaler som bara hyrs under en kortare tid och där näringsidkaren inte är etablerad (t.ex. hotell, restauranger, konferenscentrum, biografer som hyrs av näringsidkare som inte är etablerade på dessa ställen) bör inte betraktas som fasta affärslokaler. Inte heller bör offentliga utrymmen, inklusive allmänna transportmedel och offentliga inrättningar, samt privata bostäder och arbetsplatser betraktas som fasta affärslokaler.
(15)  Fasta affärslokaler bör omfatta alla typer av lokaler (t.ex. affärer, taxibilar eller lastbilar) som näringsidkaren använder som fast plats för sin verksamhet. Marknadsstånd bör betraktas som fasta affärslokaler även om näringsidkaren bara använder dem på tillfällig eller regelbunden basis. Andra lokaler som bara hyrs under en kortare tid och där näringsidkaren inte är etablerad (t.ex. hotell, restauranger, konferenscentrum, biografer som hyrs av näringsidkare som inte är etablerade på dessa ställen) bör inte betraktas som fasta affärslokaler. Inte heller bör offentliga utrymmen, inklusive allmänna transportmedel och offentliga inrättningar, samt privata bostäder och arbetsplatser betraktas som fasta affärslokaler.
Ändring 18
Förslag till direktiv
Skäl 16
(16)   Definitionen av varaktigt medium bör särskilt omfatta dokument i pappersform, usb-minnen, cd-rom, dvd, minneskort samt hårddisken på den dator där e-postfilen eller pdf-filen sparas.
(16)   Begreppet varaktigt medium bör särskilt omfatta papper, usb-minnen, cd-rom, dvd, minneskort eller datorers hårdskivor. För att gälla som ”varaktigt medium” bör en e-postfil eller en webbplats först och främst ge konsumenten möjlighet att lagra informationen så länge den behövs för att konsumenten ska kunna skydda sina intressen till följd av förbindelsen med näringsidkaren. För det andra bör e-postfilen eller webbplatsen möjliggöra sådan lagring av informationen att den inte ensidigt kan ändras av näringsidkaren.
Ändring 19
Förslag till direktiv
Skäl 17
(17)  Konsumenterna bör har rätt attfå information innan avtalet ingås. Näringsidkarna bör dock inte vara skyldiga att lämna sådan information som redan framgår av sammanhanget. Vid en transaktion i en fast affärslokal kan exempelvis produktens huvudsakliga egenskaper, näringsidkarens identitet och leveranssättet framgå av sammanhanget. Vid transaktioner på distans och utanför fasta affärslokaler bör näringsidkaren alltid lämna information om betalningssätt, leverans, fullgörande och reklamationshantering, eftersom detta inte nödvändigtvis framgår av sammanhanget.
(17)  Konsumenterna bör få utförlig information innan de blir bundna av att avtal som ingåtts i fasta affärslokaler, ett distansavtal, ett avtal utanför fasta affärslokaler eller ett motsvarande erbjudande om avtal. Näringsidkaren ska vid tillhandahållandet av informationen beakta de särskilda behoven hos konsumenter som är särskilt utsatta på grund nedsatt mental, fysisk eller psykisk funktionsförmåga, ålder eller godtrogenhet, av ett slag som näringsidkaren rimligtvis kan förväntas förutse. Beaktandet av dessa särskilda behov bör dock inte medföra olika nivåer för konsumentskyddet.
Ändring 228
Förslag till direktiv
Skäl 17a (nytt)
(17a)  Utan hinder av undantaget för näringsidkaren att på ett varaktigt medium lämna sådan information som anges i artikel 9 när avtal ingås utanför fasta affärslokaler och näringsidkaren och konsumenten omedelbart fullgör sina avtalsenliga skyldigheter, och om den betalning som konsumenten ska erlägga inte överstiger 200 EUR, bör konsumenten ändå få omfattande information av näringsidkaren om de viktiga delarna av avtalet, särskilt om priset, innan konsumenten är bunden av avtalet.
Ändring 20
Förslag till direktiv
Skäl 20
(20)  Konsumenten bör veta om han eller hon ingår avtal med näringsidkaren eller med en mellanhand som agerar för en annan konsuments räkning, eftersom konsumenten i det senare fallet kanske inte omfattas av det skydd som föreskrivs enligt detta direktiv. Mellanhanden bör därför informera om detta förhållande och om konsekvenserna av detta. Begreppet mellanhand bör inte omfatta plattformer för näthandel som inte ingår avtalet i någon annan parts namn eller för någon annan parts räkning.
utgår
Ändring 21
Förslag till direktiv
Skäl 22
(22)  Eftersom konsumenten vid distansförsäljning inte kan se varan innan avtalet ingås bör konsumenten ha en ångerrätt, som gör det möjligt att förvissa sig om varans egenskaper och funktion.
(22)  Eftersom konsumenten vid distansförsäljning inte kan se varan innan avtalet ingås bör konsumenten ha en ångerrätt, så att konsumenten kan förvissa sig om varans egenskaper, kvalitet och funktion. En sådan ångerrätt bör också beviljas för avtal utanför fasta affärslokaler.
Ändring 22
Förslag till direktiv
Skäl 24
(24)  För att uppnå rättslig säkerhet bör rådets förordning (EEG, Euratom) nr 1182/71 av den 3 juni 1971 om regler för bestämning av perioder, datum och frister¹ tillämpas vid beräkningen av de tidsfrister som anges i detta direktiv. Alla tidsfrister i detta direktiv bör därför förstås som att de anges i kalenderdagar.
utgår
Ändring 23
Förslag till direktiv
Skäl 26
(26)  När konsumenten beställer flera varor av samma näringsidkare bör konsumenten ha rätt att utöva ångerrätten för varje enskild vara. Om varorna levereras separat bör ångerfristen börja löpa när konsumenten fysiskt tar varje enskild vara i sin besittning. När en vara levereras i skilda poster eller delar bör ångerfristen börja löpa när konsumenten eller en tredje part som konsumenten anger fysiskt tar den sista posten eller delen i sin besittning.
(26)  När varor levereras i flera olika omgångar bör ångerfristen börja löpa den dag då konsumenten eller någon tredje part, dock ej transportföretaget, som konsumenten anger, fysiskt tar den första delleveransen i sin besittning. När en vara levereras i skilda poster eller delar bör ångerfristen börja löpa den dag då konsumenten fysiskt tar den sista posten eller delen i sin besittning. Om konsumenten beställer flera varor på samma gång men varorna levereras separat bör ångerfristen börja löpa när konsumenten tar den sista varan i sin besittning.
Ändring 24
Förslag till direktiv
Skäl 27
(27)  Om näringsidkaren inte har informerat konsumenten om ångerrätten före ingåendet av ett distansavtal eller ett avtal utanför fasta affärslokaler bör ångerfristen förlängas. För att uppnå rättslig säkerhet över tiden bör dock en begränsning på tre månader införas, under förutsättning att näringsidkaren har fullgjort alla sina skyldigheter enligt avtalet. Näringsidkaren bör anses ha fullgjort alla sina skyldigheter när han eller hon har levererat varorna eller tillhandahållit alla tjänster som konsumenten har beställt.
(27)  Om näringsidkaren inte har informerat konsumenten om ångerrätten före ingåendet av ett distansavtal eller ett avtal utanför fasta affärslokaler bör ångerfristen förlängas. För att uppnå rättslig säkerhet över tiden bör dock en begränsning på ett år införas. Medlemsstaterna bör emellertid få behålla befintlig nationell lagstiftning att förlänga minimiperioden på ett år.
Ändring 229
Förslag till direktiv
Skäl 28
(28)  Skillnaderna när det gäller sätten att utöva ångerrätten i medlemsstaterna har medfört kostnader för företag som bedriver handel över gränserna. Införandet av en harmoniserad standardblankett som konsumenterna ska använda när de utövar sin ångerrätt bör göra det enklare att frånträda avtal och leda till rättslig säkerhet. Av dessa skäl bör medlemsstaterna inte ställa några ytterligare formella krav på gemenskapens standardblankett, till exempel i fråga om teckenstorlek.
(28)  Skillnaderna när det gäller sätten att utöva ångerrätten i medlemsstaterna har medfört kostnader för företag som bedriver handel över gränserna. Införandet av en harmoniserad standardblankett som konsumenterna får använda när de utövar sin ångerrätt bör göra det enklare att frånträda avtal och leda till rättslig säkerhet. Av dessa skäl bör medlemsstaterna inte ställa några ytterligare formella krav på unionens standardblankett, till exempel i fråga om teckenstorlek. Konsumenten bör dock fritt kunna ångra sig med egen formulering, förutsatt att konsumentens meddelande till näringsidkaren är tydligt formulerat. Detta krav kan också uppfyllas genom att konsumenten skickar tillbaka varorna, skickar ett brev eller ringer ett telefonsamtal, men bevisbördan när det gäller att visa att man har frånträtt avtalet inom den tidsperiod som anges i detta direktiv kan ligga på konsumenten. Det ligger därför i konsumentens intresse att använda sig av ett varaktigt medium för att informera näringsidkaren om sitt frånträde av avtalet.
Ändring 26
Förslag till direktiv
Skäl 30
(30)  Vid frånträde av avtal bör näringsidkaren betala tillbaka alla belopp som konsumenten har betalat, inklusive de som täcker näringsidkarens utgifter för leverans av varorna till konsumenten.
(30)  Vid frånträde av avtal bör näringsidkaren betala tillbaka alla belopp som konsumenten har betalat, inklusive dem som täcker näringsidkarens utgifter för leverans av varorna till konsumenten, med undantag av belopp för expressleverans som konsumenten uttryckligen efterfrågat. Återbetalningen bör kunna göras med vilket betalningssätt som helst, förutsatt att det gäller som lagligt betalningsmedel i den medlemsstat där konsumenten tar emot den. Därför ska återbetalning inte ske i form av kuponger eller tillgodohavanden.
Ändring 230
Förslag till direktiv
Skäl 32
(32)  För att undvika att näringsidkaren återbetalar belopp till en konsument som inte har lämnat tillbaka varorna bör konsumenten vara skyldig att lämna tillbaka varorna senast 14 dagar efter att ha underrättat näringsidkaren om sitt beslut att frånträda avtalet.
(32)  För att undvika att näringsidkaren återbetalar belopp till en konsument som inte har lämnat tillbaka varorna bör konsumenten vara skyldig att lämna tillbaka varorna senast 14 dagar efter att ha underrättat näringsidkaren om sitt beslut att frånträda avtalet. Av samma skäl bör näringsidkaren också vara i stånd att återbetala beloppet förutsatt att konsumenten har styrkt att han eller hon har skickat tillbaka varorna.
Ändring 231
Förslag till direktiv
Skäl 33
(33)  Det bör finnas vissa undantag från ångerrätten, till exempel i sådana fall då en ångerrätt skulle vara olämplig med hänsyn till produktens art. Detta gäller exempelvis vin som levereras långt efter det att ett avtal har ingåtts i spekulativt syfte, där värdet beror på svängningar på marknaden (primörvin).
(33)  Det bör finnas vissa undantag från ångerrätten, till exempel i sådana fall då en ångerrätt skulle vara olämplig med hänsyn till produktens art och då utövandet av ångerrätten skulle innebära en oskälig nackdel för näringsidkaren. Detta gäller särskilt för livsmedel och andra hygieniskt ömtåliga eller lättfördärvliga varor, exempelvis vin som levereras långt efter det att ett avtal har ingåtts i spekulativt syfte, där värdet beror på svängningar på marknaden (primörvin). Ångerrätten bör inte heller gälla för vissa andra varor eller tjänster vilkas priser beror av fluktuationer på marknaden, t.ex. råvaror såsom eldningsolja.
Ändring 28
Förslag till direktiv
Skäl 34
(34)  Vid distansavtal om tillhandahållande av tjänster som börjar utföras under den tid ångerfristen löper (t.ex. datafiler som konsumenten laddar ner under den tiden) skulle det inte vara skäligt att tillåta konsumenten att ångra sig efter att helt eller delvis ha utnyttjat tjänsterna. Konsumenten bör därför förlora sin ångerrätt när tjänsterna börjar fullgöras med konsumentens uttryckliga samtycke på förhand.
(34)  Vid distansavtal och avtal utanför fasta affärslokaler om tillhandahållande av tjänster som börjar utföras under den tid ångerfristen löper (t.ex. datafiler som konsumenten laddar ner under den tiden) skulle det inte vara skäligt att tillåta konsumenten att ångra sig efter att helt eller delvis ha utnyttjat tjänsterna. Konsumenten bör därför förlora sin ångerrätt när tjänsterna börjar fullgöras med konsumentens uttryckliga samtycke på förhand, förusatt att detta samtycke utgör informerat samtycke, det vill säga att konsumenten informeras om konsekvenserna av detta val i fråga om förlusten av sin ångerrätt.
Ändring 29
Förslag till direktiv
Skäl 37
(37)  I syfte att uppnå förenkling och rättslig säkerhet bör ångerrätten gälla alla typer av avtal utanför fasta affärslokaler, utom under strikt definierade omständigheter som på ett enkelt sätt kan styrkas. Ingen ångerrätt bör därför gälla för brådskande reparationer i konsumentens bostad där en sådan ångerrätt skulle vara oförenlig med nödsituationen, och inte heller för stormarknaders system för hemleverans där konsumenten kan välja livsmedel, drycker och andra dagligvaror för hushållet via deras webbplatser och få varorna levererade till bostaden. Det rör sig här om billiga varor som konsumenterna regelbundet köper för daglig konsumtion eller förbrukning i hushållet och bör därför inte omfattas av någon ångerrätt. Konsumenternas största problem och huvudorsaken till tvister med näringsidkare är leverans av varor, bland annat varor som kommer bort eller skadas under transport, och försenad eller ofullständig leverans. De nationella bestämmelserna om leverans och riskens övergång bör därför klargöras och harmoniseras.
(37)  I syfte att uppnå förenkling och rättslig säkerhet bör ångerrätten gälla alla typer av distansavtal och avtal utanför fasta affärslokaler, utom under strikt definierade omständigheter som på ett enkelt sätt kan styrkas.
Ändring 30
Förslag till direktiv
Skäl 37a (nytt)
(37a)  Konsumenternas största problem och huvudorsaken till tvister med näringsidkare är leverans av varor, bland annat varor som kommer bort eller skadas under transport, och försenad eller ofullständig leverans. De nationella bestämmelserna om leverans och riskens övergång bör därför harmoniseras.
Ändring 31
Förslag till direktiv
Skäl 37b (nytt)
(37b)  Om näringsidkaren inte har fullgjort sin skyldighet att leverera varorna bör konsumenten via ett varaktigt medium uppmana företaget att genomföra leveransen inom en tidsfrist på minst sju dagar samt underrätta näringsidkaren om sin avsikt att frånträda avtalet om leveransen uteblir. Konsumenten bör anses ha frånträtt avtalet om ingenting skett före fristens utgång. Utan att det påverkar konsumentens rätt att kräva skadestånd bör han eller hon, om betalning redan skett, ha rätt till återbetalning inom sju dagar efter det att avtalet frånträtts. Medlemsstaterna bör få anta eller ha kvar nationell lagstiftning om en högre nivå på konsumentskyddet.
Ändring 32
Förslag till direktiv
Skäl 38
(38)  Vid försäljning till konsumenter kan varorna levereras på olika sätt. Bara en bestämmelse som man fritt kan göra undantag från ger den flexibilitet som är nödvändig för att dessa skillnader ska kunna beaktas. Konsumenten bör skyddas mot risken att varor kommer bort eller skadas under transport som näringsidkaren ordnar eller utför. Den bestämmelse om riskens övergång som införs bör inte gälla när konsumenten oskäligen dröjer med att ta varorna i sin besittning, till exempel när konsumenten inte hämtar varorna från postkontoret inom den tid som postkontoret anger. I sådana fall bör konsumenten stå för risken om varorna kommer bort eller skadas efter den tidpunkt för leverans som avtalats med näringsidkaren.
(38)  Vid försäljning till konsumenter kan varorna levereras på olika sätt, antingen omedelbart eller i ett senare skede. Om parterna inte kommit överens om något exakt leveransdatum bör näringsidkaren leverera varorna så snabbt som möjligt, men i vilket fall som helst senast 30 dagar efter den dag då avtalet ingåtts. Konsumenten bör skyddas mot risken att varor kommer bort eller skadas under transport som näringsidkaren ordnar eller utför. Den bestämmelse om riskens övergång som införs bör inte gälla när konsumenten oskäligen dröjer med att ta varorna i sin besittning, till exempel när konsumenten inte hämtar varorna från postkontoret inom den tid som postkontoret anger. I sådana fall bör konsumenten stå för risken om varorna kommer bort eller skadas efter den tidpunkt för leverans som avtalats med näringsidkaren.
Ändring 33
Förslag till direktiv
Skäl 38a (nytt)
(38a)  Vid många transaktioner erbjuds konsumenterna otillräcklig valmöjlighet vad gäller betalningsmetoder, eller drabbas de av avgifter om de vägrar att använda vissa metoder. Denna situation måste åtgärdas med hjälp av en bestämmelse som ålägger näringsidkaren att erbjuda konsumenten olika betalningsmetoder, och om det gäller distanskontrakt bör både en elektronisk och en icke-elektronisk betalningsmetod tillhandahållas. Exempelvis skulle ett icke-elektroniskt betalningssystem kunna innebära att det är möjligt att skriva ut en beställningsorder från näringsidkarens webbplats för att sedan betala denna kontant på bank eller på vilken som helst av näringsidkarens kontaktpunkter.
Ändring 34
Förslag till direktiv
Skäl 39
(39)  Näringsidkaren bör vara ansvarig gentemot konsumenten om varorna inte är avtalsenliga. Varor bör presumeras vara avtalsenliga om de uppfyller vissa villkor som huvudsakligen gäller varornas kvalitet. Den kvalitet och prestanda som konsumenten rimligen kan förvänta sig beror bland annat på om varorna är nya eller begagnade och på varornas förväntade livslängd.
(39)  Näringsidkaren bör vara ansvarig gentemot konsumenten om varorna inte är avtalsenliga. Varor bör presumeras vara avtalsenliga om de uppfyller vissa villkor som huvudsakligen gäller varornas kvalitet och kvantitet. Den kvalitet och prestanda som konsumenten rimligen kan förvänta sig beror bland annat på om varorna är nya eller begagnade och på varornas förväntade livslängd. Bristande avtalsenlighet hos en vara bör antas föreligga om andra varor levererats än de som beställts eller om kvantiteten är mindre än den beställda.
Ändring 35
Förslag till direktiv
Skäl 40
(40)  Om en vara inte är avtalsenlig bör konsumenten för det första ha möjlighet att kräva att näringsidkaren antingen reparerar eller byter ut varan, såvida näringsidkaren inte bevisar att dessa påföljder är olagliga, omöjliga eller orsakar näringsidkaren en oproportionell börda. Näringsidkarens börda bör fastställas objektivt med beaktande av näringsidkarens kostnader för att avhjälpa den bristande avtalsenligheten, varornas värde och den bristande avtalsenlighetens omfattning. Brist på reservdelar bör inte vara en giltig orsak för näringsidkare att inte avhjälpa bristande avtalsenlighet inom en rimlig tid eller utan en oproportionell börda.
(40)   Konsumenten bör till att börja med kunna kräva att näringsidkaren reparerar varan eller byter ut den, såvida inte sådana påföljder är omöjliga eller oproportionella. Huruvida en påföljd är oproportionell bör fastställas objektivt. En påföljd är oproportionell om den i jämförelse med en annan påföljd skulle åsamka kostnader som är orimliga; för att kostnaderna ska anses orimliga bör kostnaderna för den ena påföljden vara avsevärt högre än kostnaderna för den andra.
Ändring 36
Förslag till direktiv
Skäl 41
(41)  Konsumenten bör inte stå för några kostnader för att avhjälpa bristande avtalsenlighet, till exempel frakt-, arbets- och materialkostnader. Konsumenten bör inte heller ersätta näringsidkaren för användningen av felaktiga varor.
(41)  Konsumenten bör inte stå för några kostnader för att avhjälpa bristande avtalsenlighet, till exempel frakt-, arbets- och materialkostnader. Konsumenten bör inte heller ersätta näringsidkaren för användningen av felaktiga varor. Konsumenten bör ha rätt att kräva skadestånd i enlighet med bestämmelserna i gällande nationell lag för alla förluster som han eller hon åsamkats genom bristande avtalsenlighet hos varorna och som inte korrigerats av näringsidkaren. Skadestånd av detta slag bör också kunna innefatta skadestånd i annan form än pengar, om så stadgas i gällande nationell lag.
Ändring 37
Förslag till direktiv
Skäl 42
(42)  Om näringsidkaren har vägrat eller mer än en gång har underlåtit att avhjälpa den bristande avtalsenligheten bör konsumenten ha rätt att fritt välja vilken som helst av de påföljder som står till buds. Näringsidkarens vägran kan vara uttrycklig eller underförstådd, vilket i det senare fallet innebär att näringsidkaren inte svarar på eller inte beaktar konsumentens begäran om avhjälpande av den bristande avtalsenligheten.
(42)  Konsumenten bör ha rätt att fritt välja vilken som helst av de påföljder som står till buds om han eller hon inte har rätt till reparation eller utbyte. Medlemsstaterna bör ha möjlighet att anta eller behålla nationella bestämmelser för fritt val av påföljd vid bristande avtalsenlighet, i syfte att garantera en högre konsumentskyddsnivå.
Ändring 38
Förslag till direktiv
Skäl 42a (nytt)
(42a)  Det bör föreskrivas att näringsidkaren i vissa fall kan hållas ansvarig för bristande avtalsenlighet som föreligger vid den tidpunkt då risken övergår till konsumenten, även om den bristande avtalsenligheten visar sig först senare.
Ändring 39
Förslag till direktiv
Skäl 42b (nytt)
(42b)  Om näringsidkaren i egenskap av slutlig säljare är ansvarig gentemot konsumenten till följd av handlande eller underlåtenhet av tillverkaren bör man se till att näringsidkaren i egenskap av slutlig säljare kan rikta anspråk mot den eller de ansvariga personerna i avtalskedjan. I detta syfte bör det i medlemsstaternas nationella bestämmelser fastställas vem som är ansvarig samt vilka förfaranden och villkor som gäller.
Ändring 40
Förslag till direktiv
Skäl 42c (nytt)
(42c)  I fall av bristande avtalsenlighet bör konsumenten ha rätt till en ansvarstid på två år. Till konsumentens fördel bör det finnas en motbevisbar presumtion att bristande avtalsenlighet som uppträtt inom sex månader efter riskens övergång redan förelegat vid tidpunkten för riskens övergång. Medlemsstaterna bör ha möjlighet att anta eller behålla nationella bestämmelser för ansvarstider, frister för omvänd bevisbörda eller särskilda regler för avsevärt bristande avtalsenlighet som framkommer efter ansvarstidens utgång, i syfte att garantera en högre konsumentskyddsnivå.
Ändring 41
Förslag till direktiv
Skäl 43
(43)  Enligt direktiv 1999/44/EG får medlemsstaterna fastställa en tidsfrist på minst två månader under vilken konsumenten ska upplysa näringsidkaren om eventuell bristande avtalsenlighet. Skillnaderna mellan genomförandelagstiftningarna har skapat handelshinder. Det är därför nödvändigt att ta bort denna regleringsmöjlighet och öka den rättsliga säkerheten genom att ålägga konsumenterna att upplysa näringsidkaren om bristande avtalsenlighet senast två månader efter den dag då den upptäcktes.
utgår
Ändring 42
Förslag till direktiv
Skäl 44
(44)  Vissa näringsidkare eller tillverkare erbjuder konsumenter garantier. För att säkerställa att konsumenterna inte vilseleds bör garantierna innehålla viss information som omfattar garantiernas giltighetstid och geografiska tillämpning samt en uppgift om att garantierna inte påverkar konsumentens lagstadgade rättigheter.
(44)  Vissa näringsidkare eller tillverkare erbjuder konsumenter garantier. För att säkerställa att konsumenterna inte vilseleds bör garantierna innehålla viss information som omfattar garantiernas giltighetstid och geografiska tillämpning samt en uppgift om att garantierna inte påverkar konsumentens lagstadgade rättigheter inom ramen för gällande nationella bestämmelser och bestämmelserna i detta direktiv.
Ändring 43
Förslag till direktiv
Skäl 45a (nytt)
(45a)  De harmoniserade regleringsaspekterna berör enbart avtal som ingås mellan näringsidkare och konsumenter. Därför bör bestämmelserna om oskäliga avtalsvillkor inte påverka nationell lagstiftning beträffande anställningsavtal, avtal om arvsrätt, avtal om familjerätt och avtal om upprättande och organisation av bolag eller partnerskapsavtal och obligationsvillkor.
Ändring 44
Förslag till direktiv
Skäl 46
(46)  Bestämmelserna om oskäliga avtalsvillkor bör inte gälla avtalsvillkor som direkt eller indirekt återspeglar bindande författningsföreskrifter i medlemsstaterna och som är förenliga med gemenskapslagstiftningen. Liknande villkor som återspeglar principer eller bestämmelser i internationella konventioner som gemenskapen eller medlemsstaterna har tillträtt, särskilt inom transportområdet, bör inte underkastas någon skälighetsprövning.
(46)  Bestämmelserna om oskäliga avtalsvillkor bör inte gälla avtalsvillkor som direkt eller indirekt återspeglar författningsföreskrifter eller bestämmelser som rör den allmänna ordningen i medlemsstaterna och som är förenliga med unionslagstiftningen. Avtalsvillkoren bör även återspegla principerna och bestämmelserna i Europeiska unionens stadga om de grundläggande rättigheterna. Villkor som återspeglar principer eller bestämmelser i internationella konventioner som unionen eller medlemsstaterna har tillträtt, särskilt inom transportområdet, bör inte underkastas någon skälighetsprövning.
Ändring 45
Förslag till direktiv
Skäl 47
(47)  Konsumentavtal bör vara formulerade på ett klart och begripligt språk och vara väl läsbara. Näringsidkarna bör fritt få välja teckentyp eller teckenstorlek för avtalsvillkoren. Konsumenten bör ges möjlighet att läsa villkoren innan avtalet ingås. Denna möjlighet bör kunna ges konsumenten genom att han eller hon på begäran får villkoren (vid avtal i fasta affärslokaler), genom att villkoren på annat sätt görs tillgängliga (t.ex. på näringsidkarens webbplats vid distansavtal) eller genom att standardvillkoren bifogas beställningsformuläret (vid avtal utanför fasta affärslokaler). Näringsidkaren bör begära konsumentens uttryckliga samtycke till alla betalningar utöver ersättning för näringsidkarens huvudsakliga avtalsförpliktelse. Att utgå från att samtycke föreligger genom att tillämpa system för aktivt utträde, till exempel förmarkerade rutor på webbsidor, bör vara förbjudet.
(47)  Alla avtalsvillkor bör vara tydliga och lättförståeliga. Skriftliga avtalsvillkor bör alltid vara formulerade på ett klart och begripligt språk. Näringsidkarna bör fritt få välja teckentyp eller teckenstorlek för avtalsvillkoren. Konsumenten bör ges möjlighet att läsa villkoren innan avtalet ingås. Denna möjlighet bör kunna ges konsumenten genom att han eller hon på begäran får villkoren (vid avtal i fasta affärslokaler), genom att villkoren på annat sätt görs tillgängliga (t.ex. på näringsidkarens webbplats vid distansavtal) eller genom att standardvillkoren bifogas beställningsformuläret (vid avtal utanför fasta affärslokaler). Näringsidkaren bör begära konsumentens uttryckliga samtycke till alla betalningar utöver ersättning för näringsidkarens huvudsakliga avtalsförpliktelse. Att utgå från att samtycke föreligger genom att tillämpa system för aktivt utträde, till exempel förmarkerade rutor på webbsidor, bör vara förbjudet.
Ändring 46
Förslag till direktiv
Skäl 47a (nytt)
(47a)  Näringsidkarna bör fritt få välja hur de informerar om avtalsvillkor, till exempel vilken teckentyp eller teckenstorlek de använder vid utformandet av avtalsvillkoren. Medlemsstaterna bör inte ställa krav på hur avtalsvillkoren utformas; detta gäller dock inte om kraven hänför sig till personer med funktionshinder eller om varorna eller tjänsterna kan utgöra en särskild hälso- och säkerhetsrisk för konsumenten eller en tredje person. Medlemsstaterna får också införa ytterligare krav i de fall då det, beroende på komplexiteten i avtalen om de berörda varorna eller tjänsterna, finns risk för nackdelar för konsumenten, bland annat i samband med problem som rör konkurrensen inom sektorn. Detta kan till exempel vara fallet vid avtal om finansiella tjänster, gas, el och vatten, telekommunikation och fast egendom. Detta bör emellertid inte gälla formella nationella krav om ingående av avtal eller andra formella krav, till exempel avseende det använda språket, krav på innehåll i villkoren eller formulering av vissa avtalsvillkor för särskilda sektorer. Detta direktiv bör inte harmonisera språkliga krav som tillämpas på konsumentavtal. Medlemsstaterna bör därför ha möjlighet att i sin nationella lagstiftning behålla eller införa språkliga krav avseende avtalsvillkoren.
Ändring 47
Förslag till direktiv
Skäl 49
(49)  Vid tillämpningen av detta direktiv bör varken skäligheten i de villkor som anger huvudföremålet för avtalet eller skäligheten i förhållandet mellan kvalitet och pris på de levererade varorna eller tjänsterna bedömas, utom i de fall då villkoren inte uppfyller kraven på öppenhet. Huvudföremålet för avtalet och förhållandet mellan kvalitet och pris bör dock beaktas vid bedömningen av skäligheten i övriga villkor. I till exempel försäkringsavtal bör de villkor som tydligt definierar eller begränsar den försäkrade risken och försäkringsgivarens ansvar inte omfattas av en sådan bedömning, eftersom sådana begränsningar beaktas vid beräkningen av den premie som konsumenten ska betala.
(49)  Vid tillämpningen av detta direktiv bör varken skäligheten i de villkor som anger huvudföremålet för avtalet eller skäligheten i förhållandet mellan kvalitet och pris på de levererade varorna eller tjänsterna bedömas, utom i de fall då villkoren inte uppfyller kraven på öppenhet. Huvudföremålet för avtalet och förhållandet mellan kvalitet och pris bör dock beaktas vid bedömningen av skäligheten i övriga villkor. I till exempel försäkringsavtal bör de villkor som tydligt definierar eller begränsar den försäkrade risken och försäkringsgivarens ansvar inte omfattas av en sådan bedömning, eftersom sådana begränsningar beaktas vid beräkningen av den premie som konsumenten ska betala. Detta undantag gäller inte ersättning till näringsidkaren för extrakostnader eller tillhörande kostnader som fastställs i avtalet, inklusive avgifter eller straffavgifter för överträdelser av något av avtalsvillkoren, vilka till fullo bör omfattas av skälighetsprövningen.
Ändring 48
Förslag till direktiv
Skäl 50
(50)  För att garantera rättslig säkerhet och förbättra den inre marknadens funktion bör direktivet innehålla två förteckningar över oskäliga villkor. I bilaga II finns en förteckning över villkor som alltid bör betraktas som oskäliga. I bilaga III finns en förteckning över villkor som bör betraktas som oskäliga om inte näringsidkaren kan styrka motsatsen. Dessa förteckningar bör gälla i alla medlemsstater.
(50)  För att garantera rättslig säkerhet och förbättra den inre marknadens funktion bör direktivet innehålla två icke-uttömmande förteckningar över oskäliga villkor. I bilaga II finns en förteckning över villkor som alltid bör betraktas som oskäliga. I bilaga III finns en förteckning över villkor som bör betraktas som oskäliga om inte näringsidkaren kan styrka motsatsen.
Ändring 49
Förslag till direktiv
Skäl 51
(51)  De åtgärder som är nödvändiga för att genomföra detta direktiv bör antas i enlighet med rådets beslut 1999/468/EG av den 28 juni 1999 om de förfaranden som skall tillämpas vid utövandet av kommissionens genomförandebefogenheter.
utgår
Ändring 50
Förslag till direktiv
Skäl 52
(52)  Kommissionen bör särskilt ha befogenhet att ändra bilagorna II och III om avtalsvillkor som ska anses eller presumeras vara oskäliga. Eftersom dessa åtgärder har en allmän räckvidd och avser att ändra icke väsentliga delar av detta direktiv, måste de antas i enlighet med det föreskrivande förfarandet med kontroll i artikel 5a i beslut 1999/468/EG.
utgår
Ändring 51
Förslag till direktiv
Skäl 53
(53)  Kommissionens befogenhet att ändra bilagorna II och III bör utnyttjas för att garantera en enhetlig tillämpning av bestämmelserna om oskäliga villkor genom att dessa bilagor kompletteras med avtalsvillkor som alltid bör betraktas som oskäliga eller som bör betraktas som oskäliga såvida näringsidkaren inte har styrkt motsatsen.
utgår
Ändring 52
Förslag till direktiv
Skäl 55a (nytt)
(55a)  Medlemsstaterna bör se till att deras nationella myndigheter har tillräckligt samarbete med nätverket för europeiska konsumentcenter för att kunna agera i gränsöverskridande ärenden, särskilt vad gäller inkomna ansökningar på de europeiska konsumentcentren.
Ändring 53
Förslag till direktiv
Skäl 60
(60)  Europeiska kommissionen kommer att undersöka hur man på lämpligaste sätt ser till att alla konsumenter informeras om sina rättigheter på försäljningsstället.
(60)  Kommissionen kommer efter samråd med medlemsstaterna och berörda parter att undersöka hur man på lämpligaste sätt ser till att alla konsumenter och näringsidkare informeras om sina rättigheter på försäljningsstället. Kommissionen bör framför allt använda sig av redskap för informations- och kommunikationsteknik och offentliga medier.
Ändring 54
Förslag till direktiv
Skäl 61a (nytt)
(61a)  Man bör planera för ett förfarande för ömsesidig utvärdering inom vars ram medlemsstaterna, inom tidsfristen för införlivande av detta direktiv, inledningsvis måste se över sina lagar och andra bestämmelser för att fastställa vilka strängare föreskrifter i deras nationella lagstiftning som är förenliga med fördraget om Europeiska unionens funktionssätt och som ska behållas eller antas i syfte att garantera en högre skyddsnivå för konsumenterna. Vid utgången av tidsfristen för införlivande av detta direktiv bör medlemsstaterna utarbeta en rapport om resultaten av denna genomgång. Kommissionen bör översända varje rapport till samtliga övriga medlemsstater och berörda parter. Medlemsstaterna och Europaparlamentet bör därefter ha sex månader på sig att lämna synpunkter på rapporterna. Senast ett år efter utgången av tidsfristen för införlivande av detta direktiv, och därefter vart tredje år, bör kommissionen utarbeta en rapport, i förekommande fall med förslag till lagstiftning. Vid behov bör kommissionen bistå medlemsstaterna när gemensamma metoder utarbetas.
Ändring 55
Förslag till direktiv
Skäl 61b (nytt)
(61b)  För att se till att en hög konsumentskyddsnivå garanteras i alla medlemsstater bör man uppmuntra personer och organisationer som har ett berättigat intresse av att skydda konsumenter att meddela medlemsstaterna och kommissionen resultaten av sina bedömningar och avge icke-bindande rekommendationer, så att dessa kan beaktas i samband med översynen av detta direktiv.
Ändring 56
Förslag till direktiv
Skäl 63
(63)  Detta direktiv bör ses över om hinder för den inre marknaden konstateras. Översynen kan leda till att kommissionen lägger fram ett förslag om ändring av detta direktiv, som också kan omfatta ändringar av annan konsumentskyddslagstiftning i enlighet med kommissionens åtagande i sin konsumentpolitiska strategi om att se över regelverket för att uppnå en hög gemensam konsumentskyddsnivå.
utgår
Ändring 57
Förslag till direktiv
Artikel 1
Syftet med detta direktiv är att bidra till att den inre marknaden fungerar korrekt och att säkerställa en hög konsumentskyddsnivå genom att tillnärma vissa aspekter av medlemsstaternas lagar och andra författningar avseende avtal mellan konsumenter och näringsidkare.
Syftet med detta direktiv är att säkerställa en hög konsumentskyddsnivå och bidra till att den inre marknaden fungerar korrekt genom att tillnärma vissa aspekter av medlemsstaternas lagar och andra författningar avseende avtal mellan konsumenter och näringsidkare.
Ändring 59
Förslag till direktiv
Artikel 2 – led 1
(1) konsument: en fysisk person som i samband med avtal som omfattas av detta direktiv agerar för ändamål som faller utanför den egna närings- eller yrkesverksamheten.
(1) konsument: en fysisk person som i samband med avtal som omfattas av detta direktiv huvudsakligen agerar för ändamål som inte hänför sig till den egna närings- eller yrkesverksamheten.
Medlemsstaterna får behålla eller utvidga tillämpningen av bestämmelserna i detta direktiv så att de kommer att omfatta juridiska eller fysiska personer som inte är konsumenter i den mening som anges i detta direktiv.
Ändring 60
Förslag till direktiv
Artikel 2 – led 2
(2) näringsidkare: en fysisk eller juridisk person som i samband med avtal som omfattas av detta direktiv agerar för ändamål som faller inom ramen för den egna närings- eller yrkesverksamheten samt varje person som agerar i näringsidkarens namn eller för dennes räkning.
(2) näringsidkare: en fysisk eller juridisk person, offentlig eller privat, som i samband med avtal som omfattas av detta direktiv agerar för ändamål som faller inom ramen för den egna närings- eller yrkesverksamheten samt varje person som agerar i näringsidkarens namn eller för dennes räkning.
Ändring 61
Förslag till direktiv
Artikel 2 – led 2a (nytt)
(2a) varor: alla lösa saker och alla immateriella varor som kan användas på ett sätt som kan likställas med fysisk besittning, med undantag för varor som säljs exekutivt eller på annat sätt tvångsvis med stöd av lag. Vatten, gas och el ska också anses vara varor i direktivets mening när de utbjuds till försäljning i begränsad volym eller bestämd kvantitet.
Ändring 62
Förslag till direktiv
Artikel 2 – led 2b (nytt)
(2b) vara som tillverkas enligt konsumentens specifikation: en vara som inte är tillverkad på förhand och som tillverkas utgående från konsumentens enskilda val eller krav.
Ändring 63
Förslag till direktiv
Artikel 2 – led 3
(3) köpeavtal: varje avtal om försäljning av varor som ingås mellan en näringsidkare och en konsument, inklusive alla avtal där avtalsföremålet är både varor och tjänster.
utgår
Ändring 64
Förslag till direktiv
Artikel 2 – led 4
(4) varor: alla lösa saker, utom
utgår
a) varor som säljs exekutivt eller annars tvångsvis med stöd av lag,
b) vatten och gas när de inte saluförs i begränsad volym eller bestämd kvantitet och
c) elektricitet.
Ändring 65
Förslag till direktiv
Artikel 2 – led 5
(5) tjänsteavtal: varje avtal som inte är ett köpeavtal och varigenom en näringsidkare tillhandahåller en konsument en tjänst.
(5) tjänst: varje arbete eller tjänst av annat slag som tillhandahålls av en näringsidkare till en konsument mot ersättning.
Ändring 66
Förslag till direktiv
Artikel 2 – led 5a (nytt)
(5a) köpeavtal: varje avtal genom vilket en näringsidkare enligt gällande nationell lagstiftning ger en konsument äganderätten till en vara eller förbinder sig att ge konsumenten äganderätten till en vara och genom vilket konsumenten förbinder sig att betala överenskommet pris. Även avtal om tillhandahållande av varor som ska framställas eller tillverkas betraktas som köpeavtal enligt detta direktiv.
Ändring 67
Förslag till direktiv
Artikel 2 – led 5b (nytt)
(5b) blandat avtal: varje avtal som innehåller såväl inslag om tillhandahållandet av en tjänst som inslag om leveransen av en vara.
Ändring 68
Förslag till direktiv
Artikel 2 – led 6
(6) distansavtal: varje köpe- eller tjänsteavtal där näringsidkaren för ingående av avtalet uteslutande använder ett eller flera medel för distanskommunikation.
(6) distansavtal: varje avtal mellan en näringsidkare och en konsument om leverans av en vara eller tillhandahållande av en tjänst, vilket ingås inom ramen för ett distributions- eller tjänstesystem för distansavtal, där näringsidkaren och konsumenten för ingående av avtalet inte samtidigt behöver vara fysiskt närvarande utan uteslutande använder ett eller flera medel för distanskommunikation.
Ändring 69
Förslag till direktiv
Artikel 2 – led 7
(7) medel för distanskommunikation: varje medel som, utan att näringsidkaren och konsumenten samtidigt är fysiskt närvarande, kan användas för att ingå ett avtal mellan dessa parter.
utgår
Ändring 70
Förslag till direktiv
Artikel 2 – led 8
(8) avtal utanför fasta affärslokaler:
(8) avtal utanför fasta affärslokaler: varje avtal mellan en näringsidkare och en konsument om leverans av en vara eller tillhandahållande av en tjänst:
a) varje köpe- eller tjänsteavtal som ingås utanför fasta affärslokaler varvid näringsidkaren och konsumenten samtidigt är fysiskt närvarande eller varje köpe- eller tjänsteavtal för vilket konsumenten har lämnat ett erbjudande under samma omständigheter, eller
a) som ingås utanför fasta affärslokaler varvid näringsidkaren och konsumenten samtidigt är fysiskt närvarande,
aa) för vilket konsumenten har lämnat ett erbjudande i samtidig fysisk närvaro av näringsidkaren utanför fasta affärslokaler, eller
b) varje köpe- eller tjänsteavtal som ingås i fasta affärslokaler men som förhandlas fram utanför fasta affärslokaler, varvid näringsidkaren och konsumenten samtidigt är fysiskt närvarande.
b) vars väsentliga inslag har fastställts under en utflykt, ett fritidsevenemang eller en försäljningsdemonstration som organiserats av näringsidkaren eller av en tredje part utanför fasta affärslokaler, varvid näringsidkaren och konsumenten samtidigt är fysiskt närvarande, varvid syftet med utflykten, evenemanget eller demonstrationen består i att ett avtal senare ska ingås i affärslokalerna.
Ändring 71
Förslag till direktiv
Artikel 2 – led 9 – led b – inledningen
b) marknads- och mässtånd där näringsidkaren bedriver regelbunden eller tillfällig verksamhet. varaktigt medium:
b) marknadsstånd där näringsidkaren bedriver regelbunden eller tillfällig verksamhet. varaktigt medium:
Ändring 72
Förslag till direktiv
Artikel 2 – led 12
(12) produkt: alla varor och tjänster, inklusive fast egendom, rättigheter och skyldigheter.
utgår
Ändring 73
Förslag till direktiv
Artikel 2 – led 14
(14) god yrkessed: den nivå av fackmässighet och aktsamhet som en näringsidkare skäligen kan förväntas visa gentemot konsumenterna, motsvarande hederlig marknadspraxis och/eller den allmänna principen om god sed i näringsidkarens bransch.
utgår
Ändring 74
Förslag till direktiv
Artikel 2 – led 15
(15) auktion: en försäljningsmetod där en näringsidkare bjuder ut varor eller tjänster till försäljning genom ett budgivningsförfarande som kan omfatta användning av medel för distanskommunikation och där den som lämnar det högsta budet måste köpa varorna eller tjänsterna. En transaktion som ingås på grundval av ett erbjudande till ett fast pris, trots att konsumenten haft möjlighet att ingå transaktionen genom budgivning, ska inte anses vara en auktion.
utgår
Ändring 75
Förslag till direktiv
Artikel 2 – led 16
(16) offentlig auktion: en försäljningsmetod där en näringsidkare bjuder ut varor till försäljning till konsumenter, vilka personligen närvarar eller ges möjlighet att närvara vid auktionen, genom ett budgivningsförfarande som sköts av en auktionsförrättare och där den som lämnar det högsta budet måste köpa varorna.
(16) offentlig auktion: en försäljningsmetod där en näringsidkare bjuder ut en vara eller tjänst till försäljning till konsumenter i samband med ett arrangemang som är tillgängligt för allmänheten, genom ett öppet budgivningsförfarande som sköts av tredje part (en auktionsförrättare), som mot ersättning i reda pengar fungerar som ombud för näringsidkaren. Vid en auktion med allt högre bud går varan eller tjänsten till den konsument som lagt det högsta budet. Vid en auktion med allt lägre bud går varan eller tjänsten till den konsument som direkt och först förklarar sig beredd att köpa varan eller tjänsten till angivet pris.
Ändring 76
Förslag till direktiv
Artikel 2 – led 17
(17) tillverkare: den som tillverkar varor eller importerar varor till gemenskapens territorium eller den som uppger sig vara tillverkare genom att sätta sitt namn, varumärke eller annat eget kännetecken på varorna.
(17) tillverkare: den som tillverkar varor eller importerar varor till unionens territorium eller den som uppger sig vara tillverkare genom att sätta sitt namn, varumärke eller annat eget kännetecken på varorna.
Ändring 77
Förslag till direktiv
Artikel 2 – led 18
(18) garanti: varje utfästelse som en näringsidkare eller en tillverkare (garantigivaren) ger konsumenten om att återbetala det betalade priset eller att byta ut, reparera eller utföra någon form av service på varorna om de inte överensstämmer med specifikationerna i garantibeviset eller i den reklam som var tillgänglig vid den tidpunkt då avtalet ingicks eller före avtalets ingående.
(18) garanti: varje utfästelse som en näringsidkare eller en tillverkare (garantigivaren), i tillägg till fullgörandet av sina rättsliga skyldigheter i fråga om garantier för överensstämmelse, ger konsumenten om att återbetala det betalade priset eller att byta ut, reparera eller utföra någon form av service på varorna om de inte överensstämmer med specifikationerna eller eventuella andra överensstämmelsekrav i garantibeviset eller i den reklam som var tillgänglig vid den tidpunkt då avtalet ingicks eller före avtalets ingående.
Ändring 78
Förslag till direktiv
Artikel 2 – led 19
(19) mellanhand: en näringsidkare som ingår ett avtal i konsumentens namn eller för dennes räkning.
utgår
Ändring 79
Förslag till direktiv
Artikel 2 – led 20
(20)biavtal:ett avtalgenom vilket konsumenten förvärvar varor eller tjänster i samband med ett distansavtal eller ett avtal utanför fasta affärslokaler, när dessa varor eller tjänster tillhandahålls av näringsidkaren eller en tredje part på grundval av en överenskommelse mellan den tredje parten och näringsidkaren.
(20)anknytande avtal:ett avtalom leverans av en vara eller tillhandahållande av en tjänst,
a) vilket objektivt sett bildar en handelsmässig enhet med ett distansavtal eller ett avtal utanför fasta affärslokaler och
b) där varorna levereras eller tjänsterna tillhandahålls av näringsidkaren eller en tredje part på grundval av en överenskommelse mellan den tredje parten och näringsidkaren.
En handelsmässig enhet ska anses föreligga om varorna eller tjänsterna som tillhandahållits enligt det anknytande avtalet står i samband med fullgörandet av distansavtalet eller avtalet utanför fasta affärslokaler eller med användningen av de varor som levererats eller tjänster som tillhandahållits enligt ett sådant distansavtal eller avtal utanför fasta affärslokaler.
Ändring 80 och 232
Förslag till direktiv
Artikel 3
1.  Detta direktiv ska tillämpas på köpe- och tjänsteavtal som ingås mellan en näringsidkare och en konsument enligt de villkor och i den omfattning som anges i bestämmelserna i direktivet.
1.  Detta direktiv ska tillämpas på avtal om leverans av en vara eller tillhandahållande av en tjänst samt på blandade avtal, som ingås mellan en näringsidkare och en konsument enligt de villkor och i den omfattning som anges i bestämmelserna i direktivet.
2.  Detta direktiv ska tillämpas på finansiella tjänster bara när det gäller vissa avtal utanför fasta affärslokaler enligt artiklarna 8–20, oskäliga avtalsvillkor enligt artiklarna 30–39 och de allmänna bestämmelserna i artiklarna 40–46, jämförda med artikel 4 om fullständig harmonisering.
2.  Detta direktiv ska inte påverka tillämpningen av sektorsspecifik unionslagstiftning för avtal som ingåtts mellan en näringsidkare och en konsument.
2a.  Detta direktiv ska inte tillämpas på avtal om
a) sociala tjänster,
b) hälso- och sjukvård, alltså alla hälso- och sjukvårdstjänster som sjukvårdspersonal tillhandahåller patienter i syfte att bedöma, bibehålla eller återställa deras hälsotillstånd,
c) spelverksamhet som innebär att insatser med penningvärde görs i hasardspel, t.ex. lotterier, kasinospel och vadslagningar.
2b.  Artiklarna 5–19 och artikel 23a ska inte tillämpas på
a) avtal om finansiella tjänster,
b) avtal som omfattas av Europaparlamentets och rådets direktiv 2002/65/EG av den 23 september 2002 om distansförsäljning av finansiella tjänster till konsumenter1.
3.  Bara artiklarna 30–39 om konsumenträttigheter avseende oskäliga avtalsvillkor, jämförda med artikel 4 om fullständig harmonisering, ska tillämpas på avtal som omfattas av Europaparlamentets och rådets direktiv 94/47/EG och av rådets direktiv 90/314/EEG.
3.   Om inte annat följer av punkterna 4–4c i denna artikel ska artiklarna 9–19 tillämpas på distansavtal och avtal utanför fasta affärslokaler.
4.  Artiklarna 5, 7, 9 och 11 ska inte påverka tillämpningen av bestämmelserna om informationskrav i Europaparlamentets och rådets direktiv 2006/123/EG och Europaparlamentets och rådets direktiv 2000/31/EG.
4.  Artiklarna 9–19 ska inte tillämpas på följande distansavtal och avtal utanför fasta affärslokaler:
a)  Avtal om skapande, förvärv eller överlåtelse av rättigheter i fast egendom eller garantier i fast egendom eller med anknytning till uppförande eller genomgripande ändring av en byggnad eller uthyrning av en byggnad eller en lägenhet.
b)  Avtal som faller inom tillämpningsområdet för rådets direktiv 90/314/EEG av den 13 juni 1990 om paketresor, semesterpaket och andra paketarrangemang2eller för Europaparlamentets och rådets direktiv 2008/122/EG av den 14 januari 2009 om konsumentskydd vid vissa aspekter av avtal om tidsdelat boende, långfristiga semesterprodukter, återförsäljning och byte.
c)  Avtal som enligt medlemsstaternas bestämmelser upprättas under medverkan av en offentlig tjänsteman som enligt lag har en skyldighet att vara oberoende och opartisk och som genom omfattande rättsliga upplysningar ska säkerställa att konsumenten sluter avtalet endast på grundval av moget övervägande och med kännedom om dess rättsliga betydelse.
4a.  Artiklarna 9–19 ska inte tillämpas på avtal utanför fasta affärslokaler om näringsidkaren och konsumenten omedelbart fullgör sina avtalsenliga skyldigheter, om den betalning konsumenten ska erlägga inte överstiger 40 EUR och om dessa avtal är sådana att de brukar ingås utanför fasta affärslokaler. Medlemsstaterna får föreskriva ett lägre värde i sin nationella lagstiftning.
4b.  Artiklarna 9-19 ska inte tillämpas på distansavtal
a) som ingås med hjälp av varuautomater eller automatiserade affärslokaler,
b) som ingås med teleoperatörer genom användning av offentliga telefonautomater, såvida de avser användning av dessa, eller som avser enskilda telefon-, Internet- eller telefaxförbindelser som konsumenten upprättat.
4c.  Artiklarna 11.1b och 12–19 ska inte tillämpas på distansavtal om tillhandahållande av tjänster som avser inkvartering, transport, uthyrning av motorfordon, catering eller fritidsverksamhet när det i avtalet anges att tjänsterna ska tillhandahållas en bestämd dag eller under en bestämd tidsperiod.
4d.  Om inte annat följer av punkterna 4e, 4f och 4g i denna artikel ska artiklarna 22–29 tillämpas på köpeavtal. Utan att det påverkar tillämpningen av artikel 24.5 ska, i samband med blandade avtal, artiklarna 22–29 tillämpas endast på varorna.
4e.  Artiklarna 22a och 23a ska också tillämpas på tjänsteavtal och blandade avtal.
4f.  Artiklarna 22-29 ska inte tillämpas på
a) elektricitet,
b) vatten och gas, såvida de inte säljs i begränsade volymer eller fasta kvantiteter.
4g.  Artiklarna 22–29 ska inte tillämpas på försäljning av begagnade varor vid offentliga auktioner.
____________________
1 EGT L 271, 9.10.2002, s. 16.
2EGT L 158, 23.6.1990, s. 59.
3EUT L 33, 3.2.2009, s. 10.
Ändring 81
Förslag till direktiv
Artikel 4 – rubriken
Fullständig harmonisering
Graden av harmonisering
Ändring 82
Förslag till direktiv
Artikel 4 – stycke 1
Medlemsstaterna får inte i sin nationella lagstiftning behålla eller införa bestämmelser som avviker från bestämmelserna i detta direktiv, inklusive strängare eller mindre stränga bestämmelser som ger en annan konsumentskyddsnivå.
1.  Utom i de fall som föreskrivs i punkt 1 a och 1 b får medlemsstaterna i sin nationella lagstiftning behålla eller införa strängare bestämmelser som är förenliga med fördraget om Europeiska unionens funktionssätt för att garantera en högre konsumentskyddsnivå, på de villkor och i den omfattning som anges i artiklarna 5, 9.5, 9.6, 22–29, 31.4, 34 och 35.
2.  Medlemsstaterna får i sin nationella lagstiftning behålla strängare bestämmelser som är förenliga med fördraget om Europeiska unionens funktionssätt för att garantera en högre konsumentskyddsnivå, enligt vad som föreskrivs i artiklarna 12.4 och 13.2.
3.  Medlemsstaterna får inte i sin nationella lagstiftning behålla eller införa bestämmelser som avviker från bestämmelserna i artiklarna 2, 9.1–4 och 9.8, 10, 11, 12.1–3, 13.1, 14–19, 30–33 och 36 i detta direktiv, inklusive strängare bestämmelser som ger en annan konsumentskyddsnivå.
Ändring 83
Förslag till direktiv
Artikel 4a (ny)
Artikel 4a
Perioder, datum och frister
Rådets förordning (EEG, Euratom) nr 1182/71 av den 3 juni 1971 om regler för bestämning av perioder, datum och frister1 ska tillämpas vid beräkning av de perioder, datum och frister som avses i detta direktiv.
__________
1 EGT L 124, 8.6.1971, s. 1.
Ändring 84
Förslag till direktiv
Kapitel II – rubriken
Konsumentinformation
Konsumentinformation vid avtal i fasta affärslokaler
Ändring 85
Förslag till direktiv
Artikel 5 – rubriken
Allmänna informationskrav
Informationskrav vid avtal i fasta affärslokaler
Ändring 86
Förslag till direktiv
Artikel 5 – punkt 1 – inledningen
1.  Innan ett köpe- eller tjänsteavtal ingås ska näringsidkaren informera konsumenten om följande, såvida det inte redan framgår av sammanhanget:
1.   När ett avtal i fasta affärslokaler ingås ska näringsidkaren klart och begripligt informera konsumenten om följande, såvida det inte redan framgår av sammanhanget:
Ändring 87
Förslag till direktiv
Artikel 5 – punkt 1 – led a
a)  Produktens huvudsakliga egenskaper, i en omfattning som är lämplig för mediet och produkten.
a)  Varans eller tjänstens huvudsakliga egenskaper, i en omfattning som är lämplig för varan eller tjänsten.
Ändring 88
Förslag till direktiv
Artikel 5 – punkt 1 – led b
b)  Näringsidkarens geografiska adress och identitet, till exempel företagsnamn, och, där så är tillämpligt, geografisk adress och identitet avseende den näringsidkare för vars räkning han agerar.
b)  Näringsidkarens identitet, till exempel företagsnamn.
Ändring 89
Förslag till direktiv
Artikel 5 – punkt 1 – led ba (nytt)
ba)  Näringsidkarens affärsadress och telefonnummer, faxnummer och e-postadress, om dessa finns, så att konsumenten kan kontakta näringsidkaren snabbt och kommunicera effektivt med denna.
Ändring 90
Förslag till direktiv
Artikel 5 – punkt 1 – led c
c)  Priset inklusive skatter och avgifter eller, om produktens art innebär att priset rimligen inte kan beräknas i förväg, det sätt på vilket priset beräknas och alla eventuella ytterligare kostnader för frakt, leverans eller porto eller, om dessa rimligen inte kan beräknas i förväg, uppgift om att sådana ytterligare kostnader kan tillkomma.
c)  Det sammanlagda priset inklusive skatter och avgifter eller, om varans eller tjänstens art innebär att priset rimligen inte kan beräknas i förväg, det sätt på vilket priset beräknas och alla eventuella ytterligare kostnader för frakt, leverans eller porto och alla andra kostnader eller, om dessa rimligen inte kan beräknas i förväg, uppgift om att sådana ytterligare kostnader kan tillkomma. I avtal med obestämd löptid ska det sammanlagda priset vara de sammanlagda månadskostnaderna.
Ändring 91
Förslag till direktiv
Artikel 5 – punkt 1 – led d
d)  Sätten för betalning, leverans, fullgörande och reklamationshantering, om de avviker från de krav god yrkessed innebär.
d)  I lämpliga fall, sätten för betalning, leverans, fullgörande, datum för när näringsidkaren förbinder sig att leverera varan eller tillhandahålla tjänsten samt näringsidkarens reklamationshantering
Ändring 92
Förslag till direktiv
Artikel 5 – punkt 1 – leden f och fa (ny)
f)  Den produktservice och de garantier som gäller och villkoren för dessa.
f)  Förutom uppgiften om att det finns en rättslig garanti om avtalsenlighet för varorna, den produktservice och de garantier som gäller och villkoren för dessa.
fa)  Befintliga branschregler och hur de kan erhållas, där så är tillämpligt.
Ändring 93
Förslag till direktiv
Artikel 5 – punkt 1 – led g
g)  Avtalets löptid, om tillämpligt, eller villkor för uppsägning av avtalet om löptiden är obegränsad.
g)  Avtalets löptid, om tillämpligt, eller villkor för uppsägning av avtalet, om dess löptid är obestämd eller avtalet förnyas automatiskt.
Ändring 94
Förslag till direktiv
Artikel 5 – punkt 1 – led i
i)  Den handpenning eller andra ekonomiska garantier som konsumenten ska betala eller lämna på begäran av näringsidkaren och villkoren i samband med detta.
i)  Den handpenning eller andra ekonomiska garantier som konsumenten ska betala eller lämna på begäran av näringsidkaren och villkoren i samband med detta, där så är tillämpligt.
Ändring 95
Förslag till direktiv
Artikel 5 – punkt 1 – leden ia, ib och ic (nya)
ia)  Användning av tekniska skyddsåtgärder för digitalt innehåll, där så är tillämpligt.
ib)  Det digitala innehållets eventuella driftskompatibilitet med hård- och mjukvara enligt vad näringsidkaren känner till eller rimligen kan förväntas ha känt till, samt eventuell inkompatibilitet, där så är tillämpligt.
ic)  Möjligheten att utnyttja ett förfarande för klagomål och prövning utanför domstol, vilken näringsidkaren omfattas av, och villkoren för utnyttjande av denna möjlighet, där så är tillämpligt.
Ändring 96
Förslag till direktiv
Artikel 5 – punkt 2
2.  Vid offentlig auktion får informationen i punkt 1 b ersättas med uppgift om auktionsförrättarens geografiska adress och identitet.
2.  Punkt 1 ska inte tillämpas på avtal om leverans av en vara eller tillhandahållande av en tjänst som innefattar vardagliga transaktioner och där näringsidkaren levererat varan eller tillhandahållit tjänsten omedelbart efter det att avtalet ingåtts.
Ändring 97
Förslag till direktiv
Artikel 5 – punkt 3
3.  Den information som avses i punkt 1 ska utgöra en integrerad del av köpe- eller tjänsteavtalet.
3.  Medlemsstaterna får anta eller behålla ytterligare krav på information som ska ges före ingåendet av avtal.
Ändring 98
Förslag till direktiv
Artikel 6 – punkt 2
2.  Utan att det påverkar tillämpningen av artiklarna 7.2, 13 och 42 ska påföljderna vid överträdelser av artikel 5 fastställas i enlighet med tillämplig nationell lag. Medlemsstaterna ska i sin nationella lagstiftning föreskriva effektiva avtalsrättsliga påföljder vid överträdelser av artikel 5.
2.  Utan att det påverkar tillämpningen av artiklarna 13 och 42 ska påföljderna vid överträdelser av artikel 5 fastställas i enlighet med tillämplig nationell lag. Medlemsstaterna ska i sin nationella lagstiftning föreskriva effektiva och proportionerliga påföljder vid överträdelser av artikel 5.
Ändring 99
Förslag till direktiv
Artikel 7
Artikel 7
utgår
Särskilda informationskrav avseende mellanhänder
1.  Innan ett avtal ingås ska mellanhanden informera konsumenten om att han eller hon agerar i en annan konsuments namn eller för en annan konsuments räkning och att det avtal som ingås inte ska betraktas som ett avtal mellan konsumenten och näringsidkaren, utan som ett avtal mellan två konsumenter som därmed inte omfattas av detta direktiv.
2.  En mellanhand som inte fullgör skyldigheten i punkt 1 ska anses ha ingått avtalet i sitt eget namn.
3.  Denna artikel ska inte tillämpas på offentliga auktioner.
Ändring 100
Förslag till direktiv
Artikel 8
Artikel 8
utgår
Tillämpningsområde
Detta kapitel ska tillämpas på distansavtal och avtal utanför fasta affärslokaler.
Ändring 101
Förslag till direktiv
Artikel 9
Informationskrav vid distansavtal och avtal utanför fasta affärslokaler
Krav på information före ingående av distansavtal och avtal utanför fasta affärslokaler
Vid distansavtal eller avtal utanför fasta affärslokaler ska näringsidkaren lämna följande information som ska utgöra en integrerad del av avtalet:
1.  I god tid innan konsumenten blir bunden av ettdistansavtal, ettavtalsom ingåttsutanför fasta affärslokalereller ett motsvarande erbjudande,ska näringsidkarenpå ett klart och tydligt sätt informera konsumenten omföljande:
a)   Den information som avses i artiklarna 5 och 7 och, med avvikelse från artikel 5.1 d, information om sätten för betalning, leverans och fullgörande i samtliga fall.
a)  Varans eller tjänstens huvudsakliga egenskaper, i en omfattning som är lämplig för mediet och varan eller tjänsten.
b)   Villkor och förfaranden i enlighet med bilaga I för utövande av eventuell ångerrätt.
b)  Näringsidkarens identitet, till exempel företagsnamn.
ba)  Näringsidkarens affärsadress och telefonnummer samt faxnummer och e-postadress, om dessa finns, så att konsumenten kan kontakta näringsidkaren snabbt och kommunicera effektivt med denna.
c)  Geografisk adress till näringsidkarens affärsställe, om den avviker från näringsidkarens egen geografiska adress (och i tillämpliga fall avseende den näringsidkare för vars räkning han eller hon agerar) dit konsumenten kan vända sig med eventuella reklamationer.
c)  Det sammanlagda priset inklusive skatter eller, om varans eller tjänstens art innebär att priset rimligen inte kan beräknas i förväg, det sätt på vilket priset beräknas och alla eventuella ytterligare kostnader för frakt, leverans eller porto samt alla andra kostnader eller, om dessa rimligen inte kan beräknas i förväg, uppgift om att sådana ytterligare kostnader kan tillkomma. I avtal med obestämd löptid ska det slutliga priset vara de sammanlagda månadskostnaderna.
d)  Befintliga branschregler och hur de kan erhållas.
d)   Sätten för betalning, leverans, fullgörande, datum för när näringsidkaren åtar sig leverera varan eller tillhandahålla tjänsten samt näringsidkarens reklamationshantering.
e)  Möjlighet att vid behov lösa tvister genom uppgörelse i godo.
e)   Om ångerrätt föreligger, de villkor, den frist och det förfarande som gäller för utövande av denna rätt, inklusive konsumentens eventuella kostnader för att återlämna varorna. I detta syfte får näringsidkaren använda mallen för information om ångerrätt och mallen för ångerblanketten enligt bilaga I.A och I.B eller en annan tydligt formulerad förklaring. Om näringsidkaren informerar konsumenten via mallen för ångerblankett fastställd enligt bilaga I del A ska näringsidkaren anses ha uppfyllt de informationskrav om ångerrätt som fastställts i denna artikel.
ea)  Om ångerrätt inte gäller enligt artikel 19.1 ska konsumenten upplysas om att ångerrätt inte föreligger.
f)  Att avtalet ingås med en näringsidkare och att konsumenten därmed omfattas av det skydd som föreskrivs i detta direktiv.
f)   Förutom uppgiften om att det finns en rättslig garanti om avtalsenlighet för varorna, den service efter försäljningen och de garantier som gäller och villkoren för dessa.
fa)  Förekomsten av uppföranderegler och hur kopior av dem i förekommande fall kan anskaffas.
fb)  Avtalets löptid, om tillämpligt, eller villkor för uppsägning av avtalet om löptiden är obegränsad eller avtalet förnyas automatiskt.
fc)  Kortaste giltighetstid för konsumentens skyldigheter enligt avtalet, om tillämpligt.
fd)  Den handpenning eller andra ekonomiska garantier som konsumenten ska betala eller lämna på begäran av näringsidkaren och villkoren i samband med detta.
fe)  Användning av tekniska skyddsåtgärder för digitalt innehåll, där så är tillämpligt.
ff)  Det digitala innehållets eventuella driftskompatibilitet med hård- och mjukvara enligt vad näringsidkaren känner till eller rimligen kan förväntas ha känt till, samt eventuell avsaknad av driftskompatibilitet, där så är tillämpligt.
fg)  Möjligheten att utnyttja ett förfarande för klagomål och prövning utanför domstol, vilken näringsidkaren omfattas av, och villkoren för utnyttjande av denna möjlighet, där så är tillämpligt.
2.  Vid offentlig auktion får informationen i punkt 1 b, ba och c ersättas med motsvarande uppgifter om auktionsförrättaren.
3.  Den information som avses i punkt 1 ska utgöra en integrerad del av distansavtalet och avtalet utanför fasta affärslokaler .
4.  När det gäller mallen för information om ångerrätt enligt bilaga I.A får medlemsstaterna inte fastställa ytterligare innehållsmässiga krav.
5.  För distansavtal och avtal utanför fasta affärsställen med anknytning till transporttjänster eller hälso- och säkerhetskrav får medlemsstaterna i nationell lagstiftning anta eller behålla bestämmelser där det fastställs ytterligare krav på information som ska ges innan avtalet ingås, förutsatt att bestämmelserna är förenliga med fördraget om Europeiska unionens funktionssätt samt att kraven är lämpliga för att konsumenten vederbörligen ska upplysas.
6.  Medlemsstaterna får fastställa eller bibehålla ytterligare krav på information som ska ges före ingåendet av avtal för distansavtal och avtal utanför fasta affärslokaler om tillhandahållandet av sådana tjänster för vilka de, i enlighet med artikel 22.5 i Europaparlamentets och rådets direktiv 2006/123/EG av den 12 december 2006 om tjänster på den inre marknaden1, föreskriver ytterligare informationskrav för tjänsteleverantörer som är etablerade på deras territorium.
7.  Artikel 5 ska inte påverka tillämpningen av Europaparlamentets och rådets direktiv 2000/31/EG om vissa rättsliga aspekter på informationssamhällets tjänster, särskilt elektronisk handel, på den inre marknaden2.
8.  Bevisbördan för att informationsskyldigheten enligt detta kapitel fullgjorts ska ligga på näringsidkaren.
____________________
1 EUT L 376, 27.12.2006, s. 36.
2EGT L 178, 17.7.2000, s. 1.
Ändring 102
Förslag till direktiv
Artikel 10 – rubriken
Formella krav för avtal utanför fasta affärslokaler
Formella krav på information som ska ges före ingåendet av avtal utanför fasta affärslokaler
Ändring 233
Förslag till direktiv
Artikel 10 – punkt 1
1.  Vid avtal utanför fasta affärslokaler ska den information som föreskrivs i artikel 9 lämnas på beställningsformuläret på ett klart och begripligt språk och vara väl läsbar. Beställningsformuläret ska åtföljas av den standardblankett för utövande av ångerrätten som återfinns i bilaga I.B.
1.  Vid avtal utanför fasta affärslokaler ska den information som föreskrivs i artikel 9 lämnas på beställningsformuläret till konsumenten som papperskopia eller, om konsumenten samtycker, på ett annat varaktigt medium på ett klart, begripligt språk och vara väl läsbar.
Ändring 104
Förslag till direktiv
Artikel 10 – punkt 2
2.  Ett avtal utanför fasta affärslokaler ska vara giltigt bara om konsumenten undertecknar ett beställningsformulär och, i de fall då beställningsformuläret inte finns i pappersform, får en kopia på beställningsformuläret på något annat varaktigt medium.
2.  Ett avtal utanför fasta affärslokaler ska bli giltigt bara om konsumenten har undertecknat ett beställningsformulär.
Ändring 234
Förslag till direktiv
Artikel 10 – punkt 2a (ny)
2a.  Utan hinder av punkt 1 och 2, vid avtal utanför fasta affärslokaler då näringsidkaren och konsumenten omedelbart fullgör sina avtalsenliga skyldigheter och den betalning som konsumenten ska erlägga inte överstiger 200 euro
a) ska näringsidkaren inte vara skyldig att på papper eller på varaktigt medium lämna sådan information som anges i artikel 9,
b) ska konsumenten inte vara skyldig att skriva under beställningsformuläret för att avtalet ska anses giltigt,
förutsatt att dessa avtal är sådana att de brukar ingås utanför fasta affärslokaler.
Ändring 105
Förslag till direktiv
Artikel 10 – punkt 3
3.  Medlemsstaterna får inte ställa några andra formella krav än de som anges i punkterna 1 och 2.
3.  Medlemsstaterna får inte ställa några andra formella krav på information som ska ges före ingåendet av avtal för uppfyllandet av informationskraven i artikel 9.1.
Ändring 106
Förslag till direktiv
Artikel 11 – rubriken
Formella krav för distansavtal
Formella kravpå information som ska ges före ingåendet av avtalför distansavtal
Ändring 107, 235 och 236
Förslag till direktiv
Artikel 11 – punkt 1
1.  Vid distansavtal ska den information som föreskrivs i artikel 9 a lämnas till eller göras tillgänglig för konsumenten innan avtalet ingås på ett klart och begripligt språk och i väl läsbar form, och på ett sätt som är lämpligt för det medel för distanskommunikation som används.
1.  Vid distansavtal ska den information som föreskrivs i artikel 9 lämnas till eller göras tillgänglig för konsumenten på ett varaktigt medium, på ett klart och begripligt språk och i väl läsbar form, och på ett sätt som är lämpligt för det medel för distanskommunikation som används.
1a.  Om ett distansavtal, vars villkor inte har varit föremål för individuell förhandling, som ska ingås elektroniskt för leveransen av en vara eller tillhandahållandet av en tjänst gör konsumenten betalningsskyldig ska konsumenten vara bunden av avtalet endast om
a) näringsidkaren klart och tydligt har informerat konsumenten om det sammanlagda priset, inklusive alla tillhörande priskomponenter och
b) konsumenten har bekräftat att han eller hon läst och förstått den information som krävs i led a. Med avseende på avtal som ingås på webbplatser ska detta krav anses som uppfyllt om webbplatsen är utformad på ett sätt som gör att det inte går att göra en bindande beställning om inte konsumenten först har registrerat sig på näringsidkarens webbplats för att ta del av näringsidkarens utbud.
1b.  Med avvikelse från led b i punkt 1a, om ett distansavtal som avses i denna punkt ska ingås per telefon ska konsumenten vara bunden av avtalet endast om näringsidkaren på ett varaktigt medium har skickat en bekräftelse på sitt erbjudande till konsumenten, inklusive den information som krävs enligt led a i punkt 1a.
Ändring 108
Förslag till direktiv
Artikel 11 – punkt 2
2.  Om näringsidkaren kontaktar konsumenten per telefon i syfte att ingå ett distansavtal ska näringsidkaren upplysa om sin identitet och det kommersiella syftet med telefonsamtalet i början av samtalet med konsumenten.
2.  Om näringsidkaren eller en mellanhand som agerar för näringsidkarens räkning kontaktar konsumenten per telefon i syfte att ingå ett distansavtal ska näringsidkaren upplysa om sin identitet och det kommersiella syftet med telefonsamtalet i början av samtalet med konsumenten.
2a.  Näringsidkares webbplatser ska klart och läsligt på sin hemsida ange om det finns några begränsningar, också i fråga om betalningssätt, i samband med leverans till vissa medlemsstater.
Ändring 109
Förslag till direktiv
Artikel 11 – punkt 3
3.  Om avtalet ingås med hjälp av ett medium som medger ett begränsat utrymme eller en begränsad tid för att visa informationen ska näringsidkaren åtminstone lämna information om produktens huvudsakliga egenskaper och det sammanlagda priset enligt artikel 5.1 a och c på det särskilda mediet innan ett sådant avtal ingås. Övrig information som avses i artiklarna 5 och 7 ska näringsidkaren lämna till konsumenten på lämpligt sätt i enlighet med punkt 1.
3.  Om avtalet ingås med hjälp av ett medium som medger ett begränsat utrymme eller en begränsad tid för att visa informationen ska näringsidkaren, på detta särskilda medium före avtalets ingående åtminstone lämna information som ska ges före ingåendet av avtalet om varans eller tjänstens huvudsakliga egenskaper, det sammanlagda priset, avtalets löptid och, när det gäller avtal med obegränsad löptid, villkoren för hävande av avtalet i enlighet med artikel 9.1 a, b, c, e och g. Övrig information som avses i artikel 9 ska näringsidkaren lämna till konsumenten på lämpligt sätt i enlighet med punkt 1.
Ändring 110
Förslag till direktiv
Artikel 11 – punkt 4
4.  Konsumenten ska få bekräftelse på all information som avses i artikel 9 a–f, på ett varaktigt medium, inom rimlig tid efter ingåendet av ett distansavtal, och senast vid den tidpunkt då varorna levereras eller när tjänsterna börjar utföras, såvida informationen inte redan har lämnats till konsumenten innan distansavtalet ingicks på ett varaktigt medium.
utgår
Ändring 237
Förslag till direktiv
Artikel 11 – punkt 5
5.  Medlemsstaterna får inte ställa några andra formella krav än de som anges i punkterna 1–4.
5.  Medlemsstaterna får inte ställa några ytterligare formella krav på information som ska ges före ingåendet av avtal för uppfyllandet av informationskraven i artikel 9.1.
Utan hinder av vad som sägs i det första stycket och när det gäller de avtal som avses i punkt 1b under denna artikel får medlemsstater införa eller bibehålla bestämmelser i den nationella lagstiftningen i sådan utsträckning att konsumenten endast är bunden av avtalet om han eller hon för näringsidkaren har bekräftat ingåendet av avtalet på ett varaktigt medium. Medlemsstaterna ska anmäla dessa bestämmelser till kommissionen som ska offentliggöra denna information så att det är lätt att ta del av den.
Ändring 112
Förslag till direktiv
Artikel 12 – punkt 1a (ny)
1a.  Vid distansavtal eller avtal utanför fasta affärslokaler ska den ångerfrist som avses i punkt 1 börja löpa den dag då avtalet ingås eller den dag då konsumenten får en kopia av det undertecknade avtalsdokumentet på något varaktigt medium, om den dagen är en annan än den dag då avtalet ingås.
Ändring 113
Förslag till direktiv
Artikel 12 – punkt 2
2.  Vid avtal utanför fasta affärslokaler ska ångerfristen börja löpa den dag då konsumenten undertecknar beställningsformuläret eller, i de fall då beställningsformuläret inte finns i pappersform, när konsumenten får en kopia på beställningsformuläret på något annat varaktigt medium.
2.  Utan hinder av punkt 1 ska vid distansavtal eller avtal utanför fasta affärslokaler om leverans av varor ångerfristen börja löpa den dag då konsumenten eller någon tredje part som konsumenten anger, dock ej transportföretaget, fysiskt tar den beställda varan i sin besittning, eller
Vid distansavtal om köp av varor ska ångerfristen börja löpa den dag då konsumenten eller någon tredje part, dock ej transportföretaget, som konsumenten anger, fysiskt tar varje beställd vara i sin besittning.
Vid distansavtal om tillhandahållande av tjänster ska ångerfristen börja löpa den dag då avtalet ingås.
a) om flera varor beställts på samma gång men varorna levereras separat, vid leveransen av den sista varan,
b) om en vara består av flera olika partier eller delar, vid leveransen av det sista partiet eller den sista delen,
c) om varor av samma slag levereras vid upprepade tillfällen under en fastställd period, vid leveransen av den första varan.
Ändring 115
Förslag till direktiv
Artikel 12 – punkt 4
4.  Medlemsstaterna får inte förbjuda parterna att fullgöra sina avtalsenliga skyldigheter under den tid då ångerfristen löper.
4.  Medlemsstaterna får inte förbjuda parterna att fullgöra sina avtalsenliga skyldigheter under den tid då ångerfristen löper. Vid avtal utanför fasta affärslokaler får dock medlemsstaterna behålla befintlig nationell lagstiftning som förbjuder näringsidkaren att uppbära betalningen under en viss tid efter det att avtalet ingåtts.
Ändring 116
Förslag till direktiv
Artikel 13
Om näringsidkaren i strid med artiklarna 9 b, 10.1 och 11.4 inte har informerat konsumenten om ångerrätten ska ångerfristen löpa ut tre månader efter det att näringsidkaren har fullgjort alla sina övriga skyldigheter enligt avtalet.
1.  Om näringsidkaren i strid med artikel 9.1 e inte har informerat konsumenten om ångerrätten ska ångerfristen löpa ut ett år efter utgången av den ursprungliga ångerfristen, fastställd i enlighet med artikel 12.1a och 2.
2.  Medlemsstaterna får dock behålla befintlig nationell lagstadganden om en längre tid innan ångerfristen löper ut.
Ändring 238 och 239
Förslag till direktiv
Artikel 14 – punkt 1
1.  Konsumenten ska informera näringsidkaren om sitt beslut att frånträda avtalet på ett varaktigt medium, antingen genom ett meddelande till näringsidkaren avfattat med egna ord eller med hjälp av den standardblankett för utövande av ångerrätten som återfinns i bilaga I.B.
1.  Konsumenten ska informera näringsidkaren om sitt beslut att frånträda avtalet före ångerfristens utgång. För detta ändamål får konsumenten antingen
a) använda den standardblankett för utövande av ångerrätten som återfinns i bilaga I.B eller på annat sätt klart och tydligt tillkännage detta beslut eller
b) skicka tillbaka varan till näringsidkaren och samtidigt klart och tydligt tillkännage sitt beslut att frånträda avtalet.
Medlemsstaterna får inte föreskriva några andra formella krav på denna standardblankett.
Medlemsstaterna får inte föreskriva några andra formella krav på denna standardblankett än de som fastställts i bilaga I.B.
Ändring 240
Förslag till direktiv
Artikel 14 – punkt 2
2.  Vid distansavtal som ingås via Internet får näringsidkaren, utöver de möjligheter som avses i punkt 1, ge konsumenten möjlighet att elektroniskt fylla i och lämna in standardblanketten på näringsidkarens webbplats. I fall ska näringsidkaren utan dröjsmål lämna ett mottagningsbevis på frånträdet av avtalet via e-post till konsumenten.
2.  Vid distansavtal som ingås via Internet får näringsidkaren, utöver de möjligheter som avses i punkt 1, ge konsumenten möjlighet att elektroniskt fylla i och lämna in på näringsidkarens webbplats antingen standardblanketten som återfinns i bilaga I.B eller något annat klart och tydligt formulerat tillkännagivande. I sådana fall ska näringsidkaren utan dröjsmål lämna ett mottagningsbevis på frånträdet av avtalet via e-post på ett varaktigt medium till konsumenten.
Ändring 119
Förslag till direktiv
Artikel 15 – leden a och b
a) att fullgöra distansavtalet eller avtalet utanför fasta affärslokaler, eller
a) att fullgöra distansavtalet eller avtalet utanför fasta affärslokaler, eller
b) att ingå ett avtal utanför fasta affärslokaler, i de fall då konsumenten har lämnat ett erbjudande.
b) att ingå distansavtalet eller avtalet utanför fasta affärslokaler, i de fall då konsumenten har lämnat ett erbjudande.
Ändring 120
Förslag till direktiv
Artikel 16 – punkt 1
1.  Näringsidkaren ska betala tillbaka alla belopp som konsumenten har betalat inom 30 dagar från och med den dag då näringsidkaren tar emot meddelandet om att avtalet frånträds.
1.  Näringsidkaren ska utan onödigt dröjsmål och under alla omständigheter senast 14 dagar från och med den dag då näringsidkaren underrättats om konsumentens beslut att frånträda avtalet, i enlighet med artikel 14 betala tillbaka alla belopp som konsumenten har betalat, inklusive, där så är tillämpligt, leveranskostnaderna. Näringsidkaren får återbetala beloppet med alla betalningssätt som är lagliga betalningsmedel i det land där konsumenten tar emot den, förutsatt att konsumenten inte får vidkännas några kostnader till följd av återbetalningen.
Ändring 241
Förslag till direktiv
Artikel 16 – punkt 2
2.  Vid köpeavtal får näringsidkaren hålla inne återbetalningen tills han eller hon har fått tillbaka eller hämtat varorna, eller tills konsumenten har styrkt att han eller hon har skickat tillbaka varorna, beroende på vad som inträffar tidigast.
2.   Utan hinder av vad som sägs i punkt 1 ska näringsidkaren inte vara skyldig att ersätta extra leveranskostnader om konsumenten uttryckligen valt leverans av annat slag än den sedvanliga. Vid köpeavtal får näringsidkaren återbetala beloppet förutsatt att konsumenten har styrkt att han eller hon har skickat tillbaka varorna.
Ändring 122
Förslag till direktiv
Artikel 17 – punkt 1
1.  Vid köpeavtal där den fysiska besittningen av varorna har gått över till konsumenten eller på dennes begäran till en tredje part innan ångerfristen har löpt ut, ska konsumenten skicka tillbaka eller överlämna varorna till näringsidkaren eller till en person som näringsidkaren har gett befogenhet att ta emot varorna, inom 14 dagar från den dag då konsumenten lämnar sitt meddelande om frånträde av avtalet till näringsidkaren, såvida näringsidkaren inte har erbjudit sig att själv hämta varorna.
1.  Vid distansavtal eller avtal utanför fasta affärslokaler för leverans av varor ska konsumenten skicka tillbaka eller överlämna varorna till näringsidkaren eller till en person som näringsidkaren har gett befogenhet att ta emot varorna, utan onödigt dröjsmål och under alla omständigheter senast inom 14 dagar från den dag då konsumenten lämnar sitt meddelande om beslut att frånträda avtalet till näringsidkaren i enlighet med artikel 14, såvida näringsidkaren inte har erbjudit sig att själv hämta varorna.
Konsumenten ska bara betala den direkta kostnaden för återlämnandet av varorna, såvida näringsidkaren inte har gått med på att stå för denna kostnad.
Konsumenten ska bara betala den direkta kostnaden för återlämnandet av varorna. Konsumenten ska inte betala denna kostnad om näringsidkaren i avtalet har gått med på att stå för den eller om priset på de varor som ska återsändas är högre än 40 EUR.
Ändring 123
Förslag till direktiv
Artikel 17 – punkt 2
2.  Konsumenten ska bara hållas ansvarig för varornas minskade värde till följd av annan hantering än vad som är nödvändigt för att förvissa sig om varornas egenskaper och funktion. Konsumenten ska inte hållas ansvarig för värdeminskning om näringsidkaren har underlåtit att upplysa om ångerrätten i enlighet med artikel 9 b. Vid tjänsteavtal som omfattas av ångerrätt ska konsumenten inte stå för några kostnader för delvis eller helt utförda tjänster under den tid ångerfristen löper.
2.  Konsumenten ska bara hållas ansvarig för varornas minskade värde till följd av annan hantering än vad som är nödvändigt för att fastställa varornas egenskaper, art och funktion. Konsumenten ska under inga omständigheter hållas ansvarig för varornas värdeminskning om näringsidkaren har underlåtit att upplysa om ångerrätten i enlighet med artikel 9.1 e.
2a.  Med undantag för vad som föreskrivs i denna artikel ska konsumenten inte ådra sig något ansvar till följd av utövandet av sin ångerrätt.
Ändring 125
Förslag till direktiv
Artikel 18 – punkt 1
1.  Utan att det påverkar tillämpningen av artikel 15 i direktiv 2008/48/EG, ska biavtal automatiskt hävas utan kostnad för konsumenten om konsumenten utövar sin ångerrätt och frånträder ett distansavtal eller ett avtal utanför fasta affärslokaler i enlighet med artiklarna 12–17.
1.  Utan att det påverkar tillämpningen av artikel 15 i direktiv 2008/48/EG, ska anknytande avtal automatiskt hävas utan kostnad för konsumenten om konsumenten utövar sin ångerrätt och frånträder ett distansavtal eller ett avtal utanför fasta affärslokaler i enlighet med artiklarna 12–17;detta gäller för alla kostnader som inte anges i detta direktiv.
Ändring 126
Förslag till direktiv
Artikel 19 – punkt 1 – inledningen
1.  Vid distansavtal ska ångerrätten inte gälla följande:
1.  Vid distansavtal och avtal utanför fasta affärslokaler ska ångerrätten inte gälla följande:
Ändring 127
Förslag till direktiv
Artikel 19 – punkt 1 – led a
a)  Tjänster som har börjat utföras med konsumentens uttryckliga samtycke på förhand före utgången av den period på 14 dagar som avses i artikel 12.
a)  Tjänster som har börjat utföras med konsumentens uttryckliga samtycke på förhand på ett varaktigt medium före utgången av den period på 14 dagar som avses i artikel 12. I dessa fall ska samtycket också innefatta att konsumenten avstår från sin ångerrätt.
Ändring 128
Förslag till direktiv
Artikel 19 – punkt 1 – led b
b)  Tillhandahållande av varor eller tjänster vars pris beror på sådana svängningar på finansmarknaden som näringsidkaren inte kan påverka.
b)  Tillhandahållande av varor eller tjänster vars pris beror på sådana svängningar på marknaden som näringsidkaren inte kan påverka och som kan uppstå under den tid då ångerfristen löper.
Ändring 129
Förslag till direktiv
Artikel 19 – punkt 1 – led c
c)  Tillhandahållande av varor som har tillverkats enligt konsumentens anvisningar eller som har getts en tydlig personlig prägel eller som snabbt kan försämras eller bli för gamla.
c)  Tillhandahållande av varor eller tjänster som har tillverkats eller utförts enligt konsumentens anvisningar så att näringsidkaren nödgats vidta särskilda föranstaltningar som näringsidkaren inte har andra användningsmöjligheter för eller som har getts en tydlig personlig prägel eller som snabbt kan försämras eller bli för gamla.
Ändring 130
Förslag till direktiv
Artikel 19 – punkt 1 – led d
d)  Tillhandahållande av vin, till ett pris som avtalades vid den tidpunkt då köpeavtalet ingicks, som endast kan levereras efter den tidsfrist som avses i artikel 22.1 och vars faktiska värde beror på sådana svängningar på marknaden som näringsidkaren inte kan påverka.
d)  Tillhandahållande av
– livsmedel,
– drycker,
– läkemedel, eller
– andra hygieniskt känsliga varor vilkas förpackning eller förslutning konsumenten redan öppnat, efter att ha informerats om att ångerrätten i detta fall inte gäller.
da)  Avtal som konsumenten bett näringsidkaren att omedelbart fullgöra, för att en krissituation därmed ska kunna bemötas; om näringsidkaren vid ett sådant tillfälle tillhandahåller eller säljer andra tjänster eller varor än sådana som är absolut nödvändiga för att konsumentens omedelbara krissituation ska kunna bemötas ska ångerrätten gälla för dessa andra varor eller tjänster.
db)  Avtal för vilka konsumenten specifikt bett näringsidkaren göra hembesök hos konsumenten för att utföra reparationer eller underhåll; om näringsidkaren vid ett sådant hembesök tillhandahåller andra tjänster än de som konsumenten uttryckligen begärt att få eller andra varor än reservdelar som är nödvändiga för utförandet av underhållet eller reparationerna ska ångerrätten gälla för dessa andra tjänster eller varor.
Ändring 132
Förslag till direktiv
Artikel 19 – punkt 1 – led f
f)  Tillhandahållande av tidningar och tidskrifter.
f)  Tillhandahållande av tidningar och tidskrifter, med undantag för avtal om prenumeration på sådana publikationer.
Ändring 133
Förslag till direktiv
Artikel 19 – punkt 1 – led g
g)  Spel- och lotteritjänster.
utgår
Ändring 134
Förslag till direktiv
Artikel 19 – punkt 1 – leden h och ha (ny)
h)  Avtal som ingås vid auktioner.
h)  Avtal som ingås vid offentliga auktioner.
ha)  Leverans av digitalt innehåll efter det att konsumenten börjat ladda ned detta digitala innehåll.
Ändring 135
Förslag till direktiv
Artikel 19 – punkt 2
2.  Vid avtal utanför fasta affärslokaler ska ångerrätten inte gälla följande:
utgår
a)  Avtal om tillhandahållande av livsmedel, drycker eller andra dagligvaror för hushållet, som konsumenten i förväg väljer ut med hjälp av medel för distanskommunikation och som en näringsidkare som normalt säljer sådana varor i sina egna affärslokaler fysiskt levererar till konsumentens hem, bostad eller arbetsplats.
b)  Avtal som konsumenten har begärt att näringsidkaren omedelbart ska fullgöra för att åtgärda en omedelbar nödsituation. Om näringsidkaren vid detta tillfälle tillhandahåller eller säljer kompletterande varor eller tjänster utöver de som är absolut nödvändiga för att åtgärda konsumentens omedelbara nödsituation ska ångerrätten gälla dessa kompletterande varor eller tjänster.
c)  Avtal där konsumenten med hjälp av medel för distanskommunikation särskilt har begärt att näringsidkaren ska besöka konsumentens hem för att utföra reparations- eller underhållsarbeten på konsumentens egendom. Om näringsidkaren vid detta tillfälle tillhandahåller kompletterande tjänster utöver de som konsumenten särskilt har begärt eller kompletterande varor utöver de reservdelar som måste användas för att utföra underhållet eller reparationerna ska ångerrätten gälla dessa kompletterande varor eller tjänster.
Ändring 136
Förslag till direktiv
Artikel 19 – punkt 3
3.  Parterna får komma överens om att punkterna 1 och 2 inte ska gälla.
2.  Näringsidkaren och konsumenten får komma överens om att punkt 1 inte ska gälla.
Ändring 137
Förslag till direktiv
Artikel 20
Artikel 20
utgår
Undantagna distansavtal och avtal utanför fasta affärslokaler
1.  Artiklarna 8–19 ska inte tillämpas på följande distansavtal och avtal utanför fasta affärslokaler:
a)  Avtal om försäljning av fast egendom eller avtal som rör andra rättigheter i fast egendom, med undantag av hyresavtal och avtal om arbeten som rör fast egendom.
b)  Avtal som ingås med hjälp av varuautomater eller automatiserade affärslokaler.
c)  Avtal som ingås med teleoperatörer genom offentliga telefonautomater för användning av dessa.
d)  Avtal om tillhandahållande av livsmedel eller drycker genom näringsidkare som gör frekventa och regelbundna utkörningsrundor i närheten av sina affärslokaler.
2.  Artiklarna 8–19 ska inte tillämpas på avtal utanför fasta affärslokaler som gäller
a) försäkringar,
b) finansiella tjänster vars pris beror på svängningar på finansmarknaden som näringsidkaren inte kan påverka och som kan inträffa under den tid då ångerfristen löper, enligt artikel 6.2 a i direktiv 2002/65/EG och
c) krediter som omfattas av direktiv 2008/48/EG.
3.  Artiklarna 8–19 ska inte tillämpas på distansavtal om tillhandahållande av tjänster som avser inkvartering, transport, bilhyra, catering eller fritidsverksamhet när det i avtalet anges att tjänsterna ska tillhandahållas en bestämd dag eller under en bestämd tidsperiod.
Ändring 138
Förslag till direktiv
Artikel 21
Artikel 21
utgår
Tillämpningsområde
1.  Detta kapitel ska tillämpas på köpeavtal. Utan att det påverkar tillämpningen av artikel 24.5 ska detta kapitel tillämpas endast på varorna i sådana avtal där avtalsföremålet är både varor och tjänster.
2.  Detta kapitel ska också tillämpas på avtal om tillhandahållande av varor som ska framställas eller tillverkas.
3.  Detta kapitel ska inte tillämpas på reservdelar som en näringsidkare byter ut för att avhjälpa varors bristande avtalsenlighet genom reparation enligt artikel 26.
4.  Medlemsstaterna får besluta om att inte tillämpa detta kapitel på försäljning av begagnade varor vid offentliga auktioner.
Ändring 139
Förslag till direktiv
Artikel 22 – punkt 1
1.  Såvida parterna inte har kommit överens om något annat ska näringsidkaren leverera varorna senast 30 dagar från den dag då avtalet ingås genom att överföra den fysiska besittningen av varorna till konsumenten eller till en tredje part, dock ej transportföretaget, som konsumenten anger.
1.  Såvida parterna inte har kommit överens om leveranstidpunkten ska näringsidkaren leverera varorna så fort som möjligt, dock senast 30 dagar från den dag då avtalet ingås genom att överföra den fysiska besittningen av varorna till konsumenten eller till en tredje part, dock ej transportföretaget, som konsumenten anger.
Ändring 140
Förslag till direktiv
Artikel 22 – punkt 2
2.  Om näringsidkaren inte fullgör sin skyldighet att leverera varorna ska konsumenten ha rätt att senast sju dagar från den leveransdag som föreskrivs i punkt 1 få tillbaka alla belopp som har betalats.
2.  Om näringsidkaren inte fullgör sin skyldighet att leverera varorna inom den tid som överenskommits med konsumenten eller i enlighet med punkt 1 ska konsumenten ha rätt att häva avtalet, om inte varorna levereras inom en ny tidsfrist, som ska fastställas av konsumenten och inte överskrida sju dagar. Konsumenten ska i så fall på förhand skriftligen underrätta näringsidkaren om den nya leveranstiden och meddela sin avsikt att häva avtalet om inte leveransen sker före utgången av denna period. Om efter periodens utgången ingen leverans skett ska konsumenten anses ha frånträtt avtalet.
Utan hinder av första stycket ska konsumenten ha rätt att med omedelbar verkan häva avtalet om näringsidkaren indirekt eller uttryckligen vägrat leverera varan eller om det med beaktande av omständigheterna kring avtalets ingående anses som en väsentlig del av avtalet att leveransen sker inom överenskommen tid.
2a.  Efter det att avtalet hävts ska näringsidkaren omedelbart och i vart fall senast sju dagar efter avtalets hävande återbetala alla belopp som betalats med stöd av avtalet.
2b.  Denna artikel ska inte påverka konsumentens rätt att kräva skadestånd.
Ändring 141
Förslag till direktiv
Artikel 22a (ny)
Artikel 22a
Rätt till leverans av en vara till eller tillhandahållande av en tjänst i en annan medlemsstat
Vid distansavtal ska konsumenten ha rätt att kräva att näringsidkaren levererar varan till eller tillhandahåller tjänsten i en annan medlemsstat. Näringsidkaren ska tillmötesgå konsumentens begäran om det är tekniskt möjligt och konsumenten går med på att stå för alla därtill hörande kostnader. Näringsidkaren ska alltid kvantifiera dessa kostnader i förväg.
Ändring 142
Förslag till direktiv
Artikel 22b (ny)
Artikel 22b
Betalningsmetoder
1.  Näringsidkaren och konsumenten får komma överens om förskottsbetalning eller handpenning vid leveranstillfället.
2.  Medlemsstaterna får, i enlighet med artikel 52.3 Europaparlamentets och rådets direktiv 2007/64/EG av den 13 november 2007 om betaltjänster på den inre marknaden1, förbjuda eller begränsa näringsidkarnas rätt att ta ut avgifter med beaktande av behovet att stimulera konkurrensen och främja en effektiv användning av betalningsinstrument.
3.  Medlemsstaterna ska förbjuda näringsidkarna att ta ut större avgifter av konsumenterna för användningen av något visst betalningssätt än vad näringsidkarna själva fått vidkännas till följd av att ifrågavarande betalningssätt använts.
____________
1 EUT L 319, 5.12.2007, s. 1.
Ändring 143
Förslag till direktiv
Artikel 23 – punkt 1
1.  Risken för att varor kommer bort eller skadas ska övergå till konsumenten när konsumenten eller en tredje part, dock ej transportföretaget, som konsumenten har angett fysiskt har tagit varorna i sin besittning.
1.  Risken för att varor kommer bort eller skadas ska övergå till konsumenten när konsumenten eller en tredje part, som konsumenten angett och som inte är transportföretaget, fysiskt har tagit varorna i sin besittning. Risken ska övergå till konsumenten efter leveransen till transportföretaget, om det är konsumenten som anlitat transportföretaget för transporten av varorna och det inte är näringsidkaren som erbjudit detta transportalternativ, utan att detta påverkar konsumentens rättigheter mot transportföretaget.
Ändring 144
Förslag till direktiv
Artikel 23 – punkt 2
2.  Den risk som avses i punkt 1 ska övergå till konsumenten vid den tidpunkt för leveransen som parterna har kommit överens om, om konsumenten eller en tredje part, dock ej transportföretaget, som konsumenten har angett inte har vidtagit skäliga åtgärder för att fysiskt ta varorna i sin besittning.
2.  Den risk som avses i punkt 1 ska övergå till konsumenten vid den tidpunkt för leveransen som parterna har kommit överens om, om konsumenten eller en tredje part, dock ej transportföretaget, som konsumenten har angett uppenbarligen inte har vidtagit skäliga åtgärder för att fysiskt ta varorna i sin besittning.
Ändring 145
Förslag till direktiv
Artikel 23a (ny)
Artikel 23a
Avtalslängd
1.  Utan att det påverkar tillämpningen av detta direktiv om oskäliga avtalsvillkor får avtal mellan konsumenter och näringsidkare inte föreskriva ett inledande åtagande vars löptid överstiger 12 månader.
2.  Vid slutet av det inledande åtagandet på 12 månader kan konsumenten när som helst häva avtalet. Hävandet av avtalet får underställas ett villkor på en uppsägningsperiod som inte får överstiga två månader. Konsumenten ska ha rätt att säga upp avtalet innan 12 månaders-perioden för det inledande åtagandet löper ut, för att häva avtalet med verkan från och med utgången av denna period.
Ändring 146
Förslag till direktiv
Artikel 24 – punkt 1
1.  Näringsidkaren ska leverera varorna i enlighet med köpeavtalet.
1.  Näringsidkaren ska leverera varorna i enlighet med avtalet, framför allt med avseende på vad avtalsparterna gemensamt enats om i fråga om kvalitet och kvantitet.
Ändring 147
Förslag till direktiv
Artikel 24 – punkt 2 – led a
a)  De stämmer överens med den beskrivning som näringsidkaren har lämnat och har samma egenskaper som de varor som näringsidkaren har visat konsumenten som prov eller modell,
a)  De stämmer överens med den beskrivning som näringsidkaren har lämnat och har samma egenskaper som de varor som näringsidkaren har visat konsumenten som prov eller modell, och
Ändring 148
Förslag till direktiv
Artikel 24 – punkt 2 – led b
b) de är lämpliga för det särskilda ändamål för vilket konsumenten behöver dem och som konsumenten informerade näringsidkaren om vid tidpunkten för avtalets ingående och som näringsidkaren har godtagit,
b) de, vid avsaknad av en överenskommelse om varans egenskaper, är lämpliga för det ändamål som avtalsparterna avsåg vid tidpunkten för avtalets ingående,
Ändring 149
Förslag till direktiv
Artikel 24 – punkt 2 – leden c och d
c) de är lämpliga för de ändamål för vilka varor av samma slag vanligen används, eller
c) de är lämpliga för de ändamål för vilka varor av samma slag vanligen brukar användas och, i fråga om syfte, utseende, hållbarhet och finish uppvisar den kvalitet och prestanda som normalt finns hos varor av samma slag och som konsumenten rimligen kan förvänta sig, med hänsyn till varornas art, och med beaktande av eventuella offentliga uttalanden om varornas särskilda egenskaper som gjorts av näringsidkaren, tillverkaren eller dennes företrädare, särskilt i reklam eller på märkningen.
d) de har den kvalitet och den prestanda som varor av samma slag vanligen har och som konsumenten rimligen kan förvänta sig med hänsyn till varornas art och med beaktande av eventuella offentliga uttalanden om varornas särskilda egenskaper som gjorts av näringsidkaren, tillverkaren eller dennes företrädare, särskilt i reklam eller på märkningen.
Ändring 151
Förslag till direktiv
Artikel 24 – punkt 4 – led b
b)  Uttalandet hade vid tidpunkten för avtalets ingående rättats till.
b)  Uttalandet hade vid tidpunkten för avtalets ingående rättats till i vederbörlig tid och på ett sätt som är likvärdigt det sätt på vilket uttalandet gjordes eller åtminstone på en framträdande plats i avtalshandlingarna.
Ändring 152
Förslag till direktiv
Artikel 24 – punkt 5
5.  Sådan bristande avtalsenlighet som beror på felaktigt installerade varor ska betraktas som bristande avtalsenlighet hos varorna om installationen omfattas av köpeavtalet och varorna installerades av näringsidkaren eller på dennes ansvar. Detta ska även gälla om konsumenten installerar en vara som är avsedd att installeras av konsumenten och den felaktiga installationen beror på ett fel i installationsanvisningarna.
5.  Näringsidkaren ska bära ansvaret för sådan bristande avtalsenlighet som orsakats av förpackningen eller beror på felaktig installation, om installationen omfattas av köpeavtalet och varorna installerades av näringsidkaren eller på dennes ansvar. Detta ska även gälla om konsumenten installerar en vara som är avsedd att installeras av konsumenten och den felaktiga installationen beror på ett fel i installationsanvisningarna.
Ändring 153
Förslag till direktiv
Artikel 26 – punkt 1
1.  När varor inte är avtalsenliga ska konsumenten i enlighet med punkterna 2–5 ha rätt att
1.  När varor inte är avtalsenliga ska konsumenten ha rätt att antingen
a) få den bristande avtalsenligheten avhjälpt genom reparation eller utbyte,
a) få den bristande avtalsenligheten avhjälpt genom reparation eller utbyte i enlighet med punkterna 2, 3 och 5, eller
b) få ett prisavdrag,
b) få ett rimligt prisavdrag eller häva avtalet i enlighet med punkterna 4, 5 och 5a.
c) häva avtalet.
Ändring 154
Förslag till direktiv
Artikel 26 – punkt 2
2.  Näringsidkaren får välja att avhjälpa den bristande avtalsenligheten antingen genom reparation eller utbyte.
2.   Inledningsvis kan konsumenten kräva att näringsidkaren reparerar varan eller byter ut den, såvida detta inte är omöjligt eller orimligt.
Ändring 155
Förslag till direktiv
Artikel 26 – punkt 3
3.  Om näringsidkaren har bevisat att avhjälpande av den bristande avtalsenligheten genom reparation eller utbyte är olagligt, omöjligt eller skulle orsaka näringsidkaren en orimlig börda, får konsumenten välja att få ett prisavdrag eller avtalet hävt. En näringsidkares börda ska anses vara orimlig om den i jämförelse med ett prisavdrag eller hävning av avtalet medför kostnader som inte står i rimlig proportion till varornas värde om de hade varit avtalsenliga och till bristernas omfattning.
3.  Ett av de avhjälpanden som föreskrivs i punkt 2 ska anses orimligt om det skulle orsaka näringsidkaren kostnader som skulle vara orimliga i jämförelse med det alternativa avhjälpandet (reparation eller utbyte)
Konsumenten får häva avtalet bara om den bristande avtalsenligheten inte är ringa.
a) mot bakgrund av varornas värde om de hade varit avtalsenliga,
b) med hänsyn tagen till betydelsen av den bristande avtalsenligheten,
c) efter att det bedömts huruvida bristen skulle kunna avhjälpas på annat sätt (reparation eller utbyte) utan väsentlig olägenhet för konsumenten.
Reparation eller utbyte ska ske inom rimlig tid och utan väsentlig olägenhet för konsumenten.
Ändring 156
Förslag till direktiv
Artikel 26 – punkt 4
4.   Konsumenten får fritt välja alternativ enligt punkt 1 om någon av följande situationer föreligger:
4.   Utan att det påverkar tillämpningen av punkt 5b får konsumenten kräva ett rimligt prisavdrag eller hävning av köpeavtalet om någon av följande situationer föreligger:
a)   Näringsidkaren har underförstått eller uttryckligen vägrat att avhjälpa den bristande avtalsenligheten.
a)   Konsumenten har inte rätt till vare sig reparation eller utbyte
aa)  Näringsidkaren har uttryckligen vägrat eller genom sitt uppträdande underlåtit att avhjälpa den bristande avtalsenligheten.
b)  Näringsidkaren har inte avhjälpt den bristande avtalsenligheten inom rimlig tid.
b)  Näringsidkaren har inte avhjälpt den bristande avtalsenligheten inom rimlig tid.
c)  Näringsidkaren har försökt att avhjälpa den bristande avtalsenligheten och därmed orsakat väsentlig olägenhet för konsumenten.
c)  Näringsidkaren har avhjälpt den bristande avtalsenligheten och därmed orsakat väsentlig olägenhet för konsumenten.
d)  Samma fel har uppstått mer än en gång inom en kort tidsperiod.
Ändring 158
Förslag till direktiv
Artikel 26 – punkt 5a (ny)
5a.  Konsumenten ska inte ha rätt att häva avtalet om bristen på avtalsenlighet är ringa.
Ändring 159
Förslag till direktiv
Artikel 26 – punkt 5b (ny)
5b.  För att trygga en högre konsumentskyddsnivå får medlemsstaterna i sin nationella lagstiftning anta eller behålla bestämmelser som i händelse av bristande avtalsenlighet ger konsumenterna rätt att under en kort period häva avtalet och få full ersättning eller ett fritt val mellan de avhjälpande alternativ som avses i punkt 1.
Ändring 160
Förslag till direktiv
Artikel 27 – punkt 2
2.  Utan att det påverkar tillämpningen av bestämmelserna i detta kapitel får konsumenten begära skadestånd för alla förluster som inte gottgjorts i enlighet med artikel 26.
2.  Utan att det påverkar tillämpningen av bestämmelserna i detta kapitel får konsumenten i enlighet med gällande nationell lagstiftning begära skadestånd för alla förluster som inte gottgjorts i enlighet med artikel 26.
Ändring 161
Förslag till direktiv
Artikel 27a (ny)
Artikel 27a
Regressrätt
När näringsidkaren i egenskap av slutlig säljare är ansvarig gentemot konsumenten på grund av sådan bristande avtalsenlighet som beror på handlande eller underlåtenhet av tillverkaren, en säljare i tidigare led i samma avtalskedja eller någon annan mellanhand, ska näringsidkaren i egenskap av slutlig säljare ha rätt att rikta anspråk mot den eller de personer i avtalskedjan som är ansvariga. Den eller de ansvariga mot vilka näringsidkaren får rikta återkrav ska fastställas i nationell lagstiftning, tillsammans med vilka åtgärder och förfaranden som ska komma i fråga, på ett sådant sätt att denna rätt effektivt kan utövas.
En person som fastställts som ansvarig i den mening som avses i första stycket ska ha bevisbördan för att ansvar för bristande avtalsenlighet inte föreligger eller att den bristande avtalsenligheten i själva verket inte behövt avhjälpas för konsumenten på det sätt som den slutliga säljaren gjort.
Ändring 162
Förslag till direktiv
Artikel 28 – punkt 2
2.  När näringsidkaren har avhjälpt den bristande avtalsenligheten genom utbyte ska näringsidkaren anses ansvarig enligt artikel 25 om bristande avtalsenlighet visar sig inom två år från den tidpunkt då konsumenten eller en tredje part som konsumenten angett fysiskt tog de utbytta varorna i sin besittning.
utgår
Ändring 163
Förslag till direktiv
Artikel 28 – punkt 4
4.  För att få utnyttja sina rättigheter enligt artikel 25 ska konsumenten upplysa näringsidkaren om den bristande avtalsenligheten senast två månader efter upptäckt av den bristande avtalsenligheten.
utgår
Ändring 164
Förslag till direktiv
Artikel 28 – punkt 5a (ny)
5a.  Medlemsstaterna får anta eller behålla nationella bestämmelser om förlängd ansvarstid, förlängda tidsfrister för omvänd bevisbörda till konsumentens förmån eller särskilda regler för avsevärt bristande avtalsenlighet som framkommer efter ansvarstidens utgång, i syfte att säkerställa en högre konsumentskyddsnivå.
Ändring 165
Förslag till direktiv
Artikel 28a (ny)
Artikel 28a
Kommunikation och kontaktmöjligheter
Näringsidkaren ska under ett tjänsteavtals hela löptid eller efter det att ett köpeavtal ingåtts kunna kontaktas på rimliga villkor för formella erbjudanden, meddelanden och frågor från konsumenten med anledning av rättigheter och skyldigheter i enlighet med köpeavtalet eller tjänsteavtalet fram till utgången av den tidsfrist som anges i artikel 28.1. Näringsidkaren ska särskilt se till att formella erbjudanden från konsumenten i anledning av avtalet omedelbart når fram till näringsidkaren och att konsumenten omgående informeras om de har nått fram. Formella erbjudanden, meddelanden och frågor från konsumenten i anledning av ett köpeavtal eller tjänsteavtal ska tas emot och handläggas utan kostnad för konsumenten, utan att detta påverkar teletjänstföretagets rätt att uppbära avgift för sådana samtal.
Ändring 166
Förslag till direktiv
Artikel 29 – punkt 2 – inledningen
2.  Garantibeviset ska vara formulerat på ett klart och begripligt språk och vara väl läsbart. Det ska innehålla uppgift om
2.  Garantibeviset ska vara formulerat på ett klart och begripligt språk och vara väl läsbart och ha samma teckenstorlek. Det ska vara avfattat på samma språk som avtalsspråket. Garantibeviset ska innehålla uppgift om
Ändring 167
Förslag till direktiv
Artikel 29 – punkt 2 – leden a, b och c
a) konsumentens juridiska rättigheter enligt artikel 26 och en tydlig uppgift om att dessa rättigheter inte påverkas av garantin,
a) konsumentens juridiska rättigheter enligt artiklarna 26 och 28 samt bestämmelserna i tillämplig nationell lagstiftning, tillsammans med en tydlig uppgift om att dessa rättigheter inte påverkas av garantin,
b) garantins omfattning och villkoren för att framställa anspråk, särskilt giltighetstid, geografisk omfattning och garantigivarens namn och adress,
b) garantins omfattning och villkoren för att framställa anspråk, särskilt giltighetstid, geografisk omfattning och garantigivarens namn och adress,
c) att garantin, i tillämpliga fall, inte kan föras över till en köpare i efterföljande led, utan att det påverkar tillämpningen av artiklarna 32 och 35 och punkt 1 j i bilaga III.
c) information om att garantin, i tillämpliga fall, kan föras över till en köpare i efterföljande led.
Ändring 168
Förslag till direktiv
Artikel 29 – punkt 3
3.  Om konsumenten så begär ska näringsidkaren göra garantibeviset tillgängligt på ett varaktigt medium.
3.  Näringsidkaren ska göra garantibeviset tillgängligt på ett varaktigt medium och, om konsumenten så begär, också i pappersform.
Ändring 169
Förslag till direktiv
Artikel 30 – punkt 1
1.  Detta kapitel ska tillämpas på avtalsvillkor som näringsidkaren eller en tredje part har utformat i förväg och som konsumenten godtagit utan att ha kunnat påverka villkorens innehåll, särskilt när sådana avtalsvillkor ingår i på förhand utformade standardavtal.
1.  Detta kapitel ska tillämpas på avtalsvillkor som näringsidkaren eller en tredje part har utformat i förväg och som inte varit föremål för individuell förhandling. Det ska alltid anses att ett avtalsvillkor inte har varit föremål för individuell förhandling om det har utformats i förväg och konsumenten därför inte kunnat påverka avtalsvillkorets innehåll, särskilt när ett sådant avtalsvillkor ingår i på förhand utformade standardavtal.
Ändring 170
Förslag till direktiv
Artikel 30 – punkt 2
2.  Det faktum att konsumenten har haft möjlighet att påverka vissa aspekter av ett avtalsvillkor eller ett särskilt villkor ska inte utesluta att detta kapitel tillämpas på andra avtalsvillkor som ingår i avtalet.
2.  Det faktum att vissa aspekter av ett avtalsvillkor eller ett särskilt villkor varit föremål för individuell förhandling ska inte utesluta att detta kapitel tillämpas på andra avtalsvillkor som ingår i avtalet.
Ändring 171
Förslag till direktiv
Artikel 30 – punkt 3
3.  Detta kapitel ska inte tillämpas på avtalsvillkor som återspeglar bindande författningsföreskrifter som följer gemenskapslagstiftningen eller bestämmelser eller principer i internationella konventioner som gemenskapen eller medlemsstaterna har tillträtt.
3.  Detta kapitel ska inte tillämpas på avtalsvillkor som återspeglar författningsföreskrifter eller bestämmelser som rör allmän ordning som följer unionsrätten eller bestämmelser eller principer i internationella konventioner som unionen eller medlemsstaterna har tillträtt.
Ändring 172
Förslag till direktiv
Artikel 30a (ny)
Artikel 30a
Grad av harmonisering
Om inte annat föreskrivs får medlemsstaterna inte i sin nationella lagstiftning behålla eller införa bestämmelser som avviker från bestämmelserna i detta kapitel, inklusive strängare eller mindre stränga bestämmelser som syftar till att säkerställa en annan konsumentskyddsnivå.
Ändring 173
Förslag till direktiv
Artikel 31 – punkt 1
1.  Avtalsvillkor ska vara formulerade på ett klart och begripligt språk och vara väl läsbara.
1.  Alla avtalsvillkor ska vara tydligt och begripligt formulerade. Skriftliga avtalsvillkor ska alltid vara skrivna på ett klart och begripligt språk och vara väl läsbara.
Ändring 174
Förslag till direktiv
Artikel 31 – punkt 4
4.  Medlemsstaterna får inte ställa några formella krav på hur avtalsvillkor ska formuleras eller göras tillgängliga för konsumenten.
4.  Medlemsstaterna får inte ställa några formella krav på hur avtalsvillkor ska formuleras, med undantag för krav på hur de ska formuleras för personer med funktionshinder eller när varorna eller tjänsterna kan utgöra en särskild risk för konsumentens eller en tredje persons hälsa och säkerhet eller för särskilda varor eller tjänster som bevisligen medför nackdelar för konsumenterna.
Ändring 175
Förslag till direktiv
Artikel 32 – punkt 2
2.  Utan att det påverkar tillämpningen av artiklarna 34 och 38 ska frågan om ett avtalsvillkor är oskäligt bedömas med beaktande av vilken typ av produkter som avtalet avser och med hänsyn tagen, vid tiden för avtalets ingående, till alla omständigheter i samband med att avtalet ingicks samt till alla övriga villkor i avtalet eller något annat avtal som det är beroende av. Vid bedömningen av huruvida ett avtalsvillkor är skäligt ska den behöriga nationella myndigheten också beakta hur näringsidkaren utformade avtalet och hur det gjordes tillgängligt för konsumenten i enlighet med artikel 31.
2.  Utan att det påverkar tillämpningen av artiklarna 34 och 38 ska frågan om ett avtalsvillkor är oskäligt bedömas med beaktande av vilken typ av produkter som avtalet avser och med hänsyn tagen, vid tiden för avtalets ingående, till alla omständigheter i samband med att avtalet ingicks samt till alla övriga villkor i avtalet eller något annat avtal som det är beroende av.
Ändring 176
Förslag till direktiv
Artikel 32 – punkt 2a (ny)
2a.  Vid bedömningen av huruvida ett avtalsvillkor är skäligt ska den behöriga nationella myndigheten också beakta hur näringsidkaren utformade avtalet och gjorde det tillgängligt för konsumenten i enlighet med artikel 31.1 och 31.2. Ett villkor som tillförts av näringsidkaren i strid med det krav på öppenhet som fastställs i artikel 31.1 och 31.2 kan anses vara oskäligt enbart av den anledningen.
Ändring 177
Förslag till direktiv
Artikel 32 – punkt 3
3.  Punkterna 1 och 2 ska inte tillämpas på bedömningen av avtalets huvudföremål eller av huruvida ersättningen för näringsidkarens huvudsakliga avtalsförpliktelse är skälig, förutsatt att näringsidkaren uppfyller alla krav i artikel 31.
3.  Punkterna 1, 2 och 2a i denna artikel ska inte tillämpas på bedömningen av avtalets huvudföremål eller av huruvida ersättningen för näringsidkarens huvudsakliga avtalsförpliktelse är skälig, förutsatt att näringsidkaren uppfyller alla krav i artikel 31.1, 31.2 och 31.3.
Ändring 178
Förslag till direktiv
Artikel 33
Om en näringsidkare hävdar att ett avtalsvillkor har varit föremål för individuell förhandling ska näringsidkaren ha bevisbördan.
Om en näringsidkare hävdar att ett avtalsvillkor har varit föremål för individuell förhandling eller att ett avtalsvillkor överensstämmer med det krav på öppenhet som fastställs i artikel 31.1 och 31.2 ska näringsidkaren ha bevisbördan.
Ändring 179
Förslag till direktiv
Artikel 34
Medlemsstaterna ska se till att sådana avtalsvillkor som anges i förteckningen i bilaga II alltid betraktas som oskäliga. Den förteckningen över avtalsvillkor ska tillämpas i alla medlemsstater och får bara ändras i enlighet med artiklarna 39.2 och 40.
1.  Medlemsstaterna ska se till att sådana avtalsvillkor som anges i förteckningen i bilaga II alltid betraktas som oskäliga.
2.  Medlemsstaterna får i sin nationella lagstiftning ange ytterligare avtalsvillkor som alltid betraktas som oskäliga. Medlemsstaterna ska till kommissionen anmäla de avtalsvillkor som avses i punkt 1.
Kommissionen ska offentliggöra denna information på ett lättillgängligt sätt.
Ändring 180
Förslag till direktiv
Artikel 35
Medlemsstaterna ska se till att sådana avtalsvillkor som anges i förteckningen i punkt 1 i bilaga III betraktas som oskäliga, såvida inte näringsidkaren har styrkt att de är skäliga i enlighet med artikel 32. Den förteckningen över avtalsvillkor ska tillämpas i alla medlemsstater och får bara ändras i enlighet med artiklarna 39.2 och 40.
1.  Medlemsstaterna ska se till att sådana avtalsvillkor som anges i förteckningen i punkt 1 i bilaga III betraktas som oskäliga, såvida inte näringsidkaren har styrkt att de är skäliga i enlighet med artikel 32.
2.  Medlemsstaterna får i sin nationella lagstiftning ange ytterligare avtalsvillkor som presumeras vara oskäliga. Medlemsstaterna ska till kommissionen anmäla de avtalsvillkor som avses i punkt 1.
Kommissionen ska offentliggöra denna information på ett lättillgängligt sätt.
Ändring 181
Förslag till direktiv
Artikel 37
Avtalsvillkor som är oskäliga ska inte vara bindande för konsumenten. Avtalet ska fortsätta att vara bindande för parterna om det kan fortsätta att gälla utan de oskäliga villkoren.
Avtalsvillkor som är oskäliga enligt detta direktiv ska inte vara bindande för konsumenten i enlighet med nationell lagstiftning. Avtalet ska fortsätta att vara bindande för parterna om det kan fortsätta att gälla utan de oskäliga villkoren.
Ändring 182
Förslag till direktiv
Artikel 38 – punkt 1
1.  Medlemsstaterna ska se till att det i konsumenternas och konkurrenternas intresse finns lämpliga och effektiva medel för att hindra fortsatt tillämpning av oskäliga villkor i avtal som näringsidkare ingår med konsumenter.
1.  Medlemsstaterna ska se till att det i konsumenternas och konkurrenternas intresse finns lämpliga och effektiva medel för att hindra tillämpning av oskäliga villkor i avtal som näringsidkare ingår med konsumenter.
Ändring 184
Förslag till direktiv
Artikel 39
Artikel 39
utgår
Översyn av villkoren i bilagorna II och III
1.  Medlemsstaterna ska till kommissionen anmäla de villkor som konstaterats vara oskäliga av de behöriga nationella myndigheterna och som de anser vara relevanta för ändring av detta direktiv i enlighet med punkt 2.
2.  Mot bakgrund av de anmälningar som tas emot enligt punkt 1 ska kommissionen ändra bilagorna II och III. De åtgärder som syftar till att ändra icke väsentliga delar i detta direktiv ska antas i enlighet med det föreskrivande förfarande med kontroll som avses i artikel 40.2.
Ändring 185
Förslag till direktiv
Artikel 40
Artikel 40
utgår
Kommitté
1.  Kommissionen ska biträdas av en kommitté för oskäliga villkor i konsumentavtal (nedan kallad kommittén).
2.  När det hänvisas till denna punkt ska artiklarna 5a.1–4 och artikel 7 i beslut 1999/468/EG1 tillämpas, med beaktande av bestämmelserna i artikel 8 i det beslutet.
_________
1 EGT L 184, 21.4.1993, s. 23. Beslutet ändrat genom beslut 2006/512/EG (EUT L 200, 22.7.2006, s. 11).
Ändring 186
Förslag till direktiv
Artikel 41 – punkt 1
1.  Medlemsstaterna ska se till att det finns lämpliga och effektiva medel för att säkerställa efterlevnaden av bestämmelserna i detta direktiv.
1.  Medlemsstaterna och kommissionen ska se till att det finns lämpliga och effektiva medel för att säkerställa efterlevnaden av de konsumenträttigheter som fastställs i detta direktiv.
Ändring 187
Förslag till direktiv
Artikel 44
Medlemsstaterna ska vidta lämpliga åtgärder för att informera konsumenterna om de nationella bestämmelser genom vilka detta direktiv införlivas och ska, i förekommande fall, uppmuntra näringsidkare och utfärdare av branschregler att informera konsumenterna om sina branschregler.
Medlemsstaterna och kommissionen ska vidta lämpliga åtgärder för att informera konsumenterna och näringsidkarna, särskilt med hjälp av redskap för informations- och kommunikationsteknik och offentliga medier, om de nationella bestämmelser genom vilka detta direktiv införlivas och ska, i förekommande fall, uppmuntra näringsidkare och utfärdare av branschregler att informera konsumenterna om sina branschregler.
Ändring 188
Förslag till direktiv
Artikel 45
Leverans utan föregående beställning
Leverans utan föregående beställning
Konsumenten ska vara befriad från fullgörande av motprestation vid leverans av produkter utan föregående beställning, i enlighet med förbudet i artikel 5.5 och punkt 29 i bilaga I till direktiv 2005/29/EG. Ett uteblivet svar från konsumentens sida efter en sådan leverans utan föregående beställning ska inte anses innebära samtycke.
Konsumenten ska vara befriad från fullgörande av motprestation vid leverans av varor eller tillhandahållande av tjänster utan föregående beställning, i enlighet med förbudet i artikel 5.5 och punkt 29 i bilaga I till direktiv 2005/29/EG. I sådana fall ska ett uteblivet svar från konsumentens sida efter en sådan leverans utan föregående beställning ska inte anses innebära samtycke.
Ändring 189
Förslag till direktiv
Artikel 46 – punkt 2
2.  Medlemsstaterna ska till kommissionen överlämna texten till centrala bestämmelser i nationell lagstiftning som de antar inom det område som omfattas av detta direktiv.
utgår
Ändring 190
Förslag till direktiv
Artikel 46a (ny)
Artikel 46a
Rapportering och ömsesidig utvärdering
1.  Senast [vid införlivandeperiodens slut] och därefter vart tredje år ska medlemsstaterna för kommissionen lägga fram en rapport med följande uppgifter:
a)  Texten till de ytterligare krav på information före ingående av avtal, som medlemsstaterna antar eller behåller i enlighet med artikel 9.5 och 9.6.
b)  Texten till avvikande nationella bestämmelser som medlemsstaterna antar eller behåller i enlighet med artiklarna 12.4 och 13.2.
c)  Texten till avvikande nationella bestämmelser som medlemsstaterna antar eller behåller i enlighet med artikel 22.2a.
d)  Texten till avvikande nationella bestämmelser som medlemsstaterna antar eller behåller i enlighet med artiklarna 26.5b och 28.5a.
e)  Texten till ytterligare avtalsvillkor som medlemsstaterna förklarar vara alltid oskäliga i enlighet med artikel 34.1a.
f)  Texten till ytterligare avtalsvillkor som medlemsstaterna förklarar presumeras vara oskäliga i enlighet med artikel 35.1a.
g)  Texten till avgöranden av principiell betydelse – tillsammans med skälen för detta – som utfärdas av medlemsstaternas domstolar, medlare eller behöriga förvaltningsmyndigheter på det område som omfattas av tillämpningsområdet för detta direktiv.
2.  Den rapport som avses i punkt 1 ska överlämnas till kommissionen. I fråga om den information som avses i punkt 1 a–e ska medlemsstaterna redogöra för varför avvikande nationella bestämmelser är lämpliga och proportionella för att direktivets syfte ska uppnås.
3.  Kommissionen ska se till att de uppgifter som avses i punkt 1 d och e är lättillgängliga för konsumenter och näringsidkare, bland annat på en webbplats som inrättats och underhålls av kommissionen.
4.  Kommissionen ska översända de rapporter som föreskrivs i punkt 1 till de övriga medlemsstaterna och Europaparlamentet, vilka inom sex månader efter mottagandet ska lämna sina synpunkter på var och en av rapporterna. Inom samma tidsfrist skall kommissionen samråda med berörda parter om rapporterna.
Ändring 191
Förslag till direktiv
Artikel 46b (ny)
Artikel 46b
Rapportering från konsumentskyddsansvariga
Personer eller organisationer som enligt nationell lagstiftning har ett berättigat intresse av att skydda konsumenter i enlighet med artikel 38.2 ska meddela kommissionen vad de vid sin bedömning av tillämpningen och följderna av detta direktiv kommer fram till om konsumenternas rättigheter och den inre marknadens funktion.
Ändring 192
Förslag till direktiv
Artikel 46c (ny)
Artikel 46c
Kommissionens rapportering och översyn
Med beaktande av de uppgifter som insamlats i enlighet med artiklarna 46a.4 och 46b ska kommissionen senast [ett år efter införlivandeperiodens slut] och därefter vart tredje år lägga fram en rapport om tillämpningen av detta direktiv för Europaparlamentet och rådet. Denna rapport ska i förekommande fall åtföljas av lagstiftningsförslag i syfte att anpassa direktivet till utvecklingen inom området konsumenternas rättigheter.
Ändring 193
Förslag till direktiv
Artikel -47 (ny)
Direktiv 2002/65/EG
Artikel -47
Ändring i direktiv 2002/65/EG
Artikel 2 a i direktiv 2002/65/EG ska ersättas med följande:
a) ”distansavtal: varje avtal mellan en näringsidkare och en konsument om leverans av en vara eller tillhandahållande av en tjänst, vilket ingås inom ramen för ett distributions- eller tjänstesystem för distansavtal, där näringsidkaren och konsumenten för ingående av avtalet inte samtidigt behöver vara fysiskt närvarande utan uteslutande använder ett eller flera medel för distanskommunikation.”
Ändring 194
Förslag till direktiv
Artikel 47 – punkt 1
Direktiven 85/577/EEG, 93/13/EEG och 97/7/EG samt direktiv 1999/44/EG, i de ändrade lydelserna genom de direktiv som anges i bilaga IV, ska upphöra att gälla.
Direktiven 85/577/EEG, 93/13/EEG och 97/7/EG samt direktiv 1999/44/EG, i de ändrade lydelserna genom de direktiv som anges i bilaga IV, ska upphöra att gälla från och med den [införlivandedatum].
Ändring 195
Förslag till direktiv
Artikel 48
Artikel 48
Översyn
Kommissionen ska se över detta direktiv och rapportera till Europaparlamentet och rådet senast den [insert same date as in the second subparagraph of Article 46(1) +five years].
utgår
Vid behov ska kommissionen lägga fram förslag för att anpassa direktivet till utvecklingen på området. Kommissionen får begära information från medlemsstaterna.
(Se Ändring till artikel 46c.)
Ändring 196
Förslag till direktiv
Artikel 48a (ny)
Artikel 48a
Kommissionen ska överväga att anta ett förslag till förordning om distansavtal och avtal utanför fasta affärslokaler, från vilken transport- samt hälso- och sjukvårdstjänster ska vara undantagna.
Ändring 197
Förslag till direktiv
Bilaga I – del A
A.  Upplysningar som ska lämnas på ångerblanketten
A.  Mall för information om ångerrätt
1.  Namn, geografisk adress och e-postadress avseende den näringsidkare som ångerblanketten ska skickas till.
Ångerrätt
2.  Uppgift om att konsumenten har rätt att frånträda avtalet och att denna rätt kan utövas genom att man skickar nedanstående ångerblankett på ett varaktigt medium till den näringsidkare som avses i punkt 1 inom följande tidsfrister:
Du har rätt att med meddelande på varaktigt medium frånträda detta avtal under 14 kalenderdagar utan att behöva ange några skäl [eller, om varorna levererats till dig före utgången av denna period, genom att returnera varorna].
a)  Avtal utanför fasta affärslokaler: senast 14 dagar efter konsumentens undertecknande av avtalet.
Fristen börjar löpa [när du tar emot de beställda varorna] (1). Vid beräkning av fristen räknas den dag då [du tar emot varorna] (2) inte med. Om fristens sista dag är en helgdag, lördag eller söndag löper fristen ut påföljande arbetsdag.
Ångerfristen ska anses ha iakttagits om du sänt i väg ångerblanketten eller returnerat varorna innan fristens utgång. Du måste kunna bevisa att du innan ångerfristen gått ut antingen sänt i väg ångerblanketten eller skickat tillbaka varorna (till exempel med hjälp av ett kvitto från posten).
b)  Distansavtal: senaste 14 dagar efter det att konsumenten eller en tredje part, dock ej transportföretaget, som konsumenten har angett fysiskt har tagit varorna i sin besittning.
Ångerblanketten ska skickas på ett varaktigt medium (t.ex. ett postat brev) (3) till (4). I detta syfte kan du använda dig av nedanstående mall, men den är inte obligatorisk.
c)  Distansavtal avseende tjänster:
Följderna av utövad ångerrätt
– senast 14 dagar efter ingåendet av avtalet, om konsumenten i förväg inte har gett sitt uttryckliga samtycke till att avtalet ska börja fullgöras före utgången av denna 14-dagarsperiod,
För att giltigt utöva din ångerrätt måste du återsända de mottagna varorna på [vår bekostnad] (5) inom 14 dagar efter det att du sänt i väg din ångerblankett. Ersättningsfristen börjar löpa när vi tar emot din ångerblankett eller varorna. Vid beräkning av fristen räknas den dag då vi mottagit ångerblanketten inte med. Om fristens sista dag är en helgdag, lördag eller söndag löper fristen ut påföljande arbetsdag.
– senast inom en tidsfrist som löper ut när avtalet börjar fullgöras, om konsumenten i förväg har gett sitt uttryckliga samtycke till att avtalet ska börja fullgöras före utgången av denna 14-dagarsperiod.
Om du inte kan återsända varorna i ursprungligt skick ansvarar du för varornas värdeminskning. Detta gäller endast om denna värdeminskning kan härledas till en hantering av varorna som inte varit nödvändig för att konstatera varornas art och funktion. Du kan undvika en försämring av varorna genom att inte ta dem i bruk som om de vore din egendom och genom att undvika all hantering som minskar deras värde.
3.  Alla köpeavtal: information till konsumenten om tidsfrister och förfaranden för att skicka tillbaka varorna till näringsidkaren och villkoren för återbetalning i enlighet med artiklarna 16 och 17.2.
Om du giltigt utövar din ångerrätt måste vi inom 14 kalenderdagar återbetala de belopp som vi fått av dig. Fristen börjar för vår del löpa när vi tar emot din ångerblankett. Vid beräkning av fristen räknas den dag då vi tar emot ångerblanketten inte med. Om fristens sista dag är en helgdag, lördag eller söndag löper fristen ut påföljande arbetsdag.
4.  Distansavtal som ingås via Internet: information om att konsumenten på elektronisk väg kan fylla i och lämna in standardblanketten för utövandet av ångerrätten på näringsidkarens webbplats och att konsumenten utan dröjsmål kommer att få ett mottagningsbevis på ett sådant frånträde av avtalet från näringsidkaren.
Vi får ställa som villkor för återbetalning att vi [fått tillbaka varorna] 6.
5.  Information om att konsumenten kan använda ångerblanketten i del B.
Anvisningar för alternativ lydelse:
1.  Om något av följande specialfall föreligger ska texten inom hakparentes lyda enligt följande:
Vid distansavtal eller avtal utanför fasta affärslokaler om tillhandahållande av tjänster: ”från och med den dag då avtalet ingåtts eller den dag du mottagit en kopia av det undertecknade avtalet på ett varaktigt medium, om denna dag inte sammanfaller med den dag då avtalet ingåtts”.
2.  Om något av följande specialfall föreligger ska texten inom hakparentes lyda enligt följande:
Vid distansavtal eller vid avtal utanför fasta affärslokaler om tillhandahållande av tjänster: ”den dag avtalet ingås eller den dag du mottagit en kopia på det undertecknade avtalet på ett varaktigt medium, om denna dag inte sammanfaller med den dag då avtalet ingåtts.”
3.  Vid distansavtal ska ytterligare text fogas in enligt följande:
a)  Om näringsidkaren tillåter konsumenten att utöva sin ångerrätt via e-post: ”eller med e-post”.
b)  Om näringsidkaren tillåter konsumenten att fylla i mallen för ångerblankett på en webbplats: ”eller på vår webbplats”.
4.  Fyll i följande: Näringsidkarens namn och affärsadress. Vid distansavtal måste dessutom följande anges: Näringsidkarens e-postadress och/eller Internetadress, som konsumenten kan använda sig av för att frånträda avtalet.
5.  Om priset på den vara som ska återsändas inte överstiger 40 EUR ska texten inom hakparentes lyda som följer: ”på din bekostnad”.
Ändring 198
Förslag till direktiv
Bilaga I – del B
(Blanketten ska fyllas i och återsändas bara om du vill frånträda avtalet)
Till:
Till: (näringsidkarens namn, affärsadress och i förekommande fall e-postadress) (*)
Jag/Vi* meddelar härmed att jag/vi* frånträder mitt/vårt* köpeavtal avseende följande varor*/tjänster*
Jag/Vi* meddelar härmed att jag/vi* frånträder mitt/vårt* köpeavtal avseende följande varor*/tjänster*
Beställdes den*/mottogs den*
Beställdesden ():
Konsumenten/konsumenternas namn:
Konsumenten/konsumenternas namn ():
Konsumenten/konsumenternas adress:
Konsumenten/konsumenternas adress ():
Konsumentens/konsumenternas underskrift (endast vid skriftliga meddelanden med blanketten)
Konsumentens/konsumenternas underskrift (endast om denna blankett översänds i pappersform ():
Datum
Datum():
(*) Fylls i av näringsidkaren innan formuläret överlämnas till konsumenten.
*Stryk det som inte är tillämpligt.
(**) Stryk det som inte är tillämpligt.
() Ska fyllas i av konsumenten/konsumenterna.
Ändring 199
Förslag till direktiv
Bilaga II – stycke 1 – led aa (nytt)
aa)  Avtalsvillkor som undantar näringsidkaren från ansvar eller begränsar näringsidkarens ansvar vid sådan skada på konsumentens egendom som orsakas uppsåtligen eller på grund av grov vårdslöshet till följd av näringsidkarens handlande eller underlåtenhet.
Ändring 201
Förslag till direktiv
Bilaga II – stycke 1 – led ca (nytt)
ca)  Avtalsvillkor som ger exklusiv behörighet till domstolen på den ort där näringsidkaren har sitt säte, såvida inte den berörda domstolen också är domstol på den ort där konsumenten har sin hemvist.
Ändring 202
Förslag till direktiv
Bilaga III – punkt 1 – led aa (nytt)
aa)  Avtalsvillkor som leder till att konsumenten måste rätta sig efter en skyldighet vars uppfyllelse är helt beroende av näringsidkarens avsikter.
Ändring 203
Förslag till direktiv
Bilaga III – punkt 1 – led ca (nytt)
ca)  Avtalsvillkor som kräver att konsumenten köper ytterligare varor eller tjänster som inte angetts i priset i huvudavtalet.
Ändring 204
Förslag till direktiv
Bilaga III – punkt 1 – led cb (nytt)
cb)  Avtalsvillkor som medför tillhörande kostnader, till exempel sådana straffavgifter för överträdelser av avtalsvillkoren som inte alls står i proportion till de kostnader som näringsidkaren fått som en följd av överträdelsen av villkoren.
Ändring 205
Förslag till direktiv
Bilaga III – punkt 1 – led da (nytt)
da)  Avtalsvillkor som utesluter eller inskränker konsumentens rätt att instruera och bemyndiga en tredje part att ingå ett avtal mellan konsumenten och näringsidkaren och/eller vidta åtgärder som är avsedda att leda till, eller underlätta, ingåendet av ett avtal mellan konsumenten och näringsidkaren.
Ändring 206
Förslag till direktiv
Bilaga III – punkt 1 – led e
e)  Avtalsvillkor som medger att näringsidkaren utan rimligt varsel får säga upp ett avtal med obegränsad löptid, utom vid allvarliga avtalsbrott från konsumentens sida.
e)  Avtalsvillkor som – utom då allvarliga skäl föreligger – gör det möjligt för näringsidkaren att utan rimligt varsel säga upp ett avtal med obegränsad löptid; detta påverkar inte sådana villkor i avtal om finansiella tjänster som verkligen är befogade, förutsatt att tjänsteleverantören är skyldig att omedelbart informera den andra avtalsparten om dessa.
Ändring 207
Förslag till direktiv
Bilaga III – punkt 1 – led g
g)  Avtalsvillkor som ger näringsidkaren rätt att höja det pris som avtalades med konsumenten när avtalet ingicks utan att konsumenten har rätt att säga upp avtalet.
g)  Avtalsvillkor som föreskriver att priset på varan eller andra tillgångar ska fastställas vid leveransen eller tillhandahållandet eller som ger näringsidkaren rätt att höja det pris som avtalades med konsumenten när avtalet ingicks utan att konsumenten har rätt att säga upp avtalet om det höjda priset är alltför högt i förhållande till det pris som avtalades när avtalet ingicks; detta påverkar inte lagliga prisindexklausuler, förutsatt att metoden för prissvängningarna beskrivs tydligt.
Ändring 208
Förslag till direktiv
Bilaga III – punkt 1 – led k
k)  Avtalsvillkor som ger näringsidkaren rätt att ensidigt ändra avtalsvillkoren, inklusive varans eller tjänstens egenskaper.
k)  Avtalsvillkor som ger näringsidkaren rätt att ensidigt ändra avtalsvillkoren, inklusive varans eller tjänstens egenskaper, utan något giltigt skäl som anges i avtalet; detta påverkar inte de villkor som innebär att en leverantör av finansiella tjänster förbehåller sig rätten att utan varsel om det finns giltigt skäl, ändra den räntesats som konsumenten ska betala eller erhålla eller andra kostnader för finansiella tjänster, förutsatt att leverantören är skyldig att snarast möjligt informera konsumenten om detta och att konsumenten omedelbart kan säga upp avtalet; inte heller påverkas de villkor som innebär att näringsidkaren förbehåller sig rätten att ensidigt ändra villkoren i ett avtal med obestämd löptid, förutsatt att näringsidkaren är skyldig att med skäligt varsel informera konsumenten och att konsumenten kan säga upp avtalet.
Ändring 209
Förslag till direktiv
Bilaga III – punkt 1 – led la (nytt)
la)  Avtalsvillkor som gör det möjligt för en näringsidkare att, i det fall då de beställda varorna inte finns tillgängliga, tillhandahålla en motsvarande vara utan att uttryckligen ha informerat konsumenten om att denna möjlighet finns och om att näringsidkaren måste stå för kostnaderna för att återlämna det som konsumenten har erhållit enligt avtalet ifall konsumenten utnyttjar sin ångerrätt.
Ändring 210
Förslag till direktiv
Bilaga III – punkt 2
2.  Punkt 1 e ska inte tillämpas på villkor som innebär att en leverantör av finansiella tjänster förbehåller sig rätten att utan varsel ensidigt säga upp ett avtal med obestämd löptid, förutsatt att leverantören är skyldig att omedelbart informera den eller de andra avtalsparterna om detta.
utgår
Ändring 211
Förslag till direktiv
Bilaga III – punkt 3 – led ca (nytt)
ca) avtal om paketresor, som regleras av direktiv 90/314/EEG.
Ändring 212
Förslag till direktiv
Bilaga III – punkt 4 – inledningen
4.  Punkt 1 k ska inte tillämpas på
4.  Punkt 1 e, g och k ska inte tillämpas på
Ändring 213
Förslag till direktiv
Bilaga III – punkt 4 – led a
a) villkor som innebär att en leverantör av finansiella tjänster förbehåller sig rätten att utan varsel om det finns giltigt skäl, ändra den räntesats som konsumenten ska betala eller erhålla eller andra kostnader för finansiella tjänster, förutsatt att leverantören är skyldig att snarast möjligt informera den eller de andra avtalsparterna om detta och att de andra avtalsparterna omedelbart kan säga upp avtalet,
utgår
Ändring 214
Förslag till direktiv
Bilaga III – punkt 4 – led b
b) transaktioner med överlåtbara värdepapper, finansiella instrument och andra varor eller tjänster där priset är kopplat till förändringar i en börskurs, ett börsindex eller en kapitalmarknadsränta som näringsidkaren inte kan påverka,
utgår
Ändring 215
Förslag till direktiv
Bilaga III – punkt 4 – led d
d) villkor som innebär att näringsidkaren förbehåller sig rätten att ensidigt ändra villkoren i ett avtal med obestämd löptid, förutsatt att näringsidkaren är skyldig att med skäligt varsel informera konsumenten och att konsumenten kan säga upp avtalet.
utgår

(1) Ärendet återförvisades till utskottet enligt artikel 57.2 andra stycket (A7-0038/2011).

Rättsligt meddelande - Integritetspolicy