Показалец 
 Назад 
 Напред 
 Пълен текст 
Процедура : 2010/0274(COD)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документа : A7-0039/2011

Внесени текстове :

A7-0039/2011

Разисквания :

Гласувания :

PV 24/03/2011 - 6.14
Обяснение на вота

Приети текстове :

P7_TA(2011)0117

Приети текстове
PDF 277kWORD 34k
Четвъртък, 24 март 2011 г. - Брюксел
Европейската агенция за мрежова и информационна сигурност ***I
P7_TA(2011)0117A7-0039/2011
Резолюция
 Текст

Законодателна резолюция на Европейския парламент от 24 март 2011 г. относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета за изменение на Регламент (ЕО) № 460/2004 относно създаване на Европейската агенция за мрежова и информационна сигурност по отношение на срока на съществуване на агенцията (COM(2010)0520 – C7-0297/2010 – 2010/0274(COD))

(Обикновена законодателна процедура: първо четене)

Европейският парламент,

–  като взе предвид предложението на Комисията до Европейския парламент и до Съвета (COM(2010)0520),

–  като взе предвид член 294, параграф 2 и член 114 от Договора за функционирането на ЕС, съгласно които Комисията е внесла предложението в Парламента(C7-0297/2010),

–  като взе предвид член 294, параграф 3 от Договора за функционирането на Европейския Съюз,

–  като взе предвид становището на Икономическия и социален комитет от 8 декември 2010(1),

–  като взе предвид член 55 от своя правилник,

–  като взе предвид доклада на комисията по промишленост, изследвания и енергетика (A7-0039/2011),

1.  Приема своята позиция на първо четене, изложена по-долу;

2.  Изисква от Комисията да се отнесе до него отново, в случай че възнамерява да внесе съществени промени в своето предложение или да го замени с друг текст;

3.  Възлага на своя председател да предаде позицията на Парламента съответно на Съвета и на Комисията, както и на националните парламенти.

(1) ОВ С 54, 19.2.2011 г., стр. 35.


Позиция на Европейския парламент приета на първо четене на 24 март 2011 г. с оглед приемането на Регламент (ЕС) № …/2011 на Европейския парламент и на Съвета за изменение на Регламент (ЕО) № 460/2004 относно създаване на Европейската агенция за мрежова и информационна сигурност по отношение на срока на съществуване на агенцията
P7_TC1-COD(2010)0274

(Тъй като беше постигнато споразумение между Парламента и Съвета, позицията на Парламента съответства на окончателния законодателен акт, Регламент (ЕС) № 580/2011.)

Правна информация - Политика за поверителност