Indeks 
 Poprzedni 
 Następny 
 Pełny tekst 
Procedura : 2010/0274(COD)
Przebieg prac nad dokumentem podczas sesji
Dokument w ramach procedury : A7-0039/2011

Teksty złożone :

A7-0039/2011

Debaty :

Głosowanie :

PV 24/03/2011 - 6.14
Wyjaśnienia do głosowania

Teksty przyjęte :

P7_TA(2011)0117

Teksty przyjęte
PDF 279kWORD 43k
Czwartek, 24 marca 2011 r. - Bruksela
Europejska Agencja ds.Bezpieczeństwa Sieci i Informacji ***I
P7_TA(2011)0117A7-0039/2011
Rezolucja
 Tekst

Rezolucja legislacyjna Parlamentu Europejskiego z dnia 24 marca 2011 r. w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady zmieniającego rozporządzenie (WE) nr 460/2004 ustanawiające Europejską Agencję ds. Bezpieczeństwa Sieci i Informacji w zakresie okresu jej działania (COM(2010)0520 – C7-0297/2010 – 2010/0274(COD))

(Zwykła procedura ustawodawcza: pierwsze czytanie)

Parlament Europejski,

–  uwzględniając wniosek Komisji przedstawiony Parlamentowi Europejskiemu i Radzie (COM(2010)0520),

–  uwzględniając art. 294 ust. 2 oraz art. art. 114 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, zgodnie z którymi Komisja przedstawiła wniosek Parlamentowi (C7-0297/2010),

–  uwzględniając art. 294 ust. 3 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,

–  uwzględniając opinię Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego z dnia 8 grudnia 2010 r.(1),

–  uwzględniając art. 55 Regulaminu,

–  uwzględniając sprawozdanie Komisji Przemysłu, Badań Naukowych i Energii (A7-0039/2011),

1.  przyjmuje poniższe stanowisko w pierwszym czytaniu;

2.  zwraca się do Komisji o ponowne przedłożenie mu sprawy, jeśli uzna ona za stosowne wprowadzenie znaczących zmian do swojego wniosku lub zastąpienie go innym tekstem;

3.  zobowiązuje swojego przewodniczącego do przekazania stanowiska Parlamentu Radzie i Komisji, a także parlamentom narodowym.

(1) Dz.U. C 54 z 19.2.2011, s. 35.


Stanowisko Parlamentu Europejskiego przyjęte w pierwszym czytaniu w dniu 24 marca 2011 r. w celu przyjęcia rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr .../2011 zmieniające rozporządzenie (WE) nr 460/2004 ustanawiające Europejską Agencję ds. Bezpieczeństwa Sieci i Informacji w zakresie okresu jej działania
P7_TC1-COD(2010)0274

(Jako że pomiędzy Parlamentem i Radą osiągnięte zostało porozumienie, stanowisko Parlamentu odpowiada ostatecznej wersji aktu prawnego, rozporządzenia (UE) nr 580/2011)

Informacja prawna - Polityka ochrony prywatności