Index 
 Vorige 
 Volgende 
 Volledige tekst 
Procedure : 2010/0274(COD)
Stadium plenaire behandeling
Documentencyclus : A7-0039/2011

Ingediende teksten :

A7-0039/2011

Debatten :

Stemmingen :

PV 24/03/2011 - 6.14
Stemverklaringen

Aangenomen teksten :

P7_TA(2011)0117

Aangenomen teksten
PDF 196kWORD 32k
Donderdag 24 maart 2011 - Brussel
Europees Agentschap voor netwerk- en informatiebeveiliging ***I
P7_TA(2011)0117A7-0039/2011
Resolutie
 Tekst

Wetgevingsresolutie van het Europees Parlement van 24 maart 2011 over het voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad tot wijziging van Verordening (EG) nr. 460/2004 tot oprichting van het Europees Agentschap voor netwerk- en informatiebeveiliging, ten aanzien van de looptijd van het Agentschap (COM(2010)0520 – C7-0297/2010 – 2010/0274(COD))

(Gewone wetgevingsprocedure: eerste lezing)

Het Europees Parlement,

–  gezien het voorstel van de Commissie aan het Europees Parlement en de Raad (COM(2010)0520),

–  gelet op artikel 294, lid 2, en artikel 114 van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie, op grond waarvan het voorstel door de Commissie bij het Parlement is ingediend (C7-0297/2010),

–  gelet op artikel 294, lid 3, van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie,

–  gezien het advies van het Europees Economisch en Sociaal Comité van 8 december 2010(1),

–  gelet op artikel 55 van zijn Reglement,

–  gezien het verslag van de Commissie industrie, onderzoek en energie (A7-0039/2011),

1.  stelt onderstaand standpunt in eerste lezing vast;

2.  verzoekt om hernieuwde voorlegging indien de Commissie voornemens is ingrijpende wijzigingen in haar voorstel aan te brengen of dit door een nieuwe tekst te vervangen;

3.  verzoekt zijn Voorzitter het standpunt van het Parlement te doen toekomen aan de Raad en aan de Commissie alsmede aan de nationale parlementen.

(1) PB C 54 van 19.2.2011, blz. 35.


Standpunt van het Europees Parlement in eerste lezing vastgesteld op 24 maart 2011 met het oog op de aanneming van Verordening (EU) nr. .../2011 van het Europees Parlement en de Raad tot wijziging van Verordening (EG) nr. 460/2004 tot oprichting van het Europees Agentschap voor netwerk- en informatiebeveiliging, ten aanzien van de looptijd van het Agentschap
P7_TC1-COD(2010)0274

(Aangezien het Parlement en de Raad tot overeenstemming zijn geraakt, komt het standpunt van het Parlement in eerste lezing overeen met het definitieve wetsbesluit: Verordening (EU) nr. 580/2011.)

Juridische mededeling - Privacybeleid